Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
ssssaaaaMMMMssssaaaaAAAArrrr kkkkaaaa‹‹‹‹ ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa
ppppaaaaiiiihhhhLLLLÜÜÜÜAAAA iiiiddddnnnnaaaa ŸŸŸ...
ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 1:27-3:1 2
saba baùfvaAr janaAvarna ŒŸ saba naANh regÜÜaM”vaALÜna jaIŸ pa rAja
ka‹rI.®
27
Ž«h...
3 ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 3:2-4:4
2
maehrA¨ sarpa sa ka‹hesa/ "naAhIå parmae§sar ” naAhIå ka‹hesa.
hma baigÜÜayaA ka‹...
ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 4:5-5:13 4
ika‹hsa.
5
mauLÜA yahovaA ka‹AbaILÜ ŒŸ Œoka‹re jairyae LÜA” gÜÜa”
BaÎwÜ ka‹ ŒMgÜÜa...
5 ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 5:14-6:19
ka‹ dUsar baewvana ŒŸ ibaiwÜyana pa”dA Ba”na.
14
” tarh kae‹naAna
paUrA naQ saQ d...
ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 6:20-8:14 6
ho”. hr Žka‹ PaA,ÜÜaI ka‹ nar ŒŸ maAdA jaoùfA jahAjaeÜ ma<
iLÜŒAvaA. ŒApana saMgÜ...
7 ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 8:15-9:29
15
taba parmae§sar naUh sa ka‹hesa/
16
"jahAja ka‹ tajaA. taU/
taohAr patnaI taoh...
ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 10:1-11:9 8
rrrrAAAAsssswwww°°°°ÜÜÜÜ bbbbaaaaAAAAùùùùFFFF”””” ŒŒŒŒŸŸŸŸ ppppaaaa‹‹‹‹””””LLLLÜÜ...
9 ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 11:10-12:13
ssssaaaaeeeemmmmaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ ppppaaaaiiiirrrrvvvvaaaaaaaarrrr kkkkaaaa‹‹‹‹...
ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 12:14-14:8 10
14
” tarh Œb˜aama imaêa ma< pahoåcaa. imaêa ka‹ LÜogÜÜa LÜKaena/
saarq bahota s...
11 ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 14:9-15:12
bare gÜÜaŽna.
9
Ÿ pacae ŽLÜama ka‹ rajaa ka‹doLÜARŒomaer/ gÜÜaoyaIma ka‹
rajaa ...
ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 15:13-17:8 12
iLÜhsa.
13
taba yahovaa Œb˜aama sa ka‹hesa/ "taohka‹a ” saba”
baatana ka‹ jaana...
13 ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 17:9-18:14
ma”< taohka‹a ” Padesa sada bare deba ŒŸr ma”< taohar parmaessar
rhba.®
9
parma...
ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 18:15-19:8 14
naahIå/ ma”< pau‹na basanta ma< Œapana bataAŽ BaŽ weÜma pa ŒaŸba
ŒŸ taohar maeh...
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Awadhi old testament
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Awadhi old testament

270 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Awadhi old testament

 1. 1. 1 ssssaaaaMMMMssssaaaaAAAArrrr kkkkaaaa‹‹‹‹ ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa ppppaaaaiiiihhhhLLLLÜÜÜÜAAAA iiiiddddnnnnaaaa ŸŸŸŸiiiijjjjaaaayyyyaaaaAAAArrrrAAAA sau¨ ma< parmae§sar Œka‹Asa ŒŸ Bau”<yaA ka‹ rcaesa. 2 Bau”<yaA saunasaAna rhI; ŒŸ Bau”yaA< pa ka‹CÜà BaI naAhIå rhA. samaud•dr pa Œ<iDayaArA CÜAvaA rhA/ ŒŸ parmae§sar ka‹ ŒAitamaA paAnaI pa ma<ùfrAta rhA. 3 taba parmae§sar ka‹hesa/ "ŸijayaArA ho”® ŒŸ ŸijayaArA ho” gÜÜavaA. 4 parmae§sar ŸijayaArA ka‹ LÜKaesa ŒŸ Ÿ jaAina gÜÜavaA ika‹ ” naIka‹ baAwÜ”. tabaihM Ÿ ŸijayaArA ka‹A Œ<DayaArA sae ŒLÜgÜÜa ka‹”R idhesa. 5 parmae§sar ŸijayaArA ka‹ naAŸ< "idna® ŒŸ Œ<iDayaArA ka‹ naAŸ< "rAta® idhesa. saA<Ja Ba” ŒŸ iBansaAr BavaA. ” paihLÜA idna rhA. ddddUUUUssssaaaarrrr iiiiddddnnnnaaaa----ŒŒŒŒkkkkaaaa‹‹‹‹AAAAssssaaaa 6 tabba” parmae§sar ka‹hesa/ "paAnaI ka‹ Žka‹ Fer ka‹ dUsar Fer sa ŒLÜgÜÜaAva” bare vaAyauma,ÜÜfLÜ* ho” jaA”.® 7 Ž«h bare parmae§sar vaAyauma,ÜÜfLÜ ka‹ banaŽsa ŒŸ paAnaI ka‹ ŒLÜgÜÜa ika‹hesa. ka‹CÜU paAnaI vaAyauma,ÜÜfLÜ ka‹ ¬par rhA ŒŸ ka‹CÜU vaAyauma,ÜÜfLÜ ka‹ naIcae. 8 parmae§sar vaAyauma,ÜÜfLÜ ka‹ "Œka‹Asa® ka‹hesa. taba saA<Ja Ba” ŒŸ iBansaAr BavaA. ” dUsar idna rhA. ttttaaaaIIIIssssaaaarrrr iiiiddddnnnnaaaa----JJJJaaaauuuurrrrAAAAnnnnaaaa BBBBaaaauuuu””””<<<<yyyyaaaaAAAA ŒŒŒŒŸŸŸŸ ppppaaaaeeeeùùùùffff----ppppaaaaQQQQDDDDaaaaAAAA 9 ŒŸr taba parmae§sar ka‹hesa/ "Bau”<yaA ka‹ paAnaI Žka‹ WÜŸre pa bawÜur jaA” jaehsae JaurAna Bau”<yaA deKaA” de”® ŒŸ Œ”saA hI BavaA. 10 parmae§sar JaurAna Bau”<yaA ka‹ naAŸ< "DartaI® Daresa ŒŸ jaŸna paAnaI bawÜurA rhA/ Œoka‹A "samaud•dr® ka‹ naAŸ< idhesa. parmae§sar LÜKaesa ika‹ ” naIka‹ Œh”. 11 taba parmae§sar ka‹hesa/ "Bau”<yaA/ GaAsa ŒŸ paQDaA jaŸna Œnna pa”dA ka‹rta hIå ŒŸr pa‹LÜna ka‹ ibarvaA ŸgÜÜaAva”. pa‹LÜna ka‹ ibarvaa jaeka‹re pa‹LÜna ka‹ BaItar ibayaA ho” Œ”saA pa‹LÜ pa”dA ka‹r”< ŒŸ hr Žka‹ WÜu paQDaA ŒApana jaAita ka‹ ibayaA banaAva”. ” paQDana ka‹ Bau”yaA< pa inaka‹r” d•yaA.® ŒŸ Œ”saA hI BavaA. 12 Bau”yaA< GaAsa ŒŸ paQDaA pa”dA ika‹hsa jaŸna ŒnaAja pa”dA ka‹rta hIå ŒŸ Œ”saA ibarvaA ŒŸ paQDaA ŸgÜÜaAŽsa jaenakae‹ pa‹LÜna ka‹ BaItar ibayaA hota hIå. hr Žka‹ WÜu paQDaA ŒApana ŒApana jaAita ka‹ mautaAibaka‹ ibayaA pa”dA ika‹hsa ŒŸ parmae§sar LÜKaesa ika‹ ” naIka‹ Œh”. 13 taba saA<Ja Ba” ŒŸ iBansaAr BavaA. ” taIsar idna rhA. ccccaaaaŸŸŸŸTTTTaaaaAAAA iiiiddddnnnnaaaa----ssssaaaaUUUUrrrrjjjjaaaa//// ccccaaaaAAAA<<<<dddd ŒŒŒŒŸŸŸŸ ttttaaaaAAAArrrrAAAA vvvvaaaaAAAAyyyyaaaauuuummmmaaaa,,,,ÜÜÜÜÜÜÜÜffffLLLLÜÜÜÜ ihb˜aU BaAKaA ma< Žka‹r ŒrTa Œh” "pa‹”LÜAva® yaA "ma,ÜÜfLÜ.® 14 taba parmae§sar ka‹hesa/ "Œka‹Asa ma< jaoitayana ho” d•yaA. ” ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 1 jaoitayana idna ka‹ rAta sa ŒLÜgÜÜaA” de”. ” jaoitayana KaAsa yaQhAr ka‹ idnana ka‹ Œva” ŒŸr idna ŒŸ rAta ho” Ž«ka‹re bare ma< Žka‹ caINhA hobyaA. 15 ” jaoitayana Bau”yaA< pa Paka‹Asa de” bare Œka‹Asae ma< WÜhAir jaA”<.® ŒŸr Œ”saA hI BavaA. 16 taba parmae§sar du” baùfka‹I jaoitayana banaŽsa. parmae§sar ŒohmaA< sa baùfka‹I jaoita ka‹ idna pa rAja ka‹r” bare banaŽsa ŒŸ CÜowÜka‹I jaoita ka‹ rAita pa rAja ka‹r” KaAitar banaŽsa. parmae§sar taArA BaI banaŽsa. 17 parmae§sar ” jaoitayana ka‹ Œka‹Asae ma< Ž«h bare Daresa ika‹ pa]TvaI pa” camaka‹”. 18 parmae§sar ” jaoitayana ka‹ Œka‹Asae ma< Ž«h bare Daresa ika‹ Ÿ idna ŒŸ rAita pa rAja ka‹r”. ” saba” jaoitayana ŸijayaArA ka‹ Œ<iDayaArA sa ŒLÜgÜÜaA” idhna ŒŸ parmae§sar ” LÜKaesa ika‹ ” naIka‹ baA. 19 taba saA<Ja Ba” ŒŸ iBansaAr BavaA. ” caŸTaA idna rhA. ppppaaaa<<<<ccccaaaavvvvaaaaAAAA iiiiddddnnnnaaaa----mmmmaaaaCCCCÜÜÜÜiiiirrrryyyyaaaannnnaaaa ŒŒŒŒŸŸŸŸ ppppaaaaMMMMiiiiCCCCÜÜÜÜnnnnaaaa 20 tabahIå parmae§sar ka‹hesa/ "paAnaI bahota saArI jaIba jantaUŒna sa Bair jaA” ŒŸ paMCÜI Bau”yaA< ka‹ ¬par vaAyau ma< ibacar”<.® 21 Ž«h bare parmae§sar samaud•dr ma< baùfvaAr baùfvaAr jaLÜjantau banaŽsa. parmae§sar Œona sabaihM parAinayana ka‹ banaŽsa jaŸna samaud•dr ma< ibacarta hIå. saAgÜÜar ma< ika‹isama ika‹isama ka‹ jaLÜjantau baAweÜna. parmae§sar ” sabana ka‹ rcanaA ika‹hesa. parmae§sar hr tarh ka‹ paMCÜI BaI banaŽsa jaŸna Œka‹Asae ma< Ÿùfta hIå. parmae§sar LÜKaesa ika‹ ” naIka‹ Œh”. 22 parmae§sar ” janaAvarna ka‹ ŒAsaIbaARd idhesa/ ŒŸ ka‹hesa/ "jaA ŒŸ bahota sa baccana ka‹ pa”dA ka‹rA ŒŸ saAgÜÜare ka‹ ŒApana santaAnana sa Bair d•yaA.® Ÿ paMCÜI ka‹ BaI ka‹hesa ika‹ ŒApana sa–taAnana ka‹ ka‹” gÜÜaunaA baùFAvaA. 23 taba saA<Ja Ba” ŒŸ Baor BavaA. ” pa<cavaA idna rhA. CCCCÜÜÜÜWWWWÜÜÜÜAAAA<<<< iiiiddddnnnnaaaa----BBBBaaaauuuu””””<<<<yyyyaaaaAAAA kkkkaaaa‹‹‹‹ jjjjaaaaIIIIvvvvaaaa jjjjaaaa––––ttttaaaauuuu ŒŒŒŒŸŸŸŸ mmmmaaaannnnaaaa””””RRRR 24 taba parmae§sar ka‹hesa/ "Bau”<yaA hr jaAita ka‹ jaIva ja–tau pa”dA ka‹r”. bahota sa ŒLÜgÜÜa ŒLÜgÜÜa jaAita ka‹ janaAvar ho”<. hr jaAita ka‹ baùfka‹A janaAvar ŒŸ naANh naANh reÎgÜÜa”vaALÜA janaAvar ho”< ŒŸ ” janaAvar ŒApana jaAita ka‹ mautaAibaka‹ ŒŸr janaAvar banaAva”<® ŒŸ ”h” saba BavaA. 25 taŸ/ parmae§sar hr jaAita ka‹ janaAvar banaŽsa. Ÿ jaMgÜÜaLÜI janaAvar/ paALÜtaU janaAvar/ ŒŸ sabaihM naANh naANh reÎgÜÜa”vaALÜA jaIŸ banaAŽsa ŒŸr parmae§sar LÜKaesa ika‹ ” naIka‹ Œh”. 26 taba parmae§sar ka‹hesa/ "Œba mana”R ka‹ ŒApana sa¨pa ŒŸr ŒApana ja”saA banaAŽ< mana”R hmarI tarh ho”. Ÿ saAgÜÜar ka‹ saba maCÜiryana pa Œka‹Asae ka‹ paMiCÜyana pa rAja ka‹rI. Ÿ Bau”<yaA ka‹
 2. 2. ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 1:27-3:1 2 saba baùfvaAr janaAvarna ŒŸ saba naANh regÜÜaM”vaALÜna jaIŸ pa rAja ka‹rI.® 27 Ž«h bare parmae§sar mana”R ka‹ ŒApana sa¨pa ma< banaŽsa. parmae§sar mana”R ka‹ ŒApana hI sa¨pa ma< isarjaesa. parmae§sar Œonaka‹” nar ŒŸ naArI banaAŽsa. 28 parmae§sar Œonaka‹A ŒsaIsaesa. parmae§sar Œonasae ka‹hesa/ "bahota saAre saMtaAnana pa”dA ka‹rA/ nasaLÜna ka‹ baùFAvaA ŒŸr Bau”<yaA ka‹ Bair d•yaA. Bau”<yaA pa” ka‹bjaA ka‹r lyaA. ŒŸ Œoh pa rAja ka‹rA. saAgÜÜar ka‹ maCÜiryana pa ŒŸ Œka‹Asae ka‹ paMiCÜna pa rAja ka‹rA. Bau”<yaA ka‹ hr jaIŸ-jantau pa rAja ka‹rA.® 29 parmae§sar ka‹hesa/ "LÜKaA/ ma”< taU pacana ka‹ saba ika‹isama ka‹ ibaŒAdAr b£cCÜ paQDaA ŒŸ saArA pa‹LÜdAr b£•CÜ idheŸ< h. ” saba” Œnna ŒŸ pa‹LÜ taohAr Baojana ho”. 30 ma”< hr Žka‹ WÜu hirŒr paeùf paQDaA gÜÜao¨ bare deta ŒhŸ<. ” saba” hirŒr b£•CÜÜ paQDaA Œonaka‹” caArA ho”. Bau”<yaA ka‹ hr Žka‹ WÜu janaAvar/ Œka‹Asae ka‹ hr Žka‹ paMCÜI ŒŸ Bau”<yaA pa rÎgÜÜa”vaALÜA saba jaIŸ ja–tau ” caArA ka‹ Ka”hIå.® ” saba” baAtana Ba”<na. 31 parmae§sar Œpanae jairyae hr Žka‹ WÜu caIja LÜKaesa jaeka‹A Ÿ banaAŽsa rhA. ŒŸ Ÿ inahAresa ika‹ hr caIja bahota” naIka‹ baAwÜ”. saA<Ja Ba” ŒŸ Baor BavaA. ” CÜWÜvaA< idna rhA. ssssaaaattttaaaavvvvaaaaAAAA<<<< iiiiddddnnnnaaaa----ŒŒŒŒAAAArrrrAAAAmmmmaaaa ” tarh DartaI/ Œka‹Asa ŒŸ Œoka‹r hr Žka‹ caIja ka‹ rcaba paUr ho” gÜÜavaA. 2 parmae§sar ŒApana ka‹INh jaAta ka‹Ama ka‹ paUrA ka‹” iLÜhesa. Ž«h bare sataŽ< idna parmae§sar Œpanae ka‹Ama ma< ŒrAma ika‹hesa. 3 parmae§sar sataŽ< idna ka‹ ŒsaIsaesa ŒŸ Œoka‹A paiva¤a idna bana” idhesa. parmae§sar Ÿ idnaA ka‹ paiva¤a idna Ž«h bare banaŽsa ika‹ saMsaAr ka‹ banavata sama” jaŸna Ÿ ka‹Ama ka‹rta rhA Ÿ sabaihM ka‹Amae sa Ÿ idna Ÿ ŒrAma ika‹hesa. mmmmaaaannnnaaaa””””RRRR jjjjaaaaAAAAiiiittttaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ ssssaaaauuuu¨¨¨¨ŒŒŒŒAAAAttttaaaa 4 ” DartaI ŒŸ Œka‹Asa ka‹ ”itahAsa Œh”. ” ka‹TaA Ÿ icaijayana ka‹ Œh”/ jaŸna parmae§sar ka‹ jairyae DartaI ŒŸ Œka‹Asa banavata weÜma pa Ba”na. 5 taba DartaI pa ka‹Ÿnao b£•C paQDaA naAhIå rhA. ŒŸ Kaetana ma< ka‹CÜà BaI naAhIå ŸgÜÜata rhA. ka‹Aheika‹ yahovaA taba taLÜka‹ DartaI pa barKaA naAhIå paWŽ rhA ŒŸ b£•CÜ paQDana ka‹ deKa” BaALÜ” vaALÜA ka‹Ÿnao mana”R BaI naAhIå rhA. 6 mauLÜA kau‹ihrA Bau”<yaA sa ŸWÜta rhA ŒŸ paAnaI samaUca” DartaI ka‹ saIåcata rhA. 7 taba yahovaA parmae§sar Bau”<yaA sa DaUir ŸWÜAŽsa ŒŸ mana”R ka‹ banaŽsa. yahovaA mana”R ka‹ naAkae‹ ma< ijannagÜÜaI ka‹ saA<sa paU‹<kae‹sa ŒŸ mana”R Žka‹ WÜu ijaŒta parAnaI bana gÜÜavaA. 8 pau‹na yahovaA parmae§sar paUrba ma< Œdna naAŸ< ka‹ WÜŸre ma< Žka‹ baAgÜÜa LÜgÜÜaAŽsa. yahovaA parmae§sar ŒApana banaAvaA BavaA mana”R ka‹ ”h” baigÜÜayaA ma< rAKaesa. 9 yahovaA parmae§sar hr Žka‹ saunnar b£•CÜ ŒŸ Ka”yaA bare sabaihM ika‹isama ka‹ naIka‹ b£•CÜ ka‹ Ÿ baigÜÜayaA ma< ŸgÜÜaAŽsa. baigÜÜayaA ka‹ baIcaŸ baIca yahovaA parmae§sar ijannagÜÜaI ka‹ b£•CÜ ka‹ Daresa ŒŸ Ÿ b£•CÜ ka‹ BaI rAKaesa jaŸna Œ•CÜA”R ŒŸ baurA”R ka‹ jaAnaka‹ArI deta rhA. 2 10 Œdna sa ho”kae‹ Žka‹ WÜu nadI bahta rhI ŒŸ Ÿ baAgÜÜa ka‹ saIåcata rhI. Ÿ h¦vaA< sa ŒgÜÜavaA jaA”kae‹ caAr WÜu naANh naANh DaArA ma< badLÜ gÜÜa” rhI. 11 paihLÜI nadI ka‹ naAŸ< paIsaona rhA. ” nadI hvaILÜA pah<wÜA ka‹ caAirh¦< ka‹”<taI bahta rhI. 12 :Ÿ pah<wÜA ma< saonaA Œh” ŒŸ Ÿ saonaA naIka‹ baAwÜ”. maotaI ŒŸr gÜÜaomaedka‹ rtana Ÿ pah<wÜA ma< Œh”<.