Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fluwall anode temperature sensor

61 views

Published on

ترموکوپل مخصوص آلومینوم و کوره آند : این نوع ترموکوپل برای محیطی با دمای بالا و مقاوم در مقابل گوگرد می باشد

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Fluwall anode temperature sensor

  1. 1. ‫آلومینیوم‬ ‫صنعت‬ ‫مخصوص‬ ‫آند‬ ‫ترموکوپل‬ ‫آلومینوم‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫آند‬ ‫کوره‬ ‫برای‬ ‫ترموکوپول‬ ‫توسعه‬ ‫دماي‬ ‫گيري‬ ‫اندازه‬‫ديواره‬‫دود‬/‫باشد‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫هزينه‬ ‫آلومينيوم‬ ‫کارخانجات‬ ‫برای‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ،‫آنود‬. ‫ج‬ ‫به‬ ‫هم‬‫هت‬‫نمايد‬ ‫تعويض‬ ‫را‬ ‫ترموکوپل‬ ‫نوع‬ ‫اين‬ ‫بايد‬ ‫که‬ ‫پرسنلی‬ ‫و‬ ‫افراد‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫تعويض‬ ‫زمان‬. ‫برند‬ ‫با‬ ‫ميدهيم‬ ‫پيشنهاد‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫يافته‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫جديد‬ ‫ترموکوپل‬ ‫مشکل‬ ‫اين‬ ‫رفع‬ ‫برای‬ ‫ما‬ Hightemp‫که‬‫استفاده‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫جايگزين‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫گردد‬. ‫جديد‬ ‫محصول‬ ‫معرفی‬ www.adibtajhiz.com Email : adibtajhiz@gmail.com
  2. 2. ‫پیت‬ ‫نوع‬ ‫کوره‬ ‫در‬ ‫آنود‬ ‫پخت‬ ‫فرآیند‬( Pit Type Furnace )‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬. ‫شوند‬ ‫می‬ ‫پخته‬ ‫دودکش‬ ‫گاز‬ ‫توسط‬ ‫غیرمستقیم‬ ‫حرارت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫آندها‬.‫پخت‬ ‫صحیح‬ ‫فرآیند‬ ‫ترموکوپل‬ ‫پس‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫خیلی‬ ‫کوره‬ ‫برای‬ ‫معین‬ ‫دمای‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫و‬ ‫دما‬ ‫میزان‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫پروسه‬ ‫این‬ ‫حیاتی‬ ‫جز‬. www.adibtajhiz.com Email : adibtajhiz@gmail.com
  3. 3. ‫میشود‬. ‫آلیاژ‬ ‫شامل‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ترموکوپل‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫غالف‬ ‫آلیاژ‬ 600 alloy/Alloy 800 / Alloy 601 / SS 446/ SS 310 / Nicrobel ،‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫خوب‬ ‫حفاظتی‬ ‫غالف‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫از‬ ‫غیر‬ ‫به‬SS446‫تمام‬‫آلیاژهای‬ ‫دیگر‬‫بیس‬‫نیکل‬/‫کروم‬/‫آلیاژهای‬ ‫و‬‫هستند‬ ‫آهن‬. ‫هستند‬ ‫خوب‬ ‫اکسیداسیون‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫نیکل‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫آلیاژهای‬ ‫تمام‬.‫مکانیسم‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫اکسیداسیون‬ ‫مقاومت‬:‫ان‬ ‫مقاومت‬ ‫آلیازها‬ ‫در‬ ‫باال‬ ‫نیکل‬ ‫معدنی‬ ‫و‬ ‫آلی‬ ‫ترکیبات‬ ‫کلیله‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫باال‬ ‫دمای‬ ‫در‬ ‫خوردگی‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬. ‫کروم‬ ‫الیه‬‫و‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫غالف‬ ‫بیرونی‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کروم‬ ‫اکسید‬ ‫الیه‬ ‫ساختار‬ ‫اکسیداسیونی‬ ‫غیر‬ ‫دوم‬ ‫الیه‬ ‫جداسازی‬ ‫توسط‬ ‫بیشتر‬ ‫اکسیداسیون‬ ‫از‬‫اکسیژن‬ ‫از‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫جلوگیری‬. ‫ا‬‫دمای‬ ‫کاهش‬ ‫یا‬ ‫اکسیداسیون‬ ‫و‬ ‫سیکلی‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫پروسه‬ ‫در‬ ‫خوب‬ ‫خیلی‬ ‫مکانیسم‬ ‫ین‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫محیط‬.‫کوره‬ ‫در‬ ‫اما‬bake، ‫سیستم‬ ‫فرآیند‬ ‫ماهیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ، ‫به‬ ‫زیرا‬ ‫کند‬ ‫نمی‬ ‫کار‬ ‫مکانیزم‬ ‫این‬‫کوره‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫شرایط‬ ‫دلیل‬‫اکسید‬ ‫الیه‬ ‫از‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫خارج‬ ‫کروم‬. ‫می‬ ‫اکسید‬ ‫دوباره‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫اکسیداسیون‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫داخلی‬ ‫الیه‬ ،‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫گوگرد‬ ‫حضور‬ ‫و‬ ‫شدن‬ ‫افزوده‬ ‫ان‬ ‫مشکل‬ ‫و‬ ‫یابد‬ ‫می‬ ‫ادامه‬ ‫فرآیند‬ ‫و‬ ‫شود‬www.adibtajhiz.com Email : adibtajhiz@gmail.com LIMITATIONS OF NICKEL-Chromium-Iron ALLOYS
  4. 4. ‫باشد‬ ‫مناسب‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫برای‬. ‫در‬ ‫ما‬ ‫تخصص‬ ‫و‬ ‫تجربه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬20‫سنسور‬ ‫و‬ ‫صنعتی‬ ‫دماسنج‬ ‫در‬ ‫گذشته‬ ‫سال‬ ‫به‬ ‫نتایج‬ ‫و‬ ‫کردیم‬ ‫آزمایش‬ ‫پروسه‬ ‫این‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫ها‬ ‫ترموکوپل‬ ‫و‬ ‫دما‬ ‫های‬ ‫است‬ ‫ذیل‬ ‫شرح‬: ‫کروم‬/‫آلومینیوم‬/‫آهن‬ ‫آلیاژ‬.‫از‬ ‫بهتر‬ ‫آلیاژ‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫فرض‬ ‫نیکل‬/‫کروم‬/‫کند‬ ‫عمل‬ ‫آهن‬.‫ذیل‬ ‫دالیل‬ ‫به‬: 1-‫نیکل‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ 2-‫الیه‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫اکسید‬ ‫شدن‬ ‫کروموم‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫آلیاژ‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫آلومینیوم‬ ‫آلومینیوم‬ ‫اکسید‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫حفاظتی‬ ‫بیرونی‬. ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫باال‬ ‫دمای‬ ‫در‬ ‫مقاومت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫عالی‬ ‫پایه‬ ‫دارای‬ ‫آلومینیوم‬ ‫اکسید‬ ‫کند‬. ‫آلیاژ‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫انتظار‬ ،‫باال‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬“ HIGH TEMP “‫مقابل‬ ‫در‬ ‫کند‬ ‫عمل‬ ‫عالی‬ ‫پخت‬ ‫های‬ ‫کوره‬ ‫در‬ ‫خوردگی‬ ‫مقاومت‬ ‫و‬ ‫اکسیداسیون‬.‫تایید‬ ‫برای‬ ‫قطر‬ ‫با‬ ‫ای‬ ‫نمونه‬ ‫و‬ ‫گرفت‬ ‫انجام‬ ‫آزمایشهایی‬ ‫باال‬ ‫موارد‬22‫از‬ ‫میلیمتر‬ ‫آلیاز‬“ HIGH TEMP “‫آلیاژ‬ ‫از‬ ‫دیگری‬ ‫و‬INCONEL 601‫دمای‬ ‫در‬1250‫درجه‬ ‫شد‬ ‫داده‬ ‫قرار‬..‫ار‬ ‫بعد‬30‫است‬ ‫بوده‬ ‫ذیل‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫نتایج‬ ‫بار‬: .1SS310‫و‬ ‫وزن‬ ‫کاهش‬ ‫آلیاژ‬ ‫سطح‬ ‫خوردگی‬ ‫میزان‬27‫درصد‬ .2INCONEL 601‫و‬ ‫وزن‬ ‫کاهش‬www.adibtajhiz.com Email : adibtajhiz@gmail.com DEVELOPMENT OF HIGH TEMP THERMOCOUPLE
  5. 5. www.adibtajhiz.com Email : adibtajhiz@gmail.com ‫انود‬ ‫کوره‬ ‫در‬ ‫آلیاز‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫پس‬ ‫برد‬ ‫را‬ ‫بهره‬ ‫بهترین‬ ‫الومینیوم‬ ‫مقایسه‬ ‫جدول‬ HIGH TEMP ‫و‬ INCONEL 601 INCONEL 601HIGH TEMPELEMENTS 51-63%NILNI 21-25%19-23%CR RemainderRemainderFE 1-1.74.5-7.5AL 1400 C1450 CMELTING POINT 1200 C1350 CMAX OP TEMPERATURE
  6. 6. www.adibtajhiz.com Email : adibtajhiz@gmail.com ‫غالف‬ ‫با‬ ‫ترموکوپل‬ ‫عملکرد‬Inconel 600‫غالف‬ ‫با‬ ‫و‬HIGH TEMP ‫نمایید‬ ‫مشاهده‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫شکال‬ ‫در‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫را‬ Fluwall Thermocouple with High temp protection tube after 6 month operation Fluwall Thermocouple with Inconel 601 protection tube after 6 month operation

×