Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа-2013

2,509 views

Published on

Published in: Education

Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа-2013

 1. 1. ÒªÃѪÃ×ÄÈÉÍ ÕªÄªË̪РÝÐÕËÝËÒÈÉÍ ÑÓÄÀËÃÀÀ Монгол Улсын Хөдөлмөрийн яамны харьяа Хөдөлмөрийн судалгааны институт УЛААНБААТАР ХОТ 2013 он
 2. 2. Òàéëàíã õÿíàñàí: М.Чимэддорж, Хөдөлмөрийн судалгааны институтын захирал Хэвлэлд бэлтгэсэн: Ц.Баярмаа, Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогын судалгаа, шинжилгээний секторын эрхлэгч Мэдээллийг боловсруулсан: Эрдэм шинжилгээний ажилтан Д.Алтангэрэл, Н.Жаргалсайхан, Г.Мягмардулам, Н.Насантогтох, А.Дэлгэрсайхан Хэвлэсэн тоо: Öààñíû õýìæýý: 300 õóâü A4 “Мөнхийн Үсэг” ХХК-д хэвлэв Улаанбаатар 2013 он
 3. 3. ÒªÃѪÃ×ÄÈÉÍ ÕªÄªË̪РÝÐÕËÝËÒÈÉÍ ÑÓÄÀËÃÀÀ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ГАРЫН АВЛАГА • Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа нь Монгол Улсын Хөдөлмөрийн яамны харьяа Хөдөлмөрийн судалгааны институт 2010/2011 оны хичээлийн жилийн хаврын улиралд их, дээд сургуулийг бакалаврын боловсрол, мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийг мэргэжлийн анхан шат болон мэргэжлийн тусгай дунд боловсрол эзэмшин төгссөн 45,0 мянга гаруй төгсөгчөөс 1495 төгсөгчийг түүвэрлэн улсын хэмжээнд зохион байгуулсан судалгаа юм. • Судалгааны мэдээлэл цуглуулах хугацаа 2013 оны 4 дүгээр сараас 6 дугаар сар хүртэлх хугацаанд, нийт гурван сарûí турш үргэлжилсэн ба мэдээлэл цуглуулалтын 3 үе шатыг дамжсан. Үүнд: 1. Төгссөн сургуультай холбоо тогтоох: Өөрөөр хэлбэл түүвэрт сонгогдсон төгсөгчийн төгссөн сургуулийн сургалтын алба, анги удирдсан багш, хамт суралцагсадтай уулзан, холбоо мэдээллийн хэрэгслэлийн талаарх мэдээллийг цуглуулах 2. Төгсөгчтэй өөртэй нь холбоо тогтоох: Төгссөн сургуулиас олж авсан мэдээллийн дагуу төгсөгчтэй холбоо тогтоон, судалгаанд оролцох асуудлаар тохиролцох 3. Судалгаа авах: Төгсөгчтэй тохиролцсон хугацаа, байршлын дагуу уулзан мэдээлэл цуглуулах гэсэн дэс дараалалтай байсан. • Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгааны ерөнхий үр дүнг танилцуулах энэхүү тайланд их, дээд сургууль болон мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн төгсөгчдийн эзэмшсэн мэргэжлийн чиглэл тус бүрээр ажлын туршлага, хөдөлмөр эрхлэлтийн статус, ажлын байрны хэлбэр, нийт төгсөгчдөд хөдөлмөр эрхлэгсдийн эзлэх хувь, сарын дундаж цалин, орлогын хэмжээ, томоохон аж ахуй нэгж байгууллагад ажилладаг төгсөгчдийн тоо хэмжээ, 7 хоногийн дундаж ажлын цаг, ажлын байрны ажил үүргийн шаардлагын мэргэжил, ур чадвар, боловсролын түвшинтэй нийцэх түвшин, ажлын байранд ороход нөлөөлсөн хүчин зүйлс зэрэг үзүүлэлтийг хүснэгт, зураг хэлбэрээр танилцуулна. • Судалгаанд төгсөгчдийн мэргэжлийн чиглэлд Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2010 оны “Мэргэжлийн чиглэл, индекс шинэчлэн тогтоох тухай” 235 дугаар тушаалаар батлагдан мөрдөж буй дээд боловсролын болон мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллагад бэлтгэх мэргэжлийн ерөнхий чиглэлийг баримталсан. Их, дээд сургууль төгсөгчдийн эзэмшсэн мэргэжлийг 22 мэргэжлийн чиглэл, мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв төгсөгчдийн эзэмшсэн мэргэжлийг 11 мэргэжлийн чиглэлд нэгтгэн авч үзсэн. • Судалгаанд ажил мэргэжлийн мэдээлэлд “Үндэсний ажил мэргэжлийн ангилал, тодорхойлолт 2008”, эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбарын мэдээлэлд Сангийн сайдын 2011 оны 103 дугаар тушаалаар батлагдсан “Эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын ангилал”-ыг тус тус мөрдлөг болгосон. • Тайланд дурьдагдаж буй нэр томъёо, тооцооллыг дараах байдлаар ойлгоно. - Төгсөгч: 2011 онд их, дээд сургууль болон мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийг сургалтын багц цагийг ханган, төгсөлтийн шалгалтанд тэнцэн, бакалаврын диплом, мэргэжлийн боловсролын болон мэргэжлийн үнэмлэх авсан суралцагч - Ажлын туршлагатай төгсөгч: Сургууль төгссөн сараас судалгааны мэдээлэл цуглуулах хүртэл нийт 15 сар өнгөрсөн ба энэ хугацаанд 1 ба түүнээс дээш тооны ажил хийсэн төгсөгч - Ажил хийж буй төгсөгч: Судалгааны мэдээлэл цуглуулах хугацаанд бүрэн болон бүрэн бус цагаар ямар нэг ажил хийж байгаа төгсөгч - Ажил хайгч: Ажилгүй учраас ажил хийхээр ажил хайж байгаа, ажилтай боловч ажлын нөхцөлөө сайжруулах, нэмэлт орлого îëîõ зорилгоор ажил хайж байгаа төгсөгчдийн нийт дүнгээр тооцсон.  Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулинд “Ажил хайгч” гэж ажилгүй иргэн, ажилтай боловч ажлын нөхцөлөө сайжруулах, нэмэлт орлого олох зорилгоор ажил хайж, хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллага, хөдөлмөрийн биржид бүртгүүлсэн болон хандсан иргэнийг хэлнэ гэж томъёолсон. - Суралцагч: Судалгааны мэдээлэл цуглуулах хугацаанд дээд боловсролын болон мэргэжлийн боловсрол, мэргэжлийн сургалтын байгууллагад дахин суралцаж байгаа төгсөгч - Хөдөлмөр эрхлэлтийн хувь: Нийт төгсөгчдөд ажил хийж буй төгсөгчдийн эзлэх хувийн жингээр илэрхийлэгдэнэ. 3
 4. 4. ХӨДӨЛМӨРИЙН СУДАЛГААНЫ ИНСТИТУТ Хөдөлмөр эрхлэлтийн хувь= Ажил хийж буй төгсөгч Нийт төгсөгч x 100 - Цалинтай ажилтан: Цалин хөлстэй ажилтан буюу хөдөлмөрийн болон ажил гүйцэтгэх, хөлсөөр ажиллах гэрээ байгуулан, эсхүл аман болон хоёр талын тохиролцоогоор ажилладаг, хөдөлмөрийн харилцаа нь Хөдөлмөрийн тухай хууль, Иргэний болон бусад холбогдох хууль тогтоомжоор зохицуулагддаг, ажил олгогчдод ажил, үйлчилгээ үзүүлснийхээ төлөө мөнгөн ба мөнгөн бус хэлбэрээр цалин хөлс авдаг иргэнийг хамруулна. - Байнгын ажилтан: Байнгын ажлын байранд ажиллах албан ёсны гэрээтэй бөгөөд ажил олгогч нь татвар болон нийгмийн даатгалын шимтгэлийг хариуцан төлдөг, хөдөлмөрийн харилцаа нь хөдөлмөрийн тухай болон төрийн албаны тухай хууль тогтоомжоор зохицуулагддаг иргэнийг хэлнэ. - Ажил үүргийн шаардлага, эзэмшсэн ур чадвартай нийцэх түвшин: Ажлын байранд гүйцэтгэж буй ажил үүргийн шаардлагын түвшин эзэмшсэн ур чадвартай “нийцтэй” гэж үзсэн үнэлгээний утга  Нийцлийн түвшинг “ажил үүргийн шаардлагын түвшин хэт доогуур – 1”, “ажил үүргийн шаардлагын түвшин доогуур – 2”, “ажил үүргийн шаардлагын түвшин тохиромжтой – 3”, “ажил үүргийн шаардлагын түвшин өндөр - 4”, “ажил үүргийн шаардлагын түвшин хэт өндөр 5” гэсэн таван түвшингээр хэмжсэн. - Ажил үүргийн шаардлага, эзэмшсэн боловсролтой нийцэх түвшин: Ажлын байранд гүйцэтгэж буй ажил үүргийн шаардлагын түвшин эзэмшсэн боловсролтой “нийцтэй” гэж үзсэн үнэлгээний утга  Нийцлийн түвшинг “ажил үүргийн шаардлагын түвшин хэт доогуур – 1”, “ажил үүргийн шаардлагын түвшин доогуур – 2”, “ажил үүргийн шаардлагын түвшин тохиромжтой – 3”, “ажил үүргийн шаардлагын түвшин өндөр - 4”, “ажил үүргийн шаардлагын түвшин хэт өндөр 5” гэсэн таван түвшингээр хэмжсэн. - Мэргэжил, ажил үүргийн нийцлийн түвшин: Ажлын байранд гүйцэтгэж буй ажил үүрэг буюу ажил мэргэжил нь эзэмшсэн мэргэжилтэй “тохирдог” гэж үзсэн үнэлгээний утга 4  Ажлын байрны ажил үүргийг ҮАМАТ-08 дахь ажил мэргэжлийн дэд бүлгийн нэрд хөрвүүлэн судалсан ба нийцлийн түвшинг “ажил үүрэг эзэмшсэн мэргэжилтэй огт тохиромжгүй - 1”, “ажил үүрэг эзэмшсэн мэргэжилтэй тийм ч тохиромжтой биш - 2”, “ажил үүрэг эзэмшсэн мэргэжилтэй хэвийн нийцдэг – 3”, “ажил үүрэг эзэмшсэн мэргэжилтэй тохирдог – 4”, “ажил үүрэг эзэмшсэн мэргэжилтэй маш тохиромжтой - 5” гэсэн таван түвшингээр хэмжсэн. - 251-ээс дээш ажилтантай аж ахуйн нэгж байгууллагад ажилладаг ажилтны хувь: Нийт ажлын туршлагатай төгсөгчдөөс 251-ээс дээш тооны ажилтантай том аж ахуйн нэгж байгууллагад ажилладаг төгсөгчдийн эзлэх хувийн жингээр илэрхийлэгдэнэ.  Судалгаанд аж ахуйн нэгж байгууллагын ажилтны тоог “10 хүртэлх ажилтантай”, “11-50 ажилтантай”, “51-100 ажилтантай”, “101-250 ажилтантай”, “251-ээс дээш ажилтантай” гэсэн интервалтайгаар авч үзсэн. - Сарын дундаж цалин, орлого: Цалин хөлстэй ажилтны хувьд цалингаар, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, ажил олгогчийн хувьд орлогоор илэрхийлэгдэнэ. Нийт төгсөгчдийн сарын цалин, орлогын арифметик дунджаар тооцсон утга болно. - 251-ээс тооны ажилтантай аж ахуйн нэгж байгууллагын ажилтны дундаж цалин: 251-ээс дээш тооны ажилтантай аж ахуйн нэгж байгууллагад ажилладаг нийт төгсөгчдийн сарын дундаж цалингийн арифметик дунджаар тооцсон утга болно. - 7 хоногийн ажлын дундаж цаг: Ажил хийж буй төгсөгчдийн 7 хоногийн ажлын цагийн арифметик дунджаар тооцсон утга - Ажилд ороход нөлөөлсөн хүчин зүйл: Ажилд орохын өмнөх бичиг баримтын шалгалт, нүүр тулсан ярилцлага зэрэг үйл явцад амжилттай оролцож, ажлын байранд тэнцэхэд хамгийн их нөлөөлсөн гэж үзсэн хүчин зүйл ба тухайн хүчин зүйлийг сонгосон нийт тоон утга болон нэгж хүчин зүйлийн утгын нийт хүчин зүйлийн утгад эзлэх хувийн жин тус бүрээр илэрхийлсэн мэдээлэл  Судалгаанд ажилд ороход нөлөөлөхүйц 13 хүртэлх хүчин зүйлийг санал болгож, хамгийн их нөлөө үзүүлсэн 3 хүртэлх хүчин зүйлийг эрэмбэлүүлэн сонгуулсан.
