Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Óðгийн ýð¿¿ë ìýíäèéí
үнэлгээ
Ulaanbaatar University,
School of Nursing
Óðãèéí ýñýí ìýíä òîðèíîæ áóéã ¿íýëýõ

1. Fetal movement
2. Fetal growth
3. Fetal heart beat
Óðãèéí õºäºë㺺í
Óðãèéí ºñºëò
...
Óðãèéí ýñýí ìýíä ºñºí òîðèíîæ áóéã ¿íýëýõ

Óðãèéí õºäºë㺺í
Óðãèéí ýõíèé õºäºë㺺í 16-20 äîëîî
õîíîãèéí äàðàà õºäºë㺺í èõ...
Óðãèéí õºäºë㺺í íü óðàã ýñýí ìýíä ºñºí
òîðèíîæ áóéã èëòãýõ õàìãèéí ñàéí
äîõèî þì.
Óðàã ýñýí ìýíä ºñºí òîðèíîæ áóéã ¿íýëýõ
íü
Óðãèéí ºñºëò
Óìàéí ºíäºð íü æèðýìñíèé äîëîî õîíîãòîé
ìàø îéðõîí òààðäàã
Óìàéí º...
Óðãèéí ºñºëò
18-32 äîëîî õîíîãòîéä óìàéí ºíäðººð
óðãèéí ºñºëòèéã ¿íýëæ, óðãèéí
õýäýí äîëîî õîíîãòîéã òîîöîæ
ãàðãàæ áîëíî.
Óìàéí ºíäðèéã õýìæèõ
Äàâñàã õîîñîí áàéíà
Ñèìïèçèç ¿åíèé ÿñíààñ
Óìàéí îðîé õ¿ðòýë õýìæèíý
.
Òóõàéëáàë óðãèéã õýìæèõýä 30 ñì áàéâàë óðàã
îéðîëöîîãîîð 28-32 äîëîî õîíîãòîé ãýñýí ¿ã
Óðãèéí ýñýí ìýíä áàéãàà ýñýõèéã ¿íýëýõ íü

Óðãèéí ç¿ðõíèé öîõèëò
Óðãèéí ç¿ðõíèé öîõèëò íü äîïëåðîîð1112 äîëîî õîíîãòîéä ñî...
Doppler
Ургийн зүрхний цохилт
Óðãèéí ç¿ðõíèé öîõèëò íü
ìèíóòàíä 120-160 áàéíà
Ургийн эрүүл мэндийн үнэлгээ
Óðãèéí ç¿ðõíèé öîõèëò
Ç¿ðõíèé õýâèéí öîõèëò áîëîí
õýìíýë íü óðàã õýâèéí
ºñºæ òîðèíîæ áàéãààãè...
Listening to fetal heart beat
with a fetascope
Óðãèéí ç¿ðõíèé öîõèëò íü
àðààñàà ñàéí ìýäðýãääýã.
Òýìòðýõ àðãûã õýðýãëýí
óðãèéí íóðóóã òýìòýð÷ áîëíî
Leopold Maneuvers
Fetal Monitor Machine
Óðãèéí õÿíàëòûí ìàøèí
Early deceleration
Ýõíèé õóðäñàë
Late Deceleration
Õîæóó ¿åèéí õóðäñàë
Variable Deceleration
Õóâüñàìòãàé õóðäñãàë
Assessing fetal well being

Õýò àâèàí øèíæèëãýý
íü ºðòºã ºíäºðòýé ÷ ¿ð
ä¿íòýé àðãà þì
Ultrasound
Хэт авиан шинжилгээ
1Эхний гурван сартайд хэрэглэх:
a) Жирэмснийг эрт үед нь баталгаажуулах,
төрөх өдрийг тодор...
Ultrasound Хэт авиан жинжилгээ
Хоёр дахь гурван сартай
a) Ургийн өсөлт, жин болон наслалтыг үнэлэх
b) Үтрээнээс цус гарвал...
Fetal breathing
movement
Ургийн
амьсгалын
хөдөлгөө

At least one episode of breathing movements
Absent respiration or epis...
Ultrasound of Fetus
Early twin pregnancy
7. fetal assessment
7. fetal assessment
7. fetal assessment
7. fetal assessment
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

7. fetal assessment

341 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

7. fetal assessment

 1. 1. Óðгийн ýð¿¿ë ìýíäèéí үнэлгээ Ulaanbaatar University, School of Nursing
 2. 2. Óðãèéí ýñýí ìýíä òîðèíîæ áóéã ¿íýëýõ 1. Fetal movement 2. Fetal growth 3. Fetal heart beat Óðãèéí õºäºë㺺í Óðãèéí ºñºëò Óðãèéí ç¿ðõíèé öîõèëò
 3. 3. Óðãèéí ýñýí ìýíä ºñºí òîðèíîæ áóéã ¿íýëýõ Óðãèéí õºäºë㺺í Óðãèéí ýõíèé õºäºë㺺í 16-20 äîëîî õîíîãèéí äàðàà õºäºë㺺í èõýâ÷ëýí ìýäðýãääýã
 4. 4. Óðãèéí õºäºë㺺í íü óðàã ýñýí ìýíä ºñºí òîðèíîæ áóéã èëòãýõ õàìãèéí ñàéí äîõèî þì.
 5. 5. Óðàã ýñýí ìýíä ºñºí òîðèíîæ áóéã ¿íýëýõ íü Óðãèéí ºñºëò Óìàéí ºíäºð íü æèðýìñíèé äîëîî õîíîãòîé ìàø îéðõîí òààðäàã Óìàéí ºíäðººð íü óðãèéí ºñºëò ìóó áàéãàà ýñýõèéã ýñâýë èõýð áàéíà óó ãýäãèéã òîäîðõîéëîõ áîëîìæòîé
 6. 6. Óðãèéí ºñºëò 18-32 äîëîî õîíîãòîéä óìàéí ºíäðººð óðãèéí ºñºëòèéã ¿íýëæ, óðãèéí õýäýí äîëîî õîíîãòîéã òîîöîæ ãàðãàæ áîëíî.
 7. 7. Óìàéí ºíäðèéã õýìæèõ Äàâñàã õîîñîí áàéíà Ñèìïèçèç ¿åíèé ÿñíààñ Óìàéí îðîé õ¿ðòýë õýìæèíý
 8. 8. . Òóõàéëáàë óðãèéã õýìæèõýä 30 ñì áàéâàë óðàã îéðîëöîîãîîð 28-32 äîëîî õîíîãòîé ãýñýí ¿ã
 9. 9. Óðãèéí ýñýí ìýíä áàéãàà ýñýõèéã ¿íýëýõ íü Óðãèéí ç¿ðõíèé öîõèëò Óðãèéí ç¿ðõíèé öîõèëò íü äîïëåðîîð1112 äîëîî õîíîãòîéä ñîíñîãääîã.
 10. 10. Doppler
 11. 11. Ургийн зүрхний цохилт Óðãèéí ç¿ðõíèé öîõèëò íü ìèíóòàíä 120-160 áàéíà
 12. 12. Ургийн эрүүл мэндийн үнэлгээ Óðãèéí ç¿ðõíèé öîõèëò Ç¿ðõíèé õýâèéí öîõèëò áîëîí õýìíýë íü óðàã õýâèéí ºñºæ òîðèíîæ áàéãààãèéí øèíæ òýìäýã
 13. 13. Listening to fetal heart beat with a fetascope
 14. 14. Óðãèéí ç¿ðõíèé öîõèëò íü àðààñàà ñàéí ìýäðýãääýã. Òýìòðýõ àðãûã õýðýãëýí óðãèéí íóðóóã òýìòýð÷ áîëíî
 15. 15. Leopold Maneuvers
 16. 16. Fetal Monitor Machine Óðãèéí õÿíàëòûí ìàøèí
 17. 17. Early deceleration Ýõíèé õóðäñàë
 18. 18. Late Deceleration Õîæóó ¿åèéí õóðäñàë
 19. 19. Variable Deceleration Õóâüñàìòãàé õóðäñãàë
 20. 20. Assessing fetal well being Õýò àâèàí øèíæèëãýý íü ºðòºã ºíäºðòýé ÷ ¿ð ä¿íòýé àðãà þì
 21. 21. Ultrasound Хэт авиан шинжилгээ 1Эхний гурван сартайд хэрэглэх: a) Жирэмснийг эрт үед нь баталгаажуулах, төрөх өдрийг тодорхойлох b) Эмгэг жирэмслэлтийг оношлох c) Умайн доторх ерөндөгийг илрүүлэх d) Ихэсийн байрлалыг тогтоох e) Ураг ихэр эсэхийг тодруулах
 22. 22. Ultrasound Хэт авиан жинжилгээ Хоёр дахь гурван сартай a) Ургийн өсөлт, жин болон наслалтыг үнэлэх b) Үтрээнээс цус гарвал ихэсийн ховхролт болж байгаа эсэхийг шалгах c) Ургийн байрлалыг тогтоох d) Ургийн гаж хөгжлийг тогтоох e) Ургийн амьдрах чадварыг үнэлэх гэж f) Биофизикийн Оноог тодорхойлох гэж g) Ургийн шингэний хэмжээг тогтоох гэж h) Ургийн буюу амионы шингэнг хатгалт хийж авахад чиглүүлэн зааварчлах
 23. 23. Fetal breathing movement Ургийн амьсгалын хөдөлгөө At least one episode of breathing movements Absent respiration or episode of breathing at lasting 30 seconds in 30 minute period movements lasting at least 30 seconds in a Biophysical Profile Биофизикийн оноо 30 минутын хугацаанд 30 секунд үргэлжлэх 30 minutes period амьсгалын хөдөлгөөн хамгийн багадаа нэг 30 минутын хугацаанд 30 секунд үргэлжлэх байна амьсгалын хөдөлгөөн байхгүй буюу амьсгалахгүй Gross body movement Бүх биеийн хөдөлгөөн At least 3 separate and distinct episode of body limb movements in 30 minutes 30 минутанд хавирганы хөдөлгөөн хамгийн багадаа гурван удаа байна Two or fewer episode of body or limb movement in 30 minutes 30 минутанд хавирганы хөдөлгөөн хоёр буюу түүнээс цөөн байна Fetal tone Ургийн тонус At least one episode of extension and flexion of fetal extremities or the spine Ургийн мөчид эсвэл нуруу хамгийн багадаа нэг удаа хөдөлнө. Slow extension with return to partial flexion or movement of limb in full extension only or no movement Гар хөлөө хөдөлгөхдөө маш аажуу, хавирганы хөдөлгөөн сайн байгаач өөр хөдөлгөөн байхгүй Amniotic fluid volume Ургийн шингэний хэмжээ At least one pocket of amniotic fluid measuring at least 2cm in vertical diameter Босоо диаметрт хамгийн багадаа 2 смын хэмжээтэй амионы шингэн хамгийн багадаа нэг покет байна. Either pocket of fluid is less then 2 cm in vertical diameter or no pocket Босоо диаметрт үзэхэд 2 смт нэг покет хүрэхтэйгүйтэй эсвэл юу ч байхгүй Fetal heart reactivity Ургийн зүрхний үйл ажиллагаа Two or more accelerations of the fetal heart 0f at least 15beats/min above base line and the lasting at least 15 seconds associated with fetal movement within 20 minutes Хорин минутанд ургийн хөдөлгөөнтэй холбоотойгоор хамгийн багадаа 15 мекундэнд үндсэн шугамнаас хамгийн багадаа минутанд 15 зүрхний цохилт байгаагаас хоёр болон түүнээс дээш өсөлт харагдана. Less then two accelerations or acceleration less then 15beates/min in a 20 minute period 20 минутанын хугацаанд минутанд 15 цохилтоос бага байх ба өсөлт нь 2 буюу түүнээс бага байна.
 24. 24. Ultrasound of Fetus
 25. 25. Early twin pregnancy

×