ò 13 dUsarI nadI ka‹ naAŸ< gÜÜaIhona Œh” jaŸna ”TaoipayaA desa ka‹ caAro tarpa‹ bahta h. 14 taIsarI nadI ka‹ naAŸ< djaLÜA baA. ” nadI Œ§saUr ka‹ paUrba ma< bahta h. caŸTaI nadI pa‹rAta Œh”. 15 yahovaA parmae§sar mana”R ka‹ Œdna ka‹ baAgÜÜa ma< rKaesa. mana”R ka‹ ka‹Ama paeùf-paQDaA LÜgÜÜaAŸba ŒŸ baigÜÜayaA ka‹ rKavaArI ka‹rba rhA. 16 yahovaA parmae§sar mana”R ka‹ h¦kau‹ma idhesa. yahovaA parmae§sar ka‹hesa/ "taU baigÜÜayaA ka‹ ka‹Ÿnao BaI b£•CÜ sa pa‹LÜ KaA” saka‹ta h. 17 mauLÜA taU naIka‹ ŒŸ KaowÜ ka‹ igÜÜayaAna de”vaALÜA b£•CÜ ka‹ pa‹LÜ naAhIå caKa saka‹ta h. ŒgÜÜar taU Ÿ b£•CÜ ka‹ pa‹LÜ KaA” LeÜbyaA taŸ taU mair jaAbyaA.® ppppaaaaiiiihhhhLLLLÜÜÜÜIIII mmmmaaaaeeeehhhhrrrrAAAA¨¨¨¨ 18 taba yahovaA parmae§sar ka‹hesa/ "mana”R ka‹ Œkae‹LeÜ rhba naIka‹ naAhI. ma”< Œoka‹re tarh Žka‹ mana”R Œoka‹A madd bare banaŸba.® 19 yahovaA parmae§sar DartaI ka‹ hr Žka‹ janaAvar ŒŸ Œka‹Asae ka‹ hr paMCÜI ka‹ Bau”<yaA ka‹ maAwÜI sa banaŽsa. yahovaA parmae§sar ” sabaihM jaIŸna ka‹ mana”R ka‹ samanvaA LÜ” ŒAvaA ŒŸ mana”R hr Žka‹ ka‹ naAŸ< rAKaesa. 20 mana”R paALÜtaU gÜÜao¨/ Œka‹Asae ka‹ saba paMiCÜna ŒŸ jaMgÜÜaLÜ ka‹ sAbaihM janaAvar ka‹ naAŸ< rKaesa. mana”R Fer ka‹ janaAvar ŒŸ paMiCÜna ka‹ LÜKaesa. mauLÜA mana”R ka‹Ÿnao Œ”saA madd ka‹r”yaA naAhIå paA” saka‹A jaŸna Œoka‹re jaogÜÜgÜÜa ho”. 21 Ž«h bare yahovaA parmae§sar mana”R ka‹ gÜÜahrI naIåde ma< sauvaA” idhesa ŒŸ jaba Ÿ saovata rhA; yahovaA parmae§sar mana”R ka‹ tana sa Žka‹ pasauLÜI inaka‹Air iLÜhsa. taba yahovaA mana”R ka‹ caAma ka‹ baNd ka‹” idhsa jahA< sa Ÿ pasauLÜI inaka‹Are rhA. 22 yahovaA parmae§sar mana”R ka‹ pasauLÜI sa maehrA¨ ka‹ banaŽsa. taba yahovaA parmae§sar maehrA¨ ka‹ mana”R ka‹ LÜgÜÜae iLÜŒAvaA. 23 ŒŸr mana”R ka‹hesa/ "ŒAiKar ma<? hmare tarh Žka‹ mana”R. Ž«ka‹r hAùf maore hAùf ma< sa ŒAvaA Ž«ka‹r tana maore tana sa ŒAvaA. ka‹Aheika‹ ” mana”R sa inaka‹ArI gÜÜa”/ Ž«h bare ma”< Ž«ka‹A maehrA¨ ka‹h•ba.® 24 ”h” ka‹Ar,ÜÜa sa mana”R ŒApana mahtaArI-baApa ka‹ taijakae‹ ŒApana maehrA¨ ka‹ saMgÜÜa rhI ŒŸ Ÿ du”naŸ< Žka‹ tana ho” ja”hIå. 25 mana”R ŒŸ Œoka‹r maehrA¨ baigÜÜayaA ma< naMgÜÜaA rhena; mauLÜA Ÿ pacae LÜjaAta naAhIå rhena. ppppaaaaAAAAppppaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ ssssaaaauuuu¨¨¨¨ hhhhoooobbbbaaaa yahovaA parmae§sar jaŸna jaMgÜÜaLÜI janaAvarna ka‹ banaŽsa ŒohmaA< sa sarpa sabana ta ijaŒAdA hoisayaAr ŒŸr DaoKaebaAja rhA. Ÿ maehrA¨ ka‹ DaoKaA de” caAhta rhA. sarpa maehrA¨ sa ka‹hesa/ "he maesarA¨? ka‹A pau‹r” parmae§sar taohsae ka‹hesa h ika‹ taU baigÜÜayaA ka‹ ka‹Ÿnao pa‹LÜ ijana caKyaAÀ® 3
 3. 3. 3 ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 3:2-4:4 2 maehrA¨ sarpa sa ka‹hesa/ "naAhIå parmae§sar ” naAhIå ka‹hesa. hma baigÜÜayaA ka‹ paeùfe sa pa‹LÜ KaA” saika‹ta h. 3 mauLÜA Žka‹ WÜu b£•CÜ baAw” jaeka‹r pa‹LÜ hma pacae naAhIå KaA” saika‹ta. parmae§sar hma pacana sa ka‹hesa h/ 'taohka‹A Ÿ b£•CÜ ka‹ pa‹LÜ naAhIå KaA” caAhI jaŸna baigÜÜayaA ka‹ baIca ma< baAwÜ”. taohka‹A Ÿ b£•CÜ ka‹ CܦŒ” taLÜka‹ naAhIå caAhIå naAhIå taŸ mair jaAbyaA.®¾ 4 mauLÜA sarpa maehrA¨ sa ka‹hesa/ "taU mairbyaA naAhIå. 5 parmae§sar jaAnata h ika‹ taU pacae Ÿ b£•CÜ sa pa‹LÜ KaAbyaA taŸ naIka‹ ŒŸ baurA ka‹ baAre ma< jaAina LeÜbyaA. ŒŸr taba taU Ÿh” hobyaA ja”sae parmae§sar Œh”.® 6 pau‹na maehrA¨ inahAresa ika‹ b£•CÜ saunnar baAwÜ”. Ÿ LÜKaesa ika‹ pa‹LÜ KaA” bare naIka‹ baAwÜ” ŒŸ Ÿ b£•CÜ Œoka‹A bauiëmataI banaA”. taŸ b£•CÜ sa ka‹CÜà pa‹LÜ taoùfesa ŒŸ KaAŽsa BaI. taba Ÿ Œpanae BataAr ka‹ ka‹CÜà pa‹LÜ KaA” bare idhsa jaŸna Œoka‹re saMgÜÜa rhA. 7 taba Œonaka‹” ŒiKayaA< KauiLÜ gÜÜaŽna. du”naŸ< jaAnaena ika‹ Ÿ pacae naMgÜÜaA baAweÜna. Ÿ du”naŸ< ka‹ LÜjjaA ŒnauBava BavaA. taŸ Ÿ pacae ŒMjaIre ka‹ pattaA iLÜhena ŒŸ Œoka‹A isaŽna ŒŸ ŒApana naMgÜÜaApana ka‹ FA<ipa iLÜhena. 8 taba manasaeDaU ŒŸ maehrA¨ saA<Ja ka‹ WÜMfI bayaAr ma< yahovaA parmae§sar ka‹ ŒAva” ka‹ ŒvaAja baigÜÜayaA ma< Œnakae‹na. Ÿ pacae baigÜÜayaA ma< b£•CÜna ka‹ baIca Âka‹A” gÜÜaŽnaA. 9 yahovaA parmae§sar gÜÜaohrA”kae‹ mana”R sa paUCÜesa/ "taU ka‹hA< baAwÜ•yaAÀ® 10 mana”R javaAba idhesa/ "ma”< taohre wÜhr” ka‹ ŒvaAja baigÜÜayaA ma< saunaeŸ< ŒŸ ma”< ferA” gÜÜaŽŸ< ka‹Aheika‹ ma” naMgÜÜaA rheŸ<. Ž«h bare ma”< Âka‹A” gÜÜaŽŸ<.® 11 yahovaA parmae§sar mana”R sa paUCÜesa/ "taohka‹A ka‹Ÿna bataAŽsa h ika‹ taU naMgÜÜa DaùfMgÜÜa ŒhAÀ taU ka‹Ÿnae vajah sa sarmaA” gÜÜayaA hÀ ka‹A taU Ÿ ibasaeKa b£•CÜ ka‹ pa‹LÜ caKyaA h jaeka‹A ma”< taohka‹A na KaA” bare h¦kau‹ma idheŸ< hÀ® 12 taba mana”R ka‹hesa/ "taU jaŸna maehrA¨ maore bare banayaA h Ÿ Ÿh” b£•CÜ sa maoka‹A pa‹LÜA idhsa h/ ŒŸr ma”< Œoka‹A KaAŽŸ< h.® 13 pau‹na yahovaA parmae§sar maehrA¨ sa ka‹hesa/ "” taU ka‹A ika‹h•yaA hÀ® maehrA¨ ka‹hesa/ "sarpa maoka‹A bagÜÜadA” idhsA. Ÿ maoka‹A maUrKa banaAŽsa ŒŸr ma”< pa‹LÜ caiKa iLÜheŸ<.® 14 taba yahovaA parmae§sar ka‹IrA sa ka‹hesa/ "taU ” bahota” baurA ika‹hA. Ž«h bare taohAr baurA hI ho”. dUsar janaAvar ka‹ baina§bata taohAr bahota” baurA ho”. taU ŒApana paewÜ ka‹ sahArA regÜÜaM” bare baebasa hobyaA. ŒŸr taU DaUir pa‹<Aka‹” ka‹ baebasa hobyaA ijannagÜÜaI ka‹ saba idna ma<. 15 ma”< taohka‹A ŒŸ maehrA¨ ka‹ Žka‹ dUsare ka‹ duSmana banaAŸba. taohAr gÜÜadeLÜna ŒŸ Ž«ka‹r ba•caA ŒApasa ma< du§mana ho”hIå. taU Ž«naka‹” gÜÜadeLÜna ka‹ gÜÜaoùfe ma< fsabyaA ŒŸ Ÿ taohAr maU<ùf kau‹caLÜ de”hIå.® 16 taba yahovaA parmae§sar maehrA¨ sa ka‹hesa/ "ma”< taohka‹A gÜÜaAiBana ho” ka‹ hALÜta ma< bahota” duKaI ka‹rba. ŒŸr jaba taU LÜirka‹A pa”dA ka‹iribaŸ/ taohka‹A bahota ijayaAdA paIrA ho”. taU ŒApana BataAr ka‹ bahota” caihibaŸ/ mauLÜA Ÿ taoh pa PaBautaA”R ka‹rI.® 17 taba yahovaA parmae§sar mana”R sa ka‹hesa/ "ma”< h¦kau‹ma idheŸ< rhe ika‹ taU ivasaeKa b£•CÜ ka‹ pa‹LÜ ijana KaAyaA. mauLÜA taU ŒApana maehrA¨ ka‹ baAta sauNyaA ŒŸr Ÿ b£•CÜ ka‹ pa‹LÜ KaAyaA h. Ž«h bare ma”< taohre ka‹Ar,ÜÜa ” Bau”<yaA ka‹ sarApa deta hŸ< ŒApana ijannagÜÜaI ka‹ paUre wÜema< taLÜka‹ Ÿ Baojana bare jaŸna DartaI deta h taohka‹A ka‹iWÜna maehnata ka‹r” ka‹ paùfI. 18 mauLÜA DartaI taohre bare ka‹A<wÜna ŒŸr Kar-patavaAr pa”dA ka‹rI. ŒŸr taU Œona paQDana ka‹ KaAbyaA jaŸna Kaeta ma< ŸgÜÜata h. 19 taU ŒApana Ka”yaA bare ka‹WÜor maehnata ka‹rbyaA. taU taba taLÜka‹ maehnata ka‹rbyaA jaba taLÜka‹ maATaA pa pasaInaA na ŒAva”. taU taba taLÜka‹ ka‹WÜor maehnata ka‹rbyaA jaba taLÜka‹ taohAr maŸta na ŒA” jaA”. Ÿ weÜma< taU dUsarI dA”Rª maAwÜI bana jaAbyaA. jaba ma”< taohka‹A banaŽ rh•yaoå/ tabaihM taohka‹A maAwÜI sa banaŽ rh•yaoå ŒŸr jaba taU mairbyaA taba taU Ÿh” maAwÜI ma< pau‹na imaiLÜ jaAbyaA.® 20 ŒAdma ŒApana maehrA¨ ka‹ naAŸ< hÃvaA rAKaesa/ ka‹Aheika‹ saba mana”yana ka‹ Ÿ ŒAid mahtaArI rhI. 21 yahovaA parmae§sar mana”R ŒŸ Œoka‹re maehrA¨ bare janaAvar ka‹ caAma sa paosaAka‹ banaAŽsa. taba yahovaA ” saba” paosaAka‹ Œonaka‹A idhsa. 22 yahovaA parmae§sarÊka‹hesa/ "LÜKaA/ mana”R hmare ja”saA ho” gÜÜavaA Œh”. mana”R Œ•CÜA”R ŒŸ baurA”R jaAnata h ŒŸr Œba mana”R ijannagÜÜaI ka‹ b£•CÜ sa BaI pa‹LÜ LÜ” saka‹ta h. ŒgÜÜar mana”R Ÿ pa‹LeÜ ka‹ KaA”R taŸ sadA hI ijaŒta rhI.® 23 taba yahovaA parmae§sar mana”R ka‹ Œdna ka‹ baigÜÜayaA taja” bare baebasa ika‹hsa. jaŸnae maAwÜI sa ŒAdma banaA rhA Ÿ Bau”<yaA pa ŒAdma ka‹ ka‹WÜor maehnata ka‹r” ka‹ paùfI. 24 parmae§sar ŒAdma ka‹ baAgÜÜa sa baAher Kader idhsa. taba parmae§sar ka‹äba sargÜÜadUtana ka‹ baigÜÜayaA ka‹ pa‹AwÜka‹ ka‹ rKavaArI bare rAKaesa. Ÿ Žka‹ ŒAgÜÜaI ka‹ tarvaAr BaI rAKaesa. ” tarvaAr ijannagÜÜaI ka‹ b£•CÜ ka‹ rAh ka‹ rKavaArI ka‹rta Ba” caAirh¦< ka‹”<taI camaka‹ta rhI. ppppaaaaiiiihhhhLLLLÜÜÜÜAAAA ppppaaaaiiiirrrrvvvvaaaaAAAArrrr Œadma ŒŸ Œoka‹r maehrA¨ hvvaA ka‹ baIca ma< tanae ka‹ ir§taA BavaA ŒŸ hÃvaA Žka‹ WÜu ba•caA ja–maesa. ba•caA ka‹ naAŸ< ka‹AbaILÜ rKaA gÜÜavaA. hvvaA ka‹hesa/ "yahovaA ka‹ madd sa ma”< Žka‹ mana”R paAŽŸ< h.® 2 Ž«ka‹re paACÜe hvvaA Žka‹ WÜu dUsar ba•caA ka‹ ja–maesa. ” LÜirka‹A ka‹AbaILÜ ka‹ BaA”R hAibaLÜ rhA. hAibaLÜ gÜÜaùfiryaA banaA. ka‹AbaILÜ ika‹saAna banaA. ppppaaaaiiiihhhhLLLLÜÜÜÜAAAA kkkkaaaa‹‹‹‹ttttaaaaLLLLÜÜÜÜ 3 - 4 pa‹isaLÜ ka‹ weÜma< ka‹AbaILÜ Žka‹ WÜu BaeÎwÜ yahovaA ka‹ LÜgÜÜae LÜ” ŒAvaA. jaŸna ŒnaAja ka‹AbaILÜ ŒApana jamaIna ma< ŸpajaAvata rhA/ ŒohmaA< sa tainaka‹ Œnna Ÿ LÜ” ŒAvaA. mauLÜA hAibaLÜ ŒApana janaAvarna ka‹ Jau,ÜÜf ma< sa ka‹CÜà janaAvar LÜAvaA. hAibaLÜ ŒApana sabana ta naIka‹ BaeùfI ka‹ sabana ta baiùFyaA hIåsaA LÜ” ŒAvaA. yahovaA hAibaLÜ ŒŸ Œoka‹rI BaeÎwÜ ka‹ ŒMgÜÜaIka‹Ar 4
 4. 4. ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 4:5-5:13 4 ika‹hsa. 5 mauLÜA yahovaA ka‹AbaILÜ ŒŸ Œoka‹re jairyae LÜA” gÜÜa” BaÎwÜ ka‹ ŒMgÜÜaIka‹Ar naAhIå ika‹hsa. Œoka‹r caehrA ŸdAsa ho” gÜÜavaA. 6 yahovaA ka‹AbaILÜ sa paUCÜesa/ "taU ka‹Ahe ka‹ohAna ŒhAÀ taohAr caehrA ka‹Ahe bahota ŸdAsa BavaA deKaAta baAwÜ”À 7 ŒgÜÜar taU naIka‹ ka‹Ama ka‹irbyaA taŸ taU maorI inagÜÜaAh ma< WÜIka‹ rhbyaA. taba ma”< taohka‹A ŒpanaAŸba. mauLÜA ŒgÜÜar taU Ÿ ka‹Ama naAhIå ka‹irbyaA jaŸna ika‹ naIka‹ Œh” taŸ paApa taohAr drvaAjae pa” GaAta ma< rhbyaA. ” taohka‹A tabaAh ka‹r” caAhta h. mauLÜA taohka‹A Ž«ka‹A ŒApana basa ma< rKa” caAhI.® 8 ka‹AbaILÜ ŒApana BaA”R hAibaLÜ sa ka‹hesa/ "ŒAvaA hma maqdAna ma< caLÜI.® Ž«h bare ka‹AbaILÜ ŒŸ hAibaLÜ maqdAna ma< gÜÜaŽna. taba ka‹AbaILÜ ŒApana BaA”R pa hmaLÜA ka‹” idhsa ŒŸ Œoka‹A maAir fAŽsa. 9 paACÜe yahovaA ka‹AbaILÜ sa paUCÜesa/ "taohAr BaA”R hAibaLÜ ka‹hA< baAÀ® ka‹AbaILÜ javaAba idhesa/ "maoka‹A naAhIå maAñma. ka‹A ” maor ka‹Ama Œh” ika‹ ma”< ŒApana BaA”R ka‹ caŸka‹saI ŒŸ deKaBaALÜ ka‹rŸ<À® 10 tabba” yahovaA ka‹hesa/ "taU ” ka‹A ika‹hAÀ taohre BaA”R ka‹ rka‹ta jamaIna sa baoLÜta Œh” ika‹ ka‹A ho” gÜÜa Œh”À 11 taU ŒApana BaA”R ka‹ ka‹taLÜ ika‹hA h/ Bau”<yaA taohre hATae sa Œoka‹r rka‹ta LeÜ” bare KauLÜ gÜÜa” Œh”. Ž«h bare taohka‹A ŒigÜÜayaA naAhI Œh” ika‹ taU DartaI sa ka‹Ÿnao LÜABa ŸWÜAvaA. 12 baItaA jamaAnaA ma< taU pa‹saLÜ LÜgÜÜaAyaA ŒŸ Ÿ Œ•CÜI jaAmaI. mauLÜA Œba taU baiùFyaA pa‹saLÜ baoŸbyaA ŒŸ jamaIna taohAr Œ•CÜI pa‹saLÜ ho” ma< madd na ka‹rI. taohka‹A Bau”<yaA pa Gar na imaLÜI. taU jagÜÜah-jagÜÜah BawÜka‹ta rhbyaA.® 13 taba ka‹AbaILÜ ka‹hesa/ "” sajaA Ž«tanaI ijayaAdA Œh” ika‹ ma”< sah naAhIå saka‹ta hŸ<. 14 LÜKaA/ taU ŒAja maoka‹A DartaI sa taija idhsa ma”< na taŸ taoka‹A deKa paAŸba ŒŸr na hI taor inaka‹wÜ rh paAŸba. maor Gar naAhIå baA. maoka‹A jagÜÜah-jagÜÜah BawÜka‹” pa baebasa ka‹INh jaA”R. ŒŸr jaid ka‹Ÿnao mana”R maoka‹A paA” taŸ Ÿ maoka‹A maAir fA”.® 15 taba yahovaA ka‹AbaILÜ sa ka‹hesa/ "ma”< ” naAhIå ho” deba. jaid ka‹Ÿnao taohka‹A maArI taŸ ma”< Ÿ mana”R ka‹ bahota ka‹WÜor sajaA deba.® taba yahovaA ka‹AbaILÜ pa Žka‹ caINhA banaAŽsa. ” caINhA Ÿ bataAvata rhA ika‹ ka‹AbaILÜ ka‹ ka‹Ÿnao na maAr”. kkkkaaaa‹‹‹‹AAAAbbbbaaaaIIIILLLLÜÜÜÜ kkkkaaaa‹‹‹‹ ppppaaaaiiiirrrrvvvvaaaaAAAArrrr 16 taba ka‹AbaILÜ yahovaA ka‹ taija ka‹ caLÜA gÜÜavaA. ka‹AbaILÜ naod desa ma< rh” LÜAgÜÜa. 