Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Xat 2006 Paper
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Euroinvest21

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Euroinvest21

 1. 1. Nr.21–octombrie2005 COVER STORY ZZoonnaa MMeettrrooppoolliittaann`` aa BBuuccuurree[[ttiiuulluuii FISCAL AAcccceessuull llaa CCuurrtteeaa EEuurrooppeeaann`` ddee JJuussttii]]iiee nn ppeerrssppeeccttiivvaa aaddeerr``rriiii PROIECTE „„HHaannuull ccuu LLeeggeennddee““ uunn bbrraanndd 110000%% rroomm~~nneesscc COVER STORY ZZoonnaa MMeettrrooppoolliittaann`` aa BBuuccuurree[[ttiiuulluuii FISCAL AAcccceessuull llaa CCuurrtteeaa EEuurrooppeeaann`` ddee JJuussttii]]iiee nn ppeerrssppeeccttiivvaa aaddeerr``rriiii PROIECTE „„HHaannuull ccuu LLeeggeennddee““ uunn bbrraanndd 110000%% rroomm~~nneesscc EDITORIAL SSeexxuull oorraall ccoommeerrcciiaall llaa rroomm~~nnii PIA}A IMOBILIAR~ FFiinnaann]]aarree ddee eexxcceepp]]iiee pprriinn lleeaassiinngg iimmoobbiilliiaarr FINANCIAR IInnvveessttii]]iiii iimmoobbiilliiaarree -- AAffaacceerrii ppeennttrruu aannuull 22000066 EDITORIAL SSeexxuull oorraall ccoommeerrcciiaall llaa rroomm~~nnii PIA}A IMOBILIAR~ FFiinnaann]]aarree ddee eexxcceepp]]iiee pprriinn lleeaassiinngg iimmoobbiilliiaarr FINANCIAR IInnvveessttii]]iiii iimmoobbiilliiaarree -- AAffaacceerrii ppeennttrruu aannuull 22000066
 2. 2. Cet`]eanul român se gânde[te ziua [i noaptea cum s` i-o «trag`» statului legal sau pe marginea legii. |n definitiv, singura deosebire la sexul oral comercial este de ce parte te afli!!! 1 www.euro-invest.ro 1 Oamenilor nu le place adev`rul, dar m`car s`-l citeasc`... Cineva mi-a spus s` nu scriu acest articol, pentru c` lumea o s` m` cread` neserios. Tocmai pentru c` sunt o persoan` serioas` [i realist`, m-am hot`r~t s` spun ce g~ndesc [i ce v`d zi de zi... Toat` lumea [tie c` ntre politic` [i sex exist` o leg`tur` tradi]ional`, politi- ca fiind o curv`, iar majoritatea politi- cienilor sunt ni[te gunoaie umane care se prostitueaz` pe te miri ce. |n comer] lucrurile sunt diferite, dar seam`n` cu sexul. Rela]ia statului cu cet`]enii [i invers este inevitabil` [i nu are tangen- ]` cu dragostea. Pe de o parte, statul „taie [i sp~nzu- r`” n privin]a taxelor, impozitelor, acci- zelor, serviciilor care ]in de administra- ]ia public`, eliber`rii de avize [i auto- riza]ii, taxa de drum, accize la carbu- ran]i etc. Existen]a monopolului statului pentru furnizarea de utilit`]i (curent electric, ap`, gaze) implic` o rela]ie comercial` obligatorie ntre cele dou` p`r]i. Astfel, vr~nd-nevr~nd, cet`]enii accept` pre]urile oferite de stat, pre]uri n care se reg`sesc toate pierderile generate de incompeten]a directorilor, salariile colosale ale acestora n regiile de care apar]in, num`rul exagerat de mare al salaria]ilor care „freac` menta” prin birouri, primele generoase date cu diverse ocazii, deplas`rile directorilor n str`in`tate la diverse conferin]e sau schimburi de experien]` (turism bugetar), aranjamentele la a[a-zisele licita]ii n urma c`rora se fac achizi]ii cu pre]uri mai mari dec~t n cele mai scumpe ]`ri occidentale etc. Acum, sub „umbrela” Uniunii Europene, statul va avea o mie de motive n plus s` modi- fice pre]urile dup` bunul plac, oferind poporului exact ce [i dore[te. U.E. Cum altfel dec~t sex oral comercial se poate numi b`taia de joc a statului la adresa cet`]eanului de r~nd, c~nd benzina din Rom~nia este mai scump` dec~t n Occident, c~nd kilometrul de autostrad` se realizeaz` n Rom~nia la un pre] mai mare dec~t n Elve]ia, c~nd BNR face perversiuni sexuale pe baza cursului valutar, c~nd parlamentarii pl`- ti]i din banii poporului fac un circ ieftin [i trist ntr-un spectacol de-]i vine s` vomi]i c~nd te ui]i la televizor. Politicienii au g`sit bani pentru orice (piscin`, ma[ini scumpe, deplas`ri n str`in`tate, mobilier de lux, birotic` de ultim` genera]ie), numai de b`rci de salvare pentru nenoroci]ii lovi]i de inunda]ii nu s-au mai g`sit bani!!! Orice persoan` care ncepe o afacere este „muls`” de stat din prima lun` de activitate. M` ierta]i, chiar nainte de prima lun` dac` ne g~ndim la taxele de la Registrul Comer]ului. Nu mai vorbim despre ce se nt~mpl` dup`: pentru facturi nencasate trebuie s` pl`te[ti impozit, dac` ajungi prin tribunale ca s`-]i recuperezi banii, trebuie s` pl`te[ti taxe la fiecare instan]`, f`r` ca statul s`-]i garanteze c` r`u platnicul, va fi vreodat` executat sau s` fac` ceva n acest sens. Ce ofer` statul n schimb? A]i ghicit! Sex oral comercial! De partea cealalt`, cet`]eanul ro- m~n se g~nde[te ziua [i noaptea cum s` i-o „trag`” statului legal sau pe marginea legii. Nu includem aici „enori- a[ii” care fac jogging la Parchet, care au trecut de marginea pr`pastiei. Persoa- nele implicate n comer], produc]ie, ser- vicii, consultan]` etc. sunt pragmatice [i se specializeaz` n g`sirea de solu]ii la limita legii. Mentalitatea oamenilor de afaceri din Rom~nia se pliaz` dup` orice form` de agresiune a statului. |n Rom~nia, lipsa de respect a statului fa]` de cet`]ean se vede de la maternitate p~n` la cimitir. |n aceste condi]ii, nu e de mirare c` rom~nii n- cearc` s` se „scoat`” n fa]a statului pe diverse c`i, ortodoxe sau neortodoxe. Rom~nul nu e n`scut ho], dar este insti- gat s` fac` sex oral comercial cu statul, urmare a h`r]uielilor comerciale la care e supus zi de zi. Dac` ave]i treab` ntr- un spital, o prim`rie, o regie de stat, orice apar]ine statului, ve]i avea acest sentiment [i sunte]i tenta]i s` r`spunde]i cu aceea[i moned`. |n definitiv, singura deosebire la sexul oral comercial este de ce parte te afli!!! Dragoø DRAGOTEANU, editor 1octombrie 2005 EEddiittoorr DDRRAAGGOOØØ DDRRAAGGOOTTEEAANNUU dragosdragoteanu@euroest.ro RReeddaaccttoorr RRAALLUUCCAA MMUUSSTTÆÆCCIIOOAARRÆÆ raluca.mustacioara@euro-invest.ro GGrraapphhiiccss && DDeessiiggnn HHOORRIIAA GGLLIINNAASSTTEEII horia.glinastei@euro-invest.ro RRÆÆZZVVAANN BBEEØØLLEEAAGGÆÆ razvan.besleaga@euro-invest.ro CCoonnssuullttaanntt IITT MMAARRIIUUSS NNEEAAGGUU marius@euroest.ro MMaarrkkeettiinngg MMAARRCCEELL TTRRAACCIIUUCC marcel.traciuc@euro-invest.ro PPuubblliicciittaattee MMÆÆDDÆÆLLIINNAA IIOORRDDAANN madalina.iordan@euroest.ro SSeeccrreettaarriiaatt RROOXXAANNAA DDIICCUU roxana.dicu@euroest.ro DDiissttrriibbuu]]iiee GGAABBRRIIEELL ZZOOTTOOIIUU office@euroest.ro Revista este editat` de: SS..CC.. EEUURROOEESSTT IINNVVEESSTT SS..RR..LL.. Øoseaua N. Titulescu nr. 1, bl. A7, sc. C, et. 11, ap. 93, sector 1, Bucureøti Telefon: 319.10.90 Fax: 319.30.90 e-mail: revista@euroest.ro www.euro-invest.ro Reproducerea în parte sau în totalitate a articolelor este interzis` f`r` acordul scris al editorului. Întreaga r`spundere pentru con]inutul reclamelor revine exclusiv autorilor. ISSN 1583 – 963X Tipar executat la SC MEGApress holdings SA PPuubblliiccaaflfliiee aauuddiittaattææ editorial Sexul oral comercial la româniSexul oral comercial la români Tiraj: 20.000 exemplare
 3. 3. octombrie 2005 www.euro-invest.ro 3 >> ppiiaa]]aa iimmoobbiilliiaarr`` 4. Finan]are de excep]ie prin leasing imobiliar 6. Fluctua]iile pie]ei imobiliare >> ffiinnaanncciiaarr 8. Investi]ii imobiliare Afaceri pentru anul 2006 >> ffiissccaall 10. Accesul la Curtea European` de Justi]ie n perspectiva ader`rii >> bbuurrssaa 12. Evolu]ii [i stadii ale oportunit`]ilor de investi]ii >> ccoovveerr ssttoorryy 14. Zona Metropolitan` a Bucure[tiului 18. Oportunit`]i de dezvoltare zonal` >> pprrooffiill 20. ROMSTAL - universul calit`]ii >> pprrooiieeccttee 22. „Hanul cu Legende“ - un brand 100% rom~nesc sumar EXCLUSIV >> oferte [i proiecte imobiliare 2266.. RReezziiddeenn]]iiaall 5522.. BBiirroouurrii 6600.. IInndduussttrriiaall 6666.. TTeerreennuurrii
 4. 4. |n ultima perioad`, una dintre cele mai viabile solu]ii privind finan]a- rea construc]iei sau achizi]io- narea unui imobil o reprezint` ob]inerea unui credit imobiliar. Fie c` este vorba de un credit pe o periad` mai lung` sau mai scurt` de timp, c` reprezenta]i o firm` sau sunte]i persoan` fizic`, leasingul imobiliar devine din ce n ce mai des ntålnit [i n ]ara noastr`. Raluca MUSTÆCIOARÆ Prin leasingul imobiliar se poate contracta fie construc]ia, fie cump`- rarea unei diverse game de imobile pornind de la cl`diri de birouri, spa]ii comerciale [i ncheind cu hale de produc]ie sau locuin]e, pe o perioad` de p~n` la 7 ani [i cu o dob~nd` ce variaz` ntre 7 [i 10%. Unul dintre avantajele acestui tip de credit ar fi, pe l~ng` faptul c` v` proteja]i capitalul propriu, men]inerea lichidit`]ilor. De asemenea, diminu- area bazei de calcul a impozitului pe profit ar mai constitui un avantaj, deoarece, conform legisla]iei n vigoa- re, rata de leasing este deductibil`. Pe acest segment exist`, la momentul actual, o ofert` variat` a unor companii de specialitate, majo- ritatea dintre ele f`c~nd parte din grupuri bancare. Alegerea firmei pentru ncheierea acestui contract depinde de mai mul]i factori deoa- rece fiecare banc` sau companie contractant` are o anumit` ofert`, dup` cum urmeaz`: RRaaiiffffeeiisseenn LLeeaassiinngg ofer` contracte de leasing numai pentru cump`rarea imobilelor. O alt` condi]ie ce trebuie ndeplinit` este ca valoarea acestuia s` dep`[easc` 500.000 euro. Excep]ie de la aceast` regul` fac firmele ce de]in conturi Raiffeisen, n cazul c`rora se accept` [i contrac- tarea unor credite mai mici. TTBBII LLeeaassiinngg este o companie ce nu are n spate o banc`, ci un grup financiar olandez. Cu o dob~nd` de 6,9%, oferta acestora se adreseaz` at~t persoanelor fizice cu venituri peste medie, c~t [i celor juridice [i vizeaz` exclusiv achizi]ia imobilelor. Firma finan]eaz` maximum 75% din valoarea proiectului, iar firmele ce doresc acest tip de contract trebuie s` aib` o cifr` de afaceri lunar` mai mare de 5-6 ori dec~t rata lunar`, iar persoanele fizice un venit lunar de dou` sau trei ori mai mare dec~t rata lunar`. TBI Leasing este membr` a Asocia]iei de Leasing Bancar. HHVVBB LLeeaassiinngg RRoomm~~nniiaa ofer` dou` tipuri de leasing imobiliar: opera]ional [i financiar. Aceast` ofert` se adre- seaz` exclusiv persoanelor juridice, fie c` este vorba despre societ`]i multina]ionale, fie ntreprinderi mici [i mijlocii. Prin aceste tipuri de leasing imobiliar se pot achizi]iona cl`diri de birouri, centre logistice, fabrici, centre sau spa]ii comerciale. Valoarea minim` a unei astfel de finan]`ri este de un milion EUR, iar perioada de finan]are poate ajunge [i p~n` la 15 ani. PPiirraaeeuuss LLeeaassiinngg este singura companie de leasing care finan]eaz` [i construc]ia de imobile. Perioada de creditare poate ajunge [i p~n` la 7 ani. Oferta se adreseaz` at~t persoa- nelor juridice, c~t [i persoanelor fizice, iar dob~nda este de 9-10%. Piraeus Leasing este de asemenea, membr` a Asocia]iei de Leasing Bancar. BBCCRR LLeeaassiinngg,, membr` a Aso- cia]iei de Leasing din Rom~nia, ofer` un credit cu o dob~nd` de 10%, ce poate sc`dea p~n` la 5%, pe o perioad` de 5 ani. |n cazul n care reprezenta]i o firm`, trebuie s` [ti]i c` suma pe care dori]i s` o mprumuta]i nu poate fi mai mare dec~t cifra de afaceri a firmei finan]ate. |n cazul n care se dore[te o sum` mai mare dec~t aceast` cifr` de 4 octombrie 2005imobiliar Finan]are de excep]ieFinan]are de excep]ie
