Cẩm nang hướng nghiệp 2012

762 views

Published on

Cẩm nang hướng nghiệp 2012 giành cho HS PTTH - DH Hoa Sen

Published in: Education
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
762
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cẩm nang hướng nghiệp 2012

 1. 1. Choïn ngaønh . Kieåm toaùn . thö kyù y khoa Chonï tröôøng . thö kyù vaên phoøng . quaûn trò ??? kinh doanh Du lòch? 3/ trung caáp Khaùch saïn? 1/ ñaïi hoïc?? chuyeân nghieäp? nhaø haøng??? 2/cao ñaúng?? 4/ KTV ...... ....... Maïng maùy tí nh? Tieáng ANH TOAÙN. coâng ngheä thoâng tin? Tieáng PHAÙP?? ÖÙNG DUÏNG. Moâi tröôøng??? Tieáng Trung ?? w w w.hoasen.edu.vnC M NANGHƯ NG NGHI P
 2. 2. M Ã T RƯ NGDTH CÁC NGÀNH B C Đ I H C - CAO Đ NG ÑAÏI HOÏC Mã Kh i ngành thi Công ngh thông tin 101 A, D1, D3 Truy n thông và m ng máy tính 102 A, D1, D3 Toán ng d ng (chuyên ngành H th ng thông tin tài chính, H th ng x lý thông tin, Tính toán khoa h c và xác su t 103 A th ng kê, h p tác v i ĐH Lyon1, Pháp) Công ngh k thu t môi trư ng (chuyên ngành Qu n lý công ngh môi trư ng) 301 A, B Qu n tr kinh doanh (chuyên ngành Qu n tr kinh doanh, Kinh doanh qu c t , h p tác v i trư ng ĐH Paris Est) 401 A, D1, D3 Qu n tr nhân l c 402 A, D1, D3 Marketing 403 A, D1, D3 K toán (chuyên ngành K toán, K toán – Ki m toán) 404 A, D1, D3 Qu n tr khách s n 405 A, D1, D3 Qu n tr d ch v du l ch và l hành 407 A, D1, D3 Qu n tr nhà hàng và d ch v ăn u ng 408 A, D1, D3 Tài chính – Ngân hàng (chuyên ngành Tài chính doanh nghi p, Kinh doanh Ngân hàng) 406 A, D1, D3 Ngôn ng Anh (chuyên ngành Anh văn thương m i, Biên – Phiên d ch, Sư ph m Ti ng Anh tr em) 701 D1 Thi t k th i trang (h p tác v i Vi n Th i trang Mod’ Art, Paris- Pháp) 801 H Thi t k đ h a 802 H H th ng thông tin qu n lý 409 A, D1, D3 CAO ÑAÚNG Công ngh thông tin C65 A, D1, D3 Truy n thông và m ng máy tính C66 A, D1, D3 Qu n tr kinh doanh C67 A, D1, D3 Qu n tr văn phòng C68 A, D1, D3 Kinh doanh qu c t (chuyên ngành Ngo i thương) C69 A, D1, D3 K toán C70 A, D1, D3 Ti ng Anh (chuyên ngành Anh văn thương m i) C72 D1 Qu n tr khách s n C71 A, D1, D3 Qu n tr d ch v du l ch và l hành C73 A, D1, D3 Qu n tr nhà hàng và d ch v ăn u ng C 74 A, D1, D3 02
 3. 3. L ôø i töï aKhông còn bao lâu n a b n s r i xa gh nhà trư ng, ch c h n b n s không kh i băn khoăn trư c muôn ngàncâu h i đư c đ t ra v vi c l a ch n cho mình m t ngh nghi p trong tương lai. Th nhưng, đ tr l i đư cnh ng câu h i đó thì qu là không d dàng, ch ng h n: “Trong vài năm n a ta tr thành ai? Ta mu n làm nghgì? Ta c n chu n b gì cho tương lai?” ho c: “Làm sao đ bi t mình phù h p v i ngành gì? Nên ch n trư ng nào?”Và càng nan gi i hơn cho vi c ra quy t đ nh khi b n l i nh n đư c nhi u ý ki n tư v n không trùng kh p.B i l , b n chưa rõ mình thích gì, s trư ng, s đo n c a mình ra sao? B n như chơi vơi, l c l i gi a th gi i nghnghi p muôn vàn s c màu và c p đ . Cũng d hi u vì b n chưa m t l n ti p xúc v i ngành ngh đó, b n ch m inghe qua v i nh ng l i qu ng cáo, truy n tai đ y cám d như ngành này đang “hot”, ngành kia đang là “m t” màchưa lư ng đư c nh ng khó khăn, th thách mà b n s ph i n m tr i.Đ tr l i t t c nh ng câu h i đó, đ ng th i giúp b n t tin, có quy t đ nh đúng đ n khi l a ch n cho mình m tngh nghi p tương lai, chúng tôi mong mu n g i đ n b n m t hành trang không th thi u: C m nang hư ngnghi p. Qua đó, b n s th y r ng đư c giáo d c hư ng nghi p là vi c h t s c c n thi t và vô cùng quan tr ng. Tài li u c m nang hư ng nghi p này bao g m các n i dung chính như sau: Ph n 1 Hư ng nghi p là gì? T m quan tr ng c a công tác hư ng nghi p Gi i thi u h th ng ngành ngh trong xã h i Ph n 2 Tư v n ch n ngh Tư v n ch n trư ng Ph n 3 Tìm hi u v h th ng Giáo d c qu c dân Vi t Nam Ph n 4 Nh ng đi u c n bi t khi đăng ký d thi Đ i h c, Cao đ ng Hư ng d n làm h sơ đăng ký d thi, đăng ký xét tuy n Ngoài ra các b n còn có th ki m tra kh năng phù h p c a b n thân v i các ngành ngh trong xã h i thông qua bài “Ki m tra khuynh hư ng ngh nghi p c a b n thân” t i đ a ch http://tuyensinh.hoasen.edu.vn đ ng th i đăng ký g p g tr c ti p v i gi ng viên, chuyên viên hư ng nghi p c a trư ng Đ i h c Hoa Sen vào trung tu n tháng 3 năm 2012 03
 4. 4. Hư ng nghi p là gì?T m quan tr ng c a công tác hư ng nghi pGi i thi u h th ng ngành ngh trong xã h i 04
 5. 5. Hư ng nghi p là các ho t đ ng nh m h tr m i cá V giáo d c:nhân ch n l a và phát tri n chuyên môn ngh ■ Giúp h c sinh có hi u bi t v th gi i ngh nghi pnghi p phù h p nh t v i kh năng, đ ng th i th a ■ Hình thành nhân cách ngh nghi p cho h c sinhmãn nhu c u nhân l c cho t t c các lĩnh v c ngh ■ Giáo d c thái đ đúng đ n đ i v i lao đ ngnghi p (th trư ng lao đ ng) c p đ đ a phương và ■ T o ra s s n sàng tâm lý đi vào lao đ ngqu c gia. ngh nghi pLâu nay chúng ta v n tư ng r ng hư ng nghi p ch V kinh t :là s l a ch n m t ngh nghi p mà mình yêu thích, ■ Góp ph n phân lu ng h c sinh ph thông t tch n m t trư ng Đ i h c phù h p v i mình. Th c t nghi p các c pcho th y, các b n thư ng l a ch n theo c m tính, do ■ Góp ph n b trí h p lý ba ngu n lao đ ng d"n i h ng" nh t th i, do ch y theo phong trào ho c tr , b o đ m s phù h p nghdo b m t phương hư ng nên "nh m m t đưa ■ Gi m tai n n lao đ ngchân"... ■ Gi m s thuyên chuy n ngh , đ i ngh ■ Là phương ti n qu n lý công tác k ho ch hoáTuy nhiên, đây ch là “ph n ng n” c a m t quá trình, phát tri n kinh t , xã h i trên cơ s khoa h cm t ho t đ ng trong s r t nhi u các ho t đ ng c ahư ng nghi p. Thu t ng hư ng nghi p (career V xã h imentoring) n u đư c hi u chính xác nó là s k t h p ■ Giúp h c sinh t giác đi h c nghc a nhi u lĩnh v c như: đánh giá ngh nghi p ■ Khi có ngh s t tìm vi c làm(career assessment), qu n lý ngh nghi p (career ■ Gi m t l th t nghi p, gi m t n n xã h i,management), phát tri n ngh nghi p (career gi m t i ph mdevelopment)... ■ n đ nh đư c xã h iTrong đó l a ch n ngh nghi p ch là m t giai đo nđ u trong ti n trình hư ng nghi p c a m i ngư i.Hư ng nghi p là m t quá trình liên t c tác đ ng tkhi ngư i h c còn ng i h c b c ph thông, quaquá trình trau d i chuyên môn ngh nghi p và tìmđư c nơi lao đ ng phù h p.Khi m i ngư i đ u có đư c chuyên môn nghnghi p v ng vàng, n đ nh, h s có nhi u cơ h inâng cao ch t lư ng cu c s ng cá nhân. m t gócđ khác, hư ng nghi p có hi u qu t o ra m t l clư ng lao đ ng có đ nh hư ng rõ ràng, do h cónăng l c ngh nghi p t t, làm tăng năng su t laođ ng, góp ph n cho s phát tri n v kinh t xã h im t cách toàn di n: 05
