Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hamacanc %2c%2c lmh %2ctarg 2 %2c1 kurs %2csargsyan mery 1.2 (1)

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Hamacanc %2c%2c lmh %2ctarg 2 %2c1 kurs %2csargsyan mery 1.2 (1)

  1. 1. Եպլհ, թարգմանչական գործ1-ին կուրս,2-րդ խումբՈւսանողուհի՝Սարգսյան ՄերիԴասախոս՝ Եսայան Հրանուշ
  2. 2. Համացանց աշխարհով մեկ տարածված, հասարակության ազատ օգտագործմանհամար նախատեսված համընդհանուր ցանց է՝ կազմված համակարգչային ցանցերից, որոնքիրականացնում են տվյալների փոխանցում և փոխանակում օգտագործելով ստանդարտեցվածՀամացանցային հաղորդակարգը (IP)։Այն իրենից ներկայացնում է ցանցերի ցանց, որըկազմված է միլլիոնավոր փոքր` մասնավոր և հասարակական ցանցերից (տանցանցեր, ակադեմիական, բիզնես և կառավարական ցանցեր), որոնք իրար հետ կապվում ենպղնձյա լարերով, օպտիկա-մանրաթելային կաբելներով, անլար կապով և այլն: Համացանցըիր մեջ պարունակում է հսկայական տեղեկատվական ռեսուրսներ ևծառայություններ, որոնից են Համաշխարհային Ոստայնի (World Wide Web)` հղումներիմիջոցով փոխկապակցված էջերը և iMAK-ըֈամացանցը և Համաշխարհային Ոստայնհասկացությունները շատ հաճախ նույնացվում են, սակայն դրանք հոմանիշներչեն: Համացանցը միմյանց հետ կապակցված համակարգչային ցանցերի ամբողջությունէ, իսկ Համաշխարհային Ոստայնը իրենից ներկայացնում է փողկապակցված փաստաթղթերիամբողջություն, որոնք միմյանց հետ կապված են գերհղումներով և URL-ներովֈ Համաշխարհային Ոստայնը, ինչպես նաև բազում այլ ծառայություններ (ներառյալ iMAK-ը, ֆայլերի փոխանակում, էլեկտրոնային փոստը) հասանելի են համացանցի միջոցով :
  3. 3.  Աշխարհում 2011թ.-ին մոտ 2.1 միլիարդ համացանցիօգտատեր է գրանցվել: The Royal Pingdom վերլուծականընկերության ուսումնասիրությունները վկայում են, որօգտատերերի համարյա կեսը ասիական երկրներիբնակիչներն են: Ասիայում են ապրում աշխարհի համացանցիցօգտվողների 44%-ը, Եվրոպայում մոտ 23%-ը: ՀյուսիսայինԱմերիկայում 13%-ը և 10%-ը՝ Լատինական Ամերիկայում:Աֆրիկան, Մերձավոր Արևելքը և Ավստրալիան գրանցելեն համապատասխանաբար 6%, 3% և 1% համացանցիցօգտվողների ցուցանիշ: Հատկանշական է, որհամացանցից օգտվողների մոտ կեսը 25 -ից ցածրտարիքի անձիք են: Առանձին երկրների շարքում առաջատաը Չինաստաննէ, որտեղ ցանցից են օգտվում 485 միլիոն մարդ, այնդեպքում երբ համացանցի թափանցման մակարդակըընդամենը 36% է: Եվրոպայում համացանցի օգտատերերի թվովառաջատարը Ռուսաստանն է: Ըստ The Royal Pingdom-ի 2011թ. վեբ կայքերի քանակըկազմել է 555 միլիոն, որոնցից 300 միլիոնը գոյացել ենվերջին տարվա ընթացքում: Սոցիալական ցանցերից օգտատերերի քանակովառաջատարը Facebook-ն է` իր ավելի քան 800 մլնհաշիվներով, որոնցից 200 միլիոնը ստեղծվել են 2011թ.-ին: Twitter-ում գրանցված հաշիվների քանակը 225 մլնէ, և ծառայության օգտատերերը ամեն օր 250 միլիոնթվիթներ են ուղարկում:Համացանցից օգտվողների թիվը գերազանցեց 2 միլիարդը