17 ka‹AbaILÜ ŒApana maehrA¨ ka‹ saMgÜÜa tanae ka‹ ir§taA ika‹hsa. Ÿ gÜÜaAiBana ho” gÜÜa”. Ÿ hnaoka‹ naAŸ< ka‹ ba•caA ja–ma idhsa. ka‹AbaILÜ Žka‹ sahr basaAŽsa/ ŒŸr Œoka‹r naAŸ< ŒApana paUta ka‹ naAŸM pa hnaoka‹ hI rAKaesa. 18 hnaoka‹ sa ”RrAd pa”dA BavaA/ ”RrAd sa mahàyaAŽLÜ pa”dA BavaA/ mahàyaAŽLÜ sa mataUsaAŽLÜ pa”dA BavaA ŒŸr mataUsaAŽLÜ sa LeÜmaeka‹ pa”dA BavaA. 19 LeÜmaeka‹ du” maehrA¨ sa ibayaAh ika‹hsa. Žka‹ maehrA¨ ka‹ naAŸ< ŒAdA ŒŸ dUsar ka‹ naAŸ< isalLÜA rhA. 20 ŒAdA yaAbaLÜ ka‹ ja–maesa. yaAbaALÜ Œona mana”yana ka‹ baApa rhA jaŸna tambaU ma< rhta rhena ŒŸ gÜÜao¨ ka‹ paALÜ paosa ka‹ ŒApana gÜÜaujar basar ka‹rta rhena. 21 ŒadA ka‹ dUsar paUta yaUbaALÜ BaI rhA. yaUbaALÜ/ yaAbaALÜ ka‹ BaA”R rhA. yaUbaALÜ Œona mana”yana ka‹ baApa rhA jaŸna baI,ÜÜaA ŒŸ baA<saurI bajaAvata rhena. 22 isalLÜA taUbaLÜkaq‹na ka‹ ja–ma idhsa. taUbaLÜkaq‹na Œona mana”yana ka‹ baApa rhA jaŸna ka‹A<saA ŒŸ LÜohA ka‹ paesaA ka‹rta rhena. taUbaLÜkaq‹na ka‹ baihna ka‹ naAŸ< naAmaA rhA. 23 LeÜmaeka‹ ŒApana maehr¨Œna sa ka‹hesa> "Že ŒAdA ŒŸ isalLÜA maorŸ baAta saunaA. LeÜmaeka‹ ka‹ maehr¨Œo? jaŸna baitayana ma”< ka‹hta hŸ</ saunaA. Žka‹ mana”R maoka‹A caowÜ pah¦<caAŽsa/ ma”< Œoka‹A maAir fALeÜŸ<. Žka‹ javaAna maoka‹A caowÜ pah¦<caAŽsa Ž«h bare ma”< Œoka‹A maAir fAŽŸ<. 24 jaid ka‹AbaILÜ ka‹ ka‹taLÜ ka‹r” ka‹ sajaA saAta gÜÜaunaA Œh” taŸ LeÜmaka‹ ka‹ ka‹taLÜ ka‹ sajaA satahttar gÜÜaunaA hobyaA?® ŒŒŒŒAAAAddddmmmmaaaa ŒŒŒŒŸŸŸŸ hhhhÃÃÃÃvvvvaaaaAAAA kkkkaaaa‹‹‹‹ nnnnaaaavvvvaaaaAAAA ppppaaaaUUUUttttaaaa ppppaaaa””””ddddAAAA BBBBaaaavvvvaaaaAAAA 25 ŒAdma ŒŸ hvvaA ka‹ saMgÜÜa pauna tanae ka‹ ir§taA BavaA ŒŸ hÃvaA Žka‹ WÜu ŒŸr ba•caA ka‹ ja–ma idhesa. Ÿ pacae ” LÜirka‹A ka‹ naaŸ< saeta rAKaena. hvvaA ka‹hesa/ "parmae§sar maoka‹A Žka‹ ŒŸr paUta idhesa h. ka‹AbaILÜ hAibaLÜ ka‹ maAir fAŽsaÜ mauLÜA saeta Œba maore LÜgÜÜae Œh”.® 26 saeta ka‹ BaI Žka‹ paUta rhA. Žka‹r naAŸ< Žnaosa rhA. Ÿ weÜma< LÜogÜÜana yahovaA ka‹ ŒArADanaA ka‹r”R LÜAgÜÜaena.* ŒŒŒŒAAAAddddmmmmaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ ppppaaaaiiiirrrrvvvvaaaaAAAArrrreeee kkkkaaaa‹‹‹‹ ””””iiiittttaaaahhhhAAAAssssaaaa ” ŒDyaAya ma< ŒAdma ka‹ pairvaAr ka‹ baMsaja ka‹ baAre ma< Œh”. parmae§sar mana”R ka‹ ŒApana sa¨pa ma< banaAŽsa. 2 parmae§sar Œonaka‹A nar ŒŸr maAdA banaAŽsa. jaŸna idna Œonaka‹A banaAŽsa Ÿh” idna Ÿ Œonaka‹A ŒsaIsaesa ŒŸr Œonaka‹A naAŸ< "ŒAdma® rAKaesa. 3 jaba ŒAdma Žka‹ saQ taIsa bairsa ka‹ ho” gÜÜavaA taba Ÿ Žka‹ ŒŸr bacavaA ka‹ baApa BavaA. ” paUta WÜIka‹ ŒAdma ka‹ tarh deKaA” deta rhA. Œdma ŒApana paUta ka‹ naAŸ< saeta rAKaesa. 4 saeta ka‹ ja–ma ka‹ paACÜe ŒAdma ŒAWÜ saQ bairsa ijaŒta rhA. ” idnana ma< ŒAdma ka‹ dUsar baewÜvana ŒŸ ibaiwÜyana Ba”na. 5 ” tarh ŒAdma paUrA naQ saQ taIsa bairsa ijaŒta rhA/ taba Ÿ marA. 6 jaba saeta Žka‹ saQ paA<ca bairsa ka‹ ho” gÜÜavaA taba Œoka‹A Žnaosa naAŸ< ka‹ paUta pa”dA BavaA. 7 Žnaosa ka‹ ja–ma ka‹ paACÜe saeta ŒAWÜ saQ saAta bairsa ijaŒta rhA. ”h” saeta ka‹ dUsar baewÜvana ŒŸ ibaiwÜyana pa”dA Ba”na. 8 ” tarh saeta paUrA naQ saQ baArh bairsa ijaŒta rhA/ taba Ÿ marA. 9 Žnaosa jaba nabbae bairsa ka‹ BavaA/ Œoka‹A kae‹naAna naAŸ< ka‹ paUta pa”dA BavaA. 10 kae‹naAna ka‹ ja–ma ka‹ paACÜe Žnaosa ŒAWÜ saQ paN™h bairsa ijaŒta rhA. ” idnana Žka‹r dUsar baewÜvana ŒŸ ibaiwÜyana pa”dA Ba”na. 11 ” tarh Žnaosa paUrA naQ saQ paA<ca bairsa ijaŒta rhA/ taba Ÿ marA. 12 jaba kae‹naAna sattar bairsa ka‹ BavaA/ Œoka‹A mahLÜLeÜLÜ naAŸ< ka‹ paUta pa”dA BavaA. 13 mahLÜLeÜLÜ ka‹ ja–ma ka‹ paACÜe ŸŸŸŸ wwwweeeeÜÜÜÜmmmmaaaa<<<< ²²²² LLLLÜÜÜÜAAAAggggÜÜÜÜÜÜÜÜaaaaeeeennnnaaaa ” sabd ka‹ ŒrTa Œh” yahovaA ka‹ gÜÜaohrAva” LÜAgÜÜaena. kae‹naAna ŒAWÜ saQ caALÜIsa bairsa ijaŒta rhA. ” idnana kae‹naAna 5
 5. 5. 5 ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 5:14-6:19 ka‹ dUsar baewvana ŒŸ ibaiwÜyana pa”dA Ba”na. 14 ” tarh kae‹naAna paUrA naQ saQ dsa bairsa ijaŒta rhA/ taba Ÿ marA. 15 jaba mahLÜLeÜLÜ paqsaMWÜ bairsa ka‹ BavaA/ Œoka‹A yaered naAŸ< ka‹ paUta pa”dA BavaA. 16 yaered ka‹ ja–ma ka‹ paACÜe mahLÜLeÜLÜ ŒAWÜ saQ taIsa bairsa ijaŒta rhA. ” idnana ma< Œoka‹A dUsar baewÜvana ŒŸ ibaiwÜyana pa”dA Ba”na. 17 ” tarh mahLÜLeÜLÜ paUrA ŒAWÜ saQ paMcaAnnabae bairsa ijaŒta rhA. taba Ÿ marA. 18 jaba yaered Žka‹ saQ baAsaWÜ bairsa ka‹ BavaA taŸ Œoka‹A hnaoka‹ naAŸ< ka‹ paUta pa”dA BavaA. 19 hnaoka‹ ka‹ janama ka‹ paACÜe yaered ŒAWÜ saQ bairsa ijaŒta rhA. ” idnana ma< Œoka‹A dUsar baewvana ŒŸ ibaiwÜyana pa”dA Ba”na. 20 ” tarh yaered paUrA naQ saQ baAsaWÜ bairsa ijaŒta rhA/ taba Ÿ marA. 21 jaba hnaoka‹ paÏÏsaWÜ bairsa ka‹ BavaA/ Œoka‹A mataUsaeLÜh naAŸ< ka‹ paUta pa”dA BavaA. 22 mataUsaeLÜh ka‹ ja–ma ka‹ paACÜe hnaoka‹ parmae§sar ka‹ saMgÜÜa taIna saQ bairsa rhA. ” idnana Œoka‹r dUsar baewÜvana ŒŸ ibaiwÜyana pa”dA Ba”na. 23 ” tarh hnaoka‹ paUrA taIna saQ paqsaMWÜ bairsa ijaŒta rhA. 24 Žka‹ idnaA hnaoka‹ parmae§sar ka‹ saMgÜÜa caLÜta* rhA ŒŸ ŒCÜnna ho” gÜÜavaA ka‹Aheika‹ parmae§sar ŸWÜA” iLÜhsa. 25 jaba mataUsaeLÜh Žka‹ saQ sattaAsaI bairsa ka‹ BavaA/ Œoka‹A LeÜmaeka‹ naAŸ< ka‹ paUta pa”dA BavaA. 26 LeÜmaeka‹ ka‹ ja–ma ka‹ paACÜe mataUsaeLÜh saAta saQ bayaAsaI bairsa ijaŒta rhA. ” idnaA Œoka‹re dUsar baewÜvana ŒŸ ibaiwÜyana pa”dA Ba”na. 27 ” tarh mataUsaeLÜh paUrA naQ saQ Œonahttar bairsa ijaŒta rhA/ taba Ÿ marA. 28 jaba LeÜmaeka‹ Žka‹ saQ byaAsaI bairsa ka‹ BavaA/ Ÿ Žka‹ WÜu paUta ka‹ baApa banaA. 29 LeÜmaeka‹ ŒApana paUta ka‹ naAŸ< naUh Daresa. LeÜmaeka‹ ka‹hesa/ "hma ika‹saAna LÜogÜÜa ka‹WÜor maehnata ka‹irta h ka‹Aheika‹ parmae§sar Bau”<yaA ka‹ sarApae Œh”. mauLÜA naUh hma pacana ka‹ ŒrAma deba.® 30 naUh ka‹ ja–ma ka‹ paACÜe/ LeÜmaeka‹ paA<ca saQ paMcaAnnabae bairsa ijaŒta rhA. ” idnana Œoka‹re dUsar baewÜvana ŒŸ ibaiwÜyana pa”dA Ba”na. 31 ” tarh LeÜmaeka‹ paUrA saAta saQ satahttar bairsa ijaŒta rhA/ taba Ÿ marA. 32 jaba naUh paA<ca saQ bairsa ka‹ BavaA/ Œoka‹re saema/ hAma ŒŸr yaepata naAŸ< ka‹ paUta pa”dA BaŽna. LLLLÜÜÜÜooooggggÜÜÜÜÜÜÜÜaaaa ppppaaaaAAAAppppaaaaIIII hhhhoooo”””” ggggÜÜÜÜÜÜÜÜaaaaŽŽŽŽnnnnaaaa Bau”<yaA pa mana”yana ka‹ gÜÜanataI baAùF” LÜAgÜÜa. ” mana”yana ka‹ ibaiwÜyana pa”dA Ba”na. 2 Œba parmae§sar ka‹ paUtana LÜKaena ika‹ mana”R ka‹ ibaiwÜyana saunnar Œh”<. Ž«h bare parmae§sar ka‹ paUtana ŒApana ŒApana ”•CÜA ka‹ mautaAibaka‹ jaesae caAhena Œosae ibayaAh ika‹hena. 3 taba yahovaA ka‹hesa/ "LÜogÜÜa isairpa‹ maAnava Œh”. ma”< hmaesaA ŒApana ŒAitamaA ka‹ ” sabana sa du>KaI na ho” deba. ma”< Œonaka‹A Žka‹ saQ baIsa bairsa ka‹ ijannagÜÜaI deba.® 4 Œona idnana ŒŸr Œoka‹r paACeÜ BaI h¦ŒA< naeöpa‹iLÜma LÜogÜÜa* Ÿ DartaI ma< rhta rhena. jaba parmae§sar ka‹ paUtana hhhhnnnnaaaaooookkkkaaaa‹‹‹‹ caLÜta sabd ka‹ ŒrTa Œh” "hnaoka‹ parmae§sar ka‹ saMgÜÜa saMgÜÜa caLÜta rhA.® mana”yana ka‹ ibaiwÜyana saAdI ika‹hena taŸ Œona sa baccae paqdA 6 BaŽna. Ÿ pacae masahàr LÜogÜÜa rhena. Ÿ pacae paurAnae jamaAnae sa bahAdur rhena. 5 yahovaA LÜKaesa ika‹ Bau”<yaA pa mana”R bahota ijaŒAdA paApaI Œh”<. yahovaA LÜKaesa ika‹ mana”R LÜgÜÜaAtaAr baurI baAta hI saocata h. 6 yahovaA ka‹ ” baAta ka‹ du>Ka BavaA ika‹ ma”< Bau”<yaA pa mana”R ka‹ ka‹Ahe banaAŽŸ<À yahovaA ” baAta sa bahota du>KaI BavaA. 7 Ž«h bare yahovaA ka‹hesa/ "ma”< ŒApana bana”R Ba” Bau”<yaA ka‹ saba mana”yana ka‹ Katama ka‹” deba. ma”< hr Žka‹ mana”R/ janaAvar ŒŸ Bau”<yaA pa regÜÜaM”vaALÜA hr Žka‹ jaIŸ ja–tau ka‹ naAsa ka‹rba. ma”< Œka‹Asae ka‹ icar”yana ka‹ BaI Katama ka‹” deba. ka‹AheÀ ka‹Aheika‹ ma”< ” baAta sa du>KaI ŒhŸ< ika‹ ma”< ” sabaihM caIjana ka‹ banaŽŸ<.® 8 mauLÜA Bau”<yaA pa yahovaA ka‹ Kausa ka‹r” vaALÜA Žka‹ mana”R rhA-naUh. nnnnaaaaUUUUhhhh ŒŒŒŒŸŸŸŸ jjjjaaaaLLLLÜÜÜÜ kkkkaaaa‹‹‹‹ PPPPaaaaLLLLÜÜÜÜyyyyaaaa 9 ” naUh ka‹ ijannagÜÜaI ka‹ ka‹hAnaI baAwÜ”. Ÿ ŒApana sama” ma< Žka‹ bahota hI ŒcCÜA mana” rhA. ŒŸr Ÿ hmaesaA parmae§sar ka‹ Œnausar,ÜÜa ika‹hesa. 10 naUh ka‹ taIna paUta rhena/ saema/ hAma ŒŸ yaepaeta. 11 - 12 parmae§sar DartaI pa inagÜÜaAh dŸùfAŽsa ŒŸ Ÿ inahAresa ika‹ Bau”<yaA ka‹ mana”yana babaARd ka‹” idhe Œh”<. hr Žka‹ WÜŸre pa maArka‹AwÜ pa‹”LÜA rhA. mana”R paipayaA” gÜÜa rhena ŒŸ k•aà‹r ho” gÜÜa rhena/ ŒŸr Ÿ pacae DartaI pa ŒApana ijannagÜÜaI babaARd ka‹” idhe rhena. 13 Ž«h bare parmae§sar naUh sa ka‹hesa/ "saba mana”yana DartaI ka‹ ika‹roDa ŒŸ ihMsaA sa paAwÜ idhe Œh”<. ” KaAitar ma”< sabaihM ijaŒta PaAi,ÜÜayana ka‹ naAsa ka‹” deba. ma”< Œonaka‹A Bau”<yaA sa hwÜA” deba. 14 gÜÜaopaer ka‹ ka‹AWÜ ba”parA ŒŸ ŒApana KaAitar Žka‹ WÜu jahAja banaAvaA. jahAja ma< ka‹marna banaAvaA ŒŸ jahAja ka‹ rALÜ sa BaItare ŒŸ baAher LÜIipa d•yaA. 15 "jaŸna jahAja ma”< banaAva” caAhta hŸ< Œoka‹r naApa jaoKa taIna saQ hATa LÜmbaA/ pacaAsa hATa caQùfA/ taIsa hATa ¬<ca Œh”. 16 jahAja bare CÜta sa ka‹rIba Žka‹ hATa KaALÜe iKarka‹I banaAvaA. jahAja ka‹ bagÜÜaLÜ ma< pa‹AwÜka‹ banaAvaA. jahAjae ma< taIna maMijaLÜ banaAvaA. ¬par ka‹ maMijaLÜ/ ibacaka‹Ÿ maMijaLÜ ŒŸ tarKaALeÜ ka‹ maMijaLÜ. 17 "taU pacana ka‹ jaŸna bataAva” caAhta hŸ< Œoka‹A iDayaAna sa saunaA. ma”< DartaI pa baùfvaAr BaArI paAnaI ka‹ baAùF iLÜŒAŸba. Œka‹Asae ka‹ naIcae sabaihM jaIŸna ka‹ naAsa ka‹rba. DartaI ka‹ saba jaIŸ mair ja”hIå. 18 mauLÜA ma”< taU sabana ka‹ bacaAŸba. taba ma”< taohsae Žka‹ KaAsa ka‹rAr ka‹rba. taU/ taohAr paUtana/ taohAr maehrA¨ ŒŸ taohAr pataohuŒna sabaihM jahAja ma< savaAr ho”hIå. nnnnaaaaeeeeööööppppaaaa‹‹‹‹iiiiLLLLÜÜÜÜmmmmaaaa LLLLÜÜÜÜooooggggÜÜÜÜÜÜÜÜaaaa naeöpa‹iLÜma LÜogÜÜa Ÿ idnaA Ÿh” desa ma< rhta rhena. ” saba” Žka‹re paACÜe BaI h¦ŒA< rhta rhena jaba parmae§sar ka‹ paUta LÜogÜÜa mana”R ka‹ ibaiwÜyana sa ibayaAh ika‹hena ŒŸ ” maehr¨Œna LÜirka‹na ka‹ ja–ma idhnaA. ” LÜirka‹na masahàr BaŽna. ” saba” paurAnaA jamaAnaA sa bahAdur rhena. 19 saMgÜÜa ma< taohka‹A ijaŒta PaA,ÜÜaI ka‹ jaoùfA BaI LÜ” ŒAva” ka‹