 6. 6. I/ KHÁI NI M CHUNG V NGHNgh là m t lĩnh v c ho t đ ng lao đ ng mà trong Đ hi u vì sao nhà nghiên c u l i nói như v y, chúngđó, nh đư c đào t o, con ngư i có đư c nh ng tri ta hãy cùng nhau làm sáng rõ hai khái ni m Ngh vàth c, nh ng k năng đ làm ra các lo i s n ph m v t Chuyên môn.ch t hay tinh th n nào đó, đáp ng đư c nh ng nhuc u c a xã h i. Ngh là m t lĩnh v c ho t đ ng lao đ ng mà trong đó, nh đư c đào t o, con ngư i có đư c nh ng triNgh nghi p trong xã h i không ph i là m t cái gì c th c, nh ng k năng đ làm ra các lo i s n ph m v tđ nh, c ng nh c. Ngh nghi p cũng gi ng như m t cơ ch t hay tinh th n nào đó, đáp ng đư c nh ng nhuth s ng, có sinh thành, phát tri n và tiêu vong. c u c a xã h i.Ch ng h n, do s phát tri n c a k thu t đi n t nênđã hình thành công ngh đi n t , do s phát tri n vũ Ngh bao g m nhi u chuyên môn. Chuyên môn làbão c a k thu t máy tính nên đã hình thành c m t m t lĩnh v c lao đ ng s n xu t h p mà đó, conn n công ngh tin h c đ s bao g m vi c thi t k , ngư i b ng năng l c th ch t và tinh th n c a mìnhch t o c ph n c ng, ph n m m và các thi t b b làm ra nh ng giá tr v t ch t (th c ph m, lương th c,tr … Công ngh các h p ch t cao phân t tách ra t công c lao đ ng…) ho c giá tr tinh th n (sách báo,công ngh hóa d u, công ngh sinh h c và các ngành phim nh, âm nh c, tranh v …) v i tư cách là nh ngd ch v , du l ch ti p n i ra đ i… phương ti n sinh t n và phát tri n c a xã h i. Vi t Nam trong nh ng năm g n đây, s chuy n bi n Trên th gi i hi n nay có trên dư i 2000 ngh v ic a n n kinh t t cơ ch k ho ch hóa t p trung sang hàng ch c nghìn chuyên môn. Liên Xô trư c đây,cơ ch th trư ng đã gây ra nh ng bi n đ i sâu s c ngư i ta đã th ng kê đư c 15.000 chuyên môn, còntrong cơ c u ngh nghi p c a xã h i. Trong cơ ch th nư c M , con s đó lên t i 40.000.trư ng, nh t là trong n n kinh t tri th c tương lai, Vì h th ng ngh nghi p trong xã h i có s lư ngs c lao đ ng cũng là m t th hàng hóa. Giá tr c a th ngh và chuyên môn nhi u như v y nên ngư i ta g ihàng hóa s c lao đ ng này tuỳ thu c vào trình đ , tay h th ng đó là “Th gi i ngh nghi p”. Nhi u nghngh , kh năng v m i m t c a ngư i lao đ ng. Xã h i ch th y có nư c này nhưng l i không th y nư cđón nh n th hàng hóa này như th nào là do “hàm khác. Hơn n a, các ngh trong xã h i luôn tronglư ng ch t xám” và “ch t lư ng s c lao đ ng” quy t tr ng thái bi n đ ng do s phát tri n c a khoa h cđ nh. Khái ni m phân công công tác s m t d n trong và công ngh . Nhi u ngh cũ m t đi ho c thay đ i vquá trình v n hành c a cơ ch th trư ng. Con ngư i n i dung cũng như v phương pháp s n xu t. Nhi uph i ch đ ng chu n b ti m l c, trau d i b n lĩnh, ngh m i xu t hi n r i phát tri n theo hư ng đan m v ng m t ngh , bi t nhi u ngh đ r i t tìm d ng hóa. Theo th ng kê g n đây, trên th gi i m ivi c làm, t t o vi c làm… năm có t i 500 ngh b đào th i và kho ng 600 ngh m i xu t hi n. nư c ta, m i năm c 3 h trư ngKhi giúp đ thanh niên ch n ngh , m t s nhà nghiên (D y ngh , Trung h c chuyên ngi p và Cao đ ng -c u thư ng đ t câu h i: “B n bi t đư c tên c a bao Đ i h c) đào t o trên dư i 300 ngh bao g m hàngnhiêu ngh ?”. Nghe h i, nhi u b n tr nghĩ r ng mình nghìn chuyên môn khác nhau.có th k ra nhi u ngh , song khi đ t bút vi t thìnhi u b n không k đư c quá 50 ngh . B n tư ngnhư th đã là nhi u, song nhà nghiên c u l i nh n xét:“Chà, sao bi t ít v y!” 06
 7. 7. II/ PHÂN LO I NGHMu n nh n th c m t cách khoa h c v các s v t và Lĩnh v c s n xu t có 23 nhóm ngh :hi n tư ng, ngư i ta thư ng dùng phương pháp 1. Làm vi c trên các thi t b đ ng l cphân lo i. Ví d : phân lo i đ ng v t, th c v t, ôtô, 2. Khai thác m , d u, than, hơi đ t, ch bi n thanmáy bay, tên l a, v tinh nhân t o, các n n văn (không k luy n c c)minh, các lo i ki n trúc… Song, khi phân lo i ngh 3. Luy n kim, đúc, luy n c cnghi p, các nhà khoa h c v p ph i không ít khó 4. Ch t o máy, gia công kim lo i, k thu t đi n và đi nkhăn vì s lư ng ngh và chuyên môn quá l n, tính t , vô tuy n đi nch t và n i dung các ngh quá ph c t p. 5. Công nghi p hóa ch t 6. S n xu t gi y và s n ph m b ng gi y, bìa1/ PHÂN LO I NGH THEO HÌNH TH C LAO Đ NG 7. S n xu t v t li u xây d ng, bê tông, sành s , g m,(LĨNH V C LAO Đ NG) th y tinh 8. Khai thác và ch bi n lâm s nLĩnh v c qu n lý, lãnh đ o có 10 nhóm ngh : 9. In1. Lãnh đ o các cơ quan Đ ng, Nhà nư c, đoàn th 10. D tvà các b ph n trong các cơ quan đó 11. May m c2. Lãnh đ o doanh nghi p 12. Công nghi p da, da lông, da gi3. Cán b kinh t , k ho ch tài chính, th ng kê, k toán... 13. Công nghi p lương th c và th c ph m4. Cán b k thu t công nghi p 14. Xây d ng5. Cán b k thu t nông, lâm nghi p 15. Nông nghi p6. Cán b khoa h c giáo d c 16. Lâm nghi p7. Cán b văn hóa ngh thu t 17. Nuôi và đánh b t th y s n8. Cán b y t 18. V n t i9. Cán b lu t pháp, ki m sát 19. Bưu chính vi n thông10. Thư ký các cơ quan và m t s ngh lao đ ng trí 20. Đi u khi n máy nâng, chuy nóc khác 21. Thương nghi p, cung ng v t tư, ph c v ăn u ng 22. Ph c v công c ng và sinh ho t 23. Các ngh s n xu t khác 07
 8. 8. 2/ PHÂN LO I NGH THEO ĐÀO T O cách ch p hành th t c gi y t , cách so n th o vănTheo cách phân lo i này, các ngh đư c chia thành hai lo i: b n... thi u cơ s khoa h c. B n thân h cũng c n* Ngh đư c đào t o: Khi trình đ s n xu t và khoa h c, thành th o công vi c vi t văn b n.công ngh đư c nâng cao, dân cư đư c phân b đ ng đ utrong c nư c thì s ngh c n có s đào t o qua các trư ng 3.2/ Nh ng ngh thu c lĩnh v c ti p xúc v i con ngư il p s tăng lên. Ngư c l i qu c gia nào có trình đ dân trí đây, ta có th k đ n nh ngth p, trình đ s n xu t, khoa h c và công ngh ch m phát nhân viên bán hàng, nh ng th ytri n, dân cư phân tán thì t l ngh không qua đào t o r t thu c, th y giáo, nh ng ngư icao. ph c v khách s n, nh ng cán b* Ngh không đư c đào t o: Nư c ta đã có danh m c các t ch c… Nh ng ngư i này luônngh đư c đào t o, còn các ngh không đư c đào t o r t ph i có thái đ ng x hòa nhã,khó th ng kê. Bên c nh đó còn có r t nhi u ngh đư c chân thành, t nh , tinh ý, m mtruy n trong các dòng h ho c gia đình, nh ng ngh này r t m ng, linh ho t, ân c n, c i m …Thái đ và hành viđa d ng và trong nhi u trư ng h p đư c gi bí m t đư c đ i x l nh nh t, th ơ, thi u thông c m, thi u nângg i là ngh gia truy n. Do v y, nh ng ngh này đư c đào đ , v l i… đ u xa l v i các công vi c nói trên.t o trong gia đình và cũng thư ng ch liên quan đ n ngư iđư c ch n đ n i ti p ngh c a cha ông. 3.3/ Nh ng ngh th (công nhân) Tính ch t n i dung lao đ ng3/ PHÂN LO I NGH THEO YÊU C U C A NGH Đ I V I c a ngh th r t đa d ng. CóNGƯ I LAO Đ NG nh ng ngư i th làm vi c trong các ngành công3.1/ Nh ng ngh thu c lĩnh v c hành chính nghi p (th d t, th ti n, Công vi c trong ngh hành th phay, th ngu i, th chính mang tính ch t s p đ t, ch nh công c …), trong các b trí, trình bày, phân lo i, lưu ngành ti u th công nghi p tr ... các lo i h sơ, gi y t . Cán (th thêu, th làm mây tre b nhân viên trong nh ng đan, sơn mài…), trong lĩnh ngh này thư ng ph i h v c d ch v (c t tóc, s a th ng hóa, phân lo i, x lý các ch a đ dùng gia đình…) và tài li u, công văn, s sách. r t nhi u lo i th khác nhưNh ng chuyên môn thư ng g p là nhân viên văn phòng, lái tàu h a, ô tô, xe đi n, inthư ký, k toán, thông kê, lưu tr , ki m tra, ch m công... n, xây d ng, khai thác tài nguyên…Ngh hành chính đòi h i con ngư i đ c tính bình Ngh th đ i di n cho n n s n xu t công nghi p. Táctĩnh, th n tr ng, chín ch n, chu đáo. M i thói quen, phong công nghi p, tư duy k thu t, trí nh , tư ngtác phong x u như tính c u th , b a bãi, thi u ngăn tư ng không gian, khéo tay… là nh ng y u t tâm lýn p, đ i khái, qua loa, th ơ, lãnh đ m... đ u không cơ b n không th thi u đư c ngư i th . Ngh thphù h p v i công vi c hành chính. đang có s chuy n bi n v c u trúc: nh ng ngh laoNgư i làm ngh hành chính ph i có tinh th n k lu t đ ng chân tay s ngày càng gi m, lao đ ng trí tu strong vi c ch p hành nh ng công vi c mang tính s tăng lên. nh ng nư c công nghi p hi n nay như M ,v , bi t gi tr t t , nghiêm túc khi làm vi c. Ngoài ra Pháp, Anh… s công nhân “c tr ng” (công nhân tríh l i ph i am hi u cách phân lo i tài li u, cách s p th c) đã đông hơn công nhân “c xanh” (công nhânx p tài li u ngăn n p, có năng l c nh n xét, phê phán, làm nh ng công vi c tay chân n ng nh c). 08
