Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trường Cebu Blue Ocean - CBO Brochure

560 views

Published on

http://tienganhtaiphi.com/truong-anh-ngu-cbo-cebu

Cebu Blue Ocean được thành lập năm đầu năm 2015, là cơ sở thứ 3 của Trường Anh ngữ PINES tại Cebu (PINES INETERNATIONAL ACADEMY, 2 cơ sở đầu tiên tại thành phố Baguio là Cooyeesan và Chapis) kế thừa sự chuyên nghiệp và chất lượng đào tạo nhằm giúp học viên phát triển khả năng tiếng Anh để đạt mục tiêu mong muốn một cách nhanh chóng bởi các giáo viên chuyên nghiệp nhất. Chương trình học lấy học viên làm trọng tâm và đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp làm nền tảng, được thừa hưởng chương trình và chất lượng từ trường Anh ngữ PINES với hơn 10 năm kinh nghiệm ở Baguio.

Với mô hình quản lý Semi Sparta, quy mô 150 học viên, 114 phòng học 1:1, 10 phòng học 1:4, 3 phòng tự học, 27 phòng KTX 3 người, 27 phòng đôi, 3 phòng đơn với các dịch vụ tiện ích của resort, Cebu Blue Ocean sẽ giúp học viên có những trải nghiệm đáng nhớ với những bãi biển cát trắng, nước biển trong vắt của ký túc xá sang trọng nằm trong resort bên bờ biển Cebu. Hơn thế nữa, trường còn làm phong phú tinh thần học viên với việc gắn kết nhiều quốc tịch trong cùng một ngôi trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Trung Quốc, Ả Rập…

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Trường Cebu Blue Ocean - CBO Brochure

