Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentera entreprenöriellt lärande efter kick off2

1,368 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Presentera entreprenöriellt lärande efter kick off2

 1. 1. Entreprenöriellt lärande – Vad är det?”Entreprenöriellt lärande är en målorienterad ”Entreprenöriellt lärande är en lärandeform istrategi för att organisera och leda skolan, en vilken eleven i samspel mellan skola ochstruktur för verksamhetsutveckling samt en näringsliv får arbeta medprocessorienterad pedagogisk form för att verklighetsförankrade uppgifter”strukturera undervisningen kring eleverna som Annica Otterborgindivider och i grupp”. MeUniversity ”Entreprenöriellt lärande är ett förhållningssätt till lärandet och kunskapsbegreppet. I företagsamma lärprocesser är skolledare och pedagoger företagsamma.” Velis
 2. 2. Entreprenöriellt lärande – definition! Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta risker. Det entreprenöriella lärandet främjar också kompetens att fatta beslut, kommunicera och samarbeta.
 3. 3. Entreprenöriellt lärande –Hur började det?EUs åtta nyckelkompetenser1. Kommunikation på modersmålet.2. Kommunikation på främmande språk.3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens.4. Digital kompetens.5. Lära att lära.6. Social och medborgerlig kompetens.7. Initiativförmåga och företagaranda.8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer
 4. 4. Metoder och arbetssätt• Vi ser till att eleven får uppleva framgång.• Vi arbetar med mål och framtidsplanering• Vi tränar eleverna på att kommunicera och föra sig i olika sociala sammanhang.• Vi har flexibla studiemiljöer som främjar studiero, kreativitet och trivsel.• Vi arbetar med formativ bedömning.• Vi använder varierande och verklighetsnära arbetsformer.• Vi arbetar ämnesövergripande i projektform• Vi har tät kunskapsuppföljning och ger snabb respons till våra elever.• Vi tränar eleverna i att ta ansvar för sitt lärande genom delaktighet vid planering och utvärdering.
 5. 5. FoU program kring entreprenöriellt lärandeSyftet med FoU-programmet är att ge skolor stöd i utvecklingsarbetet inom entreprenöriellt lärande samt följa dess effekt via forskning. Forskningen avser att studera och finna samband mellan entreprenöriellt lärande och elevers resultat. Thorengruppen deltar med tre skolor i det tre år långa projekt. Totalt ingår 25 skolor i projektet tillsammans med Umeå universitet samt ifous.
 6. 6. Att utveckla individen• Motivation• Engagemang• Lust "Att jobba på sin egen utveckling varje dag - det är varje elevs uppdrag i skolan! "
 7. 7. Verktyg• Entreprenörskap ett verktyg - speciellt om man går utöver målen• Formativ bedömning• In i varandras klassrum, ämnesövergripande• Examensmålen• Omvärldsbevakning, forskningen, etc
 8. 8. Exempel: matematik1. När ni tänker kring detta problem bör ni formulera alla led i beräkningen2. Granska varandras lösning och försök hitta luckor3. Ta upp oklarheter till diskussion Entreprenöriell pedagogik i skolan, sid22
 9. 9. Exempel: skrivande och respons• Respons: Gratulera, kommentera, utveckla.• Vidare för kommentar till responsen. Signera.• Vidare för bedömning enl kriterier. Signerad.• Vidare för betygsättning enligt ovan. Signerad.• Åter skribent som får möjlighet att kommentera.• Lärarens slutliga bedömning. Entreprenöriell pedagogik i skolan, sid105
 10. 10. Frågor för självvärdering Håller helt med --- Håller inte alls med• Jag är nöjd med min insats i gruppen• Alla i gruppen har bidragit lika mycket• Jag har använt min tid effektivt• Jag har bidragit med mina tankar• Jag har lärt mig av andra• Jag har utvecklats maximalt• Jag har varit en god medarbetare till mina kamrater Entreprenöriell pedagogik i skolan, sid 107

×