 9. 9. 3.4/ Nh ng ngh trong lĩnh v c k thu t 3.6/ Nh ng ngh thu c lĩnh v c nghiên c u khoa h cNgh k thu t r t g n v i ngh th . Đó là ngh c a Đó là nh ng ngh tìm tòi, phát hi n nh ng quy lu t trong đ icác k sư thu c nhi u lĩnh v c s n xu t. Ngh k thu t s ng xã h i, trong th gi i t nhiên cũng như trong tư duy conđòi h i ngư i lao đ ng lòng say mê v i công vi c ngư i. Ngư i làm công tác nghiên c u khoa h c ph i say mêthi t k và v n hành k thu t, n m ch c nh ng tri tìm ki m chân lý, luôn luôn h c h i, tôn tr ng s th t, thái đth c khoa h c hi n đ i, có kh năng ti p c n v i công th t khách quan trư c đ i tư ng nghiên c u, ngư i nghiênngh m i. Ngư i làm ngh k thu t ph i có nhi t tình c u khoa h c ph i rèn luy n tư duy logic, tích lũy tri th c, đ cvà óc sáng t o trong công vi c. H còn đóng vai trò t l p sáng t o… Ngoài ra, h còn ph i là con ngư i th c sch c s n xu t, do đó năng l c t ch c có v trí cơ b n. khiêm t n, trung th c, b o v chân lý đ n cùng.3.5/ Nh ng ngh trong lĩnh v c văn h c và ngh 3.7/ Nh ng ngh ti p xúc v i thiên nhiên:thu t Đó là nh ng ngh chăn nuôi gia súc, gia c m, thu n dư ngVăn h c, ngh thu t là m t lĩnh v c ho t đ ng đa d ng mà súc v t, ngh tr ng tr t, khai thác g , tr ng r ng, tr ng hoa vàtính sáng t o là m t đ c trưng n i b t. Tính không l p l i, cây c nh… Mu n làm nh ng ngh này, con ngư i ph i yêutính đ c đáo và riêng bi t tr thành y u t tiên quy t trong thích thiên nhiên, say mê v i th gi i th c v t và đ ng v t.m i s n ph m thơ văn, âm nh c, phim nh, bi u di n ngh M t khác, h ph i c n cù, ch u đ ng khó khăn, thích nghi v ithu t… Trong ho t đ ng văn h c và ngh thu t, ta th y có ho t đ ng ngoài tr i, th n tr ng và t m .r t nhi u gương m t nhà văn, nhà thơ, nhà so n nh c, nhàvi t k ch, nhà o thu t, các di n viên đi n nh, xi c, ca nh c, 3.8/ Nh ng ngh có đi u ki n lao đ ng đ c bi tnhà nhi p nh, nhà đ o di n phim, ngư i trang trí sân kh u Thu c lĩnh v c lao đ ng này, ta th y có nh ng công vi c nhưvà c a hàng… Yêu c u chung c a ngh nghi p đ i v i h là lái máy bay thí nghi m, du hành vũ tr , khai thác tài nguyênph i có c m h ng sáng tác, s tinh t và nh y bén trong dư i đáy bi n, thám hi m… Nh ng ngư i làm ngh này ph ic m th cu c s ng, l i s ng có cá tính và có văn hóa, g n bó có lòng qu c m, ý chí kiên đ nh, say mê v i tính ch t m ov i cu c s ng lao đ ng c a qu n chúng. Ngoài ra, ngư i hi m c a công vi c, không ng i khó khăn, gian kh , khônglàm công tác văn h c, ngh thu t ph i có năng l c di n đ t ng i hi sinh, thích ng v i cu c s ng không n đ nh.tư tư ng và tình c m, năng l c tác đ ng đ n ngư i khácb ng ngôn ng , năng l c thâm nh p vào qu n chúng. w w w.hoasen.edu.vn 09
 10. 10. III/ Xây d ng công th c nghM t trong nh ng cách phân lo i ngh h p lý là xây đư c ký hi u là N2.d ng công th c ngh . Nh ng ngh có cùng công ■ Ngh “Ngư i ti p xúc v i các d u hi u” (chth c đư c x p vào m t lo i. N u phù h p v i m t b n vi tính, ghi t c ký, s p ch in, l p trình máyngh thì t t nhiên s phù h p v i nh ng ngh tính…). Ki u ngh này đư c ký hi u là Nd.cùng lo i. ■ Ngh “Ngư i ti p xúc v i ngh thu t” (h a sĩ,Ngư i ta l p công th c ngh như sau vì nh n th y nhà so n nh c, th trang trí, th sơn…). Ki ur ng ngh nào cũng có b n d u hi u cơ b n là: ngh này đư c ký hi u là Nn. ■ Đ i tư ng lao đ ng ■ M c đích lao đ ng 2/ M c đích lao đ ng: ■ Công c lao đ ng M c đích lao đ ng là k t qu mà xã h i đòi h i, ■ Đi u ki n lao đ ng trông đ i ngư i lao đ ng. M c đích cu i cùng c a lao đ ng trong ngh ph i tr l i đư c câu h i:1/ Đ i tư ng lao đ ng: “Làm đư c gì?”.Đ i tư ng lao đ ng là h th ng nh ng thu c tính,nh ng m i quan h qua l i c a các s v t, các hi n Ví d : M c đích c a ngư i d y h c là mang l i ki ntư ng, các quá trình mà cương v lao đ ng nh t th c, h c v n cho con ngư i, giúp cho con ngư iđ nh, con ngư i ph i v n d ng chúng. hình thành m t s ph m ch t nhân cách. M c đích c a th y thu c là làm cho ngư i b nh tr thànhVí d : Đ i tư ng lao đ ng c a ngư i làm ngh tr ng ngư i kh e m nh, giúp cho con ngư i b o v và pháttr t là nh ng cây tr ng cùng nh ng đi u ki n sinh tri n s c kh e, th l c trong đ i s ng hàng ngày.s ng và phát tri n c a chúng như đ t đai, c d i, đ cđi m khí h u, th i ti t, tác d ng c a thu c tr sâu Căn c vào m c đích lao đ ng, ngư i ta chia cáccác lo i… Nh ng thu c tính c a cây tr ng, c a môi ngh thành ba d ng sau đây:trư ng phát tri n r t đa d ng và ph c t p: s c phát ■ Ngh có m c đích nh n th c đ i tư ng (thanhtri n c a m m, phương th c di t c d i, kh năng tra chuyên môn, đi u tra v án, ki m tra khothích ng c a cây đ i v i cách th c chăm sóc, v i hàng, ki m kê tài s n…). D ng ngh này đư c kýth i ti t thay đ i. hi u là N. ■ Ngh có m c đích bi n đ i đ i tư ng (d y h c,Căn c vào đ i tư ng lao đ ng, ngư i ta chia các ch a b nh, s n xu t công nghi p, nông nghi p,ngh ra thành năm ki u. Đó là: th công nghi p…). D ng ngh này đư c ký ■ Ngh “Ngư i ti p xúc v i thiên nhiên” (tr ng hi u là B. tr t, chăn nuôi, thú y, b o v r ng…). Ki u ngh ■ Ngh có m c đích tìm tòi, phát hi n, khám phá này đư c ký hi u là Nt. nh ng cái m i (nghiên c u khoa h c, sáng tác ■ Ngh “Ngư i ti p xúc v i k thu t” (các lo i th văn h c ngh thu t, t o gi ng m i, thi t k th i n , th ti n, th ngu i, l p ráp máy truy n hình trang…). D ng ngh này đư c ký hi u là T. và máy tính, th s a ch a công c …). Ki u ngh này đư c ký hi u là Nk. ■ Ngh “Ngư i ti p xúc v i ngư i” (nhân viên bán hàng, nhân viên ph c v khách s n, th y thu c, th y giáo, th m phán…). Ki u ngh này 10
 11. 11. 3/ Công c lao đ ng: li u, th may…). Nhóm ngh này đư c ký hi u là Ks.Công c lao đ ng bao g m các thi t b k thu t, các ■ Ngh làm trong kho ng không gian khoáng đ t,d ng c gia công, các phương ti n làm tăng năng l c g n gũi v i thiên nhiên (chăn gia súc, súc v t trênnh n th c c a con ngư i v các đ c đi m c a đ i tư ng đ ng c , tr ng r ng, b o v r ng, tr ng hoa…).lao đ ng, làm tăng s tác đ ng c a con ngư i đ n đ i Nhóm ngh này đư c ký hi u là Kk.tư ng đó. Nh ng máy móc đ bi n đ i năng lư ng, x lý ■ Ngh đư c ti n hành trong đi u ki n đ c bi t (duthông tin, đo lư ng ch t lư ng s n ph m, nh ng công hành vũ tr , thám hi m đáy bi n, lái máy bay thíth c và quy t c tính toán cũng đư c coi là công c lao nghi m, xây d ng dư i nư c…). Nhóm ngh nàyđ ng. đư c ký hi u là Kđ.Ví d : C n c u là công c lao đ ng, là “cánh tay kéo dài” c a T h p các d u hi u Ki u, D ng, Lo i, Nhóm c a m tth lái máy xúc đ t và mang chuy n hàng hóa t v trí này ngh cho ta công th c c a ngh đó.sang v trí khác. Xe v n t i là công c lao đ ng c a nh ngngư i chuyên ch hàng hóa, làm tăng s c mang vác c a h Ví d : Công th c c a ngh d y h c là: N2BLđĐ; - Côngcó khi đ n hàng nghìn, hàng v n l n. th c c a ngh lái xe là: NkBLm1KkCăn c vào công c lao đ ng, ngư i ta chia các ngh T h t ra công th c ngh cũng ch b o đ m m c đthành b n lo i sau đây: tương đ i chính xác v các d u hi u nói trên. Hi n ■ Ngh v i nh ng hình th c lao đ ng chân tay (khuân nay, vi c phân lo i ngh theo công th c ngh là m t vác, khơi thông c ng rãnh, l p đ t ng nư c, quét bư c ti n m i trong quá trình nh n th c th gi i rác…). Lo i ngh này đư c ký hi u là Lt. ngh nghi p. Đ n đây ta th y r ng, có m t s ngh ■ Ngh v i nh ng công vi c bên máy (ti n, phay, xây chung nhau công th c. Do v y, n u không ch n d ng, lái xe…). Lo i ngh này đư c ký hi u là Lm1. đư c m t ngh nào đó, ta có th ch n cho mình m t ■ Ngh làm vi c bên máy t đ ng (làm vi c bàn đi u ngh khác có cùng công th c. Cũng có nh ng ngh khi n, các lo i máy thêu, máy d t, máy in hoa trên v i, khác nhau nhi u ho c ít v công th c ngh . M t ti n ho c phay các chi ti t theo chương trình máy ngư i s r t khó chuy n t ngh này sang ngh khác tính…). Lo i ngh này đư c ký hi u là Lm2. mà gi a hai ngh y có s khác bi t quá l n trong ■ Ngh lao đ ng b ng nh ng công c đ c bi t như công th c ngh . ngôn ng , c ch (d y h c, làm thơ, múa hát, nghiên c u lý lu n…). Lo i ngh này đư c ký hi u là Lđ.4/ Đi u ki n lao đ ng:Đi u ki n lao đ ng đây đư c hi u là nh ng đ c đi mc a môi trư ng làm vi c. Căn c vào đi u ki n lao đ ng,ngư i ta chia các ngh thành b n nhóm sau đây: ■ Ngh c n ph i tính đ n môi trư ng đ o đ c, chính tr là ch y u (x án, ch a b nh, d y h c, qu n giáo t i ph m…). Nhóm ngh này đư c ký hi u là Đ. ■ Ngh đư c ti n hành trong không gian sinh ho t bình thư ng (k toán, đánh máy, tr c đi n tho i, lưu tr tài 11