 5. 5. ÒªÃѪÃ×ÄÈÉÍ ÕªÄªË̪РÝÐÕËÝËÒÈÉÍ ÑÓÄÀËÃÀÀ ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛЬ ТӨГСӨГЧДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ТӨГССӨНИЙ ДАРААХ ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ Төгсөгчийн тоо Бүгд Ажлын туршлагатай төгсөгчийн тоо Ажил хийж буй төгсөгч Ажил хайгч Суралцагч Хөдөлмөр эрхлэлтийн хувь /нийт төгсөгчдөд эзлэх хувийн жин/ 27025 22983 21907 5180 3087 81,1% Эр 9671 8497 8305 2027 765 85,9% Эм 17353 14486 13602 3153 2322 78,4% АЖИЛ ХИЙЖ БУЙ ТӨГСӨГЧДИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ Цалинтай ажилтан Байнгын ажилтан Ажил үүргийн шаардлага, эзэмшсэн ур чадвартай нийцэх түвшин * Ажил үүргийн шаардлага, эзэмшсэн боловсролтой нийцэх түвшин ** 251-с дээш ажилтантай ААНБ-д ажилладаг төгсөгчийн хувь Сарын дундаж цалин, орлого / мян.төг/ 251-с дээш ажилтантай ААНБ-н ажилтны сарын дундаж цалин /төгрөг/ 7 хоногийн ажлын дундаж цаг ДУНДАЖ 98,0% 92,5% 60,2% 69,7% 11,5% 547,1 646008 44 Эрэгтэй 98,3% 92,8% 58,3% 57,0% 13,7% 585,2 718838 44 Эмэгтэй 97,7% 92,1% 62,1% 82,5% 9,4% 509,0 573179 43 Тайлбар: * Нийт ажлын туршлагатай төгсөгчдөд ажлын байрны ажил үүргийн шаардлага эзэмшсэн ур чадварын түвшинтэй тохирдог гэж хариулсан төгсөгчдийн эзлэх хувийн жин ** Нийт ажлын туршлагатай төгсөгчдөд ажлын байрны ажил үүргийн шаардлага нь эзэмшсэн боловсролын түвшинтэй нийцдэг гэж хариулсан төгсөгчдийн эзлэх хувийн жин МЭРГЭЖИЛ, АЖИЛ ҮҮРГИЙН НИЙЦЛИЙН ТҮВШИН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН ¯éë÷èëãýýíèé áóñàä ¿éë àæèëëàãàà ìÿí.òºã 98,8% 79.2% Боловсрол Мэдээлэл, холбоо 600,0 585,2 74.1% Мэргэжлийн шинжлэх ухаан 72.8% 580,0 71.9% Уул уурхай Төрийн удирдлага, батлан хамгаалах 65.8% ХАА 560,0 65.6% Үйлдвэрлэл 64.5% Урлаг үзвэр, тоглоом наадам 547,1 540,0 63.4% Барилга 60.7% Санхүү, даатгалын үйл ажиллагаа Хүний эрүүл мэнд 59.6% 520,0 60.2% Зочид буудал, зоогийн газар Худалдаа Тээвэр агуулахын үйл ажиллагаа Удирдлага, дэмжлэг үзүүлэх ү/а 509,0 500,0 48.5% 43.8% 480,0 41.4% 35.2% 460,0 Дундаж Эрэгтэй Эмэгтэй Тайлбар: Тухайн салбарт ажиллаж буй төгсөгчдөөс ажлын байрны ажил үүргийн шаардлага нь эзэмшсэн мэргэжилтэй нь нийцдэг гэж хариулсан төгсөгчдийн хэмжээ /хувиар/ 5
 6. 6. ХӨДӨЛМӨРИЙН СУДАЛГААНЫ ИНСТИТУТ АЖИЛД ОРОХОД НӨЛӨӨЛСӨН ХҮЧИН ЗҮЙЛС Сурлагын Эзэмшсэн дүн, голч мэргэжил оноо   Гадаад Мэргэжил Төгссөн хэлний ур чадварын сургууль мэдлэг үнэмлэх Ярилцлагын ур чадвар Хөдөлмөрт Төвлөрч Хувийн бэлтгэх ур ажиллах зан чанар чадвар чадвар Гадаадад суралцсан, ажилласан туршлага Ажлын дадлага туршлага Гадаад дүр Аль нь ч төрх, бие нөлөөлөөгүй бялдрын хөгжил Эрэгтэй 5015 7292 1935 2910 5420 4951 1154 3673 3500 638 1825 934 785 Эмэгтэй 7691 14068 5570 3560 8914 8993 2499 8032 1676 641 4034 1514 1440 Эрэгтэй 12,5% 18,2% 4,8% 7,3% 13,5% 12,4% 2,9% 9,2% 8,7% 1,6% 4,6% 2,3% 2,0% Эмэгтэй 11,2% 20,5% 8,1% 5,2% 13,0% 13,1% 3,6% 11,7% 2,4% 0,9% 5,9% 2,2% 2,1% АЖИЛД ОРОХОД НӨЛӨӨЛСӨН ХҮЧИН ЗҮЙЛС 20,5% Эрэгтэй 18,2% 13,5% 12,5% 13% 13,1% 12,4% Эмэгтэй 11,7% 11,2% 9,2% 8,1% 8,7% 7,3% 4,8% 5,9% 5,2% 4,6% 3,6% 2,9% Сурлагын дүн, голч оноо 6 Эзэмшсэн мэргэжил Гадаад хэлний мэдлэг Мэргэжил ур чадварын үнэмлэх Төгссөн сургууль Ярилцлагын ур чадвар Хөдөлмөрт бэлтгэх ур чадвар 2,4% Хувийн зан чанар Төвлөрч ажиллах чадвар 2,3% 2,2% 1,6% 0,9% Гадаадад суралцсан, ажилласан туршлага Ажлын дадлага туршлага 2,0% 2,1% Гадаад дүр төрх, бие бялдрын хөгжил Аль нь ч нөлөөлөөгүй
 7. 7. ÒªÃѪÃ×ÄÈÉÍ ÕªÄªË̪РÝÐÕËÝËÒÈÉÍ ÑÓÄÀËÃÀÀ БОЛОВСРОЛ СУДЛАЛЫН УХААН Мэргэжлийн чиглэл Мэргэжил Боловсрол судлалын ухаан Багш, сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн, Багш, бага ангийн, Багш, согог судлалын, Багш, зураг дүрслэх ухааны, Багш, нийгмийн ухааны, Багш, түүх-нийгэм судлалын, Багш, түүхгазарзүйн, Багш, түүх-уран зохиолын, Багш, гүн ухааны, Багш, монгол хэл-уран зохиолын, Багш, монгол хэл-гадаад хэлний, Багш, казак хэл-уран зохиолын, Багш, математикийн, Багш, мэдээлэл зүйн, Багш, физикийн, Багш, газар зүй-байгалийн шинжлэлийн, Багш, биологибайгалийн шинжлэлийн, Багш, технологийн, Багш, англи хэлний, Багш, орос хэлний, Багш, дуу хөгжмийн, Багш, биеийн тамирын, Боловсрол судлал, менежмент, Боловсролын онол, түүх, Боловсролын философи, Боловсролын социологи, Багш, хятад хэлний, Багш, герман хэлний, Багш, франц хэлний, Багш, химийн ТӨГССӨНИЙ ДАРААХ ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ Төгсөгчийн тоо Бүгд Ажлын туршлагатай төгсөгчийн тоо Ажил хийж буй төгсөгч Ажил хайгч Суралцагч Хөдөлмөр эрхлэлтийн хувь /нийт төгсөгчдөд эзлэх хувийн жин/ 4925 4176 4068 749 535 82,6% Эр 857 857 749 214 0 87,5% Эм 4068 3319 3319 535 535 81,6% АЖИЛ ХИЙЖ БУЙ ТӨГСӨГЧДИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ Цалинтай ажилтан Байнгын ажилтан Ажил үүргийн шаардлага, эзэмшсэн ур чадвартай нийцэх түвшин * Ажил үүргийн шаардлага, эзэмшсэн боловсролтой нийцэх түвшин ** 251-с дээш ажилтантай ААНБ-д ажилладаг төгсөгчийн хувь Сарын дундаж цалин, орлого / мян.төг/ 7 хоногийн ажлын дундаж цаг ДУНДАЖ 100,0% 98,4% 54,2% 66,3% 0% 468,9 40 Эрэгтэй 100,0% 100,0% 42,5% 50,0% 0% 495,0 42 Эмэгтэй 100,0% 96,8% 65,8% 82,6% 0% 442,8 37 Тайлбар: * Нийт ажлын туршлагатай төгсөгчдөд ажлын байрны ажил үүргийн шаардлага эзэмшсэн ур чадварын түвшинтэй тохирдог гэж хариулсан төгсөгчдийн эзлэх хувийн жин ** Нийт ажлын туршлагатай төгсөгчдөд ажлын байрны ажил үүргийн шаардлага нь эзэмшсэн боловсролын түвшинтэй нийцдэг гэж хариулсан төгсөгчдийн эзлэх хувийн жин МЭРГЭЖИЛ, АЖИЛ ҮҮРГИЙН НИЙЦЛИЙН ТҮВШИН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН 510,0 Õóóëü, íèéãýì, ñî¸ëûí ìýðãýæèëòýí ìÿí.òºã 500,0 Áàãøëàõ ìýðãýæèëòýí 495.0 490,0 Õýðýãëýã÷èä ¿éë÷ëýõ àæèëòàí 480,0 Áèçíåñ çàõèðààãààíû ìýðãýæèëòýí 470,0 460,0 Çî÷èä áóóäàë, õîëáîãäîõ ¿éë÷èëãýýíèé ìåíåæåð 450,0 Áîðëóóëàëòûí àæèëòàí 442.8 440,0 Êîíòîðûí áóñäà òóñëàõ àæèëòàí 0% 468.9 430,0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 420,0 Дундаж Эрэгтэй Эмэгтэй Тайлбар: Тухайн салбарт ажиллаж буй төгсөгчдөөс ажлын байрны ажил үүргийн шаардлага нь эзэмшсэн мэргэжилтэй нь нийцдэг гэж хариулсан төгсөгчдийн хэмжээ /хувиар/ 7
 8. 8. ХӨДӨЛМӨРИЙН СУДАЛГААНЫ ИНСТИТУТ АЖИЛД ОРОХОД НӨЛӨӨЛСӨН ХҮЧИН ЗҮЙЛС Сурлагын дүн, голч оноо Эзэмшсэн мэргэжил Гадаад хэлний мэдлэг Мэргэжил ур чадварын үнэмлэх Төгссөн сургууль Ярилцлагын ур чадвар Хөдөлмөрт бэлтгэх ур чадвар Хувийн зан чанар Төвлөрч ажиллах чадвар Ажлын дадлага туршлага Гадаад дүр төрх, бие бялдрын хөгжил Эрэгтэй 642 964 0 0 535 535 0 749 749 0 321 Эмэгтэй 2891 4925 2034 857 1820 1927 535 1178 214 1285 535 Эрэгтэй 14% 21% 0% 0% 12% 12% 0% 17% 17% 0% 7% Эмэгтэй 16% 27% 11% 5% 10% 11% 3% 6% 1% 7% 3%   АЖИЛД ОРОХОД НӨЛӨӨЛСӨН ХҮЧИН ЗҮЙЛС Эрэгтэй Эмэгтэй 27% 21% 14% 17% 16% 12% 11% 10% 12% 17% 11% 3% Сурлагын дүн, голч оноо 8 Эзэмшсэн мэргэжил Гадаад хэлний мэдлэг Мэргэжил ур чадварын үнэмлэх 7% 6% 5% Төгссөн сургууль Ярилцлагын ур чадвар Хөдөлмөрт бэлтгэх ур чадвар 3% 1% Хувийн зан чанар Төвлөрч ажиллах чадвар 7% Ажлын дадлага туршлага Гадаад дүр төрх, бие бялдрын хөгжил
