Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bloc 4: Finançament en el sector turístic per la gestoria Tax.

451 views

Published on

SlideShare de la ponència a càrrec de Albert Güibas, Director Adjunt de Tax i autor de l'estudi de la rendibilitat en el sector de la hostaleria, al I Congrés #CHEF (Congrés Hostaleria d'Empresa Familiar) organitzat per l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà a Figueres, el dilluns 17 d'octubre 2011.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bloc 4: Finançament en el sector turístic per la gestoria Tax.

  1. 1. Informe TAX Pimes500 Especial Hotels i Restaurants 2011 TAXwww.tax.es
  2. 2. Tres partides de cost equivalen al 84%o més dels ingressos HOTELS RESTAURANTS PÈRDUES I GUANYS Extr. Extr. En % sobre facturació 2010 % VAR 2010 % VAR 2011 2011 Compra de mercaderies -22,5 -21,3 -5% -42,5 -45,5 7% Despeses de personal -34,1 -33,3 -2% -33,1 -31,0 -6% Costos fixes o destructura -26,9 -29,5 10% -17,6 -24,3 38% 84,1% 100,5% Amortització immobilitzat -7,3 -6,7 -8% -4,1 -3,8 -7% Resultat dexplotació 9,2 9,2 0% 2,7 -4,6 -270% Resultat financer -5,9 -6,5 10% -1,3 -1,9 46% Resultat abans dimpostos 3,3 2,7 -18% 1,4 -6,1 -564% 15- INGRESSOS +/- igual 20%
  3. 3. L’estructura del finançament (llarg i curt) ila gestió de l’efectiu: dos pilars bàsics HOTELS RESTAURANTS ACTIU 2010 Extr. 2011 % VAR 2010 Extr. 2011 % VAR A) ACTIU NO CORRENT 84,7 82,2 -3% 65,1 66,0 1% II. Immobilitzat material 79,0 75,1 -5% 60,6 57,8 -5% V.Inversions financeres a LLT 5,5 6,3 15% 3,5 1,2 -65% B) ACTIU CORRIENTE 15,3 17,8 16% 34,9 34,0 -3% II. Existències 0,9 1,5 73% 13,1 14,4 10% III. Deutors cials i altres 5,0 2,9 -43% 5,8 10,0 74% ctes.cobrar V. Inversions financeres a CT 4,1 5,4 33% 4,8 3,3 -32% VII. Efectiu 2,5 4,2 69% 11,3 5,1 -55% PASSIU A) PATRIMONI NET 44,4 44,9 1% 26,7 28,9 8% A-1) Fons propis 44,4 44,9 1% 26,7 28,9 8% B) PASSIU NO CORRENT 43,3 38,5 -11% 45,3 37,6 -17% II. Deutes a LLT 43,3 38,5 -11% 41,0 37,6 -8% C) PASSIU CORRENT 12,3 16,6 35% 27,9 33,5 20% III. Deutes a CT 7,3 10,5 44% 13,2 13,5 3% 1. Deutes amb entitats de 6,9 9,2 33% 4,8 6,7 40% crèdit 3. Altres deutes a CT 0,4 1,3 261% 7,9 6,8 -14% V. Creditors com. i altres ctes. 5,0 6,1 22% 14,8 20,0 36% a pagar 1. Proveïdors 1,0 1,1 9% 7,1 13,1 85% 2. Altres creditors 4,0 5,0 25% 7,7 6,9 -10%
  4. 4. Oportunitats de millora en totes les línies de la compte d’explotació… HOTELS RESTAURANTS Estables amb tendència positiva (caiguda primer semestre Caigudes generalitzades (15-20%Ingressos compensada per la campanya global, 30-40% campanya estiu) d’estiu) • Més clients (estr. Màrqueting, canals, desestacionalitzar,...) • Més rotació REPT • Més productes/serveis • Més productes/serveis ES (creuament serveis, nous (menús, creuament,...) packs,... Bona evolució: esforç per Augmenten en % tot i laCompres controlar i optimitzar la compra disminució de la facturació de stocks i les mermes • Control i gestió de l’inventari (especial en productes REPT peribles) ES • Negociació Marges • Escandalls
  5. 5. Oportunitats de millora en totes les línies de la compte d’explotació… HOTELS RESTAURANTS • Adaptació als nous volumsPersonal Estructures més pesades i d’ingressos (fins a la no- inflexibles contractació) • Salaris més ajustats • Plantilla més flexibles REPT • Sous ajustats i amb variables ES • OutsourcingCostos La disminució o estancament de la facturació incrementen el seu pes Fixes en la compte de resultats • Outsourcing REPT • Necessari vs imprescindible ES • Fer un pressupost i controlar-lo • Millorar el processos de treball
  6. 6. Oportunitats de millora en totes les línies de la compte d’explotació… HOTELS RESTAURANTS La gestió del curt termini i la liquiditat és la principal pedra en el camíFinancers de les empreses • Insolvència a curt termini REPT • Deficient gestió d’actius ES • Terminis de cobrament/pagament • Relacions amb bancs: canvi de model de relació: • Banca com a proveïdor estratègic • Més transparència/més informació • Informació a subministrar: • Pla estratègic d’adaptació a la crisis • Estats financers i ratis • Previsions • Memòria
  7. 7. …i en la gestió-direcció de l’empresaAhir... Manca Gestió Cash- liquiditat flowAvui... Prudència i planificació a llarg termini per un entorn canviant Enfoc estratègic i Eficiència de Gestió clients , coordinat segons costos morosos i tresoreria un risc assumible Anticipar-se als Conèixer la teva Integrar la canvis i necessitats empresa tecnologia dels clients Explorar potencial de mercats emergents i nínxol
  8. 8. Moltes gràcies www.tax.es www.taxlegalabogados.es www.cashcobro.es www.tusoperacionesvinculadas.es www.gestline.esI ara segueix-nos a Linkedin, Facebook i Twitter

×