 12. 12. Tư v n ch n nghTư v n ch n trư ng 12
 13. 13. T M QUAN TR NG C A VI C CH N NGHTheo th ng kê, có kho ng 70% h c sinh vào đ i chưa Nhưng b n ch có th bi t ngh đó có tương h p v iđư c giáo d c hư ng nghi p. Ngư i ta ví von: b n hay không khi b n hi u r t rõ ngh mình ch n,“M t ngư i đư c đ nh hư ng ngh trư c khi vào đ i nh ng đ c đi m cũng như yêu c u đ c bi t c a t nggi ng như m t l khách trên đư ng dài v i hành lý trên lo i ngành ngh .vai n ng trĩu, bư c nh ng bư c n ng n , ch m ch pnhưng ch c ch n vì h đã xác đ nh đư c hư ng đi, cơ Suy cho cùng, có hai lo i nguyên nhân chính d n đ nch th trư ng kh c nghi t nhưng công b ng giúp h vi c ch n ngh không tính đ n nh ng d u hi u c a sđ ng v ng trên đôi chân c a mình tương h p. Lo i nguyên nhân th nh t thu c “thái đM t ngư i không đư c đ nh hư ng ngh trư c khi không đúng”, còn lo i nguyên nhân th hai do thi ubư c vào đ i gi ng như m t l khách lang thang trên hi u bi t v các ngh . Dư i đây là m t s nguyên nhâncon đư ng dài vô t n không b n b , hành lý trên vai đó:nh tênh nhưng đ u thì n ng trĩu, h r t d b v p ngãtrư c nh ng m t trái c a cơ ch th trư ng” THÁI Đ KHÔNG ĐÚNGĐi u đó cho th y vi c ch n đúng ngh quan tr ng như 1/ Cho r ng ngh th th p kém hơn k sư, giáo viênth nào. N u ch n ngh đúng, con ngư i ph n kh i, THCS thua kém giáo viên THPT… Th c ra m i nghnăng su t lao đ ng cao; n u ch n ngh sai, con ngư i (hay đúng hơn là m i chuyên môn đó) có nh ng b cbu n chán, năng su t lao đ ng gi m, t hơn th là con thang tay ngh c a nó. Ví d , công nhân cơ khí có 7ngư i b h t h ng, m t phương hư ng, hành đ ng sai b c tay ngh . Ngư i công nhân đư c đào t o theol m, tương lai u t i. chương trình riêng, h có vai trò quan tr ng riêng trong các nhà máy, xí nghi p. M t s b n đã coi nh1/ CÁC NGUYÊN NHÂN NH HƯ NG Đ N VI C CH N công vi c c a ngư i th , c a th y giáo c p I, c a cô yL M NGH tá, ch coi tr ng công vi c k thu t, c a th y giáo d y Ch n l m ngh là ch n nh m b c Trung h c ho c Đ i h c, c a bác sĩ… Chính vì th m t ngh không tương thích mà ch đ nh hư ng vào nh ng ngh có s đào t o b c v i mình. đây có hai ý: ngh Đ i h c. mình ch n ph i là ngh mình thích, đương nhiên, nhưng còn 2/ Thành ki n v i m t s ngh trong xã h i, ch ng h n, ph i xét đ n y u t tương h p. coi lao đ ng chân tay là ngh th p hèn, chê nhi u Tương h p ch y u v hai m t: công vi c d ch v là không “thanh l ch”… Thư ng ph m ch t và năng l c. Ngoài thư ng, nh ng b n này không th y h t ý nghĩa c a ra, còn ph i xét đ n gi i tính, y u t lao đ ng ngh nghi p, đóng góp c a ngh v i s c kh e, hoàn c nh... và chí xã h i. Đã là ngh đư c xã h i th a nh n thì không th hư ng c a b n thân. nói đ n s cao sang hay th p hèn đư c.Y u t tương h p quan tr ng hơn c . N u khôngtương h p v i yêu c u c a ngh , dù ta có thích đ n 3/ D a d m vào ý ki n ngư i khác, không đ c l p vi cđâu, s m mu n cũng s b ngh đào th i. Hơn n a, s quy t đ nh ch n ngh . Vì th đã có nhi u b n ch n nghthích chưa ph i là s trư ng. S thích thiên v c m theo ý mu n c a cha m , theo ý thích c a ngư i l n,tính, không n đ nh. S trư ng m i là t ch t c a năng theo l i r rê c a b n bè. Cách ch n ngh này đã d nl c, n đ nh hơn, b n v ng hơn. đ n nhi u trư ng h p chán ngh vì không phù h p. 13
 14. 14. 4/ B h p d n b i v ngoài c a ngh , thi u hi u bi t 7/ Không đánh giá đúng năng l c lao đ ng c a b nn i dung lao đ ng c a ngh đó. Ví d , như v i các thân nên lúng túng trong khi ch n ngh . Do đó, có haingh di n viên đi n nh, d n chương trình, ngư i tình tr ng thư ng g p: ho c đánh giá quá cao năngm u th i trang… r t h p d n v i các b n tr , nhưng l c c a mình, ho c đánh giá không đúng m c vàđ th o ngh thì ph i rèn luy n gian kh , vì v y không tin vào b n thân. C hai trư ng h p đ u d ncũng d gây nh m l n đ i v i ai ch thích v hào đ n h u qu không hay: N u đánh giá quá cao khi vàohoa b n i c a ngh đó. Ho c nhi u b n thích đi ngh s v p ph i tình tr ng ch quan ban đ u, th tđây đi đó nên ch n ngh thăm dò đ a ch t, khi vào v ng lúc cu i. Còn n u đánh giá quá th p, chúng ta sngh , th y công vi c c a mình g n v i r ng núi, không dám ch n nh ng ngh mà đáng ra là nên ch n.quanh năm ph i ti n hành công vi c kh o sát, ít có Có trư ng h p ng nh n mình có năng khi u v nghd p ti p xúc v i cu c s ng thành th , thi u đi u ki n h p d n, th i thư ng mà ch n ngh , khi vào ngh g pđ giao lưu văn hóa và khoa h c, do đó t ra chán th t b i s chán n n.ngh . Có ngư i ch tin vào qu ng cáo c a các cơ sđào t o mà ch n ngh vào h c cũng s d chán 8/ Thi u s hi u bi t v th l c và s c kh e c a b ntrư ng, chán ngh . thân, l i không có đ y đ thông tin v nh ng ch ng ch đ nh y h c trong các ngh . Đi u này cũng r t d5/ Cho r ng đ t thành tích cao trong vi c h c t p gây nên nh ng tác h i l n: ngư i y u tim l i ch nm t môn văn hóa nào đó là làm đư c ngh c n đ n ngh nuôi d y tr , ngư i hay viêm h ng và ph i l itri th c c a môn đó. Ví d , có ngư i h c gi i môn đ nh hư ng vào ngh d y h c, ngư i có b nh ngoài daVăn đã ch n ngh làm phóng viên báo chí. Đúng là l i đi vào ngh “d u m ”…ngh này c n đ n ngư i vi t văn hay, di n đ t tưtư ng rành m ch. Song, n u không nhanh nh n, THI U HI U BI T NH NG YÊU C U C A NGHtháo vát, năng đ ng, dám xông xáo… thì không ththeo đu i ngh này đư c. Sai l m đây là do không Ngh trong xã h i h t s cth y r ng năng l c đ i v i môn h c ch là đi u ki n đa d ng và nh ng yêu c uc n, ch chưa là đi u ki n đ đ theo đu i ngh c a ngh đ t ra cho ngư imình thích. lao đ ng cũng h t s c khác nhau. Ngoài nh ng6/ Có quan ni m “tĩnh” v tính ch t, n i dung lao yêu c u chung nh t làđ ng ngh nghi p trong các lĩnh v c s n xu t, quên lòng yêu ngh , ý th cm t nh ng tác đ ng m nh m c a cách m ng khoa trách nhi m, lương tâmh c công ngh ngày nay. Vì v y, có b n cho r ng ngh nghi p… còn c nh c xong c p I là đ ki n th c đ xin vào h c ngh quan tâm tránh nh ngt i các trư ng d y ngh . Có b n l i nghĩ, v i v n khuy t t t c a cơ th . H uli ng l p 12, mình h c trư ng ngh nào mà ch ng như các “thi u sót” đóđư c. Th c ra, ngh nghi p luôn thay đ i n i dung, không h i gì đ n s c kh e,phương pháp, tính ch t lao đ ng c a nó. Ngư i lao nhưng chúng l i không cho phép ta làm ngh này hayđ ng không luôn luôn h c h i, trau d i năng l c thì ngh khác. Ví d , v i ngh thêu th công, ch c n haykhó có th đáp ng v i yêu c u v năng su t và hi u ra m hôi lòng bàn tay là các b n không th làm t tqu lao đ ng. công vi c k thu t c a ngh đó, m c dù m hôi tay 14