 9. 9. ÒªÃѪÃ×ÄÈÉÍ ÕªÄªË̪РÝÐÕËÝËÒÈÉÍ ÑÓÄÀËÃÀÀ УРЛАГИЙН УХААН Мэргэжлийн чиглэл Мэргэжил Урлаг судлалын ухаан Урлаг судлал, Үндэсний урлаг, Дүрслэх урлаг, Уран зураг, Урлагийн бүтээл сэргээн засварлалт, Кино, телевиз, театрын зураг, дизайн, Уран дархан, металл урлал, Уран хатгамал, Зээгт наамал, Уран сийлбэр, Арьсан урлал, Вааран /керамик/урлал, Гобелень урлал, Хөгжим хөглөлт, Хөгжим онол, судлал, Жүжгийн урлаг , Бүжгийн урлаг ,Циркийн урлаг, Найруулах урлаг, Кино, телевиз, хэвлэлийн болон гэрэл зураг авалт, Зохиомж, Удирдаачийн урлаг, Дуулах урлаг, Монгол хөөмэй, Театр, тайзны техник, технологи, Гар урлал/ нэхмэл, хатгамал/, Багш, соёл, урлагийн , Театрын гэрэлтүүлэг, Дуу, чимээний технлоги, Урлагийн хувцасны оёдол, эсгүүр ТӨГССӨНИЙ ДАРААХ ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ Төгсөгчийн тоо Ажлын туршлагатай төгсөгчийн тоо Ажил хийж буй төгсөгч Ажил хайгч Суралцагч Хөдөлмөр эрхлэлтийн хувь /нийт төгсөгчдөд эзлэх хувийн жин/ Бүгд 580 477 451 64 52 77,8% Эр 361 309 296 39 13 82,1% Эм 219 168 155 26 39 70,6% АЖИЛ ХИЙЖ БУЙ ТӨГСӨГЧДИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ Цалинтай ажилтан Байнгын ажилтан Ажил үүргийн шаардлага, эзэмшсэн ур чадвартай нийцэх түвшин * Ажил үүргийн шаардлага, эзэмшсэн боловсролтой нийцэх түвшин ** 251-с дээш ажилтантай ААНБ-д ажилладаг төгсөгчийн хувь Сарын дундаж цалин, орлого / мян.төг/ 7 хоногийн ажлын дундаж цаг ДУНДАЖ 95,8% 87,8% 60,4% 71,9% 1,8% 478,7 45 Эрэгтэй 91,7% 83,3% 59,2% 59,2% 3,6% 504,3 44 Эмэгтэй 100,0% 92,3% 61,5% 84,6% 0,0% 453,1 45 Тайлбар: * Нийт ажлын туршлагатай төгсөгчдөд ажлын байрны ажил үүргийн шаардлага эзэмшсэн ур чадварын түвшинтэй тохирдог гэж хариулсан төгсөгчдийн эзлэх хувийн жин ** Нийт ажлын туршлагатай төгсөгчдөд ажлын байрны ажил үүргийн шаардлага нь эзэмшсэн боловсролын түвшинтэй нийцдэг гэж хариулсан төгсөгчдийн эзлэх хувийн жин МЭРГЭЖИЛ, АЖИЛ ҮҮРГИЙН НИЙЦЛИЙН ТҮВШИН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН 510,0 504.3 ìÿí.òºã 500,0 490,0 Төрийн удирдлага, батлан хамгаалах 478.7 480,0 470,0 Уул уурхай 460,0 453.1 450,0 Урлаг үзвэр, тоглоом наадам 440,0 430,0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 420,0 Дундаж Эрэгтэй Эмэгтэй Тайлбар: Тухайн салбарт ажиллаж буй төгсөгчдөөс ажлын байрны ажил үүргийн шаардлага нь эзэмшсэн мэргэжилтэй нь нийцдэг гэж хариулсан төгсөгчдийн хэмжээ /хувиар/ 9
 10. 10. ХӨДӨЛМӨРИЙН СУДАЛГААНЫ ИНСТИТУТ АЖИЛД ОРОХОД НӨЛӨӨЛСӨН ХҮЧИН ЗҮЙЛС Сурлагын дүн, голч оноо Эзэмшсэн мэргэжил Гадаад хэлний мэдлэг Мэргэжил ур чадварын үнэмлэх Төгссөн сургууль Ярилцлагын ур чадвар Хөдөлмөрт бэлтгэх ур чадвар Хувийн зан чанар Төвлөрч ажиллах чадвар Ажлын дадлага туршлага Гадаад дүр төрх, бие бялдрын хөгжил Эрэгтэй 180 322 52 64 245 64 142 103 142 116 0 Эмэгтэй 52 155 0 26 180 142 52 193 77 0 39 Эрэгтэй 13% 23% 4% 5% 17% 5% 10% 7% 10% 8% 0% Эмэгтэй 6% 17% 0% 3% 20% 15% 6% 21% 8% 0% 4%   АЖИЛД ОРОХОД НӨЛӨӨЛСӨН ХҮЧИН ЗҮЙЛС Эрэгтэй 23% 21% 20% 17% 17% Эмэгтэй 15% 13% 10% 10% 6% Сурлагын дүн, голч оноо 10 4% Эзэмшсэн мэргэжил Гадаад хэлний мэдлэг 5% 5% 6% 7% 8% 8% 4% 3% Мэргэжил ур чадварын үнэмлэх Төгссөн сургууль Ярилцлагын ур чадвар Хөдөлмөрт бэлтгэх ур чадвар Хувийн зан чанар Төвлөрч ажиллах чадвар Ажлын дадлага туршлага Гадаад дүр төрх, бие бялдрын хөгжил
 11. 11. ÒªÃѪÃ×ÄÈÉÍ ÕªÄªË̪РÝÐÕËÝËÒÈÉÍ ÑÓÄÀËÃÀÀ ХҮМҮҮНЛЭГИЙН УХААН Мэргэжлийн чиглэл Мэргэжил Хүмүүнлэгийн ухаан Хүмүүнлэгийн ухаан , Гадаад хэл, шинжлэл, Монгол хэл, уран зохиол , Монгол хэл, эх бичиг судлал, Судлал, зурхайн эх бичиг, Судлал, монгол-гадаад хэл , Утга зохиол судлал, шүүмж, Орчуулга, гадаад хэлний, Мөхөж байгаа уран зохиол, Дэлхийн уран зохиол , Харьцуулсан утга зохиол судлал, орчуулгын онол , Олон улс судлал, Монгол судлал, Ази судлал, Дорно дахины судлал, Сэтгэл судлал, Нийгэм, соёлын антропологи, Монгол хэл, уламжлалт ухаан ТӨГССӨНИЙ ДАРААХ ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ Төгсөгчийн тоо Ажил хийж буй төгсөгч Ажил хайгч Суралцагч Хөдөлмөр эрхлэлтийн хувь /нийт төгсөгчдөд эзлэх хувийн жин/ 1985 Бүгд Ажлын туршлагатай төгсөгчийн тоо 1263 1173 361 586 59,1% Эр 496 361 361 90 180 72,7% Эм 1489 902 812 271 406 54,5% АЖИЛ ХИЙЖ БУЙ ТӨГСӨГЧДИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ Цалинтай ажилтан Байнгын ажилтан Ажил үүргийн шаардлага, эзэмшсэн ур чадвартай нийцэх түвшин * Ажил үүргийн шаардлага, эзэмшсэн боловсролтой нийцэх түвшин ** 251-с дээш ажилтантай ААНБ-д ажилладаг төгсөгчийн хувь Сарын дундаж цалин, орлого / мян.төг/ 7 хоногийн ажлын дундаж цаг ДУНДАЖ 100,0% 91,3% 58,5% 65,3% 1,5% 490,0 42 Эрэгтэй 100,0% 87,5% 60,0% 52,5% 0,0% 503,8 41 Эмэгтэй 100,0% 95,0% 57,0% 78,0% 3,0% 476,3 43 Тайлбар: * Нийт ажлын туршлагатай төгсөгчдөд ажлын байрны ажил үүргийн шаардлага эзэмшсэн ур чадварын түвшинтэй тохирдог гэж хариулсан төгсөгчдийн эзлэх хувийн жин ** Нийт ажлын туршлагатай төгсөгчдөд ажлын байрны ажил үүргийн шаардлага нь эзэмшсэн боловсролын түвшинтэй нийцдэг гэж хариулсан төгсөгчдийн эзлэх хувийн жин МЭРГЭЖИЛ, АЖИЛ ҮҮРГИЙН НИЙЦЛИЙН ТҮВШИН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН 510,0 503.8 ìÿí.òºã 500,0 Санхүү, даатгалын үйл ажиллагаа 490,0 Мэдээлэл, холбоо 480,0 490.0 476.3 470,0 Уул уурхай 460,0 450,0 Төрийн удирдлага, батлан хамгаалах 440,0 ХАА 0% 430,0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 420,0 Дундаж Эрэгтэй Эмэгтэй Тайлбар: Тухайн салбарт ажиллаж буй төгсөгчдөөс ажлын байрны ажил үүргийн шаардлага нь эзэмшсэн мэргэжилтэй нь нийцдэг гэж хариулсан төгсөгчдийн хэмжээ /хувиар/ 11
 12. 12. ХӨДӨЛМӨРИЙН СУДАЛГААНЫ ИНСТИТУТ АЖИЛД ОРОХОД НӨЛӨӨЛСӨН ХҮЧИН ЗҮЙЛС Сурлагын дүн, голч оноо Эзэмшсэн мэргэжил Гадаад хэлний мэдлэг Мэргэжил ур чадварын үнэмлэх Төгссөн сургууль Ярилцлагын ур чадвар Хөдөлмөрт бэлтгэх ур чадвар Хувийн зан чанар Төвлөрч ажиллах чадвар Ажлын дадлага туршлага Гадаад дүр төрх, бие бялдрын хөгжил Эрэгтэй 90 406 90 226 0 90 135 180 135 0 0 Эмэгтэй 316 677 632 135 406 541 0 586 226 316 0 Эрэгтэй 7% 30% 7% 17% 0% 7% 10% 13% 10% 0% 0% Эмэгтэй 8% 18% 16% 4% 11% 14% 0% 15% 6% 8% 0%   АЖИЛД ОРОХОД НӨЛӨӨЛСӨН ХҮЧИН ЗҮЙЛС Эрэгтэй Эмэгтэй 30% 18% 16% 17% 11% 8% 13% 10% 10% 7% 7% 7% 15% 14% 6% 8% 4% Сурлагын дүн, голч оноо 12 Эзэмшсэн мэргэжил Гадаад хэлний мэдлэг Мэргэжил ур чадварын үнэмлэх Төгссөн сургууль Ярилцлагын ур чадвар Хөдөлмөрт бэлтгэх ур чадвар Хувийн зан чанар Төвлөрч ажиллах чадвар Ажлын дадлага туршлага