  1. 1. :: ;w 1.'. *f: .V~: .:. ; f*»-*’: ~“-‘*= '“*~ ~ % ; '~-~ 'fT~: :>*l‘p3‘ ’s. _. ‘V " 3.; -'1 v - P ‘ _ ‘/1 J! “ ; L“1;r, u 1 E ~ E ~ ~-~ V }i; . , ;l'. « _ « 1‘ sso Eimffi figgma ”*Tru'<‘)'ng hoc theo m6 hinh resort t6't nhéit Cebu Hoc t6i da lén dé’n 9 giir mot kém mot K9 tlic xé nfim trong resort co hi‘) boi vé giép bié°n Lyra chon nhfrng giéo vién u'u tfi nhfit CEBU BLUE OCEAN 4, _ 0 _ - , W 1 ~_ J ‘I ‘. _‘ ’ .5». -It 1 Ly-L: ‘l>; " . ._f. '-ZIIIZIZW mg: «K E »_Ji ‘— ‘* ‘ ifvfig 3 ‘[1- ‘ka‘‘ ' IX; ‘ Ti‘én sénh cfia resort Bié’n phia sau resort Hoc mot kém mot csvc méi vi; tién nghi
  2. 2. Tnrorng Anh ngik Cebu Blue Ocean mang dén chmmg trlnh hoc phu hop cho mol cfip do tn} cor ban den néng cao. Céc kboa ESL _ _ _ , _ , , _ , ,_ ‘ , _ __ , , V6 cung llnh boat c6 me dleu chinh theo tung hoc vlén. Vi Céc Du hoc Phlllppllles vol so gw hoc mot kem mot nhleu nhat! km“ Mug Ann mung mam “gag Anh hang “long 5% pm“: W G H H 0 C cho vlec pbét trién sq nghiep cu: ngubvi hoe sau nay. Hoc vlén c6 thé hoe I6-p 1:1 toan um glan néu kbong | nu6n hoc l6'p nhorn. Ben canh no tnrt‘rng con c6 3 git hoc ti; chon vol can man bot slnh dong va the vi. L6'p tl_r chqn Déy la chtrong trlnh cor bén I c6 so’ can bfing gifra 16p hoc Téi da 3 git)’ nhém vé lérp mét kem mét Chiromg trinh nay hoan toén hoc theo hinh th1’rc mot kem . -. _ . mét dé hoc vién cé nhiéu ca Tm dd 3 gm’ hél luyén not hon. Lop tl_r chon - . , ' , - , T , Déy lé chirong trinh l. l'| l the’ V i 3.! 1 3 I E ‘. 4 WP ‘K’ ‘"9" vuqt um cfia cao. Hoc vlén ‘ -' , 3 _ ‘ C6 thé hoc t6i da den 9 giér . ' 2 Tm dd guy 1:1. Phfi horp cho nhfmg ai ' ’ ‘ ; chi hoc trong thiyl gian. Lép my cho" Véri s6 git’: hot it, kh6a hoc ' nay sé phu hqp v(ri nhfrng 1-6i da 3 gm, hoc vién muén vita hoc tap vita ké't hqp nghl dubng. , , I ‘ 'Véri céc mon hoc nhu phéng Lo'p 1:1 Lorp 4:1 Lap my chon V5“, thuygt mnh’ dam thug, ‘ 5 __ '5' 2 _ '"' _ 3 _ ‘I vié't email. .. khéa hoc gilip gm’ 3"’ M‘ *1” 8'” hoc vién s§n sang don nhén nhfrng cong viéc hip din. Khéa hqc cung cfip céc ky néng thiét yé'u Va (150 tao . . + ‘ % . . (16 an 6th'tut' I ‘ 5 gm 2 gig lo: da 3 gm I, rn; %Tyéln‘(: §nc‘vié: tmr: ; ngénh hang khfing. § | Ldp lzl Lt’; -p 4;] L61) tiny chon Khéa hoc duqc thiét ké cho céc béc phu huynh dé c6 the ~- _ -- viva hoe tap vira chém soc Tm da 3 guy nhiing dfra con yéu quit. Lé'p tiny chon Khba hoc duqc thié't ké slnh L""P U3)’ Ch? " dong gitip tré tiép thu nhanh vé hiéu qué. Mét bu'6c dém cho thénh céng cua con em ban vé sau. T61 da 3 gm
  3. 3. WE I AY SCHEDULE . . V3.5»: /C ' . Ngon do gm» hqic cunh ma-c. chfing tel can 06 céc lap tu chqn nhu lérp luyén nghe vio bud! sing. lévp guitar :0 bin, hp zumba ha cu hoe as glaio , _.—_g_iGn hlrérngd .8837 I5 nhfrn hog: dfing him [ch gifip ban hoe tap near G’: W thtr siim ’ M01 Tmrfrnc HQC TAP VA Vdri thénh phén hgc vién 4 H , W, ” . dén ch‘ nhléu qu6c gla khéc , ,-‘ _ "7 _ hau nhu Nhét Bin, Hén . ' I ' ' ‘ ‘ ‘ Qu6c, Viét Nam, Déi Loan, Trung Qu6c, .. nhé tnrbng lubn tao ra nhiing sén chai gifip hoc vién két n6i véri nhau, lam nén mét mbi truémg hoc tép da bén sic vé thfi vi.