 15. 15. không làm cho b n suy gi m th l c. Ngh đòi h i dài hàng tháng. C hai đ u c n s c kh e t t, d o dai,đ ng bên máy không cho phép tuy n ngư i m c t t nhưng m t bên dùng cơ b p, bên kia dùng trí óc.bàn chân b t (s ti p xúc c a bàn chân đ i v i m t đ tquá l n). V y, khi ch n ngh m i ngư i chúng ta ph i bi t ngh có yêu c u như th nào đ i v i ngư i lao đ ng. KhôngCó nh ng ngh nhìn hình th c b ngoài thì gi ng có đ nh ng ph m ch t tâm lý và sinh lý đ đáp ngnhau, nhưng nh ng yêu c u đ lao đ ng thu n ti n yêu c u c a m t ngh c th thì đ ng ch n ngh đó.v i ngư i lao đ ng l i khác nhau. Ví d như công vi c Ví d : Ngư i ph n ng ch m ch p không nên vàoc a ngư i lái xe v n t i và ngư i lái xe c n tr c, c hai ngh lái xe, ngư i tính quá hi u đ ng, không nênđ u cùng ng i sau tay lái, đi u khi n t c đ xe luôn ch n ngh đi u đ ng thông tin giao thông, đi n l c,thay đ i và đòi h i ngư i lao đ ng không đư c m c qua h th ng m ng màn hình…ch ng mù màu, ch ng ng g t, l i ph i có ph n ngnhanh. THI U THÔNG TIN V TH TRƯ NG LAO Đ NGNhưng đ i v i lái xe c n tr c, do xe c n tr c khi nângchuy n m t kh i lư ng hàng l n nên không đư c đ Th trư ng lao đ ng là ph m trù kinh t c a n n kinhnơi có m t ph ng nghiêng quá ba đ vì nó r t d b l t t hàng hóa v n đ ng theo cơ ch th trư ng. Nó hìnhxe, ngư i lái xe c n tr c ph i có năng l c b ng m t đ thành, phát tri n và ho t đ ng trong m i quan h h uđánh giá đ nghiêng c a m t đ t nơi đ xe th t chính cơ v i các th trư ng khác (th trư ng hàng hóa, thxác và ph i c m nh n đư c t c đ và hư ng gió b ng trư ng ti n t ...) trong m t th trư ng xã h i th ng nhda c a mình, vì khi quay c n tr c đang móc hàng ph i nh t. Th trư ng lao đ ng bi u hi n quan h lao đ ngtính đ n t c đ và hư ng c a gió. Ch v i ngư i có di n ra gi a m t bên là ngư i lao đ ng và m t bên lànăng l c như v y m i h n ch đư c tai n n khi c u m t ngư i s d ng lao đ ng d a trên nguyên t c th av t n ng. thu n, thông qua các h p đ ng lao đ ng.Ngh nào cũng yêu c u ngư i lao đ ng ph i chú ý vào Ngư i lao đ ng đư c đào t o ho c không đư c đàocông vi c. Có ngh đòi h i ngư i lao đ ng ph i t p t o đ u tham gia vào th trư ng lao đ ng và b chitrung s chú ý vào m t đ i tư ng (quan sát màn hình ph i b i quy lu t c nh tranh, thuê mư n, l i nhu n vàc a máy vi tính…), nhưng có ngh c n ngư i lao hi u qu . Do v y, ngư i lao đ ng ph i quan tâm đ yđ ng s phân ph i chú ý đ n nhi u đ i tư ng trong đ t i ch t lư ng (tri th c, k năng, k x o) - giá thànhcùng m t lúc (d y h c, hu n luy n phi công, đi u đ ng - th i đi m (đáp ng) khi h tham gia vào th trư ng ga…). L i có ngh c n đ n s di chuy n chú ý, t c là lao đ ng. Đó là yêu c u h t s c kh t khe đòi h i s tíchnhanh chóng chuy n chú ý t đ i tư ng này sang đ i lũy kinh nghi m và h c ngh su t đ i c a ngư i laotư ng khác (lái xe, lái tàu, phiên d ch…). đ ng n u như h mu n có vi c làm và thu nh p cao.Ngh nào cũng yêu c u con ngư i có th l c t t, d o Thông tin v th trư ng lao đ ng: là nh ng thông tindai trong công vi c. Song có ngh c n đ n s d o dai v nhu c u s d ng nhân l c c a t nh, thành phv cơ b p, có ngh l i đòi h i s d o dai c a h th n trong k ho ch năm: nhu c u s d ng nhân l c cáckinh. Ngư i công nhân b c vác b n c ng ph i liên t c lo i cho các vùng kinh t tr ng đi m, khu côngbê vác n ng hay lái xe chuy n hàng nhi u gi liên t c. nghi p, khu ch xu t và cho các lo i doanh nghi p vàCòn ngư i nghiên c u khoa h c có khi ph i đ c li n 10 liên doanh c a các thành ph n kinh t khác.gi m t ngày thư vi n, hơn n a vi c đó thư ng kéo 15
 16. 16. THI U ĐI U KI N TÀI CHÍNH Đ THEO H C NGHNhi u ngư i đã ch n đư c ngh phù h p nhưng thi u s h ng thú v i nó không. N u không thích thì đ ngđi u ki n tài chính theo h c như không đ ti n đóng ch n. Đó là nguyên t c. Chúng ta không th thay đ ih c phí, không có đi u ki n tr đi h c. Nhi u gia ngh d như thay đ i cái áo đư c. Hơn n a, ta khôngđình có con thi đ vào trư ng Đ i h c nhưng đành d gì đ n v i ngh khác theo s thích c a b n thânph i cho con nhà vì thu nh p c a gia đình không đ mình ngay sau khi ta chán cái ngh đã ch n…s c cung ng cho vi c h c c a con em. Ch khi nào thích ngh c a mình thì cu c s ng riêng2/ ĐI U KI N CH N NGH ĐÚNG m i thanh thoát. Chúng ta m i g n bó v i công vi c,Khi b n đã hi u rõ các nguyên nhân khi n b n ra v i đ ng nghi p, v i nơi làm vi c.quy t đ nh sai l m khi ch n ngh thì đi u ki n đch n ngh đúng đơn gi n là b n ph i tránh xa các 2/ Tôi có th làm đư c ngh gì?nguyên nhân d n đ n s sai l m đó, c th là khi b t Đ tr l i câu này, ph i t ki m tra năng l c c a mình.đ u ch n cho mình m t ngh , b n c n xác đ nh: Năng su t lao đ ng c a chúng ta có cao hay không là■ Thái đ đúng do năng l c c a chúng ta đ t trình đ nào.■ Các yêu c u c a ngh■ Th trư ng lao đ ng Các b n nên nh r ng, có nh ng ngh b n thích■ Năng l c tài chính nhưng l i không làm đư c (thi u năng l c tương ng). Song cũng có ngh b n làm đư c nhưng l i khôngTi p theo, b n c n: thích nó. Vì th sau khi câu h i th hai đư c gi i đáp,■ Lý gi i vì sao ch n ngh này mà không ch n ngh kia ta l i ph i đ i chi u xem nó có th ng nh t v i câu h i■ Tr l i đư c ba câu h i m u ch t: mu n, có th , c n ph i th nh t hay không.■ Th c hi n các bư c ch n ngh 3/ Tôi c n làm ngh gì?Lý gi i vì sao ch n ngh này mà không ch n ngh kia Có nh ng ngh đư c các b n thích, các b n l i có Đ tr l i câu h i t i sao c n tìm hi u c n k m i năng l c đ i v i chúng, song nh ng ngh đó l i không tương quan gi a hai y u t : đ c đi m, yêu c u c a n m trong k ho ch phát tri n thì cũng không th ngh và đ c đi m c a b n thân xem có phù h p v i ch n đư c. Vì v y, đ tr l i câu h i này, ta ph i căn c nhau không. vào k ho ch s n xu t c a đ a phương, k ho ch phát Khi đ n đo cân nh c v ngh c n chú ý t i nh ng tri n ngành ngh đ a bàn t nh, huy n, k ho ch m t khó, không h p d n c a ngh . tuy n sinh c a các trư ng Đ i h c, Cao đ ng và trư ng ngh , kh năng tìm đư c vi c làm khi h c xong ngh . N i dung lao đ ng H ng thú C n bi t đ nh hư ng vào nh ng ngh c n và có đi u Đi u ki n lao đ ng Khuynh hư ng ki n phát tri n, đi u ch nh h ng thú vào nh ng ngh và yêu c u c a ngh Năng l c c a b n thân đó và t rèn luy n đ có năng l c đ i v i chúng. Ngày nay l i ph i ch n ngh sao cho d chuy n ngh khiTr l i đư c ba câu h i m u ch t: tình th b t bu c.MU N, CÓ TH , C N PH I Ba câu h i trên c n đư c m i ngư i gi i đáp trong s1/ Tôi thích ngh gì? cân nh c đ ng th i. Như v y, vi c ch n ngh s v aCâu này nên tr l i trư c tiên. Mu n làm ngh gì, trư c đáp ng đư c yêu c u nhân l c c a xã h i, v a b oh t b n thân ta có thích nó hay không, t c là có th c đ m m c đ phù h p v i h ng thú, s thích, s trư ng và năng l c c a t ng cá nhân. 16
 17. 17. Th c hi n các bư c ch n ngh Bư c 3: Ti p theo nhóm ngh hãy ch n l y m t nghtrên cơ s b ng phân lo i ngh trong nhóm. Ví d : trong nhóm ngh d ch v ch n ngh hư ng d n viên du l chBư c 1: Xác đ nh lo i ngh (lĩnh v c l n Bư c 4: Ch n trư ng có đào t o ngành ngh đóc a ho t đ ng) theo d u hi u đ i tư ng lao đ ng V N Đ CH N TRƯ NG Sau khi b n ch n đư c ngành ngh phù h p thì b nNgư i - Thiên nhiên Ngư i - K thu t c n ph i xác đ nh b n mu n h c ngành này b c h c nào và h c đâu. Đ xác đ nh đư c đi u đó, b n c n tham kh o nh ng l i khuyên sau đây: Đ i tư ng lao đ ng ■ B n c n n m h c l c c a b n các môn thu c kh i thi mình ch n m c nào. N u b n ch n m t ngànhNgư i - Ngư i Ngư i - D u hi u Ngư i - Ngh thu t h c nào đó nhưng chưa t tin vào h c l c c a mình, b n có th m nh d n ch n m t trư ng có đi m chu n th p hơn (các trư ng ĐH vùng, trư ng đ a phương…) ho c nh m đ n b c h c Cao đ ng, TCCN, Trung c p Các quá trình sinh v t ngh sau đó liên thông lên Đ i h c, Cao đ ng; ho c S phù h p v i em K thu t ch n các trư ng ngoài công l p. B n nên ch n nh ng hay không n u em trư ng có đào t o liên thông ngay t i trư ng ho c làm vi c v i đ i Con ngư i nh ng trư ng có liên k t đào t o liên thông v i các tư ng lao đ ng là trư ng Đ i h c khác. Ch s , con s Ngh thu t ■ B n c n ph i tham kh o đi m chu n các năm trư c c a trư ng mình đ nh ĐKDT đ đ i chi u v i m cBư c 2: Thu nh lĩnh v c ho t đ ng, ch n đ n đi m t i thi u d ki n c a mình có th đ t đư cngành, nhóm ngh trong lo i ngh đó kh i d thi (lưu ý: nên ch n trư ng có m c đi m chu n chênh l ch th p hơn so v i đi m d ki n mình đ t t 1 - 2 đi m). Giáo d c ■ B n c n thư ng xuyên theo dõi thông tin qua báo, Yt đài, m ng Internet đ n m b t nh ng thông tin m i Ngư i - nh t v tuy n sinh. M t s trang tiêu bi u như: Công an Ngư i ■ B Giáo d c và Đào t o: www.ts.edu.net.vn Tòa án (C ng thông tin thi và tuy n sinh) ■ B Giáo d c và Đào t o: www.moet.gov.vn D ch v ■ Trư ng đ i h c Hoa Sen: www.tuyensinh.hoasen.edu.vnNgân Tài B o Thương Du Khách Nhà ■ Báo Thanh niên: www.thanhnien.com.vnhàng chính hi m m i l ch s n hàng ■ Báo Tu i tr : www.tuoitre.vn 17
