Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aparell excretor

14,547 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Aparell excretor

 1. 1. Sistema excretor
 2. 2. Excreció <ul><li>Procés d’eliminació de les substàncies no aprofitables resultants del metabolisme cel·lular </li></ul><ul><li>Aquests residus han de ser eliminats a l’exterior de l’organisme, ja que la seva acumulació provocaria problemes greus. </li></ul>
 3. 3. Estructures excretores <ul><li>La pell – Mitjançant la suor, excreta aigua, ions, urea, fàrmacs i tòxics </li></ul><ul><li>L’aparell respiratori – Excreta CO 2 i també fàrmacs i tòxics </li></ul><ul><li>L’aparell digestiu – Excreta els residus del procés de la digestió </li></ul><ul><li>Aparell urinari – Excreta aigua, ions, urea, fàrmacs, tòxics... És el més important </li></ul>
 4. 4. Aparell urinari: Parts <ul><li>Ronyons </li></ul><ul><li>Vies urinàries </li></ul><ul><ul><li>Urèters </li></ul></ul><ul><ul><li>Bufeta urinaria </li></ul></ul><ul><ul><li>Uretra </li></ul></ul>
 5. 5. Aparell urinari: Parts
 6. 6. Glàndules suprarenals <ul><li>Damunt els pols superiors dels ronyons hi ha unes estructures anomenades glàndules suprarenals que no corresponen al sistema excretor, sinó al sistema endocrí </li></ul>
 7. 7. Ronyons <ul><li>Òrgans dobles </li></ul><ul><li>Situació retroperitoneal, a ambdós costats de la columna lumbar alta </li></ul><ul><li>Amb forma de fava, envoltats per una fina càpsula conjuntiva </li></ul><ul><li>El seu diàmetre més gran fa 10-12 cm </li></ul><ul><li>Reben la sang per les artèries renals i la retornen al sistema circulatori per les venes renals </li></ul>
 8. 8. Ronyons: anatomia <ul><li>Parts dels ronyons: </li></ul><ul><ul><li>Escorça o còrtex </li></ul></ul><ul><ul><li>Medul·la, amb les piràmides de Malpighi </li></ul></ul><ul><ul><li>Pelvis renal </li></ul></ul>Secció ronyo by Piom
 9. 9. Ronyons: anatomia
 10. 10. Ronyons: funcions <ul><li>Filtració de la sang i eliminació dels productes de rebuig del metabolisme cel·lular </li></ul><ul><li>Eliminació dels residus tòxics </li></ul><ul><li>Manteniment de l’homeostasi </li></ul><ul><li>Regulació de la quantitat d’aigua del cos </li></ul><ul><li>Regulació dels nivells d’electròlits a la sang </li></ul><ul><li>Fabricació d’hormones: eritropoetina i renina </li></ul>
 11. 11. Nefró <ul><li>Unitat anatòmica i funcional del sistema urinari </li></ul><ul><li>Format per: </li></ul><ul><ul><li>Glomèrul (1) ‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>Càpsula de Bowman (2) ‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>Túbul renal </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Túbul contort proximal (3) ‏ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nansa de Henle (4) ‏ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Túbul contort distal (5) ‏ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Túbul col·lector (6) ‏ </li></ul></ul></ul>1 2 6 5 3 4 Nefró by Yosi I Medul·la Còrtex
 12. 12. Nefró
 13. 13. Formació de l’orina
 14. 14. Excreció ALIMENTS APARELL DIGESTIU NUTRIENTS són digerits al que produeix RESIDUS NO ABSORBITS que són absorbits i passen a la SANG CÈL·LULES SUBSTÀNCIES DE REBUIG que els porta a les els utilitzen, produint que constitueixen les FEMTES DEFECACIÓ APARELL EXCRETOR ORINA eliminades a través de l’ en forma de eliminades per
 15. 15. Per saber-ne més… <ul><li>http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/ssvv/renal1.htm </li></ul><ul><li>Làmina interactiva molt interessant del sistema excretor </li></ul><ul><li>http://www.elmundo.es/elmundosalud/documentos/2009/11/rinonydialisis/rinon.html </li></ul><ul><li>Animacions amb explicacions sobre els ronyons i la diàlisi </li></ul>

×