 6. 6. ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 6:20-8:14 6 ho”. hr Žka‹ PaA,ÜÜaI ka‹ nar ŒŸ maAdA jaoùfA jahAjaeÜ ma< iLÜŒAvaA. ŒApana saMgÜÜa Œonaka‹A ijaŒta rAKaA. 20 DartaI ka‹ hr ika‹isama ka‹ icar”yana ka‹ jaoùfA BaI herA. DartaI ka‹ hr ika‹isama ka‹ janaAvarna ka‹ jaoùfA herA. DartaI pa rÎgÜÜa”vaALÜA hr Žka‹ jaIŸ ka‹ jaoùfA ka‹ BaI herA. DartaI pa hr ika‹isama ka‹ janaAvarna ka‹ nar ŒŸ maAdA taohre saMgÜÜa ho”hIå. jahAjae pa Œonaka‹A ijaŒta rAKaA. 21 DartaI pa saba ika‹isama ka‹ Baojana BaI LÜ” jahAjae pa LÜ” ŒAvaA. ” Baojana taohre bare ŒŸ janaAvarna bare ho”.® 22 naUh ” saba ka‹CÜà ika‹hsa. naUh parmae§sar ka‹ saba h¦kau‹ma ka‹ maAna iLÜhsa. jjjjaaaaLLLLÜÜÜÜ PPPPaaaaLLLLÜÜÜÜyyyyaaaa ssssaaaauuuu¨¨¨¨ hhhhoooottttaaaa hhhh taba yahovaA naUh sa ka‹hesa/ "ma”< LÜKaeŸ< h ika‹ ” sama” ka‹ baure mana”yana ma< taU hI Žka‹ naIka‹ mana”R ŒhA. Ž«h bare taU ŒApana pairvaAr ka‹ bawÜorA ŒŸ taU pacae sabaihM jahAjae ma< caLÜA jaA. 2 hr Žka‹ sauë janaAvar ka‹ saAta jaoùfA/ :saAta WÜu nar ŒŸ saAta WÜu maAdAò saMgÜÜa ma< LÜ” lyaA ŒŸ DartaI ka‹ ¬par dUsar Œsauë janaAvarna ma< sa Žka‹ Žka‹ jaoùfA nar ŒŸ maAdA iLÜŒAvaA. ” sabaihM janaAvarna ka‹ ŒApana saMgÜÜa jahAjae ma< LÜ” ŒAvaA. 3 hvaA ma< Ÿùf”vaALÜA saba paMiCÜna ka‹ saAta WÜu jaoùfA :saata WÜu nar ŒŸ saata WÜu maAdAò iLÜŒAvaA. Žhsae ” saba” janaAvarna Bau”<yaA pa ijaŒta r”hIå/ jaba ika‹ dUsar janaAvarna imaiwÜ ja”hIå. 4 Œba sa sataŽ< idna ma”<M Bau”<yaA pa bahota” BaArI baKaAR paWÜŸba. ” baKaAR caALÜIsa idna ŒŸ caALÜIsa rAta rhI. p£TvaI ka‹ sabaihM ijaŒ”vaALeÜ PaA,ÜÜaI mar ibaLÜA” ja”hIå. maor bana”R saba icaijayana na§wÜ ho” ja”hIå.® 5 naUh Œona sabaihM baitayana ka‹ maAnaesa jaŸna yahovaA h¦kau‹ma idhe rhA. 6 baKaAR ŒAva” ka‹ weÜ<ma naUh CÜ> saQ bairsa ka‹ rhA. 7 naUh ŒŸ Œoka‹r pairvaAr baAùF ka‹ paAnaI sa baca” bare jahAjae ma< caLÜA gÜÜavaA. naUh ka‹ maehrA¨/ Œoka‹r paUtana ŒŸ Œonaka‹” maehr¨Œna Œoka‹re saMgÜÜa rihna. 8 p£TvaI ka‹ saba sauDd janaAvarna ŒŸ ŒsauDd janaAvarna/ paMiCÜyana ŒŸ Bau”<yaA pa regÜÜaM”vaALÜA saba jaIŸ. naUh ka‹ saMgÜÜa jahAjae ma< caùFena. 9 ” saba” janaAvarna ka‹ nar ŒŸ maAdA jaoùfA parmae§sar ka‹ h¦kau‹ma sa jahAjae ma< caùFena. 10 saAta idnaA paACÜe baAùF sau¨ Ba”. DartaI pa baKaAR ho” LÜAgÜÜa. 11 - 13 dUsar mahInaA ka‹ satarhÎ idna/ jaba naUh CÜ>saQ bairsa ka‹ rhA/ DartaI ka‹ naIcae ka‹ saba saotaA paU‹wÜ paùfena ŒŸ DartaI sa paAnaI bahba sau¨ ho” gÜÜavaA. Ÿh” idna DartaI pa BaArI baKaAR ho” LÜAgÜÜa. Œ”saA LÜAgÜÜa maAnaA ika‹ Œka‹Asae ka‹ iKaùfka‹I KauLÜ gÜÜa” ho”. caALÜIsa idna ŒŸ caALÜIsa rAta taLÜka‹ baKaAR DartaI pa hota rhI.® WÜIka‹ Ÿh” idna naUh/ Œoka‹r maehrA¨/ Œoka‹r paUta/ saema/ hAma ŒŸ yaepaeta ŒŸr Œoka‹r maehr¨Œna jahAjae pa caùFena. 14 Ÿ pacae ŒŸ DartaI pa hr ika‹isama ika‹isama ka‹ janaAvar jahAjae ma< rhena. hr tarh ka‹ gÜÜao¨/ DartaI pa regÜÜaM”vaALeÜ hr ika‹isama ka‹ jaIŸ ŒŸ hr tarh ka‹ paMCÜI jahAjae ma< rhena. 15 ” saba” janaAvarna naUh ka‹ saMgÜÜa jahAjae ma< rhena hr jaAita ka‹ ijaŒta janaAvarna ka‹ ” saba” jaoùfA rhena. 16 parmae§sar ka‹ h¦kau‹ma ka‹ mautaAibaka‹ sabaihM janaAvarna jahAjae ma< caùFena. Œoka‹re BaItar jaAŽ ka‹ paACÜe yahovaA drvaAjaA baNd ka‹” idhsa. 7 17 caALÜIsa idnaA taLÜka‹ Bau”<yaA pa paAnaI ka‹ PaLÜya hota rhA. paAnaI baAùFba sau¨ BavaA ŒŸ Ÿ jahAjae ka‹ DartaI sa ¬par ŸWÜA” idhsa. 18 paAnaI baAùFta rhA ŒŸ jahAja DartaI sa bahota”R ¬par taqrta rhA. 19 paAnaI Ž«tanaA ¬<ca ŸWÜA ika‹ ¬<caA ta ¬<caA pahAùf BaI paAnaI ma< baUùf gÜÜaŽna. 20 paAnaI pahAùfe ka‹ ¬par bahta rhA. paAnaI saba sa ¬<ca pahAùfe sa paN™h hATa ¬<ca rhA. 21 - 22 DartaI ka‹ saba jaIŸ maArA gÜÜaŽna. hr Žka‹ maehrA¨ ŒŸr mana”R mair gÜÜaŽna. sabaihM paMCÜI ŒŸ sabaihM tarh ka‹ janaAvar mar gÜÜaŽna. sabaihM tarh ka‹ janaAvarna ŒŸr rÎgÜa”vaALÜna janaAvarna mair gÜÜaŽna. DartaI ka‹ hr Žka‹ jaIŸ/ saAMsa LeÜ”vaALÜna parAnaI mair gÜÜaŽna. 23 ” tarh parmae§sar DartaI ka‹ saba ijaŒta hr Žka‹ mana”R/ hr Žka‹ janaAvar/ hr Žka‹ regÜÜaM”vaALÜA jaIŸ ŒŸ hr Žka‹ paMCÜI ka‹ naAsa ka‹” idhsa. ” saba” DartaI sa Katama ho” gÜÜaŽna. isairpa‹ naUh/ Œoka‹re saMgÜÜa jahAjae ma< caùFe mana”yana ŒŸ janaAvarna ka‹ ijannagÜÜaI bacaI rhI. 24 ŒŸr paAnaI Žka‹ saQ pacaAsa idnaA taLÜka‹ Bau”<yaA ka‹ baore rhA. ppppaaaaAAAAnnnnaaaaIIII kkkkaaaa‹‹‹‹ PPPPaaaaLLLLÜÜÜÜyyyyaaaa KKKKaaaattttaaaammmmaaaa hhhhoooottttaaaa hhhh mauLÜA parmae§sar naUh ka‹ naAhIå ibasarA. parmae§sar naUh ŒŸ jahAjae ma< Œoka‹re saMgÜÜa rÜh”vaALÜna saba pasauŒna ŒŸ janaAvarna ka‹ sauimare rhA. parmae§sar DartaI pa hAvaA caLÜAŽsa ŒŸ saArA paAnaI GawÜ” ho” LÜAgÜÜa. 2 Œka‹Asae sa baKaAR Taima gÜÜa” ŒŸ DartaI ka‹ naIcae sa paAnaI bahba ¨ika‹ gÜÜavaA. 3 DartaI ka‹ baor”vaALÜA paAnaI LÜgÜÜaAtaAr GawÜta caLÜA gÜÜavaA. Žka‹ saQ pacaAsa idna paACeÜ paAnaI Ž«tanaA Ÿtair gÜÜavaA ika‹ jahAja pau‹ina sa DartaI pa ŸtarA. 4 jahAja ŒrArAta ka‹ pahAùfna ma< sa Žka‹ pa ŒA”kae‹ iwÜka‹ gÜÜavaA. ” sataŽ< mahInaA ka‹ sa¤ahvaA< idna rhA. 5 paAnaI Ÿtarta gÜÜavaA ŒŸ dsavaeÎ mahInaA ka‹ paihLÜA idna pahAùfna ka‹ caowÜI paAnaI ka‹ ¬par deKa««AŽ de” LÜAgÜÜa. 6 jahAjae ma< banaI iKaùfka‹I ka‹ naUh caALÜIsa idna paACeÜ KaoLeÜsa. 7 naUh Žka‹ ka‹QŒA ka‹ baAher ŸùfAŽsa. ka‹QŒA Ÿiùfkae‹ taba taLÜka‹ öpa‹rta” rhA jaba taLÜka‹ DartaI paUrI tarh JaurA” na gÜÜa”. 8 naUh Žka‹ WÜu ùùpa‹Aka›taA BaI baAher paWŽsa. Ÿ ” jaAna” caAhta rhA ika‹ paAnaI DartaI pa GaiwÜ gÜÜavaA yaA naAhIå. 9 ùùpa‹Aka›taA ka‹ ka‹hà< ba”WÜ” ka‹ WÜŸr naAhIå imaLÜA ka‹Aheika‹ Œbah¦< taLÜka‹ paAnaI DartaI pa pa‹”LÜA rhA. Ž«h bare Ÿ naUh ka‹ inaŒre jahAjae pa pauina LÜQiwÜ ŒAvaA. naUh ŒApana hATa pa‹”LÜA”kae‹ ùùùpa‹Aka›taA ka‹ jahAjae pa vaApasa iBatare LÜ” iLÜhesa. 10 saAta idna paACeÜ naUh pau‹ina ùùpa‹Aka›taA ka‹ paWŽsa. 11 Ÿ idna dupahr ka‹ paACeÜ ùpa‹Aka›taA naUh ka‹ LÜgÜÜae ŒAvaA. ùpa‹Aka›taA ka‹ mau<h ma< Žka‹ WÜu taAjaI ja”taUna ka‹ paAtaI rhI. ” caINhA naUh ka‹ ” bataAva” bare rhA ika‹ Œba DartaI pa JaurAna Bau”<yaA Œh”. 12 naUh saAta idna paACeÜ pau‹na ùpa‹Aka›taA ka‹ paWŽsa. mauLÜA ” weÜma ùpa‹Aka›taA LÜQwÜA hI naAhIå. 13 Œoka‹re paACeÜ naUh jahAjae ka‹ drvaAjaA KaoLeÜsa. naUh LÜKaesa ŒŸ paAŽsa ika‹ Bau”<yaA JaurAna baA. ” naUh ka‹ CÜÉ saQ Žka‹ bairsa ka‹ paihLeÜ mahInaA ka‹ paihLÜA idna rhA. 14 dUsar mahInaA ka‹ sattaA”savaA< idna taLÜka‹ Bau”<yaA paUrI tarh JaurA” gÜÜa”. 8
 7. 7. 7 ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 8:15-9:29 15 taba parmae§sar naUh sa ka‹hesa/ 16 "jahAja ka‹ tajaA. taU/ taohAr patnaI taohAr paUta LÜogÜÜa ŒŸ Œonaka‹” maehr¨Œna saba Œba baAher ŒAvaA. 17 hr Žka‹ ijaŒta PaA,ÜÜaI/ saba paMCÜI/ janaAvarna ŒŸ Bau”<yaA pa regÜÜaMvaALÜna sabaihM ka‹ jahAja sa baAher iLÜŒAvaA. ” saba” janaAvarna bahota sa janaAvarna pa”dA ka‹irhIå ŒŸ Bau”<yaA ka‹ Bair de”hIå.® 18 Ž«h bare naUh ŒApana paUtana/ ŒApana maehrA¨/ ŒApana paUtana ka‹ maehrA¨Œna ka‹ saMgÜÜa jahAja sa baAher ŒAvaA. 19 sabaihM janaAvarna/ saba regÜÜaM”vaALÜA jaIŸ ŒŸ saba paMCÜI jahAja ka‹ taija idhena. saba janaAvar jahAja sa nar ŒŸ maAdA ka‹ jaoùfA ka‹ saMgÜÜa baAher ŒAŽna. 20 taba naUh yahovaA bare Žka‹ vaedI banaAŽsa. Ÿ ka‹CÜU sauDd paMiCÜyana ŒŸ ka‹CÜU sauDd janaAvarna ka‹ iLÜhesa ŒŸ Œonaka‹A vaedI pa parmae§sar ka‹ BaeMwÜ ka‹ ¨pa ma< baAresa. 21 yahovaA ” saba baiLÜdAnana ka‹ saugÜÜaönDa paA”kae‹ Kausa BavaA. yahovaA mana-hI-mana ka‹hesa/ "ma”< öpa‹na ka‹bah¦< mana”R ka‹ ka‹Ar,ÜÜa Bau”<yaA ka‹ na sarApaba. mana”R CÜowÜI Ÿm˜a sa hI baurI baAta saoca” LÜAgÜÜata h. Ž«h bare ja”saA ma”< ŒbaihM ika‹heŸ< h. ” tarh Œba ma”< ka‹bah¦< saba PaAi,ÜÜayana ka‹ sajaA na deba. 22 jaba taLÜka‹ ” Bau”<yaA rhI taba taLÜka‹ yah pa” pa‹saLÜ pa”dA ka‹r” ŒŸ pa‹saLÜ ka‹AwÜ” ka‹ sama” hmaesaa rhI. Bau”<yaA pa gÜÜarmaI ŒŸ jaAùfA ŒŸ idna ŒŸ rAta hmaesaA hota r”hIå.® nnnnaaaa””””RRRR ssssaaaauuuu¨¨¨¨ŒŒŒŒAAAAttttaaaa parmae§sar naUh ŒŸ Œoka‹r paUtana ka‹ ŒsaIsaesa ŒŸ Œonasae ka‹hesa/ "bahota sa ba•caA pa”dA ka‹rA ŒŸ ŒApana LÜogÜÜana sa Bau”<yaA Bair d•yaA. 2 Bau”<yaA ka‹ saba janaAvarna taohre fre sa TarTar”hIå ŒŸ Œka‹Asae ka‹ hr Žka‹ paMCÜI taohsae firhIå. Bau”<yaA pa reMgÜÜa”vaALÜA hr Žka‹ jaIŸ ŒŸ samaud•dr ka‹ hr Žka‹ maCÜrI taU mana”yana ka‹ Œdba ka‹rI ŒŸ taU pacana sa ferA”. taU ” sabaihM ka‹ ¬par h¦kau‹ma caLŸbyaA. 3 baItae BaŽ sama” ma< taU pacana ka‹ ma”< hr Žka‹ WÜu paeùf-paQDaA KaA” bare idheŸ< rheŸ<. Œba hr Žka‹ janaAvar BaI taohAr Baojana ho”. ma”< Bau”<yaA ka‹ hr caIja taU pacana ka‹ deta hŸ<-Œba ” saba” taohAr Œh”<. 4 ika‹ntau ma”< taU pacana ka‹ Žka‹ h¦kau‹ma deta ŒhŸ< ika‹ taU ka‹Ÿnao janaAvarna ka‹ taba taLÜka‹ na KAAyaA jaba taLÜka‹ Œohmaa Œonaka‹A rka‹ta baAwÜ”. 5 ma”< taohrI ijannagÜÜaI ka‹ badLeÜ taohAr rka‹ta maA<gÜÜaba ka‹h” ka‹ ŒrTa Œh” ma<” Ÿ jaAnavare ka‹ ijannagÜÜaI maA<gÜÜaba jaŸna ka‹Ÿnao mana”R ka‹ maArI. ŒŸr ma<” Ÿ mana”R ka‹ ija÷anaI maA<gÜÜaba jaŸna dUsare mana”R ka‹ maArI. 6 "parmae§sar mana”R ka‹ ŒApana sa¨pa ma< banaAŽsa h. Ž«h bare jaŸna ka‹Ÿnao mana”R ka‹ KaUna bahA”/ Œoka‹r KaUna mana”R ka‹ jairyae bahAvaA jaA”. 7 "naUh taohka‹A ŒŸ taohre paUtana ka‹ Fer LÜirka‹A ho”< ŒŸ DartaI ka‹ mana”yana sa BaA<iWÜ d•yaA.® 8 taba parmae§sar naUh ŒŸ Œoka‹re paUtana sa ka‹hesa/ 9 "Œba ma”< taohka‹A ŒŸ taohre sa–taAnae ka‹ bacana deta hŸ<. 10 ma”< ” bacana taohre saMgÜÜa jahAjae sa baAher ŒAva”vaALÜna sabaihM paMiCÜna/ saba gÜÜao¨Œna ŒŸ saba janaAvarna ka‹ deta hŸ<. ma”< DartaI pa” rh”vaALÜna sabaihM vastauŒna ka‹ bacana deta hŸ<. 11 ma”< taohka‹A 9 bacana deta hŸ</ "paAnaI ka‹ baAùF sa DartaI ka‹ saba ijannagÜÜaI babaARd ho” gÜÜa” mauLÜA Œba ” ka‹bah<¦ na ho”. Œba baAùF öpa‹na ka‹bah¦< DartaI ka‹ ijannagÜÜaI ka‹ babaARd na ka‹rI.® 12 ŒŸr parmae§sar ka‹hesa/ "” isad•Da ka‹r” bare ma”< taohka‹A ” bacana idheŸ< h ika‹ ma”< taohka‹A ka‹CÜU deba. ” sabaUta bataA” ika‹ ma”< taohsae ŒŸ Bau”<yaA ka‹ sabaihM ijaŒta PaAi,ÜÜayana sa Žka‹ WÜu ka‹rAr ika‹heŸ< h. ” ka‹rAr Baiva§sa ma< sadA banaI rhI jaeka‹r sabaUta ” Œh”. 13 ika‹ ma”< badrna ma< ”N™ DanauKa banaAŽŸ< h. ”n™ DanauKa maore ŒŸ Bau”<yaA ka‹ baIca ka‹rAr ka‹ sabaUta Œh”. 14 jaba ma”< Bau”<yaA ka‹ ¬par badre ka‹ iLÜŒAŸba taŸ taU baAdrna ma< ”N™ DanauKa deKabyaA. 15 jaba ma”< ” ”N™ DanauKa ka‹ inahArba tabaih ma”< taohre/ Bau”<yaA ka‹ sabaihM ijaŒta PaAi,ÜÜayana ŒŸ ŒApana baIca Ba”R ka‹rAr ka‹ sauimarba. ” ka‹rAr ” baAta ka‹ baAwÜ” ika‹ baaùF pau‹na ka‹bah¦< Bau”<yaA ka‹ PaAi,ÜÜayana ka‹ naAsa na ka‹rI. 16 jaba ma”< iDayaAna sa baAdrna ma< ”N™ DanauKa ka‹ inahArba taba ma”< sadA banaI rh”vaALÜI ka‹rAr ka‹ sauimarba. ma”< ŒApana ŒŸ Bau”<yaA ka‹ saba ijaŒta PaAi,ÜÜayana ka‹ baIca Ba” ka‹rAr ka‹ sauimarba.® 17 ” tarh yahovaA naUh sa ka‹hesa/ "Ÿ ”N™ DanauKa maore ŒŸ Bau”<yaA ka‹ saba ijaŒta PaAi,ÜÜayana ka‹ baIca Ba” ka‹rAr ka‹ sabaUta baAwÜ”.® ssssaaaammmmaaaaSSSSyyyyaaaaAAAA ppppaaaauuuu‹‹‹‹nnnnaaaa ssssaaaauuuu¨¨¨¨ hhhhoooottttaaaa hhhhIIIIåååå 18 naUh ka‹ paUta LÜogÜÜa Œoka‹re saMgÜÜa jahAja sa baAher ŒAŽna. Œonaka‹” naAŸM saema/ hAma ŒŸ yaepaeta rhena. :hAma taŸ ka‹naAna ka‹ baApa rhA.ò 19 ” taInaŸ naUh ka‹ paUtana rhena ŒŸ saMsaAre ka‹ sabaih mana”R ” taInaŸ sa pa”dA rhena. 20 naUh ika‹saAna banaA. ŒMgÜÜaUr ka‹ baigÜÜayaA LÜgÜÜaAŽsa. 21 naUh ŒMgÜÜaUr ka‹ dAKarsa banaAŽsa ŒŸ ipaŽsa. Ÿ dAKarsa paIkae‹ ma§ta ho” gÜÜavaA ŒŸ taµbaU ma< LÜoiwÜ gÜÜavaA. Ÿ ka‹Ÿnao ŒoùFnaA naAhIå paihre rhA. 22 ka‹naAna ka‹ baApa hAma Œpanae baApa ka‹ naMgÜÜaA deKaesa. Ÿ taµbaU sa baAher ŒApana Ba”yana ka‹ bataAŽsa. 23 tabaihM saema ŒŸ yaepaeta Žka‹ WÜu ŒoùFnaA iLÜhsa. Ÿ du”naŸ< ŒoùFnaA ka‹ paIWÜ pa fA”kae‹ ŸLÜwÜe mauh< tambaU ma< gÜÜaŽna. Ÿ pacae ŒApanaA baApa Ÿ naMgÜÜaApana ka‹ FA<ka‹ idhsa jabaika‹ Ÿ sama” Œoka‹r mauh< ka‹ ¨Ka tambaU ka‹ samanvaA rhA. ” tarh Ÿ pacae ŒApana baApa ka‹ naMgÜÜaApana naAhIå LÜKaena. 24 paACeÜ naUh sao”kae‹ ŸWÜA. :Ÿ dAKarsa ka‹ nasaA ka‹ ka‹Ar,ÜÜa saoŒta rhA.ò taba Œoka‹A pataA LÜAgÜÜa ika‹ Œoka‹r saba ta naANh paUta hAma Œoka‹re saMgÜÜa ka‹A ika‹he rhA. 25 Ž«h bare naUh sarApa idhesa/ "” sarApa ka‹naAna bare ho” ika‹ Ÿ ŒApana Ba”yana ka‹ dAsa ho”.® 26 naUh ” BaI ka‹hesa/ "saema ka‹ parmae§sar yahovaA Danna ho”? ka‹naAna saema ka‹ dAsa ho”. 27 parmaessar yaepaeta ka‹ ijaŒAdA Bau”<yaA de”. parmae§sar saema ka‹ taµbaU ma< rh” ŒŸr ka‹naAna Œoka‹r dAsa bana”.® 28 baAùF ka‹ paACeÜ naUh saAùFe taIna saQ bairsa ijaŒta rhA. 29 naUh paUrA saAùFe naQ saQ bairsa ijaŒta rhA/ taba Ÿ marA.
