1
‚¢‚Ê⁄U ∑§Ê •Ê⁄Uê÷
¬„‹Ê ÁŒŸ-©UÁ¡ÿÊ‹Ê
•ÊÁŒ◊¥¬⁄U◊îfl⁄UŸ•Ê∑§Ê‡•ı⁄U¬ÎâflË ∑§Ù’ŸÊÿÊ˚
2
¬ÎâflË ’«Uı‹ •ı⁄U ‚ÈŸ‚ÊŸ ÕË˚ œ⁄UÃË ¬⁄U ∑ȧ...
2
∑§Ë ¡Ê∞¢ •ı⁄U ÿ„U ÁŒŸÙ¥ ÃÕÊ fl·ÙZ ∑§ ‚◊ÿÙ¥ ∑§Ù
ÁŸÁîøà ∑§⁄¥Uª˚ 15
fl ¬ÎâflË ¬⁄U ¬˝∑§Ê‡ ŒŸ ∑§ Á‹∞
•Ê∑§Ê‡ ◊¥ ÖÿÙÁÃÿÊ° ∆U„U⁄¥U”...
3
∑§Ù •ÊIÊ ŒË, ““ÃÈ◊ ’$ªËø ∑§ Á∑§‚Ë ÷Ë ¬«∏U ‚ »§‹
πÊ ‚∑§Ã „UÙ˚ 17
‹Á∑§Ÿ ÃÈ◊ •Ñ¿U •ı⁄U ’È⁄U ∑§Ë
¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ŒŸ flÊ‹ ¬«∏U ∑§Ê »...
4
ÕÊ˚) ‚Ê°¬ Ÿ ∑§„UÊ, ““„U ñdË ÄÿÊ ¬⁄U◊îfl⁄U Ÿ ‚ø◊Èø
ÃÈ◊ ‚ ∑§„UÊ „ÒU Á∑§ ÃÈ◊ ’ʪ ∑§ Á∑§‚Ë ¬«∏U ‚ »§‹ ŸÊ
πÊŸÊ?””
2
ñdË Ÿ ‚Ê°¬...
5
19
ÃÈ◊•¬Ÿ÷Ù¡Ÿ∑§Á‹∞∑§Á∆UŸ¬Á⁄UoR◊∑§⁄UÙª˚
ÃÈ◊ Ã’ Ã∑§ ¬Á⁄UoR◊ ∑§⁄UÙª ¡’ Ã∑§
◊ÊÕ ¬⁄U ¬‚ËŸÊ Ÿ •Ê ¡Êÿ˚
ÃÈ◊ Ã’ Ã∑§ ∑§Á∆UŸ ◊„UŸÃ ...
6
9
’ÊŒ ◊¥ ÿ„UÙflÊ Ÿ ∑Ò§Ÿ ‚ ¬Í¿UÊ, ““ÃÈê„UÊ⁄UÊ ÷Ê® „UÊÁ’‹
∑§„UÊ° „ÒU?””
∑Ò§Ÿ Ÿ ¡flÊ’ ÁŒÿÊ, ““◊Ò¥ Ÿ„Uµ ¡ÊŸÃÊ˚ ÄÿÊ ÿ„U
◊⁄UÊ ∑§...
7
•ÊŒ◊ ∑§ ¬Á⁄UflÊ⁄U ∑§Ê ßÁÄUÊ‚
ÿ„U•äÿÊÿ•ÊŒ◊∑§¬Á⁄UflÊ⁄U∑§’Ê⁄U◊¥„ÒU˚¬⁄U◊îfl⁄U
Ÿ ◊ŸÈïÿ ∑§Ù •¬Ÿ ñflM¬ ◊¥* ’ŸÊÿÊ˚
2
¬⁄U◊îfl⁄U Ÿ ∞∑§...
8
ߟ ÁñdÿÙ¥ Ÿ ’ÑøÙ¥ ∑§Ù ¡ã◊ ÁŒÿÊ˚ ߟ ÁŒŸÙ¥ •ı⁄U
’ÊŒ ◊¥ ÷Ë ŸÁ»§Á‹◊* ‹Ùª ©U‚ Œ‡ ◊¥ ⁄U„Uà Õ˚ ÿ
¬˝Á‚h ‹Ùª Õ˚ ÿ ‹Ùª ¬˝ÊøËŸ ∑§Ê‹...