 5. 5. www.euro-invest.ro 5 prin leasing imobiliarprin leasing imobiliar afaceri, se poate aduce drept garant fie o alt` firm`, fie instrumente ban- care sau imobiliare. UUnniiCCrreeddiitt LLeeaassiinngg ofer` leasing imobiliar numai pentru companii [i se poate finan]a p~n` la 80% din proiect pe o perioad` de maximum 4 ani. Dob~nda pe care trebuie s` o pl`ti]i este de 9%, la care se mai adaug` [i taxa de evaluare a imobilului, taxa notarial` (care se pl`te[te de dou` ori: o dat` la ncheierea contractului [i nc` o dat` la transferul propriet`]ii). UniCredit Leasing este membr` a Asocia]iei de Leasing din Rom~nia. IImmmmoorreenntt este compania de leasing a unei b`nci austriece Erste Bank. Acest` firm`, spre deosebire de celelalte, se ocup` n totalitate de proiectul imobiliar, de la finan]are p~n` la construire. Documentele necesare pentru aprobarea finan]`rii n sistem leasing LLiibbeerriiii pprrooffeessiioonnii[[ttii |n acest caz, cel mai des cerute documente sunt urm`toarele: cerere de finan]are, acord CRB, informa]ii [i date generele despre contractant (se va completa o cerere tip), autoriza]ia de practicare a meseriei, copii dup` declara]ia de impozit de pe ultimii doi ani, copii dup` buletinul de identitate [i copii dup` ultimele trei extrase de cont. PPeerrssooaannee jjuurriiddiiccee |n cazul Piraeus Leasing docu- mentele pe care trebuie s` le prezenta]i pentru ob]inerea unei finan]`ri de acest tip sunt urm`toarele: cererea de finan]are, completarea unui formular-tip ce con]ine o serie de ntreb`ri generale despre firma pe care o reprezenta]i, bilan]urile pe ultimii trei ani [i balan]a aferent` acestora, ultima balan]` pe anul n curs, copie dup` certificatul unic de nregistrare, copie dup` statut, contract [i actele adi]ionale ale firmei, declara]ie privind plata c`tre bugetul statului, certificat constatator de la registrul comer]ului, mputernicire semnat` de asocia]ii societ`]ii pentru cel care semneaz` contractul de leasing [i reprezint` firma n negociere, copii dup` actele de identitate, extras de cont de la banc` [i factura proform`. PPeerrssooaannee ffiizziiccee [[ii ggiirraann]]ii {i n cazul acestora se va completa o cerere-tip ce cuprinde informa]ii referitoare la solicitantul creditului, o cerere de finan]are, acord CRB, o copie a buletinului de identitate, o adeverin]` de salariu pentru ultimele trei luni [i o copie a c`r]ii de munc` (ultimii doi ani). Costurile suplimentare pe care trebuie s` le suporta]i [i care sunt destul de ridicate n cazul acestui mprumut sunt reprezentate de taxa notarial`, TVA (aceasta se poate recupera ulterior) [i taxa de asigurare a imobilului care este obligatorie n cazul contractelor de leasing. Taxa notarial` este dubl` n cazul acestui contract at~t la semnare, c~t [i la ncheierea propriu-zis` a acestuia. Cu toat` teama pe care o aduce implementarea noilor reglement`ri BNR, (reglement`ri ce prev`d, pe l~ng` cre[terea impozitului de la 15 la 25 la sut`, [i o cre[tere a garan]iei ce trebuie s` acopere n propor]ie de 133 la sut` suma cerut`), leasingul pentru cump`rarea de birouri sau spa]ii comerciale devine din ce n ce mai des nt~lnit [i n ]ara noastr`. Astfel, conform unui comunicat de pres` al ALB (Asocia]ia de Leasing Bancar din Romania): „cre[terea economic` a ultimilor ani din Rom~- nia s-a resim]it [i la nivelul pie]ei leasingului, înregistr~nd o dezvoltare semnificativ`, confirm~nd statutul leasingului de produs financiar com- plementar [i competitiv altor produse bancare, capabil s` sprijine dezvol- tarea diverselor sectoare ale econo- miei na]ionale. În acest context, putem exprima faptul c` leasingul a devenit o surs`, de finan]are pe termen mediu capabil` s` sus]in` dezvoltarea diferitelor sectoare ale economiei na]ionale la costuri finan- ciare competitive. Finan]area secto- rului imobiliar este dominat` de sectorul cl`dirilor industriale cu un total de 93%, n timp ce restul de 7 % reprezint` sectorul reziden]ial.“ |n ceea ce prive[te contractan]ii acestor imobile, tot din acela[i comunicat de presa am aflat c` primul loc n ierarhia finan]`rilor le-a revenit clien]ilor corporativi, cu un procent de 90%, urma]i de componenta de retail (6%) [i de sectorul public (4%). Din punctul de vedere al duratei contrac- tului de leasing, perioada dominant` este de 2-3 ani, respectiv 3-4 ani, cu un procentaj similar de 33%, urmat` de contractele de leasing încheiate pe o perioad` între 4-5 ani [i 1-2 ani (10%). Ultima categorie este reprezentat` de contractele pe o perioad` de 5 ani sau peste 5 ani (9%) sau doar de un an (5%).
 6. 6. 6 octombrie 2005imobiliar Fluctua]iile pie]ei imobiliareFluctua]iile pie]ei imobiliare |n ultima perioad`, se constat` reorientarea preferin]elor cump`r`torilor c`tre terenurile situate n extravilan. La aceast` schimbare de situa]ie au contribuit mai mul]i factori, printre care [i aprobarea Legii 247/2005. Raluca MUSTÆCIOARÆ Din cauza cre[terii pre]urilor terenurilor intravilane, se constat` o reorientare a poten]ialilor clien]i c`tre terenurile situate n extravilan. Fluctua]iile cursului valutar, inun- da]iile, cre[terea cererii comparativ cu oferta sunt numai c~teva dintre cauzele cre[terii bru[te a pre]urilor terenurilor. De asemenea, eliminarea taxelor ce se pl`tesc la scoaterea unui teren din extravilanul agricol pot duce de la urcarea instantanee a pre]urilor pe acest segment o dat` cu cre[terea cererii comparativ cu oferta. Previziunile pie]ei imobiliare n cazul terenurilor intravilane, pentru perioada imediat urm`toare, sunt clare: pre]urile [i vor continua cursul ascendent. |n conformitate cu aceste prevederi, interesele inves- titorilor se mut` spre alte sectoare, n topul preferin]elor situ~ndu-se terenurile extravilane. Din cauza cota]iilor din ce n ce mai scumpe ale terenurilor n marile ora[e, majoritatea pro- iectelor imobiliare se orienteaz` c`tre zone mai accesibile dar dotate cu utilit`]ile necesare. Un astfel de proiect l constituie proiectul Metropolitan, proiect des- pre care ve]i gasi detalii n ma- terialul „cover story“ din pagina 14. Aceast` reorientare se datoreaz` n mare parte scumpirii terenurilor n marile ora[e sau n apropierea acestora [i elimin`rii taxelor ce se pl`teau la scoaterea terenurilor din extravilan. Prevederile Legii 247/2005, lege ce vine n completarea Legii 18/1991 sus]in acest` afirma]ie, deoarece acest` lege prevede: Scoaterea de- finitiv` din circuitul agricol a terenurilor extravilane, din clasa I [i clasa a II-a, de calitate, a celor amenajate cu lucr`ri de mbun`t`]iri funciare, precum [i a celor plantate cu vii [i livezi, prin extinderea intravilanului localit`]ilor, se face la propunerea consiliilor locale, prin ordinul directorului Direc]iei Agricole [i de Dezvoltare Rural`, cu avizul Ministerului Agriculturii, P`durilor [i Dezvolt`rii Rurale.“ Cu aceste noi prevederi n maximum 10 zile pute]i scoate terenul din extravilan [i s` l introduce]i n intravilanul agricol. Ceea ce nseamn` c` pentru a putea construi pe acest teren trebuie s` trece]i terenul din intravilanul agricol n cel construibil. Cu toate c` nu este at~t de simplu pe c~t pare (ave]i nevoie de aviz tehnic, m`sur`tori cadastrale [i DDiinn ccaauuzzaa ccoottaa]]iiiilloorr ddiinn ccee nn ccee mmaaii ssccuummppee aallee tteerreennuurriilloorr nn mmaarriillee oorraa[[ee,, mmaajjoorriittaatteeaa pprrooiieecctteelloorr iimmoobbiilliiaarree vvoorr mmiiggrraa cc``ttrree zzoonneellee mmaaii aacccceessiibbiillee ccaa pprree]]uurrii,, ddaarr ddoottaattee ccuu ttooaattee uuttiilliitt``]]iillee nneecceessaarree ddeezzvvoolltt``rriilloorr rreezziiddeenn]]iiaallee ddee ccaalliittaattee..
 7. 7. 7 aprob`rile unei mul]imi de institu]ii: sanitare, administra]ie local`, pom- pieri, etc.) totu[i, costurile acestei proceduri se ridic` la numai c`teva milioane de lei, comparativ cu cele cateva zeci de milioane ce trebuiau pl`tite p~n` la intrarea n vigoare a acestei legi. De asemenea pentru a putea construi pe terenul respectiv v` mai este necesar [i extrasul de carte funciar`, pentru ca documeneta]ia de care dispune]i n momentul con- struirii unei case s` fie complet`. Cu toat` c` pre]urile sunt ntr-o cre[tere continu`, ofertele de cum- p`rare nu int~rzie s` apar`. Acest lucru se poate datora [i tendin]elor pie]ei: pe tot parcursul anului n curs, sumele ce trebuiesc pl`tite pe un ha de tren vor continua s` urce. Unul dintre multele motivele c`- ruia i se datoreaz` acesta ascen- den]` a pre]urilor este faptul c` cererea este mai mare dec~t oferta. Un alt motiv il poate constitui pro- iectul de lege promovat de Ministerul Agriculturii conform c`ruia cet`]enii str`ini pot deveni proprietari de tren odat` cu aderarea ]`rii noastre la Uniunea European`. Un alt factor responsabil pentru aceste fluctua]ii de pre] sunt inun- da]iile. Deoarece investitorii doresc terenuri n zonele ce nu au fost afec- tate de calamita]ile naturale din ulti- ma perioada pre]urile terenurilor au nregistrat o cre[tere brusc`.
 8. 8. 8 octombrie 2005financiar Afaceri pentru anul 2006 Investi]ii imobiliare Afaceri pentru anul 2006 Marile fonduri de investi]ii imobiliare ncep ncet-ncet s` descopere pia]a romåneasc`. Neinteresant` pån` acum cå]iva ani, din cauza absen]ei proiec- telor mari, pia]a imobiliar` pare preg`tit` s` absoarb` cel pu]in cinci sute de milioane de euro anual pentru urm`torii cinci ani. Cælin CLINCIU Evident, mai mult de jum`tate din ace[ti bani vor ajunge n Bucure[ti, dar nu trebuie neglijate nici alte ora[e aflate n plin` dezvoltare economic`: Timi[oara, Sibiu, Bra- [ov, Constan]a, Cluj, Pite[ti etc. |n multe din aceste ora[e de provincie pia]a imobiliar` de acum este la nivelul celei din Bucure[tiul anilor 1992-1995. Este de a[teptat s` asist`m la o cre[tere spectaculoas` a afacerilor imobiliare n provincie, dar numai pe anumite segmente: parcuri logistice, centre de afaceri [i centre comerciale. Hipermarketurile (Cora, Carrefour, Kaufland) sunt primele care vor cuceri ora[ele de 300.000 de locuitori, imediat ce Capitala va fi acoperit`, iar super- market-urile (Billa, XXL, UniversAll) vor intra n celelalte ora[e mai mici. Cea mai mare investi]ie n domeniul imobiliar a fost realizat` de fondul austriac Europolis, care a pl`tit aprox. 70 milioane de euro pentru Cefin Logistic Park [i 26 milioane de euro pentru imobilul de birouri Europe House, iar Immofinanz a pl`tit peste 60 de milioane de euro pentru Iride Business Park. Alt fond austriac, CA Immo AG, juc`tor important pe pia]a imobiliar`, a nceput procedurile pentru achizi]ia proiectului imobiliar Bucharest Busi- ness Park (BBP), situat n nordul Capitalei, n apropiere de Pia]a Presei Libere. Valoarea tranzac]iei se ridic` estimativ la 60 - 65 milioane de euro. Acela[i fond a pl`tit 25 milioane euro pentru imobilul de birouri Opera House. Realizarea acestor afaceri s-a f`cut datorit` pre]ului care, de[i poate p`rea mare este un pre] corect pentru achizi]iile respective. Pe pia]` sunt foarte multe afaceri imobiliare care nu se pot tranzac]iona din cauza pre]urilor excesiv de mari la care sunt cotate de proprietarii lor. Ace[tia nc` nu au n]eles c` n astfel de afaceri, considerate a avea un risc foarte mic, 10% rentabilitate a investi]iei este un procent foarte bun. Este clar c` pia]a rom~neasc` se afl` n aten]ia fondurilor imobiliare importante. Bani sunt, dar ducem lips` de afaceri imobiliare interesan- te, cu loca]ii bune [i contracte de nchiriere pe termen lung. Amplasa- mentul viitoarei construc]ii este ele- mentul vital pentru a o transforma ntr-o afacere reu[it`, binen]eles f`r` a exclude calitatea [i rapiditatea execu]iei. Lipsa unor dezvolt`ri imobiliare mari (cartiere reziden]iale, cl`diri de birouri, hipermarketuri, mall-uri) d` fiec`rei investi]ii de acest gen o rentabilitate sporit`. La sf~r[itul anului, numai în Bucure[ti vor AAmmppllaassaarreeaa eexxcceelleenntt`` ttrraannssffoorrmm`` oo ccll``ddiirree nnttrr--oo aaffaacceerree cc``uuttaatt`` ddee ffoonndduurriillee ddee iinnvveessttii]]iiii iimmoobbiilliiaarree..
