Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vocabulary - Unit 2

102 views

Published on

Vocabulary unit 2

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Vocabulary - Unit 2

  1. 1. 1. Look at the people. What are their jobs? Write the correct letter.1. Look at the people. What are their jobs? Write the correct letter. a.a. architect f.pilotarchitect f.pilot b.b. singersinger g.actorg.actor c.c. doctordoctor h.teacherh.teacher d.d. modelmodel i.police officeri.police officer e.e. taxi drivertaxi driver j. soccer playerj. soccer player 1. Listen and check your answers.1. Listen and check your answers. ff cc aa hh jj bb dd gg ii ee
  2. 2. Occupations 1. Flight attendant: Tiếp viên hàng không 2. Rector: Hiệu trưởng Trường Đại học 3. Professor: Giáo sư đại học 4. Dentist: nha sĩ 5. Housekeeper: Quản gia 6. Officer: Nhân viên viên chức 7. Accountant: Kế toán 8. Secretary: Thư ký 9. Manager: Quản lý/giám đốc 10. Pilot: Phi công 11.Chief cook: Bếp trưởng 12.Cook=Chef: Đầu bếp 13.Businessman/businesswoman: Nam/nữ thương nhân 14.Mechanic: Thợ máy
  3. 3. 15. Actor/Actress: Nam diễn viên/Nữ diễn viên 16. Judge: Quan tòa 17. Photographer: Thợ chụp ảnh 18. Electrician: Thợ điện 19. Plumber: Thợ sửa ống nước 20. Tailor: Thợ may 21. Carpenter: Thợ mộc 22. Writer: Nhà văn 23. Shop assistant: Nhân viên cửa hàng 24. Translator: Dịch giả 25. Firefighter: Lính cứu hỏa 26. Director: Giám đốc/đạo diễn
  4. 4.  CFO: Chief Financial Officer: Giám đốc tài chính  CEO: Chief Executive Officer: Giám đốc điều hành  CIO: Chief Information Officer: Giám đốc CNTT  CMO: Chief Marketing Officer: Giám đốc Tiếp thị  HRM: Human Resource Manager: Giám đốc nhân sự = CPO: Chief People Officer: Giám đốc nhân sự  CCO: Chief CustomerOfficer: Giám đốc bán hàng
  5. 5. Vocabulary Review Look at the pictures and guess what the people do.
  6. 6. Conversation 1. Look at the picture. Who are the people? Where are they? The people are on an airplane. They have just met and sharing information about themselves.
  7. 7. 2. Complete the conversation. Then listen2. Complete the conversation. Then listen and check your answers.and check your answers. Now practice the conversation with a partner.Now practice the conversation with a partner. a.a. ArchitectArchitect b.b. SingerSinger c.c. CaliforniaCalifornia cc aa bb
  8. 8. 3. PAIR WORK. Practice the conversation again. Put these words in the blanks. 4. Try the conversation again. This time use your own ideas !

×