Malayalam old testament

242 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
242
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Malayalam old testament

 1. 1. 1 1 EEEEllllAAAAkkkk˜˜˜˜iiiieeeeÀÀÀÀRRRR ŒŒŒŒrrrrMMMMBBBBMMMM ŒŒŒŒddddYYYY ddddiiiivvvvssssMMMM----èèèèkkkkAAAAzzzzMMMM eedvM ŒkAzvuM ®miy…M s]xHwic•@. 2 ŒdiyiÇ ®mi pUÄÌmAy…M ³nYmAyi¯ Ý. atiEãÇ oÝmilÂAyi¯Ý. sm…á ˜i½ mIet ö¯“um†w…ky…M eedv˜ieÀR Œ´AvH jl˜i½ mIEt cliÆky…M ecyHti¯Ý. 3 aE–AÅ eedvM kløic•@, þèkAzM ŸìAke“!ÿ Ÿwen èkAzM tiL Íi. 4 eedvM èkAzM kA¹ky…M atH ne••Riy…ky…M ecyHt…. anÙrM eedvM èkAze˜ ö¯“iÇniÝM EvÄ tiric•@. 5 èkAz˜i½ þpkÇÿ qÝM ö¯“i½ þrAÒiÿ qÝM eedvM Epri“u. sÓYy…M èBAtvumAyi. ötAyi¯Ý ŒdY divsM. rrrrììììAAAAMMMM ddddiiiivvvvssssMMMM----ŒŒŒŒkkkkAAAAzzzzMMMM 6 þev™e˜ rìAyi˜iriÆ• vAy…* ŸìAke“!ÿ qÝ eedvM «wÄÝ kløic•@. 7 aÍenyvÀ vAy…vien s]xHwic•H jl e˜ EvÄtiric•@. jlM vAy…vi½ m…kLiluM tAe}y…mAyi tiri’u. 8 aÙrI•e˜ eedvM þŒkAzMÿ qÝ viLic•@. sÓYy…M pie• èBAtvumAyi. atA yi¯Ý rìAM divsM. mmmm††††••••AAAAMMMM ddddiiiivvvvssssMMMM----vvvvrrrrìììì kkkkrrrryyyy…………MMMM ssssssssYYYYÍÍÍÍLLLL@@@@MMMM 9 anÙrM eedvM kløic•@, þŒkAz˜i½ kI}ilu™ jlM oriw˜H o¯mic•@ œwi vrì kry…ìAke“!ÿ a« sMBvic•@. 10 vrì krey þ®miÿ qÝM o•ic•@ œwiy jle˜ þkwÇÿqÝM eedvM viLic•@. a« nl et•H avÀ kìu. 11 pi•IwH eedvM kløic•@, þ®mi pulÂien y…M DAnYec•wikeLy…M Plv]•ÍeLy…M vLĘe“. oAErA ecwiy…M attieÀR trM vi˜H ŸÇ–Adi–iŠe“. öQ ecwikÅ ®mi yiÇ vLre“.ÿ a« sMBvic•@. 12 ®mi pulÂ@M DAnYec•wikL@M m…L–ic•@. viÏkELAw… œwiy kAyHkL@™ v]•ÍL@M vLĘi. qlÂA ecwiy…M atAtieÀR viÏkeL s]xHwic•@. a«M nlÂetÝ eedvM kìu. 13 sÓYyAyi, èBAtvumAyi. atAyi ¯Ý m†•AM divsM. nnnnAAAAllllAAAAMMMM ddddiiiivvvvssssMMMM----ssssUUUUrrrrYYYY ccccÑÑÑÑ nnnn••••ÒÒÒÒÍÍÍÍÅÅÅÅ 14 eedvM kløic•@, þŒkAz˜u èkAzÍ L@ìAke“. av pkluM rAvuM t—iÇ EvÄ vvvvAAAAyyyy………… qéAy vAŠinH þtAlMÿ qE•A þtA}ikÆwMÿ qE•A aÄØM vrAM. piriŠe“. öQ èkAzÍeL vizixHw ŸŸŸŸlllløøøø˜˜˜˜iiii sE—LnÍL@ew ŒrMBe˜ ›RiŠA½™ èEtYk awyALÍLAy…M ŸpEyAgiŠe“. divsÍL@M vÄxÍL@M ›RiŠA½M av ŸpEyAgiŠe“. 15 ®miyiEãÇ èkAzM ecA riy…vAÀ av ŒkAzvitAn˜ilAyiri Še“.ÿ aÍen sMBvic•@. 16 aÍen eedvM rìu vliy EjYAtiS kÅ s]xHwic•@. avyiÇ vlutien pkli eÀR BrNM Žløic•@. ecRiy EjYAtiÈien rAÒiy…ew BrNvuM Žløic•@. n•ÒÍeL y…M eedvM s]xHwic•@. 17 ®miy…ewEmÇ tiL ÍAÀ eedvM öQ evLic•ÍeL ŒkAzÏ ÐApic•@. 1 8 rApklukeL BriŠAnAyi eedvM avey ŒkAzÏ ÐApic•@. Œ EjYAtiSkÅ ö¯“ieny…M evLic•e˜y…M EvÄtiric•@. a« nlÂtAeNÝ eedvM kìu. 19 sÓYy…M pie• èBAtvumAyi. atA yi¯Ý nAlAM divsM. aaaaÉÉÉÉAAAAMMMM ddddiiiivvvvssssMMMM----mmmm////YYYYvvvvuuuuMMMM pppp••••iiiikkkkLLLL@@@@MMMM 20 anÙrM eedvM kløic•@, þev™˜iÇ aEnkM jIvjAlÍL@ìAke“. ®miÆEmÇ vAy…viÇ pRÝ nwŠAÀ p•ikL@m… ìAke“.ÿ 21 aÍen eedvM vliy kwÇ jIvikeL s]xHwic•@.sm…á˜iÇ cliÆ • qlÂA˜rM jIvjÚŠeLy…M eedvM s]xHwic•@. ŒkAzÏ pRÝnwÆ• qlÂA˜rM p•ikeLy…M eedvM s]xHwic•@. a« nlÂetÝ eedvM kìu. 22 Œ jIvikeL eedvM a½#hic•@. aEnkM ›’uÍeL s]xHwic•H sm…áÍÅ niRyHŠAÀ eedvM avErAw… kløic•@. œw… tÇ p•ikeL s]xHwiŠAÀ eedvM kr yiel p•ikELAw…M kløic•@. 23 sÓYy…M pie• èBAtvumAyi. aÉAM divsM aÍenyAyi¯Ý. ŒŒŒŒRRRRAAAAMMMM ddddiiiivvvvssssMMMM----kkkkrrrrjjjjIIIIvvvviiiikkkkLLLL@@@@MMMM mmmm½½½½xxxxYYYY¯¯¯¯MMMM 24 anÙrM eedvM kløic•@, þplyinM jIvjAlÍeL ®mi ŸløAdi–iŠe“. vivi DyinM m]gÍL@ìAke“. vlu«M ecRu« mAy m]gÍL@M ö}jÚŠL@M ŸìAke“. öQ m]gÍeLlÂAM œw…tÇ m]gÍeL s]xHwiŠ e“.ÿ aÍeneylÂAM sMBviÆky…M ec yHt…. 25 aÍen eedvM qlÂA˜rM m]gÍ eLy…M s]xHwic•@. kA“@m]gÍeLy…M vLÄ Ï m]gÍeLy…M qlÂAviD ecRu ö}jÚ ŠeLy…M eedvM s]xHwic•@. a« nlÂtH qÝ eedvM kìu. 26 anÙrM eedvM kløic•@, þöni nm…Æ m½xYen s]xHwiŠAM. n—…ew te• pkÄ –Ayi“H nm…Æ m½xYen s]xHwiŠAM. m½ xYÄ ne—E–AelyAyiriŠNM. kwliel m…}uvÀ m/YÍeLy…M ŒkAz˜iel pR
 2. 2. 2 ŸŸŸŸlllløøøø˜˜˜˜iiii 1:27-2:23 2 vkeLy…M avÄ BriÆM. ecRu«M vlu« mAy qlÂA m]gÍeLy…M ö}jÚŠeLy…M avÄ BriÆM.ÿ 27 atinAÇ eedvM teÀR CAyyiÇ m½xYer s]xHwic•@. teÀR te• pkÄ –Ayi eedvM m½xYer s]xHwic•@. Œ¹M epÎmAyi“ANH eedvM aver s]xHwi c•tH. 28 eedvM aver a½#hic•@. eedvM avErAw… kløic•@, þœw…tÇ ›“ikL@ìA ke“. ®miey niRc•H atieÀR niy× NM Že·w…Æk. kwliel m/YÍL@ewEm l…M ŒkAz˜iel pRvkL@ewEmluM niÍÅ BrNM nwÏk. ®miyilUew cli Æ• qlÂA jIvjAlÍeLy…M BriÆk.ÿ 29 eedvM kløic•@, þDAnYM ŸløAdi–iÆ• qlÂA ssYÍL@M œwAet p}M ŸløAdi–i Æ• qlÂA v]•ÍL@M {AÀ niÍÅÆ nÇ›Ý. Œ mrÍÅ viÏkL@™ PlM ŸìAÆM. Œ PlÍL@M DAnYÍL@M niÍ ÅÆ B•NmAyiriŠe“. 30 qlÂA pc•ec•wi keLy…M {AÀ m]gÍÅÆ nÇ›Ý. Œ ecwikÅ avyHÆ B•NmAyiriŠe“. ®miyiel qlÂA m]gÍL@M ŒkAz˜iel pRvkL@M ö}jÚŠL@M Œ B•NM tiÝM.ÿ aetlÂAM sMBviÆky…M ecyHt…. 31 tAÀ s]xHwic• qlÂA·ieny…M eedvM EnAŠi. oAErAÝM ne••H eedvM kA¹ky…M ecyHt…. sÓYy…M èBAtvumAyi. ŒRAM divsM aÍenyAyi¯Ý. ŽŽŽŽ}}}}AAAAMMMM ddddiiiivvvvssssMMMM----vvvviiiiææææmmmmMMMM aÍen ŒkAzvuM ®miy…M atilu™ qlÂAM s]xHwiŠe–“u k}i’u. 2 eedvM tAÀ ecyHt…v• èv]˜i pUĘIkric•@. Ž}AM divsM eedvM teÀR èv]˜iyiÇ niÝM virmic•H viæmic•@. 3 Ž}AM divs e˜ eedvM a½#hic•H o¯ vi²Ödin mAŠi. Œ divse˜ eedvM o¯ viEz xdinmAŠi mA·i. kArNM, ElAke˜ s]xHwiÆ• qlÂA èv]˜ikLiÇniÝM Œ divsM avÀ viæmic•@. mmmm½½½½xxxxYYYYvvvvMMMMzzzz˜˜˜˜iiiieeeeÀÀÀÀRRRR ŸŸŸŸlllløøøø˜˜˜˜iiii 4 ŒkAz˜ieÀRy…M ®miy…ewy…M criÒM ötANH. eedvM ŒkAzvuM ®miy…M s]xHwi c•kAle˜ sMBvÍL@ew kTyANitH. 5 ® miyiÇ o¯ ecwiy…M ŸìAyi¯•ilÂ. vylu kLiÇ oÝM vLÄ•i¯ÝmilÂ. qÚekA eì•AÇ yEhAv a«ver ®miyiÇ m} ep•ic•i¯•ilÂ. ssYÍeL pripAli ŠAÀ m½xY½m…ìAyilÂ. 6 q•AÇ ®mi yiÇni•H o¯ m†wÇ m’uyÄ•H qlÂAyi wvuM jlM* tLic•@. 7 anÙrM yEhAvyAy eedvM ®miyiÇ niÝM epAwieyw…˜H o¯ m½xYen s]xHwi c•@. pi•IwH yEhAv Œ m½xYeÀR m†Ši lUew èANvAy… ŸQtivi“E–AÅ ayAÅ jIv½™vnAyi˜IÄÝ. 8 anÙrM yEhA vyAy eedvM ki}Æ™ ŽedÀ q• Ð l˜H o¯ pUEÙA“M niÄ—ic•@. tAÀ s] jjjjllllMMMM m†wÇ m’H. xHwic• m½xYen yEhAvyAy eedvM ŽedÀ EtA“˜iÇ ŒŠi. 9 yEhAvyAy eedvM mEnAhrmAy qlÂA mrÍeLy…M B•N˜i½ ekA™Avu• qlÂA mrÍ eLy…M Œ EtA“˜iÇ vLĘi. EtA“ ˜ieÀR nw…viÇ yEhAvyAy eedvM jIveÀR v]•vuM nãtiãkeL–·iy…™ aRivieÀR v]•vuM s]xHwic•@. 10 ŽedniÇniÝM o}ukiy o¯ ndi Œ EtA“˜iÇ jlM pkÄÝ. pi•IwH atH nAlu ecRiy ndikLAyi EvÄpiri’u. 11 ŒdYe˜ eekv}i pIEzAÀ q•Riy e–“u. Œ ndi hvIlArAjYe˜ m…}uv½M ¡·ieyA}uki. 12 (Œ rAjY˜H tnisVÄÌ m…ìAyi¯Ý. œwAet Œ sVÄÌM nl«mA yi¯Ý. •Ç•luvuM EgAEmdkvuM avi ewy…ìH.) 13 rìAme˜ ndiy…ew EprH gI EhAÀ q•Ayi¯Ý. atH qEtYApYA q• rAjYe˜yAek ¡·ieyA}u›Ý. 14 m†•Ame˜ ndiy…ew EprH eew#IsH q•Ayi¯Ý. atH ašUri½ ki}Æœwi o}uki. nAlAme˜ ndi y†ª“IsH Œyi ¯Ý. 15 EtA“e˜ sU•iŠA½M mÌiÇ Evl eyw…ŠA½mANH yEhAvyAy eedvM Œ m½xYen EtA“˜iÇ niEyAgic•tH. 16 y EhAvyAy eedvM ayAÅŠH öQ kløn y…M nÇki. yEhAvyAy eedvM kløic•@, þöQ EtA“˜iÇ Ž« mr˜iÇniÝM nin Æ ti•AM. 17 q•AÇ nãtiãkL@ew aRi vieÀR v]•˜iÇniÝM ti•¯tH. Œ v] •˜ieÀR PlM tiÝ• divsM nI mri ÆM!ÿ ŒŒŒŒddddYYYYeeee˜˜˜˜ OOOOIIII 18 anÙrM yEhAvyAy eedvM pR ’u, þm½xYÀ ŽknAyiriÆ•tH aÒ n•lÂ. aven shAyiŠAÀ avenE–A elte• orAeL {AÀ s]xHwiÆM.ÿ 19 yEhAvyAy eedvM nilÏniÝM epAwieyw…˜H qlÂA m]gÍeLy…M ŒkAz ˜iel qlÂA p•ikeLy…M ŸìAŠi. yEhAvyAy eedvM avey qlÂAM m½ xY½ m…ÛiÇ ekAìuvriky…M mnuxYÀ avyHeŠlÂAM Epriw…ky…M ecyHt…. 20 m½ xYÀ qlÂA vLÄÏ m]gÍÅÆM ŒkAz ˜iel p•ikÅÆM qlÂA kA“um]gÍ ÅÆM Epri“u. aEnkM m]gÍeLy…M p•ik eLy…M m½xYÀ kìuevÜiluM atielA •ieny…M teÀR Ÿ˜m shAyiyAyi kANAÀ av½ k}i’ilÂ. 21 a«ekAìH yEhAvyAy eedvM m½xYen gAFniá yilA}H˜i. ayAÅ ŸRŠmAyi¯•E–AÅ yEhAvyAy eedvM avniÇ nie•A¯ vArieylÂH ŸQrieyw…Ï. m½xYeÀR vAri eylÂH qw…˜ cÄ—BAgM m†w…ky…M ecyHt…. 22 o¯ OIey s]xHwiŠAÀ yEhAvyAy eedvM Œ vArieylÂH ŸpEyAgic•@. an ÙrM OIey m½xYeÀR aw…E˜Æ ekAìuvÝ. 23 Œ m½xYÀ pR’u, þavsAnM qe•E–AelArAÅ! av L@ew aÐikÅ qeÀR aÐikLiÇni•H; avL@ew zrIrM qeÀR zrIr˜iÇni•H; nrniÇ nie•w…Še–“tinAÇ aveL {AÀ nArieyÝ viLiÆM.ÿ
 3. 3. 3 3 ŸŸŸŸlllløøøø˜˜˜˜iiii 2:24-3:23 24 atinAlANH o¯ pu¯xÀ mAtApitA ŠLiÇniÝ EvÄpiri’H teÀR BArY EyAwu Ec¯•tH. aÍen rìuEpÄ o•A yi˜I¯Ý. 25 pu¯x½M OIy…M ngHnrAyi¯Ýev ÜiluM avÄÆ l‘y…ìAyilÂ. ppppAAAApppp˜˜˜˜iiiieeeeÀÀÀÀRRRR ŒŒŒŒrrrrMMMMBBBBMMMM yEhAvyAy eedvM s]xHwic• kA“u m]gÍLiÇ Ž·vuM kQzlM sÄ–˜inA yi¯Ý. OIey ›¯ŠAÀ atH Œ#hi c•@. sÄ–M OIEyAwu EcAdic•@, þOI Ey, öQ EtA“˜ilu™ o· mr˜iel p}vuM ti•¯et•H eedvM niÍELAwu yTAÄØ ˜iÇ pR’i“uEìA?ÿ 2 OI sÄ–E˜Aw… mRupwi pR’u, þölÂ! eedvM aÍen pR’i“ilÂ. EtA“ ˜iel mrÍLiÇnie•lÂAM {ÍÅŠH p}M ti•AM. 3 o¯ mr˜iEl« mAÒM ti•¯etÝ pR’i“uìH. eedvM {ÍELAwH öÍen yAN@ pR’tH, üEtA“˜ieÀR nw…Æ niÇ Æ• mr˜iel p}M niÍÅ ti•¯tH. Œ mr˜iÇ niÍÅ etAw…kEpAluM ec• ¯tH. alÂA˜ p•M mrNmAyiriÆM niÍ ÅÆ sMBviÆk.ýÿ 4 q•AÇ sÄ–M OIEyAw… pR’u, þniÍÅ mriŠilÂ. 5 Œ mr˜ieÀR p}M niÍÅ ti•AÇ nãtiãkeLÆRic•@™ aRivu niÍÅÆìA›emÝM niÍÅ eed ve˜E–Ael te• Œyi˜I¯emÝM eedvM aRiy…Ý!ÿ 6 Œ mrM vLer mEnAhrmAeN•vÅ kìu. p}vuM ti•AÀ vLer nlÂet•H avÅ kìu. mrM tniŠH aRivH nÇ›em• aRivH aveL jijH{AsuvumAŠi. ati nAÇ avÅ mr˜iÇniÝM p}M pRic•@ tiÝ. aw…ÏìAyi¯• teÀR BĘA vinH avÅ p}M nÇ›ky…M ayAÅ a« tiÝky…M ecyHt…. 7 anÙrM OIyHÆM pu¯x½M mA·M sMBvic•@. av¯ew kÎkÅ «RŠe– “«EpAely…M qlÂAM vYtYsHtmAyi kA¹EÛAly…mAyi¯Ý atH. tÍÅÆ vOmielÂÝM tÍÅ ngHnrAeNÝM avÄ tiric•Ri’u. atinAlvÄ ŽtA½M a˜iyilkÅ «•iEc•Ä˜H vOmAyi Dric•@. 8 divs˜ieÀR t¹˜ p›tiyiÇ yEhAvyAy eedvM EtA“˜ilUew nwÆ kyAyi¯Ý. OIy…M pu¯x½M aveÀR zbHdM EkÅÆky…M EtA“˜iel mrÍÅ ŠiwyiÇ oLiÆky…M ecyHt…. 9 yEhAv yAy eedvM m½xYen viLic•@ EcAdic•@, þnI qviewyANH?ÿ 10 ayAÅ mRupwi pR’u, þEtA“˜i lUew aÍH nwÆ• zbHdM Ek“u {AÀ ByÝ. ngHnnAytinAÇ {AÀ oLic• tANH.ÿ 11 yEhAvyAy eedvM ayAELAw… pR ’u, þnI ngHnnAeNÝ niE•AwA¯ pR ’u? qÙA¹ ninÆ l‘y…ìAŠiytH? nI Œ viEzxe–“ mr˜iÇniÝM kni tiÝEvA? Œ mr˜iÇniÝM oÝM ti• ¯etÝ {AÀ niÍELAw… pR’i¯•i ElÂ?ÿ 12 m½xYÀ pR’u, þqniŠAyi aÍH s]xHwic• OIyANH qniŠH Œ kni t•tH. {An« tiÝky…M ecyHt….ÿ 13 aE–AÅ yEhAvyAy eedvM OI EyAw… EcAdic•@, þnI qÙANH ecyHttH?ÿ OI pR’u, þsÄ–M qe• vÉi c•@. avÀ qe• èElABi–iÆky…M {AÀ kni tiÝky…M ecyHt….ÿ 14 atinAÇ yEhAvyAy eedvM sÄ– E˜Aw… pR’u, þvLer d…xic• nieÀR öQ èv]˜ikÅ m†lM ninÆ EdAxÍL@ìAke“. me·lÂA m]gÍeLŠAL@M ninÆ d…ritm…ìAke“. nI nieÀR vyRuekAìH ö}’u nwÆky…M jIvitkAlM m…}uv½M epAwi tiÝky…M ec•e“. 15 nie•y…M OIeyy…M {AÀ kw…˜ zÒuŠLAÆM. avL@ew sÙtiy…M nieÀR sÙtiy…M zÒuŠLAyiriÆM. avL@ew mkeÀR kAliÇ nI kwiÆM. pE• avÀ nieÀR tl tkÄÆM.ÿ 16 anÙrM, yEhAvyAy eedvM OI EyAw… pR’u, þnI gÄBiNiyA›EÛAÅ ninÆ {AÀ œw…tÇ èzHnÍL@ìAÆM. èsviÆ EÛAÅ ninŠH vLer Evdny…ìA›M. nI nieÀR BĘAvien vLer kAmiÆM. qÜiluM avÀ nie• BriÆM.ÿ 17 pi•IwH, yEhAvyAy eedvM pu¯x EnAw… pR’u, þŒ mr˜iÇniÝM ti•¯et•H {AÀ niE•Aw… kløic•i¯Ý. q•AÇ nI nieÀR BArYy…ew EèrNyHÆ v}Íi a« tiÝ. atinAÇ nI nimi˜M ®miey {AÀ zpiÆM. ®miyiÇni•H ŒhArM ki“AÀ nieÀR jIvitkAlmAek ninŠH kWinA ÖVAnM ecE•ìiv¯M. 18 ®mi ninŠAyi m…™…M kAry…M m…L–i ÆM. vylukLiÇ kAw…EpAel vL¯• ssYÍÅ nI B•iÆM.* 19 nieÀR m…KM viyÄÆEvALM nieÀR B•N˜i½Evìi nI aÖVAniÆM. mr NM ver nI kWinAÖVAnM ec•@M. nI vIìuM epAwiyAyi˜I¯M. epAwiyiÇ ni•ANElÂA {AÀ nie• s]xHwic•tH. nI mriÆEÛAÅ vIìuM epAwiyAyi˜I¯M.ÿ 20 ŒdAM teÀR BArYyHÆ hv•A qÝ Epri“u. qŠAlvuM jIvic• qlÂAv¯Ewy…M mAtAvAy«ekAìANH ŒdAM Œ EprH hv•yHÆ nÇkiytH. 21 yEhAvyAy eedvM m]g˜ieÀR EtA luekAìH Œ m½xY½M ayAL@ew BArY yHÆM vOÍL@ìAŠi. anÙrM avÀ aver Œ vOÍÅ Dri–ic•@. 22 yEhAvyAy eedvM pR’u, þötA m½xYÀ ne—E–AelyAyiriÆÝ. av niE–AÅ, nãtiãkeL–·iy…™ aRivu ìAyiriÆÝ. avÀ jIveÀR v]•˜iÇ niÝM p}M pRiec•w…ŠAniwy…ìH. avÀ Œ p}M ti•AÇ av½ nitYjIvÀ ŸìA ›M.ÿ 23 atinAÇ yEhAvyAy eedvM ayA ®®®®mmmmiiii ............ BBBB••••iiiiÆÆÆÆMMMM Ÿlø. 1+28-29. eL ŽedÀEtA“˜iÇniÝM puR˜AŠi.