 8. 8. ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 10:1-11:9 8 rrrrAAAAsssswwww°°°°ÜÜÜÜ bbbbaaaaAAAAùùùùFFFF”””” ŒŒŒŒŸŸŸŸ ppppaaaa‹‹‹‹””””LLLLÜÜÜÜ jjjjaaaaAAAA”””” naUh ka‹ paUta saema. hAma ŒŸ yaepaeta rhena. baAùF ka‹ paACeÜ ” taInaŸ< bahota sa paUtana ka‹ baApa BaŽna. ihŒA< saema/ hAma ŒŸ yaepaeta sa pa”dA ho”vaALÜna paUtana ka‹ saUcaI dINh jaAta Œh”> yyyyaaaaeeeeppppaaaaeeeettttaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ ssssaaaaMMMMttttaaaaaaaannnnaaaannnnaaaa 2 yaepaeta ka‹ paUta rhena> gÜÜaomaer/ maagÜÜaogÜÜa/ maadq/ yaavaana/ taUbaLÜ/ maesaeka‹ ŒŸ taIrasa. 3 gÜÜaomaer ka‹ paUta rhena> Œsaka‹naja/ rIpata ŒŸ taogÜÜamaAR 4 yaavaana ka‹ paUta rhena> ŽLÜIsaa/ tasaIRsa/ ika‹ttaI ŒŸ dodanaI. 5 BaUmaDya saagÜÜar ka‹ caairh¦< ka‹”<taI taweÜ pa jaŸna mana”R rh” LÜagÜÜaena Ÿ pacae yaepaeta ka‹ saMtaana hI rhena. hr Žka‹ paUta ka‹ Œapana ŒLÜgÜÜa Padesa rha. saba pairvaar baaùFena ŒŸ ŒLÜgÜÜa ŒLÜgÜÜa rAsw°Ü bana gÜÜaŽna. hr Žka‹ rAsw°Ü ka‹ Œapana Œapana BaaKaa rhI. hhhhaaaammmmaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ ssssaaaaMMMMttttaaaaaaaannnnaaaannnnaaaa 6 hama ka‹ paUta rhena> kaU‹sa/ imaêa/ paU‹ta ŒŸ ka‹naana. 7 kaU‹sa ka‹ paUta rhena> sabaa/ hvaILÜa/ sabataa/ ramaa/ sabaUtaka‹a. ramaa ka‹ paUta rhena> sabaa ŒŸ ddana. 8 kaU‹sa ka‹ Žka‹ paUta inam˜aod naaŸM ka‹ BaI rha. inam˜aod Bau”<yaa pa bahota bairŒar mana”R Bavaa rha. 9 yahovaa ka‹ samanvaa inam˜aod/ Žka‹ baùfka‹a isaka‹rI rha. Ž«h bare LÜogÜÜa dUsar mana”yana ka‹ barabarI inam˜aod sa ka‹rta hIå ŒŸr ka‹hta hIå/ "” mana”R/ yahovaa ka‹ samanvaa baùfka‹a isaka‹arI inam˜aod ka‹ tarh Œh”.® 10 inam˜aod ka‹ rajja isanaar desa ma< baabauLÜ/ ŽreKa/ ka‹LÜnaA ŒŸ Œka›ka‹d Padesa sa sau¨ Bavaa. 11 inam˜aod ŒssaUr ma< BaI gÜÜavaa. h¦vaa< Ÿ naInavae/ rhobaotaIr/ ka‹aLÜh ŒŸ 12 resaena naaŸ< ka‹ nagÜÜarna ka‹ basaaŽsa. :resaena/ naInavae ŒŸ baùfka‹a sahr ka‹aLÜh/ ka‹ baIca ka‹ sahr baÜawÜ”.ò 13 imaêapa :imaêaò - Üñd/ Œnaama/ LÜhaba/ naptaUh/ 14 pa¤aUsa/ ka‹saÜñh ŒŸ ka‹ptaor desana ka‹ LÜogÜÜana ka‹ baapa rha. :paiLÜstaI LÜogÜÜa ka‹saÜñh LÜogÜÜana sa ŒaŽ rhena.ò 15 ka‹naana saIdona ka‹ baapa rha. isadona ka‹naana ka‹ paihLÜa paUta rha. ka‹naana/ ihta ka‹ BaI baapa rha. ihta/ ihttaI LÜogÜÜana ka‹ baApa rhA. 16 ŒŸr ka‹naana/ yabaUsaI/ ŽmaorI/ igÜÜagÜÜaARsaI/ 17 ihvvaI/ Œka‹IR/ saInaI/ 18 ŒvaRdI/ samaarI/ hmaataI LÜogÜÜana ka‹ BaI baapa rha. ka‹naana ka‹ pairvaar saMsaar ka‹ ŒLÜgÜÜa ŒLÜgÜÜa hIåsaa ma< pa‹”LÜA rhena/ 19 ka‹naAna LÜogÜÜana ka‹ Bau”<yaA Ÿ(ar ma< saIdona sa döka›Kana ma< gÜÜarar taLÜka‹/ paöcCÜma ma< Œjjaa sa paUrba ma< sadoma ŒŸ Œmaora taLÜka‹/ Œdmaa ŒŸ sabaoyaIma sa LÜasaa taLÜka‹ rha. 20 ” saba” LÜogÜÜa hama ka‹ saMtaanana rhena. Ÿ pacae pairvaArna/ BaAKaAna/ desana ŒŸr rAsw°Üna ka‹ ŒnausaAr vyavaisTata rhena. ssssaaaaeeeemmmmaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ ssssaaaaMMMMttttaaaaaaaannnnaaaannnnaaaa 21 saema yaepaeta ka‹ baùfka‹a Baa”R rha. saema ka‹ Žka‹ saMtaanana Žbaer ihb˜aU LÜogÜÜana ka‹ baapa rha. 10 22 saema ka‹ paUta ŽLÜama/ ŒssaUr/ ŒpaRKad/ ñd ŒŸ Œrama rhena. 23 Œrama ka‹ paUta ¬sa/ hàLÜ/ gÜÜaetaer ŒŸ masa rhena. 24 ŒpaRKad saeLÜh ka‹ baapa rha. saeLÜh Žbaer ka‹ baapa rha. 25 Žbaer ka‹ du” paUta rhena. Žka‹ paUta ka‹ naaŸ< paeLeÜgÜÜa rha. Œoka‹a ” naaŸ< Ž«h bare dInh gÜÜavaa ka‹Aheika‹ ijannagÜÜaI ka‹ weÜma ma< DartaI ka‹ bawÜvaara Bavaa. dUsar Baa”R ka‹ naaŸ< yaoka›taana rha. 26 yaoka›taana Œlmaodad/ saeLeÜpa/ hsamaRavaeta/ yaerh/ 27 yadorvaama/ ¬jaaLÜ/ idka›LÜa/ 28 ŒobaaLÜ/ ŒbaImaaŽLÜ/ sabaa/ 29 ŒopaIr hvaILÜa ŒŸ yaobaaba ka‹ baapa rha. ” sabaihM LÜogÜÜa yaoka›taana ka‹ saMtaana BaŽna. 30 ” saba” LÜogÜÜa maesaA ŒŸ pauibaRha pahaùfI Padesa ka‹ baIca ka‹ Bau”<yaa ma< rhta rhena. maesaa sapaara Padesa ka‹”«taI rha. 31 Ÿ LÜogÜÜa saema ka‹ pairvaare sa rhena. Ÿ saba” pairvaar/ pairvaAr ka‹ ŒADaAr pa”/ BaAKaA ka‹ ŒADaAr pa”/ desa ka‹ ŒADaAr pa” ŒŸr rA§w°Ü ka‹ ŒADaAr pa” ba<wÜA BavaA rhA. 32 naUh ka‹ paUtana sa caLÜ” vaaLÜa pairvaarna ka‹ ” saUcaI Œh”. Ÿ pacae Œapana Œapana rAsw°Ü ma< ba<wÜa Bavaa rhta rhena. baaùF ka‹ paaCeÜ saarI Bau”<yaa pa pa‹”LÜ”vaaLÜa LÜogÜÜa BaI ŽnahI pairvaare sa inaka‹ir ŒaŽna. ssssaaaaMMMMssssaaaaaaaarrrr bbbbaaaa<<<<iiiiwwwwÜÜÜÜ ggggÜÜÜÜÜÜÜÜaaaavvvvaaaaaaaa baaùF ka‹ paaCeÜ saMsaar Žka‹ hI BaaKaa baoLÜta rha. saba LÜogÜÜa Žka‹ hI sabd-Ba,ÜÜfar ba”parta rhena. 2 LÜogÜÜa paUrba ka‹”<taI sa baùFena. Œonaka‹a isanaar desa ma< Žka‹ ma”dana imaLÜa. LÜogÜÜa h¦vaa< basa” gÜÜaŽna. 3 LÜogÜÜa ka‹hena/ "hma pacana ka‹ ”RªwÜa banaŸba ŒŸ Œoka‹a pajaavaa ma< tapaava” caahI/ taaika‹ Ÿ saba” paka›ka‹I ho” jaa”<.® Ž«h bare mana”yana Œapana Gar banaava” bare paaTarna ka‹ jagÜÜah ”ªwÜa ka‹ ba”parena. ŒŸ mana”yana caUnaa ka‹ gÜÜaara ka‹ jagÜÜah rALÜ ka‹ PayaogÜÜa ika‹hena. 4 LÜogÜÜa ka‹hena/ "hma pacae Œapana Kaaitar Žka‹ WÜu sahr banaa”R ŒŸ hma saba” Žka‹ bahota ¬<ca ”maarta banaaŸba jaŸna Œka‹asae ka‹ CÜu”. hma pacae naamaI ho” jaaba. ŒgÜÜar hma pacae Œ”saa ka‹rba taŸ paUrI DartaI pa ibaKareba naahIå. hma pacae Žka‹ hI WÜŸr pa Žka‹ saMgÜÜa rhba.® 5 yahovaa sahr ŒŸ bahota ¬<ca ”maarta ka‹ LÜKa” bare tarKaaLeÜ Œavaa. yahovaa mana”yana ka‹ ” saba banaavata LÜKaesa. 6 yahovaa ka‹hesa/ "” saba” LÜogÜÜa Žka‹ BaaKaa baoLÜta hIå ŒŸr ma”< inaharta hŸ< ika‹ Ÿ pacae ” ka‹ama Katama ka‹r” bare Žka‹ŸwÜa Œh”<. ” taŸ/ ” saba” jaŸna ka‹CÜU ka‹” saka‹ta hIå Œoka‹r/ isairpa‹ sau¨Œata ŒMh”. haLÜI hI Ÿ pacae saba ka‹CÜU ka‹r” jaogÜÜgÜÜa ho” ja”hIå jaŸna ” pacae ka‹r” ca”hIå. 7 Ž«h bare Œavaa hma tarKaaLeÜ caLÜI ŒŸ Žnaka‹” BaaKaa ka‹ gÜÜaf•fmaf•f ka‹” de”. taba Ÿ pacae Žka‹ dUsar ka‹ baata na baUiJa pa”hIå.® 8 yahovaa mana”yana ka‹ samaUca” DartaI pa pa‹”LÜa” idhsa. Ž«hsae mana”yana sahr ka‹ banaaŸba paUra naahIå ika‹hna. 9 ”h” Ÿ WÜŸr rha jah<a yahovaa samaUca” saMsaar ka‹ BaaKaa ka‹ gÜÜaf•fmaf•f ka‹” idhsa. Ž«h bare ” WÜŸr ka‹ naAŸ< baAbauLÜ DarA gÜÜavaA. ” tarh yahovaA Ÿ jagÜÜaihyaa sa mana”yana ka‹ pa&TvaI ka‹ saba desana ma< pa‹”LÜaŽsa. 11
 9. 9. 9 ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 11:10-12:13 ssssaaaaeeeemmmmaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ ppppaaaaiiiirrrrvvvvaaaaaaaarrrr kkkkaaaa‹‹‹‹ kkkkaaaa‹‹‹‹hhhhaaaannnnaaaaIIII 10 ” saema ka‹ pairvaare ka‹ ka‹hanaI baawÜ”. baaùF ka‹ du” bairsa paaCeÜ jaba saema saQ bairsa ka‹ rha Œoka‹r paUta ŒpaRKad ka‹ janama Bavaa. 11 Œoka‹re paaCeÜ saema paa<ca saQ bairsa ijaŒta rha. Œoka‹re dUsar paUta ŒŸ ibaiwÜyana rhIå. 12 jaba ŒpaRKad paÏtaIsa bairsa ka‹ rha Œoka‹r paUta saeLÜh ka‹ janama Bavaa. 13 saeLÜh ka‹ pa”da ho” ka‹ paaCeÜ ŒpaRKad caar saQ taIna bairsa ijaŒta rha. ” idna Œoka‹r dUsar paUtana ŒŸ ibaiwÜyana pa”da Ba”na. 14 saeLÜh ka‹ taIsa bairsa ho” ka‹ paaCeÜ Œoka‹r paUta Žbaer ka‹ janma Bavaa. 15 Žbaer ka‹ janma ka‹ paaCeÜ saeLÜh caar saQ taIna bairsa ijaŒta rha. ” idnana ma< Œoka‹re paUtana ŒŸ ibaiwÜyana pa”da BaŽna. 16 Žbaer ka‹ caQåtaIsa bairsa ka‹ ho” ka‹ paaCeÜ Œoka‹re paUta paeLeÜgÜÜa ka‹ janma Bavaa. 17 paeLeÜgÜÜa ka‹ janmae ka‹ paaCeÜ Žbaer caar saQ taIsa bairsa ŒŸr ijaŒta rha. ” idnana ma< Œoka‹re dUsar paUtana ŒŸ ibaiwÜyana pa”da Ba”na. 18 jaba paeLeÜgÜÜa taIsa bairsa ka‹ Bavaa/ Œoka‹r paUta '¨¾ ka‹ janma Bavaa. 19 '¨¾ ka‹ janma ka‹ paaCeÜ paeLeÜgÜÜa du” saQ naQ bairsa ŒŸr ijaŒta rha. Ÿ idnana ma< Œoka‹re dUsar ibaiwÜyana ŒŸ baewÜvana ka‹ janma Bavaa. 20 jaba ¨ battaIsa bairsa ka‹ Bavaa/ Œoka‹re paUta sa¨gÜÜa ka‹ janma Bavaa. 21 sa¨gÜÜa ka‹ janmae ka‹ paaCeÜ ¨ du” saQ saata bairsa ŒŸr ijaŒta rha. ” idnana Œoka‹re dUsar baewÜvana ŒŸ ibaiwÜyana pa”da BaŽna. 22 jaba sa¨gÜÜa taIsa bairsa ka‹ Bavaa/ Œoka‹re paUta naahor ka‹ janma Bavaa. 23 naahor ka‹ janma ka‹ paaCeÜ sa¨gÜÜa du” saQ bairsa ŒŸr ijaŒta rha. ” idnana ma< Œoka‹re dUsar paUtana ŒŸ ibaiwÜyana ka‹ janma Bavaa. 24 jaba naahor ŸnataIsa bairsa ka‹ Bavaa/ Œoka‹r paUta taerh ka‹ janma Bavaa. 25 taerh ka‹ janma ka‹ paaCeÜ naahor Žka‹ saQ Ÿ÷aIsa bairsa ŒŸr ijaŒta rha. ” idnana ma< Œoka‹re dUsar ibaiwÜyana ŒŸ baewÜvana ka‹ janma Bavaa. 26 taerh jaba sattar bairsa ka‹ Bavaa/ Œoka‹re paUta Œb˜aama/ naahor ŒŸ harana ka‹ janma Bavaa. ttttaaaaeeeerrrrhhhh kkkkaaaa‹‹‹‹ ppppaaaaiiiirrrrvvvvaaaaaaaarrrr kkkkaaaa‹‹‹‹ kkkkaaaa‹‹‹‹hhhhaaaannnnaaaaIIII 27 ” taerh ka‹ pairvaar ka‹ ka‹hanaI Œh”. taerh Œb˜aama/ naahor ŒŸ harana ka‹ baapa rha. harana Üñta ka‹ baapa rha. 28 harana Œapana janmaBaUima ka‹saidyana ka‹ Ÿr sahr ma< mara. jaba harana mara taba Œoka‹r ipataa taerh ijaŒta rha. 29 Œb˜aama ŒŸ naahor du”naŸ< Œapana Œapana ibayaah ika‹hna. Œb˜aama ka‹ maehra¨ saarq rhI. naahor ka‹ maehra¨ imalka‹a rhI. imalka‹a harana ka‹ ibaiwÜyaa rhI. harana imalka‹a ŒŸ iyaska‹a ka‹ baapa rha. 30 saarq ka‹ ka‹Ÿnao baccaa naahIå rha ka‹Aheika‹ Ÿ ka‹Ÿnao baccaa ka‹ janma de” jaogÜÜgÜÜa naahIå rhI. 31 taerh Œapana pairvaar ka‹ saMgÜÜa iLÜhesa ŒŸ ka‹saidyana ka‹ Ÿr sahr ka‹ taija idhsa. Ÿ pacae ka‹naana ka‹ jaa¤aa ka‹r” ka‹ mana ma< WÜana iLÜhna. taerh Œapana paUta Œb˜aama/ Œapana paotaa Üñta :harana ka‹ paUtaò/ Œapana pataohà :Œb˜aama ka‹ maehra¨ò saarq ka‹ saMgÜÜa iLÜhsa. Ÿ pacae harana taLÜka‹ jaa¤aa ika‹hna ŒŸ h¦Œ<a WÜhraŸba taya ika‹hna. 32 taerh du” saQ paa<ca bairsa ijaŒta rha. taba Ÿ harana ma< mair gÜÜavaa. ppppaaaarrrrmmmmaaaaeeeessssssssaaaarrrr ŒŒŒŒbbbb˜˜˜˜aaaaaaaammmmaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ bbbbaaaaooooLLLLÜÜÜÜaaaavvvvaaaattttaaaa hhhh yahovaa Œb˜aama sa ka‹hesa/ "Œapana desa ŒŸ Œapana LÜogÜÜana ka‹ taija d•yaa. Œapana baapa ka‹ pairvaare ka‹ taija d•yaa ŒŸr Ÿsa desa jaa jaeka‹a ma”< taohka‹a deKaaŸba. 2 ma”< taohka‹a ŒasaIbaARd deba. ma”< taU pacana sa Žka‹ mahana rasw°Ü banaaŸba. ma”< taU sabana ka‹ naaŸ< masahàr ka‹rba. LÜogÜÜa taohre naaŸ< ka‹ PayaogÜÜa dUsar LÜogÜÜana ka‹ ŒAsaIbaARd de” bare ka‹r”hIå. 3 ma”< Ÿ pacana ka‹ ŒsaIsaba/ jaŸna taohka‹a ŒsaIisahIå. mauLÜa ma”< Œonaka‹a sarApa deba jaŸna taohka‹A sarApa idhesa. ma”< DartaI pa saba mana”yana ka‹ ŒsaIsa” bare taohka‹a ba”parba.® ŒŒŒŒbbbb˜˜˜˜aaaaaaaammmmaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹nnnnaaaaaaaannnnaaaa jjjjaaaaaaaattttaaaa hhhh 4 taŸ Œb˜aama yahovaa ka‹ h¦kau‹ma maanaesa. Ÿ harana ka‹ taija idhsa ŒŸ ñta Œoka‹re saMgÜÜa gÜÜavaa. ” sama” Œb˜aama pacah(ar bairsa ka‹ rha. 5 Œb˜aama jaba harana tajaesa taŸ Ÿ Œkae‹lLÜa naahIå rha. Œb˜aama Œapana maehra¨ saarq/ BataIjaa Üñta ŒŸ harana ma< Œonaka‹” saMgÜÜa jaŸna ka‹CÜU rha/ sabaka‹ saMgÜÜa LÜ” Œavaa. Œb˜aama ka‹ jaŸna saba dasa LÜogÜÜa imaLÜa rhena/ Ÿ saba” BaI Œoka‹re saMgÜÜa gÜÜaŽna. Œb˜aama ŒŸ Œoka‹r dLÜ CÜarana ka‹ taija idhesa ŒŸ ka‹naana desa taLÜka‹ jaa¤aa ika‹hesa. 6 Œb˜aama ka‹naana desa ma< sakae‹ma ka‹ sahr ŒŸ maore ka‹ baùfka‹a ba&cCÜ taLÜka‹ jaa¤aa ika‹hsa. Ÿ sama” ka‹naanaI LÜogÜÜa h¦Œ<a rhta rhena. 7 yahovaa Œb˜aama ka‹ samanvaa pargÜÜawÜ Bavaa. yahovaa ka‹hesa/ "ma”< ” desa taohre saMtaanana ka‹ deba.® yahovaa Œb˜aama ka‹ samanvaa jaŸnae jagÜÜah pa pargÜÜawÜ Bavaa Ÿ jagÜÜah pa Œb˜aama Žka‹ vaedI yahovaa ka‹ ŒaraDanaa bare banaaŽsa. 8 taba Œb˜aama Ÿ jagÜÜah ka‹ taija idhesa ŒŸ baetaeLÜ ka‹ paUrba pahaùfe pa jaa¤aa ika‹hsa. Œb˜aama h¦vaa< Œapana tambaU gÜÜaaùfesa. baetaeLÜ sahr paöcCÜma ma< rha. Œa” sahr paUrba ma< rha. Ÿ jagÜÜah Œb˜aama yahovaa bare dUsar vaedI banaaŽsa ŒŸ Œb˜aama h¦va<a yahovaa ka‹ ŸpaAsanaA ika‹hesa. 9 Žka‹re paaCeÜ Œb˜aama pau‹na jaa¤aa ika‹hsa. Ÿ naegÜÜava ka‹”<taI jaa¤aa ika‹hsa. iiiimmmmaaaaêêêêaaaa mmmmaaaa<<<< ŒŒŒŒbbbb˜˜˜˜aaaaaaaammmmaaaa 10 ” idnana Bau”<yaa bahota” Jaurana rhI ŒŸ ka‹Ÿnao Kaa” ka‹ caIja naahIå jamata rhI. Ž«h bare Œb˜aama ijaŒta rh” bare imaêa caLÜa gÜÜavaa. 11 Œb˜aama LÜKaesa ika‹ Œoka‹r maehra¨ saarq bahota saunnar rhI. Ž«h bare imaêa ma< Œava” ka‹ paihLeÜ Œb˜aama saarq sa ka‹hesa/ "ma”< jaanata hŸ< ika‹ taU bahota” saunnar Œha. 12 jaba imaêa ka‹ LÜogÜÜa taohka‹a inahirhIå taŸ Ÿ pacae ka‹ihhIå/ '” maehra¨ Žka‹r patnaI Œh”.¾ taba Ÿ saba” maoka‹a maair f”hIå ka‹Aheika‹ taohka‹a ba”WÜa” LeÜ”hIå. 13 ” Kaaitar taU mana”yana sa ka‹h•yaa ika‹ taU maor baihna Œha. taba Ÿ pacae maoka‹a naahIå mairhIå. Ÿ pacae maohe pa dyaa ka‹irhIå ka‹Aheika‹ Ÿ pacae baUiJa LeÜ”hIå ika‹ ma”< taohar Baa”R ŒhŸ<. ” tarh taU maor ijannagÜÜaI bacaŸibaŸ.® 12
