Tailieu

283 views

Published on

tai lieu : web hosting

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
283
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tailieu

 1. 1. 1. Cấu hình và cài đặt DNS Mục đích của việc cài đặt DNS để phân giải từdãy sốIP sang một tên miền dễ nhớvà ngược lại. Step 0 : mount /dev/cdrom /media/ step 1: cài các gói (nằm trong DVD linux centos 6.2) + rpm -hiv /media/Packages/bind-9.7.3-8.P3.el6.i686.rpm + rpm -hiv /media/Packages/bind-chroot-9.7.3-8.P3.el6.i686.rpm Step 2: tạo Zone file named.conf ,sau đó chép vào thưmục /var/named/chroot/etc + File named.conf cấu hình nhưsau : acl mynet { 192.168.1.0/24; 127.0.0.1; }; options { allow-transfer {none;}; directory "/var/named"; query-source port 53; query-source-v6 port 53; dump-file "var/named/data/cache_dump.db"; statistics-file "var/named/data/named_stats.txt"; memstatistics-file "var/named/data/named_mem_stats.txt"; notify yes; }; zone "." IN { type hint; file "named.root";
 2. 2. }; zone "hoasen.com" IN { type master; file "hoasen.db"; }; zone "localhost" IN { type master; file "localhost.db"; }; zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN { type master; file "0.0.127.in-addr.arpa.db"; }; zone "1.168.192.in-addr.arpa" { type master; file "1.168.192.in-addr.arpa.db"; }; Step 3: tạo Forward Zone file hoasen.db , sau đó đưa vào thưmục /var/named/chroot/var/named/ + Cấu hình file hoasen.db $TTL 86400 @ IN SOA server1.hoasen.com. root ( 42 ; serial (d. adams) 3H ; refresh 15M ; retry 1W ; expiry
 3. 3. 1D ) ; minimum IN NS server1.hoasen.com. IN A 192.168.1.100 server1 IN A 192.168.1.100 www IN CNAME server1 #mail IN CNAME server1 #ftp IN CNAME server1 Step 4 : tạo Reverse Zone file 1.168.192.in-addr.arpa.db , sau đó chép vào thưmục /var/named/chroot/var/named/ + Cấu hình file 1.168.192.in-addr.arpa.db $TTL 86400 @ IN SOA server1.hoasen.com. root. ( 3 ; serial 28800 ; refresh 7200 ; retry 604800 ; expire 86400 ; ttk ) @ IN NS server1.hoasen.com. 100 IN PTR server1.hoasen.com. step 5: chkconfig named on && service named restart step 6: vi /etc/resolv.conf nameserver 192.168.1.100 #chỉ nh dns trởvề chính nó step 7: Cấu hình tường lửa cho port 53 đi qua Iptables -A INPUT -m state –state NEW -m tcp -p tcp –dport 53 -j ACCEPT iptables -A INPUT -m state –state NEW -m udp -p udp –dport 53 -j ACCEPT
 4. 4. service iptables save service iptables restart 2. Cài đặt Apache step 1: kiểm tra có cài apache chưa rpm -qa | grep httpd + nếu chưa thì cài hai gói sau : rpm -hiv /media/Packages/httpd-2.2.15-15.el6.centos.i686.rpm rpm -hiv /media/Packages/httpd-tools-2.2.15-15.el6.centos.i686.rpm + sửdụng lệnh YUM Yum –y instal httpd step 2: tạo một trang web và tỉ nh khởi động apache echo “Truong đại học hoasen.com xin chào” > /var/www/html/index.html service httpd restart step 3 : test kiểm tra từmáy client step 4 : cấu hình dich vụhttpd cải thiện hiệu suất làm việc ,security,và một vài đặc trưng khác Vi /etc/httpd/conf/httpd.conf Sữa các dòng nhưsau: ServerTokens Prod KeepAlive On ServerName www.hoasen.com:80 Options FollowSymLinks ExecCGI AllowOverride All Directory Index index.html index.htm index.cgi index.php CustomLog logs/access_log common
 5. 5. CustomLog logs/referer_log referer CustomLog logs/agent_log agent ServerSignature Off AddHandler cgi-script .cgi .pl Save file Step 5: khởi động dị ch vụ Chkconfig httpd on && Service httpd restart Step 6:test dị ch vụ Service httpd status Dùng một máy khác vào brower đánh đị a chỉ IP máy web server 3. Tạo alias cho web site Yêu cầu : tạo 2 alias www.hoasen.com/forum www.hoasen.com/admin step 1 : tạo 2 thưmục chứa các trang quản trị mkdir /var/www/html/{forum,admin} echo “trang forum daihochoasen” > /var/www/html/forum/forum.html echo “trang admin daihochoasen” > /var/www/html/admin/admin.html step 2: cấu hình file httpd.conf Alias /admin/ "/var/www/html/admin/" <Directory "/var/www/html/admin"> Options Indexes MultiViews FollowSymLinks DirectoryIndex admin.html AllowOverride None Order allow,deny