 4. 4. 4 ŸŸŸŸlllløøøø˜˜˜˜iiii 3:24-4:23 4 puRÏ EpA›vAÀ niÄbÓitnAy ŒdA mi½ tAÀ ŸìAŠe–“ mÌiÇ aÖVAnM ecE•ìivÝ. 24 yEhAvyAy eedvM m½ xYen EtA“˜iÇniÝM puR˜AŠi. an ÙrM avÀ EtA“M sMr•iEŠìtinH ek± bumAlAKmAer* EtA“˜ieÀR kvAw˜i ÜÇ niĘi. tI ekAìu™ o¯ vAL@M avÀ aview vc•@. EtA“˜i½ ¡·uM Œ vAÅ ¡}·e–“i¯Ý. œwAet jIveÀR v]•˜iElÆ™ v}iyiluM Œ vAÅ ¡}· e–“i¯Ý. ŒŒŒŒddddYYYYeeee˜˜˜˜ ››››wwww…………MMMMbbbbMMMM ŒdAm…M BArY hv•y…M eelMgikbÓ ˜iElÄe–w…ky…M hv•A o¯ ›’ien èsviÆky…M ecyHt…. ›“iŠH kyIÀ qÝ Epri“u. hv•A pR’u, þyEhAv y…ew shAy˜AÇ {AenA¯ m½xYen s]xHwic•@!ÿ 2 ati½ EzxM hv•A me·A¯›“iÆ jã m¯Li. atH kyIeÀR sEhAdrÀ hAeb lAyi¯Ý. hAebÇ o¯ öwy½M kyIÀ o¯ kÄxk½mAyi˜IÄÝ. ŒŒŒŒddddYYYYeeee˜˜˜˜ eeeekkkkAAAAllllppppAAAAttttkkkkMMMM 3-4 ekAyHÏkAlmAyE–AÅ kyIÀ yEhAvyHŠAyi cil s—AnÍÅ ekAìu vÝ. avÀ k]xi ecyHt…ìAŠiy ›Rc•@ p}ÍL@M DAnYÍL@M avÀ ekAìuvÝ. q•AÇ hAebÇ teÀR kAliÕ“˜iÇ niÝM orAwienyA¹ ekAìuv•tH. teÀR Ž·vuM nl Œ“i›“iy…ew Ž·vuM nlÂBAgM hAebÇ ekAìuvÝ.* yEhAv hAeblieny…M aveÀR v}i pAwieny…M sVIkric•@. 5 q•AÇ kyI eny…M aveÀR v}ipAwieny…M yEhAv sVIkric•ilÂ. kyIÀ atiÇ vLer d…+Ki yHÆky…M vLer EkApA›lnA›ky…M ecyHt…. 6 yEhAv kyIEnAw… EcAdic•@, þnIeyÙANiÒ EkApiÆ•tH? qÙA¹ nieÀR m…KM mHLAnmAyiriÆ•tH? 7 nI nã ecyHtAÇ qeÀR m…ÛiÇ nI nlÂvnAyi riÆM. aE–AÅ {AÀ nie• sVIkriÆM. q•AÇ nI tiã ecyHtAÇ Œ pApM nieÀR jIvit˜iÇ niRy…M. pApM nie• niy×iŠAÀ æmiÆM. pE• Œ pAp e˜ nI niy×iŠNM.ÿ* 8 kyIÀ teÀR sEhAdrÀ hebli EnAw… pR’u, þnm…Æ vyliElÆ EpAkAM.ÿ kyI½M hAebluM vyliElŠi RÍi. epe“•H kyIÀ teÀR sEhAdr nAy hAeblien Œƒmic•@ekAÝ. 9 pi•IwH yEhAv kyIEnAw… EcAdic•@, eeeekkkk±±±±bbbbuuuummmmAAAAllllAAAAKKKKmmmmAAAAÄÄÄÄ eedv˜ieÀR vizixHwd†t ãAÄ. öQ d†tãA¯ew ètimkÅ krARieÀR Epwk˜iEãluìAyi¯Ý. tttteeeeÀÀÀÀRRRR ............ eeeekkkkAAAAììììuuuuvvvvÝÝÝÝ þteÀR ŒdYjAtrAy ec—riyAw…kLiÇ ciltien, èEtYkic•H avy…ew ekA}u–H hAEbÇ ekAìuvÝÿ q•ÄØM. qqqq••••AAAAÇÇÇÇ ............ nnnniiiiyyyy××××iiiiŠŠŠŠNNNNMMMM þpE• nI nã ec•@ •ielÂÜiÇ pApM nieÀR vAtiÇŠÇ ptiyiri ÆÝ. nie• EtwiyAN« v•iriÆ•tH. pE• nIytieÀR EmÇ BriŠNM.ÿ þnieÀR a½jÀ hAebÇ qview?ÿ kyIÀ pR’u, þqniŠRiyilÂ. qeÀR sEhAdren EnAÆ•«M sMr•iÆ•«M qeÀR pNiyAENA?ÿ 10 aE–AÅ yEhAv pR’u,þnIeyÙA¹ ecyHttH? nI nieÀR sEhAdren ekAÝ! aveÀR råM nilÏniÝM qE•Aw… nilviLi Æ• o¯ zbHdM EpAelyAyi¯Ý. 11 nI nieÀR sEhAdren ekAÝ. nieÀR k•iÇniÝM nieÀR sEhAdreÀR råM sVIkriŠAÀ ®mi vAyH piLÄÝ. atinA liE–AÅ, {AÀ öQ ®miŠH d…ritÍÅ nÇ ›Ý. 12 m…ÛH nI vityHÆky…M nieÀR ecwikÅ n•Ayi vL¯ky…M ecyHt…. q•AliE–AÅ nI vitc•AÇ ®mi nieÀR vi˜ien vLrAÀ shAyiŠyilÂ. ®mi yiÇ nineŠA¯ vstiy…ìAvilÂ. oAErA ErA ÐlÍLiElÆ nI al’utiriy…M.ÿ 13 aE–AÅ kyIÀ pR’u, þöQ zi• qniÆ tAÍAnAvu•tilumDikmANH! 14 nIyitA qeÀR ®mi vi“uEpAkAene• niÄbÓiÆÝ. öE–AÅ qniÆ nie• kANAEnA nieÀR smIp˜AyiriŠAEnA k}ikyilÂ! {AÀ vIwilÂA˜vnA›M! ®mi yielÛAw…M {AÀ al’utiriEyìi v¯M. qe• kA¹•vÄ qe• ekAlÂ@M.ÿ 15 aE–AÅ yEhAv kyIEnAw… pR’u, þaÍen sMBviŠAÀ {An½vdiŠyilÂ! ŒerÜiluM nie• ekA•AÇ, kyIÀ, ayAeL {AÀ vLer œw…tÇ zi•iÆM.ÿ anÙrM yEhAv kyIeÀREmÇ orwyAL mi“u. Œ¯M aven ekAlÂAtiriŠA½™ awyALmAyi¯Ý atH. kkkkyyyyIIIIeeeeÀÀÀÀRRRR vvvvMMMMzzzzMMMM 16 kyIÀ yEhAvyiÇniÝM d†ErÆ EpAyi. Žed½ ki}Æ™ EnAdH Edz˜H avÀ tniŠAyi o¯ vIw…ìAŠi. 17 kyIÀ teÀR BArYy…mAyi öNEc¯k y…M avÅ hAEnAŠien èsviÆky…M ecyHt…. kyIÀ o¯ ngrM pNiy…ky…M Œ ngr˜inH teÀR puÒnAy hAEnA ŠieÀR Ep¯ nÇ›ky…M ecyHt…. 18 hAEnAŠinH öQrAdH q• puÒÀ jni c•@. öQrAdinH em¸yEyÇ q• puÒ½ ìAyi. em¸yEylinH emTUzEyÇ qe•A¯ puÒ½m…ìAyi. emTUzEylinH lAemû jnic•@. 19 lAemû rìu OIkeL vivAhM k}i c•@. ŒdY˜vÅ ŒdA; rìAm˜vÅ silÂA. 20 ŒdA yAbAlien èsvic•@. œwArÍ LiÇ vsiÆky…M nitYv]˜iyHÆ kAli keL vLÄÏky…M ec•@•v¯ew pitA vAyi¯Ý yAbAÇ. 21 ŒdyHÆ y†bAÇ qe•A¯ puÒÀ œwiy…ìAyi¯Ý. (y† bAÇ yAbAlieÀR sEhAdrÀ.) y†bAÇ ki•rvuM oAwÆ}luM vAyiÆ•v¯ew pitAvAyi¯Ý. 22 silÂA, ¬bÇkyIen èsvic•@. ö¯ÛuM oAw…M ekAìu™ Ÿpk rNÍL@ew pNiŠA¯ew pitAvAyi¯Ý ¬bÇkyIÀ. ayAL@ew sEhAdriyAyi ¯Ý nymA. 23 lAemû teÀR BArYmAErAwu pR’u, þŒdA, silÂA, qeÀR zbHdM EkÅÆk! lAemŠieÀR p‰imArAy niÍÅ EkÅÆ
 5. 5. 5 5 ŸŸŸŸlllløøøø˜˜˜˜iiii 4:24-6:6 viÀ. o¯vÀ qe• Evdni–ic•@. a« ekAìH aven {AÀ ekAÝ. o¯ ›“i qe• öwic•@. atinAÇ {Anven ekAÝ. 24 kyIen ekA•ti½™ zi• ByAnk mAyi¯Ý! atinAÇ qe• ekA•Alu™ zi•y…M ByÜrmAyiriÆM!ÿ ŒŒŒŒddddAAAAmmmmiiii½½½½MMMM hhhhvvvv••••yyyyHHHHÆÆÆÆMMMM oooo¯¯¯¯ ppppuuuuttttiiiiyyyy ››››““““iiii œœœœwwwwiiii 25 ŒdAM hv•y…mAyi öNEcÄÝ. hv•A me·A¯ ›’ienÕwi èsvic•@. avÄ avnH Ez˜H q•@ Epri“u. hv•A pR ’u, þeedvM qnieŠA¯ puÒenÕwi nÇkiyiriÆÝ. kyIÀ hAeblien vDic•@. pE• öE–AeLniŠ@ Ez˜ien ki“iyiriÆÝ.ÿ 26 Ez˜i½M o¯ puÒ½ ìAyi. ŽEnAzH q•v½ Epri“u. aE–AÅ m…tÇ jnÍÅ yEhAvey viLic•@ «wÍi.* ŒŒŒŒddddAAAAmmmmiiiieeeeÀÀÀÀRRRR ››››wwww…………MMMMbbbbccccrrrriiiiÒÒÒÒMMMM ötH ŒdAmieÀR ›w…Mbe˜–·iy…™ pusHtkmANH. eedvM teÀR te• pkÄ–Ayi m½xYer s]xHwic•@.* 2 eedvM aver ŒNAy…M epÌAy…M s]xHwic•@. eedvM aver a½#hiÆky…M þŒdAMÿ q• EprH aver s]xHwic• nALiÇ te• nÇ›ky…M ecyHt…. 3 ŒdAmi½ 130 vyS tik’ti½ EzxM avnH o¯ puÒÀ œwiy…ìAyi. Œ ›“i ŒdAmienE–Ael te• kAN e–“u. ŒdAM teÀR puÒnH Ez˜H qÝ Epri“u. 4 Ez˜ieÀR jnn˜i½ EzxM 800 vÄxÍÅ œwi ŒdAM jIvic•@. Œ kAlyLviÇ ŒdAminH aEnkM puÒãA¯M puÒikL@M ŸìAyi. 5 aÍen 930 vÄxM jIvic•ti½ EzxM ŒdAM mric•@. 6 Ez˜inH 105 vyÈAyi¯•E–AÅ ayA ÅŠH ŽEnAzH qe•A¯ puÒ½ìAyi. 7 ŽEnAzieÀR jnn˜i½EzxM Ez˜H 807 vÄxM œwi jIvic•@. atiniew Ez˜inH aEnkM puÒãA¯M puÒimA¯m…ìAyi. 8 aÍen 912 vÄxM jIvic•ti½ EzxM Ez˜H mric•@. 9 ŽEnAzinH etAßRu vyÈAyE–AÅ avnH eknAÀ qe•A¯ puÒ½ìAyi. 10 «wÄ•H 815 vÄxM œwi ŽEnAzH jIvic•@. atiniew aEnkM puÒãA¯M puÒimA¯ m…ìAyi. 11 aÍen 905 vÄxŠAlM jIvi c•ti½ EzxM ŽEnAzH mric•@. 12 EknAnH q}up« vyÈAyE–AÅ mh lElÇ jnic•@. 13 «wÄ•H EknAÀ 840 vÄxM jIvic•@. atiniew aEnkM puÒI puÒãA¯M ayAÅÆìAyi. 14 aÍen 910 vÄxM jIvic•ti½EzxM EknAÀ mric•@. 15 mhlEllinH aRup˜iyÉH vyÈA yE–AÅ ayAÅŠH yAerdH qÝ EprAy o¯ puÒÀ jnic•@. 16 yAerdieÀR jnn jjjjnnnnÍÍÍÍÅÅÅÅ ............ ««««wwwwÍÍÍÍiiii þjnÍÅ yEhAv q• nAmM viLic•@ «wÍiÿ q•ÄØM. eeeeeeeeddddvvvvMMMM ............ ssss]]]]xxxxHHHHwwwwiiiicccc••••@@@@ þavÀ m½xYen eedv˜ieÀR èticHCAyyiÇ s]xHwic•@.ÿ ˜i½ EzxM mhlElÇ 830 vÄxM jIvic•@. atiniew ayAÅŠH aEnkM puÒIpuÒ ãA¯ìAyi. 17 aÍen 895 vÄxM jIvic•H mhlElÇ mric•@. 18 yAerdinH 162 vyÈAyE–AÅ hAEnAŠH jnic•@. 19 hAEnAŠieÀR jnnEzxM yAerdH 800 vÄxM jIvic•@. atinkM aEnkM puÒãA¯M puÒimA¯M ayAÅÆ jnic•@. 20 aÍen 962 vÄxŠAlM jIvic• ti½EzxM yAerdH mric•@. 21 hAEnAŠinH aRup˜iyÉ… vyÈA yE–AÅ ayAÅŠH emTUzlhH q• puÒÀ jnic•@. 22 emTUzlhH jnic•ti½ EzxM hAEnAŠH 300 vÄxM œwi eedv E˜AewAÏ nwÝ. Œ smyM ayAÅŠH aEnkM puÒIpuÒãA¯ìAyi. 23 aÍen hAEnAŠH 365 vÄxM jIvic•@. 24 o¯ divsM eedvE˜AewA˜@ nwŠEv hAEnAŠH aètY•nAyi. eedvM ayAeL qw…Ï. 25 emTUzlhieÀR 187AM vyÈiÇ lAEmŠH q• puÒÀ jnic•@. 26 lAEmŠi eÀR jnnEzxM emTUzlhH 782 vÄxM jIvic•@. atiniew aEnkM puÒIpuÒ ãAÄ ayAÅÆìAyi. 27 aÍen 969 vÄxM jIvic•ti½ EzxM emTUzlhH mric•@. 28 lAEmŠinH 182 vyÈAyE–AÅ ayAÅ eŠA¯ puÒ½ìAyi. 29 lAEmŠH av½ EnAheyÝ Epri“u. avÀ pR’u, þeedvM ®miey zpic•tinAÇ öQ ®miyiÇ nAM kWinAÖVAnM ec•@Ý. q•AÇ EnAh nm…Æ viæmM nÇ›M.ÿ 30 EnAhy…ew jnnEzxM lAemŠH 595 vÄxM œwi jIvic•@. atiniew ayAÅŠH aEnkM puÒIpuÒãA¯ìAyi. 31 aÍen 777 vÄxM jIvic•ti½EzxM lAemŠH mric•@. 32 EnAhyHŠH 500 vyÈAyE–AÅ ayA ÅŠH EzM, hAM, yAeP˜H q•I m†Ý puÒãA¯ìAyi. mmmm½½½½xxxxYYYY¯¯¯¯eeeewwww ttttiiiiãããã ®miyiel m½xYÄ ep¯kieŠAìi¯Ý. avÄÆ puÒimA¯ìAyi. 2 Œ ep¿ ›“ikÅ su•rimArAeN•H eedvpuÒãAÄ kìu. Œ ep¿›“ikLiÇ tÍÅŠH öxHw e–“ oAErA¯˜Ery…M eedvpuÒãAÄ vivAhM k}ic•@. Œ epÌ@ÍÅ ›“ikeL èsvic•@. 3 Œ kAlÏM pi•Iw…M aÍ eny…ìAy enPilIm…kÅ ®miyiÇ vsi c•@. avÄ èzsHt¯M purAtnkAlM m…tÇ EŠ vliy vIrãA¯mAyi¯Ý.* 4 aE–AÅ yEhAv pR’u, þm½xYÄ evRuM mÄtYrANH. qeÀR Œ´AvinH qŠA lvuM avrAÇ ›}–ÍÅ ŸìA›kyilÂ. 120 vÄxE˜Æ jIviŠAEn {Anver a½vdiÕ.ÿ 5 ®miyiel m½xYÄ vLer tiã niR’v rAeN•@ yEhAv kìu. m½xYerE–A}uM tiãEy mnÈiÇ vicAriÆÝ_ev•H yEhAv kìu. 6 ®miyiel m½xYer s]xHwi ŒŒŒŒ eeeeppppÎÎÎÎÍÍÍÍÅÅÅÅ ............ vvvvIIIIrrrrããããAAAArrrrAAAAyyyyiiii¯¯¯¯ÝÝÝÝ eedv puÒãAÄ mnxY¯ew puÒimAer vivAhM ecyHtE–AÅ Œ sHÒIkÅÆìAy ›“ikÅ purAtnkAlM m…tEl èsiÖ vIrãArAyi ˜IÄ•i¯Ý. avrANH aÝM pi•Iw…M Œ EdzÏ vsic•i¯• enPilIm…kÅ. c•tiÇ yEhAvyHÆ d…+KM ŸìAyi. atH 6
 6. 6. 7 ŸŸŸŸlllløøøø˜˜˜˜iiii 6:7-7:20 6 yEhAvy…ew Xdy˜iÇ d…+KkArNmAyi. 7 atinAÇ yEhAv pR’u, þ®miyiÇ {AÀ s]xHwic• qlÂA m½xYery…M {AÀ nzi–iÆM. qlÂA m½xYery…M qlÂA m]g ÍeLy…M qlÂA ö}jÚvieny…M {AÀ nzi–iÆM. ŒkAz˜iel qlÂA pRv keLy…M {AÀ nzi–iÆM. qÚekAeì •AÇ, {AnietlÂAM s]xHwic•ElÂA q• tiÇ qniÆ d…+Km…ìH.ÿ 8 q•AÇ yEhAvey sÚxHwnAŠiy orAÅ ®miyiluìAyi¯Ý- EnAh. EEEEnnnnAAAAhhhhyyyy…………MMMM mmmmhhhhAAAAèèèèLLLLyyyyvvvvuuuuMMMM 9 EnAhy…ew ›w…Mb˜ieÀR kTyA NitH. teÀR tlm…Ryiel nlÂv½M EdAx m·v½mAy o¯vnAyi¯Ý EnAh. aE” hM qlÂAyHE–A}uM eedve˜ a½sri c•i¯Ý. 10 EnAhyHÆ m†Ý puÒãA¯ìA yi¯Ý+ EzM, hAM, yAeP˜H. 11 eedvM ®miyiElÆ EnAŠi. m½xYÄ a« nzi–ic•tAyi avÀ kìu. qlÂAyi wvuM klApÍÅ. 12 ŒL@kÅ tiã niR’ v¯M ƒUrãA¯mAyi¯Ý. avÄ ®miyiel tÍL@ew jIvitM nzi–ic•i¯Ý. 13 atinAÇ eedvM EnAhEyAw… pR’u, þqlÂA jnÍL@M ®miyiÇ EkApvuM klA pvuM niRc•@. atinAÇ qlÂA jIvjAlÍ eLy…M {AÀ nIŠM ec•@M. {Anver ®mi yiÇni•H pUÄÌmAy…M nIŠM ec•@M. 14 EgAPÄmrM ekAìH o¯ ep“kM ninŠAyi niÄ—iÆk. ep“k˜iÇ m…RikL@ìAŠi kIlupEyAgic•H ep“kM epAtiy…k. 15 þep“k˜inH 300 m…}M nILvuM aÛ« m…}M vItiy…M m…–«m…}M Ÿyrvum…ìAyi riŠNM. 16 EmÇÕryHÆ ptien“iÉu tAe}yAyi o¯ kiLivAtilum…ìAÆk. ep“k˜ieÀR vz˜H o¯ vAtiluM ŸìA Æk. ep“k˜i½ m†Ý nilkL@ìAkNM. o¯ Emǘ“uM o¯ nw…˜“uM o¯ kI}H˜“uM. 17 þ{AÀ pRy…•t@ æÖEyAew EkÅ Æk. {AÀ ®miyiÇ o¯ mhAèLym…ìA ŠAÀ EpA›Ý. ŒkAz˜i½ kI}iÇ jIvi Æ• qlÂA·ieny…M {AÀ nzi–iÆM. ®m… KÏ™ qlÂAM mriÆM. 18 pE• {AÀ nIy… mAyi o¯ viEzx krARuìAÆM. nIy…M nieÀR puÒãA¯M nieÀR BArYy…M puÒBA rYmA¯M ep“k˜iÇ kyRNM. 19 ®miyiel qlÂA jIvjAlÍL@ewy…M ŒNieny…M epÌieny…M etre’w…ŠNM. avey niÍELAewA–M ep“k˜iÇ ky·NM. 20 ®miyiel qlÂA˜rM p•ikeLy…M m]g ÍeLy…M qlÂA˜rM ö}jÚŠeLy…M keì Ïk. avy…eweylÂAM ŒNieny…M epÌieny…M ep“k˜iÇ ky·uk. 21 ep“ k˜iÇ qlÂA˜rM B•NvuM k¯«k. a« ninÆM m]gÍÅÆM ŸpEyAgiŠAM.