 9. 9. 9 ap`rea 34 de noi imobile de birouri, cinci mall-uri [i trei hypermarketuri. Spa]iile pentru birouri [i cele comerciale realizeaz` cea mai mare rat` a profitului la ora actual`, termenul de recuperare a investi]iei fiind de 8-10 ani. Cartierele reziden]iale pot genera profituri de 20-30-40% pe an din v~nzarea caselor, la nchiriere fiind cerute, n special, cele din ora[. Este evident faptul c` aderarea Rom~niei la U.E. va stabiliza pia]a imobiliar` n sensul c` vor ap`rea criterii clare de stabilire a pre]urilor (acestea se vor raporta la puterea de cump`rare, va cre[te oferta [i vor sc`dea dob~nzile la creditele ipotecare). Intrarea pe pia]` a mai multor developeri europeni va duce la armonizarea ofertelor cu cererea clien]ilor at~t din punct de vedere financiar, c~t [i calitativ. La ora actual`, n Rom~nia, oferta nu acoper` cererea dec~t n propor]ie de 20-30% pe segmentul reziden]ial, 70% pe segmentul de birouri, iar domeniul spa]iilor industriale [i logistice se afl` ntr-o dezvoltare nu at~t de accentuat` pe c~t ar cere pia]a. Finan]area constituie principala problem` pentru startup-ul unei dezvolt`ri imobiliare mari. |n general, acestea se finan]eaz` din banii investitorilor [i ai viitorilor clien]i, fondurile de investi]ii fiind interesate s` cumpere o afacere, [i nu o cl`- dire. B`ncile, din cauza modului greoi [i inflexibil de lucru, se implic` destul de pu]in n astfel de busines- uri. Apari]ia fondurilor de investi]ii ipotecare ar impulsiona [i mai mult pia]a construc]iilor [i ar permite emisiuni de obligatiuni ipotecare cu scaden]e de 10-15 ani. Astfel, va disp`rea problema finan]`rilor pe termen lung: at~t timp c~t atrag resurse pe 20 de ani, pot finan]a fara probleme afaceri imobiliare tot pe 20 de ani. Apari]ia pie]ei primare [i secundare a obliga]iunilor ipotecare va da o dimensiune corect` pie]ei construc]iilor [i va fi un element de ancor` pentru stabilirea pre]urilor, iar proiectele rezonabile [i vor g`si finan]are mult mai u[or. |n domeniul imobiliar, pia]a va mai permite afaceri foarte rentabile – cu profituri de 10-30% pe an – n 2006/2007. Din 2007 ns`, pia]a se va alinia U.E., dar nu pre]urile pe metrul p`trat vor fi ca n Uniune, ci rentabilitatea investi]iilor imobiliare [i calitatea proiectelor. Cererea va fi din ce n ce mai selectiv` [i mai preten]ioas`, iar oferta va dicta din ce n ce mai greu. Afacerile imobi- liare de succes vor nsemna, n viitor amplasare extraordinar`, calitate foarte bun` [i pre] competitiv.
 10. 10. 10 octombrie 2005fiscal |n perspectiva integr`rii României n structurile Uniunii Europene, persoanele fizice [i juridice romåne vor avea posibilitatea de a se adresa CEJ pentru solu]ionarea problemelor din orice domeniu juridic (de exemplu, cu privire la dreptul muncii, protec]iei consumatorilor, liberei circula]ii a m`rfurilor, a persoanelor etc.) [i de a ataca astfel eventualele decizii abuzive ale institu]iilor romåne sau comunitare ori lipsa lor de ac]iune, atunci cånd reac]ia autorit`]ii se impune n mod imperios. Bogdan CRINGUREANU, avocat, consultant KPMG în România Av~nd n vedere recenta semnare a Tratatului de Aderare a Rom~niei la Uniunea European` din 25 aprilie 2005, am considerat util` aceast` pre- zentare, ntruc~t integrarea n Uniune nu implic` numai asimilarea dreptului comunitar, ci [i acceptarea controlului judec`toresc exercitat de c`tre Curtea de Justi]ie din Luxemburg, aceasta presupun~nd c` n toate domeniile n care se aplic` Tratatele Comunit`]ii [i ale Uniunii Europene, Curtea din Luxemburg este instan]a suprem` a Uniunii Europene [i, implicit, a statelor membre. Semnarea Tratatului de Aderare a Rom~niei la Uniunea European` este privit` cu optimism de c`tre magistra]ii rom~ni, to]i sper~nd ntr-o armonizare a legisla]iei interne cu cea european`. Totodat`, deciziile, jurispruden]a CEJ - creatoare n fapt a unor noi reguli de interpretare - trebuie bine cunoscute [i n]elese de judec`torii na]ionali, astfel nc~t spiritul dreptului comunitar s` fie transpus n mod corect [i uniform la nivel na]ional, jurispruden]a Cur]ii av~nd rolul de a suplini lacunele existente n legisla]ia comunitar`. Instituit` prin Tratatul de la Paris (1952), Curtea de Justi]ie a Comuni- t`]ilor Europene (C.J.C.E.), cu se- diul la Luxemburg, este o institu]ie jurisdic]ional` ce vegheaz` la res- pectarea dreptului comunitar, oferind garan]ia respect`rii de c`tre statele membre, institu]iile comunitare [i per- soanele fizice [i juridice din Comu- nitate a normelor juridice comunitare. |n virtutea articolului 164 al Tratatului C.E.E., Curtea trebuie s` asigure „respectarea dreptului n interpre- tarea [i aplicarea Tratatului“. Prin urmare, jurisdic]ia Cur]ii se ntinde numai asupra problemelor specifice legate de aplicarea tratatelor, pe baza principiului c` dreptul comunitar prevaleaz` asupra legii na]ionale. Curtea European` de Justi]ie (CEJ) are n componen]` 25 de judec`tori (c~te unul din fiecare stat membru), asista]i de 8 avoca]i ge- nerali, numi]i, de comun acord, de c`tre statele membre. At~t judec`- torii, c~t [i avoca]ii generali sunt persoane independente de statele ai c`ror cet`]eni sunt, fiind juri[ti de nalt profesionalism, a c`ror valoare [i independen]` este recunoscut` n ]`rile din care provin. Principalele atribu]ii ale Cur]ii con- stau n a asigura controlul legalit`]ii actelor institu]iilor, controlul respect`rii de c`tre statele membre a obliga]iilor care le sunt impuse de c`tre tratate, interpretarea regulilor comunitare [i negocierea validit`]ii actelor institu- ]iilor. A[a cum apare din analiza dispozi]iilor tratatelor europene, Cur- tea are ca obiectiv solu]ionarea litigi- ilor ap`rute ntre Statele Membre (SM) ale Uniunii Europene, ntre SM [i organele comunitare, precum [i ntre organele comunitare ntre ele. Curtea este abilitat`, de asemenea, s` solu- ]ioneze, n anumite condi]ii, [i litigiile ivite ntre particulari, persoane fizice sau juridice resortisante ntr-unul din SM, pe de o parte, [i SM sau orga- niza]iile comunitare, pe de alt` parte. Prin urmare, calitate procesual` activ` (reclamant) n fa]a Cur]ii Euro- pene de Justi]ie pot avea at~t statele, c~t [i particularii, persoane fizice sau juridice, care au intrat ntr-un conflict de interese cu institu]iile Uniunii Euro- pene. |n ceea ce prive[te calitatea procesual` pasiv`, pot fi p~r~]i n fa]a Cur]ii Europene de Justi]ie statele membre ale Uniunii Europene, pre- cum [i institu]iile Uniunii Europene. CEJ este organul unic de control juris- dic]ional al Uniunii Europene, ns`, n afar` de aceasta, ea mai exercit` [i alte prerogative, precum: controlul normativ (presupune verificarea com- patibilit`]ii actelor juridice emise de Consiliu sau Comisie cu prevederile tratatelor [i principiile generale de drept comunitar); ndepline[te rolul unei cur]i constitu]ionale clarific~nd drepturile [i obliga]iile reciproce ale institu]iilor europene [i a rela]iilor juridice dintre statele membre ale Uni- unii Europene; are atribu]iile unui tri- bunal administrativ examin~nd pl~n- gerile depuse de persoane fizice sau juridice interesate cu privire la deciziile Uniunii, precum [i recursurile introdu- se de agen]ii institu]iilor europene mpotriva angajatorilor lor; ac]ioneaz` asemenea unui tribunal civil determi- n~nd r`spunderea extra contractual` n ceea ce prive[te repararea prejudi- ciilor produse n exercitarea de c`tre Uniunea European` a atribu]iilor sale oficiale; ac]ioneaz` ca [i o curte de arbitraj n anumite cazuri strict deter- minate. Astfel, Curtea are dou` tipuri de competen]e: competen]e contenci- oase (ac]iune n constatarea nende- plinirii de c`tre state a obliga]iilor decurg~nd din Tratatele Constitutive, Accesul la Curtea European` deAccesul la Curtea European` de SSeeddiiuull CCuurr]]iiii EEuurrooppeennee ddee JJuussttii]]iiee -- LLuuxxeemmbbuurrgg
 11. 11. www.euro-invest.rowww.euro-invest.ro 11 ac]iune n anulare, ac]iune n caren]`, ac]iune n responsabilitate, recursurile mpotriva hot`r~rilor pronun]ate de Tribunalul de Prim` Instan]`) [i com- peten]e necontencioase (ac]iune/ re- curs n interpretare). Procedura n fa]a Cur]ii de Justi]ie se desf`[oar` n dou` faze - scris` [i oral` - av~nd un caracter public [i contradictoriu. Cu privire la regimul lingvistic, teoretic, toate limbile oficiale ale Uniunii pot fi limbi procesuale. |n principiu, alegerea apar]ine reclaman- tului, dar n cazul n care o ac]iune este intentat` mpotriva unor persoa- ne fizice sau juridice cet`]ean al unui stat membru, se va folosi limba oficia- l` a acestuia (reclamantul este nepri- vilegiat). De[i regulile generale de sta- bilire a limbii procesuale sunt stricte, excep]iile la aceste reguli fac posibil` folosirea limbii proprii de c`tre justi]ia- bili aproape n toate situa]iile n intere- sul unei bune nf`ptuiri a justi]iei. EExxeeccuuttaarreeaa hhoott``rr~~rriilloorr CCEEJJ.. Hot`- r~rile CEJ au for]` obligatorie, fiind susceptibile de executare imediat`. Sarcina execut`rii hot`r~rilor CEJ revine statelor membre care, prin organele na]ionale special mputer- nicite de guverne, nvestesc hot`r~rile judec`tore[ti ale CEJ cu formul` executorie [i o pun n aplicare. O dat` ce hot`r~rea a fost nvestit` cu formul` executorie, punerea sa n aplicare pe calea execut`rii silite este o procedur` ordinar` [i este pus` n practic` de organele specializate ale statului membru n cauz`. CC``iillee ddee aattaacc -- RReeccuurrssuull.. De la nfiin]area n 1989 a Tribunalului de Prim` Instan]`, CEJ a primit un rol nou, cel al unei instan]e de cale de a- tac. Deocamdat` nu se poate spune cu certitudine dac` CEJ este mai mult pentru admiterea sau respingerea recursurilor, dar din recursurile exerci- tate de func]ionari ca urmare a respin- gerii ac]iunilor introduse la tribunal n probleme legate de serviciu, tendin]a este de respingere a acestor recur- suri. Termenul de recurs general este de dou` luni de la comunicarea deci- ziei [i nu poate fi prelungit. Aceast` cale de atac se limiteaz` doar la probleme de drept [i poate fi declarat` doar pentru motive de drept. De ase- menea, este posibil` [i exercitarea c`ilor extraordinare (ter]a opozi]ie [i revizuirea). TTrriibbuunnaalluull ddee pprriimm`` iinnssttaann]]``.. Pentru a putea face fa]` afluxului de cazuri deduse, CEJ [i-a adaptat pro- cedura urm`rind celeritatea procesu- lui jurisdic]ional [i a cerut Consiliului s` ia decizia nfiin]`rii unui nou corp jurisdic]ional. Astfel, a fost nfiin]at n 1989 Tribunalul de Prim` Instan]` cu scopul de a consolida garan]iile judi- ciare acordate persoanelor fizice prin instaurarea unui al doilea nivel al auto- rit`]ii judiciare, permi]~nd astfel Cur]ii de Justi]ie s` se concentreze asupra atribu]iei sale de baz`, interpretarea uniform` a legisla]iei comunitare. Tribunalul judec` n prim` instan]` ac]iunile n anulare, recursul n caren- ]` (relativ la ab]inerea institu]iilor co- munitare de a ac]iona), ac]iunile n preten]ii intentate de persoanele fizice sau juridice (pentru repararea prejudi- ciilor cauzate de institu]ii comunitare), ac]iunile bazate pe o clauz` arbitral` (n litigii privind contractele ncheiate cu institu]iile comunitare, contracte ca- re con]in o astfel de clauz`) [i ac]iunile privind func]ia public` (pentru litigii ap`rute ntre Comunitate [i func]io- n`rii s`i). Procedura urmat` n fa]a Tribunalului de Prim` Instan]` are, n principiu, acelea[i reguli ca [i proce- dura ce se desf`[oar` n fa]a Cur]ii de Justi]ie a Uniunii Europene [i cuprin- de, de asemenea, cele dou` faze, scris` [i oral`, iar hot`r~rile pronun- ]ate de Tribunal au aceea[i for]` obligatorie ca [i deciziile CEJ. P`r]ile pot ataca hot`r~rile Tribunalului de Prim` Instan]` n termen de dou` luni de la data comunic`rii, institu]iile Uniunii Europene sau Statele Membre av~nd aceea[i posibilitate, ntruc~t ele dispun de un drept propriu [i un interes special n solu]ionarea tuturor problemelor de drept comunitar. |ncheiem prin a sublinia faptul c`, dreptul comunitar este direct aplicabil n toate Statele Membre ale Uniunii Europene, Curtea European` de Justi]ie mpreun` cu Tribunalul de Prim` Instan]` [i instan]ele na]ionale constituind puterea judiciar` a Europei comunitare. Totodat`, o dat` cu inte- grarea Rom~niei n Uniunea Euro- pean`, preconizat` conform ultimelor declara]ii politice [i diplomatice pentru anul 2007, cet`]enii rom~ni vor avea acces liber [i nengr`dit la instan]ele judec`tore[ti comunitare n vederea solu]ion`rii anumitor cauze. KPMG International Este entitatea coordonatoare a unei re]ele globale de firme de servicii profesionale, care furni- zeaz` servicii de audit, consul- tan]` fiscal` [i n domeniul afa- cerilor. Obiectivul firmelor mem- bre KPMG este de a-[i pune n valoare cuno[tin]ele n beneficiul clien]ilor, comunit`]ilor [i pie]elor de capital. Cu aproximativ 94.000 de angaja]i n ntreaga lume, firmele membre furnizeaz` servicii de audit, consultan]` fiscal` [i n domeniul afacerilor n 717 localit`]i din 148 de ]`ri. |n Rom~nia [i Republica Moldova, KPMG [i desf`[oar` activitatea n cadrul celor trei birouri din Bucure[ti, Timi[oara [i Chi[in`u. |n prezent, dispunem de un num`r de 350 de angaja]i [i parteneri, at~t cet`]eni rom~ni, c~t [i expatria]i. Toate informa]iile prezentate au un caracter general [i nu sunt destinate a se adresa condi]iilor specifice unei anumite persoane fizice sau juridice. De[i ncerc`m s` furniz`m informa]ii corecte [i de actualitate, nu exist` nici o garan]ie c` aceste informa]ii vor fi corecte la data la care sunt primite sau c` vor continua s` r`m~n` corecte n viitor. Nu trebuie s` se ac]ioneze pe baza acestor informa]ii f`r` o asistent` profesional` competent` n urma unei analize atente a circumstan]elor specifice unei anumite situa]ii de fapt. Justi]ie n perspectiva ader`riiJusti]ie n perspectiva ader`rii
