Fundraising

623 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
623
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
124
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fundraising

 1. 1. Prezentace vznikla v rámci projektu Systém dalšího vzdělávání v oblasti aktivního občanství(CZ.1.07/3.1.00/37.0075), spolufinancovaném Evropským sociálním fondem a státním rozpočtemČeské republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.FUNDRAISINGKatarína Potfajová - Portešová
 2. 2. FUNDRAISINGPředtím, než začnete…
 3. 3. FUNDRAISING je systematický a organizovaný proces získáváníprostředků pro zajištění programových iprovozních aktivit a rozvoje neziskové organizace zahrnuje získávání dárců a udržování dobrýchvztahů s nimi (komunikace, péče o dárce) umožňuje získat finanční prostředky, materiálníprostředky, služby, morální podporu, partnery zajišťuje: přežití, zabezpečení aktivit a běžnéhochodu organizace, budování podpory a sociálníhokapitálu, udržitelnost organizace, rozvojorganizace
 4. 4. FUNDRAISINGOVÁ STRATEGIEVychází ze:Znalosti tématu, které řešímeZnalosti prostředí (další NNO, odborníci, politickásituace, naši protivníci apod.)Definice potřeb organizace/programu/kampaněOrientace ve finančních zdrojíchFundraisingová strategie musí odpovídat časovémuhorizontu, v jakém je naplánován rozvoj organizaceči kampaň.Nutnou součástí přípravy fundraisingové strategieje analýza zdrojů a metod jejich získávání.
 5. 5. VLASTNÍ PŘÍJMY NEZISKOVÉORGANIZACE/ SAMOFINANCOVÁNÍ Výdělečná činnost: prodej výrobků či služeb(sociální podnikání) Členské příspěvkyVlastní příjmy organizaci zajišťují jistou mírufinanční stability a nezávislosti.
 6. 6. ZÁKLADNÍ TYPY FUNDRAISINGU Individuální fundraising Firemní fundraising Grantový fundraisingOptimální je dosáhnout maximální diverzifikacijednotlivých fundraisingových zdrojů, případnějejich kombinace se zajištěním vlastních příjmů.
 7. 7. INDIVIDUÁLNÍ FUNDRAISINGVýhody:Výrazná flexibilitaStabilní dlouhodobýzdroj příjmuBudování okruhusympatizantůNevýhody:nutnost dlouhodobé asystematické práce –trvá i několik let než jestabilně ziskovýnutnost budování azachování dobréhojména
 8. 8. FIREMNÍ FUNDRAISINGVýhody:FlexibilitaMožnost dlouhodobéspolupráceMožnost získatrelativně vysokéfinanční prostředky vrelativně krátkém časeNevýhody:Prostředky jsouvázány smlouvou sdárcemPropojení se jménemfirmyMožnost, že jde ogreenwashing
 9. 9. GRANTOVÝ FUNDRAISINGVýhody:Možnost získat relativněvysoké finančníprostředky v relativněkrátkém časeUzávěrky jsou častokaždý rok ve stejném časeMožnost podílet se naveřejném připomínkováníprogramůNevýhody:Finanční prostředky jsouvázány a využitíkontrolovánoNároky naadministrativuNutnost archivacePotřeba zajímat se opůvod finančních zdrojůZávislost na vypsanýchtématech
 10. 10. ETICKÝ KODEX Organizační dokument, který řeší téma, odjakých donorů a za jakých podmínek organizacepřijímá, resp. nepřijímá finanční prostředky,materiál či službyTento dokument dále může řešit podmínkyvstupování organizace do různých partnerství ataké formální nastavení vztahu mezi donorem aorganizací.
 11. 11. GRANTOVÝ FUNDRAISINGKdo „dává“ granty
 12. 12. GRANTOVÉ ZDROJE Veřejné (stát, samosprávy) Jiné státy (velvyslanectví, vlády aj.) Nadace, nadační fondy (zahraniční, české) Evropská unie (operační programy, komunitárníprogramy…)
 13. 13. VEŘEJNÉ ZDROJE Ministerstva Státní fondy a agentury Dotační programy krajů Dotační programy měst, obcí, městských částíNěkterá ministerstva nebo kraje rozdělujíkupříkladu i evropské fondy nebo fondy jinýchstátů.
 14. 14. JINÉ STÁTY Velvyslanectví Speciální finanční mechanismy (v ČR aktuálněnorské a švýcarské) Zahraniční vládyNěkteré zahraniční zdroje jsou rozděloványnezávislými nadacemi nebo státními orgány.