ÿ 22 EnAh aÍenylÂAM ecyHt…. eedvM kløic•tH aE”hM a•rM èti a½s ric•@. èèèèLLLLyyyy˜˜˜˜iiiieeeeÀÀÀÀRRRR ŒŒŒŒrrrrMMMMBBBBMMMM anÙrM yEhAv EnAhEyAw… pR ’u, þnieÀR tlm…RyiÇe–“ d…xHw rAy m½xY¯ewyiwyiÇE–AluM nIeyA¯ nl m½xYnAeN•H {AnRiy…Ý. ati nAÇ nieÀR ›w…MbŠAereylÂAM œ“i ep“k˜iÇ kyRuk. 2 ²Öiy…™ qlÂA m]gÍL@ewy…M Ž}u EjAwikeLy…M (ŒNi eny…M epÌieny…M) ®miyiel me·lÂA m]gÍL@ew oAErA EjAwikeLy…M keì Ïk. niE•AewA–M öQ m]gÍeLy…M ep“ k˜i½™iElÆ ekAìuEpAkNM. 3 qlÂA p•ikL@ewy…M Ž}u EjAwikeL Œ¹M epÎmAyi keìÏk. m·u m]gÍÅ nzi –iŠe–“ti½ EzxvuM öQ m]gÍeLlÂAM ®miyiÇ «wrAÀ ö« kArNmA›M. 4 öÝ m…tÇ Ž}u divsM k}i’H {AÀ ®miyiÇ EGArmAy m} ep•iÆM. nAlø« pkluM nAlø« rAvuM m} «wÄÝ niÇÆM. ®mi yiel skl jIvjAlÍL@M nzi–iŠ e–w…M. {AÀ s]xHwic•etlÂAM ölÂAtA›M.ÿ 5 yEhAvy…ew kløn EnAh aEtpwi a½sric•@. 6 m} epyHtE–AÅ EnAhyHŠH 600 vyÈA yi¯Ý. 7 èLy˜iÇniÝM r•e–w…• ti½ EnAhy…M ›w…MbvuM ep“k˜iÇ kyRi. EnAhy…ew BArYy…M puÒãA¯M av ¯ew BArYmA¯M aE”hE˜AewA–M ep“k ˜iluìAyi¯Ý. 8 ²Öiy…™ qlÂA m]g ÍL@M* ®miyiel m·u m]gÍL@M p•ikL@M ö}jÚŠL@M 9 EnAhEyAewA˜@ ep“k ˜iÇ kyRi. eedvklønEpAel orA¹M o¯ epÎM awÍu• EjAwikLAyANH öQ m]gÍÅ ep“k˜iÇ èEvzic•tH. 10 Ž}u divsÍÅÆ EzxM èLyM «wÍi. ®mi yiÇ m} ep•AÀ «wÍi. 11-13 EnAhyHŠH 600 vyS èAymAyi ¯•E–AÅ, rìAM mAs˜ieÀR ptiEn}AM divsM ®miy…ew awiyilu™ qlÂA ŸRv kL@M epA“ieyA}uki. ®miyiÇni•@ ev™M èvhiŠA½M «wÍi. aEt divsM m} m…}uvÀ ®miyiElÆ zåmAyi ptic•@. ŒkAze˜ jnAlkÅ «R•« EpAelyA yi¯Ý atH. nAlø« pkluM nlø« rAÒi y…M m} epyHt…. aEt divsM EnAhy…M BArYy…M mŠL@M -EzM, hAM, yAEP˜H, av ¯ew BArYmA¯M ep“k˜iElÆ kyRi. 14 Œ m½xY¯M ®miyiel qlÂA˜rM p•ikL@M m]gÍL@M ep“k˜iÇ kyRiyi¯Ý. qlÂA ˜rM kÝkAlikL@M m]gÍL@M ö}jÚŠL@M qlÂA˜rM p•ikL@M ep“k˜iluìAyi ¯Ý. 15 öQ m]gÍeLlÂAM EnAhEyAewA–M ep“k˜iÇ kyRiytANH. jIvzVAsm…™ qlÂAyinM jIvikL@M öQrìAyi EnAh EyAewA–M ep“k˜iÇ kyRi. 16 eedvM EnAhEyAw… kløic•tiÀèkArmANH qlÂA m]gÍL@M ep“k˜iÇ kyRiytH. anÙrM yEhAv av½ pi•Ael vAtilwc•@. 17 nlø« divsÍÅ ev™M ®miyielA }uki. ev™M epAÍi ep“ke˜ emel ®miyiÇ niÝyĘi. 18 jlnir–H vIìuM vIìuM Ÿy¯ky…M ®nir–i½ vLer EmElÆ ep“kM Ÿy¯ky…M ecyHt…. 19 Ž·vuM ŸyÄ• mlkÅEpAluM ev™˜i nwiyilA›MviDM ev™e–AŠm…ìAyi. ²²²²ÖÖÖÖiiiiyyyy…………™™™™ mmmm]]]]ggggÍÍÍÍÅÅÅÅ blikÅŠH ŸpEyAgiŠAÀ eedvM a½vdic•i¯• p•im]gAdikÅ. 20 ev™M mlkÅÆM mIet ŸyÄÝ. Ž·vuM
 7. 7. 7 ŸŸŸŸlllløøøø˜˜˜˜iiii 7:21-9:9 epAŠm…™ mlEyŠAL@M ö¯ptwi m…kLi lAyi¯Ý jlnir–H. 21-22 ®miyiel qlÂA jIvikL@M cÏ. qlÂA OIy…M pu¯x½M qlÂA p•iy…M ®miyilu™ qlÂA˜rM m]gÍL@M mric•@. qlÂA˜rM m]gÍL@M ®miyiel ö}jÚŠL@M c˜u kryiel jIvzVAsm…™ qlÂA jIvi kL@M ce˜Aw…Íi. 23 ö˜r˜iÇ eedvM ®miey ²ÖmAŠi- ®miyiel qlÂA jIviEy y…M eedvM nzi–ic•@. qlÂA m½xY¯M qlÂA m]gÍLuM qlÂA ö}jÚŠL@M qlÂA p•ikL…M ®m…KÏniÝM «wc•@nIŠ e–“u. EnAhy…M ayAELAewAÏ™ m½ xY¯M ep“k˜iluìAyi¯• m]gÍL@M mAÒmANH avEzxic• jIvÀ. 24 ¾·Û« divsÍÅ ev™M ®miey m†wieŠAEì yi¯Ý. èèèèLLLLyyyy˜˜˜˜iiiieeeeÀÀÀÀRRRR aaaavvvvssssAAAAnnnnMMMM pE• eedvM EnAhey mR•ilÂ. eedvM EnAheyy…M avEnAewA–M ep“k˜ilu™ m]gÍeLy…M oAÄÏ. ®mi yHÆEmÇ eedvM kA·wi–ic•@. ev™M v·AÀ «wÍi. 2 ŒkAzÏniÝM m} ep•@•« niÝ. ®gÄB˜iÇniÝM ev™emA}u›•«M nil c•@. 3 ®miey m†wiyi¯• ev™M tA}AÀ «wÍi. ¾·Û« divsÍÅÆEzxM ep“ kM ®miyiÇ sHpÄziŠ˜ŠviDM ev™M tA¹. 4 arArAtH pÄv•tnirkLielA•i lANH ep“kM tÍiytH. Ž}AM mAs ˜ieÀR ptiEn}AM nALilAyi¯Ý a« sMBvic•tH. 5 ev™M öRÍu•« «w¯ky…M p˜AM mAs˜ieÀR o•AM divsmAyE–A E}ÆM pÄv•tÍÅ jlnir–i½ m…kLiÇ kAN˜ŠviDmAvuky…M ecyHt…. 6 nAlø« divsÍÅÆ EzxM EnAh ep “k˜iÇ tA½ìAŠiyi¯• jnAl «RÝ. 7 o¯ ep¯ÜAŠey EnAh puRE˜Æ vi“u. ep¯ÜAŠ ev™M v·uM ver vÝM EpAy… mi¯Ý. 8 EnAh o¯ èAvieny…M puRE˜ Šyc•@. ev™M v·iy kr keì˜AnANH EnAh èAvien ayc•tH. ev™M ®miey öE–A}uM m†wiyi“uEìA q•RiyAÀ EnAh Œ#hic•@. 9 ®miyiÇ ev™M aE–A}uM v·iyi“i lÂA˜tinAÇ èAvH ep“k˜iÇ mwÍiey ˜i. EnAh èAvien piwic•@ vIìuM ep“k˜ilAŠi. 10 Ž}u divsÍÅÆ EzxM EnAh vIìuM èAvien puRE˜Šyc•@. 11 aÝc•yHÆ EzxM èAvH tiriek EnAhy…ew aw… e˜˜i. èAvieÀR ekAŠiÇ o¯ putiy olIvH öly…ìAyi¯Ý. atH vrì kr ®miyueì•ti½ EnAhyHÆ ki“iy etLi vAyi¯Ý. 12 Ž}unAÅÆ EzxM EnAh èAvien vIìuM vi“u. q•Ali˜vN èAvH mwÍi v•EtyilÂ. 13 ati½EzxM EnAh ep“k˜ieÀR vAtiÇ «RÝ. ®mi ŸNÍiyiriÆ• tAyi EnAh kìu. atH Œ vÄx˜ieÀR ŒdYmAse˜ ŒdYdivsmAyi¯Ý. EnAhyHŠH aE–AÅ 601 vyÈAyi¯Ý. 14 rìAM mAs˜ieÀR ö¯p˜iEy}AM div 8 9 smAyE–AE}ÆM ®mi pUÄÌmAy…M ŸNÍi yi¯Ý. 15 aE–AÅ eedvM EnAhEyAw… pR’u, 16 þep“kM ŸEp•iÆk. nIy…M nieÀR BArYy…M mŠL@M av¯ew BArYmA¯M öE–AÅ puRE˜Æ EpAkNM. 17 qlÂA p•ikL@M m]gÍL@M ö}jÚŠL@mwŠM ep“k˜ilu™ sÄv•jIvjAlÍeLy…M puRE˜Æ ekA ìuvrik. av ep·uep¯ki vIìuM ®mi ey niRyHŠe“.ÿ 18 atinAÇ EnAh teÀR BArYEyAw…M mŠELAw…M av¯ew BArYmAErAw…emA–M puR E˜Æ vÝ. 19 qlÂA m]gÍL@M ö} jÚŠL@M p•ikL@M ep“kM vi“u. qlÂA m]gÍL@M ›w…MbM ›w…MbmAyi ep“k ˜i½ puR˜iRÍi. 20 anÙrM EnAh yEhAvyHeŠA¯ yAgpIWM pNi«. ²ÖIkriŠe–“ p•i kLiÇ ciltiEny…M ²ÖmAy m]gÍLiÇ ciltiEny…M EnAh eedv˜i½ bli pIW˜iÇ bliyÄ–ic•@. 21 yEhAv Œ bliey mN˜H ŒsV dic•@. yEhAv sVyM pR’u, þ{Anini oriŠluM m½xYer zi•iÆvAÀ ®miey zpiŠilÂ. m½xYÄ ecRu–M m…tÇEŠ d…xHwrA›Ý. atinAÇ {Anini oriŠ luM ®miyiÇ jIviÆ• qlÂA·iEny…M öE–AÅ ecyHt«EpAel nzi–iŠilÂ. 22 ®mi ŸìAyiriÆEvALM kAlM vityHŠ li½M ekAyH˜i½M smym…ìA›M. qlÂAyH E–A}uM t¹–…M §w…M EvnluM eeztYvuM pkluM rAÒiy…M ®miyiluìAke“.ÿ ppppuuuuttttiiiiyyyy ŒŒŒŒrrrrMMMMBBBBMMMM eedvM EnAheyy…M aveÀR puÒ ãAery…M a½#hic•@. eedvM av EnAw… pR’u, þaEnkM ›“ikL@ìAke“. nieÀR ŒL@keLeŠAìH öQ ®mi niR yHÆk. 2 ®miyilu™ qlÂA m]gÍL@M ŒkA z˜iel qlÂA pRvkL@M qlÂA ö}jÚ ŠL@M kwliel qlÂA m/YvuM nie• By ÆM. aveylÂAM nieÀR niy×N˜iÀ kI}ilAyiriÆM. 3 m…ÛH {AÀ ninŠH ŒhA r˜inAyi pc•ssYÍeL nÇkiyi¯Ý. öni qlÂA m]gÍL@M niÍÅÆ B•N mA›M. ®miyilu™etlÂAM {AÀ niÍÅÆ t¯Ý. qlÂAM niÍL@EwtANH. 4 pE• o¯ klønœwi {AÀ ninÆ t¯Ý. jIvnAy råM tÍiniÇÆ• mAMsM oriŠluM nI B•iŠ¯tH. 5 niÍL@ew jIv½Evìi niÍ L@ew råM {AÀ ŒvzYe–w…M. orAeL ekAlÂ@• m]g˜ieÀR jIv½M {AÀ Œv zYe–w…M. me·ArAeL ekAlÂ@• ŽetA¯ m½xYEnAw…M {AÀ jIvråM EcAdiÆM. 6 þeedvM teÀR te• pkÄ–Ayi m½ xYer s]xHwic•@. atinAÇ ŽetÜiluemA rAeL ekAlÂ@•v½M o¯ m½xYnAÇ ekAl e–w…M. 7 þEnAh, ninÆM nieÀR mŠÅÆM aEnkM sÙtikL@ìAke“. nieÀR ŒL@ keLeŠAìH ®mi niRyHÆk.ÿ 8 anÙrM eedvM EnAhEyAw…M puÒ ãAErAw…mAyi pR’u, 9 þ{AniE–ALitA niE•Aw…M ninÆEzxM jIviÆ• nieÀR
 8. 8. ŸŸŸŸlllløøøø˜˜˜˜iiii 9:10-10:15 8 yAL@kELAw…M o¯ ŸwÛwiy…ìAÆÝ. 10 ep “k˜iÇniÝM niE•AewA–M puRÏ v• qlÂA p•ikELAw…M m]gÍELAw…M kÝkA likELAw…M {AÀ öQ ŸwÛwi ec•@Ý. ®miyiel skl jIvjAlÍELAw…mANH qeÀR ŸwÛwi. 11 ötANH {AÀ niÍELAw… ìAÆ• krAÄ+ ®miyiel skl jIv½M èLy˜iÇ nzi–iŠe–“u. q•AÇ atini oriŠluM sMBviŠilÂ. öni oriŠ luM o¯ èLyM ®miyiel jIven o•wÜM nzi–iŠilÂ.ÿ 12 eedvM «wÄÝ, þniÍÅÆ {AÀ öQ vAgHdAnM nÇkiey•tinwyALmAyi {AÀ niÍÅÆ cil« nÇ›M. Œ aw yALM {AÀ nIy…mAy…M ®miyiel skl jIvjAlÍL@mAy…ìAŠiy krARinH sA •YmAyiriÆM. öniy…™ kAlM m…}uvÀ öQ krAÄ nilniÇÆM. {AÀ t¯• aw yALM ötAyiriÆM+ 13 kAÄEmGÍÅŠiw yiÇ {AenA¯ m}vilÂ@ìAŠi. Œ m}vilÂH {A½M ®miy…M t—ilu™ krARieÀR awyA LmAyiriÆM. 14 ®miyHÆ m…kLiÇ {AÀ kAÄEmGÍeL ekAìuv¯EÛAÅ EmGÍ ÅŠiwyiÇ niÍÅÆ m}vilÂ… kANAM. 15 Œ m}vilÂ… kA¹EÛAÅ niE•Aw…M ®miyiel skl jIvjAlÍELAw…M {A½ìAŠiy krARien {AÀ oAÄÆM. o¯ èLyM oriŠ luM ®miyiel m…}uvÀ jIveny…M nzi–i Šil q•ANH Œ krAÄ nÇ›• ŸR–H. 16 EmGÍLiÇ m}vilÂ… kA¹EÛAÅ {AÀ ®miyiel skl jIvjAlÍÅÆM qniÆ miwyiluìAŠiy nitYmAy öQ krARien oAÄ—iÆM.ÿ 17 atinAÇ yEhAv EnAhEyAw… pR ’u, þ{AÀ ®miyiel skljIvjAlÍL@ mAy…ìAŠiy krARieÀR etLivANH öQ m}vilÂH.ÿ vvvvIIIIììììuuuuMMMM ››››}}}}––––ÍÍÍÍÅÅÅÅ 18 EnAhy…ew puÒãAÄ avEnAewA–M ep“k˜i½ puRÏvÝ. EzM, hAM, yA eP˜H q•Ayi¯Ý av¯ew Ep¯kÅ. (knAeÀR pitAvAyi¯Ý hAM.) 19 avÄ m†v¯M EnAhy…ew puÒãArAyi¯Ý. ®mi yiel skl m½xY¯M Œ m†Ý Ep¯ew sÙtikLANH. 20 EnAh o¯ k]xiŠArnAyi. avÀ o¯ m…ÙiriE˜A“M vLĘi. 21 EnAh atiÇ niÝM vI’uìAŠi ›wic•@. EnAh vI’u ›wic•H mÏ piwic•@ teÀR œwAr ˜iÇ kiwÝ. avÀ ngHnnAyi¯Ý. 22 knAeÀR pitAvAy hAM teÀR pitA vieÀR ngHnt kìu. hAM ötH œwAr˜i½ evLiyilu™ teÀR sEhAdrãAErAw… pR’u. 23 aE–AÅ Ezm…M yAEPÏM œwi o¯ vOemw…˜H EtALili“H puRM tiri ’u œwAr˜inkÏ ec•H tÍL@ew pitAvieÀR ngHnt m†wi. atinAlvÄ pitAvieÀR ngHnt kìilÂ. 24 EnAh vI ’ieÀR lhriyiÇ myÍiŠiwÆkyA yi¯Ý. pE• ŸNÄe•NI·E–AÅ teÀR öLypuÒnAy hAM tE•Aw… ecyHtet ÙAeN•H EnAh aRi’u. 25 atinAÇ EnAh pR’u, 10 þknAÀ zpiŠe–we“! avÀ teÀR sEhAdrãAÄŠH awimyAyiriŠe“!ÿ 26 EnAh «wÄÝ, þEzmieÀR eedvmAy yEhAv vA}H˜e–w…mARAke“! knAÀ EzmieÀR awimyAyiriŠe“. 27 eedvM yAeP˜i½ œw…tÇ ®mi nÇ ke“. EzmieÀR œwArÍLiÇ eedvM vsi Še“. knAÀ av¯ew awimyAyiriŠe“.ÿ 28 èLy˜i½ EzxM 350 vÄxM œwi EnAh jIvic•@. 29 950 vÄxŠAlM jIvic• ti½ EzxM EnAh mric•@. rrrrAAAAjjjjYYYYÍÍÍÍÅÅÅÅ vvvvLLLLÄÄÄÄÝÝÝÝ vvvvYYYYAAAAppppiiiiÆÆÆÆÝÝÝÝ EzM, hAM, yAEP˜H q•ivrAyi ¯Ý EnAhy…ew puÒãAÄ. èLy ˜i½ EzxM öQ m†Ý Ep¯M aEnkM mŠL@ew pitAŠãArAyi˜IÄÝ. Ezmi eÀRy…M hAmieÀRy…M yAeP˜ieÀRy…M piÀgAmikeL–·i öni pRy…Ý. yyyyAAAAeeeePPPP˜˜˜˜iiiieeeeÀÀÀÀRRRR ppppiiiiÀÀÀÀggggAAAAmmmmiiiikkkkÅÅÅÅ 2 yAeP˜ieÀR puÒãAÄ+ EgAmÄ, mAEgAgH, mAdAyi, yAvAÀ, ¬bÇ, Emzû, tIrAsH. 3 EgAemrieÀR puÒãAÄ+ asHeknAsH, rIP˜H, EtAgÄ—A. 4 yAvAeÀR puÒãAÄ+ qlIzA, tÄzIzH, ki˜IM, EdAdAnIM, 5 emfi·ERniyÀ sm…á˜ieÀR tIrè EdzÏ jIvic•vÄ yAeP˜ieÀR öQ vMz prÛryiÇ ep“vrANH. oAErA puÒ ½M sVÙM ®miy…ìAyi. qlÂA EgAÒvuM vLÄ•H viviD rAxHÍL@ìAyi. oAErA rAxH˜i½M atiEÀRtAy BAxy…ìAyi. hhhhAAAAmmmmiiiieeeeÀÀÀÀRRRR ppppiiiiÀÀÀÀggggAAAAmmmmiiiikkkkÅÅÅÅ 6 hAmieÀR puÒãAÄ+ œzH, mi yIM, pU˜H, knAÀ. 7 œzieÀR puÒãAÄ+ esbA, hvIlA, sbHtA, rmA, sbHetŠA. rmAy…ew puÒ ãAÄ+ ezb, eddAÀ. 8 œzinH niE%AdH qe•A¯ puÒ½m…ìA yi¯Ý. niE%AdHH ®miyiÇ atizånAyi ˜IÄÝ. 9 yEhAvy…ew m…ÛiÇ niE%AdHH o¯ vliy Ev“ŠArnAyi¯Ý. a«ekA ìANH ŒL@kÅ m·u™ver av½mAyi tArtmYe–w…˜i öÍen pRy…•tH, þyEhAvy…ew m…ÛiÇ o¯ vliy Ev“ŠA rnAy niE%AdienE–AelyANyAÅ.ÿ 10 niE%AdieÀR sA%AjYM bAEbÇ, qerû, kElEn, aŠAdH q•iÍen zinAÄ rAjYe˜ ngrÍLilArMBiÆÝ. 11 niE%AdH ašUriElÆM EpAyi. niE%AdH ašUriÇ nInEv, erEhAEbA˜H öQÄ, kAlhH, 12 EresÀ q•I ngrÍÅ pNi«. (nInEvyHÆM klAhyHÆmiw yHÆ Ðiti ec•@• EresnAyi¯Ý vliy ngrM.) 13 ludIM, anAmIM, elhAbIM, nPH¬hIM 14 pÒUsIM, ksÂ@hIM, kPHEtArIM q•ivi wÍLiel mi yIM puÒãAÄ ePlisHtY ¯ew pUÄv•ikrAyi¯Ý. 15 knAÀ sIEdAeÀR pitAvAyi¯Ý. sIEdAÀ knAeÀR ŒdYpuÒnAyi¯Ý.