 13. 13. ÒªÃѪÃ×ÄÈÉÍ ÕªÄªË̪РÝÐÕËÝËÒÈÉÍ ÑÓÄÀËÃÀÀ Нийгмийн ухаан, бизнес, хууль зүйн ухаан Мэргэжлийн чиглэл Мэргэжил Нийгмийн ухаан, бизнес, хууль зүйн ухаан Нийгмийн ухаан, бизнес, хууль зүйн ухаан Нийгмийн ухаан, бихевиоризмын ухаан эдийн засаг, эдийн засаг , эдийн засаг, хөдөлмөрийн, Бизнесийн эдийн засаг , эдийн засаг- математик загварчлал, эдийн засаг, статистик , эдийн засаг, үйлчилгээний салбарын менежмент, Хүн ам зүй, Хүн судлал, антропологи, Менежмент, бүс нутгийн эдийн засаг В2. Нийгмийн ухаан, Түүх, Гүн ухаан,Иргэншил судлал / иргэншил түүх, хэл соёл, нүүдэл суудал/, Археологи, Социологи, Олон улсын болон гадаад харилцааны ажил, Олон улсын харилцаа, эдийн засаг, Шашин судлал, Улс төр судлал, Соёл судлал, Олон нийттэй харилцах ажил ТӨГССӨНИЙ ДАРААХ ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ Төгсөгчийн тоо Ажлын туршлагатай төгсөгчийн тоо Ажил хийж буй төгсөгч Ажил хайгч Суралцагч Хөдөлмөр эрхлэлтийн хувь /нийт төгсөгчдөд эзлэх хувийн жин/ Бүгд 2725 2666 2547 474 118 93,5% Эр 1126 1066 1066 59 0 94,7% Эм 1599 1599 1481 415 118 92,6% АЖИЛ ХИЙЖ БУЙ ТӨГСӨГЧДИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ Цалинтай ажилтан Байнгын ажилтан Ажил үүргийн шаардлага, эзэмшсэн ур чадвартай нийцэх түвшин * Ажил үүргийн шаардлага, эзэмшсэн боловсролтой нийцэх түвшин ** 251-с дээш ажилтантай ААНБ-д ажилладаг төгсөгчийн хувь Сарын дундаж цалин, орлого / мян.төг/ 251-с дээш ажилтантай ААНБ-н ажилтны сарын дундаж цалин / төгрөг/ 7 хоногийн ажлын дундаж цаг ДУНДАЖ 100,0% 94,4% 58,1% 66,5% 4,5% 534,1 666000 46 Эрэгтэй 100,0% 100,0% 57,8% 56,7% 5,3% 518,9 900000 46 Эмэгтэй 100,0% 88,9% 58,5% 76,3% 3,7% 549,3 432000 45 Тайлбар: * Нийт ажлын туршлагатай төгсөгчдөд ажлын байрны ажил үүргийн шаардлага эзэмшсэн ур чадварын түвшинтэй тохирдог гэж хариулсан төгсөгчдийн эзлэх хувийн жин ** Нийт ажлын туршлагатай төгсөгчдөд ажлын байрны ажил үүргийн шаардлага нь эзэмшсэн боловсролын түвшинтэй нийцдэг гэж хариулсан төгсөгчдийн эзлэх хувийн жин МЭРГЭЖИЛ, АЖИЛ ҮҮРГИЙН НИЙЦЛИЙН ТҮВШИН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН ìÿí.òºã 560,0 Санхүү, даатгалын үйл ажиллагаа 549,3 550,0 Уул уурхай 540,0 534,1 Áîëîâñðîë 530,0 Òºðèéí óäèðäëàãà áàòëàí õàìãààëàõ 518,9 520,0 ¯éëäâýðëýë 510,0 ХАА 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 500,0 Дундаж Эрэгтэй Эмэгтэй Тайлбар: Тухайн салбарт ажиллаж буй төгсөгчдөөс ажлын байрны ажил үүргийн шаардлага нь эзэмшсэн мэргэжилтэй нь нийцдэг гэж хариулсан төгсөгчдийн хэмжээ /хувиар/ 13
 14. 14. ХӨДӨЛМӨРИЙН СУДАЛГААНЫ ИНСТИТУТ АЖИЛД ОРОХОД НӨЛӨӨЛСӨН ХҮЧИН ЗҮЙЛС Сурлагын дүн, голч оноо Эзэмшсэн мэргэжил Гадаад хэлний мэдлэг Мэргэжил ур чадварын үнэмлэх Төгссөн сургууль Ярилцлагын ур чадвар Хөдөлмөрт бэлтгэх ур чадвар Хувийн зан чанар Төвлөрч ажиллах чадвар Ажлын дадлага туршлага Гадаад дүр төрх, бие бялдрын хөгжил Эрэгтэй 711 770 237 296 948 1007 0 0 474 0 178 Эмэгтэй 652 1599 474 533 1303 770 178 1185 0 178 0 Эрэгтэй 15% 17% 5% 6% 21% 22% 0% 0% 10% 0% 4% Эмэгтэй 9% 23% 7% 8% 19% 11% 3% 17% 0% 3% 0%   АЖИЛД ОРОХОД НӨЛӨӨЛСӨН ХҮЧИН ЗҮЙЛС Эрэгтэй 23% 22% 21% 19% 17% 17% 15% 11% 9% 5% 7% 6% 10% 8% 3% 3% Сурлагын дүн, голч оноо 14 Эзэмшсэн мэргэжил Гадаад хэлний мэдлэг Эмэгтэй Мэргэжил ур чадварын үнэмлэх Төгссөн сургууль Ярилцлагын ур чадвар Хөдөлмөрт бэлтгэх ур чадвар Хувийн зан чанар Төвлөрч ажиллах чадвар Ажлын дадлага туршлага 4% Гадаад дүр төрх, бие бялдрын хөгжил
 15. 15. ÒªÃѪÃ×ÄÈÉÍ ÕªÄªË̪РÝÐÕËÝËÒÈÉÍ ÑÓÄÀËÃÀÀ СэТГҮҮЛ ЗҮЙН УХААН Мэргэжлийн чиглэл Мэргэжил Сэтгүүл зүйн ухаан Сэтгүүл зүй, мэдээлэл, Сэтгүүл зүй, Төрөл бүрийн бичлэг хадгалалт, сэргээн засварлал, Музейн арга зүй, Номын сан судлал, мэдээлэл ТӨГССӨНИЙ ДАРААХ ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ Төгсөгчийн тоо Ажлын туршлагатай төгсөгчийн тоо Ажил хийж буй төгсөгч Ажил хайгч Суралцагч Хөдөлмөр эрхлэлтийн хувь /нийт төгсөгчдөд эзлэх хувийн жин/ Бүгд 558 508 484 124 37 86,7% Эр 136 136 136 0 0 100,0% Эм 422 372 347 124 37 82,4% АЖИЛ ХИЙЖ БУЙ ТӨГСӨГЧДИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ Цалинтай ажилтан Байнгын ажилтан Ажил үүргийн шаардлага, эзэмшсэн ур чадвартай нийцэх түвшин * Ажил үүргийн шаардлага, эзэмшсэн боловсролтой нийцэх түвшин ** 251-с дээш ажилтантай ААНБ-д ажилладаг төгсөгчийн хувь Сарын дундаж цалин, орлого / мян.төг/ 7 хоногийн ажлын дундаж цаг ДУНДАЖ 100,0% 95,5% 64,4% 72,2% 4,4% 523,3 46 Эрэгтэй 100,0% 90,9% 65,5% 61,8% 0,0% 568,2 48 Эмэгтэй 100,0% 100,0% 63,3% 82,7% 8,8% 478,3 45 Тайлбар: * Нийт ажлын туршлагатай төгсөгчдөд ажлын байрны ажил үүргийн шаардлага эзэмшсэн ур чадварын түвшинтэй тохирдог гэж хариулсан төгсөгчдийн эзлэх хувийн жин ** Нийт ажлын туршлагатай төгсөгчдөд ажлын байрны ажил үүргийн шаардлага нь эзэмшсэн боловсролын түвшинтэй нийцдэг гэж хариулсан төгсөгчдийн эзлэх хувийн жин МЭРГЭЖИЛ, АЖИЛ ҮҮРГИЙН НИЙЦЛИЙН ТҮВШИН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН 580,0 568,2 ìÿí.òºã 560,0 Ìýäýýëýë õîëáîî 540,0 523,3 520,0 Уул уурхай 500.0 478,3 480,0 ХАА 460,0 Õóäàëäàà 0% 440,0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 420,0 Дундаж Эрэгтэй Эмэгтэй Тайлбар: Тухайн салбарт ажиллаж буй төгсөгчдөөс ажлын байрны ажил үүргийн шаардлага нь эзэмшсэн мэргэжилтэй нь нийцдэг гэж хариулсан төгсөгчдийн хэмжээ /хувиар/ 15
 16. 16. ХӨДӨЛМӨРИЙН СУДАЛГААНЫ ИНСТИТУТ АЖИЛД ОРОХОД НӨЛӨӨЛСӨН ХҮЧИН ЗҮЙЛС Сурлагын дүн, голч оноо Эзэмшсэн мэргэжил Гадаад хэлний мэдлэг Мэргэжил ур чадварын үнэмлэх Төгссөн сургууль Ярилцлагын ур чадвар Хөдөлмөрт бэлтгэх ур чадвар Хувийн зан чанар Төвлөрч ажиллах чадвар Ажлын дадлага туршлага Гадаад дүр төрх, бие бялдрын хөгжил Эрэгтэй 62 74 25 25 62 112 0 136 37 0 74 Эмэгтэй 124 322 112 149 149 372 149 198 136 25 62 Эрэгтэй 10% 12% 4% 4% 10% 18% 0% 22% 6% 0% 12% Эмэгтэй 7% 18% 6% 8% 8% 21% 8% 11% 8% 1% 3%   АЖИЛД ОРОХОД НӨЛӨӨЛСӨН ХҮЧИН ЗҮЙЛС Эрэгтэй 22% 21% 18% 18% 12% 10% Эмэгтэй 7% 4% 6% 8% 12% 11% 10% 8% 8% 6% 4% 8% 3% 1% Сурлагын дүн, голч оноо 16 Эзэмшсэн мэргэжил Гадаад хэлний мэдлэг Мэргэжил ур чадварын үнэмлэх Төгссөн сургууль Ярилцлагын ур чадвар Хөдөлмөрт бэлтгэх ур чадвар Хувийн зан чанар Төвлөрч ажиллах чадвар Ажлын дадлага туршлага Гадаад дүр төрх, бие бялдрын хөгжил
 17. 17. ÒªÃѪÃ×ÄÈÉÍ ÕªÄªË̪РÝÐÕËÝËÒÈÉÍ ÑÓÄÀËÃÀÀ Бизнесийн удирдлага Мэргэжлийн чиглэл Мэргэжил Бизнесийн ухаан Бизнесийн менежмент, Менежмент, төрийн захиргааны, Менежмент, хүний нөөцийн, Менежмент, санхүүгийн , Менежмент, маркетингийн , Менежмент, олон улсын худалдааны, Менежмент, гадаад худалдаа, гаалийн , Менежмент, банкны, Менежмент, үйлдвэрлэлийн, Менежмент, тээврийн , Менежмент, газар зохион байгуулалт, Менежмент, байгаль орчинэкологийн , Менежмент, мэдээллийн системийн , Нягтлан бодох бүртгэлийн , Татварын эдийн засаг, нягтлан бодох бүртгэл, Менежмент, мэргэшсэн бизнес, Менежмент, усны , Менежмент, албан хэргийн, Логистик менежмент, Менежмент, бэлчээр, тэжээлийн , Биотехнологийн бизнесийн удирдлага, Нанотехнологийн бизнесийн удирлага, Хөрөнгө оруулалтын сангийн менежмент, Менежмент, аялал жуучлалын , Банкны эдийн засаг, нябо, Санхүү, эдийн засаг ТӨГССӨНИЙ ДАРААХ ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ Төгсөгчийн тоо Ажил хийж буй төгсөгч Ажил хайгч Суралцагч Хөдөлмөр эрхлэлтийн хувь /нийт төгсөгчдөд эзлэх хувийн жин/ 6012 Бүгд Ажлын туршлагатай төгсөгчийн тоо 5344 4943 1336 401 82,2% Эр 2138 1737 1737 668 0 81,3% Эм 3874 3607 3206 668 401 82,8% АЖИЛ ХИЙЖ БУЙ ТӨГСӨГЧДИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ Цалинтай ажилтан Байнгын ажилтан Ажил үүргийн шаардлага, эзэмшсэн ур чадвартай нийцэх түвшин * Ажил үүргийн шаардлага, эзэмшсэн боловсролтой нийцэх түвшин ** 251-с дээш ажилтантай ААНБ-д ажилладаг төгсөгчийн хувь Сарын дундаж цалин, орлого / мян.төг/ 251-с дээш ажилтантай ААНБ-н ажилтны сарын дундаж цалин / төгрөг/ 7 хоногийн ажлын дундаж цаг ДУНДАЖ 100,0% 98,1% 59,6% 71,1% 16,3% 511,2 557083 42 Эрэгтэй 100,0% 100,0% 58,5% 58,5% 18,8% 524,6 536667 43 Эмэгтэй 100,0% 96,3% 60,7% 83,7% 13,8% 497,8 577500 42 Тайлбар: * Нийт ажлын туршлагатай төгсөгчдөд ажлын байрны ажил үүргийн шаардлага эзэмшсэн ур чадварын түвшинтэй тохирдог гэж хариулсан төгсөгчдийн эзлэх хувийн жин ** Нийт ажлын туршлагатай төгсөгчдөд ажлын байрны ажил үүргийн шаардлага нь эзэмшсэн боловсролын түвшинтэй нийцдэг гэж хариулсан төгсөгчдийн эзлэх хувийн жин МЭРГЭЖИЛ, АЖИЛ ҮҮРГИЙН НИЙЦЛИЙН ТҮВШИН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН 530,0 524,6 ìÿí.òºã ХАА 520,0 Уул уурхай 511,2 Санхүү, даатгалын үйл ажиллагаа 510,0 Зочид буудал, зоогийн газар 500,0 497,8 Үйлдвэрлэл Худалдаа 490,0 Удирдлага, дэмжлэг үзүүлэх ү/а 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 480,0 Дундаж Эрэгтэй Эмэгтэй Тайлбар: Тухайн салбарт ажиллаж буй төгсөгчдөөс ажлын байрны ажил үүргийн шаардлага нь эзэмшсэн мэргэжилтэй нь нийцдэг гэж хариулсан төгсөгчдийн хэмжээ /хувиар/ 17