 15. 15. NADACE A NADAČNÍ FONDY Shromažďují finanční prostředky, které pakprostřednictvím účelově vázaných grantůrozdělují třetím osobám v souladu s poslánímnadace V ČR je registrováno kolem 400 nadací a 1000nadačních fondů
 16. 16. TYPY NADACÍ Nezávislé (s dostatečným základním jměním) Spojené se státem Komunitní (viz http://akncr.cz/) Firemní Ostatní (s různou mírou individuálníchfinančních prostředků, které přerozdělují)V ČR: zejména kombinace několika typů
 17. 17. VÝBĚR VHODNÉ NADACE Poslání Jaké projekty podporuje (web nebo výročnízprávy) Geografická působnost Druh, výše a podmínky poskytnutí grantu Termíny přijetí žádostíPři přípravě projektu vždy máme na pamětiposlání nadace – nejenom cíle programu.
 18. 18. EVROPSKÁ UNIE Strukturální fondy www.strukturalni-fondy.cz Podpora z Evropské komise http://ec.europa.eu
 19. 19. JAK A KDE HLEDAT GRANTOVÉZDROJE Grantové kalendáře (termíny uzávěrek, zaměřenígrantů, kontakty, odkazy) Kde na webu: www.granty.ecn.cz,www.neziskovky.cz, www.strukturalni-fondy.czad. Platformy sdružující nadace:http://www.smallfoundations.org ad. Podobně zaměřené organizace a iniciativy
 20. 20. MOŽNOSTI FUNDRAISINGU PRONEFORMÁLNÍ SKUPINY - PŘÍKLADYV ČR:ČNA Mládež – kupř. Iniciativy mládežeNadace Vodafone – V pohybuNadace O2 – Think BigV zahraničí:Alert fund for youth activitiesXminY
 21. 21. GRANTOVÁ ŽÁDOSTJak to napsat
 22. 22. PROJEKT Je soubor promyšlených aktivit, jehožsoustředěnou realizací postupně dosahujeme vpředem omezeném čase vytyčené cíleNebo Projekt popisuje současný stav (problém) astanovuje soubor aktivit, které v konkrétním časedosáhnou kýžené změny (cíle)
 23. 23. PROJEKTOVÝ CYKLUS Sestavení projektu, sepsání a odevzdání grantovéžádosti Realizace a ukončení projektu
 24. 24. SESTAVENÍ PROJEKTU, SEPSÁNÍ AODEVZDÁNÍ GRANTOVÉ ŽÁDOSTI Identifikace problému Stanovení cílů Hledání vhodného dárce Stručný návrh projektu a konzultace s dárcem Sepsání grantové žádosti Tvorba rozpočtu Přiložení příloh Odevzdání grantové žádosti
 25. 25. REALIZACE A UKONČENÍPROJEKTU Podpis grantové smlouvy Realizace projektu Sepsání průběžné zprávy o realizaci projektu Sestavení průběžného vyúčtování projektu Realizace projektu Sepsání závěreční zprávy
 26. 26. PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI O GRANT Prostudovat podmínky grantového kola: obsahovéi formální Zjistit, jaké jsou požadované přílohy: bližšíinformace o projektu, o organizaci Mezikrokem může být konzultace projektovéhozáměru s nadací Pečlivé zpracování žádosti o grant včetněrozpočtu Včasné odeslání žádosti se všemi přílohami donadace: pozor na termín doručení a odeslání
 27. 27. FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI Formulář a dokumenty blíže specifikující projekt(rozpočet, popis projektu, logický rámec apod.) Přílohy povinné (obvykle kopie stanov, registraceu MVČR, IČ, smlouvy o účtu, někdy výročnízpráva, doporučení, životopisy ad.) Přílohy nepovinné (dokumenty dokladující našikompetenci téma řešit: již vydané tematickémateriály, fotodokumentace, výroční zprávy,doporučení, životopisy)Zejména u povinných příloh hlídat, jestli je kopiedokumentů potřeba ověřovat (příp. jak staré mábýt ověření).U nepovinných příloh – zvážit množství
 28. 28. GRANTOVÁ ŽÁDOST Výchozí stav Cíle projektu Cílové skupiny Aktivity Výstupy Výsledky, dopady, multiplikační efekt Časový harmonogram Řešitelé a spolupracovníci Udržitelnost projektu Rizika Rozpočet
 29. 29. VÝCHOZÍ STAV Popis problému (stručný a srozumitelný) Kontext projektu (v jakých souvislostechformulujeme projekt, na jaké aspekty problémuse zaměřujeme?) Definování hlavních aktérů (kdo může do řešenítématu významně zasáhnout?) Případně i naše předchozí zkušenosti s řešenímproblému – tzn. naznačíme, proč jsme my tivhodní, kdo se má tématem zabývat
 30. 30. CÍLE PROJEKTU Dlouhodobé: překračují časový rámec realizaceprojektu: projekt nestojí sám o sobě, ale jesoučástí nějaké širší činnosti organizace, kterásměřuje ke konkrétnímu cíli Střednědobé – jsou dosaženy realizací projektu Krátkodobé – dílčí cíle, které když dosáhneme,přiblížíme se tím k dosažení cílů střednědobých
 31. 31. CÍLOVÉ SKUPINY Veřejnost, nebo její předem definovaný segment Relevantní úředníci, politici… Zájmové skupiny, které mají potenciál zasáhnoutdo vývoje problému Média Předkladatel projektuKrom definování cílových skupin je vhodné zmínit,proč je oslovujeme (jaký dopad, či jak se zapojí) akvantifikujeme. Cílové skupiny můžeme oslovitpřímo i nepřímo.