 9. 9. 11 9 ŸŸŸŸlllløøøø˜˜˜˜iiii 10:16-11:24 hitY¯ew pitAvAy Eh˜ieÀRy…M pitAvAyi¯Ý knAÀ. 16 pie• eybU sYÄ, aEmArYÄ, giÄ‹zYÄ, 17 hivYÄ, aÄ ŠYÄ, sinYÄ, 18 aÄv•AdYÄ, esmArYÄ, hmA tYÄ q•ivÄ knAeÀR mŠLAyi¯Ý. knAeÀR ›w…MbÍÅ ElAk˜ieÀR nAnABAgÍLiElŠH vYApic•@. 19 knAnY¯ew ®mi, sIEdAÀm…tÇ egrA rieÀR dizyiÇ gAÈAvery…M esAEdAM, egAEmAr, ŒdHmA, esEbAyIM q•iv y…ew dizyiÇ lAzvery…M Œyi¯Ý. 20 averlÂAM hAmieÀR piÀgAmikLAyi ¯Ý. Œ ›w…MbŠAÄeŠlÂAM av¯EwtAy ®viBAgvuM BAxy…m…ìAyi¯Ý. aver lÂAM èEtYk rAxHÍLAyi˜IÄÝ. EEEEzzzzmmmmiiiieeeeÀÀÀÀRRRR ppppiiiiÀÀÀÀggggAAAAmmmmiiiikkkkÅÅÅÅ 21 yAeP˜ieÀR m†˜ sEhAdrnA yi¯Ý EzM. qéAyjnty…ew pitA vAy qebÄ EzmieÀR o¯ piÀgAmiyA yi¯Ý.* 22 ŽlAM, ašUÄ, aÄ–ûxAdH, lUdH, arAM q•ivÄ EzmieÀR mŠLAyi¯Ý. 23 arAmieÀR puÒãAÄ+ ŸQsH, ¸Å, EgeTÄ, mzH q•ivrAyi¯Ý. 24 aÄ–ûxAdH zAlhieÀR pitAvAyi ¯Ý. zAlhH ŽebrieÀR pitAvuM. 25 Ž ebÄ rìu puÒãA¯ew pitAvAyi¯Ý. EpelgH q•Ayi¯Ý o¯veÀR EprH. aveÀR kAl˜Ayi¯Ý ®mi rìAyi BAgiŠe–“tH. atinAlANH avnH Œ Ep¯ vINtH. mE· sEhAdreÀR EprH EyAûtAÀ q•Ayi¯Ý. 26 EyAåAeÀR puÒãAÄ+ aÇEmAdAdH, zAelPH, hsÄ—Aev˜H, yArhH, 27 hEdA rAM, ŸQsAÇ, dikÂAhH, 28 oAbAÇ, abImA EyÇ, ezbA, 29 oAPIÄ hvIlA, EyAbA bH. 30 EmzAyHÆM ki}Æ™ mlEyArrAjY ˜i½miwyHÆ™ èEdz˜ANH öQ jnt vsic•tH. esPAÄ rAjY˜ieÀR dizyi lAyi¯Ý EmzA. 31 averAeŠyANH EzmieÀR ›w…M bŠAÄ. av¯M ›w…MbM, BAxkÅ, rAjY ÍÅ, jntkÅ q•iÍen vinYsiŠ e–“i¯Ý. 32 EnAhy…ew puÒãA¯ew vMzAvli atANH. avÄ tÍL@ew rAjY˜in½ sric•H vinYsiŠe–“u. öQ ›w…MbÍ LiÇniÝ™vrANH èLyEzxM ®tl mAek vYApic•tH. vvvviiiiBBBBjjjjiiiiŠŠŠŠeeee––––““““ jjjjnnnnMMMM èLy˜i½ EzxM ElAkM m…}uvÀ o¯ BAx sMsAric•@. qlÂA m½xY¯M oEr vAÆkÅ ŸpEyAgic•@. 2 jnÍÅ ki}ÆniÝM nIÍi zinAÄ rAjY˜H o¯ smtlM keì˜i. avÄ aview tAms mArMBic•@. 3 jnÍÅ pR’u, þn—Å öxHwiky… ìAŠi atH tIyiÇ ö“@ ¡“H kw…–m…™ qqqqééééAAAAyyyy ............ ppppiiiiÀÀÀÀggggAAAAmmmmiiiiyyyyAAAAyyyyiiii¯¯¯¯ÝÝÝÝ qEsrieÀR puÒãA¯ew pitAvH Ezmi½ piR•vÀ q•ÄØM. tAŠNM.ÿ aÍen avÄ klÂi½ pkrM öxHwik ekAìH vIw…ìAŠi. ›—Ay˜i½ pkrM kIlANH avÄ ŸpEyAgic•tH. 4 aE–AÅ jnÍÅ pR’u, þnm…ŠH n—ÅŠAyi o¯ ngrM pNiyAM. ŒkAzM m…e“ o¯ EgApurvuM nm…ŠH pNiyAM. nAM èsiÖrA›M. a« ne— o¯my…™ vrAÆM. nAM ®miyielÛAw…M citRuk yilÂ.ÿ 5 ngrvuM Ÿ•tEgApurvuM kANAÀ yEhAv öRÍivÝ. aetlÂAM ŸìAÆ• m½xYer yEhAv kìu. 6 yEhAv pR ’u, þöverlÂAM oEr BAx sMsAriÆÝ. avÄ o¯mEyAewyANH öQ EjAli ec•@ •tH. ötvÄÆ ec•AnA›•tieÀR ŒrMBM mAÒmANH. tAmsiyAet avÄŠH Œ#hiÆ•etÚM ec•A½™ k}ivu ìA›M. 7 atinAÇ nm…Æ ec•H av¯ew BAx klŠAM. aE–AÅ avÄÆ prsHprM mnÈilAkAet EpA›M.ÿ 8 aÍen yEhAv jne˜ ElAkem ÛAw…M citRic•@. atinAÇ ngrM pUÄ ˜iyAŠAÀ avÄÆ k}i’ilÂ. 9 aview vc•ANH yEhAv ElAk˜ieÀR BAx yAek klŠiytH. atinAÇ Œ Ðle˜ þbAEbÇÿ qÝ viLiÆÝ. aÍen yEhAv jnÍeL aviewni•H ®miy…ew pl BAgÍLiElÆ citRic•@. EEEEzzzzmmmmiiiieeeeÀÀÀÀRRRR EEEEggggAAAAÒÒÒÒ˜˜˜˜iiiieeeeÀÀÀÀRRRR kkkkTTTT 10 EzmieÀR EgAÒ˜ieÀR kT öni pRy…Ý. èLy˜i½ rìu vÄx˜i½ EzxM EzmieÀR ¾RAM vyÈiÇ aveÀR puÒnAy aÄ–kHxAdH piRÝ. 11 ati½ EzxM EzM 500 vÄxM jIvic•@. avnH m·… puÒIpuÒãA¯m…ìAyi. 12 aÄ–ûxAdi½ m…–˜iyÉu vyÈA yE–AÅ aveÀR puÒnAy zAlhH piRÝ. 13 zAlhH piR•ti½EzxM aÄ– ûxAdH 403 vÄxM jIvic•@. aŠAl˜H avnH m·u puÒãA¯M puÒimA¯m…ìAyi. 14 zAlhi½ m…–«vyÈAyE–AÅ av eÀR puÒnAy ŽebÄ piRÝ. 15 Žeb rieÀR jnnEzxM zAlhH 403 vÄxM jIvic•@. atiniew avn@ m·@ puÒI puÒãA¯M jnic•@. 16 ŽebrinH m…–˜inAlu vyÈAy E–AÅ aveÀR puÒÀ EpelgH piRÝ. 17 EpelgieÀR jnnEzxM ŽebÄ 430 vÄxM jIvic•@. atiniew m·u puÒIpuÒ ãA¯m…ìAyi. 18 Epelgi½ m…–« vyÈAyE–AÅ ery† q• puÒÀ jnic•@. 19 ery†vieÀR jnnEzxM EpelgH 209 vÄxM jIvic•@. atiniew avn@ m·u puÒIpuÒãA¯m… ìAyi. 20 ery†vinH m…–˜irìu vyÈAy E–AÅ puÒnAy ez±gH jnic•@. 21 ez± gieÀR jnn˜i½ EzxM ery† 207 vÄxM jIvic•@. atiniew ayAÅÆ m·u puÒI puÒãA¯M jnic•@. 22 ez±gi½ m…–« vyÈAyE–AÅ puÒnAy nAEhAÄ jnic•@. 23 nAEhAÄ ŸìAyEzxM ez±gH 200 vÄxM jIvic•@. atiniew m·u puÒIpuÒãA¯M jnic•@. 24 nAEhArinH ö¯p˜ieyAÛtH vyÈAy
 10. 10. 12 ŸŸŸŸlllløøøø˜˜˜˜iiii 11:25-12:20 10 E–AÅ puÒnAy EtrhH piRÝ. 25 Etr hieÀR jnn˜i½EzxM nAEhAÄ 119 vÄxM jIvic•@. atiniew m·u puÒIpuÒ ãA¯M jnic•@. 26 EtrhinH q}up« vyÈAyE–AÅ puÒãArAy aéAm…M nAEhAruM hArA½M jnic•@. EEEEttttrrrrhhhhiiiieeeeÀÀÀÀRRRR ››››wwww…………MMMMbbbbkkkkTTTT 27 EtrhieÀR ›w…MbkTyANitH. aéAM, nAEhAÄ, hArAÀ q•iv¯ew pitAvAyi¯Ý EtrhH. hArAÀ ElA˜i eÀR pitAvH. 28 teÀR pitAvAy EtrhH jIvic•iriÆEÛAŘe• hArAÀ teÀR jãEdzmAy bAbiElANiel ŸQriÇ vc•@ mric•@. 29 aéAm…M nAEhAruM vivA hM k}ic•@. aéAmieÀR BArY sARAyi. nAEhArieÀR BArY miÇŠA. avÅ hArA eÀR mkLAyi¯Ý. hArAÀ miÇŠy…ewy…M yisHŠy…ewy…M pitAvAyi¯Ý. 30 vÓY yAy sARAyiŠH mŠL@ìAyi¯•ilÂ. 31 EtrhH teÀR ›w…MbE˜AewA–M bAbiElANiel ŸQriÇniÝM EpAyi. knAniElÆ EpAkAnAyi¯Ý av¯ew ŸE”zM. EtrhiEnAewA–M puÒnAy aéAM, pQÒnAy ElA˜H, (hArAeÀR puÒÀ) m¯mkÅ sARAyi, (aéAmieÀR BArY) q•iv¯m…ìAyi¯Ý. avÄ hArAÀ p“N˜iel˜i aview tAmsi ŠAÀ tI¯mAnic•@. 32 EtrhH 205 vySver jIvic•@. hArAniÇ vc•H avÀ mric•@. eeeeeeeeddddvvvvMMMM aaaaééééAAAAmmmmiiiieeeennnn vvvviiiiLLLLiiiiÆÆÆÆÝÝÝÝ yEhAv aéAmiEnAwu kløic•@, þnieÀR rAjYe˜y…M sVjnÍeLy…M vi“uEpAkuk. nieÀR a–eÀR ›w…Mb e˜ vi“H {AÀ kA“i˜¯• rAjYE˜Æ EpAkuk. 2 ni•iÇni•@ {AenA¯ mhArAxHM pNiy…M. nie• {AÀ a½#hiÆky…M nieÀR nAmM {AÀ èsiÖmAÆky…M ec•@M. 3 nie• a½#hiÆ•ver {AÀ a½ #hiÆky…M nie• zpiÆ•ver {AÀ zpiÆky…M ec•@M. ®miyiel qlÂA m½ xYery…M {AÀ ni•ilUew a½#hiÆM.ÿ aaaaééééAAAAMMMM kkkknnnnAAAAnnnniiiiEEEEllllÆÆÆÆ EEEEppppAAAA››››ÝÝÝÝ 4 aéAM yEhAvey a½sric•H hArAÀ vi“u. ElAÏM œewy…ìAyi¯Ý. aE–AÅ aéAminH q}up˜iyÉH vy ÈAyi¯Ý. 5 aéAM teÀR BArYyAy sARAyi, anÙirvnAy ElA˜H, awimk eLlÂAM œwAet hArAniÇ vc•H tniŠu lBic•etlÂAM œew ekAìuEpAyi¯Ý. aéAm…M sMGvuM hArAÀ vi“H knAÀ EdzE˜Æ EpAyi. 6 avÄ knAÀEdzÏ œwi sÉric•H EzEKM p“NM ver qÏ ky…M pie• EmAEry…ew vÀmrM niÇÆ •iwE˜Æ EpA›ky…M ecyHt…. knAnY rANH aE–ALview tAmsic•i¯•tH. 7 yEhAv aéAmi½ ètY•e–“u. yEhAv pR’u, þöQ EdzM {AÀ nieÀR piÀgAmikÅÆ nÇ›M.ÿ yEhAv tniÆ ètY•e–“ aEt Ðl˜H yEhAvey ŒrADiÆ•ti½ Evìi aéAM o¯ yAgpIWM pNi«. 8 anÙrM aéAM aviewniÝM puRe–“H EbETli½ ki}Æ™ pÄv•t˜iElÆ EpAyi. aéAM aview œwArmwic•@. EbETÇ Œ Ðl˜i½ pwi’ARAyi ¯Ý. hAyi ngrM ki}ÆM. Œ Ðl˜H aéAM yEhAvy…ew me·A¯ yAgpIWM pNi«. aview aéAM yEhAvey ŒrA Dic•@. 9 ati½EzxM aéAM yAÒ «wÄÝ. enegvH EdzE˜ŠH aéAM EpAyi. aaaaééééAAAAMMMM ööööQQQQjjjjiiiippppHHHHttttiiiiÇÇÇÇ 10 aŠAl˜H Œ Edz˜H vLer vrÅ c•y…ìAyi. m} epyHtilÂ+ kw…˜ •AmvuM Enri“u. atinAÇ aéAM öQjipHtiElÆ EpAyi. 11 teÀR BArY sARAyi atisu• riyAeN•H aéAM kìu. atinAÇ öQji pHtielÏ•ti½ etA“um…ÛH aéAM p‰iEyAw… pR’u, þnIeyA¯ su•riyA eNe•niŠRiyAM. 12 öQjipHtiel pu¯x ãAÄ nie• kA¹M. aE–ALvÄ pRy…M, üövÅ öyAL@ew BArYyANH.ý atinAÇ nie• Enw…•tinH avÄ qe• ekAlÂA niwy…ìH. 13 atinAÇ nIeyeÀR sEhAd riyAeN•H qlÂAvErAw…M pRy…k. aE–AÅ avere• vDiŠyilÂ. {AÀ nieÀR sEhAdrnAeNÝ k¯ti aver E•Aw… dy kANiÆM. aÍen nineŠ eÀR jIvÀ r•iŠAnAvuM.ÿ 14 aÍen aéAM öQjipHtiel˜i. öQjipHtiel pu¯xãAÄ atisu•ri yAy sARAyiey kìu. 15 öQjipHtiel cil EntAŠãA¯M aveL kìu. avÄ avL@ew sQ•rYe˜–·i PREvAEnAw… pR’u. avÄ sARAyiey PREvAeÀR ekA“Ar˜iElÆ ekAìuEpAyi. 16 sARA yiy…ew sEhAdren• nilyiÇ aéA miEnAwu PREvAÀ vLer dyApUÄv•M ep¯ mARi. PREvAÀ aéAminH kÝkAlik eLy…M Œw…keLy…M k}utkeLy…M s—A nic•@. aéAminH B]tYãAery…M B]tYk eLy…M o“kÍeLy…M s—Anic•@. 17 PREvAÀ aéAmieÀR BArYey ekAìuEpAyi. atinAÇ yEhAv PR EvA½M ›w…MbŠAÄÆM mArkErAgÍÅ nÇki. 18 a« nimi˜M PREvAÀ aéA mien viLic•@ pR’u, þnIeyE•Awu kw…˜ et·A¹ ecyHttH! sARAyi nieÀR BArYyAeN•H nI qÚekAeì E•Aw… pR’ilÂ? 19 üaveLeÀR sEhAdriý q•A¹ nI pR’tH. qÙinANÍen pR’tH? a«ekAìANH {AnveL BArYyAyi sVI kric•tH. q•AlitA {AÀ nieÀR BArYey tiriek t¯Ý. aveLy…M ekAìH epAyHeŠAZ!ÿ 20 anÙrM aéAmien öQjipHti½ puR˜AŠAÀ PREvAÀ kløic•@. atinAÇ aéAM teÀR p‰iEyAewA˜H öQjipHt… vi“u. tÍÅÆìAyi¯•etlÂAM avÄ œew ekAìuEpAvuky…M ecyHt….
 11. 11. 13 11 ŸŸŸŸlllløøøø˜˜˜˜iiii 13:1-14:10 aaaaééééAAAAMMMM kkkknnnnAAAAnnnniiiiEEEEllllÆÆÆÆ mmmmwwwwÍÍÍÍuuuuÝÝÝÝ aÍen aéAM öQjipHt… vi“u. aéAM teÀR p‰iy…M tniÆ™ etlÂAmAyi enegvH EdzÏœwi sÉ ric•@. ElAÏM avEnAewA–m…ìAyi¯Ý. 2 Œ smy˜H aéAM vLer DniknAyi ¯Ý. aEnkM kÝkAlikL@M ev™iy…M sVÄÌvuM av½ìAyi¯Ý. 3 aéAM teÀR yAÒ «wÄÝ. ayAÅ enegviÇniÝM EbETliElÆ mwÍi. EbETÇ p“N˜i½M hAyi p“N˜i ½M öwyHÆ™ o¯ ÐlE˜ŠH aéAM EpAyi. av½M ›w…MbvuM m…ÛH tAvL mwic• ÐlM te•yAyi¯Ý atH. 4 avi ewyAyi¯Ý aéAM o¯ yAgpIWM niÄ —ic•tH. aÍen aéAM aview yEhA vey ŒrADic•@. aaaaééééAAAAmmmm…………MMMM EEEEllllAAAAÏÏÏÏMMMM EEEEvvvvÄÄÄÄppppiiiirrrriiiiyyyy…………ÝÝÝÝ 5 Œ smyM ElA˜H aéAmiEnAewA–M yAÒ ec•@ÝìAyi¯Ý. ElA˜inH aEn kM m]gÍL@M œwArÍL@m…ìAyi¯Ý. 6 a éAmi½M ElA˜i½M anvDi m]gÍL@ìA yi¯•tinAÇ avyHÆ EvìÒ ŒhArM Œ EdzÏ lBic•i¯•ilÂ. 7 knAnY¯M epri sY¯M Œ smy˜H aview vsic•i¯Ý. aéAmieÀRy…M ElA˜ieÀRy…M öwyãAÄ t—iÇ zNHWy…m…ìAyi. 8 atinAÇ aéAM ElA˜iEnAw… pR ’u, þn—ÅŠiwyiÇ klhM Evì. nieÀRy…M qeÀRy…M ŒÅŠAÄ t—iluM klhM pAwilÂ. n—eLlÂAM sEhAdrãA rANH. 9 n—Å EvÄpiriyNM. ninŠixHw m…™ ÐlM etre’w…ŠAM, nI öw« diz yiElÆ EpAyAÇ {AÀ vl«vzE˜Æ EpAkAM. nI vlE˜Æ EpAyAÇ {AÀ öwE˜ÆM EpAkAM.ÿ 10 ElA˜H ¡·uM EnAŠiyE–AÅ EyAÄ”AÀ tA}Hvr kìu. aview DArALM ev™m… eìÝM ElA˜H kìu. (yEhAv esA EdAm…M egAEmAery…M nzi–iÆ•ti½ m…ÛAyi¯Ý ötH. EsAvÄvery…™ EyAÄ ”AÀ tA}Hvr m…}uvÀ yEhAvy…ew ŸdYAnM EpAelyAyi¯Ý. öQjipHt…EdzM EpAel nl EdzmAyi¯Ý ötH.) 11 atinAÇ EyAÄ”AÀ tA}HvryiÇ vsiŠAÀ ElA˜H tI¯mAnic•@. ö¯v¯M EvÄpiri’u. ElA˜H ki}ŠÀ diŠiElÆ yAÒyAyi. 12 aéAM knAÀ EdzÏ te• tÍi. ElA˜H tA}Hvryiel p“NÍLielA•iÇ tAmsic•@. ElA˜H vLer etÆ™ esA EdAM ngrM teÀR tAvLmAŠi. 13 esAEdA miel jnÍÅ ekAw…M pApikLAeN•H yEhAv aRi’u. 14 ElA˜H EpAyti½ EzxM yEhAv aéAmiEnAw… kløic•@, þninÆ ¡·uM EnAÆk. vwÆM etÆM ki}ÆM pwi’ARuM EnAÆk. 15 nI kA¹• öQ EdzM m…}uvÀ ninÆM nieÀR mŠÅÆM av¯ew mŠÅÆmAyi {AÀ t¯M. qŠAl E˜ÆM ö« niEÀRtA›M. 16 ®miyiel mNǘriEpAel nieÀR jntey {AÀ vÄÖi–iÆM. ®miyiel mNǘrikeL ŒÄeŠÜiluM qÌAÀ k}i’AÇ nieÀR jnteyy…M avÄŠH qÌ@vAÀ k}iy…M. 14 17 atinAÇ EpAvuk. nieÀR EdzÏœwi nwÆk. {AniE–ALi« ninÆ t¯Ý.ÿ 18 atinAÇ aéAM teÀR œwArÍL@ m}ic•@ EpAyi. mE%y…ew vliy mrÍÅ Šw…Ï tAmsiŠAnANvÀ EpAytH. atH ehEéAÀ p“N˜inw…˜Ayi¯Ý. aview aéAM yEhAvey ŒrADiŠAÀ o¯ yAgpIWM pNi«. EEEEllllAAAA˜˜˜˜HHHH ppppiiiiwwwwiiiiŠŠŠŠeeee––––““““uuuu a%AePÇ Œyi¯Ý zinAÄ rAjAvH. aErYAŠH qlAsAriel rAjAvuM ek edAÄ lAEyAemÄ ŽlAM rAjAvuM tIdAÇ EgAyIM rAjAvumAyi¯Ý. 2 öQ rAjAŠ ãAÄ EcÄ•H esAEdAM rAjAvAy EbrA, egAEmArA rAjAvAy biÄzA, ŒdHmArAjA vAy zinAbH, esEbAyIM rAjAvAy ezEmebÄ, EblArAjAvH (EsAvÄ qÝM EblA viLiŠe–“i¯Ý) q•ivErAw… y…ÖM ecyHt…. 3 öQ rAjAŠãAerlÂAM tÍL@ew eesnY e˜ si”IM tA}HvryiÇ o¯mic•@ EcÄÏ (si”IM tA}Hvr öE–A}e˜ Ÿ–…kwlANH). 4 öQ rAjAŠãAÄ p×ìu vÄxŠAlM ekEdAÄlAEyAemrien Esvic•i¯Ý. q•AÇ ptim†•AM ekAlÂM averlÂAM rAjAvientier tiri’u. 5 atinAÇ pti nAlAM vÄxM ekedAÄlAEyAemÄ rAjAvH tE•AewA–m@ìAyi¯• rAjAŠãA¯emA ˜H avÄeŠtier y…Ö˜i½ vÝ. ek edAÄlA EyAemÄrAjAvuM suXtHrAjAŠ ãA¯M erPAyim…keL asHetErA˜H kÄ •yImiÇ vc•H EtAløic•@. sUyIm…keL hAmiÇ vc•@M EtAløic•@. ŽmYer avÄ zAEv kirYA˜yImiÇ evc•@M kI}wŠi. 6 EsyIrieÀR pÄv•tèEdzM «wÍi m¯® miy…ew atiĘiyAy qløArAÀ ver y…™ èEdzÍLiÇ tAmsiÆ• EhAmYer avÄ EtAløic•@. 7 anÙrM ekedAÄlA EyAemÄ vwÆ™ ŽÀmizHpA˜iElÆ ec•H amAElkYer EtAløic•@. aEmArYEry…M aE”hM EtAløi c•@. hesEsAÀ-tAmArilAyi¯Ý avÄ vsic•i¯•tH. 8 Œ smyM esAEdAM, egAEmArA, ŒdHmA. esEbAyIM, EblA q•iviwÍLiel rAjAŠãAÄ oÏEcÄ•H tÍL@ew zÒuvi entier y…ÖM ec•AÀ puRe–“u. si”IM tA}HvryiElŠANvÄ EpAytH. 9 ŽlA miel rAjAvAy ekedAÄlAEyAemÄ, EgA yIM rAjAvAy tIdAÇ, zinAÄ rAjAvAy a%AePÇ, qlAsAriel rAjAvAy aErYAŠH q•ivÄeŠtirAyANvÄ y…ÖM ecyHttH. atAytH aÉu rAjAŠãAÄeŠ tirAyi nAlu rAjAŠãAÄ y…ÖM ec•@k yAyi¯Ý. 10 si”IM tA}HvryiÇ kIlu niRc• an vDi ›}ikL@ìAyi¯Ý. esAEdAmiely…M egAEmAryiely…M rAjAŠãAÄ tÍL@ew eesnYE˜AewA˜H oAwiE–AvukyAyi ¯Ý. BwãAriÇ ›eRE–Ä Œ ›}ikLiÇ vI¹. q•AÇ m·u™vÄ mlm…kLiElŠH oAwiE–Avuky…M ecyHt….
