Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Thuyết minh kho lạnh

549 views

Published on

华越发展有限股份公司
HOA VIET DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY.
Tel/Fax: (04)62918853 Mobile: 0903468415 Email: info@hoavietco.com
ADD: No 107, Nguyen Truong To str., Ba Dinh dist., Hanoi, Viet Nam

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Thuyết minh kho lạnh

  1. 1. 华越发展有限股份公司 HOA VIET DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY. Tel/Fax: (04)62918853 Mobile: 0903468415 Email: info@hoavietco.com ADD: No 107, Nguyen Truong To str., Ba Dinh dist., Hanoi, Viet Nam Thuyết minh phương án thiết kế làm lạnh I、 Đây là nhà máy gia công thịt lợn ,là dây chuyền khép kín t ừ lợn hôi đ ến thành phẩm thịt lợn ,căn cứ bản vẽ chúng tôi thiết k ế dây chuy ền s ản xu ất và phạm vi làm lạnh như sau : ( 1 ) 、 Phòng làm mát và xử lý axit, diện tích 127 ㎡ ,cao2.8m,kích thước 12.5m×12m×2.8m, nhiệt độ : 0~2℃; (2)、 Phòng lọc xương ,diện tích 445 ㎡ , cao 6m , kích thước : 27.5m×16m×6m, nhiệt độ :10~12℃; (3)、 Buồng đông lạnh , diện tích 91 ㎡ , cao 2.8m , kích thước : 9.8m×9.2m×6m,nhiệt độ :-18℃; (4)、Phòng làm mát sản phẩm thịt :diện tích 63 ㎡,cao 2.8m ,kích thước :12.6m×5m×2.8m,nhiệt độ:15℃; Phòng đóng gói phần tách xương:diện tích 37.8㎡,cao 2.8m,kích (5)、 thước:12.6m×3m×2.8m,nhiệt độ :15℃; (6)、 Phòng đo men : diện tích 64.8 ㎡ , cao 2.8m , :
  2. 2. 华越发展有限股份公司 HOA VIET DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY. Tel/Fax: (04)62918853 Mobile: 0903468415 Email: info@hoavietco.com ADD: No 107, Nguyen Truong To str., Ba Dinh dist., Hanoi, Viet Nam 27m×2.4m×2.8m,nhiệt độ :15℃; (7)、Phòng gia công sản phẩm : diện tích :330 ㎡,cao 6m, kích thước : 18.8m×17.5m×6m,nhiệt độ:10℃; Phòng đóng gói cuối cùng :diện tích 140㎡,cao 6m,kích thước : (8)、 12m×11.6m×6m,nhiệt độ :2~4℃; (9)、 Phòng FESSMANN : diện tích 85 ㎡ , cao 6m , kích thước : 9.8m×8.6m×6m,nhiệt độ :15℃; (10)、Phòng bảo quản thành phẩm :diện tích : 107 ㎡,cao 6m,kích thước :14.8m×7.2m×6m,nhiệt độ:4℃; (11)、 Phòng đóng gói : diện tích : 289 ㎡ , cao 6m , kích thước : 15.8m×13.2m×6m,nhiệt độ :15℃;
  3. 3. 华越发展有限股份公司 HOA VIET DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY. Tel/Fax: (04)62918853 Mobile: 0903468415 Email: info@hoavietco.com ADD: No 107, Nguyen Truong To str., Ba Dinh dist., Hanoi, Viet Nam Khu làm lạnh có 11 phòng , nhiệt độ t ừ -18 ℃~15℃,do vậy căn cứ yêu cầu của các phòng lạnh khác nhau ,phân thành các khu lạnh khác nhau, đ ể kh ống ch ế theo hệ thống ,phân khu cụ thể như sau Hệ thố ng I:Nhiệ t độ bố c hơ i -10℃ STT Khu vực làm lạnh Kích thước Nhiệt độ℃ Phòng làm mát xử lý 12.5m×12m×2.8m chất axit Phòng đóng gói cuối 12m×11.6m×6m cùng Phòng bảo quản 14.8m×7.2m×6m thành phẩm 1 2 3 Luồng làm lạnh Kw 0~2 60 2~4 56 4 43 Công 159 Thuyết minh: Tạm tính lượng gia công mỗi ngày là 10 tấn。 Hệ thố ng II:Nhiệ t độ bố c hơ i -25℃ STT Khu vực làm lạnh Kích thước Nhiệt độ℃ 1 Buồng đông lạnh Thuyết minh : 9.8m×9.2m×2.8m -18 Luồng làm lạnh Kw 42.9