 12. 12. octombrie 2005octombrie 2005burs`12 Evolu]ii [i stadii ale oportunit`]ilor de investi]ii Evolu]ii [i stadii ale oportunit`]ilor de investi]ii Cu toat` incertitudinea care exist` n mediul financiar [i economic autoh- ton, din ce n ce mai mul]i rom~ni reu- [esc s` fac` economii. Vorbim, desi- gur, de rom~nul din des men]ionata clas` medie, clasa care tinde s` se ngroa[e pe m`sur` ce cre[terea economic` se face sim]it` la nivelul veniturilor popula]iei. Problema care persist` ns` de mult timp este lipsa, n continuare, a op]iunilor reale de investire a banilor economisi]i. Iat` c~teva dintre cerin]ele pentru ca o investi]ie s` poat` fi luat` n conside- rare ca destina]ie a unor fonduri: c~[tigul poten]ial, riscul echilibrat, suma ini]ial` necesar`, costurile, orizontul de timp pe care se ntinde [i, nu n ultimul r~nd, lichiditatea, adic` rapiditatea cu care investi]ia poate fi transformat` n bani-ghea]`. Din p`cate, majoritatea instrumen- telor financiare de pe pia]a rom~neas- c` sufer` deficien]e sau anomalii: investi]ia n ac]iuni e amenin]at` de lipsa lichidit`]ii pie]ei [i a rarit`]ii com- paniilor mari, cu for]` financiar`, care s` se tranzac]ioneze fluid; dob~nzile la depozitele n lei nc` se afl` sub nivelul infla]iei; obliga]iunile de stat nu se g`sesc sau sunt scumpe, iar depozitele n valut` nc` prezint` dob~nzi exagerat de mici, neconforme cu realitatea pie]elor interna]ionale. {i totu[i exist` poten]ial: mbun`t`- ]irea recent` a calificativului de ]ar` permite emisiunea de obliga]iuni n valut` cu dob~nda mai mic` dec~t emisiunile anterioare [i n sume mai mari. Dar, dac` tot se lupt` BNR cu excesul de valut` existent n pia]`, n-ar fi mai util` emisiunea de obli- ga]iuni n valut` direct c`tre pia]a rom~neasc`? Cu siguran]`, trezoreria ar putea ob]ine acelea[i sume ca [i n exterior, n condi]ii net mai avanta- joase de dob~nd`. Alt domeniu insuficient cunoscut [i exploatat este cel al obliga]iunilor municipale, atunci c~nd sunt purt`toare de dob~nd` mai mare dec~t depozitele bancare. O investi]ie “la mod`” l constituie n prezent [i tranzac]iile imobiliare, n special cele cu terenuri. Din p`cate, suma ini]ial` necesar` este de cele mai multe ori prea mare pentru cet`]eanul obi[nuit, iar orizontul de timp se ntinde adesea pe mai mul]i ani. |ns` profiturile n urma acestor tranzac]ii s-au dovedit adesea a dep`[i 100% din investi]ita ini]ial`. De cur~nd, din ce n ce mai mul]i cet`]eni se uit` spre pie]ele externe. Posibilitatea transfer`rii de fonduri n str`in`tate nlesne[te, n aparen]`, cu mult accesul la instrumentele de pe marile pie]e financiare mondiale. Spu- nem „n aparen]`“ pentru c` practicile bancare vestice presupun o rela]ie client - banc` bazat` pe o cunoa[tere Pre]ul futures petrol NYMEX S&P500 nchidere DDaattaa 11--AAuugg--0055 22--AAuugg--0055 33--AAuugg--0055 44--AAuugg--0055 55--AAuugg--0055 88--AAuugg--0055 99--AAuugg--0055 1100--AAuugg--0055 1111--AAuugg--0055 1122--AAuugg--0055 1155--AAuugg--0055 1166--AAuugg--0055 1177--AAuugg--0055 1188--AAuugg--0055 SS&&PP550000 iinncchhiiddeerree 11223355..3355 11224444..1122 11224455..0044 11223355..8866 11222266..4422 11222233..1133 11223311..3388 11222299..1133 11223377..8811 11223300..3399 11223333..8877 11221199..3344 11222200..2244 11221199..0022 PPrreettuull ffuuttuurreess ppeettrrooll NNYYMMEEXX 66,,115577,,000000 66,,118899,,000000 66,,008866,,000000 66,,113388,,000000 66,,223311,,000000 66,,339944,,000000 66,,330077,,000000 66,,449900,,000000 66,,558800,,000000 66,,668866,,000000 66,,662277,,000000 66,,660088,,000000 66,,332255,,000000 66,,332277,,000000
 13. 13. www.euro-invest.rowww.euro-invest.ro 13 profund` a stilului investi]ional al fiec`ruia, cunoa[tere care se realizea- z` ntr-un timp mai ndelungat. Ob]inerea unor condi]ii cu adevarat avantajoase nu este, n principiu, probabil` de la primul contact, din cauza strategiei de risc obi[nuite n mediul financiar occidental. |n condi]ii de comisioane reduse [i cursuri valutare c~t mai apropiate de pia]a valutar` extern`, o strategie de efect ar putea fi: contractarea unui credit n lei (moned` tare, n ciuda dob~nzii real negative), schimbul leilor n dolari [i efectuarea unui depozit la [ase luni sau un an, la o doband` mai mare dec~t a euro, iar dup` un an schimbul dolarilor n euro. Aceast` strategie, de[i cu [anse ridicate de reu[it` ntr-un mediu financiar normal, se poate transforma foarte u[or ntr-un e[ec n mediul financiar distorsionat din Rom~nia. De exemplu, pia]a de capital nc` prezint` c~teva lipsuri fundamentale: absen]a market-makerilor, care asigur` nt~lnirea cererii cu oferta pentru o categorie sau mai multe de titluri, mecanismul de v~nzare short nc` nefunc]ional, tranzac]ionarea instru- mentelor derivate, at~tea c~te sunt, anevoioas` [i la volume modeste. |n intervalul 1 august - 9 sep- tembrie, cei mai importan]i indici bursieri de pe pie]ele de capital din SUA, Germania [i Marea Britanie au nregistrat o evolu]ie marcat` de pre]ul interna]ional al petrolului. Un grafic pe care sunt proiectate nivelele de nchidere zilnice ale indicelui S&P500, de exemplu, [i pre]ul futures al petro- lului arat` o evolu]ie invers propor]io- nal`. Efectele nocive ale uraganului Katrina asupra capacit`]ilor de extrac]ie [i rafinare s-au transmis n pie]ele bursiere prin intermediul pre- ]ului energiei. Totu[i, sc`derea din prima parte a perioadei nu a fost cauzat` de Katrina, ci de o serie de indicatori macroeconomici care au aruncat umbre de ndoial` asupra cre[terii economice americane. |ns` dup` evaluarea efectelor uraganului asupra economiei, pre]ul petrolului a cobor~t [i un optimism pe alocuri exagerat a cuprins pie]ele. Bursa rom~neasc` a avut [i ea o evolu]ie ezitant`, n principal datorit` companiilor petroliere [i financiare. In continuare ns`, de[i momentul este de cre[tere, graficul indicelui BET prezint` o puternic` rezisten]` n jurul zonei 5800 - 5850, unde cre[terea s-ar putea poticni. |n ceea ce prive[te celelalte pie]e de capital din Europa Central` [i de Est, majoritatea au nregistrat cre[teri. Indicele pan-est-european, CETOP 20, a nregistrat o cre[tere de 11,67%, n principal pe fondul orient`rii investi]ionale ale unor mari companii din Fran]a, Germania sau Anglia c`tre aceast` zon` cu mare poten]ial de cre[tere. Indicii bursieri de la Londra, Frankfurt [i Paris au nregistrat cre[teri modeste sau stagn`ri, dar cu mi[c`ri ample n interiorul perioadei, la fel ca [i indicele S&P500. Evolu]ia viitoare a economiei mon- diale r`m~ne nc` sub semnul pre]ului energiei. |n perioada ce urmeaz` se vor vedea efectele reale ale acestuia, iar pie]ele vor nregistra un recul. 1199--AAuugg--0055 2222--AAuugg--0055 2233--AAuugg--0055 2244--AAuugg--0055 2255--AAuugg--0055 2266--AAuugg--0055 2299--AAuugg--0055 3300--AAuugg--0055 3311--AAuugg--0055 11--SSeepp--0055 22--SSeepp--0055 66--SSeepp--0055 77--SSeepp--0055 88--SSeepp--0055 99--SSeepp--0055 1122--SSeepp--0055 11221199..7711 11222211..7733 11221177..5577 11220099..5599 11221122..44 11220055..11 11221122..2288 11220088..4411 11222200..3333 11222211..5599 11221188..0022 11223333..3399 11223366..3366 11223311..6677 11224411..4488 11224400..6699 66,,553355,,000000 66,,554455,,000000 66,,557711,,000000 66,,773322,,000000 66,,774499,,000000 66,,661133,,000000 66,,772200,,000000 66,,998811,,000000 66,,889944,,000000 66,,994477,,000000 66,,775577,,000000 66,,559966,,000000 66,,443377,,000000 66,,444499,,000000 66,,440088,,000000 66,,227700,,000000
 14. 14. 9.000 de locuitori pe kilometru p`trat [i 2,5 mp de spa]iu verde/persoan`, 2.000 de tone de de[euri pe zi (din care numai 80% ridicate), 273 tone de praf/km p`trat depuse n fiecare lun`, precipita]ii acide n propor]ie de 50% anual. 2.000.000 tone de substan]e poluante eliberate n atmosfer` n fiecare an [i blocate la nivelul la care se respir`, 9-11 grame de pulberi nocive n suspensie/metru cub de aer, ap` “potabil`” tratat` cu clor. Aproximativ 30% din b`rba]i sunt sterili, femeile au un nivel sc`zut de fertilitate, rata deceselor provocate de boli datorate polu`rii cre[te continuu. La toate acestea se adaug` traficul infernal, criza de locuin]e, alienarea individului, criminalitatea ridicat`. Nu este visul unui scenarist bolnav, ci realitatea cotidian` a Bucure[tiului (conform unui studiu al Asocia]iei Eco-Europa) Valentin TRANDAFIR valentin.trandafir@euroest.ro Cifrele enun]ate anterior sunt, poate, mai pu]in cunoscute bucure[- tenilor, dar ele sunt tr`ite, zilnic, de fiecare dintre noi. Eficacitatea [i eficien]a gestion`- rii ora[ului au fost, de-a lungul at~tor ani, subiecte de disput` ntre diver[i factori politici. Haosul urbanistic se este cauzat de apari]ia t~rzie a Pla- nurilor Urbanistice Generale ale Bucure[tiului [i localit`]ilor nconju- r`toare. Situa]ia a generat investi]ii imobiliare speculative care n-au ]inut seama, de cele mai multe ori, de cerin]ele unei dezvolt`ri urbane armonioase. Cu toate consecin]ele ar`tate mai sus. Proiectul ZONA METROPOLITA- Nå A MUNICIPIULUI BUCURESTI, elaborat de Prim`ria Capitalei, este cea mai nou` ncercare de a rezolva, ntr-o manier` coerent`, complexul de probleme n care este prins ora[ul. Evolu]ia ora[elor AAccttoorriiii uurrbbaannii Ora[ul este asemenea unui orga- nism viu, aflat ntr-o permanent` evolu]ie socio-economico-spa]ial`. Factorii principali care i influen]eaz` existen]a [i dinamica sunt: popula]ia (familiile) - ca factor social, compa- niile (firmele) - ca factor economic [i autorit`]ile locale (n Rom~nia - prim`rii [i consilii) - ca factor politic. Ace[ti factori (numi]i [i actori urbani) urm`resc obiective specifice [i interac]ioneaz` str~ns. Astfel, familiile au drept obiectiv bun`starea personal` [i o calitate ridicat` a vie]ii. Din acest motiv, locuin]a ar trebui s` fie amplasat` ntr-un cadru natural pl`cut, av~nd n apropiere facilit`]i privind educa]ia, s`n`tatea, cultura, sportul, petrece- rea timpului liber. |n acela[i timp, apropierea fa]` de locul de munc` este foarte important`. Companiile urm`resc desf`[ura- rea profitabil` a activit`]ii; prin 14 octombrie 2005cover Zona Metropolitan` LLiimmiitteellee ZZoonneeii MMeettrrooppoolliittaannee PPaarrccuurrii rreeggiioonnaallee pprrooppuussee Un proiect de dezvoltare regional` supus dezbaterii publice Zona Metropolitan`