 10. 10. ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 12:14-14:8 10 14 ” tarh Œb˜aama imaêa ma< pahoåcaa. imaêa ka‹ LÜogÜÜa LÜKaena/ saarq bahota saunnar maehra¨ Œh”. 15 ka‹CÜU imaêa ka‹ Œpa‹sar LÜogÜÜa Œoka‹a LÜKaena. Ÿ pacae öpa‹rQna sa ka‹hena ika‹ Ÿ bahota” saunnar maehra¨ Œh”. Ÿ saba” Œpa‹sarna saarq ka‹ öpa‹rQna ka‹ Gar LÜ” gÜÜaŽna. 16 öpa‹rQna Œb˜aama ka‹ ¬par dyaa ika‹hesa ka‹Aheika‹ Ÿ pacae baUJa gÜÜaŽna ika‹ Ÿ saarq ka‹ Ba”yaa baawÜ”. öùpa‹rQna Œb˜aama ka‹ BaeùfI/ gÜÜao¨ ŒŸ gÜÜadhna ka‹ idhsa. Œb˜aama ¬<wÜna ka‹ saMgÜÜa manasaeDau ŒŸ maehra¨ naŸka‹rna paaŽsa. 17 öpa‹rQna Œb˜aama ka‹ maehra¨ ka‹ riKa iLÜhsa. Žhsae yahovaa öpa‹rQna ŒŸ Œoka‹re Gare ka‹ mana”yana ma< Karaba baeramaI sa<cara” idhsa. 18 taŸ öpa‹rQna Œb˜aama ka‹ baoLÜaŽsa. öpa‹rQna ka‹hesa/ "taU maore saMgÜÜa baùfa KaowÜ ika‹ha h. taU ” naahIå bataayaa ika‹ saarq taohar patnaI Œh”. ka‹aheÀ 19 taU ka‹h•yaa/ '” maor baihna Œh”.¾ taU Œ”saa ka‹ahe ka‹h•yaaÀ ma”< Ž«ka‹a Ž«h bare raKaa ika‹ ” maor maehra¨ ho”. mauLÜa Œba ma”< taohar maehra¨ ka‹ taohka‹a LÜŸwÜavata ŒhŸ<. Ž«ka‹a lyaa ŒŸ jaa.® 20 taba öpa‹rQna Œapana mana”yana ka‹ h¦kau‹ma idhsa ika‹ Ÿ pacae Œb˜aama ka‹ imaêa ka‹ baaher pahoåcaa” deΔ. ” tarh Œb˜aama ŒŸ Œoka‹r maehra¨ Ÿ jagÜÜah tajaena ŒŸr Ÿ pacae saba icaijayana ka‹ saMgÜÜa LÜ” gÜÜaŽna jaŸna Œonaka‹” rhI. ŒŒŒŒbbbb˜˜˜˜aaaaaaaammmmaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹nnnnaaaaaaaannnnaaaa LLLLÜÜÜÜŸŸŸŸwwwwÜÜÜÜaaaa Œb˜aama imaêa taija idhsa. Œb˜aama Œapana maehra¨ ŒŸ Œapana sabaihM saamaana ka‹ saMgÜÜa naegÜÜava sa ho” kae‹ jaa¤aa ika‹hsa. ñta BaI Œoka‹re saMgÜÜa rha. 2 ” weÜma Œb˜aama bahota” DanaI rha. Œoka‹re saMgÜÜa Feirkae‹ janaavar/ bahota saI caa<dI ŒŸ Fer ka‹ saonaa rha. 3 Œb˜aama caairh¦< ka‹”<taI jaa¤aa ka‹rta rha. Ÿ naegÜÜaeva ka‹ tajaesa ŒŸ baetaeLÜ vaApasa gÜÜavaA. Ÿ baetaeLÜ ŒŸr ŒA” ka‹ baIca ka‹ jagÜÜah ma< pahAÎcaesa. ” Ÿh” WÜŸr rha jah<a Œb˜aama ŒŸ Œoka‹r pairvaar paihLeÜ tambaU LÜgÜÜaa”kae‹ WÜhra rha. 4 ” Ÿh” WÜŸr rha jah<a Œb˜aama Žka‹ vaedI banaaŽ rha. Ž«h bare Œb˜aama ”h<a yahovaa ka‹ ŒArADanaA ika‹hsa. ŒŒŒŒbbbb˜˜˜˜aaaaaaaammmmaaaa ŒŒŒŒŸŸŸŸ ññññttttaaaa ŒŒŒŒLLLLÜÜÜÜggggÜÜÜÜÜÜÜÜaaaa BBBBaaaaŽŽŽŽnnnnaaaa 5 ” weÜma ñta BaI Œb˜aama ka‹ saMgÜÜa jaa¤aa ka‹rta rha. Üñta ka‹ LÜgÜÜae Feirkae‹ janaavar ŒŸ tambaU rhena. 6 Œb˜aama ŒŸ ñta ka‹ LÜgÜÜae Ž«««««tanaa ijaŒada janaavar rhena ika‹ Bau”<yaa Žka‹ LÜagÜÜae Œonaka‹a caara naahIå d” saka‹ta rhI. 7 Œb˜aama ŒŸ ñta ka‹ gÜÜaùfeiryaA yaA Œapausa ma< taKaùfava”-baKaùfava” LÜagÜÜaena. :Ÿ idnana ma< ka‹naanaI LÜogÜÜa ŒŸ pairjjaI LÜogÜÜa BaI ”h” pah<wÜa ma< rhta rhena.ò 8 Œb˜aama ñta sa ka‹hesa/ "hmare ŒŸ taohre baIca ka‹Ÿnao taKaùfa baKaùfa na ho” caahI. hmaAr ŒŸr taohAr gÜÜaùfeiryana ka‹ baIca ma< JagÜÜaùfA nahIå ho” caAhI. hma pacae sabaihM Baa”R ŒhI. 9 hma pacana ka‹ ŒLÜgÜÜa ho” jaa” caahI. taU jaŸna caaha WÜŸr cauna lyaa. ŒgÜÜar taU baa”Rª ka‹”<taI jaabyaa taŸ ma”< daihna ka‹”<taI jaAba. ŒgÜÜar taU daihna ka‹”<taI jaabyaa taŸ ma”< baa”Rª ka‹”<taI jaaba.® 13 10 Üñta i™swÜI dŸùfaŽsa ŒŸ yardna ka‹ GaawÜI ka‹ inaharesa. Üñta inaharesa ika‹ h¦vaa< bahota paanaI Œh”. :” baata Ÿ weÜma ka‹ baawÜ” jaba yahovaa sadoma ŒŸ Œmaora ka‹ naasa naahIå ika‹he rha. Ÿ weÜma yardna ka‹ GaawÜI saoŒr taLÜka‹ yahovaA ka‹ baigÜÜayaa ka‹ naa”Rª paUre rah ka‹ saMgÜÜa saMgÜÜa pa‹”LÜI rhI. ” Bau”<yaA imaêa desa ka‹ Bau”<yaA ka‹ naa”Rª naIka‹ rhI.ò 11 Ž«h bare ñta yardna ka‹ GaawÜI ma< rhba ŒMgÜÜaIka‹ar ika‹hsa. ” tarh du”naŸ< mana”R ŒLÜgÜÜa ŒLÜgÜÜa ho” gÜÜaŽna ŒŸ Üñta paUrba ka‹”<taI jaa¤aa sau¨ ika‹hesa. 12 Œb˜aama ka‹naana Padesa ma< rha ŒŸ Üñta GaawÜI ka‹ sahrna ma< rha. Üñta sadoma ka‹ döka›Kana ma< baùFa ŒŸ ¨ika‹ gÜÜavaa. 13 sadoma ka‹ mana”R bahota paapaI rhena. Ÿ pacae sada yahovaa bare iKaLÜapa‹ paapa ka‹rta rhena. 14 jaba Üñta caLÜa gÜÜavaa taba yahovaa Œb˜aama sa ka‹hesa/ "Œapana caairh¦< ka‹”<taI inahara/ Ÿttar/ döka›Kana/ paUrba ŒŸ paöcCÜma ka‹”<taI LÜKaa. 15 ” saarI Bau”<yaa/ jaeka‹a taU LÜKata Œha/ ma”< taohka‹a ŒŸ taohre paaCeÜ jaŸna taohar LÜogÜÜa r”hIå Œonaka‹a deta ŒhŸ<. ” Padesa sada taohar Œh”. 16 ma”< taohre LÜogÜÜana ka‹ DartaI ka‹ DaULÜ ka‹ ka‹,ÜÜa ka‹ naa”Rª ŒnaigÜÜanata banaŸba. ŒgÜÜar ka‹Ÿnao DartaI ka‹ ka‹,ÜÜa ka‹ gÜÜana saka‹” taŸ Ÿ taohre mana”yana ka‹ BaI gÜÜana saka‹I. 17 Ž«h bare Œavaa. Œapana DartaI pa caLÜa. ma”< Žka‹a Œba taohka‹a deta ŒhŸ<.® 18 ” tarh Œb˜aama Œapana tambaU hwÜaŽsa. Ÿ mam˜ae ka‹ baùfka‹a ba&cCÜ ka‹ LÜgÜÜae rh” LÜagÜÜa. ” heb˜aona sahr ka‹ inacakae‹ rha. Ÿ WÜŸre pa Œb˜aama Žka‹ vaedI yahovaa ka‹ ŒaraDanaa bare banaaŽsa. ÜÜÜÜññññttttaaaa DDDDaaaarrrraaaa ggggÜÜÜÜÜÜÜÜaaaavvvvaaaaaaaa Œm˜aapaeLÜ isanaar ka‹ rajaa rha. ŒyaoRka‹ ŽlLÜasaar ka‹ rajaa rha. ka‹doLÜARŒomaer ŽLÜama ka‹ rajaa rha. itadALÜ gÜÜaoyaIma ka‹ rajaa rha. 2 ” sabaihM rajaa LÜogÜÜana ma< sadoma ka‹ rajaa baera/ Œmaora ka‹ rajaa ibasaAR/ Œd•maa ka‹ rajaa isanaaba/ sabaoyaIma ka‹ rajaa saemaebaer ŒŸ baeLÜa. :baeLÜa saoŒr BaI ka‹ha jaata rha.ò ka‹ rajaa ka‹ saMgÜÜa Žka‹ jaud•Da Bavaa. 3 isad•dIma ka‹ GaawÜI ma< ” sabaihM rajaa Œapana Œapana pa‹Ÿja sa imaLeÜna. :isad•dIma ka‹ GaawÜI Œajauka‹LÜ naUna ka‹ samaud•dr Œh”.ò 4 ” saba” rajaa LÜogÜÜa ka‹doLÜARŒomaer ka‹ saevaa baarh bairsa taLÜka‹ ika‹hna. mauLÜa taerhva<a bairsa Ÿ saba” Œoka‹re iKaLÜapa‹ ho” gÜÜaŽna. 5 Ž«h bare caQdhvaÎ bairsa ma< rAjaA ka‹doLÜARŒomaer dUsar rajaa LÜogÜÜana ka‹ saMgÜÜa Œonasae LÜùf” Œavaa. ka‹doLÜARŒomaer ŒŸ Œoka‹re saMgÜÜa ka‹ rajaa LÜogÜÜa rpaa”R LÜogÜÜana ka‹ Œsatarotka‹nama ma< hraŽna. Ÿ pacae hama ma< jaUija LÜogÜÜana ka‹ BaI hraŽna. Ÿ pacae Žima LÜogÜÜana ka‹. Ÿ saba” Žima LÜogÜÜana ka‹ saabaeika‹yaaRtaqma ma< hraŽna. 6 ŒŸr Ÿ pacae horIta LÜogÜÜana ka‹ sae”Rr ka‹ pahaùfI pah<wÜa sa hra”kae‹ Žlpaarana ka‹”<taI Kaderena. :Žlpaarana ma¨BaUima ka‹ inacakae‹ baawÜ”.ò 7 taba rajaa ka‹doLÜaRŒomaer paaCeÜ ka‹”<taI GaUmaa ŒŸ Žönmasapaata ka‹ gÜÜavaa. ” ka‹adesa ka‹ha jaata h. ŒŸr sabaihM ŒmaaLeÜka‹I LÜogÜÜana ka‹ hraŽsa. Ÿ ŽmaorI LÜogÜÜana ka‹ BaI hraŽsa. ” pacae hsasaontaamaar ma< rhta hIå. 8 Ÿ sama” sadoma ka‹ rajaa/ Œmaora ka‹ rajaa/ ŒdmaA ka‹ rajaa/ sabaoyaIma ka‹ rajaa/ ŒŸ baeLÜa ka‹ rajaa/ :baeLÜa saoŒr hI Œh”.ò sabaihM Žka‹ saMgÜÜa imaiLÜkae‹ Œapana dusmanana sa LÜùf” 14
 11. 11. 11 ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 14:9-15:12 bare gÜÜaŽna. 9 Ÿ pacae ŽLÜama ka‹ rajaa ka‹doLÜARŒomaer/ gÜÜaoyaIma ka‹ rajaa itadaLÜ/ isanaar ka‹ rajaa Œm˜aapaeLÜ/ ŒŸr ŽlLÜasaar ka‹ rajaa ŒyaeRaka‹ sa LÜùfena. ” tarh caar rajaa paa<ca rajaa LÜogÜÜana sa LÜùfta rhena. 10 isad•dIma ka‹ GaawÜI ma< rALÜ sa Bara Bavaa Feirkae‹ gÜÜaf•fa rhena. sadoma ŒŸ Œmaora ka‹ rajaa ŒŸ Œoka‹r pa‹Ÿijayana para” gÜÜaŽna. Œoka‹re bah¦ta saAre pa‹Ÿijayana Œona gÜÜaf•fna ma< igÜÜar gÜÜaŽna. mauLÜa dUsar LÜogÜÜa pahaùfI ma< para” gÜÜaŽna. 11 sadoma ŒŸ Œmaora ka‹ LÜgÜÜae jaŸna ka‹CÜU rha Œoka‹a Œonaka‹” dusmanana LÜ” iLÜhna. Ÿ pacae Œonaka‹” saba Baojana-ŒoùFnaa ka‹ LÜ” iLÜhna ŒŸ Ÿ pacae caLÜa gÜÜaŽna. 12 Œb˜aama ka‹ Baa”R ka‹ paUta Üñta sadoma ma< rhta rha/ Œoka‹a dusmana kaq‹d ka‹” iLÜhna. Ÿ pacae Œoka‹A ŒŸr Œoka‹re LÜgÜÜae jaŸna ka‹CÜU BaI rha LÜ” iLÜhena. 13 Žka‹ WÜu mana”R jaŸna Dara naahIå jaa” saka‹a Ÿ ihb˜aU mana”R Œb˜aama ka‹ ” saba” saarI baatana ka‹ bataaŽsa. ŽmaorI mam˜ae ka‹ ba&cCÜna ka‹ LÜgÜÜae Œb˜aama Œapana fera faŽsa. mam˜ae Žska‹oLÜ ŒŸ Œanaer Žka‹ samaJaQtaa Žka‹ dUsare ka‹ madd ka‹r” bare ika‹he rhena ŒŸr Ÿ pacae Œb˜aama ka‹ madd Kaaitar Žka‹ samaJaQtaA ika‹he rhena. ŒŒŒŒbbbb˜˜˜˜aaaaaaaammmmaaaa LLLLUUUUttttaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ CCCCÜÜÜÜooooùùùùffffaaaavvvvaaaattttaaaa hhhh 14 taba Œb˜aama ka‹ pataa LÜagÜÜa ika‹ LUta Dara gÜÜa Œh”. taŸ Ÿ Œapana paUra pairvaar ka‹ bawÜoresa ŒŸ Œonama<a sa taIna saQ ŒWÜarh Paisaö•CÜta pa‹Ÿijayana ka‹ Œb˜aama dana nagÜÜar taLÜka‹ dusmanana ka‹ paaCÜa ika‹hsa. 15 Ÿh” rata Ÿ ŒŸr Œoka‹r mana”yana Œonaka‹A iKaLÜApa‹ DaAvaA baoiLÜ idhna. Ÿ pacae dusmanana ka‹ hraŽna ŒŸ dimaska‹ ka‹ Ÿttar ma< hovaa taLÜka‹ Œonaka‹” paaCÜa ika‹hna. 16 taba Œb˜aama dusmanana ka‹ jairyae caorA«” gÜÜa” saba icaijayana LÜ” ŒaŽna. Œb˜aama ñta/ Œoka‹r maehrA¨Œna ŒŸr Œoka‹re naŸka‹rna ŒŸr Œoka‹re sabaihM icaijayana ka‹ LÜ” Œavaa. 17 ka‹doLÜARŒomaer ŒŸ Œoka‹re saMgÜÜa ka‹ saba rajaa LÜogÜÜana ka‹ hraŽ ka‹ paaCeÜ Œb˜aama Œapana Gare LÜQiwÜ Œavaa. jaba Ÿ Gar Œavaa taŸ sadoma ka‹ rajaa Œosae BaewÜM” saavae ka‹ GaawÜI ma< pahoåcaa. :Ž«ka‹a Œba rajaa ka‹ GaawÜI ka‹hta hIå.ò mmmmaaaaeeeellllkkkkaaaa‹‹‹‹IIIIssssaaaaeeeeddddeeeekkkkaaaa‹‹‹‹ 18 saaLeÜma ka‹ rajaa maelka‹Isaedeka‹ BaI Œb˜aama sa BaewÜM” gÜÜavaa. maelka‹Isaedeka‹/ savao@cya parmaessar ka‹ yaAjaka‹ rha. maelka‹Isaedeka‹ rowÜI ŒŸ ŒMgÜÜaUre ka‹ dAKarsa LÜ” Œavaa. 19 maelka‹Isaedeka‹ Œb˜aama ka‹ ŒasaIbaARd idhsa ŒŸ ka‹hesa> "Œb˜aama/ savao@cya parmaessar taohka‹a ŒasaIbaARd de”. parmaessar Bau”<yaa ŒŸ Œka‹asa banaaŽsa. 20 ŒŸr hma savao@cya parmaessar ka‹ ŸpaAsanaA ka‹irta h. parmaessar dusmanana ka‹ hrava” ma< taohar madd ika‹hesa.® tabaihM Œb˜aama LÜùfa”R ma< imaLÜI hr caIja ka‹ dsava<a hIsaMa maelka‹Isaedeka‹ ka‹ idhsa. 21 taba sadoma ka‹ rajaa ka‹hesa/ "taU ” saba caIjana ka‹ Œpanae LÜgÜÜae riKa saka‹ta h/ maoka‹a isairpa‹ Œona mana”yana ka‹ d” d•yaa jaenaka‹a dusmana Da” LÜ gÜÜaŽ rhena.