9
22
ŸÍ„U Ÿ ÿ„U ‚’ ∑ȧ¿U Á∑§ÿÊ˚ ŸÍ„U Ÿ ¬⁄U◊îfl⁄U ∑§Ë
‚Ê⁄UË •ÊIÊ•Ù¢ ∑§Ê ¬Ê‹Ÿ Á∑§ÿÊ˚
¡‹ ¬˝‹ÿ •Ê⁄Uê÷ „UÙÃÊ „ÒU
Ã’ ÿ„UÙflÊ Ÿ ŸÍ„...
10
∑§ıflÊ ©U«∏U ∑§⁄U Ã’ Ã∑§ Á»§⁄UÃÊ ⁄U„UÊ ¡’ Ã∑§ Á∑§
¬ÎâflË ¬Í⁄UË Ã⁄U„U ‚ Ÿ ‚Íπ ªÿË˚ 8
ŸÍ„U Ÿ ∞∑§ $»§ÊÅÃÊ
÷Ë ’Ê„U⁄U ÷¡Ê˚ fl„U...
11
12
•ı⁄U ¬⁄U◊îfl⁄U Ÿ ∑§„UÊ, ““ÿ„U ¬˝◊ÊÁÀà ∑§⁄UŸ ∑§
Á‹∞ Á∑§ ◊Ò¥Ÿ ÃÈ◊∑§Ù fløŸ ÁŒÿÊ „ÒU Á∑§ ◊Ò¥ ÃÈ◊∑§Ù ∑ȧ¿U
ŒÍ°ªÊ˚ ÿ„U ¬˝◊ÊÀ...
12
ìÿÁQ§ÿÙ¥ ∑§Ë ÃÈ‹ŸÊ ÁŸ◊˝ÙŒ ‚ ∑§⁄Uà „Ò¥U •ı⁄U ∑§„Uà „Ò¥U,
““fl„U ìÿÁQ§ ÿ„UÙflÊ ∑§ ‚Ê◊Ÿ ’«∏UÊ Á‡∑§Ê⁄UË ÁŸ◊˝ÙŒ ∑§
‚◊ÊŸ „ÒU˚””...
13
ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ÿ„UÙflÊU Ÿ ©U‚ ¡ª„U ‚ ‹ÙªÙ¥ ∑§Ù ¬ÎâflË ∑§
‚÷Ë Œ‡Ù¥ ◊¥ »Ò§‹ÊÿÊ˚
‡◊ ∑§ ¬Á⁄UflÊ⁄U ∑§Ë ∑§ÕÊ
10
ÿ„U ‡◊ ∑§ ¬Á⁄UflÊ⁄U ∑...
14
•’˝Ê◊ ∑§ŸÊŸ ¡ÊÃÊ „ÒU
4
•’˝Ê◊ Ÿ ÿ„UÙflÊ ∑§Ë •ÊIÊ ◊ÊŸË˚ ©U‚Ÿ „UÊ⁄ÊUŸ ∑§Ù
¿UÙ«∏U ÁŒÿÊ •ı⁄U ‹Íà ©U‚∑§ ‚ÊÕ ªÿÊ˚ ß‚ ‚◊ÿ •’˝Ê◊
...
15
•ı⁄U ‹Íà ∑§ ¬Ê‚ ßß •Áœ∑§ ¡ÊŸfl⁄U Õ Á∑§ ÷ÍÁ◊ ∞∑§
‚ÊÕ ©UŸ∑§Ù øÊ⁄UÊ Ÿ„Uµ Œ ‚∑§ÃË ÕË˚ 7
•’˝Ê◊ •ı⁄U ‹ÍÃ
∑§ ◊¡ŒÍ⁄U •Ê¬‚ ◊¥ ’„...
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Hindi old testament
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hindi old testament

233 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes