Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do ai lãnh đạo?
Select one:
Answer: a. Đảng Cộng sản lãnh đạo
b. Giai...
Quốc tế Cộng sản III quyết định đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương
vào thời gian nào?
Select on...
c. Cách mạng tháng Tám năm 1945
d. Cách mạng Tân Hợi Trung Quốc
Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra tại đâu?
Select one:
a. Làng ...
b. Từ khi tìm thấy con đường cách mạng vô sản
Answer: c. Khát vọng giải phóng dân tộc Việt Nam
d. Đọc bản sơ thảo lần thứ ...
Select one:
a. Nội lực
b. Không bao gồm yếu tố nào
c. Cả hai yếu tố trên
d. Ngoại lực
Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “ Muốn cứ...
c. Từ nước nông nghiệp lạc hậu tiến lên tư bản chủ nghĩa
d. Tiến lên chủ nghĩa xã hội
Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phó...
b. Luôn tạo được lòng tin ở quần chúng nhân dân
c. Luôn luôn tự đổi mới, chỉnh đốn mình
d. Nâng cao năng lực lãnh đạo
Hồ C...
b. 23
c. 24
d. 22
Các nguyên tắc trong xác định phương châm thực hiên bước đi xây dựng Chủ nghĩa xã hội là:
Select one or ...
b. Kinh tế - xã hội
c. Khoa học và công nghệ
Answer: d. Con người
Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam có những đặc trưng tổng quát...
Answer: Kim liên, Nam đàn, Nghệ An..
b.Làng Sen, Nam đàn, Nghệ An.
c. Làng Sen, Kim Liên, Nghệ An.
d. Kim Liên, Nam Đàn, N...
a. Ươn hèn, nhu nhược
b.Phản bội
c.Cấu kết với thực dân Pháp
Answer: Cả 3 phương án trên
5. Đức tính nào của cha ảnh hưởng...
Answer: Yêu nước, căm thù giặc Kiên cường chống giặc ngoại xâm,
b. tinh thần quốc tế cao cả
c. Căm thù giặc, khinh ghét vu...
a. Nghệ An
b. Huế
c.Hà Nội
Answer: Đồng tháp
11. Thân sinh Bác Hồ Vào Đồng Tháp năm 1911 với mục đích gì?
A. Hoạt động các...
a.Giá trị truyền thống dân tộc
b.Tinh hoa văn hóa nhân loại
c.Chủ nghĩa Mác – Lênin
Answer: Phẩm chất cá nhân Hồ Chí Minh
...
16. Những năm bôn ba tìm đường cứu nước, Bác Hồ đã phải rời xa Tổ quốc bao nhiêu năm?
Answer: 30 năm
b.40 năm
c.50 năm
d.6...
19. Vì sao các phong trào cứu nước Việt Nam cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 đều thất bại?
a. Chưa huy động được sức mạnh toà...
22. Năm 1910, Bác vào phan Thiết với ý định gì?
a.Đi làm Cách mạng
Answer: Tránh sự khủng bố của Mật thám
c.Tìm đường vào ...
a. Pháp
Answer: Anh
c.Mỹ
d. Trung quốc
26. Bác Hồ từng làm nghề thông dịch ở đâu?
a.Nga
b.Pháp
c. Anh
Answer: Trung Quốc
2...
28. Gốc có vững cây mới bền/ Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân” Nền nhân dân ở đây theo Bác hàm ý
gì?
a.Ý chí và nghị lự...
32. Theo Nguyễn Ái Quốc, phong trào cứu nước của dân ta muốn giành được thắng lợi phải làm gì ?
Answer: Đi tìm một con đườ...
35. Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành từ nguồn gốc nào sau đây?
Answer: Chủ nghĩa Mác – Lê nin
b.Cách mạng tháng mười Nga
c....
38. Giá trị truyền thống dân tộc Việt Nam?
a.Truyền thống yêu nước Việt Nam
b.Truyền thống đoàn kết
c.Đức tính cần cù, thô...
41. Truyền thống văn hóa Việt Nam?
aYêu nước
b.Tinh thần quốc tế vô sản
c. lòng từ bi bác ái
Answer: Cả 3 phương án trên
4...
44. Nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh?
a.Tinh hoa văn hóa nhân loại
b. Chủ nghĩa Mác – Lê nin
c. Chủ nghĩa yêu nướ...
47. Giai đoạn nào, ở Bác bắt đầu định hình con đường cách mạng Việt Nam?
a.1911 – 1920
b.1921 – 1930
Answer: 1930 – 1945 -...
50. “…Phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ/ Kiên quyết, không ngừng thế tấn công/ Lạc nước, hai xe đành bỏ
phí/ Gặp thời, một tố...
Answer: Cách mạng Tháng 8 thành công.
d. Cả 3 phương án
53. Ở phương Tây, dân tộc xuất hiện khi nào?
a. Khi xã hội đã phân...
c. Sau Cách mạng Tháng Mười Nga.
d. Không xác định được rõ ràng.
56. Bác Hồ chỉ đề cập tới vấn đề dân tộc gì?
a.Dân tộc nó...
Answer: Độc lập, tự do là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm
b.Độc lập, tự do là quyền của các dân tộc.
c. Quyền tự quyế...
Answer: Toàn dân tộc.
b.Liên minh công – Nông
c.Giai cấp vô sản toàn thế giới
d.Cả 3 phương án
62. Theo Bác, cách mạng giả...
64. Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa xã hội vì lý do gì?
a. Kinh tế
b. Yêu nước và khát vọng giải phóng dân tộc.
c. Đạo đức, ...
67. Theo Bác, nền kinh tế xã hội chủ nghĩa là một nền kinh tế như thế nào?
A.Hiện đại
Answer: Phát triển cao
c.Dân làm chủ...
69. “Dân ta phải thuộc sử ta
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”Câu thơ trên của Bác hàm ý gì?
a. Khuyên dân phải học sử...
Answer: Chủ nghĩa yêu nước
b. Ý thức cộng đồng
c. Lòng nhân ái
d. Tính cần cù lao động
Câu 2: Thân phụ của Hồ Chí Minh là ...
Answer: Chủ nghĩa Mác – Lê nin
Câu 5: Những điểm nổi bật trong nhân cách Hồ Chí Minh là gì?
a. Năng lực tư duy nhạy bén
b....
a. Tháng 6/1920
Answer: Tháng 7/1920
c. Tháng 8/1920
d. Tháng 9/1920
Câu 9: Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “ Muốn cứu nước và ...
a. Làng Sen – Xã Kim Liên – Huyện Nam Đàn – Tỉnh Nghệ An
Answer: Làng Hoàng Trù - Xã Kim Liên – Huyện Nam Đàn – Tỉnh Nghệ ...
Answer: Tháng 12/1920
c. Tháng 12/1921
d. Tháng 12/1922
Câu 15: Hội nghị thành lập Đảng ( từ 3-7/2/1930) đã thông qua các ...
Câu 18: Sau Cách mạng tháng 8/1945, tình thế nước ta được ví là gì?
Answer: Ngàn cân treo sợi tóc
b. Chỉ mành treo chuông
...
a. 31/09/1930
Answer: 31/10/1930
c. 31/11/1930
d. 31/12/1930
BÀI 2
Câu 23: Hồ Chí Minh cho rằng mâu thuẫn nào là mâu thuẫn...
Answer: Tháng 8/1945
c. Tháng 9/1945
d. Tháng 12/1946
Câu 26: “ Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dâ...
Answer: Mâu thuẫn giữa dân tộc bị áp bức với chủ nghĩa thực dân
d. Mâu thuẫn giữa địa chủ và tư sản
Câu 29: Theo Hồ Chí Mi...
Câu 32: Hồ Chí Minh nhận thấy con đường cứu nước của Phan Bội Châu chẳng khác gì?
Answer: Đưa hổ cửa trước, rước beo cửa s...
Answer: Đảng Cộng sản lãnh đạo
d. Do một vài người lãnh đạo
Câu 36: Lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm?
An...
d. Đấu tranh báo chí
Câu 39: Trong lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc, giai cấp nào có vai trò là động lực cách
mạ...
Answer: Xã hội xã hội chủ nghĩa
d. Xã hội chiếm hữu nô lệ
Câu 42: Nguyên tắc : “ làm theo năng lực, hưởng theo lao động, c...
Câu 45: Quan niệm của Hồ Chí Minh về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là con đường:
a. Quá độ trực tiếp
Ans...
b. Nâng cao năng lực lãnh đạo
Answer: Luôn luôn tự dổi mới, chính đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu
d. Luôn...
Answer: Khát vọng giải phóng dân tộc Việt Nam
b. Tinh thần yêu nước
c. Đọc bản sơ thảo lần thứ nhất luận cương về những vấ...
Answer: Tài liệu tuyệt đối bí mật
c. Nhật ký cuối cùng
d. Một vài điều dặn dò cho Đảng, cho dân
5. Hồ Chí Minh viết: “Điều...
Answer: Đảng Cộng sản lãnh đạo
d. Có Nhà nước của dân, do dân, vì dân
8. Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh một trong những hì...
d. Phong trào cách mạng
Câu 52: Theo Hồ Chí Minh, giai cấp nào có vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam?
Answer: Giai cấp cô...
Answer: Tiến hành thường xuyên | Phải thẳng thắn, chân thành, trung thực, không nể nang, không giấu
diếm | Phải có tình yê...
Answer: Đạo đức mới, đạo đức cách mạng
d. Đạo đức truyền thống
Câu 59: Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng muốn vững thì phải có...
Answer: Đoàn kết toàn dân, phụng sự Tổ quốc
Câu 62: Mặt trận Việt Minh được thành lập vào thời gian nào?
a. Năm 1930
Answe...
Câu 65: Mặt trận dân tộc thống nhất có mấy tên gọi khác nhau?
a. Năm tên gọi khác nhau
b. Sáu tên gọi khác nhau
Answer: Bả...
Câu 68: Hồ Chí Minh tuyên bố: “Chính sách ngoại giao của Chính phủ thì chỉ có một điều tức là thân
thiện với tất cả các nư...
a. Nhà nước do nhân dân tổ chức nên
Answer: Dân là chủ nhà nước, quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân
c. Nhà nước phục vụ ...
c. Thực hiện bình đẳng và công bằng xã hội
d. Xóa đói giảm nghèo
Câu 75: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, trong công cuộc đổi mớ...
a. Có phân chia giai cấp
b. Xuất hiện xã hội công xã nguyên thủy
Answer: Có giai cấp, đấu tranh giai cấp xuất hiện
d. Khi ...
BÀI 7
1. Theo Tư tưởng Hồ Chí Minh, văn hóa có mối quan hệ như thế nào với chính trị và xã hội?
Answer: Chính trị giải phó...
Answer: Ba tính chất
b. Bốn tính chất
c. Năm tính chất
d. Sáu tính chất
5. Phẩm chất đạo đức được bắt nguồn từ bản chất qu...
B. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư
C. Trung với nước hiếu với dân; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư
D. Trung ...
d. Văn hóa văn nghệ là một yếu tố cấu thành Mặt trận dân tộc thống nhất
11. Phẩm chất đạo đức biểu hiện sinh động của phẩm...
d. Khoa học và công nghệ
14. Theo Hồ Chí Minh, không yêu thương và tin tưởng nhân dân là nguyên nhân của căn bệnh nào?
a. ...
Answer: A. Văn học và nghệ thuật B. Văn hóa đời sống
C. Văn hóa dân gian D. Văn học và đạo đức
18. Theo Chủ tịch Hồ Chí Mi...
Câu 1. Thân phụ Hồ Chí Minh là cụ Nguyễn Sinh Sắc. Ông sinh năm nào?
Answer: 1862
Câu 2. Thân mẫu Hồ Chí Minh là Hoàng Thị...
Answer: Cao Lãnh
Câu 6. Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan, bà mất năm nào?
Answer: 1901
Câu 7. Thân mẫu Hồ Chí Min...
Câu 10. Thân phụ Nguyễn Sinh Sắc làm lễ “vào làng “ cho Sinh Cung với tên mới là Nguyễn Tất Thành
vào thời gian nào?
Answe...
Câu15. Nguyễn Tất Thành lần đầu tiên tiếp xúc với khẩu hiệu:” Tự do- Bình đẳng- Bác ái “ vào năm nào?
Answer: 1905
Câu 16....
Câu 20. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cúư nước tại bến cảng Nhà Rồng Sài Gòn thời gian nào?
Answer: 5/6/1911
Câu 21. Ng...
Answer: 9/1917
Câu 25. Nguyễn Tất Thành ở Mỹ thời gian nào?
Answer: 1911 - 1912
Câu 26. Nguyễn Tất Thành ở Anh thời gian n...
Answer: 7/1920
Câu 30. Nguyễn Ái Quốc dự đại hội Tua, tán thành Quốc Tế 3, tham gia thành lập Đảng Cộng Sản Pháp
khi nào?
...
Answer: 1922
Câu 35. Nguyễn Ái Quốc đến ở nhà số 9, ngõ Côngpoanh thuộc quận 17, Pari khi nào?
Answer: 7/1921
Câu 36. Nguy...
Câu 39. Nguyễn Tất Thành lấy tên là Nguyễn Ái Quốc vào thời gian nào? Khi Bác tham gia sang lập
Đảng Cộng Sản
Answer: Pháp...
Câu 43. Thay mặt hội những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội Nghị
Vecxay Bản yêu sách của nhân ...
Answer: 7/1923
Câu 48. Nguyễn Ái Quốc là đại biểu duy nhất của nông dân thuộc địa tại Quốc Tế nông dân vào thời
gian nào?
...
Câu 52. Nguyễn Ái Quốc học lớp ngắn hạng tại trường đại học Phương Đông Liên xô vào thời gian nào?
Answer: 1923 - 1924
Câu...
Câu 57. Nguyễn Ái Quốc đã tiếp xúc với nhóm “ Tâm tâm xã” ở đâu?
Answer: Quảng Châu, Trung Quốc
Câu 58. Hồ Chí Minh đã cải...
Câu 62. Tác phẩm “ Bản án chê độ thực dân Pháp” được nhà xuất bản Sự thật dịch, in ra tiếng Việt vào
thời gian nào?
Answer...
Answer: 1925
Câu 66. Nguyễn Ái Quốc tổ chức “ Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức” khi đang ở đâu?
Answer: Quảng Châu, Tru...
Answer: Đường cách mệnh
Câu 70. “Công nông là góc cánh mệnh, còn học trò, nhà buôn nhỏ, địa chủ nhỏ, … là bầu bạn cách mện...
Answer: Bản án chế độ thực dân Pháp
Câu 74. Nguyễn Ái Quốc mở lớp huấn luyện chính trị tại nhà số bao nhiêu phố Văn Minh (...
Câu 78. Nguyễn Ái Quốc đạ phô biến bài Quốc tế ca theo thể thơ lục bát vào thời gian nào?
Answer: 1945
Câu 79. Nguyễn Ái Q...
Câu 83. Nguyễn Ái quốc chu trương ra tờ báo “Lính cách mệnh” nhằm tuyên truyền giác ngộ binh lính
người Việt Nam vào thời ...
Answer: Tiếng Việt
Câu 86. “Chỉ có tầng lớp sinh viên là có thể nghe thấy những hồi âm của phong trào cách mạng phương
Tây...
Answer: 4/1928
Câu 89. Nhuyễn Ái Quốc được ban chấp hành trung ương Quốc Tế Cộng sảnra quyết định đồng ý để
Người trở về đ...
Câu 93. Tại Xiêm( Thái Lan ), Nguyễn Ái Quốc lấy tên là Chín, mọi người tôn trọng gọi là thầu Chín
(Ông già Chín ) từ thời...
Answer: 12/1929
Câu 98. Theo Nguyễn Ái Quốc, ai “ là người đẩu tiên đặt cơ sởc ho 1 thời đại mới, thật sự cách mạng
trong ...
Câu 102. Nguyễn Ái Quốc bị bắt ở Hồng Kông vào thời gian nào?
Answer: 6/1931
Câu 103. Khi bị bắt Nguyễn Ái Quốc mang thẻ c...
Answer: 6/1938
Câu 107. Đại Hội VII Quốc tế cộng sản (6/1935), Hồ Chí Minh đã cùng đoàn đại biểu Đảng cộng sản
Đông Dương ...
Câu 111. Đề tài do Nguyễn Ái Quốc nghiên cứu ở lớp nghiên cứu sinh do Viện Nghiên Cứu các vấn đề
dân tộc và thuộc địa mở v...
Answer: 2/1940
Câu 116. Năm 1939, khi còn ở Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã viết nhiều bài đăng báo công khai của
Đảng cộng ...
Câu 120. Đầu 6/1940, Nguyễn Ái Quốc đã cử 2 người đi Diên An học trường quân chính và Người dặn
đi dặn lại: “ cố gắng học ...
Answer: Lịch sử đảng Cộng sản Nga
Câu 125. Nguyễn Aí Quốc viết tác phẩm “ Lịch sử nước ta” vcảo năm nào?]
Answer: 1941
Câu...
Câu 129. Hội nghị BCH Trung Ương Đảng VIII, họp 5/1941 do Nguyễn Ái Quốc chủ toạ, có mặt những
ai?
Answer: Trường Chinh, H...
Answer: 8/1942 – 9/1943
Câu 134. Trong thời gian hơn một năm, chình quyển Tưởng Qiới Thạch đã giải Hồ Chí Minh qua mấy
nhà...
Câu 138. Sau khi về nước, Hồ Chí Minh viết thư gửi đồng bào toàn quốc, chuẩn bị triệu tập Đại Hội quốc
dân, Người khẳng đị...
Answer: 4/5/1945 – 21/5/1945
Câu 143. Hồ Chí Minh, ban thuờng vụ TW Đảng và Tổng Bộ Việt Minh đã thành lập Uỷ Ban khởi ngh...
Câu 147. “ Dù phải đốt cháydãy trường sơn cũng phải giành cho được độc lập” câu nói đó vào thời
gian nào?
Answer: 8/1945
C...
Câu 151. Hồ Chí Minh soạn thảo tuyên ngôn độc lập tại nhà số 48, Hàng Ngang, Hà Nội, vào thời gian
nào?
Answer: 28-29/8/19...
Answer: Nhà hát lớn Hà Nội
Câu 156. Uỷ ban dự thảo hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà do ai làm trưởng ...
Answer: Thành đồng tổ quốc
Câu 172. Hồ Chí Minh thành lập Chính phủ Liên hiệp Lâm thời và cùng chính phủ ra mắt đồng bào v...
Answer: Nhà hát lớn
Câu 176. Mùa xuân 1946, nói chuyện với linh mục Hồ Ngọc Cẩm ( giáo sứ phật Bắc Ninh), Hồ Chí
Minh có n...
Câu 179. “ tôi có thể tuyên bố trước quốc hội rằng, Chính phủ này đã tỏ rõ cài tinh thần quốc dân lien
hiệp ….Chính phù nà...
Câu 182. “ Cả đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc, và hạnh phúc củaquốc
dân….Bất kỳ bao giờ, bấ...
Câu 186. Trong thời gian Hồ Chí Minh đi Pháp, ai đã lập ra” Chính phủ lâm thời của nước Cộng Hoà
Nam Kỳ?
Answer: Bảo Đại
C...
Answer: Nguyễn Luơng Bằng
Câu 191. Hồ Chí minh bắt đầu chuyển đến ở và làm việc tại làng Vạn Phúc, Hà Dông từ khi nào?
Ans...
Answer: Tự phê bình
Câu 195. “ Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã
hội...
Câu 199. 16/2/1946, Hồ Chí Minh đã thảo luận với ai về những vấn đề chính để đi tới Hiệp định Sơ bộ
6/3, đồng thời thoả th...
Answer: 19/12/1946
Câu 203. Hồ Chí Minh viết” Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” tại?
Answer: Làng Vạn Phúc, Hà Đông
Câu 2...
…Gửi cho các cháu, tỏ long nhớ nhung”
Đó là tết trung thu năm nào?
Answer: 1951
Câu 207: “ Chúng ta quyết đánh thắng trận ...
Câu 209. Trong lời kết thúc buổi ra mắt của Đảng Lao động việt Nam, Hồ Chí Minh nói: “ mục đích của
Đảng Lao động Việt Nam...
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
đường lối đcs
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

đường lối đcs

3,841 views

Published on

Published in: Education
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và THẠC SỸ (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE POWERPOINT:10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

đường lối đcs

 1. 1. Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do ai lãnh đạo? Select one: Answer: a. Đảng Cộng sản lãnh đạo b. Giai cấp nông dân lãnh đạo c. Do một vài người lãnh đạo d. Nhân dân lao động lãnh đạo Năm 1911, Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước với tên mới là gì? Select one: a. Nguyễn Ái Quốc b. Lý Thụy c. Tống Văn Sơ Answer: d. Văn Ba Hồ Chí Minh đã tiếp thu những mặt tích cực nào của Nho giáo? Select one: a. Ý thức cố kết cộng đồng b. Tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo c. Từ bi, bác ái Answer: d. Triết lý nhân sinh, tu thân, dưỡng tính
 2. 2. Quốc tế Cộng sản III quyết định đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương vào thời gian nào? Select one: a. 31/09/1930 Answer: b. 31/10/1930 c. 31/12/1930 d. 31/11/1930 Tuyên ngôn độc lập năm 1945 có tiếp thu giá trị của các bản Tuyên ngôn nào sau đây? Select one or more: a. Tuyên ngôn quốc tế dân quyền năm 1948 b. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản năm 1848 Answer: d. Tuyên ngôn độc lập của Mỹ năm 1776 | Tuyên ngôn nhân quyền và nhân quyền Pháp năm 1789 "Cuộc cách mạng vĩ đại này đã làm thức tỉnh các dân tộc Châu Á", câu nói trên đang đề cập tới sự kiện nào? Select one: a. Cách mạng tư sản Pháp Answer: b. Cách mạng tháng Mười Nga
 3. 3. c. Cách mạng tháng Tám năm 1945 d. Cách mạng Tân Hợi Trung Quốc Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra tại đâu? Select one: a. Làng Đông Chữ - Xã Kim Liên – Huyện Nam Đàn – Tỉnh Nghệ An b. Xã Kim Liên – Huyện Nam Đàn – Tỉnh Nghệ An Answer: c. Làng Sen – Xã Kim Liên – Huyện Nam Đàn – Tỉnh Nghệ An d. Làng Hoàng Trù - Xã Kim Liên – Huyện Nam Đàn – Tỉnh Nghệ An “ Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập”. Câu nói đó được Hồ Chí Minh nói vào thời gian nào? Select one: Answer: a. Tháng 8/1945 b. Tháng 9/1945 c. Tháng 5/1941 d. Tháng 12/1946 Hồ Chí Minh tiếp thu lý luận về chủ nghĩa xã hội khoa học của lý luận Mác-Lênin trước hết là từ: Select one: a. Tinh thần yêu nước
 4. 4. b. Từ khi tìm thấy con đường cách mạng vô sản Answer: c. Khát vọng giải phóng dân tộc Việt Nam d. Đọc bản sơ thảo lần thứ nhất luận cương về những vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa Trong tác phẩm Đường cách mệnh, Hồ Chí Minh đã phân biệt cách mạng thành: a. Các mạng giải phóng dân tộc b. Các mạng vô sản c. Cách mạng tư dản dân quyền d. Cách mạng tư sản Tấm gương lao động cần cù, ý chí kiên cường vượt qua gian khổ để đạt được mục tiêu, đặc biệt là tư tưởng thân dân, lấy dân làm hậu thuẫn...đã tác động đến quá trình hình thành nhân cách Nguyễn Tất Thành. Nhân vật đang được nhắc đến đó là ai? Select one: a. Hoàng Thị Loan b. Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc c. Phan Bội Châu d. Phan Chu Trinh Theo Hồ Chí Minh, động lực của CNXH trên phương diện bao gồm nội lực và ngoại lực, yếu tố nào có vai trò quyết định nhất
 5. 5. Select one: a. Nội lực b. Không bao gồm yếu tố nào c. Cả hai yếu tố trên d. Ngoại lực Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “ Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường…”. Hãy điền vào dấu … với một phương án dưới đây: Select one: a. Cách mạng bạo lực b. Cách mạng c. Cách mạng tư sản Answer: Cách mạng vô sản. Cách mạng vô sản Theo Hồ Chí Minh, đặc điểm lớn nhất của nước ta bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là? Select one: Answer: Từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến lên chủ nghĩa xã hội không phải kinh qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa a. Từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến lên chủ nghĩa xã hội không phải kinh qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa b. Từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến lên chủ nghĩa xã hội
 6. 6. c. Từ nước nông nghiệp lạc hậu tiến lên tư bản chủ nghĩa d. Tiến lên chủ nghĩa xã hội Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường nào? Select one: a. Cách mạng tư sản b. Cách mạng quân sự c. Cách mạng bạo lực Answer: Cách mạng vô sản Nguyễn Ái Quốc cho rằng: “ cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa… cách mạng vô sản ở chính quốc”. Hãy điền vào dấu “…” những từ sau đây Select one: a. Không có mối liên hệ b. Có thể cùng giành thắng lợi một lúc c. Có mối liên hệ chặt chẽ d. Có thể giành thắng lợi trước Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đảng muốn giữ vững vai trò lãnh đạo thì phải? Select one: a. Luôn luôn tự dổi mới, chính đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu
 7. 7. b. Luôn tạo được lòng tin ở quần chúng nhân dân c. Luôn luôn tự đổi mới, chỉnh đốn mình d. Nâng cao năng lực lãnh đạo Hồ Chí Minh cho rằng mâu thuẫn nào là mâu thuẫn chủ yếu ở thuộc địa? Select one: a. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với chủ nghĩa thực dân b. Mâu thuẫn giữa địa chủ phong kiến với chủ nghĩa thực dân c. Mâu thuẫn giữa dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa thực dân d. Mâu thuẫn giữa nhân dân với địa chủ phong kiến "Cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng...vui mừng đến phát khóc..." là những từ ngữ dùng để miêu tả lại cảm xúc của Bác khi nào? Select one: Answer: a. Đọc Sơ thảo lần thứ nhất vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin b. Gửi Bản yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Vecxay tại Pháp c. Tham gia Đại hội Tua năm 1920 Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước năm bao nhiêu tuổi? Select one: a. 21
 8. 8. b. 23 c. 24 d. 22 Các nguyên tắc trong xác định phương châm thực hiên bước đi xây dựng Chủ nghĩa xã hội là: Select one or more: a. Dần dần, thận trọng từ bước một, từ thấp đến cao, không chủ quan nóng vội b. Luôn căn cứ vào các điều kiện khách quan quy định c. Tiến nhanh, tiến mạnh lên Chủ nghĩa xã hội "Giải phóng......là vấn đề trên hết, trước hết; độc lập dân tộc gắn liến với chủ nghĩa xã hội. Giải phóng...tạo tiền đề để giải phóng...."Điền vào chỗ trống cho phù hợp. Select one: Answer: a. Dân tộc, dân tộc, giai cấp b. Giai cấp, dân tộc, giai cấp c. Dân tộc, giai cấp, dân tộc d. Giai cấp, giai cấp, dân tộc Theo Hồ Chí Minh, động lực quan trọng và quyết định nhất của chủ nghĩa xã hội là gì? Select one: a. Giáo dục và đào tạo
 9. 9. b. Kinh tế - xã hội c. Khoa học và công nghệ Answer: d. Con người Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam có những đặc trưng tổng quát nào sau đây? a. Chế độ chính trị do nhân dân làm chủ b. Một xã hội phát triển cao về văn hóa, đạo đức c. Chế độ xã hội có nền kinh tế phát triển cao, gắn liền với sự phát triển của khoa học kỹ thuật d. Một xã hội không tồn tại mâu thuẩn giai cấp e. Chế độ xã hội không còn người bóc lột người Quan niệm của Hồ Chí Minh về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là con đường: Select one: a. Quá độ lên chủ nghĩa tư bản b. Quá độ gián tiếp c. Quá độ trực tiếp d. Quá độ lên chủ nghĩa cộng sản Câu hỏi trắc nghiệm môn tư tưởng Hồ Chí Minh 1. Các địa danh sau, địa danh nào chỉ đúng Quê hương Bác Hồ ?
 10. 10. Answer: Kim liên, Nam đàn, Nghệ An.. b.Làng Sen, Nam đàn, Nghệ An. c. Làng Sen, Kim Liên, Nghệ An. d. Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ Tĩnh. 2. Địa danh quê ngoại Bác Hồ? a. Kim Liên Answer: Hoàng Trù c.Làng Sen d.Nam Đàn 3. Năm 1901, Ông Nguyễn Sinh Sắc đưa vợ và hai con vào Huế với mục đích gì? a. Lo cho các con ăn học b. Lo cuộc sống gia đình c.Làm quan trong triều đình Answer: Lo cho mình học để thi phó bảng 4. Từ nhỏ Hồ Chí Minh đã nhận thấy đặc điểm gì của triều đình nhà Nguyễn?
 11. 11. a. Ươn hèn, nhu nhược b.Phản bội c.Cấu kết với thực dân Pháp Answer: Cả 3 phương án trên 5. Đức tính nào của cha ảnh hưởng lớn đến chí hướng cách mạng của Bác Hồ? a. Cần cù vượt khó b. Yêu quê hương c. Yêu nước, thương dân Answer: Cả 3 phương án trên 6. thành phần gia đình Bác Hồ? a. Nông dân b. Công nhân c. Trí thức, nhà giáo Answer: Nhà nho yêu nước 7. Đặc điểm truyền thống của quê hương Bác Hồ ?
 12. 12. Answer: Yêu nước, căm thù giặc Kiên cường chống giặc ngoại xâm, b. tinh thần quốc tế cao cả c. Căm thù giặc, khinh ghét vua quan nhà Nguyễn ươn hèn d.Cả 3 phương án trên 8. Đặc điểm truyền thống gia đình Bác Hồ? Answer: Yêu nước, thương dân, căm thù giặc b.Dòng dõi quý tộc, nho gia c.Nhà nho, yêu nước d.Cả 3 phương án trên 9. Thân mẫu Bác Hồ làm nghề gì để nuôi gia đình những năm ở Huế? a. Nghề nông b.Dạy học c.Nội trợ Answer: Dệt cửi 10. Thân sinh của Bác Hồ mất tại đâu?
 13. 13. a. Nghệ An b. Huế c.Hà Nội Answer: Đồng tháp 11. Thân sinh Bác Hồ Vào Đồng Tháp năm 1911 với mục đích gì? A. Hoạt động cách mạng b.Hoạt động trong phong trào cứu nước Answer: Làm nghề dạy học, chữa bệnh cứu người d. Cả 3 phương án trên 12. Bác hồ lớn lên trong hoàn cảnh nước ta thế nào? a. Phong trào chống Pháp nổi dậy khắc nơi b.Khó khăn nhất trong lịch sử c.Triều đình Nguyễn cai trị bản thủ phản động Answer: Cả 3 phương án trên 13. Yếu tố nào có ý nghĩa quyết định việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh ?
 14. 14. a.Giá trị truyền thống dân tộc b.Tinh hoa văn hóa nhân loại c.Chủ nghĩa Mác – Lênin Answer: Phẩm chất cá nhân Hồ Chí Minh 14. Thời kỳ hoạt động nào của Bác Hồ có ý nghĩa quyết định vạch con đường cách mạng Việt Nam? a. Trước 1911 b.1911 – 1920 Answer: 1921 – 1930 d.1930 – 1941 e.1941 – 1969 15. Đảng ta quyết định lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho hành động năm nào? a. 1930 b.1945 d. 1954 Answer: e.1991
 15. 15. 16. Những năm bôn ba tìm đường cứu nước, Bác Hồ đã phải rời xa Tổ quốc bao nhiêu năm? Answer: 30 năm b.40 năm c.50 năm d.60 năm 17. Những năm bôn ba tìm đường cứu nước, Bác Hồ từng đến bao nhiêu quốc gia trên thế giới? a. 20 b. 21 Answer: 30 d.40 18. Những năm bôn ba tìm đường cứu nước, Bác Hồ đã xa quê bao nhiêu năm? A. 30 b. 35 c. 40 Answer: 50
 16. 16. 19. Vì sao các phong trào cứu nước Việt Nam cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 đều thất bại? a. Chưa huy động được sức mạnh toàn dân b. Chưa có đường lối đúng c.CNĐQ đã trở thành hệ thống thế giới Answer: Cả a,b,c 20. Hạn chế của các phong trào cứu nước cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 ? a.Chưa tập hợp sức mạnh toàn dân b. Khủng hoảng đường lối c. Mang nặng tư tưởng tôn quân Answer: Cả 3phương án 21. Khi tham gia phong trào chống thuế ở Huế, Bác đang làm gì ? a. Công nhân b. Dệt cửi Answer: Học sinh d.Thày giáo
 17. 17. 22. Năm 1910, Bác vào phan Thiết với ý định gì? a.Đi làm Cách mạng Answer: Tránh sự khủng bố của Mật thám c.Tìm đường vào Sài Gòn d. Tìm đường cứu nước 23. Năm 1911, Bác sang Pháp với ý định gì? a. Tìm đường cứu nước Answer: Xem họ làm thế nào để về giúp đồng bào c.Bôn ba nước ngoài d.Hoạt động cách mạng 24. Trong thời kỳ bôn ba cứu nước, Bác từng trải qua những nghề nào? A. Phụ bếp, viết câu đối b.Cào tuyết, thông dịch c. Rửa ảnh Làm báo Answer: Cả 3 phương án 25. Bác từng hành nghề viết câu đối ở đâu?
 18. 18. a. Pháp Answer: Anh c.Mỹ d. Trung quốc 26. Bác Hồ từng làm nghề thông dịch ở đâu? a.Nga b.Pháp c. Anh Answer: Trung Quốc 27. “Mong manh áo vải hồn muôn trượng/ Hơn tượng đồng phới những lối mòn” Câu thơ này của tác giả nào? Answer: Tố Hữu b. Chế Lan Viên c. Cù Huy Cận d. trường Chinh
 19. 19. 28. Gốc có vững cây mới bền/ Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân” Nền nhân dân ở đây theo Bác hàm ý gì? a.Ý chí và nghị lực của dân b.Sức lực và của cải của dân c.Tinh thần đoàn kết của dân Answer: Cả 3 phương án trên 30. Gốc có vững cây mới bền/ Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân” Lầu thắng lợi ở đây hàm ý gì? a. Hệ tư tưởng b.Nền văn hóa c.Đảng, nhà nước, chính Phủ Answer: d.Kiến trúc thượng tầng 31. Hôn nay châu chấu đá voi/ Ngày mai voi sẽ bị lòi ruột ra. Qua câu thơ, Bác muốn nói ý nào dưới đây? a.Sức mạnh của bầy châu chấu Answer: b.Sức mạnh của sự đồng tâm hiệp lực c.Sức mạnh của liên minh giai cấp d.Cả 3 phương án trên
 20. 20. 32. Theo Nguyễn Ái Quốc, phong trào cứu nước của dân ta muốn giành được thắng lợi phải làm gì ? Answer: Đi tìm một con đường mới. b. Đi theo con đường các bậc tiền bối c. Cầu viện nước ngoài. d. Cả 3 phương án trên 33. Khi ở trong nước, nhận thức của Bác Hồ về con đường cách mạng Việt Nam như thế nào? a. Chưa nhận thức được đặc điểm của thời đại. b. Thấy rõ con đường của các bậc cha anh là không kết quả. c. Phải đi ra nước ngoài tìm một con đường khác Answer: Cả 3 phương án trên 34. Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành từ nguồn gốc nào sau đây? Answer: a.Giá trị truyền thống dân tộc Việt Nam b.Phong trào công nhân thế giới c.Phong trào giải phóng dân tộc thuộc địa d. Cả a,b,c
 21. 21. 35. Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành từ nguồn gốc nào sau đây? Answer: Chủ nghĩa Mác – Lê nin b.Cách mạng tháng mười Nga c.Cách mạng tư sản Anh, Pháp, Mỹ d.Cả a,b,c 36. Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành từ nguồn gốc nào sau đây? Answer: a.Tinh hoa văn hóa nhân loại b.Tư tưởng cách mạng Mỹ c.Tư tưởng cách mạng pháp d.Cả 3 phương án trên. 37. Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành từ nguồn gốc nào sau đây? Answer: Phẩm chất cá nhân Hồ Chí Minh b.Phẩm chất của các vị Giêsu, Các Mác, tôn Dật Tiên, Khổng Tử … c.Phẩm chất các bậc cách mạng tiền bối d.Cả a,b,c
 22. 22. 38. Giá trị truyền thống dân tộc Việt Nam? a.Truyền thống yêu nước Việt Nam b.Truyền thống đoàn kết c.Đức tính cần cù, thông minh, sáng tạo Answer: Cả 3 phương án trên 39. Giá trị truyền thống dân tộc Việt Nam? a.Lòng từ bi, bác ái, cứu khổ cứu nạn b.Lòng khoan dung độ lượng c.Tinh thần quốc tế cộng sản cao cả Answer: Cả 3 phương án trên 40. Lần đầu tiếp xúc với chủ nghĩa Mác – Lê nin Hồ Chí Minh tâm đắc nhất điều gì? Answer: Con đường cứu nước, giải phóng dân tộc mình. b. Con đường cứu nước, giải phóng dân tộc thuộc địa c. Phải tuân theo chủ trương của Quốc tế cộng sản. d. Cả 3 phương án trên
 23. 23. 41. Truyền thống văn hóa Việt Nam? aYêu nước b.Tinh thần quốc tế vô sản c. lòng từ bi bác ái Answer: Cả 3 phương án trên 42. Giá trị văn hóa phương đông được Bác tiếp thu để hình thành tư tưởng của mình? a.Truyền thống đoàn kết dân tộc Việt Nam Answer: Những mặt tích cực của tư tưởng nho giáo c. Yêu nước thương dân d. Tinh thần yêu nước Việt Nam 43. Giá trị văn hóa phương tây được Bác tiếp thu để hình thành tư tưởng của mình? Answer: Tư tưởng cách mạng tư sản Anh, Pháp, Mỹ b.Tư tưởng chủ nghĩa tam dân của Tôn Trung Sơn c.Tư tưởng đoàn kết dân tộc Việt Nam d. Cả 3 phương án trên
 24. 24. 44. Nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh? a.Tinh hoa văn hóa nhân loại b. Chủ nghĩa Mác – Lê nin c. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam Answer: d. Cả 3 phương án trên 45. Bắt đầu thời kỳ nào, ở Bác hình thành tư tưởng yêu nước ? Answer: Trước năm 1911 -> ( Trang 7 slide bài giảng dòng 4) b.1911 đến 1920 c.1921 đến 1930 d.Cả 3 phương án trên 46. Bước vào thời kỳ nào, ở Bác hình thành chí hướng cách mạng? a.1980 – 1911 b.1911 – 1920 Answer: 1920 – 1930 -> ( Thầy làm câu này ) d.1930 – 1945
 25. 25. 47. Giai đoạn nào, ở Bác bắt đầu định hình con đường cách mạng Việt Nam? a.1911 – 1920 b.1921 – 1930 Answer: 1930 – 1945 -> ( Bài giảng : slide 7, dòng 37 ) d.Cả 3 phương án trên 48. “Nước nga có chuyện lạ đời/ Biến người nô lệ thành người tự do” Chuyện lạ đời theo Bác ở đây là gì? a. Cách mạng tháng 10 Nga. Answer: Nhà nước công nông đầu tiên trong lịch sử c. Liên Xô đánh thắng 14 nước đế quốc d. Cả 3 phương án trên 49. Bác Hồ tâm đắc nhất ở Lênin ở điều gì? Answer: a. Lênin đã giải phóng cho dân tộc mình b. Lê nin là người thày của cách mạng vô sản thế giới c. Lê nin sáng lập quốc tế cộng sản d. Cả 3 phương án trên.
 26. 26. 50. “…Phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ/ Kiên quyết, không ngừng thế tấn công/ Lạc nước, hai xe đành bỏ phí/ Gặp thời, một tốt cũng thành công…”Ý trong bài thơ trên của Bác nói gì ? Answer: Chiến lược, chiến thuật cách mạng b. Thế giới quan của người cách mạng c. Chiến thuật đánh cờ d. Cả 3 phương án 51. Tháng 2/1930, Bác chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản trong nước để thành lập tổ chức chính trị nào? Answer: Đảng cộng sản Việt Nam b.Đảng cộng sản Đông dương c.A Nam cộng sản Đảng d.Đông dương cộng sản Đảng 52. Thắng lợi đầu tiên của tư tưởng Hồ Chí Minh thể hiện ở sự kiện nào sau đây? a.Hội nghị TW8 khoá I (5/1941), b. Lập ra Mặt trận Việt Minh,
 27. 27. Answer: Cách mạng Tháng 8 thành công. d. Cả 3 phương án 53. Ở phương Tây, dân tộc xuất hiện khi nào? a. Khi xã hội đã phân chia thành các giai cấp. b. Khi xã hội phong kiến xuất hiện. Answer: c. Khi chủ nghĩa tư bản được xác lập. d. Không xác định được rõ ràng. 54. Ở phương Đông, dân tộc xuất hiện khi nào? a. Xã hội phân chia thành các giai cấp. Answer: Xã hội phong kiến xuất hiện. -> ( Slide bài giảng, trang 13, dòng 27 ) c. Trước chủ nghĩa tư bản d. Không xác định được rõ ràng. 55. Vấn đề dân tộc thuộc địa xuất hiện khi nào? a.Khi CNTB chuyển từ tự do cạnh tranh sang độc quyền Answer: Khi CNTB bắt đầu hình thành. -> ( Bài giảng Slide 13, dòng 19 )
 28. 28. c. Sau Cách mạng Tháng Mười Nga. d. Không xác định được rõ ràng. 56. Bác Hồ chỉ đề cập tới vấn đề dân tộc gì? a.Dân tộc nói chung b.Dân tộc tư bản chủ nghĩa Answer: Dân tộc thuộc địa -> ( Slide bài giảng, trang 13, dòng 4,5 từ dưới lên ) d.Cả 3 phương án trên 57. Thực chất vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh ? a. Đấu tranh giải phóng dân tộc, b. Giành độc lập dân tộc. c. Thành lập Nhà nước dân tộc độc lập. Answer: d. Cả 3 phương án -> ( Slide bài giảng, trang 13, dòng 1,2,3 từ dưới lên ) 58. “Trên đời ngàn vạn điều cay đắng, cay đắng chi bằng mất tự do” Câu thơ này Bác muốn nói luận điểm nào?
 29. 29. Answer: Độc lập, tự do là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm b.Độc lập, tự do là quyền của các dân tộc. c. Quyền tự quyết của các dân tộc. d. Cả 3 phương án 59. Trong “Chánh cương vắn tắt của Đảng” và Lời kêu gọi sau khi thành lập Đảng CSVN (1930) đã xác định mục tiêu chính trị của Đảng là gì? a. Đánh đổ đế quốc b. Đánh đổ phong kiến. c. Làm cho nước Nam hoàn toàn độc lập. Answer: d. Cả 3 phương án trên 60. Tại sao ngày nay học thuyết, chủ nghĩa lắm,Bác lại chọn chủ nghĩa Lênin? Answer: a. Chủ nghĩa chân chính nhất. b. Chủ nghĩa chắc chắn nhất. c. Chủ nghĩa cách mệnh nhất. d. Cả 3 phương án 61. Theo Bác, lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm cộng đồng nào?
 30. 30. Answer: Toàn dân tộc. b.Liên minh công – Nông c.Giai cấp vô sản toàn thế giới d.Cả 3 phương án 62. Theo Bác, cách mạng giải phóng dân tộc phải thực hiện bằng con đường nào? Answer: Bạo lực. b. Cải cách từng phần. c. Đấu tranh chính trị d. Cả 3 phương án trên 63. Theo Bác, ai là chủ của cách mạng giải phóng dân tộc ? Answer: Công – Nông b.Giai cấp công nhân c.Toàn dân Việt Nam d.Cả 3 phương án
 31. 31. 64. Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa xã hội vì lý do gì? a. Kinh tế b. Yêu nước và khát vọng giải phóng dân tộc. c. Đạo đức, văn hóa Answer: Cả 3 phương án 65. Theo Bác, kẻ thù hung ác của chủ nghĩa xã hội là gì? A.Giặc ngoại xâm b.Chủ nghĩa tư bản c.Chủ nghĩa đế quốc Answer: Chủ nghĩa cá nhân 66. Theo Bác, ai làm chủ chế độ xã hội chủ nghĩa? Answer: a. Nhân dân b. Người lao động c. Đảng, nhà nước, chính phủ d. Cả 3 phương án
 32. 32. 67. Theo Bác, nền kinh tế xã hội chủ nghĩa là một nền kinh tế như thế nào? A.Hiện đại Answer: Phát triển cao c.Dân làm chủ d.Cả 3 phương án 67. Bác nêu đặc điểm lớn nhất của thời kỳ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là ? a. Không qua tư bản, tiến thẳng lên CNXH b. Nông nghiệp c. Nghèo nàn lạc hậu Answer: Cả 3 phương án 68. Theo Bác, nhiệm vụ cơ bản của nước ta khi bước vào thời kỳ quá độ lên CNXH là gì? Answer: Xây dựng cơ sở vật chất của CNXH b. Xây dựng nền kinh tế mới XHCN c. Kết hợp cải tạo với xây dựng mà xây dựng lá chủ yếu d. Cả 3 phương án
 33. 33. 69. “Dân ta phải thuộc sử ta Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”Câu thơ trên của Bác hàm ý gì? a. Khuyên dân phải học sử dân tộc b. Khuyên phải dân biết tự hào dân tộc c. Xác định nghĩa vụ của dân với nước Answer: Cả 3 phương án trên 70. Theo Bác, chủ nghĩa xã hội nhân dân là gì? Answer: a. Đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân b. Kết hợp tối đa nội lực c. Tranh thủ tối đa ngoại lực d. Kết hợp nội lực với ngoại lực CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH BÀI 1 Câu 1: Trong các yếu tố của truyền thống văn hóa Việt Nam, yếu tố nào là nổi bật nhất?
 34. 34. Answer: Chủ nghĩa yêu nước b. Ý thức cộng đồng c. Lòng nhân ái d. Tính cần cù lao động Câu 2: Thân phụ của Hồ Chí Minh là ai? a. Nguyễn Sinh Nhậm b. Nguyễn Sinh Trợ Answer: Nguyễn Sinh Sắc d. Nguyễn Sinh Thuyết Câu 3: Thân mẫu của Hồ Chí Minh là ai? a. Nguyễn Thị Kép Answer: Hoàng Thị Loan c. Hoàng Thị An d. Nguyễn Thị Thanh Câu 4: Trong các yếu tố sau đây, yếu tố nào quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh? a. Văn hóa truyền thống dân tộc b. Tư tưởng và văn hóa phương Đông c. Tư tưởng văn hóa phương Tây
 35. 35. Answer: Chủ nghĩa Mác – Lê nin Câu 5: Những điểm nổi bật trong nhân cách Hồ Chí Minh là gì? a. Năng lực tư duy nhạy bén b. Lòng nhân ái rộng mở c. Ý chí, nghị lực phi thường Answer: Cả a, b, c Câu 6. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào năm nào? a. 1910 Answer: 1911 c. 1912 d. 1913 Câu 7: Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước năm bao nhiêu tuổi? Answer: 21 b. 22 c. 23 d. 24 Câu 8: Nguyễn Ái Quốc đọc tác phẩm “ Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lê Nin thời gian nào?
 36. 36. a. Tháng 6/1920 Answer: Tháng 7/1920 c. Tháng 8/1920 d. Tháng 9/1920 Câu 9: Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “ Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường…”. Hãy điền vào dấu … với một phương án dưới đây: Answer: Cách mạng vô sản b. Cách mạng tư sản c. Cách mạng d. Cách mạng bạo lực Câu 10: Tháng 7 năm 1920 Nguyễn Ái Quốc “vui mừng đến phát khóc lên” khi tìm thấy “ cái cần thiết cho chúng ta, con đường giải phóng chúng ta. Nguyễn Ái Quốc nói đến cái gì ở đây? a. Tuyên ngôn độc lập của Mỹ b. Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp Answer: Sơ thảo lần thứ nhất luận cương lần thứ nhất những luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê nin d. Tư tưởng Tam dân của Tôn Trung Sơn Câu 11: Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra tại đâu?
 37. 37. a. Làng Sen – Xã Kim Liên – Huyện Nam Đàn – Tỉnh Nghệ An Answer: Làng Hoàng Trù - Xã Kim Liên – Huyện Nam Đàn – Tỉnh Nghệ An c. Làng Đông Chữ - Xã Kim Liên – Huyện Nam Đàn – Tỉnh Nghệ An d. Cả a, b, c đều sai Câu 12: Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc mới sinh được thân phụ Người đặt tên là gì? Answer: Nguyễn Sinh Cung b. Nguyễn Tất Thành c. Nguyễn Sinh Khiêm d. Nguyễn Tất Đạt Câu 13: Năm 1911, Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước với tên mới là gì? Answer: Văn Ba b. Nguyễn Ái Quốc c. Lý Thụy d. Tống Văn Sơ Câu 14: Nguyễn Ái Quốc tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp vào năm nào? a. Tháng 12/1919
 38. 38. Answer: Tháng 12/1920 c. Tháng 12/1921 d. Tháng 12/1922 Câu 15: Hội nghị thành lập Đảng ( từ 3-7/2/1930) đã thông qua các văn kiện nào do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo? Answer: Chánh cương vắn tắt | Sách lược vắn tắt | Chương trình tóm tắt d. Chiến lược vắn tắt Câu 16: Hồ Chí Minh trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam vào năm nào? a. 1940 Answer: 1941 c. 1943 d. 1945 Câu 17: Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vào thời gian nào? Answer: 2-9-1945 b. 3-9-1945 c. 4-9-1945 d. 5-9-1945
 39. 39. Câu 18: Sau Cách mạng tháng 8/1945, tình thế nước ta được ví là gì? Answer: Ngàn cân treo sợi tóc b. Chỉ mành treo chuông c. Trứng treo đầu đẳng d. Chiến tranh và hòa bình Câu 20: Hồ Chí Minh phát động cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp với đường lối nào? a. Tự lực cánh sinh b. Toàn dân, toàn diện, trường kỳ Answer: Toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh d. Cả a, b, c, đều sai Câu 21: Văn kiện nào được ký năm 1954 kết thúc 9 năm kháng chiến chống Pháp thắng lợi, miền Bắc hoàn toàn giải phóng? a. Hiệp ước Patonot Answer: Hiệp định Giơnevơ c. Hiệp định Pari d. Cả a, b, c đều sai Câu 22: Quốc tế Cộng sản III quyết định đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương vào thời gian nào?
 40. 40. a. 31/09/1930 Answer: 31/10/1930 c. 31/11/1930 d. 31/12/1930 BÀI 2 Câu 23: Hồ Chí Minh cho rằng mâu thuẫn nào là mâu thuẫn chủ yếu ở thuộc địa? a. Mâu thuẫn giữa địa chủ phong kiến với chủ nghĩa thực dân b. Mâu thuẫn giữa nhân dân với địa chủ phong kiến Answer: Mâu thuẫn giữa dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa thực dân d. Cả a, b, c đều đúng Câu 24: Trong tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc, Người bàn đến vấn đề gì? a. Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản b. Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc Answer: Cuộc đấu tranh của giai cấp ở các nước thuộc địa d. Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân Câu 25: “ Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập”. Câu nói đó được Hồ Chí Minh nói vào thời gian nào? a. Tháng 5/1941
 41. 41. Answer: Tháng 8/1945 c. Tháng 9/1945 d. Tháng 12/1946 Câu 26: “ Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Hồ Chí Minh nói câu đó trong văn kiện nào? Answer: Tuyên ngôn độc lập 1945 b. Đường kách mệnh c. Bản án chế độ thực dân d. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Câu 27: “ Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Đoạn văn trên được trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh? a. Thư kêu gọi tổng khởi nghĩa Answer: Tuyên ngôn độc lập c. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến d. Thư gửi đồng bào Nam Bộ Câu 28: Theo Hồ Chí Minh, mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội thuộc địa phương Đông là gì? a. Mâu thuẫn giữa địa chủ và nông dân b. Mâu thuẫn giữa tư sản và công nhân
 42. 42. Answer: Mâu thuẫn giữa dân tộc bị áp bức với chủ nghĩa thực dân d. Mâu thuẫn giữa địa chủ và tư sản Câu 29: Theo Hồ Chí Minh, đối tượng của cách mạng ở thuộc địa là? a. Giai cấp tư sản bản xứ b. Giai cấp địa chủ c. Chủ nghĩa thực dân Answer: Chủ nghĩa thực dân và tay sai phản động Câu 30: Nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng ở thuộc địa là? Answer: Giải phóng dân tộc b. Giải phóng giai cấp c. Giải phóng giai cấp công nhân d. Giải phóng nhân dân lao động Câu 31: Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường nào? a. Cách mạng tư sản Answer: Cách mạng vô sản c. Cách mạng bạo lực d. Cách mạng quân sự
 43. 43. Câu 32: Hồ Chí Minh nhận thấy con đường cứu nước của Phan Bội Châu chẳng khác gì? Answer: Đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau b. Xin giặc rủ lòng thương c. Mang nặng cốt cách phong kiến d. Con đường không triệt để Câu 33: : Hồ Chí Minh nhận thấy con đường cứu nước của Phan Chu Trinh chẳng khác gì? a. Đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau Answer: Xin giặc rủ lòng thương c. Mang nặng cốt cách phong kiến d. Con đường không triệt để Câu 34: Hồ Chí Minh nhận thấy con đường cứu nước của Hoàng Hoa Thám là ? a. Đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau b. Xin giặc rủ lòng thương Answer: Mang nặng cốt cách phong kiến d. Con đường không triệt để Câu 35: Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do ai lãnh đạo? a. Giai cấp nông dân lãnh đạo b. Nhân dân lao động lãnh đạo
 44. 44. Answer: Đảng Cộng sản lãnh đạo d. Do một vài người lãnh đạo Câu 36: Lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm? Answer: Toàn dân tộc b. Nhân dân lao động c. Giai cấp công nhân d. Liên minh giai cấp công nhân và nông dân Câu 37: Nguyễn Ái Quốc cho rằng: “ cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa… cách mạng vô sản ở chính quốc”. Hãy điền vào dấu “…” những từ sau đây a. Có mối liên hệ chặt chẽ Answer: Có thể giành thắng lợi trước c. Có thể cùng giành thắng lợi d. Không có mối liên hệ Câu 38: Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành bằng con đường nào? a. Thương lượng hòa bình Answer: Bạo lực cách mạng c. Đấu tranh chính trị
 45. 45. d. Đấu tranh báo chí Câu 39: Trong lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc, giai cấp nào có vai trò là động lực cách mạng? a. Giai cấp công nhân b. Giai cấp nống dân c. Giai cấp công nhân và tầng lớp trí thức Answer: Giai cấp công nhân và nông dân Câu 40: Nguyễn Ái Quốc khẳng định: “nọc độc và sức sống của con rắn độc tư bản chủ nghĩa đang tập trung ở đâu? a. Chính quốc Answer: Thuộc địa c. Cả chính quốc và thuộc địa d. Tất cả a, b, c đều sai BÀI 3 Câu 41: Theo Hồ Chí Minh, xã hội do nhân dân làm chủ là xã hội nào? a. Xã hội phong kiến b. Xã hội tư bản chủ nghĩa
 46. 46. Answer: Xã hội xã hội chủ nghĩa d. Xã hội chiếm hữu nô lệ Câu 42: Nguyên tắc : “ làm theo năng lực, hưởng theo lao động, có phúc lợi xã hội” là nguyên tắc phân phối theo: a. Tư tưởng Hồ Chí Minh Answer: Chủ nghĩa Mác-Lênin c. Chủ nghĩa Mác d. Chủ nghĩa Lênin Câu 43: theo Hồ Chí Minh, mục đích của chủ nghĩa xã hội là gì? a. Nâng cao đời sống vật chất của nhân dân b. Nâng cao đời sống tinh thần c. Nâng cao dân trí Answer: Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân Câu 44: Theo Hồ Chí Minh, động lực quan trọng và quyết định nhất của chủ nghĩa xã hội là gì? a. Giáo dục và đâò tạo b. Khoa học và công nghệ c. Kinh tế - xã hội Answer: Con người
 47. 47. Câu 45: Quan niệm của Hồ Chí Minh về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là con đường: a. Quá độ trực tiếp Answer: Quá độ gián tiếp c. Quá độ lên chủ nghĩa cộng sản d. Quá độ lên chủ nghĩa tư bản Câu 46: Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay, chúng ta kiên trì theo con đường nào của Hồ Chí Minh? a. Độc lập dân tộc b. Quá độ lên chủ nghĩa xã hội Answer: Độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội d. Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Câu 47: Nguyên tắc phân phối theo lao động có nghĩa là: Answer: Làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, không làm không hưởng b. Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu c. Làm theo năng lực, hưởng theo lao động d. Làm ngành nghề khác nhau, hưởng khác nhau Câu 48: Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đảng muốn giữ vững vai trò lãnh đạo thì phải? a. Luôn luôn tự đổi mới, chỉnh đốn mình
 48. 48. b. Nâng cao năng lực lãnh đạo Answer: Luôn luôn tự dổi mới, chính đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu d. Luôn tạo được lòng tin ở quần chúng nhân dân Câu 49: Theo Hồ Chí Minh, đặc điểm lớn nhất của nước ta bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là? a. Tiến lên chủ nghĩa xã hội Answer: Từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến lên chủ nghĩa xã hội không phải kinh qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa c. Từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến lên chủ nghĩa xã hội d. Từ nước nông nghiệp lạc hậu tiến lên tư bản chủ nghĩa Câu 50: Hồ Chí Minh cho rằng: “muốn có con người xã hội chủ nghĩa thì phải có...xã hội chủ nghĩa”. Điền vào dấu “...” để hoàn thiện câu trên Answer: Tư tưởng b. Kinh tế c. Chính trị d. Văn hóa 1. Hồ Chí Minh tiếp thu lý luận về chủ nghĩa xã hội khoa học của lý luận Mác-Lênin trước hết là từ:
 49. 49. Answer: Khát vọng giải phóng dân tộc Việt Nam b. Tinh thần yêu nước c. Đọc bản sơ thảo lần thứ nhất luận cương về những vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa d. Từ khi tìm thấy con đường cách mạng vô sản 2. Hồ Chí Minh đã trả lời các nhà báo về ham muốn tột bậc của mình: “nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, ai cũng được học hành”. Câu nói ấy được nói vào thời gian nào? Answer: Tháng 1 – 1946 b. Tháng 2 – 1946 c. Tháng 3 – 1946 d. Tháng 4 – 1946 3. Theo Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội là một xã hội như thế nào? Answer: Là một chế độ do nhân dân làm chủ | Là chế độ không còn người bóc lột người | Là một xã hội phát triển cao vầ văn hóa, đạo đức d. Là một chế độ làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu 4. Bản “Di chúc” của Hồ Chí Minh ban đầu có tên gọi là gì? a. Di chúc cuối đời
 50. 50. Answer: Tài liệu tuyệt đối bí mật c. Nhật ký cuối cùng d. Một vài điều dặn dò cho Đảng, cho dân 5. Hồ Chí Minh viết: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. Câu đó được Người viết ở tác phẩm nào? Answer: Di chúc b. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến c. Trả lời phóng viên nước ngoài d. Tác phẩm cần, kiệm, liêm, chính 6. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, chức năng của nhà nước là gì? Answer: Dân chủ với nhân dân b. Nhà nước của nhân dân Answer: Chuyên chính với kẻ thù của nhân dân d. Xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa 7. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc trưng nổi bật nhất về chính trị của chủ nghĩa xã hội là gì? a. Thực hiện một nền dân chủ triệt để b. Mọi người được hưởng tự do, ấm no, hạnh phúc
 51. 51. Answer: Đảng Cộng sản lãnh đạo d. Có Nhà nước của dân, do dân, vì dân 8. Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh một trong những hình thức của sự kết hợp lợi ích kinh tế. Đó là hình thức nào? a. Chế độ phân phối theo lao động Answer: Chế độ khoán c. Chế độ cải cách ruộng đất d. Chế độ hợp tác xã 9. Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội có mấy đặc trưng? a. Ba đặc trưng Answer: Bốn đặc trưng c. Năm đặc trưng d. Sáu đặc trưng 10. Bài 4 Câu 51: theo Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời dựa trên những yếu tố nào? Answer: Chủ nghĩa Mác-Lênin | Phong trào công nhân | Phong trào yêu nước
 52. 52. d. Phong trào cách mạng Câu 52: Theo Hồ Chí Minh, giai cấp nào có vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam? Answer: Giai cấp công nhân b. Giai cấp nông dân c. Liên minh giai cấp công-nông d. Liêm minh công – nông – trí thức Câu 53: Trong tác phẩm “Đường Kách Mệnh”- 1927, Hồ Chí Minh viết: cách mệnh trước hết phải có cái gì? a. Có đường lối cách mệnh đúng đắn b. Có giai cấp lãnh đạo Answer: Có Đảng cách mệnh d. Có lãnh tụ lãnh đạo Câu 54: Hồ Chí Minh khẳng định: Đảng Cộng Sản Việt Nam là Đảng mang bản chất gì? Answer: Bản chất giai cấp công nhân b. Bản chất nhân dân lao động c. Bản chất dân tộc rộng rãi d. Bản chất công-nông Câu 55: Theo Hồ Chí Minh, thái độ và phương pháp tự phê bình và phê bình phải?
 53. 53. Answer: Tiến hành thường xuyên | Phải thẳng thắn, chân thành, trung thực, không nể nang, không giấu diếm | Phải có tình yêu thương nhau d. Phải giữ gìn như con ngươi của mắt mình Câu 56: Theo Hồ Chí Minh, tính kỷ luật nghiêm minh và tự giác đòi hỏi ở đảng viên phải làm gì? Answer: Phải gương mẫu trong cuộc sống, công tác b. Phải gương mẫu trong công tác c. Phải nghiêm khắc với bản thân d. Phải tự giác chấp hành Điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước Câu 57: Bác Hồ từng nói: muôn việc thành công hay thất bại là do? a. Cán bộ tốt b. Cán bộ kém c. Cán bộ có cả đức và tài Answer: Cán bộ tốt hay kém Câu 58: Xét về thực chất, đạo đức của Đảng ta là đạo đức gì theo quan điểm của Hồ Chí Minh? a. Đạo đức xã hội chủ nghĩa b. Đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh
 54. 54. Answer: Đạo đức mới, đạo đức cách mạng d. Đạo đức truyền thống Câu 59: Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy”. Chủ nghĩa ấy là chủ nghĩa nào? a. Chủ nghĩa Mác b. Chủ nghĩa Lênin c. Chủ nghĩa Mác-Ăngghen Answer: Chủ nghĩa Mác-Lênin Câu 60: Trong tư tưởng Hồ Chí Minh: Đảng là đảng cầm quyền, đảng lấy ai làm gốc? Answer: Dân làm gốc b. Giai cấp công nhân làm gốc c. Giai cấp công – nông d. Giai cấp công-nông và tầng lớp trí thức Bài 5 Câu 61: Thay mặt Đảng Lao động Việt Nam, Hồ Chí Minh tuyên bố: mục đích của Đảng lao động Việt Nam a. Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết b. Đoàn kết là sức mạnh c. Đoàn kết là thành công
 55. 55. Answer: Đoàn kết toàn dân, phụng sự Tổ quốc Câu 62: Mặt trận Việt Minh được thành lập vào thời gian nào? a. Năm 1930 Answer: Năm 1941 c. Năm 1944 d. Năm 1945 Câu 63: Mặt trận Liên - Việt được thành lập vào thời gian nào? a. Năm 1941 b. Năm 1945 Answer: Năm 1946 d. Năm 1954 Câu 64: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thành lập vào thời gian nào? a. Năm 1945 b. Năm 1954 Answer: Năm 1955 d. Năm 1960
 56. 56. Câu 65: Mặt trận dân tộc thống nhất có mấy tên gọi khác nhau? a. Năm tên gọi khác nhau b. Sáu tên gọi khác nhau Answer: Bảy tên gọi khác nhau d. Tám tên gọi khác nhau Câu 66: Đâu là nguyên tắc đoàn kết quốc tế theo tư tưởng Hồ Chí Minh? Answer: Đoàn kết trên cơ sở thống nhất mục tiêu và lợi ích, có lý, có tình | Đoàn kết trên cơ sở độc lập, tự chủ, tự lực tự cường b. Đoàn kết giữa các phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng thuộc địa d. Đoàn kết vì hòa bình, phát triển Câu 67: Điền vào dấu “...” cho phù hợp “Các đảng dù lớn dù nhỏ đều độc lập và bình đẳng, đồng thời... nhất trí giúp đỡ lẫn nhau” Answer: Đoàn kết b. Hợp tác c. Thống nhất d. Cam kết
 57. 57. Câu 68: Hồ Chí Minh tuyên bố: “Chính sách ngoại giao của Chính phủ thì chỉ có một điều tức là thân thiện với tất cả các nước dân chủ trên thế giới để...”. Điền vào dấu “...” Answer: Gìn giữ hòa bình b. Gìn giữ nền độc lập dân tộc c. Gìn giữ độc lập và đi lên chủ nghĩa xã hội d. Gìn giữ hòa bình để đi lên chủ nghĩa xã hội Câu 69: Khi Hồ Chí Minh nói “dân là chủ” là muốn đề cập đến? Answer: Vị thế của dân b. Vai trò của dân c. Năng lực của dân d. Trách nhiệm của dân Câu70: Theo Hồ Chí Minh, dân chủ thể hiện trong lĩnh vực nào là quan trọng nhất? a. Kinh tế Answer: Chính trị c. Văn hóa d. Xã hội Câu 71: Chọn phương án trả lời đúng nhất theo tư tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước của dân là:
 58. 58. a. Nhà nước do nhân dân tổ chức nên Answer: Dân là chủ nhà nước, quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân c. Nhà nước phục vụ nhân dân, đem lại lợi ích cho nhân dân d. Nhà nước do dân ủy thác Câu 72: Điểm đặc sắc nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền là gì? a. Coi trọng luật pháp trong quản lý xã hội b. Đề cao đạo đức trong quản lý xã hội c. Đảm bảo tính nghiêm minh và hiệu lực của pháp luật Answer: Kết hợp nhuần nhuyễn cả pháp luật và đạo đức trong quản lý xã hội Câu 73: Theo Hồ Chí Minh, trong mỗi con người bao giờ cũng có: a. Chỉ mặt tốt b. Chỉ mặt xấu Answer: Tốt-xấu, thiện-ác d. Không xấu, không tốt Câu 74: Động lục chủ yếu của sự phát triển đất nước hiện nay là gì? a. Đấu tranh giai cấp cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới Answer: Đại đoàn kết toàn dân mà nòng cốt là liên minh công-nông-trú thức
 59. 59. c. Thực hiện bình đẳng và công bằng xã hội d. Xóa đói giảm nghèo Câu 75: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, trong công cuộc đổi mới hiện nay, đại đoàn kết phải được củng cố và phát triển nhằm: Answer: Rửa cái nhục đói nghèo, lạc hậu | Khơi dậy tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc | Phát huy tính năng động của mỗi người, của cộng đồng d. Xóa đói giảm nghèo Câu 76: Trong những câu dưới đây, câu nào của Hồ Chí Minh? Answer: Không có gì qúy hơn độc lập, tự do b. Không có gì quý bằng độc lập tự do c. Cay đắng chi bằng mất tự do d. Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ Câu 77: Theo Hồ Chí Minh, nhà nước do dân là nhà nước như thế nào? Answer: Nhà nước do dân lập nên b. Dân có quyền kiểm soát Nhà nước c. Nhà nước trong sạch đều vì lợi ích của dân d. Nhà nước phục vụ nhân dân Câu 78: Nhà nước ra đời và tồn tại trong điều kiện nào?
 60. 60. a. Có phân chia giai cấp b. Xuất hiện xã hội công xã nguyên thủy Answer: Có giai cấp, đấu tranh giai cấp xuất hiện d. Khi xuất hiện giai cấp công nhân và giai cấp tư sản Câu 79: Nhà nước Việt Nam mang bản chất của giai cấp nào? Answer: Bản chất giai cấp công nhân b. Bản chất giai cấp nhân dân lao động c. Bản chất dân tộc d. Bản chất liên minh công – nông – trí thức Câu 80: trong những câu dưới đây, câu nào là của Hồ Chí Minh? Answer: Cán bộ là những người vừa có đức có tài, trong đó đức là gốc b. Cán bộ vừa có đức có tài, trong đó đức là gốc c. Cán bộ vừa có tài vừa có đức, trong đó tài là gốc d. Cán bộ vừa tài vừa đức, vừa hồng vừa chuyên, trong đó tài là gốc Câu 81: Hồ Chí Minh coi “tội lỗi ấy cũng nặng như tội Việt gian, mật thám”. Đó là tội nào? Answer: Tham ô | Lãng phí | Bệnh quan liêu d. Đặc quyền đặc lợi
 61. 61. BÀI 7 1. Theo Tư tưởng Hồ Chí Minh, văn hóa có mối quan hệ như thế nào với chính trị và xã hội? Answer: Chính trị giải phóng thì sẽ mở đường cho văn hóa phát triển b. Chính trị giải phóng đồng thời giải phóng văn hóa c. Văn hóa phát triển thì chính trị cũng phát triển theo d. Văn hóa là nền tảng của chính trị 2. Theo Hồ Chí Minh, để văn hóa phát triển tự do, trước tiên phải là gì? Answer: Phải làm cách mạng chính trị b. Phải làm cách mạng văn hóa c. Phải làm cách mạng kinh tế d. Phải làm cách mạng văn hóa văn nghệ 3. Câu nói nào sau đây là của Hồ Chí Minh: Answer: Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải phát triển kinh tế và văn hóa b. Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải phát triển văn hóa và kinh tế c. Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội phải tiến hành giải phóng văn hóa d. Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải giải phóng xã hội 4. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, văn hóa có mấy tính chất?
 62. 62. Answer: Ba tính chất b. Bốn tính chất c. Năm tính chất d. Sáu tính chất 5. Phẩm chất đạo đức được bắt nguồn từ bản chất quốc tế của giai cấp công nhân và của xã hội xã hội chủ nghĩa theo tư tưởng Hồ Chí Minh là: A. Trung với nước, hiếu với dân B. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư C. Yêu thương con người Answer: Tinh thần quốc tế trong sáng 6. Phẩm chất đạo đức quan trọng nhất, bao trùm nhất của con người Việt Nam trong thời đại mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh là: Answer: Trung với nước, hiếu với dân B. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư C. Yêu thương con người D. Tinh thần quốc tế trong sáng 7. “Tứ đức” theo tư tưởng Hồ Chí Minh là: Answer: Cần, kiệm, liêm, chính
 63. 63. B. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư C. Trung với nước hiếu với dân; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư D. Trung với nước hiếu với dân; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; yêu thương con người; tinh thần quốc tế trong sáng, thủy chung 8. Tính chất của nền văn hóa mới Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh là: A. Tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc B. Nhân dân, dân tộc, khoa học, đại chúng C. Nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện đại Answer: Dân tộc, khoa học, đại chúng 9. Theo Hồ Chí Minh, mục tiêu chung của nâng cao dân trí là gì? Answer: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội b. Đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài c. Xóa nạn mù chữ, d. Xây dựng nền giáo dục quốc dân 10. Hồ Chí Minh khẳng định văn hóa – văn nghệ là một mặt trận, Người muốn khẳng định cái gì? Answer: a. Vai trò, vị trí của văn hóa – văn nghệ trong sự nghiệp cách mạng b. Thực chất của văn hóa mới, đời sống mới c. Mục tiêu xây dựng nền văn hóa mới
 64. 64. d. Văn hóa văn nghệ là một yếu tố cấu thành Mặt trận dân tộc thống nhất 11. Phẩm chất đạo đức biểu hiện sinh động của phẩm chất Trung với nước hiếu với dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh là: A. Trung với nước hiếu với dân Answer: B. Cần, kiệm, liêm , chính, chí công vô tư C. Yêu thương con người D. Tinh thần quốc tế trong sáng 12.Một trong những phẩm chất đạo đức cao đẹp nhất của con người Việt Nam trong thời đại mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh là: A. Trung với nước hiếu với dân B. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư Answer: C. Yêu thương con người D. Tinh thần quốc tế trong sáng, thuỷ chung 13. Theo Hồ Chí Minh nhân tố nào quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng? Answer: a. Con người b. Kinh tế kỹ thuật c. Giáo dục và đào tạo
 65. 65. d. Khoa học và công nghệ 14. Theo Hồ Chí Minh, không yêu thương và tin tưởng nhân dân là nguyên nhân của căn bệnh nào? a. Bệnh tham ô, lãng phí Answer: b. Bệnh quan liêu, mệnh lệnh c. Bệnh xem thường nhân dân d. Bệnh đục khoét của dân câu 15. Khi bàn về chức năng của văn hóa, Người cho rằng: “văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Đó là chức năng gì của văn hóa? Answer: Nâng cao nhận thức, mở rộng hiểu biết b. Bồi dưỡng tinh thần của quần chúng nhân dân c. Xây dựng và hoàn thiện đạo đức con người d. Xây dựng và phát triển hệ thống giáo dục 16. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, học để làm gì ? A. Học để làm làm người, làm cán bộ B. Học để hiểu, để thăng quan tiến chức C. Học để biết, để hiểu, để sống, để làm việc, làm người, làm cán bộ Answer: D. Học để làm việc, làm người, làm cán bộ,... 17. Biểu hiện tập trung nhất của nền văn hóa, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh là:
 66. 66. Answer: A. Văn học và nghệ thuật B. Văn hóa đời sống C. Văn hóa dân gian D. Văn học và đạo đức 18. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng văn hóa đời sống phải bắt đầu từ: A. Xã hội B. Từng làng – xã, cả nước C. Từng gia đình, làng - xã Answer: D. Từng người, từng gia đình 19.Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có: A. Cơ sở vật chất vững chắc B. Con người năng động, sáng tạo Answer: C. Con người xã hội chủ nghĩa D. Nhà nước của dân, do dân, vì dân 20.Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của học thuyết Khổng Tử là: A. Quản lý xã hội bằng pháp luật B. Quản lý xã hội bằng đạo đức Answer: C. Sự tu dưỡng đạo đức cá nhân D. Tinh thần hiếu học
 67. 67. Câu 1. Thân phụ Hồ Chí Minh là cụ Nguyễn Sinh Sắc. Ông sinh năm nào? Answer: 1862 Câu 2. Thân mẫu Hồ Chí Minh là Hoàng Thị Loan. Bà sinh năm nào? Answer: 1868 Câu 3. Huyện Bình Khê, nơi cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân phụ Hồ Chí Minh có thời kỳ làm tri huyện thuộc tỉnh nào? Answer: Bình Định Câu 4. Thân phụ Hồ chí Minh là cụ Nguyễn Sinh Sắc, cụ mất năm nào? Answer: 1929 Câu 5. Thân phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc, cụ qua đời ở đâu?
 68. 68. Answer: Cao Lãnh Câu 6. Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan, bà mất năm nào? Answer: 1901 Câu 7. Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan, bà mất ở đâu? Answer: Huế Câu 8. Thâu mẫu Hồ Chí Minh là Hoàng Thị Loan, bà sinh được mấy người con? Answer: 4 Câu 9. Nguyễn Sinh Cung đến Huế lần thứ nhất vào năm nào? Answer: 1895
 69. 69. Câu 10. Thân phụ Nguyễn Sinh Sắc làm lễ “vào làng “ cho Sinh Cung với tên mới là Nguyễn Tất Thành vào thời gian nào? Answer: 1901 Câu 11. Nguyễn Tất Thành đến Huế lần thứ 2 vào năm nào? Answer: 1906 Câu 12. Người thầy giáo đầu tiên của Nguyễn Tất Thành là ai? Answer: Nguyễn Sinh Sắc Câu13. Nguyễn Tất Thành vào học ở trường Việt_Pháp Đông Ba vào năm nào? Answer: 9 /1906 Câu 14. Nguyễn Tất Thành học tại trường Quốc học Huế vào năm nào? Answer: 1907 -1908
 70. 70. Câu15. Nguyễn Tất Thành lần đầu tiên tiếp xúc với khẩu hiệu:” Tự do- Bình đẳng- Bác ái “ vào năm nào? Answer: 1905 Câu 16. Nguyễn Tất Thành đã tham dự cuộc biểu tình chống thuế của nông dân tỉnh Thừa Thiên vào thời gian nào? Answer: 5/1908 Câu 17. Nguyễn Tất Thành đến Quy Nhơn học thêm tiếng Pháp vào thời gain nào? Answer: 9/1909 Câu 18. Nguyễn Tất Thành dạy học ở trường Dục Thanh vào thời gian nào? Answer: 9/1910 – 2/1911 Câu 19. Nguyễn Tất Thành bắt đầu làm việc trên tàu Amairan Latusơ Tơrêvin đang cập bến cảng Nha Rồng Sài Gòn để lấy hang và chở khách đi Mác-xây khi nào? Answer: 5/6/1911
 71. 71. Câu 20. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cúư nước tại bến cảng Nhà Rồng Sài Gòn thời gian nào? Answer: 5/6/1911 Câu 21. Nguyễn Tất thành ra đi tìm đường cứu nước lúc bao nhiêu tuổi? Answer: 21 tuổi Câu 22. Nguyễn Tất Thành lần đầu đặt chân lên đất Pháp vào thời gian nào? Answer: 6/7/1911 Câu 23. Nguyễn Tất Thành nói: “ Tôi muốn ra nuớc ngoài xem nước Pháp và các nước khác làm như thế nào, tôi sẽ quay trở về giúp đồng bào chúng ta “. Câu nói đó vào thơi gian nào? Answer: 6/1911 Câu 24. Thời gian Nguyễn Ái Quốc viết đơn gửi tổng thống Pháp và Bộ trưởng bộ thuộc địa trình bày nguyện vọng muốn vào học ở trường thuộc địa?
 72. 72. Answer: 9/1917 Câu 25. Nguyễn Tất Thành ở Mỹ thời gian nào? Answer: 1911 - 1912 Câu 26. Nguyễn Tất Thành ở Anh thời gian nào? Answer: 1914 – 1917 Câu 27. Trong thời gian ở nước ngoài, Nguyễn Tất Thành đã làm những công việc gì? Answer: Phụ bếp, cào tuyết, đốt lò, bán báo, thợ ảnh. Câu 28. Nguyễn Ái Quốc gửi bản “ Yêu sách của nhân dân Việt Nam “ tới hội nghị Vécxay vào thời gian? Answer: 18/6/1919 Câu 29. Nguyễn Ái Quốc đọc:” Sơ thảo lần thứ nhất Luận Cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa “ của V.I. Lenin vào thời gian nào?
 73. 73. Answer: 7/1920 Câu 30. Nguyễn Ái Quốc dự đại hội Tua, tán thành Quốc Tế 3, tham gia thành lập Đảng Cộng Sản Pháp khi nào? Answer: 12/1920 Câu 31. Những tri thức mà Nguyễn Tất Thành có được về nền văn hoá Pháp là do anh đã từng đọc tác phẩm của ai? Answer: Vônte, Rútxô, Mông tex kiơ Câu 32. Nguyễn Ái Quốc vào Đảng Xã Hội Pháp năm nào? Answer: 1919 Câu 33. Nguyễn Ái Quốc tham dự đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng Sản Pháp vào năm nào? Answer: 1921 Câu 34. Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội lần thứ 2 của Đảng Cộng Sản Pháp vào năm nào ?
 74. 74. Answer: 1922 Câu 35. Nguyễn Ái Quốc đến ở nhà số 9, ngõ Côngpoanh thuộc quận 17, Pari khi nào? Answer: 7/1921 Câu 36. Nguyễn Ái Quốc tham gia ban nghiên cứu thuộc địa của Đảng cộng Pháp , làm trưởng tiểu ban Đông Dương năm nào? Answer: 2192 Câu 37. Nguyễn Ái Quốc là người Việt Nam thứ mấy tham gia vào Đảng Cộng Sản Pháp trong thời gian từ 12/1920 đến 6/1923? Answer: Thứ nhất Câu 38. Báo Le Paria do Nguyễn Ái Quốc đồng sang lập, ra số đầu tiên khi nào? Answer: 1/4/1922
 75. 75. Câu 39. Nguyễn Tất Thành lấy tên là Nguyễn Ái Quốc vào thời gian nào? Khi Bác tham gia sang lập Đảng Cộng Sản Answer: Pháp tại Đại hội Tua tháng 12/1920 Câu 40. Nguyễn Tất Thành lấy tên là Nguyễn Ái Quốc khi đang ở đâu? Answer: Pháp Câu 41. Truyện ngắn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc nhan đề Pari được đăng trên tờ báo nào? Answer: L. Humanite Câu 42.”Lu ận c ương của V.I.Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi , sang tỏ, tin tưởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: hỡi đồng bào bị đoạ đày đau khổ? Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng cho chúng ta “. Nguyễn Ái Quốc nói câu đó khi đang ở đâu? Answer: Paris, Pháp
 76. 76. Câu 43. Thay mặt hội những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội Nghị Vecxay Bản yêu sách của nhân dân Việt Nam gồm mấy điểm? Answer: 8 điểm Câu 44. Vở kịch con Rồng tre được Nguyễn Ái Quốc viết nhân dịp vua Khải Định sang Pháp, đó là năm nào? Answer: 5/1922 Câu 45. Mùa hè năm 1922 Nguyễn Ái Quốc gặp và làm quen với một số thanh niên Trung Quốc đang học ở Pari trong đó có: Answer: Triệu Thế Viêm Câu 46. Tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc viết về sự việc vua Khải Định sang Pháp năm 1922? Con Rồng tre, Lời than vãn của bà Trưng Answer: Trắc, Vi Hành. Câu 47. Nguyễn Ái Quốc viết thư gửi Trung Ương Đảng Cộng Sản Pháp lưu ý cần có sự quan tâm đúng mức vấn đề thuộc địa vào thời gian nào?
 77. 77. Answer: 7/1923 Câu 48. Nguyễn Ái Quốc là đại biểu duy nhất của nông dân thuộc địa tại Quốc Tế nông dân vào thời gian nào? Answer: 10/1923 Câu 49. Nguyễn Ái Quốc đến Liên Xô lần đầu vào năm nào? Answer: 1923 Câu 50. Nguyễn Ái Quốc là cán bộ Ban Phương Đông, quóc tế Cộng Sản, được mời đếb dự mít tinh và nói chuyện tại Hồng trường ( Mátxcơva ) vào thời gian nào? Answer: 1/5/1924 Câu 51. Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng Sản vào thời gian nào? Answer: 1924
 78. 78. Câu 52. Nguyễn Ái Quốc học lớp ngắn hạng tại trường đại học Phương Đông Liên xô vào thời gian nào? Answer: 1923 - 1924 Câu 53. Năm 1923 – 1924, tại Liên Xô, Nguyễn Ái Quốc tham dự các Đại hội quốc tế nào? Answer: Quốc tế nông dân, Quốc tế Cộng sản, Quốc tế thanh niên Câu 54. Nguyễn Ái Quốc viết bài “ Lênin và các dân tộc thuộc địa” đăng trên báo nào? Answer: Pravda Câu 55. . Nguyễn Ái Quốc viết bài “ Lênin và các dân tộc thuộc địa” khi đang ở đâu? Answer: Liên Xô Câu 56. Để chuẩn bị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc đã từ Liên Xô về Trung Quốc năm nào? Answer: 1924
 79. 79. Câu 57. Nguyễn Ái Quốc đã tiếp xúc với nhóm “ Tâm tâm xã” ở đâu? Answer: Quảng Châu, Trung Quốc Câu 58. Hồ Chí Minh đã cải tổ Tâm tâm xã thành Hội Việt Nam cách mạng thanh niên vào năm nào? Answer: 1925 Câu 59. Trong số các đồng chí sau, ai là người đã găp Hồ Chí Minh năm 1925? Answer: Hồ Tùng Mậu Câu 60. Nguyễn ái Quốc đã thành lập hội Việt Nam cách mạng thanh niên vào thời gian nào? Answer: 6/1925 Câu 61. Tác phẩm “ Bản án chê độ thực dân Pháp” được xuất bản lần đầu tiên năm nào? Answer: 1946
 80. 80. Câu 62. Tác phẩm “ Bản án chê độ thực dân Pháp” được nhà xuất bản Sự thật dịch, in ra tiếng Việt vào thời gian nào? Answer: 1960 Câu 63. Tác phẩm “ Bản án chê độ thực dân Pháp” được nhà xuất bản đầu tiên ở Việt Nam bằng tiếng nào? Answer: Pháp Câu 64. Bản chất của chủ nghĩa tư bản “ là một con đĩa có 1 cái vòi bàm vào giai cấp vô sản ở chính quốc và 1 cái vòi khác bám vào giai cấp vô sản ở thuộc địa. Nếu muốn giết chết con vật ấy, người ta phải đồng thời cắt cả hai vòi. Nếu người ta chỉ cắt một vòi thôi thì cái vòi kia lại vãn tiếp tục hút máu của giai cấp vô sản, con vật vẫn tiếp tục sống và cái vòi bị cắt sẽ mọc ra” câu nói trên trích từ tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc? Answer: Bản án chế độ thực dân Pháp Câu 65. Nguyễn Ái Quốc tham gia tổ chức “ Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức” vào năm nào?
 81. 81. Answer: 1925 Câu 66. Nguyễn Ái Quốc tổ chức “ Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức” khi đang ở đâu? Answer: Quảng Châu, Trung Quốc Câu 67. Tại Quãng Châu ( Trung Quốc ) Nguyễn Ái Quốc đã mở nhiều lớphuấn luyện đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam, đó là vào những năm nào? Answer: 1925 – 1927 Câu 68. Các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện cán bộ tuyên truyền của hội lien hiệp các dân tộc bị áp bức tập hợp lại và xuất bản thành tác phẩm gì? Answer: Đường cách mệch Câu 69. Nguyễn Ái Quốc đã trích dẫn luận điểm nối tiếng của V . I . Lênnin : “không có lí luận cách mệnh thì không có cách mệnh vận động … chỉ có theo lý luận cách mệnh tiền phong, Đảng cách mệnh mới nổi trách nhiệm cách mệnh tiền phong” câu nói được ghi ở trang đầu tiên của cuốn sánh nào?
 82. 82. Answer: Đường cách mệnh Câu 70. “Công nông là góc cánh mệnh, còn học trò, nhà buôn nhỏ, địa chủ nhỏ, … là bầu bạn cách mệnh của nông thôn” . Nghuyễn Ái Quốc viết câu đó trong tác phẩm nào? Answer: Đường cách mệnh cấu 71. “Chúng ta làm cách mệnh thì cũng phải lien lạc tất cả những đảng cách mạng trong thế giới để chống lại tư bản và đế quốc chủ nghĩa”. Cấu nói đó được Nguyễn Ái Quốc viết trong tác phẩm mào? Answer: Đường cách mệnh Câu 72. “Trước hết phải có Đảng cách mệnh để trong thi vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì lien lạc với dân tộc bị áp bucứ và vô sản giai cấp mọi nơi” Câu nói đó được Nguyễn Ái Quốc viết trong tác phẩm nào? Answer: Đường cách mệnh Câu 73. “Hai trăm thanh niên ở 1 t ỉnh ở Nam Kỳ biểu tình trước đồn cảnh sát đòi thả 2 ngưòi bạn của họ bị bắt… họ đã thắng lợi. Lần đầu tiên việc đó được thấy ở Đông Dương . Đó là dấu hiệu của thời đại.” Cấu nói đó được Nguyễn Ái Quốc viết trong tác phẩm nào?
 83. 83. Answer: Bản án chế độ thực dân Pháp Câu 74. Nguyễn Ái Quốc mở lớp huấn luyện chính trị tại nhà số bao nhiêu phố Văn Minh ( Quảng Châu )? Answer: 13/1 Câu 75. Tuần báo thanh niên, cơ quant rung ương của Tổng bộ Việt Minh cách mạng thanh niên do Nguyễ Ái Quốc sang lập ra số đầu tiên vào thời gian nào? Answer: 21/6/1925 Câu 76. Nguyễn Ái Quốc mang tên là Lý Thuỵ vào thời gian nào? Answer: 7/1924 Câu 77.Mang tên là Lý Thụy, Nguyễn Ái Quốc đã tham gia lãnh đạọ tổ chức quốc tế nào? Answer: Hội lien hiệp các dân tộc bị áp bức
 84. 84. Câu 78. Nguyễn Ái Quốc đạ phô biến bài Quốc tế ca theo thể thơ lục bát vào thời gian nào? Answer: 1945 Câu 79. Nguyễn Ái Quốc đã dịch và phổ biến bài Quốc tế ca theo thể thơ lục bát khi đang ở đâu? Answer: Việt Nam Câu 80. Nguyễn Ái quốc đã gửi thư cho đại hội đại biểu toản quốc lần thứ hai II quốc dân đảng TRung quốc vào thời gian nào? Answer: 1926 Câu 81. Nguyễn Ái Quốc với bí danh Vương Đạt Nhân đã phát biểu tại Đại hồi II của Quóc dân Đảng Trung Quốc lúc nào? Answer: 14/1/1926 Cấu 82. Cuốn “Đường Cánh Mệnh” tập hợp cc1 bàu giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các khoá huấn luyện chính trị được xuất bản tại đâu? Trung Quốc
 85. 85. Câu 83. Nguyễn Ái quốc chu trương ra tờ báo “Lính cách mệnh” nhằm tuyên truyền giác ngộ binh lính người Việt Nam vào thời gian nào? Answer: Tháng 2 năm 1947 Câu 84. Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam được hình thành về cơ bản vào thời gian nào ? Answer: 1930 Cấu 85. Nguyễn Ái Quốc được Trương Vân Lĩnh, một người Việt Nam tốt nghiệp trưởng quân sự Hoàng Phố đang làm việc ở Sở Công an của chính quyền Tưởng Giới Thạch đến báo tin “ chúng sắp bắt anh đấy” vào thời gian nào? Answer: 5/1927 Câu 85. Cuốn sách “Trung Quốc và thanh niênTrung Quốc” do ai biên soạn? Answer: Nguyễn Ái Quốc và nhóm sinh viên Trung Quốc Câu 86. Cuốn sách Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc” do Nguyễn Ái Quốc là chủ biên lần đầu tiên được dịch ra bằng tiếng nước nào?
 86. 86. Answer: Tiếng Việt Câu 86. “Chỉ có tầng lớp sinh viên là có thể nghe thấy những hồi âm của phong trào cách mạng phương Tây. Chỉ có họ mới có thể nhìn thấy, suy ngẫn, so sánh và hiểu vấn đề. Vì vậy, họ là những người đấu tiên tham gia đấu tranh”. Nguyễn Ái Quốc viết điều đó trong tác phẩn nào? Answer: Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc Câu 86. Năm 1925, Nguyễn Ái Quốc đã tổ chức ra nhóm bí mật và chọn 1 số người làm đảng viên dự bị của Cộng sản Đảng? Answer: Lê Hồng Sơn, Hố Tùng Mậu, Hố Tùng Mậu Câu 87. Nguyễn Ái Quốc dự cuộc hợp Đại Hội Đồng cuẢ Liên đoàn chống đế quốc, từ 9-12/12/1927 tại thành phố nào? Answer: Béclin Câu 88. Nguyễn Ai Quốc viết 1 bức thư gửi cho cán bộ của quốc tế cộng sản có đoạn viết “đồng chí có thể hình dung nơi tôi đang sống trong một tình trạng tinh thần và vật chất như thế nào không: biết là c ó nhiều công việc nhưng không thể làm gì được, ăn không ngồi rồi, không có tiền, sống ngày nào hay ngày ấy ,mà không được phép hoạt động,…..” bu8c1 thư đó Nguyễn Ái Quốc viết khi nào?
 87. 87. Answer: 4/1928 Câu 89. Nhuyễn Ái Quốc được ban chấp hành trung ương Quốc Tế Cộng sảnra quyết định đồng ý để Người trở về đông dương theo nguyện vọng vào thởi gian nào? Answer: 4/1928 Câu 90. Nguyễn Ái Quốc rời nước Đức đến Thái Lan vào thời gian nào? Answer: 6/1927 Câu 91. Nguyễn Ái Quốc từ Italia đáp tàu Nhật Bản đi Xiêm vào thời gian nào? Answer: 6/1928 Câu 92. Nguyễn Ái quốc xuất hiện ở Bản Đông miền trung nước Xiêm vào thời gian nào? Answer: 7/1928
 88. 88. Câu 93. Tại Xiêm( Thái Lan ), Nguyễn Ái Quốc lấy tên là Chín, mọi người tôn trọng gọi là thầu Chín (Ông già Chín ) từ thời gian nào? Answer: 8/1928 Câu 94. Nguyễn Ái Quốc đã dịch 2 cuốn “ Nhân loại tiến sử hoá” và “ Cộng sản A.B.C” lúc đang ở Xiêm là vào lúc nào? Answer: 1928 Câu 95. Nguyễn Ái Quốc bị toá án Vinh( Nghệ An) xử vắng mặt và bị khép vào tội tử hình vào thời gian nào? Answer: 10/1929 Câu 96. Nguyễn Ái Quốc rời Xiêm đi Trung Quốc vào thời gian nào? Answer: 11/1929 Câu 97. Nguyễn Ái Quốc đến trung quốc chuẩn bị hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng Sản Việt Nam vảo thời gian nào?
 89. 89. Answer: 12/1929 Câu 98. Theo Nguyễn Ái Quốc, ai “ là người đẩu tiên đặt cơ sởc ho 1 thời đại mới, thật sự cách mạng trong các thuộc địa” Answer: V.I.Lênin Câu 99. Câu: “ Cách mệch là phá cái cũ đổi ra cái mới, cái xấu đổi ra cái tốt”. Trích từ tác phẩm nào cuả Hồ Chí Minh? Answer: Đường Cách Mệnh Câu 100. Câu: “ chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản” được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh? Answer: Chính cương vắn tắt của Đảng Câu 101. Ngày 1/5/1930 Nguyễn Ái Quốc hoạt động ở đâu? Answer: Xiêm
 90. 90. Câu 102. Nguyễn Ái Quốc bị bắt ở Hồng Kông vào thời gian nào? Answer: 6/1931 Câu 103. Khi bị bắt Nguyễn Ái Quốc mang thẻ căn cước có tên gì? Answer: Tống Văn Sơ Câu 104. Nguyễn Ái Quốc bị thực dân Anh giam ở Hồng Kông vào thời gian nào? Answer: 6/1931 – 1/1933 Câu 105. Ai là người có công lớn trong việc cứu Nguyễn Ái quốc ra khỏi nhà tù thực dân Anh ở Hồng Kông? Answer: Luật sư Lôdơbai ( Lôdơdi) Câu 106. Nguyễn ái quốc đã viết thư gửi 1 đồng chí ở Quốc Tế cộng sản yêu cầu được giao công việc sau một số năm ở tình trạng không hoạt động, kể từ khi bị Anh bắt giam ở Hông Kông. bức thư đó viết vào lúc nào?
 91. 91. Answer: 6/1938 Câu 107. Đại Hội VII Quốc tế cộng sản (6/1935), Hồ Chí Minh đã cùng đoàn đại biểu Đảng cộng sản Đông Dương tham dự gồm có những ai? Answer: Lê Hồng Phong, Nguyễn thị Minh Khai, Hoàng Văn Nọn Câu 108. Ai là người không phải là đại biểu của Đảng Cộng Sản Đông Dương tham dự Đại Hội VII Quốc tế thanh niên 25/9/1935 ở Mátxcơva )? Answer: Nguyễn Ái Quốc Câu 109. Từ 10/1934 – 1935, Hồ Chí Minh học ở trường quốc tế V.I.Lênin. :Lúc này Bác lấy tên là gì? Answer: Lin Câu 110. Hố Chí Minh được tuyển chọn vào lớp nghiên sinh do viện nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa mở vào thời gian nào? Answer: 1/1/1937 – 31/12/1937
 92. 92. Câu 111. Đề tài do Nguyễn Ái Quốc nghiên cứu ở lớp nghiên cứu sinh do Viện Nghiên Cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa mở vào năm 1937 là đề tài gì? Answer: Vấn đề dân tộc và thuộc địa Câu 112. Nghuên cứu sinh Nguyễn Ái Quốc rời Liên Xô để về Phương đông vaò thời gian nào? Answer: 10/1938 Câu 113. Nguyễn Ái quốc tham gia phong trào cách mạng ở Trung Quốc vào thời gian nào? Answer: 10/1938 – 12/1940 Câu 114. Tham gia giải phóng quân Trung quốc, với phù hiệu Bát Lộ Quân, Nguyễn Ái Quốc được phong quân hàm gì? Answer: Thiếu tá Câu 115. Từ Quảng Tây, Nguyễn Ái quốc đã lien lạc được với Đảng Cộng Sản Đông dương vào thời gian nào?
 93. 93. Answer: 2/1940 Câu 116. Năm 1939, khi còn ở Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã viết nhiều bài đăng báo công khai của Đảng cộng sản Đông dương xuất bản tại hà Nội từ tháng 1/1939. Tớ báo đó là? Answer: Notre Voix ( tiếng nói của chúng ta ) Câu 117. Năm 1939, sau 2 lần không bắt liên lạc được vơí Đảng Cộng Sản Đông Dương, ở Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã làm gì để hy vọng chấp nối được liên lạc? Answer: Viết bài đang báo? Câu 118. thời kỳ 1939 – 1940, khi hoạt động ở Trung quốc, Nguyễn Ái quốc mang bí danh Answer: Vương Câu 119. Nguyễn Ái Quốc đã tham dự khoá huấn luyện quân sự ở Hàm Dương –Hồ Nam do Quốc dân Đảng và Đảng Cộng Sản TRung quốc hợp tác tổ chức vào thời gian nào? Answer: 2/1940 - -8/1940
 94. 94. Câu 120. Đầu 6/1940, Nguyễn Ái Quốc đã cử 2 người đi Diên An học trường quân chính và Người dặn đi dặn lại: “ cố gắng học thêm quân sự”? Answer: Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng Câu 121. Hồ Chí Minh về nước trực tiềp lãnh đạo phong trào cách mạng từ? Answer: 28/1/1941 Câu 122. Địa danh đầu tiên mà Hồ Chí minh đặt chân đến khi mới về nước, tại Cột Mốc 108 trên biên giới Việt-Trung thuộc huyện nào của tỉnh Cao Bằng? Answer: Hà Quảng Câu 123. Hồ Chí Minh thí điểm xây dựng Mặt trận Việt Minh đầu tĩên ở tỉnh nào? Answer: Cao Bằng Câu 124. Tại Pác Pó, Hồ chí Minh dịch ra tiếng việt cuốn sách nào để làm tài liệu huấn luyện cán bộ?
 95. 95. Answer: Lịch sử đảng Cộng sản Nga Câu 125. Nguyễn Aí Quốc viết tác phẩm “ Lịch sử nước ta” vcảo năm nào?] Answer: 1941 Câu 126. Về đến Cao Bằng, Nguyễn Ái Quốc đã dung bí danh nào để hoạt động? Answer: Già Thu Câu 127. Núi Các Mác, suối Lênin là những ngọn núi, con suối được Hồ Chí Minh đặt tên, hiện nay thuộc tỉnh nào? Answer: Hà Quảng, Cao Bằng Câu 128. Năm 1941, Nguyễn Ái Quốc viết 1 tác phẩm mở đầu có câu: “ Dân ta phải biết sử ta Cho tường gốc tíchnước nhà việt Nam” Answer: Lịch sử nước ta
 96. 96. Câu 129. Hội nghị BCH Trung Ương Đảng VIII, họp 5/1941 do Nguyễn Ái Quốc chủ toạ, có mặt những ai? Answer: Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ Câu 130. “ trong lúc này, quyền lợi của dân tộc là cao hơn hết thảy”. Đó là khẳng định của hội nghi Trung Ương nào? Answer: TW8 ( 5/1941) Câu 131. Theo đề nghị của NGuyễn Ái Quốc, mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam được lấy tên là “ Việt Nam độc lập đồng minh”., gọi tắt là “ Việt Minh” vào thời gian nào? Answer: 19/5/1941 Câu 132. Nguyễn Ái Quốc lấy tên là Hồ chí Minh lên đướng đi Trung Quốc để liên lạc với các lực lượng đồng minh chống chiến tranh pháp xít vào thời gian nào? Answer: 8/1942 Câu 133. Hồ chí Minh bị chính quyền Quốc fân Đảng Trung Hoa bắt và giam giữ trong thời gian nào?
 97. 97. Answer: 8/1942 – 9/1943 Câu 134. Trong thời gian hơn một năm, chình quyển Tưởng Qiới Thạch đã giải Hồ Chí Minh qua mấy nhà tù ở 13 huyện thuộc tỉnh Quảng Tây( Trung quốc)? Answer: 30 nhà tù Câu 135. Thời gian giam giữ trong các nhà tù ở Quãng Tây ( Trung Quốc), Hồ chí Minh đã viết tập thơ “ Nhật ký trong tù”. có bao nhiêu bài? Answer: 134 bài Câu 136. Bài thơ: “ Gạo đem vào giã bao đau đớn, gạo giã xong rồi, trắng tựa như bông. Sống ở trên đời người củng vậy; gian nan rèn luyện mới thành công” ở trong tác phẩm ? Answer: Nhật ký trong tù Câu 137. Ra khỏi nhà tù của Tưởng Giới Thạch, hồ chí Minh ở tại Trung Quốc tham gia 1 số hoạt độngcủa Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh hội, khi nào Hồ chí Minh về nước? Answer: 9/1944
 98. 98. Câu 138. Sau khi về nước, Hồ Chí Minh viết thư gửi đồng bào toàn quốc, chuẩn bị triệu tập Đại Hội quốc dân, Người khẳng định “ cơ hội cho dân ta giải phóng ở trong 1 năm hoặc hơn năm nưã. Thời gian rất gấp. Ta phải làm nhanh” . Víêt vào năm? Answer: 10/1944 Câu 139. 12/1944, Hồ Chí Minh triệu tập 1 số cán bộ về Pác Pó để phổ biến chủ trương thành lập Quân Qiải Phóng. Ai là người được Hồ Chí Minh chỉ định đảm nhiệm công tác này? Answer: Võ Nguyên Giáp Câu 140. Đội việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập? Answer: 22/12/1944 Câu 141. Hồ Chí Minh bắt đầu cuộc hành trình rời Pác Pó về Tân Trào vào? Answer: 4/5/1945 Câu 142. Cuộc hành trình từ Pác Pó về Tân Trào của Hồ Chí Minh kéo dài?
 99. 99. Answer: 4/5/1945 – 21/5/1945 Câu 143. Hồ Chí Minh, ban thuờng vụ TW Đảng và Tổng Bộ Việt Minh đã thành lập Uỷ Ban khởi nghĩa toàn quốc vào? Answer: 13/8/1945 Câu 144. “Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà giải phóng cho ta”. Lời kêu gọi đó vào thơì gian? Answer: 8/1945 Câu 145. 12/8/1945 hồ Chí Minh nhận được tin Nhật chấp nhận ngừng bắn qua kênh thong tin? Answer: Đài thu thanh Câu 146. Hồ Chí Minh bắt đầu rời Tân Trào về Hà Nội khi nào? Answer: 22/8/1945
 100. 100. Câu 147. “ Dù phải đốt cháydãy trường sơn cũng phải giành cho được độc lập” câu nói đó vào thời gian nào? Answer: 8/1945 Câu 148. Cuối tháng 7/1945, tại lán Nà Lừa, Hồ Chí Minh đã chỉ thị: “ Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hi sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải cương quyết giành cho được độc lập”. Ai đã được Bác trực tiếp truyền đạt chỉ thị này? Answer: Võ Nguyên Giáp Câu 149. 13/8/1945, 1 cuộc hội nghị được triệu tập theo để nghị của Bác, hội nghị đã nhận định “ cơ hội rất tốt cho ta giành chính quỳên độc lập đã tới”. đó là hội nghị nào? Answer: Hội nghị toàn quốc của Đảng Câu 150. “ Hỡi đồng bào yêu quý? Giờ quýet định cho vận mệnh dân tộc đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy dem sức ta mà giải phóng cho ta”. Đoạn văn trễn trích từ văn kiện nào? Answer: Lời kêu gọi Tổng khởi nghĩa của Chí Minh
 101. 101. Câu 151. Hồ Chí Minh soạn thảo tuyên ngôn độc lập tại nhà số 48, Hàng Ngang, Hà Nội, vào thời gian nào? Answer: 28-29/8/1945 Câu 152. “ Tất cả các dân tộc trên thế giớí đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cùng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Câu nói đó trong văn kiện nào? Answer: Tuyên Ngôn Độc Lập Câu 153. “ Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững độc lập, tự do ấy”. Answer: Tuyên Ngôn Độc Lập Câu 154. 8/9/1945 Hồ Chí Minh đã ký sắc lệch bổ nhiệm ai làm cố vấn chính phủ lâm thơì nước Việt Nam dân chủ cộng hoà? Answer: Vĩnh Thuỵ Câu 155. 11/10/1945 Hồ Chí Minh đã dự Lễ lên đường của đoàn quân tiễu trừ giặc đói diễn ra ở đâu?
 102. 102. Answer: Nhà hát lớn Hà Nội Câu 156. Uỷ ban dự thảo hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà do ai làm trưởng ban: Answer: Hồ Chí Minh Câu 157. :Bác Hố viết: “Nay chúng ta đã giành được quyền độc lập, một trng những công việc phải thực hiện cấp tốc trong lúc này, là nâng cao dân trí… . Phụ nữ lại càng cần phải học, đã lâu chị em bị kìm hãm, đây là lúc chị em phải cố gắng để kịp nam giới”. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào của Hồ Chí Minh Answer: Chống nạn thất học Câu 170. “Đã hơn một tháng nay, anh chị em đã chíên đấu cực kỳ anh dũng. Toàn thể đồng bào Việt Nam đều cảm động. Những gương hy sinh anh dũng của các bạnđã sang rọi khắp nước. Những chiến công oanh liệt của các bạn đã làm cho toàn thể đồng bào them kiên quyết”. Đoạn trích này trong thư Hồ Chí Minh gửi cho nơi nào? Answer: Thanh niên Nam Bộ Câu 171. Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ tặng đồng bào miền nam danh hiệu gì vào 12/1946?
 103. 103. Answer: Thành đồng tổ quốc Câu 172. Hồ Chí Minh thành lập Chính phủ Liên hiệp Lâm thời và cùng chính phủ ra mắt đồng bào vào thời gian nào? Answer: 1/1/1946 Câu 173. Năm 1946, Hồ Chí Minh đã đón ai từ Nghệ an ra thăm? Answer: Bà Nguyễn Thị Thanh và Ông Nguyễn Sinh Khiêm. Câu 174. Trong lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu, Hồ Chí Minh viết: “ Ngày mai, là một ngày cả quóc ta lên con đường mới mẻ….vì ngày mai là ngày Tổng tuyển cử, vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ của mình”. Lời kêu gọi đó Hồ Chí Minh viết vào lúc nào? Answer: 5/1/1946 Câu 175. 1/1/1946, Hồ Chí Minh thành lập chính phủ lien hiệp lâm thời và cùng Chính Phủ ra mắt đồng bào ở đâu?
 104. 104. Answer: Nhà hát lớn Câu 176. Mùa xuân 1946, nói chuyện với linh mục Hồ Ngọc Cẩm ( giáo sứ phật Bắc Ninh), Hồ Chí Minh có nhắc đến một giáo dân yêu nước:” tuy ông được sang pháphọc tập, lại từng làm việc cho Soái Phủ Phápmấy năm ở Sài Gòn. Thế mà ông ta đã gửi lên triều đình Tự Đức nhiều bản sớ tấu bàn việc chỉnh tu võ bị, cạnh tân đất nước. Ngày ấy, triều đình không lắng nghe ông ta. Giá như biết làm theo một số diềukiến nghị thì chắc cũng đã bớt được nhiều khó khăn”. Giáo dân ấy là ai? Answer: Nguyễn Trường Tộ Câu 177. Ai là người được Hồ Chí Minh uỷ nhiệm vào Nam Bộ với đoàn đại biểu Pháp để giải thích và thi hành hiệp định Sơ bộ 6/3/1946? Answer: Hoàng Quốc Việt và Huỳnh Văn Tuyển Câu 178. Hồ Chí Minh nói: “ tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bật, là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn được tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành” vào thời gian nào? Answer: 21/11/1946
 105. 105. Câu 179. “ tôi có thể tuyên bố trước quốc hội rằng, Chính phủ này đã tỏ rõ cài tinh thần quốc dân lien hiệp ….Chính phù này là chính phủ toàn quốc, có đủ nhân tài Trung, Nam, Bắc tham gia”. Đó là lời tuyên bố của Hồ Chí Minh sau khi thành lập chính phủ mới, khômh có bọn phản động tham gia. Chính phủ đó thành lập khi nào? Answer: 3/1946 Câu 180. “ Hiến phàp đó tuyên bồ với thế giới nước Việt Nam đã độc lập. Hiến pháp đó tuyên bố vời thế giớidân tộc Việt Nam đã có đủ mọi quyền tự do…. Chính phủ cố gắng làm theo đúng ba chính sách: Dân sinh, Dân quyền và Dân tộc”. Đó là l7òi phát biểu của Hồ Chí Minh trong kỳ họp thứ 2 Quốc Hội khoá I thông qua Hiến pháp đầu tiên của nước ta. Kỳ họp đó diễn ra? Answer: 3/1946 Câu 181. “Đồng bào Nam bộ là dân Việt Nam. Sông có thể cạn núi cò thể mòn, song chân lý đó không baogiờ thay đổi!” câu nói đó trích trong văn kiện nào của Hố Chí Minh? Answer: Thư gửi đồng bào Nam bộ 31/5/1946 - 9 -
 106. 106. Câu 182. “ Cả đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc, và hạnh phúc củaquốc dân….Bất kỳ bao giờ, bất kỳ ở đâu, tôi cũng chỉ có theo đuổi một mục đích, làm cho ích quốc lợi dân”. Câu nói trích từ bài nói chuyện của Hố Chí minh trước khi người sang Pháp. buổi mít tinh đó được tổ chức vào thời gian nào tại Hà Nội? Answer: 30/5/1946 Câu 183. “ Tôi, Hồ Chí Minh, suốt đời đã cùng đồng bào chiến đấu cho độc lập của tổ quốc. Tôi thà chết chứ không bao giờ bàn nước” là câu nói của Hồ Chí Minh về Hiệp Định Sơ Bộ 6/3 tại đâu? Answer: Nhà hát lớn Hà Nội Câu 184. 27/5/1946, Hội đồng chính phủ đã quyết định chọn ai thay Hồ Chí minh giữ chức vụ Chủ Tịch nước trong hki người đi vắng? Answer: Huỳnh Thúc Kháng Câu 185. 1946, Huỳnh Thúc Kháng thay mặt Hồ Chí Minh giữ chức vụ chủ tịch nước khi Hồ chí Minh đi đâu? Answer: Pháp
 107. 107. Câu 186. Trong thời gian Hồ Chí Minh đi Pháp, ai đã lập ra” Chính phủ lâm thời của nước Cộng Hoà Nam Kỳ? Answer: Bảo Đại Câu 187. TRong thời gain Hồ Chí Minh đi Pháp, Ngươi không làm gì? Answer: Dự đại hội Phôngtennơblô Câu 188. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc diễn văn kỷ niệm Quốc khánh đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ở đâu? Answer: Paris Câu 189. Để tìm kiếm nhân tài chi đất nước, Hồ Chí Minh viết bài Tìm người tài đức trong đó có đoạn:” E vì Chính phủ lhông nghe đến, không nhìn khắp, đến nỗi các bận tài nhân không thể xuất thân”. Hãy cho biết bài bào này đăng trên báo nào? Answer: Báo cứu quốc Câu 190. 12/1946, Hồ Chí Minh đã giao nhiệm vụ cho ai lên Việt Bắc chuẩn bị căn cứ để di chuyển cơ quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước khi cần thiết?
 108. 108. Answer: Nguyễn Luơng Bằng Câu 191. Hồ Chí minh bắt đầu chuyển đến ở và làm việc tại làng Vạn Phúc, Hà Dông từ khi nào? Answer: 3/12/1946 Câu 192. 24/12/1945, Hồ Chí Minh đã gặp ai để thoả thuận những điều kiện hợp tác giữa Việt Minh và Việt Nam Quốc Dân Đảng? Answer: Nguyễn Hải Thuần và Vũ Hồng Khanh Câu 193. 5/1/1946 Hồ Chí Minh đã dự lễ mít tinh của hơn 2 vạn đồng bào Hà Nội ủng hộ cuộc bầu cử Quốc hội. Cuộc mít tinh đó diễn ra ở đâu? Answer: Quảng trường Ba Đình Câu 194. 28/1/1946, Hồ Chí minh viết một bài đăng bào cứu quốc, có đoạn viết: “ Tôi phải nói thật: những thành công là nhờ các đồng chí cố gắng. Những khuyết điểm kể trên là lỗi tại tôi. Người đời không phải thánh thần. khômh ia tránh khỏi khuyết điểm. Chúng ta không sợ có khuyết điểm, nhưng chỉ sợ không biết kiên quyết sửa nó đi” bài báo đó có tên gì?
 109. 109. Answer: Tự phê bình Câu 195. “ Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Đây là đoạn trích trong thư Bác Hồ gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp tết năm nào? Answer: 1946 Câu 196. “ Làm việc nước bây giờ là hy sinh, là phấn đấu, quên lợi riêng mà nghĩ lợi chung. Những ai muốn làm cách mạng thì nhất định không nên bầu”. Bác viết câu đó trong văn kiện nào? Answer: Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu Câu 197. “ Nhũng người trúng cử, sẽ phải ra sức giữ vững nền độc lập của Tổ Quốc, ra sức mưu cầu hạnh phúc cho đồng bào. Phải luôn luôn nhớ và thực hành câu: vì lợi nuớc quên lợi nhà; vì lợi chung, quên lợi riêng”. Viết vào thời gian nào? Answer: 5/1/1946 Câu 198. 6/1/1946 Hồ Chí Minh tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khoá I tại địa điểm nào? Answer: Phố Hàng Gai
 110. 110. Câu 199. 16/2/1946, Hồ Chí Minh đã thảo luận với ai về những vấn đề chính để đi tới Hiệp định Sơ bộ 6/3, đồng thời thoả thuận dung chử” Chính phủ tự quyết” thay cho chữ” tự do của Chính phủ” trong văn bản của hiệp định? Answer: J.Xanhtơni Câu 200. “ Trung, Nam, Bắc là dân nướcViệt Nam. Chúng ta đều chung 1 tổ tiên dòng họ, đều là ruột thịt an hem… Không ai có thể chia rẽ con 1 nhà, không ai có thể chia re nước Pháp, thì cùng không ai có thể chia rẽ Việt Nam ta”. Đoạn văn trên trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh? Answer: Thư gửi đồng bào toàn Quốo Câu 201. “ Một ngày mà Tổ Quốc chưa thống nhất, đồng bào còn chịu khổ là 1 ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên”. điều khẳng định trên đây được trích từ lời tuyên bố với quốc dân sau khi Hồ Chí Minh đi Pháp về. Đó là ngày? Answer: 23/10/1946 Câu 202. “ Không chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất không chịu bán mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. :Lời khẳng định đanh thép ấy được trích trong” Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Hồ Chí Minh. Lời kêu gọi đó được viết vào?
 111. 111. Answer: 19/12/1946 Câu 203. Hồ Chí Minh viết” Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” tại? Answer: Làng Vạn Phúc, Hà Đông Câu 204. “ Dù phải gian lao kháng chiến với một long kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta”. Câu trên đây được trích từ đâu? Answer: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chí Minh Câu 205. Trong Quốc lệnh được Hồ Chí minh công bố, quy định 10 điểm thưởng và 10 điểm phạt nêu rõ: “ Trong 1 nước thưởng phạt phải nghiêm minh thì nhân dân mới yên ổn, kháng chiến mới thắng lợi, kiến quốc mới thành công”. Quốc lệnh đó công bố vào ngày nào? Answer: 26/1/1947 Câu 206. Nhân dịp tết trung thu, chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho thiếu niên nhi đồng, mở đầu bức thư Người viết: “ Trung thu trăng sang như gương Bác hồ ngắm cảnh, nhớ thương nhi đồng…..
 112. 112. …Gửi cho các cháu, tỏ long nhớ nhung” Đó là tết trung thu năm nào? Answer: 1951 Câu 207: “ Chúng ta quyết đánh thắng trận này. Để đánh thắng trận này, các chiến sĩ ở mặt trận phải kêin quyết, dũng cảm trăm phần trăm. Thắng lợi ở mật trận này là thắng lợi chung của các chiến sĩ toàn quốc”. Đoạn văn trên trích từ Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh về 1 chiến dịch quan trọng, đích thân Người cũng ra mặt trận. Đó là chiến dịch: Answer: Cao- Bắc- Lạng Câu 208. Tham ô, lãng phí và bệnh quan lieu, dù cố gắng hay không, cũng là bạn đồng minh của thực dân và phong kiến….Nó làm hỏng tinh thần trong sạch và ý chí khắc khổ của cán bộ ta, nó phá hoại đạo đức cách mạng của ta là cần, kiệm. liêm, chính”. Câu nói đó của Hố Chí minh được trích trong tác phẩm nào? Answer: Bài nói nhân dịp phát động phong trào sản xuất và tiếp kiệm
 113. 113. Câu 209. Trong lời kết thúc buổi ra mắt của Đảng Lao động việt Nam, Hồ Chí Minh nói: “ mục đích của Đảng Lao động Việt Nam có thể gồm 8 chữ: ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN, PHỤNG SỰ TỔ QUỐC”. Buổi ra mắt đó vào lúc nào? Answer: 3/3/1951 Câu 210. Chống tham ô, lãng phí và bệnh quan lieu tham cũng quan trọng và cần kíp như việc đánh giặc trên mặt trận”. Hồ Chí Minh nói điều trên vào thời gain nào? Answer: 1952 Câu 211. Hồ Chí minh khẳng định: “ Nay tuychâu chấu đá voi . Nhưng mai voi sẽ bị lòi ruột ra” Điều khẵng định trên vào thời gian nào? Answer: 2/1951 Câu 212. Khi trao nhiệm vụ cho 1 vị tướng, 1/1/1954, Hồ Chí Minh nói: “ Trao cho chú toàn quyền quyết định. Trận này quan trọng, phải đánh cho thắng! Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh” Vị tướng được trao nhiệm vụ là?

×