 18. 18. ХӨДӨЛМӨРИЙН СУДАЛГААНЫ ИНСТИТУТ АЖИЛД ОРОХОД НӨЛӨӨЛСӨН ХҮЧИН ЗҮЙЛС Төвлөрч ажиллах чадвар Гадаадад суралцсан, ажилласан туршлага Ажлын дадлага туршлага Гадаад дүр төрх, бие бялдрын хөгжил 668 401 401 134 0 802 1870 267 401 1069 401 15% 5% 8% 5% 5% 2% 0% 16% 5% 12% 2% 3% 7% 3% Сурлагын дүн, голч оноо Эзэмшсэн мэргэжил Гадаад хэлний мэдлэг Мэргэжил ур чадварын үнэмлэх Эрэгтэй 1202 1336 802 668 935 1202 401 Эмэгтэй 1870 2806 1202 401 2004 2405 Эрэгтэй 15% 16% 10% 8% 11% Эмэгтэй 12% 19% 8% 3% 13%   Төгссөн Ярилцлагын ур сургууль чадвар Хөдөлмөрт Хувийн бэлтгэх ур зан чанар чадвар АЖИЛД ОРОХОД НӨЛӨӨЛСӨН ХҮЧИН ЗҮЙЛС Эрэгтэй Эмэгтэй 19% 16% 15% 13% 12% 15% 16% 12% 11% 10% 8% 8% 8% 5% 5% 3% Сурлагын дүн, голч оноо 18 Эзэмшсэн мэргэжил Гадаад хэлний мэдлэг Мэргэжил ур чадварын үнэмлэх 7% 5% 5% 2% Төгссөн сургууль Ярилцлагын ур чадвар Хөдөлмөрт бэлтгэх ур чадвар Хувийн зан чанар Төвлөрч ажиллах чадвар 3% Гадаадад суралцсан, ажилласан туршлага 2% Ажлын дадлага туршлага 3% Гадаад дүр төрх, бие бялдрын хөгжил
 19. 19. ÒªÃѪÃ×ÄÈÉÍ ÕªÄªË̪РÝÐÕËÝËÒÈÉÍ ÑÓÄÀËÃÀÀ Хууль зүйн ухаан Мэргэжлийн чиглэл Мэргэжил Хууль зүйн ухаан эрх зүй ТӨГССӨНИЙ ДАРААХ ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ Төгсөгчийн тоо Ажлын туршлагатай төгсөгчийн тоо Ажил хийж буй төгсөгч Ажил хайгч Суралцагч Хөдөлмөр эрхлэлтийн хувь /нийт төгсөгчдөд эзлэх хувийн жин/ Бүгд 1873 1290 1290 624 208 68,9% Эр 708 499 499 375 83 70,6% Эм 1165 791 791 250 125 67,9% АЖИЛ ХИЙЖ БУЙ ТӨГСӨГЧДИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ Ажил үүргийн шаардлага, эзэмшсэн ур чадвартай нийцэх түвшин * Ажил үүргийн шаардлага, эзэмшсэн боловсролтой нийцэх түвшин ** 251-с дээш ажилтантай ААНБ-д ажилладаг төгсөгчийн хувь Сарын дундаж цалин, орлого / мян.төг/ 7 хоногийн ажлын дундаж цаг Цалинтай ажилтан Байнгын ажилтан ДУНДАЖ 94,7% 90,6% 62,3% 69,3% 5,4% 531,3 44 Эрэгтэй 100,0% 91,7% 58,3% 53,3% 0,0% 479,6 47 Эмэгтэй 89,5% 89,5% 66,3% 85,3% 10,7% 583,1 41 Тайлбар: * Нийт ажлын туршлагатай төгсөгчдөд ажлын байрны ажил үүргийн шаардлага эзэмшсэн ур чадварын түвшинтэй тохирдог гэж хариулсан төгсөгчдийн эзлэх хувийн жин ** Нийт ажлын туршлагатай төгсөгчдөд ажлын байрны ажил үүргийн шаардлага нь эзэмшсэн боловсролын түвшинтэй нийцдэг гэж хариулсан төгсөгчдийн эзлэх хувийн жин МЭРГЭЖИЛ, АЖИЛ ҮҮРГИЙН НИЙЦЛИЙН ТҮВШИН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН 700 Мэргэжлийн шинжлэх ухаан 600 Уул уурхай 531,3 479,6 500 Төрийн удирдлага, батлан хамгаалах ìÿí.òºã 583,1 400 300 Зочид буудал, зоогийн газар 200 Удирдлага, дэмжлэг үзүүлэх ү/а 100 Үйлдвэрлэл 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 0 Дундаж Эрэгтэй Эмэгтэй Тайлбар: Тухайн салбарт ажиллаж буй төгсөгчдөөс ажлын байрны ажил үүргийн шаардлага нь эзэмшсэн мэргэжилтэй нь нийцдэг гэж хариулсан төгсөгчдийн хэмжээ /хувиар/ 19
 20. 20. ХӨДӨЛМӨРИЙН СУДАЛГААНЫ ИНСТИТУТ АЖИЛД ОРОХОД НӨЛӨӨЛСӨН ХҮЧИН ЗҮЙЛС Сурлагын дүн, голч оноо Эзэмшсэн мэргэжил Гадаад хэлний мэдлэг Мэргэжил ур чадварын үнэмлэх Төгссөн сургууль Ярилцлагын ур чадвар Хөдөлмөрт бэлтгэх ур чадвар Хувийн зан чанар Төвлөрч ажиллах чадвар Ажлын дадлага туршлага Гадаад дүр төрх, бие бялдрын хөгжил Эрэгтэй 333 250 0 125 291 166 0 125 125 83 83 Эмэгтэй 208 791 375 83 458 666 208 333 42 499 125 Эрэгтэй 21% 17% 0% 8% 19% 11% 0% 8% 8% 6% 6% Эмэгтэй 5% 22% 10% 2% 13% 18% 6% 9% 1% 14% 3%   АЖИЛД ОРОХОД НӨЛӨӨЛСӨН ХҮЧИН ЗҮЙЛС Эрэгтэй 22% 21% 19% 18% 17% 13% 10% 14% 11% 8% 8% 5% 9% 20 8% 6% 6% 2% Сурлагын дүн, голч оноо Эзэмшсэн мэргэжил Гадаад хэлний мэдлэг Мэргэжил ур чадварын үнэмлэх Эмэгтэй 3% 1% Төгссөн сургууль Ярилцлагын ур чадвар Хөдөлмөрт бэлтгэх ур чадвар Хувийн зан чанар Төвлөрч ажиллах чадвар 6% Ажлын дадлага туршлага Гадаад дүр төрх, бие бялдрын хөгжил
 21. 21. ÒªÃѪÃ×ÄÈÉÍ ÕªÄªË̪РÝÐÕËÝËÒÈÉÍ ÑÓÄÀËÃÀÀ Биологийн шинжлэх ухаан Мэргэжлийн чиглэл Мэргэжил Биологийн шинжлэх ухаан Биологи, Биологи, биотехнологи, Биологи, хэрэглээний, Биопроцессийн инженерчилэл, Хүнсний биотехнологи, Хүнсний микробиологи, Нанотехнологи ТӨГССӨНИЙ ДАРААХ ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ Төгсөгчийн тоо Ажлын туршлагатай төгсөгчийн тоо Ажил хийж буй төгсөгч Ажил хайгч Суралцагч Хөдөлмөр эрхлэлтийн хувь /нийт төгсөгчдөд эзлэх хувийн жин/ 713 570 555 127 269 77,8% Эр 317 269 254 63 95 80,0% Эм 396 301 301 63 174 76,0% Бүгд АЖИЛ ХИЙЖ БУЙ ТӨГСӨГЧДИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ Цалинтай ажилтан Байнгын ажилтан Ажил үүргийн шаардлага, эзэмшсэн ур чадвартай нийцэх түвшин * Ажил үүргийн шаардлага, эзэмшсэн боловсролтой нийцэх түвшин ** 251-с дээш ажилтантай ААНБ-д ажилладаг төгсөгчийн хувь Сарын дундаж цалин, орлого / мян.төг/ 251-с дээш ажилтантай ААНБ-н ажилтны сарын дундаж цалин / төгрөг/ 7 хоногийн ажлын дундаж цаг ДУНДАЖ 97,4% 86,5% 64,6% 71,6% 9,0% 576,4 752500 42 Эрэгтэй 100,0% 94,1% 68,2% 60,0% 10,0% 643,5 1000000 42 Эмэгтэй 94,7% 78,9% 61,1% 83,2% 8,0% 509,3 505000 42 Тайлбар: * Нийт ажлын туршлагатай төгсөгчдөд ажлын байрны ажил үүргийн шаардлага эзэмшсэн ур чадварын түвшинтэй тохирдог гэж хариулсан төгсөгчдийн эзлэх хувийн жин ** Нийт ажлын туршлагатай төгсөгчдөд ажлын байрны ажил үүргийн шаардлага нь эзэмшсэн боловсролын түвшинтэй нийцдэг гэж хариулсан төгсөгчдийн эзлэх хувийн жин МЭРГЭЖИЛ, АЖИЛ ҮҮРГИЙН НИЙЦЛИЙН ТҮВШИН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН 700 Áîëîâñðîë 600 Төрийн удирдлага, батлан хамгаалах 643,5 ìÿí.òºã 576,4 500 509,3 400 Óóë, óóðõàé 300 200 ÕÀÀ 100 Ìýðãýæëèéí øèíæëýõ óõààí 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 0 Дундаж Эрэгтэй Эмэгтэй Тайлбар: Тухайн салбарт ажиллаж буй төгсөгчдөөс ажлын байрны ажил үүргийн шаардлага нь эзэмшсэн мэргэжилтэй нь нийцдэг гэж хариулсан төгсөгчдийн хэмжээ /хувиар/ 21
 22. 22. ХӨДӨЛМӨРИЙН СУДАЛГААНЫ ИНСТИТУТ АЖИЛД ОРОХОД НӨЛӨӨЛСӨН ХҮЧИН ЗҮЙЛС Төвлөрч ажиллах чадвар Гадаадад суралцсан, ажилласан туршлага Ажлын дадлага туршлага Гадаад дүр төрх, бие бялдрын хөгжил 79 63 95 143 48 111 301 32 63 32 0 29% 15% 7% 5% 8% 12% 4% 25% 8% 22% 2% 5% 2% 0% Сурлагын дүн, голч оноо Эзэмшсэн мэргэжил Гадаад хэлний мэдлэг Мэргэжил ур чадварын үнэмлэх Төгссөн сургууль Эрэгтэй 206 222 0 0 349 174 Эмэгтэй 111 174 158 95 349 Эрэгтэй 15% 19% 0% 0% Эмэгтэй 8% 13% 11% 7%   Ярилцлагын ур Хувийн зан чадвар чанар АЖИЛД ОРОХОД НӨЛӨӨЛСӨН ХҮЧИН ЗҮЙЛС Эрэгтэй Эмэгтэй 29% 25% 22% 19% 15% 13% 8% 15% 11% 12% 8% 7% 7% 8% 5% 2% Сурлагын дүн, голч оноо 22 Эзэмшсэн мэргэжил Гадаад хэлний мэдлэг Мэргэжил ур чадварын үнэмлэх Төгссөн сургууль Ярилцлагын ур чадвар Хувийн зан чанар Төвлөрч ажиллах чадвар 5% Гадаадад суралцсан, ажилласан туршлага 2% Ажлын дадлага туршлага 4% Гадаад дүр төрх, бие бялдрын хөгжил