 15. 15. urmare, alegerea amplasamentului lor ]ine seama de existen]a infra- structurii locale [i de cea a resurse- lor, inclusive umane. Dup` cum se vede, at~t compor- tamentul spa]ial al familiilor, c~t [i cel al companiilor sunt influen]ate de existen]a infrastructurii de transport [i utilit`]i urbane. Or, n vederea adapt`rii la situa]iile reale nt~lnite, popula]ia/firmele ori migreaz`, ori adopt` o atitudine nou` n privin]a transportului. Autorit`]ile locale au (sau ar trebui s` aib`) drept obiectiv bun`- starea general`. Factorul politic influ- en]eaz` comportamenul familiilor [i al companiilor prin oferta local` de infrastructur` de transport [i utilit`]i. Pentru ace[ti actori urbani dinamici, gradul de atractivitate al unei loca- lit`]i este dat de reu[ita sau e[ecul administra]iei publice locale n a formula aceast` ofert`, determin~nd emigra]ia sau imigra]ia familiilor [i firmelor. Fazele de evolu]ie Interac]iunea comportamentelor urbane ale acestor factori determin` dinamica ora[elor, n a c`ror evolu]ie se pot distinge 4 faze: 11)) Faza industrializ`rii se caracte- rizeaz` prin concentrare spa]ial` (ora[ monocentric) [i cre[tere sus]i- nut` a popula]iei. Companiile, prin oferta de locuri de munc`, sunt “mo- toarele” ora[ului. Concomitent, se dezvolt` transportul public local. Bucure[tiul, p~n` n 1989, s-a aflat n aceast` faz` de dezvoltare. 22)) Faza dezvolt`rii sectoarelor servicii [i transporturi, faz` n care, prin suburbanizare, are loc decon- centrarea spa]ial`. Se caracterizea- z` printr-o cre[tere rapid` a pros- perit`]ii, a num`rului de autoturisme [i de spa]ii de birouri. Ora[ul pierde din popula]ie, dar este atractiv nc`, prin oferta de locuri de munc`, aflat` totu[i n declin. Factorul cel mai dinamic l reprezint` familiile. Se contureaz` zona metropolita- n` [i periurban`. Suburbiile sunt orientate func]ional c`tre „ora[ul-ma- m`“, al`turi de care formeaz` METROPOLA. Aceasta, mpreun` cu localit`]ile adiacente, [i exercit` influen]a ntr-o arie mai ntins`, numit` ZONA METROPOLITANå. Este faza n care se afl` [i Bucu- re[tiul n acest moment (desigur, cu nuan]`rile de rigoare [i ne referim, n special, la aspectul prosperit`]ii generale). 33)) Aprecierea sporit` a cadrului natural de via]`. Este faza n care se remarc` dezurbanizarea accentuat` [i declinul tot mai evident al „ora[u- lui-mam`“. Popula]ia [i companiile migreaz` c`tre aglomer`rile mai mici, poli urbani atractivi situa]i pe primul [i al doilea inel. Ace[ti poli func]ioneaz` asemenea ora[ului ini- ]ial, duc~nd la o regresie a popula]iei n zona metropolitan` ini]ial`. Faza a treia se confrunt` cu cre[- terea pre]ului energiei [i mic[orarea dimensiunii familiei medii. Politicile guvernamentale se ndreapt`, n special, c`tre dezvoltarea transpor- tului. Bucure[tiul nu a ajuns n aceast` faz`; totu[i, tenta]ia locuirii ntr-un cadru natural pl`cut duce la construirea a numeroase case de vacan]`. 44)) Dezvoltarea sectorului informa]ional. |n ora[ele occidentale, www.euro-invest.ro 15 a Bucure[tiului CCeennttuurraa ggaallbbeenn -- vveerrddee aa BBuuccuurree[[ttiiuulluuii CCoorriiddooaarree ppaanneeuurrooppeennee [[ii ffeerroovviiaarree a Bucure[tiului
 16. 16. 16 octombrie 2005cover care parcurg aceast` faz`, se remarc` o reurbanizare a “ora[u- lui-mam`” ca urmare a unor politici urbane specifice. Zonele din jurul g`rilor istorice tradi]ionale au fost revitalizate prin amplasarea n imediata lor vecin`tate a centrelor de afaceri, s`lilor de conferin]e [i hotelurilor urbane dedicate turis- mului de scurt` durat` n scop de afaceri. Totodat`, a fost sprijinit` amplasarea ntreprinderilor mici care activeaz` n domeniul informatic [i au fost atra[i reziden]i de v~rsta a treia, cu venituri mari. Zona Metropolitan` Bucure[ti Dup` cum s-a v`zut, actorii ur- bani cei mai dinamici sunt popula]ia [i companiile. |n Bucure[ti, exodul familiilor c`tre suburbii este un feno- men real [i, consider`m noi, irever- sibil. |n cur~nd, se va accentua [i mi- grarea companiilor. Dar acest com- portament trebuie coordonat prin politici la nivel zonal, pentru a evita o dezvoltare haotic` a spa]iului urban [i utilizarea necorespunzatoare a teritoriului [i resurselor sale. Studiile premerg`toare ntocmirii proiectului au avut un caracter inter- disciplinar, cu participarea speciali[- tilor din urm`toarele institu]ii: •Universitatea Bucure[ti - Centrul Interdisciplinar de Cercet`ri Avan- sate asupra Dinamicii Teritoriale •Universitatea Bucure[ti - Centrul de Cercetare a Mediului [i Efectu- are a Studiilor de Impact •Institutul de Economie Na]ional` al Academiei Rom~ne •Institutul de Geodinamic` “Sabba S. {tef`nescu” al Academiei Ro- m~ne (cu participarea Grupului de Geodinamic`) •Institutul Na]ional de Cercetare - Dezvoltare n domeniul Urbanis- mului [i Amenaj`rii Teritoriale - URBAN PROIECT Bucure[ti •Institute for Housing and Urban Development Studies Romania SRL (IHS Rom~nia SRL) Prim`ria Capitalei a identificat zona n care Bucure[tiul [i exercit` influen]a. Zona Metropolitan` cuprin- de 5.000 kmp, din care 722 kmp sunt zone urbane, ponderea Bucure[tiu- lui fiind de 228 kmp. Sunt incluse 94 de localit`]i, aria ntinz~ndu-se de la Ciolpani [i Nuci, n N, p~na la Dun`re, incluz~nd ora[ul Olteni]a, n sud. Limita vestic` este dat` de comuna V~n`torii Mici, iar cea estic` de localitatea Nicolae B`lcescu. Zona cuprinde n ntregime jude]ul Ilfov, precum [i localit`]i situate pe teritoriile jude]elor Giurgiu, C`l`ra[i, Ialomi]a [i D~mbovi]a. Sub aspectul administrativ-terito- rial, localit`]ile nu-[i schimb` nca- drarea n jude]e [i nici nu-[i pierd independen]a. Av~nd n vedere c` fondurile ce pot fi atrase sunt acordate pentru proiecte mari, viz~nd infrastructura pe teritorii ntinse, PMB propune administra- ]iilor locale din zon` o participare la eforturile de atragere a investi]iilor [i la beneficiile ce decurg din acestea. Direc]iile de dezvoltare sunt dic- tate de traseele rutiere [i feroviare, prezente [i viitoare. Planurile de amenajare teritorial` vor ]ine seama de specificul local [i de necesit`]ile [i poten]ialul fiec`rei localit`]i. Acest lucru va fi posibil prin nfiin]area a 8 parcuri regionale, constituite n jurul unor poli urbani importan]i ai zonei. Vom avea, astfel, Parcurile Regio- nale Snagov, Gr`di[tea, Br`ne[ti, Bude[ti, Comana, Mih`ile[ti, Bolintin [i Buftea. Ele vor cuprinde o serie de localit`]i mai mici [i, printr-o corelare a Planurilor Urbanistice Generale cu Planurile de amenajare teritorial` zonal` (elaborate pentru fiecare
 17. 17. Parc Regional), vor putea fi atrase investi]ii pentru infrastructur` [i dezvoltare. |n felul acesta s-ar rezol- va problema crizei de locuin]e, a transportului, multe comune f`c~nd parte din Parcurile Regio- nale vor beneficia de investi]ii n utilit`]i urbane [i, n consecin]`, investi]ii ale firmelor private [i ale popula]iei (familiilor). Asigurarea unui mediu s`n`tos de via]` se va putea realiza prin crearea a[a-numitei Centuri verde- galbene a Bucure[tiului. Scopul este prezervarea cadrului natural n paralel cu asigurarea unei activit`]i agricole necesare Capita- lei. Centura verde-galben` reune[te [i pune n valoare zonele cu poten]ial de agrement (n special p`du- rile) din jurul ora[ului. |n vederea protej`rii acestor zone, vor exista comune al c`ror intravilan nu va mai putea fi extins sau n care extinderea se va face cu respectarea anumitor condi]ii legate de tipul investi]iilor ce urmeaz` a fi f`cute. Nu putem ncheia f`r` a pune n eviden]`, nc` o dat`, avantajul major al unei astfel de colabor`ri ntre autorit`]ile publice locale: atragerea de fonduri pentru proiecte comune de dezvoltare [i participarea tuturor la beneficiile rezultate din investi]ii structurale, n condi]iile p`str`rii independen]ei locale. |n plus, toate comunele cuprinse n Zona Metropolitan` vor nregistra (desigur, n grade diferite) un proces de urbanizare prin dezvoltarea infrastructurii. Vor c~[tiga n impor- tan]`, popula]ie, num`r de locuri de munc` [i, n consecin]`, va cre[te pon- derea economic` n zon` pentru fiecare, iar banii pu- blici vor fi mult mai eficient utiliza]i. Proiectul Zonei Metropo- litane va fi supus dezbaterii publice n cur~nd. EUROIN- VEST v` va ]ine la curent cu evolu]ia acestuia [i cu rezul- tatul consult`rilor dintre PMB [i consiliile locale, jude]ene, or`[ene[ti [i comunale. Pentru c` o condi]ie necesar` succesului, a[a cum am ar`tat la nceput, este implicarea factorilor politici locali - lucru ce se realizeaz`, n Rom~nia, destul de anevoios. [i sper`m ca acest proiect, care se anun]` destul de ndr`zne], nu va muri n fa[`, ca at~tea altele. SSuurrssee:: EECCOO EEuurrooppaa,, AAllmmaa RRoo,, PPrriimm``rriiaa MMuunniicciippiiuulluuii BBuuccuurree[[ttii www.euro-invest.ro 17 OOrrggaanniizzaarree ddee ttiipp aassooccii-- aattiivv -- AAssoocciiaa]]iiaa CCoommuunniitt``-- ]]iilloorr LLooccaallee ((AACCLL)) •obiectiv: dezvoltarea unei comunit`]i teritoriale solida- re economic, social [i cultural •atingerea scopului pro- pus prin cooperare terito- rial` pe baz` de proiect •este necesar` existen]a unei forme de gestiune teritorial-administrativ` a contractelor pe baza c`- rora se realizeaz` pro- iectele OOrrggaanniizzaarree ttiipp aaggeenn]]iiee eeccoonnoommiicc`` -- AAggeenn]]iiaa ddee DDeezzvvoollttaarree ZZoonnaall`` ((AADDZZ)) •reprezint` o form` de or- ganizare prin care autorit`- ]ile locale deleag` anumite competen]e unei organiza]ii din afara structurii adminis- trative locale •ADZ este o organiza]ie rezultat` dintr-un parteneri- at de tip public-privat •se formeaz` din membri apar]in~nd sectorului public [i privat, av~nd obiective comune Speciali[tii au propus dou` tipuri de organizare:
 18. 18. 18 octombrie 2005cover Comform atribu]iilor sale prev`zute de Legea 215/2001, Prim`ria Municipiului Bucure[ti este responsabil` de dezvoltarea urban` a Capitalei, dezvoltare ce ar trebui s` fie un proces durabil, n concordan]` cu dezvoltarea spa]ial` [i economico-social`. Pentru a ob]ine mai multe informa]ii legate de acest proiect, am discutat cu doamna Rodica Gheorghe, ing. la Centrul de planificare urban` [i metropolitan` Bucure[ti al CGMB, [i cu doamna Maria Vi[an, reprezentant al INTERGRAPH Computer Services. A consemnat Raluca MUSTÆCIOARÆ raluca.mustacioara@euro-invest.ro ® CC~~nndd aa ffoosstt nncceeppuutt aacceesstt pprrooiieecctt [[ii cc~~nndd ssee pprreeccoonniizzeeaazz`` cc`` ssee vvaa ffiinnaalliizzaa?? CCaarree aauu ffoosstt eettaappeellee ddee ddeezzvvoollttaarree?? Proiectul de conturare a Zonei Me- tropolitane a ap`rut cu mul]i ani n urm`, iar primaria, pentru a vedea c~t de mult se ntinde [i care este rela]ia ntre Capital` [i zonele sale de sus]inere, a efectuat diferite studii. Acesta a fost nceput n perioada 1990-1993 [i a continuat p~n` n 2000, ntre timp realiz~ndu-se studii de fundamentare pentru conturarea PUZ Bucure[ti. Planul de dezvoltare nu putea s` existe f`r` planul zonelor nvecinate. Au urmat studii sectoriale, a[a cum apare [i n planul urbanistic general: demografie, mediu, adminis- trativ, transporturi, telecomunica]ii; tot ceea ce presupune un plan de amenajare al teritoriului. ® ||nn ccee ssttaaddiiuu ddee ddeezzvvoollttaarree ssee aaffll`` aaccuumm aacceesstt pprrooiieecctt?? |n acest moment ne afl`m n a doua etap` de dezvoltare, consultarea administra]iilor teritoriale a zonei me- tropolitane, deoarece scopul proiectu- lui nu este s` atenteze la integritatea administrativ` existent`. Bucure[tiul nu-[i poate impune voin]a pe un asemenea teritoriu (aproximativ 50090 km 2 ). ® CCaarree vvaa ffii aaddmmiinniissttrraarreeaa tteerriittoorriiaall`` aa zzoonneeii?? VVaa ffii ZZMMBB oo eennttiittaattee aaddmmii-- nniissttrraattiivv--tteerriittoorriiaall`` oommooggeenn``?? Acest proiect nu propune o reorganizare administrativ` a zonei. Dup` ce se vor purta discu]ii cu consiliile jude]ene, dup` ce se va ajunge la o n]elegere, se va aproba [i modelul final de dezvoltare. Aceste unit`]i administrative vor r`m~ne ca atare, iar contribu]ia la proiect se va face prin cooperare: cu contracte [i r`spunderi de fiecare parte. Cum va fi coordonat`, dac` va exista o agen]ie de dezvoltatre sau un consiliu metropolitan, asta va r`m~ne de v`zut n urma dezba- terilor. ® CCiinnee ss--aa ooccuuppaatt ddee ccoooorrddoonnaarreeaa [[ii iimmpplleemmeennttaarreeaa pprrooiieeccttuulluuii?? Proiectul a fost coordonat din punct de vedere logistic de Intergraph Computer Services, n calitate de contractor principal, dar [i de integra- tor de date, la cererea prim`riei. Din echipa interdisciplinar` care a parti- cipat la dezvoltarea acestui proiect fac parte Centrul de Cercetare a Mediului [i Efectuarea Studiilor de impact din cadrul Universit`]ii Bucure[ti [i Institutul de Economie Na]ional` al Academiei Rom~ne. Coordonarea [tiin]ific` a proiectului a fost realizat` de domnul profesor doctor Ioan Ianos (CICADIT) [i de domnul arhitect {erban N`dejde (Urban Proiect), al`- turi binen]eles de Prim`ria Munici- piului Bucure[ti. Din echip` a mai f`cut parte IHS Rom~nia, care a propus cele dou` variante de forme institu]ionale pentru colaborarea dintre Municipa- litatea Bucuresti [i unit`]ile adminis- trative din zona Metropolitan`: fie o agen]ie de dezvoltare, fie un consiliu administrativ. ® CCaarree eessttee uurrmm``ttoorruull ppaass nn aacceesstt pprrooiieecctt?? Urm`torul pas va fi realizarea de parcuri regionale [i a Centurii verde- galbene. Cei care au realizat studiile au urmat modelul Berlinului. Pe anumite zone, delimitate strict, va exista o dezvoltare unitar`. Acesta este [i scopul principal al proiectului: dezvoltare durabil` [i coordonat`, nu urbanism haotic. Pe fiecare din aceste parcuri propuse se va face un studiu [i se va identifica factorul care i confer` identitate zonei. Fiecare parc va avea o destina]ie clar definit` conform rezultatului studiului ce va fi efectuat. Centura verde-galbena reprezinr` un plan de amenajare teritorial`, pentru anumite localit`]i nemaifiind permis` extinderea intravilanului, n vederea p`str`rii unui cadru natural [i asigur`rii unei activit`]i agricole necesare Bucure[tiului. Beneficiile constituirii acestei zone Bucure[tiul este foarte urbanizat, dar trebuie ca [i zonele ce l ncon- joar` s` se dezvolte, inclusiv infra- structura de transporturi. Cu condi]ia s` se g`seasc` investitori [i consiliile administrative s` aprobe acest pro- iect. Constituirea acestei zone metro- politane ar diminua dezechilibrele dintre centrul zonei metropolitane [i zonele m`rgina[e, a a[ez`rilor lipsite de oportunit`]i, [i ar rezolva deze- chilibrele legate de transportul n co- mun sau finan]area infrastructurii, ceea ce ar conduce la mbun`t`]irea calit`]ii vie]ii popula]iei. Oportunit`]i de dezvoltare zonal`Oportunit`]i de dezvoltare zonal` IInngg.. MMaarriiaa VVii[[aann,, rreepprreezzeennttaanntt aall IInntteerrggrraapphh CCoommppuutteerr SSeerrvviicceess,, aall``ttuurrii ddee IInngg.. RRooddiiccaa GGhheeoorrgghhee,, rreepprreezzeennttaanntt aall CCeennttrruulluuii ddee PPllaanniiffiiccaarree UUrrbbaann`` [[ii MMeettrrooppoolliittaann`` BBuuccuurree[[ttii