  4. 4.  Համացանցը կազմված է ամբողջ աշխարհում տարածված բազմաթիվցանցերից: Յուրաքանչյուր ցանց միացված է առանձին կառույցի(համալսարան, Համացանց տրամադրող, բանակ) և ունի միակինքնություն, որը կոչվում է անկախ համակարգ (AutonomousSystem): Միմյանց միջև հաղորդակցվելու նպատակով` ցանցերըտվյալներ են փոխանակում` ուղիղ կապ հաստատելով կամփոխանակման բնին միանալով (peering): Այսպիսով, յուրաքանչյուր ցանց կապված է բազմաթիվ այլ ցանցերի:Երբ տարբեր Անկախ Համակարգի պատկանող երկու համակարգիչպետք է կապ հաստատեն, հարկավոր է գտնել ցանցերի միջև կապիհաստատման ուղին: Համացանցի ոչ մի էլեմենտ չի ճանաչում ցանցնիր ամբողջությամբ, տվյալներն ուղղակիորեն ուղորդված են մի ուրիշհանգույցի` ըստ ուղղորդման կանոնների: Համացանցիհամաշխարհային հաղորդակցության մոտ 50%-ն իրականանում էՎիրջինիա նահանգում: Իսրայելի Բար-Իլան համալսարանի գիտնականները կայքերըմիացնող հանգույցներն ուսումնասիրելուց հետո հայտարարել են, որՀամացանցը մեդուզանման ցանց է: Ըստ նրանց նկարագրման այդմեդուզան ունի մեծ սիրտ, որտեղ գտնվում են որոնմանաղբյուրները, և որոնք միմյանց են միացված այդ սրտի միջոցովմիացված` բազմաթիվ այլ կայքերի առանձին մասերից բաղկացածկառուցվածքի տեսքով: Այս տարածքը թույլ է տալիս ցանցի 70%-ինկապի մեջ լինել առանց սրտով անցնելու: Գիտնականներն այնհամարում են հաղորդակցությունն ուղղորդելու տարածք` այդտարածքի կայքերն ավելի լավ բաժանելով:
  5. 5.  1962թ.ի հուլիսին Մասաչուսեթսի Տեխնոլոգիական Ինստիտուտում (Massachusetts Institute of Technology) Լիկլիդերի կողմից արվածնոթերում գրված էին համակարգչային ցանցի միջոցով հասանելի սոցիալական շփումները նկարագրող ամենահին տեքստերը: Դրանքհատկապես կոչված էին հեշտացնելու Մանրակրկիտ Հետազոտական Ծրագրերի Պաշտպանություն Գործակալության (Defense AdvancedResearch Projects Agency) գիտնականների միջև հաղորդակցությունը: 1962թ.-ի հոկտեմբերին Լիկլիդերը դարձավ DARPA-ի համակարգչային հետազոտական ծրագրի առաջին ղեկավարը: Նա համոզվեց իրհաջորդների` Իվան Ստերլանդ, Բոբ Թեյլորի, և MIT-ի հետազոտող Լոուրանս Գ. Ռոբերթսի համակարգչային ցանցերի նկատմամբհետաքրքրության մեջ: 1961թ.-ին Լեոնարդ Կլեյնռոքը (MIT) հրատարակեց առաջին տեսական նյութը` փաթեթներով հեռահաղորդակցման մասին, և 1964.-ինհրատարակեց արդեն այդ թեմայով գիրքը: 1965թ.-ին Ռոբերթսը Թոմաս Մերիլի հետ փորձարկեց հեռավորաության վրա առաջին համակարգչային կապը` Մասաչուսեթս նահանգի ևԿալիֆորնիայի միջև ընկած հատվածում: Արդյունքը ցույց տվեց, որ համակարգիչները կարող են միասին աշխատել հեռավորությանվրա, սակայն հեռահաղորդակցության եղանակը հեռախոսային համակարգի շրջանառության կառույցներում դեռ թերի էր: Ի հայտ եկավԿլեյնռոք փաթեթներով հաղորդակցության եղանակը: 1966թ.-ին Թեյլորը DARPA-ում աշխատանքի ընդունեց Ռոբերթսին` ARPANET-ին ծանոթանալու միտումով: Նախագծերը նա հրապարակեց1967թ.-ին: Նախագծերի ներկայացման ժամանակ նա հայտնաբերեց նույն թեմայի շուրջ աշխատող գիտնականների երկու այլ խումբ`Միացյալ Թագավորության Ֆիզիկայի Ազգային Լաբորատորիայի խումբը և RAND Կորպորացիայի խումբը` Պոլ Բարանի հետ համատեղ: 1962 և 1965թթ. միջև ընկած ժամանակահատվածում RAND-ի խումբը ուսումնասիրել էր փաթեթների փոխանակումը ամերիկյան բանակիհամար: Դրա նպատակն էր միջուկային հարձակման դեպքում հեռահաղորդակցության ապահովումը, որը թույլ է տալիս չկենտրոնացվածցանցում իրականացնել փաթեթներով տեղափոխում: Խոսքը ARPANET-ի անկախ զարգացման մասին էր, չնայած նման հարձակման համարայն հավանաբար ամուր էր, այնուամենայնիվ, ARPANET-ը ստեղծված էր միայն գիտնականների միջև հեռահաղորդակցությունն հեշտացնելուհամար: Պոլ Բարանի հաշվետվությունը մնաց թղթի վրա և արագ մոռացվեց, բայց ARPANET-ի լեգենդը` որպես ատոմային հարձակմանվերջին պատնեշ, գտավ իր ծագումը: Այդ ընթացքում, բրիտանական Ֆիզիկայի Ազգային Լաբորատորիայում Դոնալդ Դեյվիսի թիմը հաջողություն էր ունեցել: Կիրառելի էր NPLՑանցը` փաթեթների տեղափոխության հիման վրա առաջին վանդակավոր ցանցը: Սակայն համացանցի պատմության հիմնադիրներըեվրոպացիները չեն. այսուհետ ARPANET-ը սկիզբ դրեց համացանցի պաշտոնական ծագմանը:
  6. 6.  Շատ սոցիոլոգներ ու հոգեբաններ համոզված են, որԻնտերնետը որպես այդպիսին այս կամ այն չափովազդում է բոլոր օգտատերերի վրա՝ անկախ նրանցտարիքից, հետաքրքրություններից, սիրելիկայքերից, անգամ մոնիտորի առջև անցկացրածժամանակից: Բացի դրանից, վարքի ու ապրելակերպի վրա ազդումեն այսօր լայնորեն տարածված այնպիսիռեսուրսներ, ինչպիսիք են սոց.ցանցերը: Պետք էնշել, որ օգտատերերի մեծամասնությունը, այդ թվումնաև՝ բոլորովին վերջերս այնտեղ գրանցվածմարդիկ, չեն էլ ենթադրում, թե որքանով է փոխվումնրանց իրական կյանքը վիրտուալ շփումներիհետևանքով: Անանուն սոցիոլոգիական հարցումների տվյալներովսոց.ցանցերի օգտատերերի մոտ կեսը նշվածռեսուրսները ըստ նպատակի, այսինքն՝ ընկերներգտնելու ու նրանց հետ շփվելու համար չի կիրառում:Չնայած այն բանին, որ սոց. ցանցերը սկզբնականումստեղծվել են այն բանի համար, որպեսզիյուրաքանչյուր այցելու հնարավորություն ունենա«ցուցադրել իրեն» և զրուցակիցներ ու համախոհներգտնի, այսօր սոց.ցանցերը ավելի շատ խնդիրներ ուգործառույթներ ունեն: Պետք է խոստովանել, որ դաինքնուրույն ինտերակտիվ ռեսուրս է, որտեղ դուքկարող եք դիտել ֆիլմեր, լսելերաժշտություն, կատարելխաղադրույքներ, հատկապես ֆուտբոլային խաղերիհամար: Շարունակելի…….
  7. 7.  Անշուշտ, գլոբալ սոց.ցանցերի տիրույթներումներկայացված ամեն ինչը չէ, որ արժանի էուշադրության, սակայն, գրաքննության ուհամապատասխան մարմինների կողմիցվերահսկողության բացակայությունը դարձնում ենսոց.ցանցերը բավականին վտանգավոր որոշօգտատերերի համար: Բացի նրանից, որ սոց.ցանցերի գրեթե բոլորայցելուները նշում են իրենց կյանքում առօրեականհետաքրքրությունների, ընկերական շփումների ուակտիվ զվարճալիքների նվազում, ինտերնետումհասանելի են շատ ժամանցային այլընտրանքայինձևեր: Առկա է օն-լայն ծանոթությունների ուշփումների հսկայական արտադրություն, որն արդենկլանել է միլիոնավոր ակտիվ օգտատերերիուշադրությունը: Չնայած նման բաց համակարգըբացասականորեն է ազդում դեռահասներիգիտակցության վրա, այնուամենայնիվ, նորտեխնոլոգիաներն իրենց գործն անում են: Բնականաբար, սոց.ցանցերն ունեն նաև իրենցանկրկնելի առավելությունները՝հասակակիցների, ընկերների հետ շփում տեքստայինհաղորդագրությունների, հեռազանգերի, վիդեոզանգերի միջոցով, նոր ծանոթների որոնմանհնարավորություն, տեղեկատվության փոխանակում:Սակայն պետք է հասկանալ, որ սոց.ցանցերնանհրաժեշտ է խելամտորեն օգտագործել. չէ՞ որներկայացված զվարճալիքների մեծամասնությունըկարող է վիրտուալ կախվածություն առաջացնել ուվնաս պատճառել
  8. 8. Նյութը հնարավորություն է տալիսծանոթանալ համացանցին,նրախնդիրներին

×