 32. 32. AKTIVITY Svorník mezi výchozím stavem a cílem Vedou k realizaci cílůJe potřeba strukturovat!
 33. 33. VÝSTUPYTo, co z projektu vznikne:Výstupy aktivit: informační materiály, letáky,brožury, semináře atd.Výsledek souboru aktivit: připravený legislativnínávrh, popř. prosazený zákon, realizovanáspotřebitelská osvětová kampaň apod.Je žádoucí výstupy kvantifikovat a také mítpředstavu, jak dokážeme, že jsme tyto předpokladynaplnili.
 34. 34. VÝSLEDKY, DOPADY Dlouhodobé dopady na cílové skupiny, region,řešení problému Multiplikační efekt
 35. 35. ČASOVÝ HARMONOGRAM Specifikace jednotlivých časových fází realizaceprojektu Obvykle po měsících nebo kvartálech Je dobré při jeho sestavení použít strukturuaktivit
 36. 36. ŘEŠITELÉ A SPOLUPRACOVNÍCI Realizační tým projektu: stručné životopisy,relevantní zkušenosti, pracovní náplň v rámciprojektu, případně i výše úvazku Externí spolupracovníci – experti: relevantnízkušenosti a pracovní náplň v rámci projektu Partneři (i zahraniční) – a jejich role v projektu
 37. 37. UDRŽITELNOST PROJEKTU Udržitelnost výsledků a výstupů (tzn.dlouhodobých dopadů) Následné aktivity (co budeme dělat po skončeníprojektu) Financování (jak zajistíme financování aktivit ašíření výstupů po skončení projektu)
 38. 38. RIZIKA Jaká jsou rizika, která mohou ohrozit dosaženícílů projektu? Jak předpokládáme, že je budeme eliminovat?
 39. 39. ROZPOČETObvyklé rozdělenípoložek:PersonálníMateriálníNemateriální, službyOstatní (např. rezerva)Zásady:Návaznost na popsanéaktivityPřiměřenostKomplexnostPečlivě dodržovatpokyny pro žadatele
 40. 40. ZABEZPEČENÍ KOFINANCOVÁNÍ Kofinancování – vícezdrojové financováníprojektu: dodržujte podmínky dárce Realisticky!!!
 41. 41. ZÁSADY DOBRÉHO PROJEKTUProjekt by měl být:KonkrétníHutnýSrozumitelnýVěcnýČtivýObjektivníPřehlednýNázornýGramaticky správnýDodržujte stanovený rozsah pro jednotlivé částipopisu projektu a pro celý popis projektu!
 42. 42. DŮVODY PRO ZAMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI Nesplnění podmínek vyhlášení – obsahovýchnebo formálních Nesrozumitelnost (jazyk, chybí cíle nebo návrhřešení, nedostatečně popsaný problém) Nekonkrétní aktivity Nedopovídající rozpočtové náklady, chyby vevýpočtech, uplatňování nákladů, které programnepodporuje Harmonogram – časový horizont se míjís vypsaným programem apod. Partneři – partneři, kteří nejsou z hlediskaprogramu povoleni
 43. 43. VÝSLEDEK GRANTOVÉHO ŘÍZENÍÚspěšná žádost:podpis grantovésmlouvypostupné financování,včasné odeslání reportů(většinou průběžná azávěrečná zpráva +vyúčtování) komunikace s nadací oprůběhu projektuNeúspěšná žádost:pokusit se zjistit, pročbyla žádost zamítnuta
 44. 44. PRŮBĚŽNÉ A ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY Popis průběhu projektu Kvantifikace výsledků Zdůvodnění odchylek od předloženého projektu Finanční vyúčtování Přílohy (vydané materiály, prezenční listiny,fotodokumentace, mediální výstupy apod.) V případě, že to donor požaduje, audit projektu
 45. 45. DĚKUJI ZA POZORNOST ASPOUSTU ÚSPĚŠNÝCHGRANTOVÝCH ŽÁDOSTÍPrezentace vznikla v rámci projektu Systém dalšího vzdělávání v oblasti aktivního občanství(CZ.1.07/3.1.00/37.0075), spolufinancovaném Evropským sociálním fondem a státním rozpočtemČeské republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

×