Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sample article 2

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sample article 2

  1. 1. អត្ថបទភនំពពញបុស្តិ៍៤ខែព ើមឆ្ន ំកមពុជាជួបព្ុុះចំនួន៧៣ ងមន្តនតីគ្រប់គ្រងពគ្រុះមហនតរាយជាត្ិអុះអាងកាលពីមសិលមិញថា រិត្មក ល់ខែពមសាពីព ើមឆ្ន ំមកកមពុជាបានរងឥទធិពលព្ុុះរហូត្៧៣ ពលើកខ លបានបំផ្លា ញផទុះអស្់រាប់ពាន់ែនងនិងស្ម្លា ប់មនុស្សជាពគ្ចើន នាក់ពហើយបញ្ហា ពនុះបានព្វើឲ្្ម្លនការជួបជុំមន្តនតីព ើមបីពគ្ងឹង គ្បព័នធគ្រប់គ្រងការពារជាមុន។ពោក ញឹម វណ្ណដា ពទស្រ ឋមន្តនតីនិងជាអនុគ្បធានទី១ននរណ្ៈកម្លា ្ិការជាត្ិគ្រប់គ្រង ពគ្រុះមហនតរាយខលាងថា លាីៗពនុះកមពុជារងពគ្រុះពដាយព្ុុះនិងរនទុះបាញ់ពគ្ចើនរួរឲ្្កត្់ ស្ម្លា ល់ពបើព្ៀបពៅនឹងឆ្ន ំមុន។ពោក ញឹម វណ្ណដា ឲ្្ ឹងថា រិត្រហូត្មក ល់ខែពមសាឆ្ន ំពនុះម្លនែ្ល់ព្ុុះ៧៣ពលើកបានបំផាិច បំផ្លា ញផទុះ១.០១៩ែនង ព្វើឲ្្រពបើក ំបូល៤.៣៤៣ែនងផទុះនិងសាោពរៀនមួយែនង។ រីឯរនទុះបានស្ម្លា ប់មនុស្ស ៣៥នាក់ និងព្វើឲ្្២៤នាក់រងរបួស្។ពោកបញ្ហា ក់ថា ការពកើនព ើងនូវពគ្រុះមហនតរាយពនុះ រឺជាពហត្ុព្វើឲ្្ពយើងពៅមន្តនតីជំនាញកនុងគ្បពទស្មកពរៀបចំបពងកើត្ខផន ទីហានិភ័យព ើមបីបញ្ាូ នពៅគ្រប់ពែត្ត-គ្កុងពគ្បើគ្បាស្់ជាការពញ្ហា ក់សាា រត្ីនិងពរៀបចំវិធានការជាមុនព ើមបីកាត្់បនថយការែូចខាត្ គ្ទព្ស្មបត្តិនិងអាយុជីវិត្មនុស្សនិងអាច ឹងថា ពត្ើែ្ល់ព្ុុះទឹកជំនន់ និងពគ្រុះរាំងស្ងួត្ នឹងពកើត្ពៅត្ំបន់ណាែាុះ?ពោកបនតថា៖«ខផនទីពនុះស្ំខាន់ណាស្់ពយើងនឹងរូស្វាស្ស្គ្ម្លប់ការ ទស្សន៍ទាយអំពីពគ្រុះមហនតរាយបងកព ើងពដាយែ្ល់ព្ុុះ ទឹកជំនន់ ពគ្រុះរាំងស្ងួត្ ថាវានឹងអាចពកើត្ពៅកខនាងណាែាុះ? ព ើមបីឲ្្អាជាា ្រមូលដាឋ ន ពលរ ឋ ឹងមុននិងកាត្់បនថយពគ្រុះថាន ក់ពគ្ពាុះពយើងព ើញម្លនការែូចខាត្ ពដាយសារែ្ល់ព្ុុះម្លនពគ្ចើនកនុងឆ្ន ំពនុះគ្ពមទាំងម្លនរនទុះបាញ់ ផង»។ពោកថា ខផនទីពគ្រុះមហនតរាយពនុះនឹងព្វើព ើងកនុងរយៈពពល១៧ខែពដាយចំណាយទឹកគ្បាក់ជិត្៣ោន ុោា រ ជាជំនួយពីបរពទស្និងរដាឋ ភិបាល។មន្តនតីគ្រប់គ្រងពគ្រុះមហនតរាយតាមពែត្តនិងមន្តនតីមូលដាឋ ន មន្តនតីជំនាញជិត្៥០នាក់បានមកគ្បជុំរន ពៅភនំពពញពីរនលងចាប់ពី មសិលមិញ កនុងបំណ្ងពិភាកាស្តីពីការពគ្ងឹងគ្បព័នធគ្រប់គ្រងពគ្រុះ
  2. 2. មហនតរាយពៅកមពុជាតាមការបាន់គ្បម្លណ្ហានិភ័យគ្បព័នធផតល់ព័ត្៌ម្លន ជាមុននិងពរៀបចំបទដាឋ នកសាង។ពោក Bhichit Rattakul មន្តនតីបពចេកពទស្គ្រប់គ្រងពគ្រុះមហនតរាយអាសា៊ា នបានខលាងថាកមពុជាជាប់ជាគ្បពទស្រងពគ្រុះខាា ំងពៅអាស្ុីអាពរនយ៍ពដាយសារែ្ល់ព្ុុះទឹក ជំនន់ ូចពនុះការវិវត្តពលើការគ្រប់គ្រងពគ្រុះមហនតរាយរឺជាពរឿងស្ំខាន់ ពិពស្ស្ការកសាងខផនទីព ើមបីពគ្ត្ៀមទុកជាមុនពនុះ។ពោកបនតថា ៖ «ខផនទីគ្បាប់ពីមហនតរាយគ្ត្ូវព្វើព ើងទូទាំងគ្បពទស្ព ើមបីកំណ្ត្់ អត្តស្ញ្ហា ណ្ហានិភ័យនិងការគ្រប់គ្រងជាមុនខ លកមពុជាគ្ត្ូវខត្ម្លន»។កិចេគ្បជុំរយៈពពលពីរនលងពនុះមន្តនតីជំនាញទាំងអស្់នឹងព្វើការ ស្ិកាព ើមបីឈានពៅរកការបពងកើត្ខផនទីគ្បាប់ពីពគ្រុះមហនតរាយពៅ កនុងគ្បពទស្កមពុជាខ លម្លនមន្តនតីជំនាញមកពីរណ្ៈកម្លា ្ិការគ្រប់ គ្រងមហនតរាយគ្កស្ួង្នធានទឹក មន្តនតីកាកបាទគ្កហមកមពុជានិងអាជាា ្រមូលដាឋ ន៕

    Be the first to comment

    Login to see the comments

Views

Total views

169

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×