 18. 18. ■ B n cũng đ ng quên thư ng xuyên theo dõi tu và kh năng nh n th c, chưa th cho bi t v tính thông tin trên Website c a các trư ng. Đ ng th i, cách cá nhân và năng l c tinh th n. Mà đi u th hai lưu gi t t c các t g p, Brochure, c m nang tuy n (tính cách và tinh th n) đ c bi t quan tr ng hơn đi u sinh c a trư ng đ tham kh o. th nh t (trí tu và nh n th c). Nó nói lên nh ng ph m ch t đ c trưng c a con ngư i và nh ng giá tr b n ■ Xem xét đi u ki n kinh t , hoàn c nh gia đình c a thân c a ngư i đó tương thích (ho c không tương mình có phù h p v i m c h c phí c a trư ng đã thích) v i ngh nào. Ngh s ch n và "yêu" ngư i nào ch n không? N u có đi u ki n tài chính, b n cũng không ch thành th o k năng làm vi c, nó còn kén có th quan tâm đ n các trư ng c a nư c ngoài, ch n nh ng ai có m t tâm h n và thái đ làm vi c không thi tuy n theo quy đ nh c a B . tương x ng v i ngh .TH C HI N PHƯƠNG PHÁP TR C NGHI M Nói m t cách d hi u hơn, ch s thông minh (IQ) chN u b n v n còn hoang mang sau khi th c hi n các nói lên đư c ngư i đó m nh hay y u v s c h c vàbư c ch n ngh thì phương pháp tr c nghi m khách năng l c nh n th c, nghĩa là m i xác đ nh đư c ph nquan ph n nào cũng có th giúp ta bi t đư c v cơ Trí, trong khi nhân cách c a m i ngư i l i g m t ib n, ta có h p (hay không h p) v i ngh đ nh ch n. thi u 5 y u t : Nhân, L , Nghĩa, Trí, Dũng. B n ph nHi n nay, trên m ng lư i tư v n giáo d c, có nhi u còn l i (ngoài Trí) ph i đư c đo đ c b ng nh ng ch strung tâm tư v n hư ng nghi p mà t i đó có c tr c khác, trong đó, riêng ch s c m xúc (EQ) là đo g nnghi m hư ng nghi p ho c t i trang Tư v n ch n đư c c Nhân, L , Nghĩa... Chính nh ng giá tr đó nóingành ngh c a ĐH Qu c gia TP.HCM: lên ph n "h n" c a con ngư i tr c ti p liên quan đ nhttp://aad.vnuhcm.edu.vn/huongnghiep ngh nghi p. Tâm lý h c hi n đ i đã kh ng đ nh đi u này. Các nhà doanh nghi p kh kính và thành côngTr c nghi m hư ng nghi p là m t lo i hình tr c (theo nghĩa chân chính) đ u có ch s EQ và AQ caonghi m khách quan hư ng v vi c ch n đoán và phát ch không nh t thi t IQ cao.hi n nh ng đ c đi m tư ch t c a cá nhân đ i v i nghnghi p. K t qu tr c nghi m này đư c coi là cơ s khoa IQ c n cho con ngư i khi nghiên c u sâu v khoa h ch c đ tư v n hư ng nghi p, góp ph n h tr cho h c t nhiên và k thu t. EQ giúp ngư i đó tìm hi u sâu vàsinh t hi u mình m t cách khách quan hơn. T đó bi t th m đư m nhi u v khoa h c xã h i và nhân văn. Tiêuch n h c ngành ngh nào cho phù h p, đ ng th i chí đ c trưng đ đo đ c v IQ là tư duy lôgic, v EQ làtránh đư c nh ng ngh không phù h p. tư duy nhân văn. IQ giúp t o nên k năng h c và khámTrong bài tr c nghi m, ngoài IQ test (đo ch s thông phá, EQ giúp hình thành k năng s ng và tr i nghi m.minh – Intelligent Quotient), còn thêm lo i hình tr c Th c ch t EQ cũng đo s thông minh dư i m t hìnhnghi m khác như EQ test (đo ch s c m xúc - Emotion thái khác: IQ thiên v thông minh lý trí (mang tínhQuotient), AQ test (đo ch s vư t khó - Adversity Quo- logic), EQ thiên v thông minh c m xúc (mang tínhtient), CQ test (đo ch s sáng t o - Creation Quo- nhân b n). B i v y, EQ còn đư c hi u là trí tu c m xúctient)... Bài tr c nghi m có ít nh t hai lo i test: IQ và EQ - th trí tu bao quát, th m đ m ch t ngư i, còn đư cs cho s ch n đoán g n chính xác. g i là văn hóa ngư i. Thông thư ng, nh ng ai có IQ và EQ đ u cao thì đa năng, gi i nhi u ngh thu c c haiTrư c đây, ngư i ta ch d a vào k t qu c a IQ test. lĩnh v c: khoa h c t nhiên và khoa h c xã h i.Nhưng k t qu c a IQ test ch cho ta bi t v s c b t trí 18
 19. 19. TH C HÀNH: NGH NÀO C A B N?B n có tin không, nh ng vi c b n thích làm trong th i C. Làm vư n ho c “đ i tu” l i nhà c agian r nh có th ti t l m t vài “đ u m i” v kh năng D. Làm thơcũng như ngh nghi p thích h p nh t v i b n đ y.Bài tr c nghi m sau đây s giúp b n khám phá nh ng 6. N u đư c ch n xem m t b phim, b n s ch nkh năng ti m n c a b n thân. Đây cũng là m t cách lo i phim nào sau đây?tư v n hư ng nghi p theo tr c ngh m. A. Hài k ch lãng m n B. K ch tính, ma quái, n ng v suy nghĩ1. N u b n có m t bu i t i r nh thì b n s mu n C. Phim hành đ ng và phiêu lưulàm gì hơn? D. Các lo i phim “ch ng gi ng ai”, khó hi u, ít ngư iA. Ti c tùng xemB. nhà và “lư t” netC. Làm nh ng vi c mình yêu thích như c m đ u vào 7. N u tham gia vào m t công tác xã h i, b n ssách ho c thi t k mô hình ch n:D. Đi xem phim A. M t nhóm th t đông và càng vui càng t t B. Nhóm nh , nhưng sôi n i và có th tranh lu n v i2. M c nào sau đây c a t báo mà b n thư ng nhau“nghía” qua đ u tiên? C. Nhóm có ngư i bi t chơi th thaoA. M c l i khuyên ho c thư tòa so n D. Nhóm có m t vài ngư i th t thú vB. Tin t cC. Th thao 8. N u b n có cơ h i tham gia vào m t chương trìnhD. Gi i trí th c t , b n s ch n: A. M t chương trình mà nh ng k năng cá nhân có th3. B n thích làm gì nh t khi đi d ti c? giúp b n chi n th ng như chương trình “Ngư i s ngA. Chào h i và làm quen v i m i ngư i sót”, “Nhân viên t p s ”, “Ngư i đ c thân”B. Tranh lu n v m t s ki n đang “nóng” B. Không chú ý, b n nghĩ r ng nh ng chương trình nhưC. Dùng món đ ngu i khai v v y ch t n th i gian mà thôiD. Vui chơi C. M t chương trình có th mang l i cho b n nhi u cơ h i đ th c hành và c i thi n m i th như “Thương4. N u đư c t ng sách, b n thích đư c t ng lo i trư ng”sách nào sau đây? D. M t chương trình mà b n có th chi n th ng b ngA. “Món soup cho tâm h n” tài năng cá nhânB. “L ch s v n t t c a các th i đ i”C. “Nguyên lý v n v t” 9. B n bè thư ng nói v b n b ng c m t nào sauD. M t quy n sách v ngh thu t có nhi u hình nh đây?“đ c” A. Hòa đ ng B. Thông minh5. B n mu n làm gì nh t trong th i gian r nh r i? C. Khéo tayA. H n b n đi u ng cà phê D. Sáng t oB. Ng i lỳ trong phòng riêng 19
 20. 20. C AB NN u b n ch n “A” nhi u nh t, công vi c c a b n ch c ch n liên quan đ n vi cgiao ti p v i nhi u ngư i. Đó có th là m t vi c liên quan đ n các ho t đ ngnhư d y b o, đàm phán, ch d n, c v n, qu n lý, thuy t ph c, cung c p, nói, trlý. Ngh phù h p v i b n:Giáo viên, qu n lý nhân s , ti p viên hàng không, giáo viên m m non, nhânviên bán hàng, tư v n ngh nghi p…N u b n ch n “B” nhi u nh t, ch c ch n b n s làm công vi c liên quan đ ntin t c, tài li u: t ng h p, phân tích, biên t p, s d ng máy tính, sao chép ho cso sánh. Ngh phù h p v i b n: Nhân viên thư vi n, biên t p viên, chuyên viênthi t k Web, k toán, đi u tra viên, nhà t ch c chuyên nghi p…N u b n ch n “C” nhi u nh t, b n s làm các công vi c liên quan đ n máymóc, đ v t liên quan đ n các ho t đ ng: đi u ch nh, nh ng công vi c đòi h icó tính chính xác, qu n lý, lái xe, đi u khi n máy móc, bán hàng, b o trì máymóc, đóng gói hàng hoá. Ngh phù h p v i b n:B p trư ng, nhân viên s a ch a, th m c, buôn bán, bác s thú y, công nhân cơkhí…N u b n ch n câu “D” nhi u nh t, công vi c c a b n ch c ch n liên quan đ ns sáng t o.Ngh phù h p v i b n: nhà văn, nhi p nh, ca s , trang trí n i th t, h a s đho , thi t k th i trang… 20
 21. 21. Tìm hi u h th ng giáo d c qu c dân vi t nam 21
 22. 22. GI I THI UH TH NG GIÁO D C NGH NGHI P VÀ GIÁO D C Đ I H C THEO LU T GIÁO D CGIÁO D C Đ I H CCác trư ng ĐH, CĐ, H c vi n c a nư c ta đư c phân V a làm v a h clo i như sau: - Là hình th c đào t o dành cho ngư i v a làm - Theo hình th c s h u: Công l p và Ngoài Công v ah c l p - Đ i tư ng: cán b , công nhân, nhân viên có - Theo lĩnh v c và ngành: trình đ chuyên môn Sơ c p, Trung c p; t t • Đa lĩnh vực nghi p THPT ho c tương đương; có ít nh t 1 • Đa ngành cùng một hoặc hai lĩnh vực năm kinh nghi m làm vi c • Chuyên ngành/ chuyên sâu - Hình th c: h v a làm v a h c (t i ch c cũ), h - Theo kh i trư ng: bao g m 9 kh i: công nghi p, đào t o t xa nông lâm ngư nghi p, kinh t , pháp lý, khoa h c cơ - Văn b ng t t nghi p đư c nhà nư c công nh n b n, y t , th d c th thao, văn hoá ngh thu t, sư có giá tr tương đương văn b ng t t nghi p ph m. chính quy. - Theo hình th c đào t o: Đào t o chính quy H TH NG ĐÀO T O LIÊN THÔNG - Là hình th c đào t o t p trung t i trư ng - Là hình th c đào t o t p trung t i trư ng - Đ i tư ng: h c sinh THPT, cán b , nhân viên, công - Đ i tư ng: nh ng ngư i đã có b ng t t nghi p nhân, nông dân, b đ i xu t ngũ… có b ng t t TCCN ho c CĐ có nhu c u h c t p lên trình đ nghi p THPT, TCCN, có đ s c kho CĐ ho c ĐH - Th i gian đào t o: - Hình th c tuy n sinh: thi tuy n • Cao đẳng: 3 năm • Tốt nghiệp TCCN, CĐ loại khá trở lên: tham • Đại học: 4 - 6 năm tùy ngành học gia thi tuy n đư c ngay • Tốt nghiệp TCCN, CĐ thấp hơn loại khá: phải có ít nh t 1 năm kinh nghi m làm vi c 22
 23. 23. - Th i gian đào t o: bưu đi n, kinh t - d ch v , văn hoá - ngh thu t, y • Đối với người tốt nghiệp cùng ngành đào tạo t - th d c th thao, sư ph m, kh i khác - TCCN liên thông lên CĐ: 1,5 - 2 năm - Hình th c đào t o: - TCCN liên thông lên ĐH: 2,5 - 4 năm • Chính quy: đào tạo tập trung tại trường - CĐ liên thông lên ĐH: 1,5 – 2 năm + Đ i tư ng tuy n sinh: t t nghi p THCS, THPT • Đối với người tốt nghiệp khác ngành đào tạo, + Th i gian đào t o: t 1 đ n 4 năm tùy theo nhưng cùng m t kh i ngành: ph i h c b ngành ngh và trình đ c a ngư i h c sung m t kh i lư ng ki n th c trư c khi d + Hình th c tuy n sinh: xét tuy n tuy n (th i gian h c không tính vào th i gian • Giáo dục thường xuyên: đào tạo không tập trung, đào t o liên thông) thư ng dành cho cán b , công nhân viên đang làm vi c (v a làm v a h c), thư ng h c bu i t i, h c t xaGIÁO D C NGH NGHI P (TCCN VÀ NGH ) 2. ĐÀO T O NGH Hình th c đào t o:1/ ĐÀO T O TCCN • Hệ đào tạo dài hạn (hệ chính quy): đào tạo tập- Nhi m v : đào t o cán b có trình đ Trung c p v trung t i trư ngk thu t, kinh t , văn hoá, ngh thu t, giáo d c, y - Đ i tư ng tuy n sinh: t t nghi p THCS, THPTt … g n h c t p v i lao đ ng s n xu t theo ngành - Th i gian đào t o: t 1 đ n 4 năm tùy theongh , v i nghiên c u và th c nghi m khoa h c. ngành ngh và trình đ c a ngư i h c- Phân lo i: - Hình th c tuy n sinh: tùy ngành ngh • Theo cấp quản lý: trung ương và địa phương • Hệ đào tạo ngắn hạn: đào tạo không tập trung, • Theo hình thức sở hữu: công lập và ngoài công theo nhu c u c a ngư i h c l p • Theo ngành: bao gồm các khối: công nghiệp, xây d ng, nông - lâm ngư - nghi p, giao thông -Gi i thi u h th ng d y ngh theo lu t Lao đ ng 23
 24. 24. Đ hình dung t ng th h th ng giáo d c hi n nay, các b n có th tham kh o ví d dư i đây: 24
 25. 25. Tìm Nh ng đi u c n bi t khi đăng ký d thi tuy n sinh (*)Hư ng d n làm h sơ đăng ký d thi (*)(*) Theo quy ch tuy n sinh năm 2011 25
 26. 26. NH NG ĐI U C N BI T1/ Đi m sàn là gì?- Là m c đi m xét tuy n t i thi u đ các trư ng nh n đơn 10/ M i thí sinh s có 3 nguy n v ng ng v i 3 đ t xét tuy n:xét tuy n c a thí sinh thi theo đ thi chung c a B Giáo d c • Nguyện vọng 1 (NV1) là nguyện vọng vào học tại một trườngvà Đào t o. đư c thí sinh đăng ký ngay th i đi m đăng ký d thi và ghi- Do B Giáo d c và Đào t o quy đ nh. tr c ti p trên h sơ đăng ký d thi cho dù trư ng đó có t ch c thi hay không2/ Đi m chu n là gì? • Nếu không trúng tuyển NV1, thí sinh sẽ được trường có- Là m c đi m trúng tuy n c a t ng trư ng, t ng ngành. nguy n v ng h c c p cho 2 phi u ch ng nh n k t qu s 1 và- Cao hơn ho c b ng đi m sàn. s 2. Phi u s 1 dùng đ xét đ t 2 • Nếu không trúng truyển Nguyện vọng 2 thì dùng phiếu số 23/ Áp d ng phương pháp 3 chung: ngày thi chung, đ thi đ tham gia xét đ t 3chung và s d ng k t qu xét tuy n chung. Lưu ý: trư ng ch c p phi u ch ng nh n k t qu khi thí sinh đ t4/ N i dung đ thi ra theo hư ng ki m tra ki n th c cơ b n, đi m sàn Cao đ ng tr lênbám sát chương trình THPT, ch y u là l p 12, không quákhó, không quá ph c t p, không đánh đ , phù h p v i th i • Mỗi thí sinh chỉ có thể ghi 1 nguyện vọng của mình (NV1) vàogian làm bài, có kh năng phân lo i thí sinh. m c 2 c a h sơ đăng ký d thi n u trư ng mà thí sinh mu n theo h c có t ch c thi5/ Đ thi g m 2 ph n (ngo i tr các môn thi năng khi u): • Lưu ý mục 3 của hồ sơ đăng ký dự thi không phải là nơi ghiph n chung (b t bu c) và ph n riêng (t ch n). Đ i v i c a NV2ph n riêng, thí sinh t ch n 1 trong 2, n u làm c 2 ph n t • Đối với thí sinh có NV1 học tại các trường ĐH, CĐ không tổch n thì b coi là ph m quy và b đi m 0 ph n t ch n. ch c thi tuy n ho c b c CĐ c a trư ng ĐH, thì ph i khai h sơ như sau:6/ Đi m ưu tiên chênh l ch gi a các nhóm đ i tư ng là 1.0 • Mục 2: ghi tên trường, ký hiệu trường, khối thi của trường màđi m và gi a các khu v c là 0.5 đi m thí sinh thi nh (không ghi mã ngành) ho c trư ng có t ch c thi (đ i v i nguy n v ng h c CĐ t i trư ng ĐH có t ch c thi)7/ Thí sinh có nguy n v ng h c trư ng nào thì làm h sơ • Mục 3: ghi tên trường, ký hiệu trường, khối thi, mã ngành củađăng ký d thi vào trư ng đó. Trong trư ng h p trư ng thí trư ng không t ch c thi ho c c a h CĐ c a trư ng ĐH màsinh có nguy n v ng h c không t ch c thi, thí sinh đăng thí sinh có nguy n v ng h c (NV1)ký thi t i m t trư ng có t ch c thi (mư n trư ng) và ghi rõ • Sau khi có kết quả thi, thí sinh sẽ gặp một trong ba tìnhnguy n v ng là d thi/ xét tuy n vào trư ng có nguy n hu ng sau:v ng h c, photocopy m t trư c phi u đăng ký d thi đ g i • Trúng tuy n NV1: nh n gi y báo trúng tuy n (không đư ccho trư ng có nguy n v ng h c. tham gia xét NV2, NV3) => chu n b h sơ nh p h c • Không trúng tuy n NV1, k t qu thi th p hơn đi m sàn8/ Thí sinh có nguy n v ng h c b c CĐ c a trư ng ĐH s CĐ: nh n phi u báo đi m, không đư c xét NV2, NV3 => chn p h sơ vào trư ng có nguy n v ng h c và ghi rõ ngành, đư c xét vào các trư ng TCCN, trung c p nghb c CĐ m c s 3. • Không trúng tuy n NV1, đi m thi cao hơn ho c b ng đi m sàn CĐ: nh n đư c 2 gi y ch ng nh n k t qu thi s 19/ Thí sinh đã trúng tuy n vào m t trư ng (ho c m t và s 2 => dùng gi y ch ng nh n k t qu thi s 1 đăng ký xétngành) thì không đư c s d ng k t qu thi c a kh i thi đó NV2, dùng gi y ch ng nh n k t qu thi s 2 đăng ký xét NV3xét tuy n vào trư ng khác (ngành khác). (theo th i gian và quy đ nh c a B Giáo d c và Đào t o) 26