® 22 mauLÜa Œb˜aama sadoma ka‹ rajaa sa ka‹hesa/ "ma”< savao@cya parmaessar yahovaa jaŸna Bau”<yaa ŒŸ Œaka‹asa ka‹ banaŽsa h> Œoka‹re samanvaa ” ika‹iryaa Kaavaa h 23 ika‹ jaŸna Œapa ka‹ caIja baawÜ” Œohma<a sa ka‹CÜU BaI na LeÜba. ihya<a taLÜka‹ ika‹ Žka‹ WÜu DaagÜÜaa va panahI ka‹ pa‹Itaa BaI na LeÜba. ma”< ” naahIå caaihta ika‹ Œapa ka‹h”</ 'ma”< Œb˜aama ka‹ DanaI banaaŽŸ<.¾ 24 ma”< isairpa‹ Ÿ Baojana ka‹ ŒpanaaŸbyaA jaeka‹a hmaar javaana LÜogÜÜa KaAŽsa h. mauLÜa taU dUsar mana”yana ka‹ BaI Œoka‹r hIåsaa de”<. hmarI LÜùfa”R ma< jaItaI Ba” caIjanka‹ Œapa LÜ” LeÜ”< ŒŸ Žhma<a sa ka‹CÜU Œanaer/ Žska‹oLÜ ŒŸ mam˜ae ka‹ d” de”<. ” mana”yana LÜùfa”R ma< hmaar madd ika‹hena rhena.® ŒŒŒŒbbbb˜˜˜˜aaaaaaaammmmaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ ssssaaaaMMMMggggÜÜÜÜÜÜÜÜaaaa ppppaaaarrrrmmmmaaaaeeeessssssssaaaarrrr kkkkaaaa‹‹‹‹ kkkkaaaa‹‹‹‹rrrraaaarrrr ” baatana ka‹ ho” jaaŽ ka‹ paaCeÜ yahovaa ka‹ h¦kau‹ma Œb˜aama ka‹ Žka‹ WÜu drsana ma< Œavaa. parmaessar ka‹hesa/ "Œb˜aama/ feraŒ/ naahIå. ma”< taohar rcCÜa ka‹rba ŒŸ ma”< taohka‹a baùfka‹A paur§ka‹Ar deba.® 2 mauLÜa Œb˜aama ka‹hesa/ "he yahovaa Œ”saa ka‹CÜU BaI naahIå Œh” jaeka‹a taU maoka‹a debyaA ŒŸr Ÿ maoka‹a Kausa ka‹rI. ka‹Aheika‹ maore paUta naahIå Œh”<.. Ž«h bare maor dasa dimaska‹ ka‹ basa”yaa ŽLÜIŽjaer maore mar” ka‹ paaCeÜ maor saba ka‹CÜU paa”.® 3 Œb˜aama ka‹hesa/ "taU hI LÜKaa/ taU maoka‹a ka‹Ÿnao paUta naahIå idha h. Ž«h bare maore Gare ma< pa”da Bavaa Žka‹ WÜu dasa maor sabaihM icaijayana ka‹ paa”.® 4 taba yahovaa Œb˜aama sa baata ika‹hsa. parmaessar ka‹hesa/ "taohrI caIjana ka‹ taohar ” dasa na paa”. taohre Žka‹ WÜu baewÜvaa ho” ŒŸr taohar paUta hI taohar icaijayana ka‹ paa”.® 5 taba parmaessar Œb˜aama ka‹ baaher LÜ” gÜÜavaa. parmaessar ka‹hesa/ "Œaka‹asa ka‹ LÜKaa. ŒnaigÜÜanata taarna ka‹ inahara. ” saba” Ž««tanaa Œh”< ika‹ taU gÜÜana naahIå saka›tyaa. Baivassa ma< taohar pairvaar Œ”saa hI ho”.® 6 Œb˜aama yahovaA pa” iba§saAsa ika‹hesa ŒŸr Ÿ Œoka‹A naIka‹ samaJaesa. 7 parmaessar Œb˜aama sa ka‹hesa/ "ma”< hI Ÿ yahovaa ŒhŸ< jaŸna taohka‹a ka‹saidyana ka‹ ¬r sa baaher LÜ” ŒaŽŸ<. ” ma”< Ž«h bare ika‹hŸ< ika‹ ” pah<wÜa ma”< taohka‹a d” saka‹Ÿ</ taU ” pah<wÜa ka‹ Œapana ka‹bjaa ma< ka‹” saka‹a.® 8 mauLÜa Œb˜aama ka‹hesa/ "he yahovaa/ maor sauŒamaI/ ma”< ka‹”sae paitayaaŸ< ika‹ ” pah<wÜa maoka‹a imaLÜIÀ® 9 parmaessar Œb˜aama sa ka‹hesa/ "hma pacae Žka‹ ka‹rAr ka‹rba. taU maoka‹a taIna bairsa ka‹ Žka‹ WÜu gÜÜa”yaa/ taIna bairsa ka‹ Žka‹ baoka‹rI/ ŒŸ taIna bairsa ka‹ Žka‹ Baeùfa iLÜŒavaa. Žka‹ WÜu ùpa‹Aka›taA ŒŸ Žka‹ ka‹baUtar ka‹ baccaa BaI iLÜŒavaa.® 10 Œb˜aama ” sabaihM icaijayana ka‹ parmaessar ka‹ LÜgÜÜae LÜ” Œavaa. Œb˜aama ” janaAvarna ka‹ maair faŽsa ŒŸ hr Žka‹ ka‹ du” duka‹ùfa ka‹” faŽsa. Œb˜aama Žka‹ ŒaDaa wÜUka‹ Žka‹ ka‹”<taI ŒŸ dUsar ŒaDaa wÜUka‹ dUsar ka‹”<taI Œoka‹re WÜIka‹ Œamanae-saamanae Daresa. Œb˜aama paMiCÜna ka‹ du” wÜUka‹a naahIå ika‹hesa. 11 tainaka‹ der paaCeÜ maAMsaAhArI paMCÜI mare BaŽ janaAvarna ka‹ Kaa” ka‹ bare KaaLeÜ Œa” gÜÜaŽna mauLÜa Œb˜aama Œonaka‹a Kaderesa. 12 paaCeÜ saUrja baUùf” LÜagÜÜa. Œb˜aama ka‹ gÜÜahrI naIåd Œa” gÜÜa”. KaQpa‹naaka‹ Œ<iDayaara Œoka‹a caairh¦< ka‹”<taI sa Gaeir 15
 12. 12. ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 15:13-17:8 12 iLÜhsa. 13 taba yahovaa Œb˜aama sa ka‹hesa/ "taohka‹a ” saba” baatana ka‹ jaana” caahI. taohar saMtaanana ibadesaI bainahIå ŒŸr Ÿ pacae desa ma< ja”hIå jaŸna Œonaka‹a na ho”. Ÿ pacae h¦Œ<a dasa ho”hIå. caar saQ bairsa taLÜka‹ Œonakae‹ saMgÜÜa baura ibaŸhar ho”. 14 ma”< Ÿ rasw° ka‹ inaŒAva ka‹rba ŒŸ Œoka‹A sajaA deba jaŸna Œona LÜogÜÜana ka‹ gÜÜauLÜama banaaŽsa ŒŸr jaba taohre sa–taAnana Ÿ desae ka‹ taija de”hIå taŸ Œapana saMgÜÜa Fer naIka‹ caIja LÜ” ja”hIå. 15 "taU bahota LÜmbaI Ÿmar taLÜka‹ ijaŒta rhbyaa. taU saaönta sa marbyaa ŒŸ taU Œapana paurKana ka‹ LÜgÜÜae dpa‹naavaa jaabyaa. 16 caar paIùFIyana ka‹ paaCeÜ taohar LÜogÜÜa ”h” pah<wÜa ma< pau‹na Œ”hIå. ” weÜma taohar LÜogÜÜa Žmaeiryao ka‹ hr”hIå. ihŒ<a ka‹ basa”yana Žmaoiryana ka‹/ sajaa de” bare ma”< taohre LÜogÜÜana ka‹ ba”parba. ” baata Baivassa ma< ho” ka‹Aheika‹ Žmaoiryana sajaa paava” LÜayaka‹ baura ŒbaihM naahIå Bavaa Œh”<.® 17 jaba saUrja baUiùf gÜÜavaa/ taŸ bahota Œ<iDayaAra CÜa” gÜÜavaa. mara Bavaa janaavar ŒbaihM taLÜka‹ jamaIna pa ŒoLÜra BaŽ rhena. hr Žka‹ janaavar du” hIåsaa ma< ka‹wÜa Bavaa bahavaa rhena. Ÿh” sama” DauŒ<a ŒŸ ŒagÜÜaI ka‹ Žka‹ KamBaA janaavarna ka‹ wÜUka‹ ka‹ baIca sa gÜÜavaa. 18 ”h” tarh Ÿ idna yahovaa Œb˜aama ka‹ bacana idhsa ŒŸ Œonakae‹ saMgÜÜa ka‹rar ika‹hsa. yahovaa ka‹hesa/ "ma”< ” pah<wÜa taohre saMtaanana ka‹ deba. ma”< imaêa ka‹ nadI ŒŸ baùfka‹I nadI parata ka‹ baIca ka‹ pah<wÜa Œonaka‹a deba. 19 ” desa kae‹naI/ ka‹inajjaI/ ka‹dmaonaI/ 20 ihttaI/ parIjjaI/ rpaa”R/ 21 ŽmaorI/ ka‹naanaI/ igÜÜagÜÜaaRsaI ŒŸ yabaUsaI LÜogÜÜana ka‹ Œh”.® ddddaaaassssaaaaIIII hhhhaaaaiiiijjjjaaaarrrraaaa saarq Œb˜aama ka‹ maehra¨ rhI. Œb˜aama ŒŸ Œoka‹re ka‹Ÿnao LÜirka‹a naahIå rha. saarq ka‹ LÜgÜÜae Žka‹ WÜu imaêa ka‹ dasaI rhI. Œoka‹r naaŸ< haijara rha. 2 saarq Œb˜aama sa ka‹hesa/ "LÜKaa/ yahovaa maoka‹a ka‹Ÿnao baccaA naahIå idhe Œh”. Ž«h bare maorI dasaI ka‹ saMgÜÜa saArIirka‹ saMbanDa ka‹rA ho” saka‹ta h ika‹ Œoka‹r baccaA maor ŒpanaA ba•caA ho” jaAba.® Œb˜aama Œapana maehra¨ ka‹ ka‹hba maana iLÜhsa. 3 ka‹naana ma< Œb˜aama ka‹ dsa bairsa rh” ka‹ paaCeÜ ” baata Ba” ŒŸ saarq Œapana Bataar Œb˜aama bare haijara ka‹ d” idhsa. haijara imaêa ka‹ dasaI rhI. 4 haijara/ Œb˜aama sa gÜÜaaiBana Ba”. jaba haijara ” deKaesa taŸ Œoka‹a bahota gÜÜarba Bavaa ŒŸ ” mahsaUsa ka‹r” LÜagÜÜa ika‹ ma”< Œapana maaLÜika‹na saarq sa baiùFyaa ŒhŸ<. 5 mauLÜa saarq Œb˜aama sa ka‹hesa/ "maor dasaI Œba maosae iGanaa ka‹rta h ŒŸ Žka‹re bar ma”< taohka‹a doKaI maanata hŸ<. ma”< Œoka‹a taohre bare idheŸ<. Ÿ gÜÜaaiBana Ba” ŒŸr taba Ÿ mahsaUsa ka‹r” LÜagÜÜa ika‹ Ÿ maosae baiùFyaa baa. ma”< caahta hŸ< ika‹ yahovaa sahI inaŒava ka‹rI.® 6 mauLÜa Œab˜aama saarq sa ka‹hesa/ "taU haijara ka‹ maaLÜika‹na Œha. taU Œoka‹re saMgÜÜa jaŸna caaha ka‹” saka‹ta h.® Ž«h bare saarq Œapana dasaI pa” Œ yaAcaAr ika‹hsa ŒŸr Œoka‹r dasaI para” gÜÜa”na. 16 hhhhaaaaiiiijjjjaaaarrrraaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ ppppaaaaUUUUttttaaaa ””””ssssmmmmaaaaaaaaŽŽŽŽLLLLÜÜÜÜ 7 yahovaa ka‹ sargÜÜadUta reigÜÜa§taAna ma< paanaI ka‹ saotaa ka‹ LÜgÜÜae hAijarA ka‹ paaŽsa. ” saotaA saUr jaa”vaaLÜa rahe pa rha. 8 sargÜÜadUta ka‹hesa/ "haijara/ taU saarq ka‹ dasaI Œha. taU ihŒ<a ka‹ahe ŒhaÀ taU ka‹h<a jaata ŒhaÀ® haijara ka‹hesa/ "ma”< Œapana maaLÜika‹na saarq ka‹ ihŒ<a sa para” jaata ŒhŸ<.® 9 yahovaa ka‹ sargÜÜadUta Œosae ka‹hesa/ "taU Œapana maaLÜika‹na ka‹ Gar jaa ŒŸr Œoka‹A saoMpa d•yaA.® 10 yahovaa ka‹ sargÜÜadUta Œosae pau‹na ka‹hesa/ "taohsae bahota sa LÜogÜÜa pa”da ho”hIå. ” saba” LÜogÜÜa Ž««tanaa ho” ja”hIå ika‹ gÜÜanaa naahIå jaa” saika‹hIå.® 11 yahovaA ka‹ sargÜÜadUta ŒŸr BaI ka‹hesa/ "ŒbaihM taU gÜÜaBaR Dare Œha ŒŸr taohka‹a Žka‹ paUta ho”. taU Œoka‹r naaŸ< ”smaAŽLÜ raKyaa. ka‹Aheika‹ yahovaa taohka‹A de” BaŽ ka‹swÜ ka‹ saunaesa h. 12 ”smaaŽLÜ Žka‹ WÜu jaMgÜÜaLÜI gÜÜadha ka‹ tarh jaMgÜÜaLÜI ŒŸ Œjaad ho” Ÿ saba ka‹ iKaLÜapa‹ ho” ŒŸr sabahIå Œoka‹r iKaLÜApa‹ ho” jaa”. Ÿ Œapana BaA”yana ka‹ LÜgÜÜae Œapana fera fa” mauLÜa Ÿ Œonakae‹ iKaLÜapa‹ ho”.® 13 taba haijara parmaessar ka‹ jaŸna Œosae baata ka‹rta rha/ Žka‹ navaa naaŸ< sa yahovaA ka‹ pauka‹aresa. Ÿ ka‹hesa/ "taU parmae§sar h jaŸna maoka‹a LÜKata h.® Ÿ Œosae Ÿ naaŸ< Ž«h bare idhsa ka‹Aheika‹ Ÿ Œapana Œapa sa ka‹hesa/ "ma”< mahsaUsa ka‹rta hŸ< ika‹ Ÿ maore ¬par inagÜÜaah raKata h.® 14 Ž«h bare Ÿ kau‹Œ<a ka‹ naaŸ< LÜhqro” paùfa. Ÿ kau‹Œa< ka‹adesa ŒŸ baered ka‹ baIca ma< baawÜ”. 15 haijara Œb˜aama ka‹ paUta ka‹ janma idhsa. Œb˜aama paUta ka‹ naaŸ< ”smaaŽLÜ Daresa. 16 Œb˜aama Ÿ weÜma iCÜyaasaI bairsa ka‹ rha jaba haijara ”smaaŽLÜ ka‹ janma idhsa. KKKKaaaattttaaaannnnaaaaaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹rrrrAAAArrrr kkkkaaaa‹‹‹‹ ssssaaaabbbbaaaaUUUUttttaaaa jaba Œb˜aama inanyaanabae bairsa ka‹ Bavaa/ yahovaa Œoh pa” pargÜÜawÜ BavaA. yahovaa ka‹hesa/ "ma”< savaoR•ca parmaessar ŒhŸ<. maore ŒAgÜÜae caLÜA ŒŸr ”maAnadAr rhA. 2 jaid taU ” ka‹ra/ taŸ ma”< Œapana ŒŸ taohre baIca Žka‹ ka‹rAr ka‹rba. ma”< taohka‹A bacana deta hŸ< ika‹ ma”< taohka‹A bahota saArA saMtaAna debaŸ.® 3 Œb˜aama parmae§sar ka‹ samanvaA Œapana mau<h jamaIna ka‹”<taI inah¦raŽsa. taba parmaessar Œohsae baata ika‹hsa ŒŸ ka‹hesa/ 4 "hmare ka‹rAr ka‹ ” hIåsaa maor Œh”. ma”< taohka‹a ka‹”Ÿ rasw°Ü ka‹ baapa banaaŸba. 5 ma”< taohre naaŸ< ka‹ badLÜ deba. taohar naaŸ< Œb˜aama naahIå ho”. taohar naaŸ< ”b˜aahIma ho”. ma”< taohka‹a ” naaŸ< Ž«h bare deta ŒhŸ< ika‹ taU bahota sa rAsw°Üna ka‹ baapa banabyaa. 6 "ma”< taohka‹a bahota saMtaanana deba. taohsae navaa rA§w°Ü ŒŸr rajaa LÜogÜÜa pa”da ho”hIå. 7 ŒŸr ma”< Œapana ŒŸ taohre baIca Žka‹ ka‹rAr ka‹rba. ” ka‹rAr taohre sabaihM saMtaanana bare ho”. ma”< taohar ŒŸ taohre sabaihM saMtaanana ka‹ parmaessar rhba. ” ka‹rAr sada banaI rhI. 8 ŒŸr ma”< ” Padesa taohka‹a ŒŸ taohre sabaihM saMtaanana ka‹ deba. ma”< Ÿ Padesa taohka‹a deba jaehsae ho”kae‹ taU jaa¤aa ka‹rta rhbyaa. ma”< taohka‹a ka‹naana Padesa deba. 17
