Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
AJUT AMB ELS PROBLEMES DE GENÈTICAPautes generals:Problema 1♂ pèl arrissat x ♀ pèl arrissat ♂ (cadell) pèl arrissat.Volem...
Problema 7Les plantes de la generació filial són homozigòtiques pels 2 caràcters.Aquest és MOLT semblant a un problema que...
Problema 12Herència lligada al sexe. Serveix l’explicació del problema 9.Problema 13L’herència dels grups sanguinis: hi ha...
ENUNCIATS DELS PROBLEMES1 - El pèl arrissat en els gossos domina sobre el cabell llis. Una parella de cabells arrissats va...
9 - La següent genealogia correspon a cobais. El negre correspon a cabells arrissats i el blanc a pèl llis.El quadrat sign...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ajut problemes genètica

1,369 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ajut problemes genètica

  1. 1. AJUT AMB ELS PROBLEMES DE GENÈTICAPautes generals:Problema 1♂ pèl arrissat x ♀ pèl arrissat ♂ (cadell) pèl arrissat.Volem saber si aquest cadell és heterozigot: ho intentarem esbrinar encreuant-lo amb unafemella i mirant la seva descendència.El problema us pregunta com haurà de ser aquesta femella per poder-ho descobrir.Problema 2Calculeu les proporcions observades (en percentatges) i mireu a quines proporcions, de lesque hem estat veient durant aquest tema, s’aproximen.Problema 3Us donen la generació parental P i la 1ª generació filial F1 , en la qual obtenim plantes grogues,taronges i vermelles.D’aquesta F1 heu de fer 3 encreuaments:Taronges x vermellesTaronges x tarongesTaronges x groguesI mirar què passa en cadascun dels casos amb la F2.Problema 4Tenim 3 al·lels: N (negre), P (platí) i S (safir): N>P>S.Penseu en les combinacions d’aquests al·lels i en com seran els fenotips.Per exemple, un individu PS serà platí perquè dels 2 al·lels (P i S), P és dominant.Un altre exemple: un individu NS serà negre, perquè dels 2 al·lels (N i S), N és dominant.Problema 5L’encreuament principal està condicionat per com van ser els progenitors d’aquests individus.Amb la informació que us donen ho podeu deduir sense problemes.Compte! Aquí els heterozigots seran d’un color o altre depenent de si són mascles o femelles!Aquí feu el pedigrí però sense pintar els quadres negres. Només poseu el fenotip a sobre/asota del quadrat o el cercle.Problema 6Heu de fer 3 encreuaments. Recordeu que el genotip del bou no canvia, és a dir, que en els 3encreuaments que feu, només canviarà el genotip de la vaca.
  2. 2. Problema 7Les plantes de la generació filial són homozigòtiques pels 2 caràcters.Aquest és MOLT semblant a un problema que vam corregir a classe.Problema 8L’al·lel que determina les ales corbades és dominant. L’al·lel que determina les quetes enforma de maça també ho és.Heu de calcular les proporcions que s’obtenen i comparar-les amb les proporcions queesperaríeu que sortissin en fer l’encreuament.Problema 9Important: Què vol dir que un caràcter està lligat al sexe? Que depèn dels cromosomes X i Y.Els mascles són XY i hereten el cromosoma Y del pare i el cromosoma X de la mare.Les femelles són XX i hereten un cromosoma X del pare i un altre de la mare.Així doncs, els mascles poden produir gàmetes amb el cromosoma X o bé el cromosoma Y,mentre que els gàmetes produïts per les femelles sempre porten el cromosoma X.El daltonisme és un caràcter lligat al sexe i l’al·lel que determina aquesta afecció només es pottrobar al cromosoma X, de manera que els genotips i fenotips possibles són els següents:XdXd Dona daltònicaXdX Dona normal però portadoraXX Dona normalXdY Home daltònicXY Home normalNo hi ha homes normals portadors perquè un home només té un cromosoma X. Si aquestporta la informació del daltonisme (d) l’home serà daltònic.Per això aquest caràcter és dominant per als homes i recessiu per a les dones.Al problema heu de confirmar o descartar si el caràcter del que us parlen és lligat al sexe. Si noho és, serà autosòmic i podeu escollir la lletra que vulgueu per representar-lo.Problema 10Calculeu les proporcions observades (en percentatges) i compareu-les amb les proporcionsque esperaríeu si féssiu l’encreuament.Problema 11La calvície és un caràcter lligat al sexe, per tant, us serveix l’explicació del problema 9. La lletramés lògica que podeu utilitzar és la c en comptes de la d (utilitzada al problema 9).Recordeu que els homes hereten per força el cromosoma Y del pare, i per tant, l’X l’hand’heretar forçosament de la mare.
  3. 3. Problema 12Herència lligada al sexe. Serveix l’explicació del problema 9.Problema 13L’herència dels grups sanguinis: hi ha 3 al·lels: IA, IB, i.Els dos primers (IA, IB) són codominants entre si, mentre que són dominants respecte al’al·lel i.Els genotips i els fenotips possibles són els següents, respectivament:IAIAGrup sanguini AIAiGrup sanguini AIB IBGrup sanguini BIB iGrup sanguini BIAIBGrup sanguini ABiiGrup sanguini OProblema 14Serveix l’explicació del problema 13.Problema 15Atenció: aquest pedigrí no diferencia individus portadors dels no portadors de l’al·lelresponsable de la malaltia. O sigui que els quadres i cercles blancs poden ser homozigots oheterozigots i representen persones no malaltes (tot i que poden ser portadores o no).