  4. 4. 华越发展有限股份公司 HOA VIET DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY. Tel/Fax: (04)62918853 Mobile: 0903468415 Email: info@hoavietco.com ADD: No 107, Nguyen Truong To str., Ba Dinh dist., Hanoi, Viet Nam Tạm tính lượng gia công mỗi ngày là 10 tấn ,nhiệt độ từ 10℃giảm xuống-10℃,thời gian giảm nhiệt độ cần 20 phút Hệ thố ng III:Nhiệ t độ bố c hơ i 5℃ STT Khu vực làm lạnh Kích thước 1 Phòng lọc xương Nhiệt độ 27.5m×16m×6m Luồng làm lạnh Kw 132 10℃ 2 Phòng làm mát sản phẩm thịt 12.6m×5m×2.8m 18.9 15℃ 3 Phòng đóng gói phần tách xương 12.6m×3m×2.8m 12.3 15℃ 4 Phòng đo men 27m×2.4m×2.8m 19.5 15℃ 5 Phòng gia công sản phẩm 18.8m×17.5m×6m 98.7 10℃
  5. 5. 华越发展有限股份公司 HOA VIET DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY. Tel/Fax: (04)62918853 Mobile: 0903468415 Email: info@hoavietco.com ADD: No 107, Nguyen Truong To str., Ba Dinh dist., Hanoi, Viet Nam 6 phòng FESSMANN 9.8m×8.6m×6m 25.5 15℃ 7 Phòng đóng gói 15.8m×13.2m×6m 62.5 15℃ Công 369.4 二、Cụ m máy làm lạ nh Căn cứ nhiệt độ bốc hơi của cá hệ thống ,hệ thống I nhiệt độ bốc hơi là -10℃,Luồng làm lạnh là 63.6kw、hệ thống II nhiệt độ bốc hơi là25. Luồng làm lạnh là 42.9kw ,hệ thống III nhiệt độ bốc hơi là 0℃ , luồng làm lạnh la 396 Kw, chúng tôi chọn cụm máy sau STT Tên máy 1 Cụm máy nước lạnh vit nhiệt độ trung bình và thấp Cụm máy làm lạnh kiểu pit tông 2 3 Cụm máy nước lạnh vit công nghiệp Ký hiệu Luồng làm Công suất lạnh vận hành Kw 177.9 63.7 20.36×2 383 运行工况 Sử dụng -10/30 Hệ thống I 11.88×2 -25/30 Hệ thống II 92.5 5/30 Hệ thống III
  6. 6. 华越发展有限股份公司 HOA VIET DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY. Tel/Fax: (04)62918853 Mobile: 0903468415 Email: info@hoavietco.com ADD: No 107, Nguyen Truong To str., Ba Dinh dist., Hanoi, Viet Nam 6 phòng FESSMANN 9.8m×8.6m×6m 25.5 15℃ 7 Phòng đóng gói 15.8m×13.2m×6m 62.5 15℃ Công 369.4 二、Cụ m máy làm lạ nh Căn cứ nhiệt độ bốc hơi của cá hệ thống ,hệ thống I nhiệt độ bốc hơi là -10℃,Luồng làm lạnh là 63.6kw、hệ thống II nhiệt độ bốc hơi là25. Luồng làm lạnh là 42.9kw ,hệ thống III nhiệt độ bốc hơi là 0℃ , luồng làm lạnh la 396 Kw, chúng tôi chọn cụm máy sau STT Tên máy 1 Cụm máy nước lạnh vit nhiệt độ trung bình và thấp Cụm máy làm lạnh kiểu pit tông 2 3 Cụm máy nước lạnh vit công nghiệp Ký hiệu Luồng làm Công suất lạnh vận hành Kw 177.9 63.7 20.36×2 383 运行工况 Sử dụng -10/30 Hệ thống I 11.88×2 -25/30 Hệ thống II 92.5 5/30 Hệ thống III

×