 19. 19. 20 octombrie 2005profil ROMSTAL este lider în domeniul comercializ`rii instala]iilor pentru construc]ii din România. Fondat în 1994, cu o cifr` de afaceri în anul 2004 de 122,983,577 EURO, ROMSTAL s-a impus înc` de la început pe pia]` prin produsele [i serviciile de foarte bun` calitate oferite clien]ilor s`i, ca [i prin cea mai variat` gam` de instala]ii hidro-termo- sanitare, accesibile tuturor. Astfel, în anul 2001, ROMSTAL a ob]inut certificatul ISO 9001/2000 care atest` calitatea serviciilor oferite. Pentru c` dezvolt` permanent gama de produse [i re]eaua de puncte de v~nzare [i pentru c` pune întotdeauna pe primul plan satisfacerea nevoilor clien]ilor s`i, ROMSTAL se define[te perfect prin sintagma “Universul Calit`]ii”. Misiunea firmei este aceea de a satisface toate a[tept`rile clien]ilor s`i, asigur~nd nivelul de calitate, valoarea de ntrebuin]are [i disponibilitatea imediat` a solu]iilor solicitate pentru mbun`t`]irea standardului de via]`. Ast`zi, ROMSTAL ofer` clien]ilor posibilitatea de a alege dintr-o mare diversitate de produse, încep~nd de la microcentrale de apartament, cazane pentru instala]ii de înc`lzire, aparate de aer condi]ionat, calorifere de toate tipurile [i dimensiunile, obiecte sanitare, c`zi cu [i f`r` hidromasaj, saune, baterii, gresie [i faian]`, echipamente electrice, corpuri de iluminat p~n` la produse profesionale pentru instalatori: ]evi, fitinguri, robinet`rie [i echipamente care r`spund oric`rui tip de cerere în acest domeniu. ROMSTAL este prezent în toate ora[ele importante din ]ar`. Programul actual de dezvoltare are ca obiectiv extinderea re]elei de puncte de v~nzare în ora[ele medii [i mici, pentru ca produsele ROMSTAL s` fie la îndem~na clien]ilor în orice zon` a ]`rii. În prezent, re]eaua ROMSTAL num`r` la nivel na]ional peste 115 puncte de v~nzare, fiecare dintre acestea av~nd depozit, expozi]ie de obiecte sanitare [i dot`rile necesare pentru a asigura servicii de calitate la cele mai exigente standarde. Clien]ii pot avea deplin` încredere în produsele [i în serviciile oferite, pentru c` la ROMSTAL principala preocupare este performan]a. Aceast` performan]` se m`soar`, la ROMSTAL, bineîn]eles în cifre. Anul trecut, s-a realizat o cifr` de afaceri care dep`[e[te 125 milioane euro, iar pentru acest an î[i propune s` ating` cel pu]in 150 milioane de euro. O dat` cu extinderea re]elei punctelor de v~nzare la nivel na]io- nal, s-a dezvoltat [i infrastructura de puncte de service, totul pentru a veni c~t mai bine în înt~mpinarea dorin- ]elor clien]ilor ROMSTAL prin oferi- rea unor avantaje importante. Ser- vice ROMSTAL asigur`, pe întreg teritoriul ]`rii, servicii de consultan]` în alegerea echipamentelor [i pune- rea acestora în func]iune, service în perioada de garan]ie [i post - garan- ]ie, servicii de între]inere pentru pro- dusele comercializate [i transportul echipamentelor la domiciliul clien- tului. Service ROMSTAL poate fi ROMSTAL - universul calit`]iiROMSTAL - universul calit`]ii
 20. 20. www.euro-invest.ro 21 apelat telefonic, în orice zi [i la orice or`, prin intermediul Dispeceratului Na]ional, la num`rul 0800-82.82.82, num`r ce poate fi apelat gratuit. De asemenea, pentru mai multe infor- ma]ii pute]i accesa: www.romstal.ro. Evolu]ia extinderii ROMSTAL: •1994 - deschiderea primului maga- zin ROMSTAL n Bucure[ti; •1997 - deschiderea a nc` 3 maga- zine n Bucure[ti [i func]ionarea a 22 de reprezentan]e autorizate n ]ar`; •1998 - inaugurarea celui de-al cincilea magazin n Bucure[ti [i extinderea re]elei de reprezentan- ]e n alte 9 jude]e ale ]`rii; •1999 - deschiderea primei filiale din ]ar`, la Timi[oara, [i func]io- narea a 47 de reprezentan]e; •2000 - deschiderea filialei de la Cluj [i a altor reprezentan]e n ]ar`; •2001 - inaugurarea a nc` 2 filiale, la Suceava [i Constanta [i func]io- narea a 51 de reprezentan]e autorizate; •2002 - inaugurarea a dou` filiale la Braila [i Bac`u, a unui magazin n Otopeni [i func]ionarea a 55 de reprezentan]e. Tot n acest an a fost deschis primul centru de v~nzare ROMSTAL de la Chi[in`u •2003 - deschiderea unui punct de v~nzare la Fundeni, 2 filiale la Sibiu [i Pite[ti [i a filialei ROMSTAL Kiev; •2004 - deschiderea ROMSTAL Italia •2005 - deschiderea centrelor de v~nzare din Ia[i [i Re[i]a precum [i a celui de-al [aselea magazin din Bucure[ti (acesta din urm` este cel mai mare centru expozi- ]ional ROMSTAL din ]ar`). Sucursale ROMSTAL EUROPA În 2002, ROMSTAL a deschis primul centru de v~nzare în afara grani]elor ]`rii, la Chi[in`u, în Republica Moldova, expansiunea continu~nd, un an mai t~rziu, cu inaugurarea ROMSTAL Kiev. |n momentul de fa]`, sunt deschise n Moldova 11 puncte de v~nzare, iar n Ucraina 9 puncte de v~nzare. De asemenea, ROMSTAL [i-a propus ca p~n` la sf~r[itul anului 2005 s` devin` cea mai important` re]ea de distribu]ie din Europa de Est n domeniul instala]iilor. •RROOMMSSTTAALL IIMMEEXX reprezint` pe pia]a rom~neasc` cel mai cunoscut nume în comercializarea produselor pentru instala]ii. •RROOMMSSTTAALL IIttaalliiaa (M.I. Trade) are ca obiect de activitate servicii logistice, export de materiale [i v~nz`ri din gama produselor hidro- termo-sanitare. •RROOMMSSTTAALL UUccrraaiinnaa a devenit în scurt timp un lider al produselor de calitate în dou` dintre cele mai importante ora[e, Kiev [i Cern`u]i, precum [i în alte 7 ora[e din Ucraina. •RROOMMSSTTAALL MMoollddoovvaa s-a f`cut remarcat prin politica de pre]uri avantajoase într-o pia]` cu putere de cump`rare mic`. În Moldova, în prezent, sunt deschise 11 puncte de v~nzare, dintre care 2 la Chi[in`u [i o filial` la B`l]i, iar alte puncte de v~nzare sunt în curs de deschidere.
 21. 21. 22 octombrie 2005proiecte Termenul de han, de[i prezent n literatura na]ional` reprezentativ`, lipse[te cu des`vâr[ire din legisla]ia româneasc`. Acesta nu este amintit nici n Ordinul nr. 510/2002 al Ministerului Turismului [i nici n Anexa 1.5 la normele metodologice. Totu[i, pentru a nu r`mâne o enigm` a literaturii ce nu este dezlegat` nici m`car de apartenen]a acestuia la categoria de pensiune turistic`, un grup de oameni de afaceri timi[oreni, n parteneriat cu BCR, au ini]iat proiectul "Hanul cu Legende". a consemnat Raluca MUSTÆCIOARÆ Hanurile de alt`dat` [i mai fac ast`zi sim]it` prezen]a numai n nuvelele din listele de lectur` obligatorie. Pentru a fi readuse la via]` [i pentru a sprijini dezvoltarea turismului rom~nesc, Centrul de Afaceri Expovest a ini]iat dezvoltarea unei re]ele exclusive "Made in Romania". Programul a fost ini]iat n parteneriat cu BCR [i ofer` posibilitatea dezvolt`rii agriculturii, mediului, s`n`t`]ii [i culturii din ]ara noastr`, toate acestea al`turi de dezvoltarea turismul autohton [i a brandului "Hanul cu Legende" at~t la nivel na]ional, c~t [i la nivel interna- ]ional. "Totul a plecat de la momentul n care am v`zut cu ochii no[tri cum s-au risipit fondurile SAPARD prin investi]ii n pensiuni agroturistice, axate numai pe alimenta]ie [i cazare, nu aveau cum s` fie viabiabile mai ales c` sunt r`sp~ndite f`r` nici o noim` pentru actuala tranzi]ie prin care trece Rom~nia, perioad` n care termenul de tranzit este forma de turism sustenabil", ne-a declarat domnul arhitect Ionel-Petru Pop, directorul Administra]iei Hanul cu Legende. Programul prevede implementa- rea unei re]ele de hanuri [i nicidecum a unei unit`]i izolate. Acesta ofer` mai multe tipuri de module func]ionale, care se pot dispune n diferite variante planime- trice, adaptate diferitelor loca]ii [i posibilit`]ilor financiare ale inves- titorului, rezult~nd astfel tipuri de hanuri considerate n re]ea turistic`, dar cu activit`]i combinate din celelalte domenii economice [i culturale: • hanul cetate - servicii de alimen- ta]ie public` [i hoteliere; • hanul club - servicii de ali- menta]ie public`, hoteliere [i de educa]ie, agrement [i sport pentru tineret; • hanul clinic` - servicii de alimen- ta]ie public`, hoteliere [i n domeniul s`n`t`]ii; • hanul atelier - servicii de alimen- ta]ie public`, hoteliere [i n domeniul produc]iei me[te[u- g`re[ti; • hanul ferm` - rezult` din tipurile de hanuri prezentate anterior, la care se adauga locuin]a hangiului [i ferma-gospod`ria, cu activit`]i agricole de legumicultur`, cre[- terea p`s`rilor [i a animalelor, c~t [i procesarea manufacturiera a produselor agricole. Performan]a programului „HA- NUL CU LEGENDE“ const` [i n faptul c` utilizarea modulelor func]ionale poate conduce [i la formarea altor tipuri de hanuri, av~nd astfel capacitatea de a se adapta cu o flexibilitate deosebit` la solicit`rile investitorului, la profesionalismul [i capacitatea financiar` a acestuia, oferind un suport sustenabil pentru cofinan]`ri chiar [i prin ajutoare nerambursabile. Protocolul ncheiat ntre Banca Comercial` Rom~n` [i ADMINIS- TRA}IA HANUL CU LEGENDE - ROMÅNIA reprezint`, de asemenea, o premier` [i n domeniul investi]iilor la nivelul IMM-urilor. Astfel: •S-a stabilit o modalitate de lucru prin care viitorul investitor nu efectueaz` nici un fel de cheltuial` financiar` p~n` nu este pe deplin edificat n leg`tur` cu terenul pe care va realiza investi]ia, cu finan]area investi]iei, cu sustenabilitatea afa- cerii rezultate n urma analizei finan- ciare [i economice, cu manage- mentul [i marketingul afacerii, c~t [i cu for]a comercial` conferit` de re]eaua „HANUL CU LEGENDE” n termeni de marc`, ISO [i alte referiri la standardele europene; •S-a stabilit o modalitate de lucru capabil` s` provoace antrepre- noriatul n urma n]elegerii riscului minim de a lucra cu banca, elimin~ndu-se suspiciunea viitorului investitor fa]` de politica bancar`, teama de credite, teama fa]` de o disciplin` financiar` riguroas`; „Hanul cu Legende“ - un„Hanul cu Legende“ - un
 22. 22. 23 brand 100% românescbrand 100% românesc PPrriinncciippaalleellee eelleemmeennttee aarrhhiitteeccttuurraallee ssuunntt pprreelluuccrraattee ddiinn lleemmnn [[ii ccoonnffeerr`` oo aammbbiiaann]]`` ggeenneerraall`` ddee bbuunn`` ddiissppoozzii]]iiee [[ii mmiisstteerr.. •S-a stabilit o modalitate de lucru n care, prin scenarii foarte simple, viitorului investitor [i se prezint` valorile presiunilor financiare n toate fazele de implementare [i de dezvoltare a afacerii, adic` de la prima extragere din cont [i p~n` la finalizarea ramburs`rilor de dob~nzi [i credite. Analiz~nd capacitatea de distri- bu]ie a programului n Rom~nia, rezult` ca, la un nivel de repre- zentare de 1000 de unit`]i ce pot fi realizate p~n` n 2015, investi]ia total` ar nsemna aproximativ 6 mld euro, av~nd capacitatea de a absorbi co-finan]`ri guvernamentale de 10%, ajutoare nerambursabile de 30%, diferen]a reg`sindu-se n resursele proprii [i n resursele bancare ale investitorilor. Pentru compara]ie, co- finan]area guvernamental` anual` ar nseamn` echivalentul unui tronson de drum modernizat de 80 de km.