 12. 12. ŸŸŸŸlllløøøø˜˜˜˜iiii 14:11-15:11 12 11 esAEdAMkA¯ewy…M egAEmArŠA¯ ewy…M sÄv•sADnÍL@M zÒuŠÅ k• wŠi. ki“iy aÒ B•NvuM vOvuemw… ÏekAìH avÄ oAwiE–Ayi. 12 esAEdA miÇ tAmsiÆkyAyi¯•, aéAmieÀR sEhAdrpuÒnAy, ElA˜ien zÒuŠÅ piwiœwi. ayAÅÆìAyi¯•etlÂAM piwi ec•w…˜H avÄ EpAyi. 13 piwiŠe–wA˜v riÇ o¯vÀ qéAynAy aéAmien kìu sMBvÍLRiyic•@. aEmArYnAy mE% y…ew ÐlÏ™ vliy mrÍÅŠw…˜A NyAÅ aE–AÅ tAmsic•i¯•tH. mE%, qzHEŠAÇ, ŒEnÄ q•ivÄ prsHprM shAyiŠAem•H krAÄ ecyHti“uìAyi ¯Ý. aéAmiey…M shAyiŠAem•H avÄ ayAL@mAy…M krAÄ ecyHti¯Ý. aaaaééééAAAAMMMM EEEEllllAAAA˜˜˜˜iiiieeeennnn rrrr••••iiiiÆÆÆÆÝÝÝÝ 14 ElA˜H bÓnÐnAy vivrM aéAM aRi’u. atinAÇ aéAM teÀR ›w…MbAMgÍeL m…}uvÀ viLic•@ œ“i. avÄŠiwyiÇ prizIlnM lBic• 318 BwãA¯ìAyi¯Ý. avery…M nyic•@ ekAìH aéAM zÒuŠeL dAÀp“NM ver oAwic•@. 15 Œ rAÒi aéAm…M sMGvuM zÒuŠL@ew EmÇ o¯ mi•lAƒmNM nw˜i. zÒuŠeL EtAløic•H aver dE—ezŠi½ vwÆ™ EhbAver «r˜i. 16 zÒu EmAxHwiec•w…˜etlÂAM aéAM tiriek ekAìuvÝ. OIkeLy…M ›“ikeLy…M ElA˜ieny…M ayAL@ew sADnÍeLy… emlÂAM aéAM tiriek ekAìuvÝ. 17 ekedAÄlAEyAemrieny…M ayAL@ew sKYrAjAŠãAery…M EtAløic• EzxM aéAM vI“iElÆ mwÍi. aE–AÅ aven sVIkriŠAÀ esAEdAM rAjAvH zAEv tA}HvryiElŠiRÍi vÝ. (rAjAvieÀR tA}Hvr q•ANtiE–AÅ aRiye–w… •tH.) mmmmÇÇÇÇŠŠŠŠIIIIEEEEsssseeeeddddûûûû 18 zAElM rAjAvAy mÇŠIEsedÆM aéAmien kANAÀ ecÝ. avÀ atYu •tnAy eedv˜ieÀR o¯ puErAhit nAyi¯Ý. mÇŠIEsedû a–vuM vI’uM ekAìuvÝ. 19 mÇŠIEsedû aéAmien a½#hic•@ pR’u, þsVÄ‹vuM ®miy…M s]xHwic• atYu•t nAy eedvM aéAmien a½#hiŠe“. 20 nieÀR zÒuŠeL EtAløiŠAÀ nie• shAyic• atYu•tnAy eedve˜ nm…Æ vA}H˜AM.ÿ y…Ö˜iniwyiÇ tAÀ EnwiytieÀR p˜ielA•H aéAM mÇŠIEsedŠi½ nÇki. 21 aE–AÅ esAEdAM rAjAvH aéA miEnAw… pR’u, þöQ sADnÍeLlÂAM niÍÅÆ sU•iŠAM. zÒuŠÅ t“ieŠA ìuEpAy qeÀR ŒL@keL vi“ut•AÇ mAÒM mti.ÿ 22 pE• aéAM esAEdAM rAjAviEnAw… pR’u, þ®miy…M sVÄ‹vuM s]xHwic•v½M atYu•t½mAy yEhAvyAy eedv E˜Aw… {AÀ ètijH{ ecyHti“uìH- 23 niEÀRtAy oÝM- o¯ ¾ElA ec¯–ieÀR 15 vAERA EpAluM {AÀ eekvzM vyHÆk yilÂ. oÝM te• {AÀ eekvzM vyHÆ kyielÂÝ ètijH{ ec•@Ý. ü{AÀ aéAmien DniknAŠiýeyÝ nI pR yAÀ öwv¯Ï•tinH qniŠA#hmilÂ. 24 qeÀR œewy…™ ecRu–ŠAÄ ti• B•NM mAÒEm {Aenw…ÆÝZ. pE• nI m·u™vÄŠH av¯ew p» nÇkNM. y…Ö˜iÇ nAM EnwiyetAeŠ qw…˜H qe• y…Ö˜iÇ shAyic• ŒEnÄ, qzHEŠAÇ, mE% q•ivÄÆ ekAw…Ï ekAL~.ÿ aaaaééééAAAAmmmm…………mmmmAAAAyyyyiiii eeeeeeeeddddvvvv˜˜˜˜iiiieeeeÀÀÀÀRRRR kkkkrrrrAAAAÄÄÄÄ öetlÂAM sMBvic•ti½EzxM yEhA vy…ew a¯L–AwH aéAminH o¯ dÄzn˜ilUewy…ìAyi. eedvM kløic•@, þaéAEm, Bye–Ewì. {AÀ nieÀR pri cyA›Ý. ninÆ {AÀ vlieyA¯ èti PlM nÇ›ky…M ec•@M.ÿ 2 pE• aéAM pR’u, þyEhAvyAy eedvEm, qe• sÚxHwnAÆ• oÝM t¯vAÀ ninŠAvilÂ. qÙAeNE•A? kAr NM qniÆ mknilÂ. atinAÇ qeÀR mrNEzxM qniÆ™etlÂAM dE—ezŠiÇ niÝ™ qeÀR awim qElYsri½ ki“uM.ÿ 3 aéAM «wÄÝ pR’u, þnI qnieŠA¯ mken t•ilÂ. atinAÇ qeÀR vI“iÇ piR• orwimyHŠH qniÆ™etlÂAM lBi ÆÝ. 4 aE–AÅ yEhAv aéAmiEnAw… sMsAric•@. eedvM pR’u, þninÆ™et lÂAM kiE“ìvÀ Œ awimyAyiriŠilÂ. nineŠA¯ puÒ½ìA›M. ninÆ™etlÂAM nieÀR puÒ½ lBiÆM.ÿ 5 anÙrM eedvM aéAmien puRE˜ Æ nyic•@. eedvM pR’u, þŒkAzE˜ Æ EnAÕ, aEnkM n•ÒÍeL kA¹ •iElÂ? nineŠÌAnAkA˜Ò n•Ò ÍÅ. BAviyiÇ nieÀR ›w…MbM aÍen yAyi˜I¯M.ÿ 6 aéAM eedv˜iÇ vizVsic•@. aéA mieÀR vizVAsM, nItiEyAew jIviÆ• ti½M sdHèv]˜ikÅ ec•@•ti½M sm mAyi¯e••H eedvM tI¯mAnic•@. 7 eedvM aéAmiEnAw… pR’u, þbAbiElANY yiel ŸQriÇniÝM nie• ekAìuv• yEhAvyA¹ {AÀ. ninŠH öQ EdzM nÇ›•tinANH {AnÍen ecyHttH nI öQ Edz˜ieÀR ŸwmyAyi˜I¯M.ÿ 8 q•AÇ aéAM pR’u, þqeÀR yjmA nnAy yEhAEv, öQ EdzM qniÆ ki“u em•H {AenÍenyANH ŸR–iÆk?ÿ 9 eedvM aéAmiEnAw… pR’u, þn—Å o¯ krARuìAÆM. m†Ý vyÈAy o¯ p² vieny…M m†Ý vyÈAy o¯ epÌAwi eny…M m†Ý vyÈAy o¯ m…“nAwieny…M ekAìuvrik. o¯ cÍAli–•ieyy…M o¯ èAviÀ ›’ieny…M œew ekAìu vrik. 10 aéAM aetlÂAM ekAìuv•H eedv ˜i½ smÄ–ic•@. öQ m]gÍeL aéAM ekAlÂ@ky…M avey öQrìu kxNmAyi m…RiÆky…M ecyHt…. avÀ rìu kxN ÍeL EnÄÆ Ener vc•@. p•ikeL rìu kxNmAŠiyilÂ. 11 pi•IwH vliy p•i
 13. 13. 16 13 ŸŸŸŸlllløøøø˜˜˜˜iiii 15:12-16:16 kÅ m]gÍeL ti•AÀ vÝ. pE• aéAM avey oAwic•@. 12 EnrM vLer eevki. sUrYÀ asHt miŠARAyi. aéAmi½ vLer ŸRŠM vri ky…M ŸRŠ˜iElÆ vI}uky…M ecyHt…. ayAÅ ŸRÍiyE–AÅ BIkrmAy ö¯“u prÝ. 13 anÙrM yEhAv aéAmiEnAw… pR’u, þöetlÂAM nI aRiyNM+ nieÀR piÀgAmikÅ av¯EwtlÂA˜ rAjYÏ vsiŠAÀ EpA›kyANH. avrview anYerE–Ael k}iy…M. a•A“ukAÄ aver nA¾Ru vÄxE˜ŠH awimkLA Æky…M avErAw… ƒUrtkA“uky…M ec •@M. 14 pE• aver awimkLAŠiy rAjY e˜ {AÀ zi•iÆM. nieÀR jnt aviwM vi“u EpA›ky…M o¯pAwH nl sADnÍÅ œew ekAìuEpAvuky…M ec•@M. 15 þnI vLer vyÈA›•«ver jIvi ÆM. smADAnE˜Aew nI mriÆM. nieÀR ›w…MbE˜AewA˜H nie•y…M sMsHkri ÆM. 16 nAlu tlm…RkÅÆ EzxM nieÀR jnt öQ EdzE˜Æ tiric•@ v¯M. Œ smyM, nieÀR jnt aEmArYer EtAløiÆM. aview tAmsiÆ• aEmArYer zi•i ŠAÀ {AÀ nieÀR jntey ŸpEyAgi ÆM. ötH BAviyiel kArYmANH, kArNM aEmArYÄ öE–AÅ zi•iŠe–w…vAÀ tŠ vÌM d…xHwrAyi˜IÄ•i“ilÂ.ÿ 17 sUrYÀ asHtmic•E–AÅ vliy ö¯“u prÝ. c˜ m]gÍÅ rìu kxNÍLAyi aE–A}uM aview kiw–…ìAyi¯Ý. Œ smyM puky…• o¯ agHnisHtMBM c˜ m]gÍL@ew kxNÍÅŠiwyilUew kwÝ EpAyi. 18 aÍen a•H yEhAv aéAminH vAgHdAnM nÇ›ky…M o¯ krARuìAÆ ky…M ecyHt…. yEhAv pR’u, þ{AÀ öQ EdzM nieÀR piÀgAmikÅÆ nÇ›M. öQjipHt…ndiÆM y†ª“IsH mhAndi Æmiwyilu™ EdzM {AnvÄÆ nÇ›M. 19 EknYÄ, eknisYÄ, kdHEmAnYÄ, 20 hitYÄ, eprisYÄ, erPAyImYÄ, 21 aEmArYÄ, knA nYÄ, giÄ‹zYÄ, eybUsYÄ, q•iv¯ew EdzmANitH.ÿ hhhhAAAAggggAAAAÄÄÄÄ qqqq•••• BBBB]]]]ttttYYYY sARAyi Œyi¯Ý aéAmieÀR BArY. avÅÆM aéAmi½M ›“ik L@ìAyi¯•ilÂ. sARAyiŠH öQjipHt…kAri yAy B]tYy…ìAyi¯Ý. hAgAÄ q•Ayi ¯Ý avL@ew EprH. 2 sARAyi aéA miEnAw… pR’u, þ›“ikeL èsviŠAÀ yEhAv ö«ver qe• a½vdic•ilÂ. atinAÇ qeÀR B]tY hAgAriEnAewA–M EpAœ. avLiÇniÝìA›• ›’ien {AeneÀR sVÙM ›’ienE–Ael sVIkric•@ekA™AM.ÿ aéAM teÀR p‰i sARAyiey a½s ric•@. 3 aéAM knAÀEdzÏ pÏvÄxM tAmsic•ti½ EzxmAyi¯Ý atH. sARA yi teÀR BĘAvAy aéAminH öQji pHtiÇniÝ™ teÀR B]tYyAyi¯• hAgA rien nÇ›ky…M ecyHt…. 4 hAgAÄ aéAmiÇniÝM gÄBM Dric•@. a« mnÈilAŠiyE–AÅ hAgArinH aBi mAnM EtAÝky…M teÀR yjmAn˜iey ŠAÅ EæxHWyA¹ tAen• EtA•Ç av ÅÆìA›ky…M ecyHt…. 5 pE• sARAyi aéAmiEnAw… pR’u, þqeÀR B]tYyi E–AÅ qe• evRuÆÝ. öti½ {AÀ niÍeL ›·e–w…ÏÝ. aveL {AÀ niÍÅÆ tÝ. avÅ gÄBiNiyAyi. aE–AÅ avÅ qe•ŠAÅ EæxHWeyÝ k¯«ky…M ecyHt…. {ÍLilArA¹ zri eyÝ yEhAv niËyiŠNem•AeN eÀR Œ#hM.ÿ 6 pE• aéAM sARAyiEyAw… pR’u, þnI hAgArieÀR yjmAn˜iyA›Ý. nin ŠvELAwu nieÀRyixHwm½sric•H èvÄ ˜iŠAM.ÿ atinAÇ sARAyi hgArien zi•ic•@. hAgAÄ d†ErŠH oAwiE–Avuky…M ecyHt…. hhhhAAAAggggAAAArrrriiiieeeeÀÀÀÀRRRR ppppuuuuÒÒÒÒÀÀÀÀ yyyyiiiizzzzHHHHmmmmAAAAEEEEyyyyÇÇÇÇ 7 m±®miyiel o¯ nI¯RvyHÆ smIpM vc•H hAgArien yEhAvy…ew d†tÀ kìu. ³riElÆ™ mAÄ‹mEÖY Œyi¯Ý atH. 8 d†tÀ pR’u, þhAgAÄ, nI sARAyiy…ew B]tYyANH. pie•ÙANiview niÇÆ•tH? nI qEÍA“A¹ EpA›•tH?ÿ hAgAÄ pR’u, þ{AÀ sARAyiyiÇ niÝM oAwi aklukyANH.ÿ 9 yEhAvy…ew d†tÀ hAgAriEnAw… pR ’u, þsARAyi nieÀR yjmAn˜iyANH. avL@ew vI“iElÆ mwÍi aveL a½ sriÆk.ÿ 10 yEhAvy…ew d†tÀ hAgAri EnAw… «wÄÝ pR’u, þni•iÇni•H aEnkM EpÄ jniÆM. nieÀR sÙti prÛrkÅ qÌiyAelAw…ÍA˜ÒyA›M.ÿ 11 yEhAvy…ew d†tÀ vIìuM pR’u, þhAgAÄ, öE–AÅ nI gÄBiNiyANH, nI orA¿›’ien èsviÆM. av½ yizHmAEyÇ qÝ EpriwNM, kArNM nI avEhLiŠe–“uev•H yEhAv aRi’u. avÀ nie• shAyiÆky…M ec•@M. 12 avÀ o¯ kA“uk}uteyE–AliriÆM. avÀ tikc•@M sVt×nAyiriÆM. avÀ qlÂAvÄÆM qtirAyiriÆM. qlÂAv¯M av½M qtirAyiriÆM. avÀ o¯ Ðl ÏniÝM me·A¯ ÐlE˜Æ mARieŠA ìiriÆky…M, teÀR sEhAdrãA¯ew aw…˜H tAvLmwiÆky…M ec•@emÜiluM avÀ avÄÆM qtirAyiriÆM.ÿ 13 yEhAv hAgAriEnAw… sMsAric•@. hAgAÄ eedve˜ o¯ putiy EpriÇ viLic•@. avÅ avEnAw… pR’u, þnI qe• kA¹• eedvmA›Ý.ÿ avÅ öÍen pRyAÀ kArNM, þöQ ÐlÏ EpAluM eedvM qe• kA¹ky…M qe• æÖiÆky…M ec•@Ý!ÿ q•vÅ k¯tiy tANH. 14 atinAÇ Œ jlAzy˜inH EbÄ- lhAyI- ErAyi qÝ EpÄ vÝ. kAEd zi½M Eberdi½M mEÖYyAyi¯Ý atH. 15 hAgAÄ aéAmieÀR ›“iey ès vic•@. aéAM ›“iŠH yizHmAEyÇ qÝ Ep¯mi“u. 16 hAgAriÇ yizHmAEyÇ jnic•
 14. 14. 17 ŸŸŸŸlllløøøø˜˜˜˜iiii 17:1-18:1 14 E–AÅ aéAminH q¿p˜ARu vyÈA yi¯Ý. pppprrrriiiiccccHHHHEEEECCCCddddnnnnMMMM kkkkrrrrAAAARRRRiiiieeeeÀÀÀÀRRRR aaaawwwwyyyyAAAALLLLMMMM aéAmieÀR etAß·ieyAÛtAM vyÈiÇ yEhAv av½ ètY• e–“u. yEhAv pR’u, þ{AÀ sÄv•zå nAy eedvmA›Ý.* qniÆ Evìi öŠA rYÍÅ ec•@k+ qe• a½sric•H zri yAy mAÄ‹˜iÇ jIviÆk, 2 nI aÍen ecyHtAÇ {AÀ nm…ŠiwyiÇ o¯ krARu ìAŠAM. nieÀR jntey o¯ vliy jnt yAÆemÝ {AÀ vAgHdAnM ec•@M.ÿ 3 aE–AÅ aéAM eedv˜i½ m…ÛiÇ m…“u›˜i. eedvM avEnAw… pR’u, 4 þn—…ew krARiel qeÀR BAgM ötANH+ nie• {AÀ aEnkM jntkL@ew pitA vAÆM. 5 nieÀR Ep¯ {AÀ mA·uM-nieÀR EpÄ öni aéAM q•AyiriŠilÂ, aéA hAM q•AyiriÆM. aEnkM jntkL@ew pitAvA›•tinAlANH ninŠH {AÀ öQ Ep¯ nÇkiytH. 6 {AÀ ninŠH aEnkm EnkM piÀgAmikeL nÇ›M. ni•iÇniÝM putiy jntkL@ìA›M. ni•iÇniÝM rAjAŠãA¯ìA›M. 7 ninÆM qniÆmiw yiÇ {AenA¯ krARuìAÆky…M ec•@M. öQ krAÄ nieÀR qlÂA piÀgAmikÅÆM œwi EvìiyANH. öQ krAÄ nitYmAyi «w¯M. {AÀ niÍL@ewy…M niÍL@ew skl piÀgAmikL@ewy…M eedvmAyiri ÆM. 8 öQ EdzM {AÀ ninÆM nieÀR piÀgAmikÅÆmAyi nÇ›ky…M ec•@M. nIyiE–AÅ sÉriÆ• knAÀEdzM {AÀ ninÆ t¯M. qe•E•ÆmAyi {AÀ ninŠH öQ EdzM t¯M. {AÀ nieÀR eed vmAyiriÆky…M ec•@M.ÿ 9 eedvM aéAhAmiEnAw… pR’u, þöni krARiel nieÀR BAgM ötA›Ý. nIy…M nieÀR piÀgAmikL@M qeÀR krAÄ a½ sriÆM. 10 nI a½sriEŠì krAÄ ötA NH. nIy…M {A½M t—ilu™ krAÄ. ö« nieÀR piÀgAmikÅÆM œwiy…™tANH. jniÆ• qlÂA Œ¿›“ikL@M pricHEC dnM nw˜iyiriŠNM. 11 n—ÅŠiwyilu™ krAÄ niÍÅ pAliÆÝ q•ti½™ aw yALmAyi niÍÅ a#cÄ—M m…RiŠNM. 12 Œ¿›“iŠH q“u divsM èAymA› EÛAÅ niÍÅ aveÀR pricHECdnM nw ˜NM. nieÀR jntyiÇ piRÆ•v¯M niÍL@ew awimkLAyiriÆ•v¯M Œ¿ ›“ikeL pricHECdnM nw˜NM. 13 aÍen nieÀR jntyiÇe–“ qlÂA Œ¿›“ikL@M pricHECdnM ec•NM. nieÀR ›l˜iÇ piRÆ•vErA awimyA yieŠAìu v¯•vErA Œy qlÂA ›“ik L@ewy…M pricHECdnM nw˜NM. 14 aéA hAEm, qniÆM ninÆM öwyilu™ krAÄ ötANH+ pricHECdnM ŽÇŠA˜ ŽetA¯ pu¯x½M teÀR jntyiÇ niÝM EvÄep w…˜e–w…M. qÚekAeì•AÇ ayAÅ ssssÄÄÄÄvvvv••••zzzzåååånnnnAAAAyyyy eeeeeeeeddddvvvvMMMM þŽÇ-z”Ayiÿ qÝ vAcYAÄØM. qeÀR krAÄ lMGic•iriÆÝ.ÿ 18 yyyyiiiissssHHHHhhhhAAAAŠŠŠŠHHHH----vvvvAAAAggggHHHHdddd˜˜˜˜ppppuuuuÒÒÒÒÀÀÀÀ 15 eedvM aéAhAmiEnAw… pR’u, þnieÀR p‰iyAy sARAyiyHÆM {AÀ putieyA¯ Ep¯ nÇ›M. sARA q•Ayi riÆM atH. 16 {AnveL a½#hiÆM. av ÅÆ {AenA¯ puÒen nÇ›M. nIyAyi riÆM aveÀR pitAvH. avÅ aEnkM putiy jntkL@ew a—yAyi˜I¯M. rAxHÍL@ew rAjAŠãAÄ avLiÇniÝM v¯M. 17 eedvE˜Aw…™ Œdrvu kANiŠAÀ aéAhAM teÀR m…KM ®miyiElÆ ›nic•@. pE• avÀ ciriÆky…M sVyM pRy…ky…M ecyHt…, þqniÆ ¾Ru vy ÈAyi, o¯ puÒ½ìAkAÀ k}iy…kyilÂ. sARAyHŠH etAßRu vySmAyi. av ÅÆM ›“iy…ìAkyilÂ.ÿ 18 aE–AÅ aéAhAM eedvE˜Aw… pR ’u, þyizHmAEyÇ jIvic•i¯•H nie• EsviŠe“.ÿ 19 eedvM pR’u, þalÂ! sARyHeŠA¯ puÒ½ìA›em•H {AÀ pRy…Ý. av½ nI yisHhAŠH qÝ EpriwNM. av½ mAyi {AeneÀR krARuìAÆM. öQ krAÄ aveÀR piÀgAmikÅŠAyi qŠAlvuM nilniÇÆM. 20 þyizHmAEylien–·i nI pR’« {AÀ Ek“u. aven {An½#hiÆM. av½M aEnkM sÙtikL@ìA›M. avÀ p×ìu mhAEntAŠL@ew pitAvAyi ˜I¯M. aveÀR ›w…MbM o¯ mhAjntyA yi˜I¯M. 21 pE• yisHhAÆmAyi“Ayi riÆM {AeneÀR krARuìAÆk. sARA yHÆìA›• puÒÀ yisHhAŠAyiriÆM. aw…˜ vÄxM öEt smyM Œ puÒ½ ìA›M.ÿ 22 aéAhAm…mAy…™ sMBAxNM k}i ’y…wÀ eedvM sVÄ‹˜iElÆEpAyi. 23 teÀR ›w…Mb˜iÇep“ qlÂA pu¯xãA ¯ewy…M Œ¿›“ikL@ewy…M pricHECdnM nw˜AÀ eedvM aéAhAmiEnAw… kløi c•@. atinAÇ aéAhAM yizHmAEyli Eny…M teÀR Bvn˜iÇ jnic• qlÂA awimkeLy…M viLic•@œ“i. pNM ekAw… ÏvAÍiy awimkeLy…M aéAhAM viLic•@œ“i. aéAhAmieÀR ›w…Mb ˜iel skl pu¯xãA¯M Œ¿›“ikL@M aview oÏœw…ky…M qlÂAv¯M pri cHECdiŠe–w…ky…M ecyHt…. eedvM av EnAw… pR’èkArM qlÂAv¯M Œ div sM pricHEcdiŠe–“@. 24 pricHECdiŠe–w…EÛAÅ aéAhA mi½ etAß·ieyAÛ« vyÈAyi¯Ý. 25 puÒnAy yizHmAEyli½ ptim†Ý vy SM. 26 aéAhAm…M puÒ½M oEr divs mANH pricHECdiŠe–“tH. 27 aéAhAmi eÀR vI“iel qlÂA pu¯xãA¯M aEt divsM pricHECdiŠe–“u. Œ vI“iÇ jnic•v¯M pNM ekAw…Ï vAÍe–“v ¯mAy qlÂA awimkL@M a•H pricHECdi Še–“u. mmmm††††ÝÝÝÝ ssss••••ÄÄÄÄzzzzkkkkÄÄÄÄ pi•IwH, yEhAv vIìuM aéA hAmi½ ètY•e–“u. mE%y…ew