  4. 4. U 6 I W AEULT EOPHANCHAMSOCHOCVIEN 'l‘RU' N(: HCNL IKHANGTRANG ‘ T1-IIEOTITNQUOCTCH “MN. ‘ lulu R5: uh Sau 14 niim thénh lap, tnrbvng Anh ngfr PINES (7 Baguio di vuorn Ién vi tri S5 1 vii giéng dgy tiéng A fr . "$. §'I’mr:2 Philippines. Thu)-a hlrérng chat hrgrng 5y, CEBU BLUE OCEAN ra den trong nifim kiéu hinh la ngei u- ‘ ; -. , ““. f.‘3'; ‘.“. ."" C6 chit lucvng giéo vién V5 C0 Sb vét chét t6t nhfit Ceebu. Néu ban flm kiém mét ngéi n"m’rng C6 (116 gifip * V ‘ _ V "‘””"'”'° ban hgc tép (Gt trong biu khflng kht thoéi méi nhfit thi hiy tin tuvbng b chfing tbi. 4 ' K? TL'Jc xA THuoc REsoRT EEN so EIEN ‘ V35; val. a EIEN MACTAN xmn may ___v . ._ ___. ,., _W_. _._ , J BA 1-16 am SANG TRONG cfiA RESORT LUON co Y siT1'Jc TRu'c 3 Nh-Ihfly . Ivan hly Mn anon y «S MIA! mu . } mu «An znmnh ma mm. » W. " 4 mm. , mm __. _,_ __ , E / sue h‘ I” 1 u I T TRUNG TAM SAVE MORE - OUTLETS 9 - CEBU rn. un. u.. e.n, :,. nm mix). ‘. mW, _“Xkm__R ,5 ; ym: a:wa ~: v.»4.~. ': -we: I-'10 SAN 3Ay Qufjc -If - run: um . .. an Du 4:, u . ... L. .. (D ma m. .. .4 mm yen ymlm ring rm-:45: nan km [In nmun m, a:y mus la an mm mu: $£m! ylm’1rIR' . L / ' mm r. . um mm plum um: «44 MACTAN mm «om; Hum dnv . n. . ..w. .,. u mm m an. -2.. .. In mun ». . . _, ' - ~ . . um um 'u' GAISAND MALL Nugfngfih gun | i§}““fl‘, “ w', ’:: "'; /9'5“ ¥('? ;:flTfi (1 . K. ... ... ... ... ... ..n. .. K. .Tn. .., ,.T. T.. ..m. T.T , ~ mmubm a r or , ., 4». },, %'<‘} "w", "~*w; "'-'*- | ‘§"”““"‘, """'; "’S'; ";""““" ‘ (| I(IIlu. }Ih. II| (nkL 1-u. ..1» L, » W1-unlmu-v-x<mr-«msn ‘T , ‘). §v‘ 3*" ‘; )">'.7'c’. 'T‘'. ;.; f."''‘"‘: :4r. y.. i.y. .m. m,. n§n. .mL. §§'m. mumnn, ;u. .m. ... .:L rhrm ”‘""““"‘"‘= "’""‘"""“ 4'/ "“: ‘:I: '"‘; ‘kh: ;:i: ::f‘" cA(h[mapp: n;-uh: lulu M W ‘ mm H nlumg [uI| ;:vI um Kim M u: .| . A _ _ . ./
  5. 5. CEBU BLUE OCEAN ACADEMY I’ ’ A x QUY TRiNH TUYEN DUNG GIAO VlEN' fl Viéc du hgc tai mtfnt qu6'c gia khéc khéng phéi la mcfnt s6’ tién nhé. Vzfiy nén ban chic chin phéi tim cho minh ngéi trlrirng chit lm_rng nhiit. C80 (15 ép dung chinh séch tuyén dung vs‘: (150 tao chét ché ma‘: PINES dfi thénh céng sau 14 n. '«‘im phét trién. AA? x& LJ 'Ja‘°£ PFPPFPPPPFPFFPFPPFF Dé tr6' thénh 1 giéo vién ciia Cebu Blue Ocean, tit cé (mg vién déu phéi tréi qua nhiéu vbng kiém djnh. Sau m6i vbng, chung téi lai chgn ra dll’(_7C nhfrng nhén t6 xufit sic nhfit dé c6 thé mang lai cho ban chit lu'(_rng giéng day t6t nhfit. , , , W? Wm «H i m I930%cut l930%cut I‘J40%cut 1, mom; win 2. HUAN LUVEN 3. QUAN sAT CHiNH THi'rc 4 TUAN 4 TUAN Tuvfiu DUNG Sau khi sing lqc hi‘) so. _. - , fling Vlén 55 H5“ ham‘ . . ‘mg ‘den 56 ‘um: [rng vien se dugrc dao gums day ‘,3 am” du, 30% trng vlen cbn lal M ‘,5 fig W, tao v§ quy céch shins gw. San dd tlfr két qua 55 °''‘'''' 3"“ 4''? ‘ Pgié:8fié: t:"'; ;ng. ';au dgy. San 4 ruhn sé c6 dénh gm ma guo vién tuyén flung vé thu; b'ng vong nay C6 30% drug 30% ""8 Vié" 3’! 10%“ trwérng vii hoc vién mé f“Y°"‘: “:'? : '| 'l“‘: : vién sé bl loai quyét dInh- Vbns nay "ye" " 3 ' ' 40% ling vién sé bi log! CEBU C BLUE OCEAN
  6. 6. —-‘v Mia WIiiiu. =!§4.
  7. 7. ~l Ti min 60727;-£767 $25 1 'l: ‘lIl, ~' IILUIS 0! ‘I21 IN A ( 2 l l)l: '.IlY 2nd Float EGI Hotel Slugs, Locc. MBVIDJQO L‘. ':; '!u » Lapu city Cebu 60154 Pr spines TEL F '63 091-7855 v B066 WéD: m__: ) l'mo: T‘Tvoeaub| ueocaan vn Slog } hnp Ncesuhluaocean vmidpress mm

×