 23. 23. 26 octombrie 2005reziden]ial De[i la prima vedere par nflo- ritoare, cartierele reziden]iale din afara Bucure[tiului (Pipera, Cor- beanca, Otopeni) nu reu[esc s` ofere o solu]ie viabil` pentru „foamea“ de case pe p`månt, nici prin prisma pre]urilor, nici prin prisma facilit`]ilor. Cælin CLINCIU Pe pia]` se g`sesc n acest moment vile foarte scumpe (400-600 mii euro) care se adreseaz` segmen- tului de lux, dar necesarul acestuia este de c~teva sute de unit`]i. Poten]ialul de cre[tere al acestui segment este destul de limitat, pu]ini clien]i accept~nd s` pl`teasc` ase- menea sume pentru o vil`. Adev`rata cre[tere o va cunoa[te pia]a caselor de 100-150 de mii de euro. Din p`cate, ceea ce se ofer` acum la acest pre] nu corespunde deloc cu nevoile poten]ialilor clien]i. Realizarea unor viitoare cartiere reziden]iale, de 700-1000 unit`]i locative, ar permite dezvoltarea unor facilit`]i necesare unei comunit`]i: servicii medicale (cabinet stomato- logic, policlinic`, farmacie), gr`dini]` [i [coal` I-IV cu program prelungit, club privat (restaurant, discotec`, bowling, biliard, piscin`, fitness, cur`]`torie, etc.), teren de sport, loc de joaca pentru copii, market, l`ca[ de cult, linie de transport privat` etc. Asemenea dezvolt`ri ntr-un cartier reziden]ial devin rentabile numai la un num`r mare de unit`]i locative [i la o popula]ie activ` de 3-4 mii de persoane, dar sunt foarte necesare deoarece reduc substan]ial drumurile n ora[. Alt avantaj major al cartie- relor reziden]iale de mari dimensiuni va fi dat de posibilitatea realiz`rii caselor la pre]uri ceva mai reduse: materiale de construc]ie mai ieftine, pre]ul terenului mai mic, costul utilit`]ilor mp`r]it la mai mul]i bene- ficiari etc. De[i utilit`]ile ar trebui, n mod firesc, s` intre n atribu]ia prim`riilor respective, acestea sunt realizate de constructor [i sunt suportate de viitorii proprietari, adic` tot de cei care vor pl`ti impozite pe case. Cererea pentru astfel de case este destul de mare, dar oferta este limitat` de poten]ialul financiar al antreprenorilor. Ace[tia, ori nu au for]a financiar` pentru a dezvolta astfel de proiecte, ori nc` mai tr`iesc cu iluzia rentabilit`]ilor de 100% de acum c~]iva ani. |ns`, n afacerile imobiliare, considerate de risc mic, rentabilit`]i de 20-30% sunt consi- derate normale [i perfect realizabile. Astfel de unit`]i reziden]iale vor avea succes, mai ales dac` privim pre]urile apartamentelor din Bu- cure[ti. Cele din zonele centrale, [i a[a-zis noi (de[i sunt construite n anii 80-90, cu materialele [i tehnologia de atunci), au ajuns s` coste c~t o cas`, singurul lor atu fiind locatia ultra central`. Pre]uri de 100-120 mii de Euro pentru dou`-trei camere n zonele Unirii, P-]a Alba Iulia, P-]a Victoriei sunt foarte mari pentru ceea ce ofer`, iar mul]i dintre proprietarii acestora accepta alter- native n afara ora[ului cu condi]ia ca acestea s` ofere facilit`]ile descrise mai sus. Dezvoltarea zonei metropolitane a Bucure[tiului [i implicit a infra- structurii va da un impuls puternic construc]iilor reziden]iale de mari dimensiuni, mai ales c` acestea sunt cerute pe pia]`. Dezvolt`ri reziden]iale mari Solu]ia ieftinirii caselor: Dezvolt`ri reziden]iale mari
 24. 24. 27 www.euro-invest.ro www.rezidentialbucuresti.ro Cartier reziden]ial de luxCartier reziden]ial de lux Situat pe {oseaua Pipera- Tunari, n zona reziden]ial` B`neasa, n imediata apropiere a Gr`dinii Zoologice [i a {colii Americane, Magnolia Village v` ofer` vile luxoase la standarde interna]ionale, ntr-o zon` pl`cut` [i sigur`. Complexul este alc`tuit din 12 vile. Fiecare vil` dispune de garaj pentru 3 ma[ini [i se desf`[oar` pe o suprafa]` de 515 mp construi]i. |ntregul complex se ntinde pe o suprafa]` de 5.000 mp. Magnolia Village este un loc de o frumuse]e [i siguran]` unice, evadarea ideal` din ora[ul zgomotos, aglomerat [i poluat. Magnolia Village offers luxurious international standard villas in a very secure and pleasant area. This residential complex is located on Pipera- Tunari Highroad, in Baneasa residential area, in the vicinity of the Zoo and the American School. The entire complex unfolds on a 5,000 sqm plot. Each villa provides a 515 sqm built area and has a three parking places garage. Magnolia Village has a unique beauty and safety and it represents an ideal escape from the crowded and polluted city. Persoanæ de contact: Anca OTOBÎCU 0744.382.901 anca.otobicu@euroest.ro Complex de vile pe malul laculuiComplex de vile pe malul lacului |ntr-o loca]ie deosebit` se dezvolt` un nou complex reziden]ial cu 19 vile, duplex [i individuale, P+1+M, n trei variante, compartimentate n 3 dormitoare, living, buc`t`rie, garaj, mansard` open. Fiecare vil` dispune de garaj interior [i cel pu]in un loc de parcare suplimentar. Sunt disponibile n acest moment vile individuale cu o suprafa]` construit` de 432 mp [i un teren individual de 300 mp. Constructorul ofer` posibilitatea personaliz`rii vilei prin alegerea finisajelor dorite de viitorul locatar. Finisajele sunt de foarte bun` calitate, materialele fiind de import. |n acest moment, lucr`rile sunt finalizate n propor]ie de 90%. Complexul dispune de paz` permanent`, piscin` comun`, club [i plaj` privat`. A new residential complex with 19 individual and duplex-like villas, Gf+1+A, in three versions, divided in 3 bedrooms, living room, kitchen, garage and open attic is being developed in a special location. Each villa has an interior garage and at least one extra parking place At this moment, there are available individual villas with a 432sqm built surface and an individual plot of 300sqm. The builder offers you the possibility to individualize the villa by allowing you to choose the finishes you enjoy. The high quality finishes are imported. At this moment, the work is 90% finalized. The complex is permanently guarded; it comprises a common swimming pool, a club and a private beach.
 25. 25. 28 octombrie 2005reziden]ial |n nordul Bucure[tiului, n apropierea Satului Francez, a demarat construc]ia unui complex de vile n[iruite, cu gr`dini proprii. Imobilele vor fi construite pe structur` de beton cu zid`rie portant` din c`r`mid` eficient` [i placate exterior cu polistiren. Loturile de teren nu sunt extrem de generoase, dar loca]ia compenseaz` acest lucru. Vilele sunt dispuse pe demisol, parter [i 2 etaje, cu terase generoase. Vilele sunt compartimentate n living, buc`t`rie, garaj, birou [i 4 dormitoare. Interioarele pot fi personalizate de fiecare client n parte n timpul construc]iei. The construction works on a new villa compound have recently begun. It will be located in Bucharest's northern area, near the French Village. The villas will be lined up and will have individual gardens. They will have concrete structures with retaining walls masonry made of efficient brick and plated on the outside with polystyrene. The plots are not very wide but the location compensates for this shortage. The villas are planned to be made up of Hb+Gf+2, including wide terraces. Each villa will accommodate a living room, kitchen, study and 4 bedrooms. The interiors may be personalized by each client in construction phase. Ansamblu de vile n Avia]ieiAnsamblu de vile n Avia]iei Persoanæ de contact: Anca OTOBÎCU 0744.382.901 anca.otobicu@euroest.ro OTOPENI - vil` P+1, S teren 1400 mp, S util` 400 mp. Vila este pus` n valoare de o gr`din` foarte generoas` (1400 mp), amenajat` cu pomi fructiferi. La parter avem living cu sufrage- rie, buc`t`rie, dormitor master, dormitor cu baie proprie, garaj, toalet` de serviciu. Buc`t`ria se prelunge[te cu teras` de gr`tar cu barbeque, iar crama comple- teaz` ansamblul zonei de zi, fa- c~nd-o ideal` pentru serile de var`-toamn`. Etajul este compus din dou` dormitoare spa]ioase, baie, sal` de sport [i sp`l`torie. Vila este mobilat` modern integral [i dotat` cu: AC, interfon, alarm`, poart` automat`, piscin` nc`lzit`, iluminat exterior, cana- lizare. PPrree]]:: 442200..000000 EEuurroo Otopeni - Gf+1 villa, 1,400 sqm plot, 400 sqm usable area. This villa benefits from a very big and beautiful garden (1,400 sqm) with many fruit trees. The ground floor comprises the living room, kitchen, and the master bedroom, another bedroom with individual bathroom, a secondary bathroom and garage. The kitchen is elongated with a terrace that offers a barbeque grill and the wine cellar completes the day area, making it ideal for summer- autumn evenings. The upper floor houses 2 wide bedrooms, a bathroom, fitness hall and washroom. The villa is completely furbished and has AC, interphone, alarm system, automatic gate, heated pool, exterior illuminator, sewerage system. SSeelllliinngg pprriiccee:: 442200,,000000 EEUURR.. Persoanæ de contact: Anca OTOBÎCU 0744.382.901 anca.otobicu@euroest.ro Vil` cu gr`din` n OtopeniVil` cu gr`din` n Otopeni
 26. 26. 29 www.rezidentialbucuresti.ro Complex de vile n PiperaComplex de vile n Pipera Persoanæ de contact: Anca OTOBÎCU 0744.382.901 anca.otobicu@euroest.ro Complexul reziden]ial se ntinde pe o suprafa]` de 69.810 mp, par- celat pentru circa 180 de vile, car- tierul beneficiind de un amplasament deosebit n apropierea p`durii [i a lacului. Ansamblul se afl` n NE Capitalei, n zona Pipera, la doar 25 de minute de mers cu ma[ina din centrul ora[ului. Protejate ntr-o incint` comun`, securizat`, casele dispun de toate utilit`]ile necesare, un minimarket, piscine, locuri de joac` pentru copii, gr`dini]`, ba- by-siter [i un teren de sport. Com- plexul dispune de o re]ea stradal`, cuprinz~nd [i re]eaua de canalizare [i iluminare exterioar`. Spa]iile co- mune beneficiaz` de ntre]inere permanent` de c`tre persoane autorizate. Fiecare cas` va beneficia de o gr`din` separat` de spa]iile comune, d~nd posibilitatea amena- j`rii personalizate n func]ie de preferin]ele viitorului locatar. Sunt prezente patru tipuri de vile, cu suprafe]e utile cuprinse ntre 150 [i 300 mp, ce au spa]ii interioare foarte generoase [i, n acela[i timp, deosebit de practice. Finisajele pro- puse pentru designul interior [i exte- rior al acestor vile sunt cele obi[- nuite: tencuial` cu mortar de var – at~t la interior, pentru pere]ii de compartimentare (acolo unde nu s-a adoptat placarea cu gips-carton), c~t [i la exterior, pentru pere]ii struc- turali; placaj din piatr` pentru soclu, balustrade din lemn n zona teraselor [i balcoanelor, t~mpl`rie din alu- miniu/PVC – culoarea lemnului – pentru ferestre [i vopsitorii lavabile, at~t pentru spa]iile interioare, c~t [i pentru exterior. Pentru grupurile sanitare se va folosi gresia n zona pardoselilor [i faian]a pentru pla- c`rile verticale. |n zona livingului se va utiliza parchetul laminat (finisaj cald), dormitoarele de la etaj vor avea mochet`, iar pentru terase se va folosi, de asemenea, gresia (spe- cial` pentru spa]ii exterioare – gresie de exterior, antiderapant`). Pe fa]ade se vor realiza c~teva jocuri cu c`r`mid` aparent`, n alternan]`, pentru ob]inerea unei ritmicit`]i n n[iruire.