  4. 4. ENUNCIATS DELS PROBLEMES1 - El pèl arrissat en els gossos domina sobre el cabell llis. Una parella de cabells arrissats vatenir uncadell de pèl també arrissat i del que es vol saber si és heterozigòtica. Per esbrinar-ho el creuarem ambuna femella i depenent de la descendència que tinguin ho podrem deduir. Amb quin tipus de femellahaurà d’encreuar-se? Raoneu aquest encreuament.2 - A la figuera del dimoni (Daturastramonium), el caràcter flors vermelles és dominant sobreflorsblanques. Una planta de flors vermelles, per autofecundació, va produir una descendència formada per28 plantes de flors vermelles i 10 plantes de flors blanques.a) A quina proporció sajusten els valors 28 plantes amb flors vermelles / 10 plantes amb florsblanques?b) Què us indica aquesta proporció respecte al genotip de la planta progenitora?c) Quina proporció de les 28 plantes amb flors vermelles de la descendència sónhomozigòtiques?3 .- S’encreuen dues plantes de flors color taronja i sobté una descendència formada per 30 plantes deflors vermelles, 60 de flors taronja i 30 de flors grogues. Quina descendència sobtindrà en creuar lesplantes de flors taronges obtingudes, amb les vermelles i amb les grogues també obtingudes? Raonarels tres encreuaments.4 - En el visó el color de pèl és negre, platí (blau grisós) o safir (blau molt clar). Sabent que existiexen 3al·lels (N negre, P platí i S safir i que N domina sobre P i P domina sobre S) dedueix els genotips delssegüents encreuaments:a) negre x safir: Tots negres.b) negre x safir: 1 /2 negres + 1 /2 safirsc) negre x safir: 1 /2 negres + 1 /2 platíd) safir x safir: Tots safiri) platí x safir: 1 /2 platí + 1 /2 safir5 - Un gos de pèl negre, el pare del quan era de pèl blanc, s’encreua amb una gossa de cabell gris, lamare de la qual era negra. Sabent que el color negre del pelatge domina sobre el blanc en els mascles,i que en les femelles negre i blanc presenten herència intermèdia, explica com seran els genotips delsgossos que s’encreuen i tipus de fills que poden tenir respecte del caràcter considerat. Dibuixa elpedigree.6 - En lespècie bovina, la manca de banyes, és dominant sobre la presència de banyes. Un bou sensebanyes s’encreua amb tres vaques:* Amb la vaca A, que té banyes, sobté un vedell sense banyes.* Amb la vaca B, que també amb banyes, es produeix un vedell amb banyes.* Amb la vaca C, que no té banyes, es produeix un vedell amb banyes.Quins són els genotips del bou i de les tres vaques i quina descendència es podria esperardaquests encreuaments?7 - Una planta de jardí presenta dues varietats: una de flors vermelles i fulles allargades i unaaltra de flors blanques i fulles petites. El caràcter color de les flors segueix una herènciaintermèdia, i el caràcter mida de la fulla presenta dominància del caràcter allargat. Si s’encreuen lesdues varietats, quines proporcions genotípiques i fenotípiques apareixeran a la F2? Quina proporció deles flors vermelles i fulles allargades de la F2 seran homozigòtiques?8.- En l’encreuament de Drosophilamelanogasterdales corbades i quetes (pèls) en forma de maçadihíbrides amb elles mateixes es van obtenir 590 amb ales corbades i quetes en maça, 180 amb alescorbades i quetes normals, 160 amb ales normals i quetes en maça i 60 normals per a tots doscaràcters. Es pot acceptar la hipòtesi que aquests caràcters shereten independentment?
  5. 5. 9 - La següent genealogia correspon a cobais. El negre correspon a cabells arrissats i el blanc a pèl llis.El quadrat significa mascle i el cercle significa femella.Determinar quin caràcter es dominant i quin recessiu. Determinar si es un caràcter lligat al sexe.10 - El color vermell de la polpa del tomàquet depèn de la presència dun factor R dominant sobre elseu al·lel r per al groc. La mida normal de la planta es deu a un gen N dominant sobre la mida nana n.S’encreua una planta de polpa vermella i grandària normal, amb una altra groga i normal i sobtenen: 30plantes vermelles normals, 31 grogues normals, 9 vermelles nanes i 10 grogues nanes. Quins són elsgenotips de les plantes que s’encreuen? Comprovar el resultat fent l’encreuament.11 - Indica el genotip dun home calb el pare del qual no ho era, el de la seva dona que no és calba,però la mare d’aquesta sí que ho era, i el dels seus futurs fills. Dibuixa l’arbre genealògic.12 - Quina proporció genotípica cal esperar en un matrimoni entre un home daltonià i una donaportadora? Quina proporció de daltònics cal esperar en la família si té vuit fills? Dibuixa l’arbregenealògic.13 - Un home del grup sanguini A té un fill del grup O amb una dona del grup B. Quins són els genotipsde tots els individus esmentats? Quins altres fenotips poden presentar-se en la descendència daquestaparella?14.- Una dona del grup sanguini A i un home del grup sanguini B tenen un fill del grup O i una filla delgrup B.a) Quins són els genotips dels quatre individus?b) Quina és la probabilitat que el tercer fill o filla sigui del grup sanguini O?c) Quina és la probabilitat que una parella com lesmentada tingui el primer fill del grup O, la segona filladel grup B, el tercer o la tercera, del grup A i el quart o la quarta, del grup AB?15 - En el pedigrí següent, la filla representada amb el cercle negre presenta una forma de sordesa-mudesa determinada per un al·lel recessiu autosòmic. Quina és la probabilitat que el fill, fenotípicamentnormal, sigui heterozigot?

×