 23. 23. ÒªÃѪÃ×ÄÈÉÍ ÕªÄªË̪РÝÐÕËÝËÒÈÉÍ ÑÓÄÀËÃÀÀ Байгалийн шинжлэх ухаан Мэргэжлийн чиглэл Мэргэжил Байгалийн шинжлэх ухаан Физик, Микроэлектроник-мэдээллийн технологи, Геофизик, Одон орон судлал, Геологи, Шатах ашигт малтмалын эрэл, хайгуул, Усны эрэл, хайгуул /гидрогеологи/, Ашигт малтмалын эрэл хайгуулын геофизик, Ашигт малтмалын эрэл хайгуул , Хайгуулын өрөмдлөгийн техник, технологи, Хими, БНХ, Газар зүй, эртний ургамал, амьтан судлал /палентология/, Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт, Цөмийн технологи, Цөмийн эрчим хүч, Нано шинжлэх ухаан, Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал ба газар зүйн мэдээллийн систем, Цаг уурын мэдээлэл, прогноз ТӨГССӨНИЙ ДАРААХ ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ Төгсөгчийн тоо Ажлын туршлагатай төгсөгчийн тоо Ажил хийж буй төгсөгч Ажил хайгч Суралцагч Хөдөлмөр эрхлэлтийн хувь /нийт төгсөгчдөд эзлэх хувийн жин/ 209 176 172 37 23 82,2% Эр 93 88 88 5 9 95,0% Эм 116 88 84 33 14 72,0% Бүгд АЖИЛ ХИЙЖ БУЙ ТӨГСӨГЧДИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ Цалинтай ажилтан Байнгын ажилтан Ажил үүргийн шаардлага, эзэмшсэн ур чадвартай нийцэх түвшин * Ажил үүргийн шаардлага, эзэмшсэн боловсролтой нийцэх түвшин ** 251-с дээш ажилтантай ААНБ-д ажилладаг төгсөгчийн хувь Сарын дундаж цалин, орлого / мян.төг/ 251-с дээш ажилтантай ААНБ-н ажилтны сарын дундаж цалин / төгрөг/ 7 хоногийн ажлын дундаж цаг ДУНДАЖ 100,0% 86,8% 55,8% 67,4% 19,0% 543,0 649250 43 Эрэгтэй 100,0% 89,5% 57,9% 54,7% 30,0% 628,1 898500 43 Эмэгтэй 100,0% 84,2% 53,7% 80,0% 8,0% 457,9 400000 43 Тайлбар: * Нийт ажлын туршлагатай төгсөгчдөд ажлын байрны ажил үүргийн шаардлага эзэмшсэн ур чадварын түвшинтэй тохирдог гэж хариулсан төгсөгчдийн эзлэх хувийн жин ** Нийт ажлын туршлагатай төгсөгчдөд ажлын байрны ажил үүргийн шаардлага нь эзэмшсэн боловсролын түвшинтэй нийцдэг гэж хариулсан төгсөгчдийн эзлэх хувийн жин МЭРГЭЖИЛ, АЖИЛ ҮҮРГИЙН НИЙЦЛИЙН ТҮВШИН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН 700 628,1 600 Áîëîâñðîë 543.0 500 Óóë, óóðõàé ìÿí.òºã 457,9 400 300 Õóäàëäàà 200 100 ÕÀÀ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 0 Дундаж Эрэгтэй Эмэгтэй Тайлбар: Тухайн салбарт ажиллаж буй төгсөгчдөөс ажлын байрны ажил үүргийн шаардлага нь эзэмшсэн мэргэжилтэй нь нийцдэг гэж хариулсан төгсөгчдийн хэмжээ /хувиар/ 23
 24. 24. ХӨДӨЛМӨРИЙН СУДАЛГААНЫ ИНСТИТУТ АЖИЛД ОРОХОД НӨЛӨӨЛСӨН ХҮЧИН ЗҮЙЛС Сурлагын дүн, голч оноо Эзэмшсэн мэргэжил Гадаад хэлний мэдлэг Мэргэжил ур чадварын үнэмлэх Төгссөн сургууль Ярилцлагын ур чадвар Хөдөлмөрт бэлтгэх ур чадвар Хувийн зан чанар Төвлөрч ажиллах чадвар Ажлын дадлага туршлага Гадаад дүр төрх, бие бялдрын хөгжил Эрэгтэй 65 107 5 33 23 56 14 0 14 42 9 Эмэгтэй 23 37 5 28 46 9 23 56 23 28 14 Эрэгтэй 18% 34% 1% 10% 7% 18% 4% 0% 4% 13% 3% Эмэгтэй 8% 15% 2% 11% 19% 4% 9% 22% 9% 11% 6%   АЖИЛД ОРОХОД НӨЛӨӨЛСӨН ХҮЧИН ЗҮЙЛС Эрэгтэй Эмэгтэй 34% 22% 18% 19% 15% 10% 11% 8% 7% 1% 2% Сурлагын дүн, голч оноо 24 Эзэмшсэн мэргэжил Гадаад хэлний мэдлэг Мэргэжил ур чадварын үнэмлэх Төгссөн сургууль 18% 13% 9% 4% Ярилцлагын ур чадвар 9% 4% Хөдөлмөрт бэлтгэх ур чадвар 11% 4% Хувийн зан чанар Төвлөрч ажиллах чадвар 3% Ажлын дадлага туршлага 6% Гадаад дүр төрх, бие бялдрын хөгжил
 25. 25. ÒªÃѪÃ×ÄÈÉÍ ÕªÄªË̪РÝÐÕËÝËÒÈÉÍ ÑÓÄÀËÃÀÀ Математик, статистикийн ухаан Мэргэжлийн чиглэл Мэргэжил Математик, статистикийн ухаан Математик, Математик, хэрэглээний, Математик, программ хангамж, Математик, программ хангамж, Математик-статистик, Статистик, хэрэглээний, Математик загварчлал, эдийн засгийн кибернетик, Системийн онол, судлал, Шугаман бус хамаарал онол, судлал ТӨГССӨНИЙ ДАРААХ ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ Төгсөгчийн тоо Ажлын туршлагатай төгсөгчийн тоо Ажил хийж буй төгсөгч Ажил хайгч Суралцагч Хөдөлмөр эрхлэлтийн хувь /нийт төгсөгчдөд эзлэх хувийн жин/ Бүгд 222 197 183 39 25 82,2% Эр 109 99 89 20 15 81,8% Эм 113 99 94 20 10 82,6% АЖИЛ ХИЙЖ БУЙ ТӨГСӨГЧДИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ Цалинтай ажилтан Байнгын ажилтан Ажил үүргийн шаардлага, эзэмшсэн ур чадвартай нийцэх түвшин * Ажил үүргийн шаардлага, эзэмшсэн боловсролтой нийцэх түвшин ** 251-с дээш ажилтантай ААНБ-д ажилладаг төгсөгчийн хувь Сарын дундаж цалин, орлого / мян.төг/ 251-с дээш ажилтантай ААНБ-н ажилтны сарын дундаж цалин / төгрөг/ 7 хоногийн ажлын дундаж цаг ДУНДАЖ 95,0% 85,0% 65,5% 69,5% 13,2% 600,3 775000 41 Эрэгтэй 95,0% 85,0% 68,0% 58,0% 9,1% 640,2 800000 43 Эмэгтэй 95,0% 85,0% 63,0% 81,0% 17,4% 560,5 750000 40 Тайлбар: * Нийт ажлын туршлагатай төгсөгчдөд ажлын байрны ажил үүргийн шаардлага эзэмшсэн ур чадварын түвшинтэй тохирдог гэж хариулсан төгсөгчдийн эзлэх хувийн жин ** Нийт ажлын туршлагатай төгсөгчдөд ажлын байрны ажил үүргийн шаардлага нь эзэмшсэн боловсролын түвшинтэй нийцдэг гэж хариулсан төгсөгчдийн эзлэх хувийн жин МЭРГЭЖИЛ, АЖИЛ ҮҮРГИЙН НИЙЦЛИЙН ТҮВШИН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН 700 Áîëîâñðîë 600 Төрийн удирдлага, батлан хамгаалах 640,2 600,3 ìÿí.òºã 560,5 543 500 400 Уул уурхай 300 Мэргэжлийн шинжлэх ухаан 200 100 Санхүү, даатгалын үйл ажиллагаа 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0 Дундаж Эрэгтэй Эмэгтэй Тайлбар: Тухайн салбарт ажиллаж буй төгсөгчдөөс ажлын байрны ажил үүргийн шаардлага нь эзэмшсэн мэргэжилтэй нь нийцдэг гэж хариулсан төгсөгчдийн хэмжээ /хувиар/ 25
 26. 26. ХӨДӨЛМӨРИЙН СУДАЛГААНЫ ИНСТИТУТ АЖИЛД ОРОХОД НӨЛӨӨЛСӨН ХҮЧИН ЗҮЙЛС Сурлагын дүн, голч оноо Эзэмшсэн мэргэжил Гадаад хэлний мэдлэг Мэргэжил ур чадварын үнэмлэх Төгссөн сургууль Ярилцлагын ур чадвар Хөдөлмөрт бэлтгэх ур чадвар Хувийн зан чанар Төвлөрч ажиллах чадвар Гадаадад суралцсан, ажилласан туршлага Ажлын дадлага туршлага Гадаад дүр төрх, бие бялдрын хөгжил Эрэгтэй 44 89 15 20 44 84 20 44 25 0 20 15 Эмэгтэй 74 54 30 0 49 74 5 59 44 15 5 0 Эрэгтэй 11% 23% 4% 5% 12% 22% 5% 12% 6% 0% 5% 4% Эмэгтэй 18% 14% 8% 0% 13% 19% 1% 15% 11% 4% 1% 0%   АЖИЛД ОРОХОД НӨЛӨӨЛСӨН ХҮЧИН ЗҮЙЛС Эрэгтэй 23% 22% 19% 18% 14% 12% 11% 15% 13% 12% 8% 4% Сурлагын дүн, голч оноо 26 Эмэгтэй Эзэмшсэн мэргэжил Гадаад хэлний мэдлэг 6% 5% 5% 11% 4% 1% Мэргэжил ур чадварын үнэмлэх Төгссөн сургууль Ярилцлагын ур чадвар Хөдөлмөрт бэлтгэх ур чадвар Хувийн зан чанар Төвлөрч ажиллах чадвар Гадаадад суралцсан, ажилласан туршлага 5% 4% 1% Ажлын дадлага туршлага Гадаад дүр төрх, бие бялдрын хөгжил