 27. 27. 30 octombrie 2005reziden]ial Persoanæ de contact: Anca OTOBÎCU 0744.382.901 anca.otobicu@euroest.ro M B`neasa Zoo Vil` deosebit`, n vecin`tatea Jollie Ville. Vila este compartimentat` n: living generos, dotat cu [emineu, buc`t`rie [i dinning, teras`, 3 dormitoare beneficiind de b`i [i dressing-uri proprii, mansard` open space [i garaj. A remarkable villa nearby Jollie Ville. The villa is divided in a large living room with a fireplace, kitchen and dinning room, one terrace, 3 bedrooms with individual bathrooms and dressing rooms, attic open space and garage. Dispunere: P+1+M Teren: 500 mp Suprafa]` construit`: 390 mp MB`neasa lac Vil` compartimentat` n: buc`t`rie mobilat` [i utilat`, birou, teras`, 2 dormitoare cu b`i proprii, dormitory, iar n mansard`: living, dormitor, baie. La demisol: camera centralei, buc`t`rie, WC, garaj pt 2 ma[ini, PPrree]]:: 663300..000000 EEuurroo Villa comprises a furnished and equipped kitchen, study, a terrace, 2 bedrooms with individual bath- rooms a master bedroom; attic - living room, bed- room and a bathroom; HB - central heating room, kitchen, toilet, 2 car garage. PPrriiccee 663300,,000000 EEUURR Dispunere: D+P+1+M Teren/Plot: 400 mp Suprafa]` util`: 437 mpM Pipera Vil` deosebit`, amplasat` n condominium de 4 vile, living, dinning, birou, 3 dormitoare, cram`, garaj, finisaje de excep]ie, marmur`, inox, suprafe]e vitrate mari, terase, str`zi amenajate, paz` permanent`. Wonderful villa part of a 4 villa condominium, divi- ded in living and dining room, study, 3 bedrooms, wine cellar, garage, exceptional marble, stainless finishes, stained glass, terraces, permanent security. Dispunere: S+P+1 Teren/Land: 580 mp Construit/Built up: 420 mp M B`neasa p`dure Vil` individual` compartimentat` n: living, dinning, buc`t`rie mobilat` [i utilat`, birou [i 4 dormitoare, teras`. La demisol: garaj pentru 2 ma[ini, sal` fitness, iar n mansard` un al doilea living, 2 dormitoare [i baie. PPrree]]:: 662200..000000 EEuurroo Individual villa: living room, dining room, furnished and equipped kitchen, a study, 4 bed- rooms and a terrace. The HB comprises the 2 car garage, fitness hall, the attic offers the se- cond living room, 2 bedrooms, a bathroom. PPrriiccee:: 662200,,000000 EEUURR.. Dispunere: D+P+1+M Teren/Land: 1.200 mp Suprafa]` util`: 560 mp M B`neasa Vila individuala compartimentata in: living, dinn- ing, bucatarie mobilata, birou, si 6 dormitoare, crama, sala fitness, spalatorie, garaj, finisaje deosebite, alarma, curte amenajata, strada generoasa. PPrreett:: 663300..000000 EEuurroo Individual villa partitioned in living room, dinning room, furnished kitchen, study and 6 bedrooms, wine cellar, fitness hall, wash room and garage. The offer also includes special finishes, alarm, arranged court yard and a wide street. PPrriiccee:: 663300,,000000 EEUURR Dispunere: S+P+1+M Teren/Land: 1.000 mp Construit/Built up: 580 mp
 28. 28. 31 www.euro-invest.ro www.rezidentialbucuresti.ro Persoanæ de contact: Anca OTOBÎCU 0744.382.901 anca.otobicu@euroest.ro Proiect reziden]ial n OtopeniProiect reziden]ial n Otopeni OTOPENI – |n partea de vest a ora[ului Otopeni, la doar 8 km de Bucure[ti, va ncepe construc]ia unui nou ansamblu de 16 vile. Termenul de finalizare este anun- ]at pentru iunie 2006. Loturile au suprafe]e cuprinse ntre 241 mp [i 391 mp (+ cota indiviz`). Ansamblul cuprinde 2 tipuri de vile cu suprafe]e construite totale de 154,65 mp, respectiv 175 mp. Ansamblul va avea finisaje [i dot`ri de excep]ie, vilele fiind dezvoltate pe parter [i etaj, compartimentate n living, birou, buc`t`rie, 2 dormitoare [i 2 b`i, cu teras` generoas` pe parter. The construction works on a new 16 villa compound will begin soon in Otopeni's Western area, just 8 km away from Bucharest. The finalizing dead-line is set for June 2006. The plots have surfaces between 241 and 391 sqm (+ quota). The compound comprises two types of villas with total built areas ranging between 154,65 sqm and 175 sqm. All villas will benefit from exceptional finishes and equip- ments and will include a living room, study, kitchen, 2 bedrooms and 2 bathrooms and a wide ground floor terrace. Persoanæ de contact: Anca OTOBÎCU 0744.382.901 anca.otobicu@euroest.ro |ntr-o zon` reziden]ial` select`, n nordul Capitalei, pe {oseaua Pipera, ncepe construc]ia unui nou minicartier reziden]ial. Termenul de finalizare estimat este martie 2006. Complexul se desf`[oar` pe 2.400 mp [i va cuprinde 6 vile. Vilele vor avea finisaje de lux [i suprafe]e generoase. Viitoarele construc]ii se vor desf`[ura: parter, etaj [i mansard`, cu o suprafa]` construit` desf`[urat` de 296 mp, fiind compartimentate n living, dinning, buc`t`rie, garaj, 3 dormi- toare, 4 b`i [i mansard` open space. Lotul aferent fiec`rei vile este de circa 320 mp. The construction works on a new residential small neighborhood will start shortly. The finishing dead-line is set for March 2006. Located on Soseaua Pipera, in Bucharest's exclusive area, the compound will comprise 6 villas and unfold on a 2,400 sqm plot. The villas will benefit of luxury finishes and will offer wide surfaces. They will be made up of Gf+1+A. The villas will accommodate a living room, dinning space, kitchen, a garage, 3 bedrooms, 4 bathrooms and an open space attic. The plot for each villa has an approximately 320 sqm surface. Pipera - UnicreditPipera - Unicredit
 29. 29. Persoanæ de contact: Anca OTOBÎCU 0744.382.901 anca.otobicu@euroest.ro M B~NEASA Vil` deosebit`, amplasat` pe strad` privat`, living, dinning, birou, 3 dormitoare cu b`i proprii, pivni]`, garaj, mansard` open space cu baie, finisaje de excep]ie, marmur`, inox, suprafe]e vitrate mari, terase, piscine, AC. A remarkable villa situated on a private street, with living room, dinning room, study, 3 bedrooms with individual bathrooms, cellar, garage, attic open space with bathroom, exceptional marble and steel finishes, with large stained-glass surfaces, terraces, swimming pools and air-conditioning. Dispunere: S+P+1+M Teren/Plot: 630 mp Suprafa]` util`: 420 mp MB~NEASA IANCU NICOLAE Vil` individual` cu amplasare stradal`, compartimentat` n: living, dinning, buc`t`rie mobilat`, 3 dormitoare, 3 b`i, dressing, garaj, teras`. Finisajele sunt de cea mai bun` calitate, realizate cu materiale din import. An individual villa with the frontage to the main street, divided in living room, dinning room, furnished kitchen, 3 bedrooms, 3 bathrooms, dressing room, garage and terrace. The first class finishes are made of imported materials. Dispunere: P+1 Teren/Plot: 600 mp Suprafa]` construit`: 320 mp M COMPLEX IANCU NICOLAE Vil` situat` n parc reziden]ial de excep]ie, compartimentat` n: living, buc`t`rie, 3 dormi- toare, apartament separat la mansard`, garaj, saun`. Finisajele sunt deosebite, complexul beneficiind de paz` permanent`. A villa situated in a remarkable residential park, divided in living room, kitchen, 3 bedrooms, one apartment in the attic, garage and sauna. The finishes are special and the complex is permanently guarded. Dispunere: P+1+M Teren/Plot: 400 mp Suprafa]` construit`: 350 mp M IANCU NICOLAE Vil` individual` de excep]ie, compus` din 3 duplexuri, compartimentat` n living [i 3 dormitoare, finisaje foarte bune. Fiecare duplex dispune de 2 locuri de parcare n subsol. Vila este disponibil` [i la nchiriere. A remarkable individual villa, which comprises 3 duplexes. It is divided in living room, 3 bedrooms and high quality finishes. Each duplex-like villa has two underground parking places. The villa is available for renting. Dispunere: D+P+1 Teren/Plot: 1.500 mp Suprafa]` construit`: 1.000 mp M PIPERA PORSCHE Vil` individual`, amplasat` ntr-o loca]ie de excep- ]ie, n apropierea lacului, compartimentat` n living, sufragerie, buc`t`rie mobilat` [i utilat`, 3 dormi- toare, mansard` open space, [emineu, cram`, sp`l`torie. An individual villa, situated in an exceptional location near the lake, divided in living room, dinning room, furnished and equipped kitchen, 3 bedrooms, attic open space, fireplace, wine cellar and wash-room. Dispunere: D+P+1+M Teren/Plot: 2.200 mp Suprafa]` construit`: 650 mp 32 octombrie 2005reziden]ial
 30. 30. Bucure[tiul - n plin` dezvoltareBucure[tiul - n plin` dezvoltare Dac` pån` n prezent proiectele reziden]iale se concentrau n zona de nord, viitoarele proiecte se vor axa pe zona de centru [i zonele adiacente. Persoanæ de contact: Sorin BOLONTOC 0742.35.33.32 sorin.bolontoc@euroest.ro Bucure[tiul s-a dezvoltat doar n zona de nord, c`ut~ndu-se zonele cu spa]ii verzi. Interesul cresc~nd al cump`r`torilor pentru zona central`, datorit` distan]elor c~t mai scurte fa]` de birou, [coal`, pia]a, centre de comer] a f`cut ca aten]ia developerilor s` se ndrepte tocmai spre aceste zone de interes pentru viitorii cump`r`tori. Totul se reduce la prospectarea pie]ei [i la nt~mpinarea acesteia cu oferta potrivit`. Implica]iile acestei decizii sunt numai n interesul cump`r`torilor. Pre]ul terenului relativ sc`zut, comparativ cu terenurile din zona de nord a Capitalei, implic` pre]uri mai mici ale apartamentelor nou construite. Un astfel de proiect va ncepe n zona Calea Mo[ilor, oferind x apartamente de 2 [i 3 camere. Ceea ce face ca un spa]iu s` fie la mare interes este at~t pre]ul, c~t [i suprafa]a optime, calit`]i de care acest proiect beneficiaz` pe deplin. So far, the residential projects would focus on the northern area, but the further ones will focus on the central and the adjacent ones. Bucharest has been developing only in the northern area, the green areas being extremely demanded. The buyers' growing interest in the central area, because of the shorter distances between office, school, market and commercial centers, made the developers to focus their attention right on these areas of interest for the future buyers. Everything lays in prospecting the market and meeting it with the right offer. The implications of this decision are only in the buyers' interest. The relative low price of the plots, comparative with the ones from the northern area of the capital, involves lower prices for the newly built apartments. A project like this will begin in the Calea Mosilor area, offering 2-3 roomed apartments. Both the price and the optimal surface can make a location extremely interesting, and this project fully benefits of these two qualities. 33 www.rezidentialbucuresti.ro
 31. 31. 34 octombrie 2005reziden]ial Persoanæ de contact: Sorin BOLONTOC 0742.35.33.32 sorin.bolontoc@euroest.ro M Her`str`u |n apropierea Parcului Her`str`u a nceput un nou proiect cu apartamente de 2 [i 3 camere, cu suprafe]e cuprinse ntre 100 [i 150 mp. Imobilul dispune de 20 apartamente, dintre care cele de la parter beneficiaz` de gr`din` proprie [i de terase generoase. At~t p`r]ile comune, c~t [i interioarele apartamen- telor vor fi finisate la cele mai nalte standarde, beneficiind de finisaje de cea mai bun` calitate. A new project has begun in the vicinity of the Herastrau Park. The project comprises 2-3 roomed apartments, with surfaces ranging between 100 and 150sqm. The building comprises 20 apartments, those from the ground floor benefiting from individual gardens and wide terraces. Both the common parts and the apartments' interiors will have first class finishes. M Floreasca |n apropiere de parc, apartament n imobil nou, 210 mp, living [i 2 dormitoare, teras` 22 mp, loc de parcare. New apartament building, located in the vicinity of the park, 210 sqm, living room and 2 bedrooms, 22 sqm terrace, parking place. M {oseaua Nordului Her`str`u-Nord, imobil cu suprafa]` excelent` pentru locuit, apartamente spa]ioase, compartimentate n living [i 3 dormitoare, loc de parcare n garaj, panoram` de excep]ie. Spacious apartments are available in a building with a wonderful location. They are divided in living and 3 bedrooms and offer parking places and an exquisite view. M Her`str`u Apartamente de lux, compartimentate n living, birou [i 1, 2 sau 3 dormitoare, terase de p~n` la 90 mp, finisaje de cea mai bun` calitate, garaj. Luxury residential building in Herastrau area, 1, 2, 3 roomed apartments also housing living room, study. They also provide up to 90 sqm terraces, high quality finishes and a garage. M Zon` reziden]ial` Apartamente n imobil nou, living [i 2-3 dormitoare, teras`, apartamente tip duplex [i la scar`, finisaje de cea mai bun` calitate, garaj. A new apartments building is available in the residential area of Bucharest. It offers one and two levels apartments with the best quality finishes. The building also provides a garage.
 32. 32. 35 www.rezidentialbucuresti.ro Compania imobiliar` Euroest v` prezint` spre achizi]ionare 28 de apartamente de lux situate ntr-un imobil S+P+6 E din zona Unirii. Avantajele unei asemenea locu- in]e noi sunt certe: amplasarea ultra-central` (Bulevardul Unirii), calitatea execu]iei [i a materialelor folosite, utilit`]i (paz`, garaj, lift). Finis`rile interioare vor fi realiza- te din parchet masiv n dormitoare [i living, gresie [i faian]` (Italia) n b`i [i buc`t`rii [i marmur` (Italia) n holul de intrare. Imobilul este com- pus din 15 apartamente de 2 ca- mere [i 13 apartamente de 3 camere. La etajele 5 [i 6 g`sim 4 duplexuri de 3 camere cu terase generoase. Structura de rezisten]` este format` din diafragme din beton armat, iar zid`ria este termoizolat` cu poliester expandat. Fiecare apartament va beneficia de garaj [i box`, iar nc`lzirea va fi realizat` cu microcentrale murale individuale. Imobilul aflat n construc]ie per- mite unele modific`ri ale compar- timent`rilor [i finis`rilor interioare. Pre]urile acestor apartamente sunt cuprinse ntre 100.000 [i 350.000 euro. Achizi]ionarea unui apartament n acest imobil se poate transforma ntr-o investi]ie rentabil`, ]in~nd cont c`, datorit` a[ez`rii ultra- centrale, acesta poate fi nchiriat cu u[urin]`. The Real Estate Euroest Agency offer you 28 deluxe apartments situated in a B+Gf+6 building from Unirea area. The advantages of a residence like this are certain: the ultra central location (the Unirii Boulevard), the quality of the work and of the materials that were used and the utilities (security, garage, lift). The interior finishes will be made of wood block in the bedrooms and in the living room, Italian tiles and faience in the kitchen and Italian marble in the hall way. The building is compound of 15 apartments with 2 rooms and 13 apartments with 3 rooms. There are 4 duplexes comprising 3 rooms with large terraces at the 5th and the 6th floor. The resistance structure is made of reinforced concrete diaphragms and the masonry is thermo isolated with expanded polystyrene. Each apartment will benefit from one garage and the heating will be made with individual heating centrals. The building under construction allows you to make some changes regarding the rooms' partition and the interior finishes. The apartments cost between 100.000 and 350.000 Euro. The acquisition of an apartment from this building may become a profitable investment, considering the fact that it could be easily rented, thanks to its ultra central location. Persoanæ de contact: Sorin BOLONTOC 0742.35.33.32 sorin.bolontoc@euroest.ro Bulevardul Unirii Zona ultracentral` n continu` dezvoltare www.euro-invest.ro
 33. 33. 36 octombrie 2005reziden]ial Persoanæ de contact: Sorin BOLONTOC 0742.35.33.32 sorin.bolontoc@euroest.ro M Domenii Apartamente de lux n imobil construc]ie 2005, compartimentate n living [i dormitor, cu suprafe]e generoase, terase ample, gr`din` proprie, loc de parcare n garaj, 110 mp construi]i / apartament. Finisaje de calitate. Luxury apartment in 2005 apartment building, divided in living room and bedroom, wide surfaces, wide terraces, private garden, parking place in garage, 110 sqm built area/apartment, high quality finishes. M Doroban]i Apartamente n imobil ce se afl` n lucru, 85-183 mp compar- timenta]i n living [i 1-3 dormitoare, finisaje de calitate, garaj. Apartments available in a building still under construction. They offer surfaces ranging between 85 and 183 sqm and comprise a living room and 1-3 bedrooms, high quality finishes, garage. M Her`str`u Imobil apartamente P+3, 161-378 mp, compartimenta]i n living [i 2, 3 dormitoare, terase generoase, loc de parcare n garaj, finisaje [i compartiment`ri de excep]ie. Gf+3 residential building, apartments surfaces ranging between 161 and 378 sqm, divided in living room and 2, 3 bedrooms, wide terraces, a parking place, exceptional finishes and partitioning. M M Central - Reziden]ial Apartamente de lux n centrul Bucure[tiului, de 3 [i 4 camere, cu suprafe]e de 197 - 266 mp. Finisaje de lux, instala]ii moderne, contorizare individual`, supraveghere video, parcare. 3 and 4 roomed luxury apartments are on sale downtown. They offer surfaces between 197 and 266 sqm, luxury finishes, modern equipments, individual counters, video surveillance, parking. Reziden]ial Zon` deosebit` pentru locuit n apropierea Cartierului Francez. Imobilul dispus pe S+P+6 beneficiaz` de apartamente de 2, 3 [i 4 camere, cu suprafe]e cuprinse ntre 77 [i 243 mp. Great residential location near the French Village. The building is made up of B+GF+6 and comprises two, three and four roomed apartments with surfaces ranging between 77 and 243 sqm.

Views

Total views

495

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

6

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×