 6. 6. Allow from all </Directory> Alias /forum/ "/var/www/html/forum/" <Directory "/var/www/html/forum/"> Options Indexes MultiViews followSymLinks DirectoryIndex forum.html AllowOverride None Order allow,deny Allow from all </Directory> 4.Tạo website cho user www.hoasen.com/user1 www.hoasen.com/user2 step 1: tạo 2 user trên useradd u1 –p 123456 useradd u2 –p 123456 mkdir -p /home/u1/public_html mkdir -p /home/u2/public_html mkdir -p /home/u2/logs mkdir -p /home/u1/logs chown -R u1:u1 /home/u1 chown -R u2:u2 /home/u2 chmod 711 /home/u1 chmod 711 /home/u2
 7. 7. step 2: chỉ nh sửa file vi /etc/httpd/conf/httpd.conf #UserDir disabled UserDir public_html <Directory /home/*/public_html> AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec <Limit GET POST OPTIONS> Order allow,deny Allow from all </Limit> <LimitExcept GET POST OPTIONS> Order deny,allow Deny from all </LimitExcept> </Directory> # thêm vào cuối file 2 dòng sau Redirect /user1 http://www.hoasen.com/~user1 Redirect /user2 http://www.hoasen.com/~user2 4. Tạo FTP server Step 3: cài đặt vsftp rpm -hiv /media/Packages/vsftpd-2.2.2-6.el6_0.1.i686.rpm step 4: cấu hình VSFTP vi /etc/vsftpd/vsftpd.conf anonymous_enable=NO local_enable=YES
 8. 8. write_enable=YES xferlog_enable=YES xferlog_file=/var/log/vsftpd.log userlist_enable=YES step 5 : khởi đông vsftpd chkconfig vsftpd on && service vsftpd restart getsebool -a | grep ftp setsebool -P ftp_home_dir on getsebool -a | grep ftp .5.Virtual host 5.1 2 web hosting web1.com web2.com step 1 : Cấu hình DNS vi /var/named/chroot/etc/named.conf zone “web1.com" IN { type master; file "hoasen.db"; }; zone “web2.com" IN { type master; file "hoasen.db"; }; Note+ : script cấu hình DNS step 2 : service named restart
 9. 9. step 3 : tạo các thưmục trong var/www/html mkdir -p /var/www/html/web1/public_html echo "trang web 1" > /var/www/html/web1/public_html/index.html mkdir -p /var/www/html/web2/public_html echo "trang web 2" > /var/www/html/web2/public_html/index.html step 4: câu hình vi /etc/httpd/conf/httpd.conf NameVirtualHost *:80 <VirtualHost *:80> ServerAdmin webmaster@web1.com ServerName www.web1.com ServerAlias web1.com DirectoryIndex index.html DocumentRoot /var/www/html/web1/public_html LogLevel warn ErrorLog /var/www/html/web1/error.log CustomLog /var/www/html/web1/access.log combined </VirtualHost> <VirtualHost *:80> ServerAdmin webmaster@web2.com ServerName www.web2.com ServerAlias web2.com DirectoryIndex index.html DocumentRoot /var/www/html/web2/public_html LogLevel warn
 10. 10. ErrorLog /var/www/html/web2/error.log CustomLog /var/www/html/web2/access.log combined </VirtualHost> <VirtualHost *:80> ServerAdmin webmaster@hoasen.com ServerName www.hoasen.com ServerAlias hoasen.com DirectoryIndex index.html DocumentRoot /var/www/html/ LogLevel warn ErrorLog /var/www/html/error.log CustomLog /var/www/html/access.log combined </VirtualHost> Step 5 : service httpd restart && service named restart Step 6 : test Note: sau khi đã cấu hinh vitual host thì trang web chính sẽ tựđộng theo kiểu uniq hàng đợi và mặt đị ch là trang web đầu tiên.muốn khôi phục lại nó thì phải tạo một vitual host cho thì mới chạy được NOTE+: viết script cấu hình httpd

×