 15. 15. 15 ŸŸŸŸlllløøøø˜˜˜˜iiii 18:2-28 oAÆ mrÍÅÆ smIpM tAmsiÆkyAyi ¯Ý aéAhAM. o¯ divsM Ž·vuM §w… œwiyi¯• smy˜H aéAhAM teÀR œwAr˜ieÀR vAtiÇŠÇ öriÆkyAyi ¯Ý. 2 aéAhAM tly…yĘi EnAŠiy E–AÅ tniÆ m…ÛiÇ m†ÝEpÄ niÇÆ •« kìu. aver kìE–AÅ aéAhAM av¯ew aw…Ï ecÝ m…“u›˜i. 3 aéAhAM pR’u, þyjmAnãAEr, niÍ L@ew EsvknAy qE•AewA˜H aløEnrM tÍiyAluM. 4 aviw…e˜ pAdÍÅ k}u kAÀ {AÀ ev™M ekAìuvrAM. öQ mr˜ NliÇ niÍÅÆ viæmiŠAM. 5 {AÀ niÍ ÅÆ ›eR B•NM ekAìu vrAM. niÍÅ Š« EvìÒ k}iŠAM. q•i“H yAÒ «wrAM.ÿ avÄ m†Ý Ep¯M aèkArM s—tic•@ ekAìu pR’u, þa« ekA™AM, nI pRy… EÛAel {ÍÅ ec•AM.ÿ 6 aéAhAM œwAr˜iElŠH oAwi. aéA hAM sARAEyAwu pR’u, þEvgM EgAtÛu ekAìH m†Ý kxNM a–M ŸìAÕ.ÿ 7 q•i“H aéAhAM teÀR kÝkAliy…ew aw…E˜ŠH oAwi. atiÇ Ž·vuM ecRu– mAy kALÆ“iey piwic•H teÀR B]tYeÀR k•iÇ ekAw…Ï. kALÆ“iey EvgM ekAÝ B•NM pAkM ec•AÀ aéAhAM B]tYEnAw… pR’u. 8 öRc•iy…M pAluM pAÇ Š“iy…M aéAhAM m†ÝEp¯ewy…M m…ÛiÇ ekAìu vc•@. q•i“H avÄ mrc•@ v“iÇ B•NM k}ic•@ekAìi¯•E–AÅ aéAhAM avÄÆ viLÛAÀ s•Ö nAyi niÝ. 9 aE–AÅ avÄ aéAhAmiEnAw… EcAdic•@, þnieÀR BArY sARA qview?ÿ aéAhAM pR’u, þavÅ œwAr˜i luìH.ÿ 10 aE–AÅ yEhAv pR’u, þvsÙkA lÏ {AÀ vIìuM v¯M. aE–AÅ, nieÀR BArY sARAyHŠH o¯ puÒ½ìAyiriÆM.ÿ œwAr˜i½™ili¯•H öetlÂAM EkÅÆ kyAyi¯Ý sARA. 11 aéAhAmi½M sARA yHÆM vLer èAymAyi¯Ý. ›“ikL…ìA ›• zriyAy èAyemAeŠ sARAyHŠH k}i’i¯Ý. 12 atinAÇ tAÀ Ek“etAÝM sARA vizVsic•ilÂ. avÅ sVyM ciric•@ekA ìu pR’u, þqniÆM qeÀR BĘAvi½M vyÈAyi. qniÆ ›’uÍL@ìA›• èAyvuM k}i’u.ÿ 13 aE–AÅ yEhAv aéAhAmiEnAw… pR’u, þsARA ciriÆky…M tniÆ ›“i kL@ìA›• èAyM k}i’uevÝ pRy… ky…M ecyHt…. 14 yEhAvyHÆ sAÖYm lÂA˜ qeÙÜiluM kArYm…EìA? ölÂ! vs ÙkAlÏ {AÀ vIìuM v¯M. nieÀR BArY sARAyHŠH o¯ ›’uìAyiriÆM.ÿ 15 pE• sARA pR’u, þ{AÀ ciri c•ilÂ!ÿ (ByM m†lmANH avLi« pR’tH.) q•AÇ yEhAv pR’u, þa« stYmel e•niŠRiyAM. nI ciric•@!ÿ 16 aE–AÅ m†Ý Ep¯M EpAkAen}u E•·u. avÄ esAEdAmi½Ener EnAŠi eŠAìH Œ dizey l•YmAŠi nwŠAÀ ŒrMBic•@. avÄÆ v}i kANiŠAÀ aéA hAm…M avErAewA–M EpAyi. eeeeeeeeddddvvvvvvvvuuuummmmAAAAyyyyiiii aaaaééééAAAAhhhhAAAAmmmmiiiieeeeÀÀÀÀRRRR vvvviiiillllEEEEppppzzzzÇÇÇÇ 17 yEhAv sVyM pR’u, þ{Anini ec•AÀ EpA›• kArYM aéAhAmi EnAw… mRyHŠNEmA? 18 aéAhAM o¯ zå mAy mhArAxHmAkAÀ EpA›Ý. ®mi yiel jnt avÀ m†lM a½#hiŠe–w… ky…M ec•@M. 19 aéAhAm…mAyi {AÀ o¯ viEzxe–“ krAÄ ŸìAŠiyi“uìH. yEhAv kløiÆ• v}iEy jIviŠAÀ avÀ teÀR mŠELAw…M piÀgAmikELAw…M kløiÆ•tinANH {AnÍen ecyHttH. nItiy…M nYAyvuM pAlic•H avÄ jIvi Æ•tinANH {AnÍen ecyHttH. aE–AÅ yEhAvyAy qniŠH, {Anv½ vAgHdAnM ecyHtetAeŠ nÇkAnA› mElÂA.ÿ 20 anÙrM yEhAv pR’u, þesAEdA mieÀRy…M egAEmAry…ewy…M a“hAsM Ÿy¯•« {AÀ Ek“iriÆÝ.* aview d…xHwãAÄ vsiÆÝ. av¯ew pApM ekAwiytA›Ý. 21 atinAÇ {AÀ tAE}A “iRÍiec••H, kArYÍÅ Ek“iwE˜ALM BIk rmAENA qÝ EnAŠe“. aE–AÅ mAÒEm aetniÆ niËymAky…Z.ÿ 22 atinAÇ m†Ý pu¯xãA¯M esAEdA miElÆ nwŠAÀ «wÍi. q•AÇ aéAhAM aview yEhAvy…ew m…ÛiÇ niÝ. 23 anÙrM aéAhAM yEhAvey smIpic•@ EcAdic•@, þyEhAEv, d…xHw ãAer nzi–iÆEÛAÅ aÍH nlÂvEry…M nzi–iÆEmA? 24 Œ ngr˜iÇ aÛ« nlÂv¯eìÜiElA? qÜiluM aÍH Œ ngrM nzi–iÆEmA? tIÄc•yAy…M aview jIviÆ• aÛ« nItimAãAÄ m†lM nI Œ ngre˜ r•iÆM. 25 tIÄc•yAy…M nI Œ ngrM nzi–iŠilÂ. d…xHwãAer ekA lÂAÀ nI aÛ« nItimAãAer ekAl¯tH. ö¯œ“¯M ekAlÂe–“AÇ nItimAãA¯M d…xHwãA¯M o¯EpAlA›M- avÄ ö¯œ“¯M zi•iŠe–w…kyANElÂA. ®miy…ew m…}u vÀ viDikĘAvANElÂA nI. zriyAytH nI ec•@em•H qniŠRiyAM.ÿ 26 aE–AÅ yEhAv pR’u, þesAEdAM ngr˜iÇ qniÆ aÛ« nItimAãAer kANAnAyAÇ Œ ngre˜ m…}…vÀ {AÀ r•iÆM.ÿ 27 aE–AÅ aéAhAM pR’u, þaÍ EyAw… tArtmYe–w…ÏEÛAÅ, yEhAEv, {AÀ evRuM epAwiy…M cArvuM mAÒM. pE• {AÀ aÍEyAw… EcAdiŠAÀ m…ti ¯Ý. 28 aÉu nItimAãAÄ ›RvueìÜi ElA? Œ ngr˜iÇ nAlø˜Éu nItimA ãAEry…_evÜiÇ qÚ ec•@M? Œ aÉu EpÄÆ Evìi nI öQ ngrM nzi eeeessssAAAAEEEEddddAAAAmmmmiiiieeeeÀÀÀÀRRRRyyyy…………MMMM ............ EEEEkkkk““““iiiirrrriiiiÆÆÆÆÝÝÝÝ esAEdAmi ely…M egAEmAryiely…M d…xHwãArAÇ pIfi –iŠe–“ jnÍL@ew nilviLiyAyi¯Ý ötH. –iÆEmA?ÿ
 16. 16. 19 ŸŸŸŸlllløøøø˜˜˜˜iiii 18:29-19:16 16 yEhAv pR’u, þnAÇ–˜Éu nItimA ãAer aview kìAÇ {AÀ Œ ngrM nzi–iŠilÂ.ÿ 29 aéAhAM vIìuM pR’u,þnAlø« nItimAãAer mAÒM aview kìAÇ aÍH Œ ngrM nzi–iÆEmA?ÿ yEhAv pR’u, þnAlø« nItimAãAer kANAnAyAÇ {AÀ Œ ngrM nzi–i ŠilÂ.ÿ 30 aE–AÅ aéAhAM pR’u, þyEhA Ev, dyvAyi qE•Aw… EdxYM EtA•¯Et, {AnÍEyAwH öÒy…M œwi EcAdiŠe“+ m…–« nItimAãAÄ mAÒEmy…_evÜiÇ aÍH Œ ngrM nzi–iÆEmA?ÿ yEhAv pR’u, þm…–« nItimAãAerŠìAÇ {AÀ Œ ngrM nzi–iŠilÂ.ÿ 31 aéAhAM pR’u, þyEhAEv, dy vAyi oÝ œwi EcAdiŠAÀ qe• a½ vdiÕ. aview ö¯p« nItimAãAEr Ÿ_evÜiElA?ÿ yEhAv pR’u, þö¯p« nItimAãAer kìAÇ {AÀ Œ ngrM nzi–iŠilÂ.ÿ 32 aE–AÅ aéAhAM EcAdic•@, þyEhAEv qE•Aw… EdxYm…ìAk¯tH, o¯ EcAdYM œwi EcAdiŠAÀ qe• a½v diÕ. pÏ nItimAãAerŠìAÇ aÍH qÚ ec•@M?ÿ yEhAv pR’u, þnItimA ãArAy pÏ EpÄ nimi˜M {AÀ Œ ngrM nzi–iŠilÂ.ÿ 33 yEhAv aéAhAmiEnAwu sMsAri Æ•tH avsAni–ic•H aviwM vi“u EpAyi. aéAhAM teÀR vI“iElÆ mw Íuky…M ecyHt…. EEEEllllAAAA˜˜˜˜iiiieeeeÀÀÀÀRRRR ssss••••ÄÄÄÄzzzzkkkkÄÄÄÄ aÝ eev›E•rM rìu d†tãAÄ esAEdAMngr˜iElÆ vÝ. ngrk vAw˜inw…˜H öriÆkyAyi¯• ElA˜H d†tãAer kìu. p“N˜iel cil v}i EpAŠrAyiriŠAmver•ANH ElA˜H k¯ tiytH. ElA˜H q}uE•·H av¯ew aw…e˜ ˜i nilÏnmic•@. 2 ElA˜@ pR’u, þyj mAnãAEr, qeÀR Bvn˜iElÆ v•H qeÀR ²æUx sVIkric•AluM. aview niÍÅŠH kAlukÅ k}uki rAÒi tÍAM. q•i“H nAeL niÍÅŠH yAÒ «wrAM.ÿ d†tãAÄ mRupwi pR’u, þölÂ, {ÍÅ Œ ctVr˜iÇ viæmic•@ ekA™AM.ÿ 3 q•AÇ ElA˜H aver teÀR vI“i ElÆ vrAÀ niÄbÓic•@ekAEìyi ¯Ý. ow…viÇ d†tãAÄ s—tic•@. avÄ ElA˜ieÀR vI“iElÆ EpAyi. ElA˜H avÄÆ ›wiŠAÀ ekAw…Ï. ElA˜H d†t ãAÄŠH ŽtA½M a–M ŸìAŠieŠAw…Ï, avÄ a« tiÝ. 4 Œ eev›E•rM kiwŠARA›•ti½ m…ÛH p“N˜ieÀR qlÂA BAgÏniÝ m…™ y…vAŠL@M v]ÖãA¯mwÍu• pu¯x ãAÄ ElA˜ieÀR vI“iElÆ vÝ. esAEdAM nivAsikÅ ElA˜ieÀR vIwi½ ¡·uM ni•H ElA˜ien viLic•@ EcAdic•@, 5 þnieÀR vI“iElŠH öÝrAÒi v• Œ rìuEpÄ qview? aver puRE˜Æ viw…k. {ÍÅŠv¯mAyi eelMgikmAyi bÓe–wNM.ÿ 6 ElA˜H puRE˜ŠiRÍi tniÆ pi•iÇ ktkwc•@. 7 ElA˜H avErAw… pR’u, þölÂ! suh]ÏŠEL, öQ d…xic• èv]˜i a¯Et qÝ {AÀ niÍELAwEp•iÆk yANH. 8 æÖiÕ, o¯ pu¯xEnAw…emA–M ŸRÍiyi“ilÂA˜ rìu ep¿mŠÅ qni ÆìH. qeÀR mŠeL {AÀ niÍÅÆ trAM. aver niÍÅŠH qÚM ec•AM, q•AluM öQ m½xYErAwu dyvAyi oÝM ec•¯Et. qeÀR vI“iÇ v• över qniÆ sMr •iEŠì«ìH.ÿ 9 vIw… vL’i¯•vÄ mRupwi pR’u, þv}iyiÇniÝ mARiniÇŠH!ÿ q•i“vÄ sVyM pR’u, þElA˜H q• öyAÅ o¯ s•ÄzknAyANH n—…ew ngr˜iÇ v• tH. öE–ALyAÅ nAemÍen jIviŠNem•H ŸpEdziŠAÀ v•iriÆÝ!ÿ q•i“H avÄ ElA˜iEnAw… pR’u, þavErŠALDikM {ÍÅ niE•AwA¹ œw…tÇ v]˜iEkw… ec•AÀ EpA›•tH.ÿ q•i“H avÄ ElA˜iEnAwu œw…tÇ œw…tÇ aw…Ï. avÄ vAtiÇ awic•@ tkÄÆem•G“ ˜iel˜i. 10 pE• ElA˜ieÀR vI“iluìAyi¯• Œ rìuEpÄ vAtiÇ «RÝ. ElA˜ien puREkA“u vlic•@ vI“i½™iÇ ky·i avÄ vAtilwc•@. 11 q•i“vÄ puRÏ niÇÆ• ŒbAlv]ÖM jnÍELy…M aÓ rAŠimA·i. atinAÇ vI“iÇ kyRAÀ æmic• avÄŠH vAtiÇ kANAnAyilÂ. eeeessssAAAAEEEEddddAAAAmmmmiiiiÇÇÇÇnnnniiiiÝÝÝÝ™™™™ rrrr••••eeee––––wwwwÇÇÇÇ 12 rìuEp¯M ElA˜iEnAw… pR’u, þnieÀR ›w…Mb˜iÇe–“ m·AerÜiluM öQ ngr˜iÇ tAmsm…EìA? nieÀR puÒ ãAErA puÒimAErA av¯ew BĘAŠ ãAErA m·u ›w…MbAMgÍELA öviewy… EìA? aÍen ŒerÜilumueìÜiÇ av ErAwH öE–AÅ te• öviwM viwAÀ ŸpEd ziÆk. 13 {ÍÅ öQ ngrM nzi–iŠAÀ EpA›Ý. öQ ngrM qÒmAÒM d…xic• tAeN•H yEhAv Ek“iriÆÝ. atinAÇ öQ ngrM nzi–iŠAÀ yEhAv {ÍeL ayc•iriÆkyANH.ÿ 14 atinAÇ ElA˜H puRE˜ŠiRÍi teÀR ep¿mŠeL vivAhM k}iŠAÀ niËyic•iriÆ• m¯mŠELAw… sMsA ric•@. ElA˜@ pR’u, þEvgM öQ ngrM vi“uEpA›viÀ! yEhAv eevkAet ö« nzi–iÆM!ÿ pE• ElA˜H tmAz pRy…k yAeN•H avÄ k¯ti. 15 piE·•H sUr½dic•E–AÅ d†tãAÄ ElA˜ien tiw…Še–w…˜i. avÄ pR ’u, þöQ ngrM zi•iŠe–w…M. atinAÇ nieÀR BArYeyy…M œewy…™ rìu ep¿ mŠeLy…M œ“i öE–AÅ öviwM viw…k. aE–AÅ ngrE˜AewA–M niÍÅ nzi–i Še–w…kyilÂ.ÿ 16 pE• ElA˜H ŒzyÆ}–˜ilAy tinAÇ aÒ D]tivc•H aviwM vi“u EpAyilÂ. atinAÇ ElA˜ieÀRy…M BArY y…ewy…M ep¿mŠL@ewy…M k•iÇ piwic•H
 17. 17. 17 ŸŸŸŸlllløøøø˜˜˜˜iiii 19:17-20:4 Œ rìupu¯xãAÄ aver sur•itrAyi ngr˜i½ puRE˜Æ ekAìuEpAyi. yEhAv ElA˜iEnAw…M ›w…MbE˜Aw…M k¯Ny…™vnAyi¯Ý. 17 a« ekAìAN vÄ ElA˜ieny…M ›w…Mbe˜y…M ngr ˜i½ puRE˜Æ ekAìuEpAytH. puRÏ kw•ti½EzxM avrielArAÅ pR’u, þöni niÍL@ew jIvÀ r•iŠAÀ oAwi eŠA_k! ngr˜iElÆ tiri’u EnAŠ ¯tH. mAÒvumlÂ, tA}HvryielAriwÏM niÇ Æky…m¯tH. mlyiÇ kyRuM ver oAw…k. öwyHÆvc•@ ni•AÇ ngrE˜AewA–M niÍL@M nzi–iŠe–w…M!ÿ 18 pE• ElA˜@ pR’u, þyjmAnãAEr, dyvAyi qe• öÒyDikM oAwiŠ¯Et! 19 niÍL@ew dAsnAy qE•Aw… niÍÅ vLer k¯NkANiÆÝ. pE• qniŠH mlvery…™ v}i m…}uvÀ oAwAnAvilÂ. {AÀ vLer sAvDAnM EpAvuky…M qeÙÜiluM sMBviÆky…mAyAÇ qÙA ¹ìA›k? {AÀ ekAlÂe–w…M! 20 EnAÕ, ötinw…˜H vLer ecRiy o¯ p“Nm…ìH. {AÀ Œ p“N˜iElŠH oAwie–AyHeŠA ™E“? aEÍA“H oAwi {AÀ sur•itnAyi eŠA™AM.ÿ 21 d†tÀ ElA˜iEnAw… pR’u, þekA™AM. nie• {AÀ atin½vdiŠAM. {AÀ Œ p“NM nzi–iŠilÂ. 22 pE• aEÍA“u EvgM oAwieŠA™@k. niÍÅ Œ p“N ˜iÇ sur•itrAyi qÏM ver qniÆ esAEdAM nzi–iŠAnAvilÂ.ÿ (EsAvÄ q•ANH Œ p“N˜ieÀR EprH. kArNM aetA¯ ecRiy p“NmANH.) eeeessssAAAAEEEEddddAAAAmmmm…………MMMM eeeeggggAAAAEEEEmmmmAAAArrrryyyy…………MMMM nnnnzzzziiii––––iiiiŠŠŠŠeeee––––wwww…………ÝÝÝÝ 23 sUrYÀ Ÿdic•@ekAìi¯•E–AÅ ElA˜H EsAvriElÆ èEvziÆkyAyi¯Ý. 24 aEt smyM yEhAv esAEdAm…M egAEmA ry…M nzi–iŠAÀ «wÍi. yEhAv Œ ngrÍLiÇ ŒkAzÏniÝM tIy…M gÓ k–…ky…M vÄxi–ic•@. 25 aÍen yEhAv Œ ngrÍÅ nzi–ic•@. ssYÍÅ ŸÅ– ewy…™ m…}uvÀ tA}Hvry…M p“NÍLiÇ vsic•i¯• skl m½xY¯M nzi–iŠ e–“u. 26 oAwiE–AkEv ngr˜i½ EnÄŠH tiri ’u EnAŠiy ElA˜ieÀR BArY o¯ Ÿ–… ¬NAyi˜IÄÝ. 27 a•H atirAviel aéAhAM q}u E•·H tAÀ yEhAvy…ew m…ÛiÇ ni• ÐlE˜Æ EpAyi. 28 aéAhAM esAEdAM EgAEmArA ngrÍLiElÆ EnAŠi. tA}Hvr yilAek aéAhAM kEÌAwic•@. aview niÝM DArALM puk Ÿy¯•tH avÀ kìu. o¯ vÀ tIyiÇ niÝy¯• puk EpAel yAyi¯Ý atH. 29 eedvM tA}Hvryilu™ ngrÍeL nzi –ic•@. a« ecyHtE–AÅ eedvM aéA hAmien oAÄÆky…M ayAL@ew anÙi rven nzi–iŠAtiriÆky…M ecyHt…. ElA˜H tA}Hvryiel ngrÍLielA•iÇ vsiÆkyAyi¯Ý. q•AÇ Œ ngr ÍÅ nzi–iÆM m…ÛH eedvM ElA˜ien aviewniÝM pR’yc•@. 