 27. 27. M T S LƯU Ý DÀNH CHO THÍ SINH D THI KỲ THI TUY N SINH Đ I H C,HƯ NG D N LÀM H SƠ THI TUY N SINH CAO Đ NG T I TRƯ NG Đ I H C HOA SEN1/ H sơ đăng ký d thi (theo m u c a B Giáo d c A. TRƯ C NGÀY THIvà Đào t o) g m có: Question 1 (Q.1): Thí sinh nh n gi y báo d thi đâu? • Một túi hồ sơ và 2 phiếu ĐKDT có đánh số 1 và 2. Answer 1 (A.1): Thí sinh nh n gi y báo d thi t i nơi n p • Ba ảnh 4 x 6cm có ghi họ, tên và ngày, tháng, năm h sơ đăng ký d thi. sinh, mã ĐV ĐKDT c a thí sinh m t sau (m t nh dán trên túi đ ng h sơ, hai nh n p cho trư ng). Q.2: N u chưa nh n đư c gi y báo d thi ho c b m t gi y báo d thi thì có đư c c p l i hay không? • Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận là đối tượng ưu A.2: N u thí sinh chưa nh n đư c gi y báo d thi, thí tiên (n u có). sinh có th đ n Trư ng Đ i h c Hoa Sen đ đư c c p l i • Ba phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên và đem theo các gi y t sau: l c c a thí sinh. • Công văn/ giấy giới thiệu của nơi nộp hồ sơ đăng ký • Lệ phí đăng ký dự thi. d thi • Phiếu số 22/ H sơ đăng ký xét tuy n g m có: • 2 ảnh 4 x 6 • Giấy chứng nhận kết quả tuyển sinh do các trường • Giấy CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh t ch c thi c p (có đóng d u đ c a trư ng). • Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên Đ i v i trư ng h p thí sinh sau khi nh n đư c gi y báo l c c a thí sinh. d thi nhưng b m t trư c ngày thi, thí sinh cũng liên h • Lệ phí xét tuyển. Trư ng Đ i h c Hoa Sen đ đư c c p l i. Khi đi đem theo các gi y t như trên và đơn xin c p l i gi y báo thi.3/ Th t c n p h sơ l phí đăng ký d thi: • Nộp hồ sơ, lệ phí ĐKDT tại nơi tiếp nhận (trường Q.3: Sau khi nh n gi y báo thi thí sinh c n ph i làm gì? THPT, S GD & ĐT ho c các trư ng có t ch c thi) A.3: Thí sinh ki m tra k thông tin trên gi y báo d thi theo quy đ nh c a B Giáo d c và Đào t o. n u th y có sai sót ho c nh m l n thông tin (h tên/ • Sau khi nộp hồ sơ ĐKDT hoặc khi nhận giấy báo dự ngày tháng năm sinh/ đ i tư ng/ khu v c ưu tiên/ kh i thi, n u thí sinh phát hi n có nh m l n, thi u sót, thi/ trư ng đăng ký h c/ ngành h c) thí sinh ph i đi u ch nh trư c khi d thi. thí sinh ph i thông báo cho trư ng trư c ngày d thi đ k p s a ch a, b sung (trư ng không đi u Q.4: N u gi y báo thi sai, làm sao đ đi u ch nh? C n ch nh sau ngày d thi). đem theo gi y t gì? A.4: Thí sinh liên h đi u ch nh thông tin t i Trư ng Đ i4/ Th t c n p h sơ và l phí đăng ký xét tuy n: h c Hoa Sen và đem theo các gi y t sau: • Thí sinh nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển qua • Phiếu số 2 đư ng bưu đi n chuy n phát nhanh ho c tr c ti p • 02 ảnh 4 x 6 t i các trư ng theo đúng th i h n quy đ nh trong • Bản sao có công chứng Giấy CMND - Nếu điều chỉnh l ch công tác tuy n sinh ĐH, CĐ c a B Giáo d c và h tên/ ngày tháng năm sinh/ h kh u thư ng trú Đào t o. • Bản sao có công chứng Giấy khai sinh/ Hộ khẩu và gi y ch ng nh n đ i tư ng ưu tiên - N u đi u ch nh đ i tư ng ưu tiên 27 27
 28. 28. M T S LƯU Ý DÀNH CHO THÍ SINHD THI KỲ THI TUY N SINH Đ I H C, CAO Đ NG T I TRƯ NG Đ I H C HOA SENQ.5: Thí sinh đi u ch nh, b túc h sơ d thi đâu? A.9: Khi d thi thí sinh đem theo:A.5: Trư c ngày thi các thông tin c n đi u ch nh thí sinh - Gi y báo d thi (đúng thông tin, có nh đư c đóngvui lòng liên h : d u giáp lai)- Trư ng Đ i h c Hoa Sen - Gi y ch ng nh n t t nghi p t m th i ho c b ng t t- 93 Cao Th ng, P.3, Q.3, TP.HCM nghi p THPTNgoài ra thí sinh c n theo dõi các thông báo c p nh t v - Gi y Ch ng minh nhân dântuy n sinh c a trư ng Đ i h c Hoa Sen trên website: - Đư c mang vào phòng thi: bút vi t, bút chì, compa,http://www.hoasen.edu.vn t y, thư c, máy tính đi n t (xem thêm danh sách các máy tính đư c đem vào phòng thi)B. TRONG NGÀY THI Q.10: Khi d thi thí sinh không nên đem theo gi y t ,Q.6: Thí sinh có c n ph i tham d bu i t p trung hay v t d ng gì?không? A.10: Thí sinh không đư c đem vào khu v c thi: gi yA.6: Thí sinh nên có m t trong bu i t p trung c a m i than, bút xóa, các tài li u, vũ khí, phương ti n k thu tđ t thi. Trong bu i t p trung, thí sinh đư c cán b coi thu phát, đi n tho i. Các trư ng h p vi ph m s đư cthi ph bi n th i gian bi u c a m i môn thi và các x lý theo quy ch Tuy n sinh.thông tin, quy đ nh, quy ch liên quan đ n kỳ thi. Thí sinh không nên đem theo tài s n có giá tr khi đi thi.Thí sinh c n có m t đ ki m tra các thông tin d thi H i đ ng tuy n sinh trư ng không ch u trách nhi mtrong danh sách t i phòng thi. Bu i t p trung c a m i n u x y ra m t mát.đ t thi là th i đi m cu i cùng đ thí sinh đi u ch nh saisót trong gi y báo d thi và b sung h sơ, các thông tin Q.11: Trong quá trình làm bài thi, thí sinh c n lưu ýđi u ch nh sau đó s không đư c xem xét. nh ng đi m gì? A.11: Trong lúc làm bài thi, thí sinh c n lưu ý nh ngQ.7: Khi đi u ch nh thông tin d thi ph i liên h b ph n đi m sau:nào, đâu? - Tuân th , th c hi n nghiêm túc các quy đ nh, n iA.7: Sau khi sinh ho t t i bu i t p trung, thí sinh c n quy phòng thiđi u ch nh thông tin d thi liên h t i Văn phòng H i - Ph i ghi ĐÚNG và Đ s báo danh và h tên vàođ ng Tuy n sinh, Trư ng Đ i h c Hoa Sen, lô 10 Công gi y thiviên ph n m m Quang Trung, Qu n 12, TP.HCM. - Bài làm ph i vi t rõ ràng, s ch s , dùng thư c g ch các ph n vi t h ng, không dùng bút xóa.Q.8: M t gi y báo d thi ho c gi y t tùy thân có d thiđư c không? Đ I V I CÁC MÔN THI TR C NGHI M, THÍ SINH C NA.8: N u trong th i gian thi thí sinh v n có th d thi LƯU Ý:n u b m t gi y báo thi. Thí sinh có m t t i văn phòng - Nghe k và th c hi n đúng theo hư ng d n c a Cánh i đ ng c a đi m thi trư c gi t p trung 15 phút đ b coi thi.đư c H i đ ng thi th c hi n các th t c cho thí sinh vào - Khi nh n gi y làm bài và đ thi, thí sinh c n ki m traphòng thi. k đ ch c ch n r ng: Đ thi có đ s lư ng câu h i như đã ghi trong đ ; n i dung in rõ ràng, không thi uQ.9: Khi d thi thí sinh c n đem theo gi y t , v t d ng ch , m t nét; t t c các trang c a đ thi đ u có ghigì? cùng m t s mã đ thi. N u có nh ng chi ti t b t thư ng, thí sinh ph i báo ngay cho Cán b coi thi đ x lý 28
 29. 29. - Ghi rõ H tên, ngày tháng năm sinh, đi n chính xác, đ y Q.14: Thí sinh trúng tuy n c n n p nh ng gi y t gì?đ s báo danh trên gi y làm bài. A.14: Nh ng gi y t mà thí sinh c n n p cho nhà trư ng- C n th n khi tô s báo danh, mã đ thi và các câu tr khi nh p h c là:l i. H t s c chú ý nh ng đi m sau: 1. Gi y báo nh p h c a) Khi tô các ô tròn, ph i tô đ m kín c ô (tương đương 2. H sơ h c sinh, sinh viên dành cho thí sinh trúng đ đ m c a v ch bên mép trái t phi u) đ máy ch m tuy n có xác nh n c a đ a phương có th ghi nh n đư c. Tuy t đ i không đư c g ch Và b n sao có công ch ng các gi y t sau và khi đi làm chéo, ho c đánh d u vào ô đư c ch n. th t c nh p h c thí sinh c n đem theo b n chính đ trư ng ki m tra, đ i chi u. b) ng v i m i câu tr c nghi m ch đư c tô 1 ô tròn; 3. H c b n u tô 2 ô tr lên máy s không ch m và câu đó không 4. Gi y ch ng nh n t t nghi p trung h c t m th i đ i có đi m. v i nh ng ngư i trúng tuy n ngay trong năm t t nghi p ho c b ng t t nghi p đ i v i nh ng ngư i đã t t nghi p c) Trong trư ng h p tô nh m ho c mu n thay đ i câu các năm trư c. Nh ng ngư i m i n p gi y ch ng nh n tr l i, thí sinh dùng t y t y th t s ch ô cũ và tô kín ô t t nghi p t m th i, đ u năm h c sau ph i xu t trình khác (n u t y không s ch, máy ch m s xem như có 2 b n chính b ng t t nghi p đ đ i chi u ki m tra ô đen và câu đó s không đư c ch m đi m) 5. Gi y khai sinh 6. Các gi y t xác nh n đ i tư ng như gi y ch ng nh n d) Tránh trư ng h p tr l i câu h i này nhưng tô vào con li t sĩ, th thương binh ho c đư c hư ng chính sách hàng c a câu h i khác trên phi u tr l i tr c nghi m. như thương binh c a b n thân ho c c a b m thí sinh... e) Ch có Phi u tr l i tr c nghi m m i đư c coi là bài làm c a thí sinh, do đó n u thí sinh ch tr l i ngay Ngu n : trên đ thi ho c gi y nháp thì bài làm s không đư c • Trường ĐH Hoa Sen • Tài liệu PGS.TS. Đặng Danh Ánh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu ĐT ch m. và tư vấn KHCN • Trang huongnghiepviet.com f ) Thí sinh ph i gi c n th n phi u tr l i tr c nghi m, • Trang ebook.edu.vn không đ phi u b rách, b g p, b nhàu.C. SAU NGÀY THI:Q.12: Thí sinh theo dõi k t qu thi tuy n, đi m chu n vàk t qu trúng tuy n đâu?A.12: Thí sinh theo dõi k t qu tuy n sinh trên website:http://www.hoasen.edu.vnQ.13: Thí sinh nh n gi y báo trúng tuy n, gi y báo đi m đâu?A.13: Thí sinh nh n gi y báo trúng tuy n, gi y ch ngnh n k t qu tuy n sinh, phi u báo đi m t i nơi n p hsơ đăng ký d thi. 29
 30. 30. w w w.hoasen.edu.vn

×