Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Výrobní	  náklady	  	  	  Argumentace	  Téma	   výrobní	   náklady	   je	   z	  ekonomického	   hlediska	   velmi	   zajím...
firma	  dosahuje	  zisku	  se	  zjistí	  tak,	  že	  od	  TR	   -­‐	  celkových	   příjmů	  (částka,	  kterou	  firma	  do...
úzce	   souvisí	   pojem	   mezní	   produkt.	   Mezní	   produkt	   nám	   říká,	   o	   kolik	   se	   zvýší	  výstup	  ...
dočasně	  uzavře.	  Jako	  příklad	  si	  uveďme	  restaurace.	  Přes	  dobu,	  kdy	  do	  restaurace	  nechodí	  hosté	  ...
-­‐tento	  zdroj	  jsem	  použil	  kvůli	  přehlednému	  grafu	  3) Ekonomický	   zisk	   [online].	   2012	   [cit.	   20...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Závěrečný úkol KPI

205 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Závěrečný úkol KPI

  1. 1. Výrobní  náklady      Argumentace  Téma   výrobní   náklady   je   z  ekonomického   hlediska   velmi   zajímavé.   Na   základě  výrobních   nákladů   se   firmy   rozhodují   o   objemu   produkce   a   o   tom,   kdy   se   vyplatí  podnik  zavřít.  Tématika  výrobních  nákladů  spadá  do  předmětu  mikroekonomie,  což   je   jeden   ze   základních   předmětů   vyučovaných   na   Ekonomicko-­‐správní  fakultě   .   Správné   pochopení   problematiky   je   pro   absolvování   kurzu  mikroekonomie   stěžejní.   Název   výrobní   náklady   se   nabízí   proto,   že   se   jedná   o  náklady  spojené  s  výrobou  určitého  statku  nebo  s  poskytnutím  služby.      Anotace  Text   pojednává   o   základní   problematice   nákladů.   Seznámí   čtenáře   s  různými  typy  nákladů  a  s  tím,  jak  se  firmy  rozhodují  o  své  výrobě.    Klíčová  slova  Celkové   příjmy,   celkové   náklady,   zisk,   mezní   produkt,   mezní   náklady,   fixní   a  variabilní  náklady.    Náklady  obecně  Náklady   jsou   v  ekonomii   jedním   ze   základních   pojmů.   Přesněji   řečeno   náklady  příležitosti.  Náklady   příležitosti  jsou  vyjádřením  hodnoty  toho,  čeho  se  vzdáme,  pro   získání   dané   věci.   Tyto   náklady   příležitostí   významně   ovlivňují   naše  rozhodování.  Například  pro  nadějné  sportovce  je  studium  na  vysoké  škole  příliš  vysokým  nákladem  příležitosti,  protože  vrcholovým  sportem  dokáží  vydělat  víc  peněz.    Náklady  z  hlediska  firem  Rozhodování   každé   firmy   záleží   od   toho,   jaký   si   stanoví   cíl.   A   cílem   firem   je   ve  většině   případů   vydělat   peníze,   což   znamená,   že   firmy   maximalizují   zisk.   Zda  
  2. 2. firma  dosahuje  zisku  se  zjistí  tak,  že  od  TR   -­‐  celkových   příjmů  (částka,  kterou  firma  dostane  za  prodej  svých  výstupů)  odečteme  TC   -­‐  celkové   výdaje  (částka,  kterou  firma  zaplatí  za  nákup  všech  vstupů  do  výroby).      Z  hlediska   zisku   je   třeba   si   náklady   rozdělit   na   implicitní   a   explicitní.   Implicitní  náklady   jsou   právě   náklady   příležitosti.   Například   částka,   kterou   by   podnikatel  vydělal,   kdyby   podnikal   v  jiném   odvětví.   Náklady   explicitní   jsou   potom   typické  náklady,   jako   například   mzdy   zaměstnancům,   náklady   na   pořízení   vstupu  (suroviny,  materiály  atd.)  a  další.        Na   základě   rozdělení   nákladů   na   implicitní   a   explicitní   rozeznáváme   také   dva  druhy  zisku.  Z  pohledu  ekonoma  je  zisk  firmy  zjišťován  tak  jako  celkové  příjmy  minus  explicitní  a  implicitní  náklady.  Kdežto  z  hlediska  účetního  je  zisk  zjišťován  jako   celkové   příjmy   minus   explicitní   náklady.   Z  toho   vyplívá,   že   ekonomický   zisk  je  menší,  než  zisk  účetní.  Tím  pádem  musí  celkové  příjmy  pokrýt  všechny  náklady  příležitostí  (implicitní  a  explicitní),  aby  bylo  podnikání  z  ekonomického  hlediska  výnosné.      Náklady  a  výroba    Firmám  tedy  vznikají  náklady  při  své  činnosti.  To,  zda  se  firmě  vyplatí  investovat  do  dalších  vstupů  (zařízení  na  výrobu  atp.)  se  zjišťuje  pomocí  produkční  funkce  (vztah  mezi  množstvím  vstupů  použitých  na  výrobu  a  množstvím  výstupu).  S  tou  