20 EEEEllllAAAAÏÏÏÏMMMM ppppuuuuÒÒÒÒiiiimmmmAAAA¯¯¯¯MMMM 30 EsAvriÇ tAmsiŠAÀ ElA˜i½ By mAyi¯Ý. atinAÇ ElAÏM rìu ep¿ mŠL@M tAmsiŠAÀ mlkLiElÆ EpAyi. avrview o¯ •hyiÇ tAmsic•@. 31 o¯ divsM m†˜puÒi öLypuÒiEyAw… pR ’u, þ®miyiellÂAyiwvuM OIpu¯x ãAÄ vivAhM k}iÆky…M avÄŠH ›w…M bm…ìAvuky…M ec•@Ý. pE• n—…ew a–nH èAymAyi. nm…Æ ›“ikeL trAÀ öQ èEdze˜ÍuM m·u pu¯xãA¯milÂ. 32 atinAÇ nm…ŠH n—…ew pitAvien vI’H ›wi–iŠAM. q•i“H nm…ŠH av ½mAyi öNEcrAM. aÍen nm…ŠH n—…ew a–nilUew n—…ew ›w…MbM nil niĘAM! 33 Œ rAÒi Œ rìu ep¿›“i kL@M EcÄ•H tÍL@ew a–eneŠAìH vI’u ›wi–ic•@. q•i“H m†˜puÒi pitAvieÀR kiwŠyiÇ ec•H ayA L@mAyi öNEcÄÝ. ElA˜H vLeryDikM ›wic•i¯•tinAÇ mkÅ v•H kiwŠ pÜi “EtA q}uE•·u EpAyEtA aRi’ilÂ. 34 piE·•H m†˜mkÅ öLyvELAw… pR ’u, þk}i’ rAÒi {AÀ a–½mAyi kiwŠ p»vc•@. nm…ŠiÝM aE”he˜ vI’u ›wi–iŠAM. q•i“H ninŠH aE”h vumAyi öNEcrAM. aÍen nm…ŠH ›“ik L@ìA›•ti½M ›w…MbM avsAniŠAti riÆ•ti½M n—…ew pitAvien ŸpEyA giŠAM.ÿ 35 aÍen Œ rAÒiy…M avÄ tÍL@ew pitAvien vI’u ›wi–ic•@. q•i“H öLymkÅ a–½mAyi öN EcÄÝ. vlÂAet ›wic•i¯•tinAÇ ElA˜inH ö˜vNy…M mkL@ew vrvH aRiyAÀ k}i’ilÂ. 36 ElA˜ieÀR rìu puÒimA¯M gÄBiNi kLAyi. av¯ew ›“ikL@ew a–À av ¯ew a–nAyi¯Ý. 37 m†˜vÅ orA¿› ’ien èsvic•@. avLv½ EmAvAbH qÝ Epri“u. öÝ™ m…}uvÀ EmAvAbY jnty…Ewy…M pitAvH ayALAyi¯Ý. 38 öLyvLuM o¯ puÒ½ jãEmki. avÅ avnH ebÀ- a—I qÝ Epri“u. qlÂA aE—AnY¯Ewy…M pitAvAyi¯Ý ebÀ a—I. aaaaééééAAAAhhhhAAAAMMMM ggggrrrrAAAArrrriiiiEEEEllllÆÆÆÆ EEEEppppAAAA››››ÝÝÝÝ aéAhAM aviwM vi“H enegvi ElÆ EpAyi. kAEdzi½M sUri½miw yHÆ™ egrAÄ ngr˜iÇ aéAhAM tAm smAŠi. egrArilAyi¯•E–AÅ, 2 sARA teÀR sEhAdriyAeN•H aéAhAM jn ÍELAw… pR’u. egrAriel rAjAvAy abIEmelÆM a« Ek“u. ayAÅ sARey Œ#hic•H ŽtA½M Esvker ayc•@ sARey ekAìuvrAÀ niÄE” zic•@. 3 pE• o¯ rAÒiyiÇ eedvM abI EmelŠiEnAwu sVpHn˜iÇ a¯Liec• yHt…, þnI mriÆM, nI t“ieyw…˜ Œ OI vivAhityANH.ÿ 4 pE• abIEmelŠH a«ver sAR EyAewA˜H zyic•i¯•ilÂ. atinAÇ abIEmelÆ pR’u, þyEhAEv, {AÀ et·ukArnlÂ. nirprADiyAy o¯ven
 18. 18. ŸŸŸŸlllløøøø˜˜˜˜iiii 20:5-21:14 18 aÍH vDiÆEmA? 5 üövÅ qeÀR sEhAd riyANHý q•H aéAhAM te•yAeN E•Aw… pR’tH. üöyAÅ qeÀR sEhAdr nANHý q•H avL@M pR’u. {AÀ nirp rADiyANH. {AÀ ec•@•etAÝM {An Ri’i¯•ilÂ.ÿ 6 aE–AÅ eedvM abIEmelŠiEnAwH o¯ sVpHn˜iÇ pR’u, þaet, nI nixHkLÜnAeN•H qniŠRiyAM. nI ec yHtetÙAeNÝ ninŠRiyilÂAyi¯Ý qÝM qniŠRiyAM. nie• {AÀ r•ic•@. qnieŠtier pApM ec•AÀ nie• {AÀ a½vdic•ilÂ. avELAewA˜… zyiŠAÀ nie• {AÀ a½vdic•ilÂ. 7 atinAÇ aéAhAmieÀR BArYey tiric•@ ekAw… Æk. aéAhAM o¯ èvAcknANH. avÀ ninŠAyi èAÄØiÆM. nI jIviÆ ky…M ec•@M. pE• nI sARAey aéA hAmi½ mwŠi ekAw…˜ielÂÜiÇ nI mriÆ emÝ {AÀ ŸR–…pRy…Ý. nieÀR ›w…M bAMgÍÅ m…}uv½M niE•AewAÏ mriÆM.ÿ 8 atinAÇ piE·•H atirAviel abI EmelŠH teÀR qlÂA B]tYãAery…M viLic•H sVpHne˜–·i avErAwu pR’u. B]tYãAÄ ByÝ. 9 aE–AÅ abIEmelŠH aéAhAmien viLic•@ EcAdic•@, þnIey ÙinA¹ {ÍELAwi« ecyHttH? {AÀ niE•AewÚ et·ANH ecyHttH? qÙi nANH avÅ nieÀR sEhAdriyAeN•H qE•Aw… k™M pR’tH? qeÀR rAjY ˜i½ nI vliy ›}–ÍLANH ekAìu v•tH. öetAÝM nI qE•Aw… ec•¯tA yi¯Ý. 10 qÙienyANH nI Bye–“i¯ •tH? nIeyÙinANH qE•AwiÍeneyA eŠ ecyHttH?ÿ 11 aE–AÅ aéAhAM pR’u, þ{AÀ By•i¯Ý. öviw…e˜ Œ¯M eedve˜ ŒdriÆ•ielÂÝ {AÀ k¯ti. sARey Enw…•tinH ŒerÜilueme• ekAlÂ@em•H {AÀ k¯ti. 12 avÅ qeÀR BArYyANH, pE• avÅ qeÀR sEhAdriy…mANH. aveLeÀR a–eÀR mkLANH. pE• qeÀR a—y…ew mkLlÂ. 13 eedvM qe• qeÀR a–eÀR Bvn˜iÇni•H d†ErÆ ekAìuEpAyi pl ÐlÍLiluM al yAÀ vi“u. aÍen sMBvic•E–AÅ {AÀ sAREyAw… pR’u, üqniŠAyi qeÙÜi luM ec•@k, n—Å EpA›•iwe˜AeŠ nIeyeÀR sEhAdriyAeN•H jnÍELAw… pRy…k.ýÿ 14 aE–AÅ, qÙA¹ sMBvic•et•H abIEmelŠi½ mnÈilAyi. atinAÇ ayAÅ sARey aéAhAmi½ tiric•@ nÇki. ayAÅ ŽtA½M ›’Aw…keLy…M kÝkAlikeLy…M awimkeLy…M œwi aéAhAmi½ nÇki. 15 abIEmelÆ pR ’u, þötA ninÆ ¡·um…™tH qeÀR nAwANH. öview qview EvNemÜiluM ninÆ tAmsiŠAM.ÿ 16 abIEmelŠH sAREyAwu pR’u, þnieÀR sEhAdrnAy aéAhAminH {AÀ ŒyirM ev™iŠxNÍÅ ekAw… ˜i“uìH. öE–A}uìAy qlÂA kArYÍLiluM 21 EKdM èkwi–iŠAnANH {Ani« ecyHttH. {AÀ zri èvĘic•@ q•H qlÂAvery…M kANiŠAnANH {AniÍen ecyHttH.ÿ 17-18 yEhAv abIEmelŠieÀR ›w…Mb ˜iel qlÂA OIkELy…M vÓYkLAŠi. aéAhAmieÀR BArY sARey abIEmŠH t“ieyw…˜tinAlANH eedvM aÍen ecyHttH. pE• aéAhAM eedvE˜Aw… èAÄØic•tieÀR PlmAyi eedvM abI EmelŠieny…M ayAL@ew BArYeyy…M awime–¿›“ikeLy…M suKe–w…˜i. ssssAAAARRRRAAAAyyyyHHHHŠŠŠŠHHHH ››››““““iiii ppppiiiiRRRRÆÆÆÆÝÝÝÝ yEhAv sARyHÆ nÇkiy vAgHdAnM pAlic•@. teÀR vAgHdAnm ½sric•H yEhAv sAREyAw… èvĘi c•@. 2 aéAhAmieÀR vAÄÖkY˜iÇ sARA gÄBiNiyAvuky…M aveÀR puÒ en èsviÆky…M ecyHt…. öetlÂAM eed v˜ieÀR vAgHdAnM EpAelk]tYmAyi nwÝ. 3 sARA orA¿›“iey èsviÆ ky…M aéAhAM avnH yisHhAŠH qÝ Epriw…ky…M ecyHt…. 4 yisHhAŠinH q“u divsM èAymAyE–AÅ eedvkløny½ sric•H aéAhAM aven pricHECdnM nw˜i. 5 puÒnAy yisHhAŠH piR•E–AÅ aéAhAmi½ ¾Ru vyÈAyi¯Ý. 6 sARA pR’u, þeedvM qe• sEÙAxvti yAŠi. öEt–·i EkÅÆ•verAeŠ qE•AewA–M sEÙAxiÆM. 7 {AÀ, sARA, aéAhAmieÀR ›’ien èsviÆ em•H Œ¯M vicAric•i“uìAvilÂ. q•AÇ v]ÖyAeyÜiluM aéAhAmi½ {AenA¯ puÒen nÇkiyiriÆÝ.ÿ vvvvIIII““““iiiiÇÇÇÇ ››››}}}}––––ÍÍÍÍÅÅÅÅ 8 yisHhAŠH vLÄÝ. vLer EvgM te• avÀ KrB•NM k}iŠARAyi. aéAhAM o¯ vliy vi¯Ý nÇki. 9 hAgAÄ q• öQjipHtH awimyAyi¯Ý aéAhAmi eÀR ŒdYpuÒen èsvic•tH. hAgAri eÀR puÒÀ yisHhAŠien kLiyAÆ•« kìH sARyHŠH shiŠAtAyi. 10 sARA aéAhAmiEnAw… pR’u, þŒ awime– Ìieny…M avL@ew mkEny…M oAwiÆk. d†ErŠH aver oAwiÕ! n—Å mriÆEÛAÅ n—…ew sV˜H n—…ew puÒÀ yisHhA Ši½ ki“NM. Œ awime–ÌieÀR mkÀ n—…ew puÒÀ yisHhAŠiEnAwH aetA eŠ p»vyHŠAÀ öwvr¯tH!ÿ 11 ötH aéAhAmien vLer vYA›l e–w…˜i. teÀR puÒÀ yizHmAEylien ec•AlÂi ayAÅ vYsnic•@. 12 q•AÇ eedvM aéAhAmiEnAw… pR’u, þawim e–Ìieny…M mkeny…EmAĘH d…+KiŠ ¯tH. sARA ŒvzYe–w…•« EpAel ec •@k. yisHhAÆ mAÒmAyiriÆM nieÀR avkAzi. 13 awime–ÌieÀR mkeny…M {AÀ a½#hiÆM. avÀ nieÀR mk nANH. atinAÇ aveÀR ›w…Mb˜iÇ niÝM {AenA¯ mhArAjYM s]xHwiÆM.ÿ 14 piE·•H atirAviel aéAhAM ›Rc•H a–vuM ev™vuemw…˜H hAgArien
 19. 19. 19 ŸŸŸŸlllløøøø˜˜˜˜iiii 21:15-22:8 Žløic•@. hAgAÄ Œ sADnÍL@emw…˜H teÀR puÒEnAewA–M yAÒyAyi. avÅ aviwM vi“H EbÄ-Ezb m¯®miyiÇ al ’u. 15 ›eR k}i’E–AÅ avL@ew ev™M tIÄÝ. ›wiŠAÀ aløMEpAlum…ìA yi¯•ilÂ. atinAÇ hAgAÄ teÀR puÒen o¯ ›·iŠA“iÇ niĘi, 16 hAgAÄ aløM d†rM nwÝ. q•i“vÅ nw–… mti yAŠi ö¯Ý. teÀR puÒÀ ev™M ki“Aet mriÆemÝ hAgAÄ k¯ti. avÀ mriÆ•tH avÅÆ kANìAyi¯Ý. a« ekAìH avÅ aviewyi¯Ý kr yAÀ «wÍi. 17 ›“iy…ew krc•iÇ yEhAv Ek“u. eed v˜ieÀR dUtÀ sVÄ‹˜iÇniÝM hAgA riEnAw… viLic•@ pR’u, þhAgAÄ qÚ p·i? Bye–Ewì! ›’ieÀR krc•iÇ öview yEhAv Ek“u. 18 qNI·u ec•H ›’ien shAyiÕ. aveÀR eek piwi c•@ nwÆk. aven {AÀ aEnkM jnt kL@ew pitAvAÆM!ÿ 19 pi•IwH eedvM hAgArinH o¯ kiNÄ kA“ieŠAw…Ï. hAgAÄ Œ kiN·iÇ niÝM ŒvzY˜i½ ev™M sMBric•@. avÅ mknH ev™M ekAw…Ï. 20 ›“iy…ew vLÄc•yiluM eedvM avenA ewA–muìAyi¯Ý. m¯®miyiÇ tAmsic• yizHmAEyÇ o¯ Ev“ŠArnAyi˜IÄÝ. avÀ n•Ayi aeÛ•AÀ pWic•@. 21 aveÀR a— öQjipHtiÇ avenA¯ BArYey keì˜i. avÄ pArAÀ m¯®mi yiÇ vsic•@. aaaaééééAAAAhhhhAAAAMMMM aaaabbbbIIIIEEEEmmmmeeeellllÆÆÆÆmmmmAAAAyyyyiiii vvvviiiillllEEEEpppp²²²²ÝÝÝÝ 22 pi•IwH abIEmelÆM pIEŠAluM aéAhAm…mAyi sMsAric•@. abIEmel ŠieÀR eesnYADipnAyi¯Ý pIEŠAÇ. avÄ aéAhAmiEnAw… pR’u, þnieÀR ecyHtikLiellÂAM eedvM niE•AewA ÏìH. 23 atinAÇ öview eedvsm•M qE•Awu ètijH{ ec•@k. qE•Aw…M qeÀR sÙAnÍELAw…M nI œRupulĘA em•H ètijH{ ec•@k. {AÀ niE•Aw… œRu™vnAyi¯•« EpAel qE•Aw…M nI jIvic• öQ rAjYE˜Aw…M œRu™vnAyiri Æk. {AÀ niE•Aew•EpAel qE•Awu k¯NkA“uemÝM ètijH{ ec•@k.ÿ 24 aéAhAM pR’u, þnI qE•Aw… ep¯ mARiy«EpAel {AÀ niE•Aw…M ep¯mA Ruem•H {AnitA ètijH{ ec•@Ý.ÿ 25 q •i“H aéAhAM abIEmelŠiEnAw… prA tie–“u. abIEmelŠieÀR B]tYãAÄ ev ™m…™ o¯ kiNÄ aphric•@ q•Ayi ¯Ý aéAhAmieÀR prAti. 26 pE• abIEmelÆ pR’u, þŒrA Ni« ecyHtet•H qniŠRikyilÂ. öti ½m…ÛH nI qE•AwiŠArYM pR’i“umilÂ.ÿ 27 atinAÇ aéAhAm…M abIEmelÆM o¯ krARuìAŠi. krARieÀR awyALmAyi aéAhAM ŽtA½M Œw…keLy…M kÝkA likeLy…M abIEmelŠi½ nÇki. 28 Ž}u epÌAw…keLy…M aéAhAM abIEmel 22 Ši½ smÄ–ic•@. 29 abIEmelŠH aéA hAmiEnAw… EcAdic•@, þqÙinANH nI Ž}H Œw…keL mA·i niĘiytH?ÿ 30 aéAhAM mRupwi pR’u, þnI öQ Œw…keL q•iÇniÝ sVIkriÆEÛAÅ {AnANH öQ kiNÄ ›}ic•tH q•tinH ö« etLivA›kyANH.ÿ 31 atinAÇ ati½EzxM Œ kiNRinH EbÄ-Ezb qÝ Ep¯ìAyi. avri¯ v¯M aviewvc•H ètijH{eyw…˜tinA lANH Œ kiNRinH aÍen Epri“tH. 32 aÍen abIEmelÆM aéAhAm…M EbÄ-EzbyiÇ vc•H o¯ krARuìAŠi. anÙrM abIEmelÆM pIEŠAÇ q• eesnYADip½M ePlisHtY¯ew EdzE˜ Æ mwÍi. 33 aéAhAM nitYnAy eedvE˜Aw… èAÄØic• ÐlmAy EbÄ-EzbyiÇ o¯ viEzxe–“ mrM n“@. 34 aéAhAM ePli sHtY¯ew rAjY˜H dIÄGkAlM tAmsic•@. aaaaééééAAAAhhhhAAAAEEEEmmmm,,,, nnnniiiieeeeÀÀÀÀRRRR ppppuuuuÒÒÒÒeeeennnn bbbblllliiiikkkk}}}}iiiiÆÆÆÆkkkk!!!! atienlÂAM EzxM aéAhAmieÀR vizVAsM prI•iŠAÀ eedvM niË yic•@. eedvM aven viLic•@, þaéA hAM! aéAhAM viLiEk“u. þ{Aniview y…ìH! 2 aE–AÅ eedvM pR’u, þnieÀR puÒEny…M œ“i EmAriyA EdzE˜Æ EpAvuk. aview nI nieÀR puÒen ekA•H qniÆ blinÇ›k. atH nI sHEnhiÆ• nieÀR ŽkpuÒÀ yisHhA ŠienyAyiriŠNM. aviwe˜ mlkLi elA•ieÀR m…kLiÇvc•H aven EhAm yAgM k}iyHÆk. Ž« mlyilAeNÝ {AÀ niE•Aw… pRyAM.ÿ 3 èBAt˜iÇ aéAhAM q}uE•·u k}u tyHÆ jIniek“i. aéAhAM yisHhA ŠiEnAewA–M rìu y…vB]tYãAEry…M œ“i. bliyHÆ™ viRû aéAhAM ev“iey w…Ï. q•i“vÄ eedvM niÄE”zic• Ðl E˜ÆEpAyi. 4 m†Ý divse˜ yAÒyHÆ EzxM aéAhAM d†er m…kLiElÆ EnAŠi tÍÅ ece•E˜ì ÐlM kìu. 5 aE–AÅ aéAhAM teÀR B]tYãAErAw… pR’u, þk}uty…mAyi öview tÍuk, {AeneÀR puÒ½mAyi Œ ÐlÏ EpAyi ŒrADn nw˜e“. pi•IwH {ÍLi EÍA“u mwÍivrAM.ÿ 6 aéAhAM bliÆ™ viRû mkeÀR ¡mliÇ vc•@ekAw…Ï. aéAhAM o¯ vizixHw k˜iy…M tIy…M k•ielw…Ï. q•i“vri¯v¯M ŒrADnAÐlE˜Æ EpAyi. 7 yisHhAŠH teÀR pitAvien viLic•@, þa–A!ÿ aéAhAM mRupwi pR’u, þqÙA mken!ÿ yisHhAÆ pR’u, þviR›M tIy…M {AÀ kA¹ÝìH. pE• bliekAw…ŠA ½™ m]gemview?ÿ 8 aéAhAM pR’u, þqeÀR ›E’, blim]ge˜ eedvM t¯M.ÿ