 27. 27. ÒªÃѪÃ×ÄÈÉÍ ÕªÄªË̪РÝÐÕËÝËÒÈÉÍ ÑÓÄÀËÃÀÀ Компьþтерийн ухаан Мэргэжлийн чиглэл Мэргэжил Компьþтерийн ухаан Компьþтерийн техник, Компьþтерийн программ хангамж, Компьютерийн техник хангамж, Компьютерийн удирдлагатай систем, Компьютерийн график-дизайн, Компьютерийн системийн хамгаалал, Компьютерийн сүлжээ ТӨГССӨНИЙ ДАРААХ ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ Төгсөгчийн тоо Ажлын туршлагатай төгсөгчийн тоо Ажил хийж буй төгсөгч Ажил хайгч Суралцагч Хөдөлмөр эрхлэлтийн хувь /нийт төгсөгчдөд эзлэх хувийн жин/ Бүгд 783 679 679 139 70 86,7% Эр 435 400 400 70 35 92,0% Эм 348 278 278 70 35 80,0% АЖИЛ ХИЙЖ БУЙ ТӨГСӨГЧДИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ Цалинтай ажилтан Байнгын ажилтан Ажил үүргийн шаардлага, эзэмшсэн ур чадвартай нийцэх түвшин * 86,3% 81,9% 61,8% Эрэгтэй 91,3% 82,6% 66,1% 63,5% 20,0% 605,4 688000 43 Эмэгтэй 81,3% 81,3% 57,5% 86,3% 15,0% 642,5 600000 48 ДУНДАЖ Ажил үүргийн шаардлага, эзэмшсэн боловсролтой нийцэх түвшин ** 251-с дээш ажилтантай ААНБ-д ажилладаг төгсөгчийн хувь Сарын дундаж цалин, орлого / мян.төг/ 251-с дээш ажилтантай ААНБ-н ажилтны сарын дундаж цалин / төгрөг/ 7 хоногийн ажлын дундаж цаг 74,9% 17,5% 623,9 644000 46 Тайлбар: * Нийт ажлын туршлагатай төгсөгчдөд ажлын байрны ажил үүргийн шаардлага эзэмшсэн ур чадварын түвшинтэй тохирдог гэж хариулсан төгсөгчдийн эзлэх хувийн жин ** Нийт ажлын туршлагатай төгсөгчдөд ажлын байрны ажил үүргийн шаардлага нь эзэмшсэн боловсролын түвшинтэй нийцдэг гэж хариулсан төгсөгчдийн эзлэх хувийн жин МЭРГЭЖИЛ, АЖИЛ ҮҮРГИЙН НИЙЦЛИЙН ТҮВШИН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН ìÿí.òºã 642.5 700 624,0 Төрийн удирдлага, батлан хамгаалах Мэргэжлийн шинжлэх ухаан 500 Үйлдвэрлэл 605,4 600 400 300 Уул уурхай 200 ÕÀÀ 100 Мэдээлэл, холбоо 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 0 Дундаж Эрэгтэй Эмэгтэй Тайлбар: Тухайн салбарт ажиллаж буй төгсөгчдөөс ажлын байрны ажил үүргийн шаардлага нь эзэмшсэн мэргэжилтэй нь нийцдэг гэж хариулсан төгсөгчдийн хэмжээ /хувиар/ 27
 28. 28. ХӨДӨЛМӨРИЙН СУДАЛГААНЫ ИНСТИТУТ АЖИЛД ОРОХОД НӨЛӨӨЛСӨН ХҮЧИН ЗҮЙЛС Сурлагын дүн, голч оноо Эзэмшсэн мэргэжил Гадаад хэлний мэдлэг Мэргэжил ур чадварын үнэмлэх Төгссөн сургууль Ярилцлагын ур чадвар Хөдөлмөрт бэлтгэх ур чадвар Хувийн зан чанар Төвлөрч ажиллах чадвар Гадаадад суралцсан, ажилласан туршлага Ажлын дадлага туршлага Гадаад дүр төрх, бие бялдрын хөгжил Эрэгтэй 104 452 122 209 313 209 0 331 139 0 122 0 Эмэгтэй 139 226 139 70 122 191 35 104 35 0 0 0 Эрэгтэй 5% 23% 6% 10% 16% 10% 0% 17% 7% 0% 6% 0% Эмэгтэй 13% 21% 13% 7% 11% 18% 3% 10% 3% 0% 0% 0%   АЖИЛД ОРОХОД НӨЛӨӨЛСӨН ХҮЧИН ЗҮЙЛС Эрэгтэй 23% 21% 18% 17% 16% 13% 13% 11% 10% 6% 5% 10% 10% 7% 7% 3% Сурлагын дүн, голч оноо 28 Эмэгтэй Эзэмшсэн мэргэжил Гадаад хэлний мэдлэг Мэргэжил ур чадварын үнэмлэх Төгссөн сургууль Ярилцлагын ур чадвар Хөдөлмөрт бэлтгэх ур чадвар 6% 3% Хувийн зан чанар Төвлөрч ажиллах чадвар Ажлын дадлага туршлага
 29. 29. ÒªÃѪÃ×ÄÈÉÍ ÕªÄªË̪РÝÐÕËÝËÒÈÉÍ ÑÓÄÀËÃÀÀ Бүх төрлийн инженер, инженерийн алба Мэргэжлийн чиглэл Мэргэжил Бүх төрлийн инженерийн алба Төмөрлөгийн үйлдвэрлэлийн машин тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, Металл боловсруулалт, засварын үйлдвэрлэл, Металл судлал, технологи, Цахилгааны инженер, Цахилгаан систем, Сэргээгдэх эрчим хүч, Цахилгаан хангамж , Цахилгаан хангамж, аж үйлдвэрийн, Цахилгаан системийн автоматжуулалт, Цахилгаан хангамж, барилгын , Цахилгаан хангамж, төмөр замын , электроник, автоматик, Машины электрон систем, Дулааны инженер, Дулааны цахилгаан станц, Дулааны процессын автоматжуулалт, Үйлдвэр, хотын дулаан хангамж, Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологи, Холбоо, цахилгаан, оптик, олон сувгийн , Холбоо, радио, радио электроник, Радио, телевизийн техник, технологи, Мульти медиа холбооны технологи, Автомашины ашиглалт, авто аж ахуй, Хөдөө аж ахуйн машин механикмын ашиглалт, Дотоод шаталтын хөдөлгүүр , Төмөр замын цахилгаан холбоо, теле механик, Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, Уул уурхайн маркшейдер, Уул уурхайн машин, тоног төхөөрөмж, БМҮ-ийн машин, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, Зам, барилгын үйлдвэрийн автоматжуулалт, Өргөн тээвэрлэх, барилга, замын машин төхөөрөмж, Хүнс, үйлдвэрлэлийн машин, аппарат, Хөнгөн үйлдвэрийн машин, тоног төхөөрөмж, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, Соёл урлагийн техник хэрэгсэлийн ашиглалт, Хөгжмийн зэмсэг үйлдвэрлэл, засвар, Мэдээлэл хэмжлийн электроник, электрон систем, Мэдээллийн систем, Мэдээллийн сүлжээ, Мэдээллийн системийн автоматжуулалт, Мэдээллийн технологи, Мэдээлэл зүй, эрүүл мэндийн, Үйлдвэрийн технологи, Инженер геологи, Усны нөөцийн экологи, Хаягдал боловсруулах технологи, Хийн дамжуулах , хангамжГеодези, Геодезийн мэдээлэл зүй, Инженер механик, Инженер математик, Инженерийн процессийн загварчлал, Инженер физикҮйлдвэрлэлийн автоматжуулалт, Хөнгөн үйлдвэрийн автоматжуулалт, Төмөр замын машин механизмын ашиглалт, Химийн инженерчлэл, Инженер багш/ зохион бүтээх инженер/Гидромеханик инженер, Нано инженерчилэл, Автоматжуулалт, эмбедэд системийн инженерчилэл, Хүнсний сүлжээний хөргөлтийн систем, өргөлтийн технологи ба кондиционерийн систем ТӨГССӨНИЙ ДАРААХ ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ Төгсөгчийн тоо Ажлын туршлагатай төгсөгчийн тоо Ажил хийж буй төгсөгч Ажил хайгч Суралцагч Хөдөлмөр эрхлэлтийн хувь /нийт төгсөгчдөд эзлэх хувийн жин/ Бүгд 1341 1162 1162 238 149 86,7% Эр 805 775 775 149 60 96,3% Эм 536 387 387 89 89 72,2% АЖИЛ ХИЙЖ БУЙ ТӨГСӨГЧДИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ Ажил үүргийн шаардлага, эзэмшсэн ур чадвартай нийцэх түвшин * Ажил үүргийн шаардлага, эзэмшсэн боловсролтой нийцэх түвшин ** 251-с дээш ажилтантай ААНБ-д ажилладаг төгсөгчийн хувь Сарын дундаж цалин, орлого / мян.төг/ 251-с дээш ажилтантай ААНБ-н ажилтны сарын дундаж цалин / төгрөг/ 7 хоногийн ажлын дундаж цаг Цалинтай ажилтан Байнгын ажилтан ДУНДАЖ 94,2% 80,8% 63,1% 70,8% 37,0% 567,8 554846 43 Эрэгтэй 96,2% 84,6% 58,5% 55,4% 40,7% 631,7 584693 46 Эмэгтэй 92,3% 76,9% 67,7% 86,2% 33,3% 503,8 525000 40 Тайлбар: * Нийт ажлын туршлагатай төгсөгчдөд ажлын байрны ажил үүргийн шаардлага эзэмшсэн ур чадварын түвшинтэй тохирдог гэж хариулсан төгсөгчдийн эзлэх хувийн жин ** Нийт ажлын туршлагатай төгсөгчдөд ажлын байрны ажил үүргийн шаардлага нь эзэмшсэн боловсролын түвшинтэй нийцдэг гэж хариулсан төгсөгчдийн эзлэх хувийн жин 29
 30. 30. ХӨДӨЛМӨРИЙН СУДАЛГААНЫ ИНСТИТУТ МЭРГЭЖИЛ, АЖИЛ ҮҮРГИЙН НИЙЦЛИЙН ТҮВШИН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН 700 Үйлчилгээний бусад ү/а ìÿí.òºã 631,7 600 Үйлдвэрлэл 567,8 503,9 Боловсрол 500 Мэргэжлийн шинжлэх ухаан 400 Худалдаа 300 ХАА Уул уурхай 200 Мэдээлэл, холбоо 100 Тээвэр, агуулахын үйл ажиллагаа 0% 10% 20% 30% 0 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Дундаж Эрэгтэй Эмэгтэй Тайлбар: Тухайн салбарт ажиллаж буй төгсөгчдөөс ажлын байрны ажил үүргийн шаардлага нь эзэмшсэн мэргэжилтэй нь нийцдэг гэж хариулсан төгсөгчдийн хэмжээ /хувиар/ АЖИЛД ОРОХОД НӨЛӨӨЛСӨН ХҮЧИН ЗҮЙЛС Сурлагын дүн, голч оноо Эзэмшсэн мэргэжил Гадаад хэлний мэдлэг Мэргэжил ур чадварын үнэмлэх Төгссөн сургууль Ярилцлагын ур чадвар Хөдөлмөрт бэлтгэх ур чадвар Хувийн зан чанар Төвлөрч ажиллах чадвар Гадаадад суралцсан, ажилласан туршлага Ажлын дадлага туршлага Гадаад дүр төрх, бие бялдрын хөгжил Эрэгтэй 358 447 149 298 596 417 89 536 328 0 298 89 Эмэгтэй 149 268 149 30 328 0 149 268 149 0 0 0 Эрэгтэй 10% 12% 4% 8% 17% 12% 2% 15% 9% 0% 8% 2% Эмэгтэй 10% 18% 10% 2% 22% 0% 10% 18% 10% 0% 0% 0%   АЖИЛД ОРОХОД НӨЛӨӨЛСӨН ХҮЧИН ЗҮЙЛС Эрэгтэй Эмэгтэй 22% 18% 18% 17% 12% 10% 10% 10% 4% Сурлагын дүн, голч оноо 30 Эзэмшсэн мэргэжил Гадаад хэлний мэдлэг 15% 12% 10% 8% 10% 8% 2% 2% Мэргэжил ур чадварын үнэмлэх 9% Төгссөн сургууль Ярилцлагын ур чадвар Хөдөлмөрт бэлтгэх ур чадвар 2% Хувийн зан чанар Төвлөрч ажиллах чадвар Ажлын дадлага туршлага Гадаад дүр төрх, бие бялдрын хөгжил