  3. 3. úzce   souvisí   pojem   mezní   produkt.   Mezní   produkt   nám   říká,   o   kolik   se   zvýší  výstup   při   přidané   jednotce   vstupu.   Například   když   firma   najme   dalšího  zaměstnance,   předpokládejme   třeba   kuchaře,   bude   schopna   vyrobit     o   30   jídel  navíc   –   výstup   roste.   Ovšem   kdyby   firma   najímala   další   a   další   kuchaře,     mezní  produkt   by   klesal,   protože   pracovníci   by   si   překáželi.   Tím   pádem   je   produkční  funkce   konkávní   a   mezní   produkt   je   ceteris   paribus   klesající   (za   podmínek,   že  firma  neinvestuje  i  do  rozšíření  prostor  a  nenakoupí  i  nové  stroje).       Zdroj:  Produkční  analýza  a  náklady  firmy.  [online].  2012  [cit.  2013-­‐01-­‐06].  Dostupné  z:   http://www.miras.cz/seminarky/mikroekonomie-­‐n04-­‐naklady.php    Dále   můžeme   říct,   že   celkové   náklady   na   výrobu   mají   tendenci   růst  s  přibývajícím  objemem  produkce.      Typy  nákladů    Celkové   náklady   se   děli   na   2   typy.   Fixní   a   variabilní.   Fixní   náklady   se   nijak  nemění,   i   když   produkce   vzroste.   Typickým   příkladem   fixního   nákladu   je   třeba  nájemné.   Ať   bude   firma   vyrábět   jakékoliv   množství   výstupu,   náklad   na   nájem  prostor   se   tím   nijak   nezmění.   Náklady   variabilní   se   už   ovšem   s  množstvím  produkce   mění.   Zde   se   jedná   o   náklady   na   materiál,   platy   zaměstnancům   atp.  Platí,  že  čím  větší  produkci  chci,  tím  víc  vstupů  musím  nakupovat.    Uvedli  jsme  si,  že  firmy  se  snaží  o  maximalizaci  zisku  a  zároveň  platí,  že  se  snaží  o  minimalizaci  ztráty.  Pokud  tedy  celkové  výdaje  (TC)  převyšují  celkové  příjmy  (TR)   a   firma   je   ve   ztrátě   měla   by   se   snažit   minimalizovat   ji   tak,   že   provozovnu  
  4. 4. dočasně  uzavře.  Jako  příklad  si  uveďme  restaurace.  Přes  dobu,  kdy  do  restaurace  nechodí  hosté  je  lepší  jí  uzavřít  a  minimalizovat  tak  ztrátu.  Restaurace  sice  bude  platit   fixní   náklady   za   pronájem   prostor,   ale   ušetří   náklady   variabilní   (nebude  muset  zaměstnancům  vyplácet  mzdy,  ušetří  za  nákup  surovin  atd.).    Asi  nejdůležitějším  druhem  nákladů  jsou  průměrné   celkové   náklady   (AC).  To  jsou   vlastně   celkové   náklady   vydělené   množstvím   produkce.   Pro   podniky   je  tento   ukazatel   stěžejní   pro   to,   že   firma   maximalizující   zisk   nastavuje   produkci  tak,  aby  vyráběla  v  minimu  průměrných  celkových  nákladů.    Z  průměrných   celkových   nákladů   může   firma   zjistit   náklad   na   průměrnou  jednotku,   nevypovídají     však   o   tom,     jak   se   změní,   když   firma   změní   objem  výroby.   K  tomu,   aby   firma   zjistila,   jak   se   celkové   náklady   změní   při   změně  produkce,   potřebuje   znát   mezní   náklady.   Mezní   náklady   jsou   tedy   definovány  jako   zvětšení   celkových   nákladů   vyvolané   výrobou   dodatečné   jednotky.  Vypočítají  se  jako  změna  celkových  nákladů  děleno  změna  množství.    Toto   jsou   základní   a   nejdůležitější   typy   nákladů   a   jejich   základní   charakteristika.  Na   základě   těchto   nákladů   se   potom   dále   analyzují   tržní   struktury   (dokonalá  konkurence,   monopolistická   konkurence,   oligopol   a   monopol).   Každá   z  těchto  struktur  pak  dosahuje  zisku  jinak  a  jejich  náklady  se  mohou  lišit.      Zdroje:   1) MANKIW,   N.   Gregory.   Zásady   ekonomie.   Česká   republika:   Grada   Publishing,  2000.  ISBN  798-­‐80-­‐7169-­‐891-­‐3   -­‐ hlavní  učebnice  ekonomie  na  ESF   -­‐ srozumitelná   -­‐ autorem  je  známý  americký  ekonom   -­‐ příklady  vysvětleny  na  tzv.  case  studies   -­‐ kvalitní  grafické  přílohy   2) Produkční   analýza   a   náklady   firmy.   [online].   2012   [cit.   2013-­‐01-­‐06].   Dostupné  z:  http://www.miras.cz/seminarky/mikroekonomie-­‐n04-­‐ naklady.php  
  5. 5. -­‐tento  zdroj  jsem  použil  kvůli  přehlednému  grafu  3) Ekonomický   zisk   [online].   2012   [cit.   2013-­‐01-­‐06].   Dostupné   z:   https://managementmania.com/cs/ekonomicky-­‐zisk      

×