 20. 20. ŸŸŸŸlllløøøø˜˜˜˜iiii 22:9-23:18 20 yyyyiiiissssHHHHhhhhAAAAŠŠŠŠHHHH rrrr••••eeeeppppwwww…………ÝÝÝÝ aÍen aéAhAm…M puÒ½M Œ Ðl E˜Æ EpAyi. 9 avÄ eedvM niÄE”zic• Ðle˜˜i. aview aéAhAM o¯ yAgpIWM pNitH viRû atiEãÇ vc•@. q•i“H aéAhAM teÀR puÒen ek“i yi“H yAgpIW˜iel viRkiEãÇ vc•@. 10 q•i“H aéAhAM k˜ieyw…˜H teÀR puÒen ekAlÂAenA¯Íi. 11 pE• yEhAvy…ew d†tÀ aéAhA mien tw’u. d†tÀ sVÄ‹˜iÇniÝM viLic•@, þaéAhAEm, aéAhAEm!ÿ aéAhAM viLiEk“u, þqEÙA.ÿ 12 dUtÀ pR’u,þnieÀR mken ekAlÂ@ kEyA ŽetÜiluM tr˜iÇ Evdni–iÆ kEyA ec•¯tH. öE–AÅ nI eedve˜ ŒdriÆky…M a½sriÆky…M ec•@ •tH {AÀ kìu. nieÀR puÒen, nieÀR ŽkpuÒen, qniÆ bliyÄ–iŠAÀ nI t•ARAytH {AÀ kìu.ÿ 13 aéAhAM d†ErÆ EnAŠiyE–AÅ o¯ EkAlAw… niÇÆ•« kìu. atieÀR ekAÛukÅ ›·iŠA“iÇ ŸwŠiyi¯Ý. aéAhAM ec•H Œwien piwic•@ekAìu vÝ ekA•H eedv˜inH bli ekAw…Ï. aéAhAmieÀR puÒÀ r•e–“u. 14 ati nAÇ aéAhAM Œ Ðl˜i½ þyEhAv- yiErÿ q• Ep¯ nÇki. öÝ EpAluM ŒL@kÅ pRyARuìH. þöQ mlyiÇ vc•H yEhAvey kANAnA›M.ÿ 15 yEhAvy…ew d†tÀ rìAm«M sVÄ‹ ˜iÇni•H aéAhAmien viLic•@. 16 d†tÀ pR’u, þnieÀR ŽkpuÒen qniÆ Evìi ekAlÂAÀ t•ARAyi. nI qniŠAyi aÍen ecyHttinAÇ {AÀ ninÆ vAgHdAnM ec•@Ý+ yEhAvyAy {AÀ niE•Aw… vAgHdAnM ec•@Ý. 17 nie• {AÀ sm]ÖiyAyi a½#hiÆM. ŒkAz Ï n•ÒÍÅ EpAel ninÆ {AÀ piÀgAmikeL nÇ›M. kwÇ–…Re˜ mNÇ ˜rikÅ EpAel jnÍL@ìAyiriÆM. nieÀR jnt av¯ew m…}uvÀ zÒuŠeL y…M EtAløiÆky…M ec•@M. 18 nieÀR piÀ gAmikLAÇ ®miyiel qlÂA jnty…M a½ #hiŠe–w…M. nI qe• a½sric•ti nAÇ {AÀ ninŠAyi öÍen ec•@M.ÿ 19 anÙrM aéAhAM teÀR B]tY¯ewy w…˜H mwÍiey˜i. qlÂAv¯M EcÄ•H EbÄ-EzbyiElÆ mwÍi. aéAhAM aview tÍi. 20 öetlÂAM k}i’H aéAhAM o¯ sE•zM Ek“u, þnieÀR sEhAdrÀ nAEhA ri½M aveÀR BArY miÇŠAyHÆM öE–AÅ ›“ikL@ìH. 21 m†˜puÒÀ ŸQsH. rìAmÀ bUsH. m†•AmÀ arAmieÀR pitAvAy ekm†EvÇ. 22 «wÄ•H EkezdH, hEsA, pÇ dAzH, yidlAPH, ebTUEvÇ.ÿ 23 RiebŠ y…ew pitAvAyi¯Ý ebTUEvÇ. miÇŠA öQ q“u puÒãA¯ewy…M mAtAvuM nAEhAÄ pitAvumAyi¯Ý. nAEhAÄ aéAhAmieÀR sEhAdrÀ. 24 nAEhArinH teÀR dAsi ery†mAyiÇ nAlu puÒãAÄ œwiy…ìAyi¯Ý+ EtbhH, ghAM, thzH, mAKA. 23 ssssAAAARRRRyyyy…………eeeewwww mmmmrrrrNNNNMMMM sARA ¾·iyi¯pE˜}u vySver jIvic•@. 2 knAÀEdze˜ ehEéAÀ q• kirY˜H aÄbyiÇ vc•H sARA mric•@. sARy…ew mrN˜iÇ aéAhAM vLer d…+KiÆky…M kry…ky…M ecyHt…. 3 pi•IwH aéAhAM teÀR BArYy…ew m]tz rIrM vc•i“H hitYErAw… sMsAriŠAÀ EpAyi. avÀ pR’u, 4 þniÍL@ew rAjY Ï tAmsiÆ• o¯ sÉAri mAÒmA¹ {AÀ. atinAÇ qeÀR BArYey sMsHk riŠAÀ qniÆ ÐlmilÂ. qniŠH qeÀR BArYey sMsHkriŠAÀ ›Rc•@ ÐlM dy vAyi t•AluM.ÿ 5 hitYÄ mRupwi pR’u, 6 þèEBA, aÍu {ÍÅŠiwyilu™ mhAnAy eedvIk EntAvANH. {ÍÅÆ™tiÇ vc•H Ž·vuM nl ÐlM aÍyHŠH zvsMsHkAr˜i ½pEyAgiŠAM. öxHwm…™ {ÍL@ew Žet ÜiluM zvEŠA“ aÍyHÆpEyAgiŠAM. aÍy…ew BArYey sMsHkriÆ•tiÇ ni•H aÍey Œ¯M twy…kyilÂ.ÿ 7 aéAhAM q}uE•·H jnÍeL v•ic•@. 8 aéAhAM avErAw… pR’u, þqeÀR mric• BArYey sMsHkriÆ•tiÇ niÍÅ eŠe• shAyiŠAÀ Œ´AÄØmAy tAlø rYm…eìÜiÇ qniÆEvìi niÍÅ EsA hrieÀR puÒnAy qEªAEnAw… sMsAri Æk. 9 mûEpl •hyAeNniŠixHwm…™ ÐlM. qEªAnANtieÀR Ÿwm. atH av eÀR pRÛieÀR or·mANH. {AnvnH ati eÀR zriyAy vil m…}uv½M nÇkAM. zHmzAnmAyi {An« vAÍu•tinH niÍÅ m…}uvÀ Ep¯M sA•ikLAyiri ŠNM.ÿ 10 qEªA½M ŒL@kÅŠiwyiliriÆÝ ìAyi¯Ý. qEªAÀ aéAhAmiEnAw… pR’u, 11 þölÂ, èEBA, öview qeÀR skljnÍL@ewy…M m…ÛiÇ {AÀ aÍ yHŠH ®miy…M atilu™ •hy…M nÇ›Ý. aview aÍyHŠH aÍy…ew BArYey mRvu ec•AM.ÿ 12 aE–AÅ aéAhAM hitY¯ew m…ÛiÇ v•ic•@. 13 aéAhAM qlÂAv¯Ewy…M m…ÛiÇ vc•H qEªAEnAw… pR’u, þpE• ®miy…ew vil trAÀ {AnA#hiÆÝ. qeÀR pNM sVIkriÕ. {AeneÀR p‰iey sMsHkriŠe“.ÿ 14 qEªAÀ aéAhAmiEnAw… mRupwi pR’u, 15 þèEBA, {AÀ pRy…•« EkÅ Õ, pÏ pQìH ev™i nm…ŠH oÝmlÂ. ®mi qw…Õ. q•i“H zvsMsHkArM nwâ.ÿ 16 qEªAÀ teÀR ®miy…ew vil pRy…k yAeN•H aéAhAmi½ mnÈilAyi. atinAÇ aéAhAM ®miy…ew vil nÇki. aéAhAM pÏ pQìu ev™i ¬Ši qEªA½ Evìi kc•vwŠAren Žløic•@. 17-18 aÍen qEªAeÀR vylieÀR Ÿwm mARi. mE%yHÆ ki}Æ™ mûEplAyilA yi¯Ý Œ ÐlM. aéAhAM Œ Ðl ˜ieÀRy…M •hy…ewy…M qlÂA mrÍL@ ewy…M ŸwmyAyi. qEªA½M aéAhAm…M
 21. 21. 24 21 ŸŸŸŸlllløøøø˜˜˜˜iiii 23:19-24:23 t—ilu™ ŸwÛwiŠH ngrvAsikÅ m…}u vÀ sA•ikLAyi. 19 ati½EzxM aéA hAM knAniel ehEéAÀ q• mE%Šw@ Ï™ vyliel •hyiÇ sARey sMsHkric•@ 20 aéAhAM vyluM atiel •hy…M hitYriÇniÝM vAÍi. atH av eÀR ŸwmÐtyilu™ zHmzAn®miyAyi. yyyyiiiissssHHHHhhhhAAAAŠŠŠŠiiiieeeeÀÀÀÀRRRR pppp‰‰‰‰iiii aéAhAM vLer v]ÖnA›Mver jIvic•@. yEhAv aéAhAmieny…M aveÀR èv]˜ikeLy…M a½#hic•@. 2 èAyM ec• o¯ dAsnAyi¯Ý aéA hAmi½™ skl˜ieÀRy…M ¡mtl. aéAhAM Œ B]tYen viLic•@ pR’u, þnieÀR eek qeÀR «wy…ew awiyiÇ vyHÆk. 3 ö•H nI qE•AewA¯ ètijH{ ec•NM. knAniÇ nie•A¯ ep¿› “iey vivAhM k}iŠAÀ qeÀR mken nI a½vdiŠil qÝ ®miy…Ewy…M sVÄ ‹˜ieÀRy…M eedvmAy yEhAv sA•i yAyi qE•Aw… ètijH{ ec•@k. n—Å avÄŠiwyilANH tAmsiÆ•etÜiluM o¯ knAÀkAriey av½ vDuvAyi etr e’w…Š¯tH. 4 qeÀR nA“iel qeÀR sVÙM ŒÅŠA¯ewyiwyiElÆ eclÂ@k. aviewniÝM qeÀR mkÀ yisHhAŠinH o¯ vDuvien keìÏk. q•i“veL av½ Evìi öEÍA“u ekAìuvrik.ÿ 5 aE–AÅ B]tYÀ EcAdic•@, þŒ ep¿ ›“i cilE–AÅ qE•AewA˜H öQ Edz E˜Æ tiric•@vrAÀ mwikANiEc•ŠAM. aÍeny…ìAyAÇ {AÀ aven qE•A ewA–M aÍy…ew mAt]EdzE˜Æ œ“i eŠAìu EpAkNEmA?ÿ 6 aéAhAM avEnAw… pR’u, þEvì! qeÀR mken aEÍA“u ekAìu EpAk¯tH. 7 sVÄ‹˜ieÀR eedvmAy yEhAvyANH qe• qeÀR jãEdzÏniÝM öEÍA“… ekAìuv•tH. Œ ÐlM qeÀR pitAvi eÀR ÐlvuM qeÀR ›w…Mb˜ieÀR Bv nvumA›Ý. pE• öQ putiyEdzM qeÀR piÀgAmikL@EwtAÆem•H yEhA v vAgHdAnM ecyHti“uìH. qeÀR puÒ½ Evìi o¯ ep¿›“iey etre’w…Æ vAÀ Evìi yEhAv nieÀR m…ÛiElŠH or@ d†ten ayyHŠe“. 8 nieÀR œew vrAÀ Œ ep¿›“i vis—tiÆ• p•M nI Œ ètijH{yiÇniÝM m…ånA›M. q•AluM nIeyeÀR mken Œ nA“iElÆ ekAìuEpAk¯tH.ÿ 9 atinAÇ B]tYÀ teÀR yjmAneÀR «wy…ew awiyiÇ teÀR eekvc•H ètijH{ ecyHt…. aaaaEEEEnnnnVVVVxxxxNNNN˜˜˜˜iiiieeeeÀÀÀÀRRRR ŒŒŒŒrrrrMMMMBBBBMMMM 10 B]tYÀ aéAhAmieÀR p˜H o“kÍ eLy…M ekAìH aviwM vi“u. ayAÅ mEnA hrÍLAy qlÂA˜rM s—AnÍL@M DArALM k•iÇ k¯tiyi¯Ý. emesAe–A ˜AmYyiel nAEhArieÀR ngr˜iElŠH ayAÅ EpAyi. 11 B]tYÀ ngr˜i½ puR Ï™ ev™ŠiNRinw…E˜Æ EpAyi. OIkÅ ev™M EkArAÀ v¯• sAyA hHnmAyi¯Ý aE–AÅ. ayAÅ o“kÍeL kiNRiEnAww…Ï m…“u›˜ic•@ niĘi. 12 B]tYÀ pR’u, þqeÀR yjmAnnAy aéAhAmieÀR eedvmA›• yEhAEv, aveÀR puÒnH öÝ te• o¯ vDuvien etre’w…ŠAÀ qe• a½vdiÕ. qeÀR yjmAnnAy aéAhAmiEnAw… kA¯NYM kA“U. 13 {Aniview öQ kiN·iÀ kryiÇ niÇÆÝ. ngr˜iel ecRu– ŠArikÅ ev™M EkArAÀ v¯Ý. 14 yi sHhAŠi½ EyAjic• epÌH atiEltA eN•Riy…•tinH {AenA¯ viEzxe–“ awyALM kA˜iriÆkyANH. Œ viEzx awyALM ötANH+ üdyvAyi qniÆ ev™M ›wiŠAÀ pAk˜i½ pAÒM tA}H˜i ˜ErNEmý qÝ {AÀ pRy…EÛAÅ ü›wi Õ, aÍy…ew o“kÍÅÆM {AÀ ev™M ekAw…ŠAMý qÝ pRy…• ep¿›“iey {AÀ zriyAy vDuvAyi keìÏM. aÍen sMBvic•AÇ yisHhAŠieÀR yTAÄØBArYey aÍH ¡ìiŠANic• tAyi {AÀ k¯«M. qeÀR yjmAnEnAwH aÍH k¯N kA“iytAyi {AÀ mnÈi lAÆM.ÿ oooo¯¯¯¯ BBBBAAAArrrrYYYYeeeeyyyy kkkkeeeeììììÏÏÏÏÝÝÝÝ 15 aE–AÅ, B]tYÀ èAÄØic•@ k}iy…• ti½ m…ÛAyi RiebŠA qe•A¯ ecRu –ŠAri aview vÝ. ebTUEvlieÀR puÒiyAyi¯Ý RiebŠA. aéAhAmi eÀR sEhAdrÀ nAEhArieÀRy…M miÇŠ y…ewy…M puÒnAyi¯Ý ebTUEvÇ. RiebŠA ev™–AÒvuM ¡mliElÙi yANH v•tH. 16 avÅ vLer su•riyAyi ¯Ý. avÅ o¯ knYkyAyi¯Ý; avÅ o¯ pu¯xEnAewA–M oriŠluM ŸRÍiyi “ilÂ. avÅ kiN·iÀkryiel˜i teÀR pAÒM niRc•@. 17 aE–AÅ B]tYÀ avL@ew aw…E˜ŠH oAwiey˜i pR’u, þnieÀR pAÒ˜iÇniÝM aløM ev™M qniÆ ›wiŠAÀ t±.ÿ 18 RiebŠA EvgM ¡mliÇni•H pAÒM tAe}yiRŠi av½ ev™M ekAw…Ï. RiebŠA pR’u, þö« ›wiÕ, èEBA.ÿ 19 ayAÅÆ ev™M ekAw…Ï k}i’y… wen RiebŠA pR’u, þaÍy…ew o“k ÍÅÆM {AÀ ev™M ekAw…ŠAM.ÿ 20 avÅ EvgM o“kÍÅÆ ev™M ›wiŠA½™ etA“iyiElÆ teÀR pAÒ˜iel ev™M o}ic•@. anÙrM avÅ ›w…tÇ ev™M EkArAÀ kiN·iÀ kryiElÆ vIìuM EpAyi. avÅ qlÂA o“kÍÅÆM ev™M ekAw…Ï. 21 B]tYÀ aveL nizbHdnAyi vI•ic•@. teÀR yAÒ sPlmAŠAÀ yEhAv o¯ mRupwi t•tAENA qÝR–… v¯˜AÀ ayAÅ aveL EnAŠi. 22 o“kÍÅ ev™M ›wic•@ k}i’E–AÅ, ayAÅ RiebŠ yHŠH kAÇ oQ¿sH ¬Šm…™ o¯ sVÄÌ EmAtirM s—Anic•@. œwAet aÉH oQ¿sH ¬Šm…™ rìu sVÄÌvLkL@M avÀ nÇki. 23 B]tYÀ EcAdic•@, þnieÀR a–À ŒrANH? nieÀR a–eÀR Ðl˜H
 22. 22. ŸŸŸŸlllløøøø˜˜˜˜iiii 24:24-50 22 qeÀR sMG˜i½ tAmsiŠAÀ öwm…ìA ›EmA?ÿ 24 RiebŠA mRupwi pR’u, þnAEhAri eÀRy…M miÇŠy…ewy…M puÒnAy ebTU EvlANH qeÀR a–À.ÿ 25 anÙrM avÅ pR’u, þniÍL@ew o“kÍÅÆ EvìÒ vyHEŠAluM ŸRÍAÀ ŒvzY˜i½ Ðl vuM aviewy…ìH.ÿ 26 B]tYÀ m…“u›˜i ni•H yEhAvey ŒrADic•@. 27 B]tYÀ pR’u, þqeÀR yjmA neÀR eedvmAy yEhAv vA}H˜e–“ vÀ. yEhAv qeÀR yjmAnEnAwu ›¯ Ny…M vizVAsvuM kANic•@. yjmAn puÒnH zriyAy vDuvien kA“i˜¯vAÀ yEhAv qe• qeÀR yjmAneÀR bÓu Bvn˜iElÆ nyic•@.ÿ 28 aE–AÅ RiebŠA oAwiE–Ayi teÀR vI“ukAErAwH öetlÂAM pR’u. 29-30 Rieb ŠyHŠH o¯ sEhAdr½ìAyi¯Ý. lAbAÀ q•Ayi¯Ý aveÀR EprH. ayAÅ pR’etlÂAM RiebŠA teÀR sEhAdrEnAw… pR’u. lAbAÀ avÅ pR’« æÖic•@. avL@ew eekyiel vLkL@M EmAtirvuM kì lAbAÀ kiN ·iÀkryiElŠH oAwi. aview kiN·iÀ kryiÇ o“kÍELAewA˜H Œ m½xYÀ niÇÆÝìAyi¯Ý. 31 lAbAÀ pR’u, þèEBA, aÍyHÆ sVAgtM! öview puR Ï niÇŠAet akE˜Æ v±! aÍyHÆ RÍAÀ o¯ m…Riy…M o“kÍÅŠiwvuM {AÀ o¯Šiyi“uìH.ÿ 32 aéAhAmieÀR B]tYÀ Œ Bvn˜i ElÆ kyRi. lAbAÀ o“kÍL@ew jIni a}iyHÆ•ti½M avyHÆ vyHEŠAÇ ekAw…Æ•ti½M ayAeL shAyic•@. ayAÅÆM œ“ÄÆM kAÇ k}u›vA½™ ev™vuM lAbAÀ ekAw…Ï. 33 q•i“H lAbAÀ ayAÅŠH B•NM ekAw…Ï. pE• B]tYÀ a« ti•AÀ mwic•@. ayAÅ pR’u, þv• kArYM pRyAet {AenA ÝM k}iŠilÂ.ÿ atinAÇ lAbAÀ pR’u, þqÜiÇ pRy†.ÿ RRRRiiiieeeebbbbŠŠŠŠyyyyHHHHÆÆÆÆ EEEEvvvvììììiiiiyyyy…………™™™™ vvvviiiillllEEEEppppzzzzÇÇÇÇ 34 B]tYÀ pR’u, þ{AÀ aéAhAmieÀR B]tYnANH. 35 yEhAv qeÀR yjmAnen qlÂAŠArY˜iluM sm]ÖiyAyi a½# hic•i“uìH. qeÀR yjmAnÀ o¯ mhAnA yiriÆÝ. aE”h˜i½ DArALM Œw…mAw… kELy…M yEhAv nÇki. aE”h˜i½ DrALM sVÄÌvuM ev™iy…M B]tYãA¯m…ìH. aéAhAminH aEnkM o“kÍL@M k}ut kL@m…ìH. 36 sARyAyi¯Ý qeÀR yjmA neÀR p‰i. vAÄÖkY˜iÇ avÅ o¯ puÒ½ jãEmki. qeÀR yjmAnÀ teÀR sVe˜lÂAM Œ puÒ½ nÇ›ky…M ec yHt…. 37 yjmAnÀ qe•eŠAìH o¯ èti jH{ ec•ic•@. aE”hM qE•Aw… pR’u, üqeÀR mken knAniÇniÝ™ o¯ ep¿ ›“iey vivAhM k}iŠAÀ a½vdiŠ¯tH. n—Å avÄŠiwyilANH k}iy…•et ÜiluM o¯ knAÀkAriey qeÀR mkÀ BArYyAÆ•tH qniŠixHwmlÂ. 38 atinAÇ nI qeÀR pitAvieÀR rAjYÏ EpAkA emÝ ètijH{ ec•@k. qeÀR ›w…Mb ˜iÇ EpAyi qeÀR mknH o¯ vDuvien etre’w…Æk.ý 39 {AeneÀR yjmAn EnAw… EcAdic•@, üŒ OI qE•AewA–M öEÍA“u v•ielÂÜiElA?ý 40 pE• qeÀR yjmAnÀ pR’u, ü{AÀ yEhAvey ²æUxiÆÝ. yEhAv teÀR d†ten niE•AewA–myc•H nie• shAyiÆM. nI qeÀR ›w…MbŠAriÇni•H qeÀR puÒ vDuvien etre’w…Æky…M ec•@M. 41 pE• nI qeÀR pitAvieÀR rAjYÏ EpA›ky…M qeÀR mknH o¯ vDuvien trAÀ avÄ t•ARAkAtiriÆky…M ecyH tAÇ nI öQ ètijH{yiÇniÝM m…ånA yiriÆM.ý 42 þö•H {AÀ öQ kiNRinw…e˜˜i èAÄØic•@, üqeÀR yjmAnnAy aéA hAmieÀR eedvmAy yEhAEv, qeÀR yAÒ sPlmAEŠNEm. 43 övew ev™M EkArAÀ v¯• o¯ ecRu–ŠAriŠAyi {AÀ öQ kiN·iÀkryiÇ kAÏ niÇ ŠAM. q•i“H {AÀ pRy…M, þnieÀR pAÒ ˜iÇ ni•løM ev™M dyvAyi qniÆ ›wiŠAÀ t±.ÿ 44 aE–AÅ a½EyAjYyAy y…vtiyAeNÜiÇ o¯ èEtYktr˜iÇ Ÿ˜rM pRy…M. avÅ pRy…M, þöQ ev™M ›wiÕ, aÍy…ew o“kÍÅÆM {AÀ ev™M ekAw…ŠAM.ÿ aÍen Œ ep¿ ›“ieyyANH yEhAv qeÀR yjmAn puÒ½Evìi etre’w…˜iriÆ•et•H {AnRiy…M.ý 45 þ{AÀ èAÄØic•@tI¯M m…EÛ Rieb ŠA ev™M EkArAÀ vÝ. avL@ew ¡m liÇ ev™M EkArA½™ pAÒvum…ìAyi ¯Ý. {AnvELAwløM ev™M ŒvzYe–“u. 46 avÅ EvgM EtALiÇni•H pAÒM tA}H˜i qniÆ ev™M o}ic•@ tÝ. q•i“vÅ pR’u, üö« ›wiÕ, aÍy…ew o“k ÍÅÆM {AÀ ev™M ekAw…ŠAM.ý ati nAÇ {AÀ ev™M ›wiÆky…M avÅ o“kÍÅÆ ev™M ekAw…Æky…M ecyHt…. 47 anÙrM {AÀ avELAw… EcAdic•@, üŒrA¹ nieÀR a–À?ý avÅ pR’u, ünAEhArieÀRy…M miÇŠAy…Ewy…M puÒ nAy ebTUEvÇ ŒNH qeÀR a–À.ý aE–AÅ {AÀ avÅÆ EmAtirvuM vL y…M ekAw…Ï. 48 {AÀ tl ›nic•@ yEhAv yHÆ n•i pR’u. qeÀR yjmAnnAy aéAhAmieÀR eedvmAy yEhAvey {AÀ ŒrADic•@. qeÀR yjmAneÀR sEhAdreÀR pQÒiy…ewyw…E˜ŠH qe• EnÄv}iÆ nyic•ti½ {Anv EnAw… n•i pR’u. 49 öni pRy†, niÍÅ qeÀR yjmAnEnAw… k¯Ny…M vizVA svuM pulĘi aE”h˜inH niÍL@ew puÒiey nÇ›kyiElÂ? aEtA niÍL@ew puÒiey aE”h˜i½ nÇ›kyiel•A ENA? qÙAyAluM pRyU. aE–AÅ {Aen Ú ec•Nem•H qniÆ tI¯mAniŠA mElÂA.ÿ 50 aE–AÅ lAbA½M ebTUEvluM pR ’u, þö« yEhAvy…ew niEyAgmA eNÝ {ÍLRiy…Ý. atinAÇ {ÍÅ

×