 31. 31. ÒªÃѪÃ×ÄÈÉÍ ÕªÄªË̪РÝÐÕËÝËÒÈÉÍ ÑÓÄÀËÃÀÀ Боловсруулах үйлдвэрлэлийн технологи Мэргэжлийн чиглэл Мэргэжил Боловсруулах үйлдвэрийн технологи Төмөрлөгийн үйлдвэрлэлийн технологи, Машин үйлдвэрлэлийн технологи, Уул уурхайн ашиглалтын технолог, Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи, Алтны уурхайн түүхий эдийн баяжуулалт, Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологи, Барилгын бүтээц эдлэлийн технологи, Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи, Үйлдвэрлэлийн үндэсний технологи, Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи, эрүүл ахуй, Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи, Оёдлын үйлдвэрлэлийн технологи, Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн технологи, Барилгын модон эдлэлийн технологи, Хэвлэлийн үйлдвэрлэлийн технологи, Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи, Хоол зүй, тэжээхүй ухаан, Гоо засал, нүүр будгийн технологи, Мебель модон эдлэлийн технологи, Арьс ширэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн технологи, Мах, сүүний үйлдвэрлэлийн технологи, Газрын тосны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн технологи, Газрын тосны хадгалалт, тээвэрлэлт, Газрын тосны өрөмдлөг, Газрын тосны өрөмдлөг ба олборлолт, Газрын тосны боловсруулалт, Газрын тосны олборлолт, Материал судлал, шинэ материалын химийн технологи, Хатуу биеийн материал судлал, технолог, Химийн технологи, Хүнс, ХАА-н бүтээгдэхүүний хими технологи, Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн химийн технологи, Газрын тосны боловсруулалтын технологи, Дизайн , Дизайн, графикийн , Дизайн, хувцасны, Дизайн, үйлдвэрлэлийн / дотоод тавилга, интерьер/, Дизайн эдлэхүүний , Дизайн, чимэглэл, хот чимэглэлийн , Оёмол бүтээгдэхүүний загвар зохион бүтээлт, Арьс ширэн эдлэлийн загвар зохион бүтээлт, Хэвлэлийн график дизайн, Сүлжмэлийн үйлдвэрлэлийн технолог,ээрмэлийн үйлдвэрлэлийн технологи ТӨГССӨНИЙ ДАРААХ ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ Төгсөгчийн тоо Бүгд Ажлын туршлагатай төгсөгчийн тоо Ажил хийж буй төгсөгч Ажил хайгч Суралцагч Хөдөлмөр эрхлэлтийн хувь /нийт төгсөгчдөд эзлэх хувийн жин/ 578 501 462 128 77 80,0% Эр 218 218 218 26 26 100,0% Эм 360 283 244 103 51 67,9% АЖИЛ ХИЙЖ БУЙ ТӨГСӨГЧДИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ Цалинтай ажилтан Байнгын ажилтан Ажил үүргийн шаардлага, эзэмшсэн ур чадвартай нийцэх түвшин * Ажил үүргийн шаардлага, эзэмшсэн боловсролтой нийцэх түвшин ** 251-с дээш ажилтантай ААНБ-д ажилладаг төгсөгчийн хувь Сарын дундаж цалин, орлого / мян.төг/ 251-с дээш ажилтантай ААНБ-н ажилтны сарын дундаж цалин / төгрөг/ 7 хоногийн ажлын дундаж цаг ДУНДАЖ 89,6% 82,1% 57,7% 72,1% 18,9% 542,1 625000 50 Эрэгтэй 88,2% 82,4% 63,5% 62,4% 23,5% 635,9 800000 47 Эмэгтэй 90,9% 81,8% 51,8% 81,8% 14,3% 448,3 450000 53 Тайлбар: * Нийт ажлын туршлагатай төгсөгчдөд ажлын байрны ажил үүргийн шаардлага эзэмшсэн ур чадварын түвшинтэй тохирдог гэж хариулсан төгсөгчдийн эзлэх хувийн жин ** Нийт ажлын туршлагатай төгсөгчдөд ажлын байрны ажил үүргийн шаардлага нь эзэмшсэн боловсролын түвшинтэй нийцдэг гэж хариулсан төгсөгчдийн эзлэх хувийн жин 31
 32. 32. ХӨДӨЛМӨРИЙН СУДАЛГААНЫ ИНСТИТУТ МЭРГЭЖИЛ, АЖИЛ ҮҮРГИЙН НИЙЦЛИЙН ТҮВШИН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН 700 Мэдээлэл, холбоо 635,9 600 ÕÀÀ 500 Уул уурхай ìÿí.òºã 542,1 400 448,3 300 Áîëîâñðîë 200 Õóäàëäàà 100 Үйлдвэрлэл 0% 10% 20% 30% 0 40% 50% 60% 70% 80% 90% Дундаж Эрэгтэй Эмэгтэй Тайлбар: Тухайн салбарт ажиллаж буй төгсөгчдөөс ажлын байрны ажил үүргийн шаардлага нь эзэмшсэн мэргэжилтэй нь нийцдэг гэж хариулсан төгсөгчдийн хэмжээ /хувиар/ АЖИЛД ОРОХОД НӨЛӨӨЛСӨН ХҮЧИН ЗҮЙЛС Сурлагын дүн, голч оноо Эзэмшсэн мэргэжил Гадаад хэлний мэдлэг Мэргэжил ур чадварын үнэмлэх Төгссөн сургууль Ярилцлагын ур чадвар Хөдөлмөрт бэлтгэх ур чадвар Хувийн зан чанар Төвлөрч ажиллах чадвар Гадаадад суралцсан, ажилласан туршлага Ажлын дадлага туршлага Гадаад дүр төрх, бие бялдрын хөгжил Эрэгтэй 103 154 90 103 193 77 64 116 64 0 154 39 Эмэгтэй 103 206 13 26 206 77 128 308 103 39 116 26 Эрэгтэй 9% 13% 8% 9% 17% 7% 6% 10% 6% 0% 13% 3% Эмэгтэй 8% 15% 1% 2% 15% 6% 10% 23% 8% 3% 9% 2%   АЖИЛД ОРОХОД НӨЛӨӨЛСӨН ХҮЧИН ЗҮЙЛС Эрэгтэй Эмэгтэй 23% 17% 15% 13% 9% 1% Сурлагын дүн, голч оноо 32 Эзэмшсэн мэргэжил Гадаад хэлний мэдлэг 13% 10% 9% 8% 8% 15% 7% 6% 10% 6% 6% 3% 3% 2% Мэргэжил ур чадварын үнэмлэх 9% 8% Төгссөн сургууль Ярилцлагын ур чадвар Хөдөлмөрт бэлтгэх ур чадвар Хувийн зан чанар Төвлөрч ажиллах чадвар Гадаадад суралцсан, ажилласан туршлага Ажлын дадлага туршлага 2% Гадаад дүр төрх, бие бялдрын хөгжил
 33. 33. ÒªÃѪÃ×ÄÈÉÍ ÕªÄªË̪РÝÐÕËÝËÒÈÉÍ ÑÓÄÀËÃÀÀ Барилга, архитектур Мэргэжлийн чиглэл Мэргэжил Барилга архитектур Архитектур, Иргэний ба үйлдвэрийн барилга, Усны барилга байгууламж, Сантехник, инженерийн байгууламж, Халаалт, агаар сэлгэлт, Усан хангамж, ус цэвэрлэгээ, Авто замын барилга , Газрын тосны барилга байгууламж ТӨГССӨНИЙ ДАРААХ ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ Төгсөгчийн тоо Ажлын туршлагатай төгсөгчийн тоо Ажил хийж буй төгсөгч Ажил хайгч Суралцагч Хөдөлмөр эрхлэлтийн хувь /нийт төгсөгчдөд эзлэх хувийн жин/ Бүгд 258 247 235 11 52 91,1% Эр 172 166 161 6 29 93,3% Эм 86 80 75 6 23 86,7% АЖИЛ ХИЙЖ БУЙ ТӨГСӨГЧДИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ Цалинтай ажилтан Байнгын ажилтан Ажил үүргийн шаардлага, эзэмшсэн ур чадвартай нийцэх түвшин * 251-с дээш ажилтантай ААНБ-д ажилладаг төгсөгчийн хувь Ажил үүргийн шаардлага, эзэмшсэн боловсролтой нийцэх түвшин ** ДУНДАЖ 100,0% 87,7% 63,4% 70,7% 18,3% Эрэгтэй 100,0% 89,7% 68,3% 61,4% 23,3% Эмэгтэй 100,0% 85,7% 58,6% 80,0% 13,3% Тайлбар: * Нийт ажлын туршлагатай төгсөгчдөд ажлын байрны ажил үүргийн шаардлага эзэмшсэн ур чадварын түвшинтэй тохирдог гэж хариулсан төгсөгчдийн эзлэх хувийн жин ** Нийт ажлын туршлагатай төгсөгчдөд ажлын байрны ажил үүргийн шаардлага нь эзэмшсэн боловсролын түвшинтэй нийцдэг гэж хариулсан төгсөгчдийн эзлэх хувийн жин МЭРГЭЖИЛ, АЖИЛ ҮҮРГИЙН НИЙЦЛИЙН ТҮВШИН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН 1000 858,1 900 Óóë óóðõàé 800 ìÿí.òºã 772.0 700 685,7 600 Áàðèëãà 500 400 300 ÕÀÀ 200 100 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 0 Дундаж Эрэгтэй Эмэгтэй Тайлбар: Тухайн салбарт ажиллаж буй төгсөгчдөөс ажлын байрны ажил үүргийн шаардлага нь эзэмшсэн мэргэжилтэй нь нийцдэг гэж хариулсан төгсөгчдийн хэмжээ /хувиар/ 33
 34. 34. ХӨДӨЛМӨРИЙН СУДАЛГААНЫ ИНСТИТУТ АЖИЛД ОРОХОД НӨЛӨӨЛСӨН ХҮЧИН ЗҮЙЛС Сурлагын дүн, голч оноо Эзэмшсэн мэргэжил Гадаад хэлний мэдлэг Мэргэжил ур чадварын үнэмлэх Төгссөн сургууль Ярилцлагын ур чадвар Хөдөлмөрт бэлтгэх ур чадвар Хувийн зан чанар Төвлөрч ажиллах чадвар Гадаадад суралцсан, ажилласан туршлага Ажлын дадлага туршлага Гадаад дүр төрх, бие бялдрын хөгжил Эрэгтэй 46 183 52 120 109 40 0 103 17 17 86 11 Эмэгтэй 23 57 0 34 40 6 11 23 6 0 80 0 Эрэгтэй 6% 23% 7% 15% 14% 5% 0% 13% 2% 2% 11% 1% Эмэгтэй 8% 20% 0% 12% 14% 2% 4% 8% 2% 0% 29% 0%   АЖИЛД ОРОХОД НӨЛӨӨЛСӨН ХҮЧИН ЗҮЙЛС Эрэгтэй Эмэгтэй 29% 23% 20% 15% 14% 14% 13% 12% 11% 8% 8% 7% 6% 5% 4% 2% 2% 2% Сурлагын дүн, голч оноо 34 Эзэмшсэн мэргэжил Гадаад хэлний мэдлэг Мэргэжил ур чадварын үнэмлэх Төгссөн сургууль Ярилцлагын ур чадвар Хөдөлмөрт бэлтгэх ур чадвар Хувийн зан чанар Төвлөрч ажиллах чадвар 2% Гадаадад суралцсан, ажилласан туршлага 1% Ажлын дадлага туршлага Гадаад дүр төрх, бие бялдрын хөгжил

×