 13. 13. 13 ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 17:9-18:14 ma”< taohka‹a ” Padesa sada bare deba ŒŸr ma”< taohar parmaessar rhba.® 9 parmaessar ”b˜aahIma sa ka‹hesa/ "Œba ka‹rAr ka‹ ” hIåsaa taohar hIåsaa Œh”. maor ” ka‹rAr ka‹ maanaba taU ŒŸ taohar saMtaanana ka‹irhIå. 10 ” Ÿ ka‹rAr Œh” ika‹ jaeka‹a taU manabyaa. ” ka‹rAr maore ŒŸ taohre baIca Œh”. ” taohre sabaihM saMtaanana bare Œh”. hr Žka‹ LÜirka‹a jaŸna pa”da ho” Œoka‹r Katanaa jaär ho”. 11 taU baAhrI caama ka‹ Žka‹ inasaAna bare ka‹wÜbyaa ika‹ taU Œapana ŒŸ maore baIca ka‹ ka‹rAr ka‹ maanata rhbyaa. 12 jaba LÜirka‹a ŒaWÜ idna ka‹ ho” jaA” taba taU Œoka‹r Katanaa ka‹r•yaa. hr Žka‹ LÜirka‹a jaŸna taohre mana”yana ka‹ baIca pa”da ho” yaa ka‹Ÿnao LÜirka‹a jaŸna ivadesaI sa KarId” BavaA taohAr dAsa sa pa”dA ho”/ Œoka‹r Katanaa ja¨r ho”. 13 ” tarh taohre rasw°Ü ka‹ hr Žka‹ LÜirka‹a ka‹ Katanaa ho”. jaŸna LÜirka‹a taohre pairvaare ma< pa”da ho” yaa dasa ka‹ ¨pa ma< basaeha jaa” Œoka‹r Katanaa ho”. 14 ”h” maor naema Œh” ŒŸr maore ŒŸ taohre baIca ka‹rAr Œh”. jaŸna ka‹Ÿnao mana”R ka‹ Katanaa naahIå ho” Ÿ ŒApana mana”yana sa ŒLÜgÜÜaa” dInh jaa”. ka‹aheika‹ Ÿ mana”R maore ka‹rAr ka‹ taoùf idhsa.® ””””ssssaaaahhhhaaaakkkkaaaa‹‹‹‹ PPPPaaaa,,,,ÜÜÜÜÜÜÜÜaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ ppppaaaaUUUUttttaaaa 15 parmaessar ”b˜aahIma sa ka‹hesa/ "ma”< saArq ka‹ jaŸna taohar maehra¨ Œh”/ navaa naama deba. Œoka‹r naaŸ< saara ho”. 16 ma”< Œoka‹a ŒsaIsa deba. ma”< Œoka‹a paUta deba ŒŸ taU baapa ho”. Ÿ bahota sa naŽ rasw°Üna ka‹ mahtaarI hobyaA. Œohsae rasw°Üna ka‹ rajaa LÜogÜÜa pa”da ho”hIå.® 17 ”b˜aahIma Œapana maU<ùfI parmaessar ka‹ BagÜÜaita deKaava” bare jamaIna ka‹”<taI inah¦raŽsa. mauLÜa Ÿ h<saa ŒŸ Œapana sa baoLÜa/ "ma”< saQ bairsa ka‹ ho” gÜÜa ŒhŸ<. ma”< paUta naahIå pa”da ka‹” saka‹ta hŸ< ŒŸ saara nabbae bairsa ka‹ bauiùFyaa baawÜ”. Ÿ LÜirka‹na ka‹ janma naahIå d” saka‹ta.® 18 taŸ ”b˜aahIma parmae§sar sa ka‹hesa/ "maoka‹A ŸmaId Œh” ika‹ ”SmaAŽLÜ ija”hIå ŒŸ taohar saevaa ka‹r”hIåÀ® 19 parmaessar ka‹hesa/ "naahIå/ ma”< ka‹heŸ< ika‹ taohar maehra¨ saara paUta ka‹ janma de”. taU Œoka‹r naaŸ< ”sahaka‹ rKabyaa. ma”< Œoka‹re saMgÜÜa ka‹rAr ka‹rba. ” ka‹rAr Œ”saa ho” jaŸna Œoka‹re sabaihM saMtaanana ka‹ saMgÜÜa sada banaI rhI. 20 "taU ”smaaŽLÜ ka‹ naAŸ< iLÜhsa ŒŸr ma”< taohar baata saunaeŸ<. ma”< Œoka‹a ŒsaIsaba. Œoka‹re bahota sa sa–taAnana ho”hIå. Ÿ baarh baùfka‹a rajaa ka‹ baapa ho”. Œoka‹r pairvaar Žka‹ bahota baùfa rasw°Ü banaI. 21 mauLÜa ma”< Œapana ka‹rAr ”sahaka‹ ka‹ saMgÜÜa ka‹rba. ”sahaka‹ hI Ÿ paUta ho” jaeka‹a saara pa”da ka‹rI. ” paUta ŒgÜÜaLÜa bairsa ma< ”h” weÜma ma</ pa”da ho”.® 22 parmaessar jaba ”b˜aahIma sa baata ka‹rba band ika‹hsa/ ”b˜aahIma Œkae‹lLÜa rih gÜÜavaa. parmaessar ”b˜aahIma ka‹ LÜgÜÜae sa Œaka‹asa ka‹”<taI ŸiWÜ gÜÜavaa. 23 parmaessar ka‹he rha ika‹ taU Œpanae pairvaAr ka‹ sabaihM LÜirka‹na ŒŸ mana”yana ka‹ Katanaa ka‹rayaa. Ž«h bare ”b˜aahIma ”smaaŽLÜ ŒŸ Œapana Gare ma< pa”da BaŽ saba” naŸka‹r LÜogÜÜana ka‹ Žka‹ saMgÜÜa baoLÜaŽsa. ”b˜aahIma Œona naŸka‹r LÜogÜÜana ka‹ Žka‹ saMgÜÜa baoLÜaŽsa jaŸna Danae sa baesaha gÜÜa rhena. ”b˜aahIma ka‹ Gar ka‹ sabaihM manasaeDaU ŒŸ LÜirka‹na bawÜurena ŒŸ Œona sabaihM ka‹ Katanaa Ÿh” idna Œonaka‹” baAhrI caAma ka‹aiwÜkae‹ ka‹” dInh gÜÜavaa. ”b˜aAhIma Œona LÜogÜÜana ka‹ KatanaA WIka‹ Ÿh” tarh sa ika‹hesa jae tarh parmae§sar ka‹he rhena. 24 jaba ”b˜aAhIma ka‹ Katanaa Bavaa Ÿ inanyaanabae bairsa ka‹ rha. 25 ŒŸr Œoka‹r paUta ”smaaŽLÜ ŒApana Katanaa ho”kae‹ weÜma taerh bairsa ka‹ rha. 26 ”b˜aahIma ŒŸ Œoka‹re paUta ka‹ Katanaa Ÿh” idna Bavaa. 27 Ÿh” idna ”b˜aahIma ka‹ sabaihM mana”yana ka‹ Katanaa Bavaa. ”b˜aahIma ka‹ Gare ma< pa”da BaŽ sabaihM mana”yana ka‹ ŒŸ baesaha gÜÜaŽ sabaihM dasana ka‹ Katanaa Ÿh” idna Bavaa. ttttaaaaIIIInnnnaaaa WWWWÜÜÜÜuuuu mmmmaaaaeeeehhhhmmmmaaaaaaaannnnaaaa paaCeÜ yahovaa pau‹na ”b˜aahIma ka‹ samanvaa pargÜÜawÜ Bavaa. ”b˜aahIma mam˜ae ka‹ baÜñta ka‹ ba&cCÜna ka‹ LÜgÜÜae rhta rha. Žka‹ idna/ ”b˜aahIma idna ka‹ saba sa gÜÜamaR pahr ma< tambaU ka‹ duŒare ba”WÜa rha. 2 ”b˜aahIma Œ<aiKa ŸWÜa”kae‹ LÜKaesa ŒŸ Œapana samanvaa taIna mana”yana ka‹ Kaùfa inaharesa. jabaihM ”b˜aahIma mana”yana ka‹ LÜKaesa/ Ÿ Œonakae‹ LÜgÜÜae gÜÜavaa ŒŸ Œonaka‹a paqLÜgÜÜaI ika‹hesa. 3 ”b˜aahIma ka‹hesa/ "saaheba LÜogÜÜao? Œapa Œapana ” saevaka‹ ka‹ saMgÜÜa tainaka‹ der ¨ika‹ jaa”<. 4 ma”< Œapa LÜogÜÜana bare gÜÜaoùfvaa paKaar” Kaaitar paanaI LÜ” Œavata ŒhŸ<. Œapa ba&cCÜna ka‹ KaaLeÜ sauhtaa” LeÜ”<. 5 ma”< Œapa pacana ka‹ ka‹CÜU Ka”yaa kae‹ iLÜŒavata ŒhŸ< ŒŸ Œapa LÜogÜÜa jaetanaa caah”< Kaa” LeÜ”<. Ž«ka‹re paaCeÜ Œapa saba” Œapana jaa¤aa pa jaaba sau¨ ka‹” saka‹ta hIå.® taInaŸ< ka‹hena/ "” bahota” baiùFyaa baa. taU ja”saa ka‹hta baawÜ•yaa/ ka‹ra.® 6 ”b˜aahIma haLÜI sa tambaU ma< Gausaa. ”b˜aahIma saara sa ka‹hesa/ "haLÜI haLÜI taIna WÜu rowÜI bare ŒawÜa saanaa®. 7 taba ”b˜aahIma Œapana gÜÜao¨Œna ka‹”<taI BaagÜÜaa. ”b˜aahIma sabana ta naIka‹ Žka‹ WÜu javaana baCÜvaa iLÜhsa. ”b˜aahIma baCÜvaa naŸka‹r ka‹ idhsa. ”b˜aahIma naŸka‹r sa ka‹hesa ika‹ taU haLÜI haLÜI ka‹ra/ ” baCÜvaa ka‹ maara ŒŸ Ka”yaa Kaaitar ta”yaar ka‹ra. 8 ”b˜aahIma taInah¦< ka‹ Kaa” bare gÜÜaosa idhsa. Ÿ dUDa ŒŸ maaKana BaI idhsa. jaba taLÜka‹ taInah¦< mana”R Kaata rhena taba taLÜka‹ ”b˜aahIma ba&cCÜ ka‹ KaaLeÜ WÜaùf rha. 9 Ÿ mana”yana ”b˜aahIma sa ka‹hesa/ "taohar maehra¨ saara ka‹h<a baaÀ® ”b˜aahIma ka‹hesa/ "Ÿ tambaU ma< baa.® 10 taba yahovaa ka‹hesa/ "ma”< basanta ma< pau‹na ŒaŸba. Ÿ weÜma taohar maehiryaa saara Žka‹ WÜu paUta ka‹ janmaI.® saara tambaU ma< Œnaka‹ta rhI ŒŸr Ÿ ” baatana ka‹ saunaesa. 11 ”b˜aahIma ŒŸ saara bahota bauùFa” gÜÜa rhena. saara LÜùfka‹or ho” ka‹ Ÿimar ka‹ paar ka‹” cauka‹I rhI. 12 saara ŒApana ŒApa pa h<saI. Ÿ Œapana sa ka‹hesa/ "ma”< ŒŸ maor Bataar du”naŸ< bauùFana baaweÜna. ma”< LÜirka‹a janma” bare Fer bauùFa” gÜÜa” ŒhŸ<.® 13 taba yahovaa ”b˜aahIma sa ka‹hesa/ "” saocata BavaA saArA ka‹Ahe h<saena ika‹/ 'ma”< Ž«tanaa baUùFI hŸ< ika‹ LÜirka‹a naahIå pa”da ka‹” saka‹ta hŸ<À¾ 14 ka‹a yahovaa bare ka‹CÜU BaI ŒsaMBava baawÜ”À 18
 14. 14. ŸŸŸŸttttppppaaaaiiii((((aaaa 18:15-19:8 14 naahIå/ ma”< pau‹na basanta ma< Œapana bataAŽ BaŽ weÜma pa ŒaŸba ŒŸ taohar maehra¨ saara paUta ka‹ janma de”.® 15 mauLÜa saara ka‹hesa/ "ma”< hsaeŸ< naahIå.® Ÿ Œ”saa ka‹hesa/ ka‹Aheika‹ Ÿ ferana rhI. mauLÜa yahovaa ka‹hesa/ "naAhI/ ma”< jaanata hŸ< ika‹ taohar ka‹hba sahI naahIå Œh”. taU ja¨r h<isaŸ h.® 16 taba Ÿ mana”Ryana jaa” bare ŸWeÜna. Ÿ pacae sadoma ka‹”<taI LÜKaena ŒŸ Ÿh” ka‹”<taI caLÜ paùfena. ”b˜aahIma Œonaka‹a ibada ka‹r” bare ka‹CÜU dUr taLÜka‹ Œonakae‹ saMgÜÜa gÜÜavaa. ppppaaaarrrrmmmmaaaaeeeessssssssaaaarrrr kkkkaaaa‹‹‹‹ ssssaaaaMMMMggggÜÜÜÜÜÜÜÜaaaa ””””bbbb˜˜˜˜aaaaaaaahhhhIIIImmmmaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ ssssaaaaQQQQddddaaaa 17 yahovaa mana ma< ka‹hesa/ "ka‹a ma”< ”b˜aahIma sa ka‹ih deŸ< jaŸna ma”< Œbah¦< ka‹rbaÀ 18 ”b˜aahIma Žka‹ baùfka‹a saka›taIvaaLÜa rA§w°Ü bana jaa”. ” ka‹ar,ÜÜa sa DartaI ka‹ saare mana”yana ŒasaIbaARd pa”hIå. 19 ma”< ”b˜aahIma ka‹ saMgÜÜa Kaasa ka‹rAr ika‹heŸ< h. ma”< ” Ž«h bare ika‹heŸ< h ika‹ Ÿ Œapana LÜirka‹na ŒŸ Œapana saMtaanana ka‹ tarh ijannagÜÜaI ibataava” bare h¦kau‹ma de” jaŸnae tarh ijannagÜÜaI ibataaŸba yahovaa caahta h. ma”< ” Ž«h bare ika‹heŸ< h ika‹ Ÿ pacae saccaa”R sa r”hIå ŒŸr ”nsaApa‹ pasaNd bainahIå. taba ma”< yahovaa Pa,ÜÜa ka‹Inh gÜÜa” caIjana ka‹ deba.® 20 taba yahovaA ka‹hesa/ "sadoma ŒŸr gÜÜamaorA ka‹A caIKa-pauka‹Ar bahota jabardsta Œh”. Œonaka‹A paApa bahota gÜÜamBaIr Œh”. 21 ÜŽh bare ma”< h¦<vaA jaAba ŒŸr deKaba ika‹ jaŸna kaU‹CÜ ma”< saunyaA h/ yaid Ÿ sahI baA taba ma”< jaAnaba ika‹ Ÿ sahI baAwÜ” yaA gÜÜaLÜta.® 22 taba Ÿ mana”yana GaUmaena ŒŸ sadoma ka‹”<taI caLÜ paùfena. mauLÜa ”b˜aahIma yahovaa ka‹ samanvaa Kaùfa rha. 23 taba ”b˜aahIma yahovaa sa baoLÜa/ "he yahovaa/ ka‹a taU KaowÜ mana”yana ka‹ naasa ka‹r” ka‹ saMgÜÜa BaLeÜ mana”yana ka‹ naasa ka‹r” ka‹ baata saocata ŒhaÀ 24 jaid Ÿ sahr ma< pacaasa BaLÜa mana”R ho”< taŸ ka‹a ho”À ka‹a taba BaI taU sahr ka‹ naasa ka‹” debyaaÀ pau‹r” hI taU h¦<ŒA ka‹ basa”yaA pacaAsa BaLÜe mana”yana bare Ÿ sahr ka‹ bacaA” LÜebyaA. 25 pau‹r” hI taU Ÿ sahr ka‹ naasa na ka‹rbyaa. KaowÜ mana”yana ka‹ maar” bare taU pacaasa BaLeÜ mana”yana ka‹ naasa na ka‹rbyaa. ŒgÜÜar Œ”saa Bavaa taŸ BaLÜa ŒŸ KaowÜa LÜogÜÜa Žka‹ hI ho” ja”hIå. du”naŸ< ka‹ hI sajaa imaLÜI. taU samaUca” Bau”<yaa ka‹ inaŒava de”vaaLÜa Œha. ma”< jaanata ŒhŸ< ika‹ taU inaŒava ka‹rbyaa.® 26 pau‹na yahovaa ka‹hesa/ "jaid maoka‹a sadoma sahr ma< pacaasa BaLÜa LÜogÜÜa imaLÜ”< taŸ ma”< samaUca” sahr ka‹ bacaa” LeÜba.® 27 taba ”b˜aahIma ka‹hesa/ "he yahovaa/ taohre ŒgÜÜavaa/ ma”< isairpa‹ DaUr ŒŸ raKa ŒhŸ<. mauLÜa taU maoka‹a pau‹na tainaka‹ ka‹swÜ de” ka‹ maQka‹a d•yaa ŒŸ maoka‹a ” Pasna paUCÜ” d•yaa ika‹> 28 jaid pa<aca naIka‹ LÜogÜÜa ka‹mataI ho”< taŸ ka‹a ho”À jaid sahr ma< paÏtaaLÜIsa hI naIka‹ LÜogÜÜa ho”< taŸ ka‹a ho”À ka‹a taU isairpa‹ paa<ca LÜogÜÜana bare samaUca” sahr ka‹ naasa ka‹irbyaaÀ® taba yahovaa ka‹hesa/ "jaid maoka‹a h¦Œ<a paÏtaALÜIsa naIka‹ LÜogÜÜa imaLÜ”< taŸ ma”< sahr ka‹ naasa na ka‹rba.® 29 ”b˜aahIma pau‹na yahovaa sa ka‹hesa/ "jaid taohka‹a h¦Œ<a isairpa‹ caaLÜIsa naIka‹ LÜogÜÜa imaLÜ”< taŸ ka‹a taU sahr ka‹ naasa ka‹” debyaaÀ® yahovaa ka‹hesa/ "ŒgÜÜar maoka‹a caaLÜIsa baiùFyaa LÜogÜÜa h¦Œ<a imaLÜ”< taŸ ma”< sahr ka‹ babaRad na ka‹rba.® 30 taba ”b˜aahIma ka‹hesa/ "he yahovaa ka‹&paa ka‹”kae‹ maohe pa ika‹roDa ijana ka‹ra. maoka‹a ” paUCeÜ” d•yaa ika‹ ŒgÜÜar sahr ma< isairpa‹ taIsa naIka‹ LÜogÜÜa ho”< taŸ ka‹a taU sahr ka‹ naasa ka‹” debyaaÀ® yahovaa ka‹hesa/ "jaid maoka‹a taIsa naIka‹ LÜogÜÜa imaLÜ”< taŸ ma”< sahr ka‹ babaRad na ka‹rba.® 31 taba ”b˜aahIma ka‹hesa/ "he yahovaa/ ka‹a ma”< taohka‹a pau‹na ka‹xwÜ deŸ< ŒŸ paUCÜ LeÜŸ< ika‹ jaid baIsa hI sahr ma< naIka‹ LÜogÜÜa h¦Œ<a ho”< taŸÀ® yahovaa javaaba idhsa/ "ŒgÜÜar maoka‹a baIsa baiùFyaa LÜogÜÜa imaLÜ”< taŸ BaI ma”< sahr ka‹ naasa na ka‹rba.® 32 taba ”b˜aAhIma ka‹hesa/ "he yahovaa taU maohe pa gÜÜaussaa ijana ka‹ra. maoka‹a ŒaiKarI da”Rª ka‹swÜ de” ka‹ maQka‹a d•yaa. jaid taohka‹a h¦Œ<a dsa baiùFyaa LÜogÜÜa imaLÜ”< taŸ taU ka‹a ka‹irbyaaÀ® yahovaa ka‹hesa/ "jaid maoka‹a sahr ma< dsa naIka‹ LÜogÜÜa imaLÜ”< taŸ BaI ma”< sahr ka‹ naasa na ka‹rba.® 33 yahovaa ”b˜aahIma sa baoLÜba baMd ka‹” idhsa/ Ž«h bare yahovaa caLÜa gÜÜavaa ŒŸ ”b˜aahIma Œapana Gar LÜŸiwÜ Œavaa. ÜÜÜÜññññttttaaaa kkkkaaaa‹‹‹‹ ŒŒŒŒiiiittttaaaaiiiiTTTTaaaa Œonama<a sa du” sargÜÜadUta saMJaa ka‹ sadoma sahr ma< ŒaŽna. LÜUta sahr ka‹ duŒar pa ba”WÜa rha ŒŸ Ÿ sargÜÜadUtana ka‹ LÜKaesa. LUta ivacaaresa ika‹ Ÿ pacae sahr ka‹ baIcaŸ baIca sa jaa¤aa ka‹rta Œh”<. LUta ŸWÜa ŒŸ sargÜÜadUtana ka‹ LÜgÜÜae gÜÜavaa ŒŸ Bau”<yaa taLÜka‹ inah¦ra. 2 LUta ka‹hesa/ "mahodya/ ka‹&paa ka‹”kae‹ maore Gar caLÜ”< ŒŸr ma”< Œapa LÜogÜÜana ka‹ saevaa ka‹rba. h¦Œ<a Œapa LÜogÜÜa Œapana gÜÜaoùf Dao” saka‹ta hIå ŒŸr rata ma< ¨ika‹ saka‹ta hIå. taba iBayaana Œapa LÜogÜÜa Œapana jaa¤aa sau¨ ka‹” saka‹ta hIå.® sargÜÜadUtana javaaba idhna/ "naahIå/ hma pacae sahr ka‹ caQrAhe ma< ¨ka‹ba.® 3 mauLÜa LÜUta Œapana Gar caLÜ” bare baar baar ka‹hta rha. ” tarh sargÜÜadUta LÜUta ka‹ Gar jaa” bare ta”yaar ho” gÜÜaŽna. jaba Ÿ pacae Gare pahoåcaena taŸ LÜUta Œonaka‹a ka‹CÜU ipaŒ” bare LÜ” Œavaa. LÜUta Œonakae‹ bare rowÜI banaaŽsa. LÜUta ka‹ banaavaa Bavaa Baojana sargÜÜadUta KaaŽna. 4 Ÿ saMJaa ka‹ saova” ka‹ weÜma sa paihLÜe hI Ÿ saba” ma< sa sadoma ka‹ javaAna ŒŸr baUùFe du”naŸ< mana”yana LÜUta ka‹ Gare ŒaŽna. sadoma ka‹ mana”yana LÜUta ka‹ Gar Gaeir iLÜhna ŒŸ paUCeÜna. 5 Ÿ pacae ka‹hena/ "Œaja raita ka‹ jaŸna LÜogÜÜa taohre LÜgÜÜae ŒaŽna/ Ÿ saba du”naŸ< mana”R ka‹h<a baaweÜnaÀ Ÿ mana”yana ka‹ baaher hmaka‹a d” d•yaa. hma Œonakae‹ saMgÜÜa saMBaogÜÜa ka‹r” caahta h.® 6 LÜUta baaher inaka‹ra ŒŸ Œapana paaCeÜ sa drvaAjaa baMd ka‹” idhsa. 7 LÜUta mana”yana sa ka‹hesa/ "naahIå maor Baa”R LÜogÜÜao/ ma”< ibanataI ka‹rta hŸ< ika‹ Œapa ” baura ka‹maR na ka‹r”<. 8 LÜKaa/ maore du” ibaiwÜyaa Œh”</ Ÿ saba” Ž«ka‹re paihLeÜ ka‹Ÿnao mana”R ka‹ saMgÜÜa naahIå sao”R Œh”<. ma”< Œapana ibaiwÜyana ka‹ taU mana”yana ka‹ d” deta ŒhŸ<. taU LÜogÜÜa Œonakae‹ saMgÜÜa jaŸna caaha ka‹” saka‹ta 19

×