Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Primii martiri creștin - clasa a VI-a

1,566 views

Published on

Primii martiri creștin - clasa a VI-a

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Primii martiri creștin - clasa a VI-a

 1. 1. Prof. Hrab Alexandru
 2. 2. „De ai fi prigonit de cineva, nu lua în seamă cele de fa ă,ț ci a teaptă cele viitoare i vei afla că acela i-a fost pricină deș ș ț multe bunătă i, nu numai în vremea de aici, ci i în veacul viitorț ș ” (Sfântul Marcu Ascetul).
 3. 3. Sunt piedicile i chinurile pe care le-au întâmpinat cre tiniiș ș pentru propovăduirea credin ei cre tine.ț ș
 4. 4. Când au început persecu iile iț ș când s-au terminat? Persecu iile au început în anul 64 după Hristos la comandaț împăratului Nero i s-au terminat în anul 313 după Hristos din poruncaș Sfântului Împărat Constantin cel Mare care a emis Edictul de libertate religioasă de la Milan (Milano).
 5. 5. Împăratul Nero (54-58)
 6. 6. Sfântul Împărat Constantin cel Mare
 7. 7. • Religioase • Politice • Moral-sociale
 8. 8. Cre tinii se închinau Dumnezeuluiș Adevărat, în timp ce necre tinii (pâgânii) seș închinau zeilor. Din această cauză orice calamitate care se abătea asupra Imperiului Roman era din vina cre tinilor.ș
 9. 9. Cre tinii refuzau să-l adore pe împăratulș Imperiului Roman ca pe un zeu. Nenorocirile care veneau asupra Imperiului Roman au dus la ideea că, cre tinii sunt du manii statului.ș ș
 10. 10. • Necre tinii nu în elegeau Taina Sfinteiș ț Împărtă anii.ș • Necre tinii nu în elegeau iubirea fră eascăș ț ț dintre cre tinii.ș • Necre tinii considerau cre tinismul o religieș ș a sclavilor.
 11. 11. Calitatea i numele de cre tin era un motiv deș ș pedeapsă. Pedepsele au fost nenumărate i diferite.ș Amintim doar patru pedepse: •Răstignirea •Decapitarea •Aruncarea cre tinilor în arene ca hrană pentru lei.ș •Arderea pe rug.
 12. 12. Împăra ii care i-au persecutat pe cre tini au fostț ș mul i. Amintim doar trei împăra i:ț ț •Nero – în timpul lui au murit la Roma Sfin ii Apostoliț Petru i Pavel. Tot el a dat foc Romei i a aruncat vinaș ș pe cre tini.ș •Domi ian (81-96).ț •Traian (98-11)
 13. 13. Nero a dat foc Romei Împăratul Împăratul Traian
 14. 14. Au fost foarte mul i. Dintre ei amintim pe:ț Sfin ii Apostoli Petru i Pavel – decapita i de Nero, 29ț ș ț iunie; Sfin ii 40 de mucenici din Sevastia – 9 martie;ț Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir – 26 octombrie ocrotitorul localită ii Hodoni.ț
 15. 15. Sfin ii 40 de muceniciț din Sevastia – 9 martie; Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir – 26 octombrie
 16. 16. Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir – 26 octombrie ocrotitorul localită ii Hodoni.ț
 17. 17. 1. ***Trăirea învă ăturii de credin ă. Activită i didactice pentru ora de religieț ț ț cre tin ortodoxăș - clasa a III-a, ed. Parto , Timi oara, 2013.ș ș 2. Muha, Camelia, Religiei cre tin-ortodoxă: caiet pentru elevi: clasa a VI-aș , ed. Sf. Mina, Ia i 2009.ș 3. Nechita, Pr. Dr. Vasile, Pârâială, D. Dumitru, Pârâială, Cristian George, Pârâială, Bogdan, Caiet de Religie – auxiliar pentru elevi – clasa a VI-a, ed. Euristica, Ia i, 2008.ș 4. ***Pentru imagini am folosit internetul.

×