Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PROVA D'AVALUACIÓ 1

1. Els lípids són molécules insolubles en aigua i altres Iíquids
polars,  i solubles en dissolvents o...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
dissertation
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Solució prova 1

Download to read offline

solució prova 1 d'avaluació lipids

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

Solució prova 1

  1. 1. PROVA D'AVALUACIÓ 1 1. Els lípids són molécules insolubles en aigua i altres Iíquids polars, i solubles en dissolvents orgánics. Es classifíquen segons si tenen ácids grassos (saponificables) o no (insa- ponificables). 2. Els ácids grassos saturats estan formats per una Ilarga ca- dena hidrocarbonada, amb un grup carboxil en un extrem. Tots els enllacos entre carbonis són simples. Formen ca- denes lineals, unides entre si per moltes forces de Van der Waals, que donen estabilitat a un grup de molecules i, per tant, amb un alt punt de fusió. 3. a) acid gras insaturat; b) triacilglicérid; c) cérid; d) acid gras saturat. 4. CH3—(CH¿)¡4—CO—O—CH2 l CH3-‘(CH2li4‘CO-O’CH + 3NaOH—> l CH3-(CH2)ia“CÜ—Ü—‘CH Tripalmitina Hidroxid de sodi HO-CHZ l —> HO-CH + 3CH3—(CH2)¡i—COONa I HO—CH2 Glicerina Palmitat sodic Ha tingut lloc una reacció de saponificació. S’han obtingut tres molecules d'una sal d'un ácid gras o sabó. 5. Quan els greixos arriben al duode són emulsionats per les sals biliars fabricades al fetge. Aquest procés consisteix en una digestió física en que s’aconsegueix que el greix es mantingui en gotetes petites per així augmentar la superfi- cie de contacte entre els greixos i les Iipases (enzims que digeriran químicament els greixos). També s’afavorirá I'ab- sorcló dels ácids grassos a nivell de l’intestí. 6. Es tracta d'un fosfoglicerid que pertany als lípids saponifi- cables complexos, perque presenta dos ácids grassos, una glicerina, un ácid fosfóric i un aminoalcohol. Són ¡es molé- cules més abundants a la membrana plasmática. Es dis- posen en una doble capa, on les zones hidrofiles estan en contacte amb el medi i les zones Iipófiles estan enfronta- des entre si. La importancia biológica és Ia de delimitar la ceI-Iula i els orgánuls membranosos. 7. El colesterol és un component de la membrana unitaria en els animals, sobretot de la plasmática. Se situa entre els fosfollpids i els estabilitza. És molt abundant en Forganis- me i serveix per a la slntesi de gairebé tots els esteroides. Si la ingesta en Ia dieta és excessiva es diposita en les pa- rets internes de les artéries, i provoca un enduríment i Ia disminució de la llum de larteria. Com a conseqüéncia es pot produir arteriosclerosi i trombosi. 8. Les funcions principals dels lípids son: 10. — Reserva energetica: cada gram de Iípid (acilglicérids) produeix 9,4 kcal. — Estructural i protectora: forma part de la bicapa lipídica de les membranes unitáries, recobreix i protegeix alguns organs (ronyó), impermeabilitza la pell, pel, plomes (ce- res), i fa d'a‘i'llant termic (hipodermis). — Bjoeajalfizadora: catalitzen reaccions químiques (vitami- nes, hormones i prostaglandinas). — ransportadora: els lípids seran transportats, des de I'intestí fins allá on s'hagin d’utiIitzar, per proteolípids o emulsionants grácies a les sals biliars. Els lípids insaponificables són els que no presenten acids grassos i, per tant, no reaccionen formant sabons quan se’ls afegeix una base forta. Exemples: isoprenoides: vitamina A; esteroides: sals biliars, que emulsionen els greixos i en faciliten la digestió química i I’absorc¡ó a nivell intestinal; prostaglandines: que estimu- len els receptors del dolor, fan aparéixer la febre. .. Tinció amb Sudan-lll: es basa en el fet que és una subs- tancia lipófila i, per tant, tenyeix els lípids. Reacció de saponificació: només reaccionaran amb una base forta i formaran sabó els lípids saponificables, que son els que presenten ácids grassos en la seva com posició.

solució prova 1 d'avaluació lipids

Views

Total views

175

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×