Pakhuis de zwijger

148 views

Published on

  • Be the first to comment

Pakhuis de zwijger

  1. 1. akhuis De Zwijger msterdam: en bijzondermonumentn ere hersteld
  2. 2. Pakhuis de Zwijger in Amsterdam is een van delaatste overgebleven originele pakhuizen aanhet Ij. Architectenbureau Van Stigt kreeg vanStadsherstel Amsterdam de opdracht om hetgebouw in originele staat te herstellen. Onswerd gevraagd de gevel en het beton aan tepakken. Een jaar lang werkten we aan buiten-enbinnenkant om het pakhuis te verstevigen en teherstellen zonder het karakter te verliezen.
  3. 3. Een niet te schonegevelHet metselwerk van hetmonument was flink vervuilden beschadigd. Opfrissenwas nodig, maar zonder hetoude versleten uiterlijk teverliezen. Door middel vanproefstukken hebben wesamen met de architect,Monumentenzorg enStadsherstel bepaald wat dejuiste behandeling is. Doormiddel van hydrofoberenbeschermden we de gevelook tegen inwerking vanwind en regen.
  4. 4. Industriëleuitstraling van hetbeton behoudenAan de binnenkant haddenook de betonnen pilaren enkolommen nogal wat schade.Om de industriële uitstralingweer terug te geven aan hetgebouw hebben we depilaren van verf ontdaan endoor middel vanstoomcleaning gereinigd.Scheuren moesten werepareren, maar de originelegrindstructuur moest welintact blijven. Dat betekenthandwerk en de juistereceptuur vinden voor hetbetonmengsel.
  5. 5. Verstevigen van dedraagconstructiePakhuis de Zwijger heeft eenbijzondere draagconstructie vanpaddestoelkolommen en tweegrote uitkragingen boven defundering. Dit is het grove werk,waarbij we toch heel voorzichtigte werk moesten gaan om nietsaf te doen aan het originelekarakter. We hebben allerleitechnieken en materialentoegepast, waaronderspuitbeton.
  6. 6. Richard Bolderman,projectleider:“In dit project kondenwe al onze expertise ophet gebied van betonkwijt. Doordat je steedshet karakter van hetgebouw voor ogen hebt,moet je weten wat jedoet. Het was een echteuitdaging, maar we zijnerg trots op hetresultaat.”

×