Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

KPI SCM

3,586 views

Published on

Performance Measure

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

KPI SCM

  1. 1. Cored Mission Result Purchasing (Majority) 84.1% Purchasing (Secondarity) 0.0% Im-Export Services 0.0% Finance/Payment terms 0.0% Inventory 0.0% Fr: Nguyễn Thi Nhàn / Supply Chain Manager Total 84.1% Date: 04/02/2015 Weight % Target Total: 83% 750 57% 630 B Theo dõi chặt chẽ tiến độ giao hàng của NCC ván HDF/MDF/Aacia, đảm bảo theo đúng lịch hđ 90% 90 70% 78 Theo dõi chặt chẽ tiến độ giao hàng của Sừng, đảm bảo theo đúng lịch hđ 70% 70 60% 86 Trong vòng 15 ngày có mẫu mới - HDF/MDF/Acacia 90% 90 50% 56 Trong vòng 10 ngày có mẫu mới - SỪNG 70% 70 50% 71 Đánh giá chất lượng samples (Kết hợp R&D + Q.C) 50% 50 40% 80 share with R & D Tìm NCC mới (02 NCC Sừng + 02 NCC Gỗ) 100% 100 50% 50 theo KH của năm/quý Đàm phán giá tốt với NCC 80% 80 80% 100 Purchase report (Monthly Plan + Actually Purchase) on 5th next month 100% 100 60% 60 Tổng kết số lượng hàng NCC giao vào cuối mùa 100% 100 50% 50 Theo KH Quý Total: 93% 280 0% 0 A Đảm bảo hàng về kho in 3 days (For Bình Dương Suppliers) 90% 90 Đảm bảo hàng về kho in 7 days (For HCMC Suppliers) 90% 90 Lập kế hoạch mua hàng NVLP vào ngày 5 hằng tháng 100% 100 Total: 78% 470 0% 0 A Làm hồ sơ Xuất - Nhập khẩu 5 ngày trước khi xuất 100% 100 Đảm bảo DV XNK giao hàng theo đúng lịch ký theo hđ 90% 90 Theo dõi & báo cáo hàng nhập từ (Pháp; Nhật ; …) 100% 100 Gửi Samples cho KH (Pháp) theo đúng lịch yêu cầu 50% 50 tùy thuộc HQ, và SX Quản lý các hoạt động XNK; đảm bảo hàng hóa được giao đúng hạn 80% 80 Gửi report hàng Xuất - Nhập cho KT+Đức Anh 5 ngày sau khi xuất - Nhập 50% 50 Total: 90% 180 0% 0 A Thanh lý hợp đồng cho NCC 90% 90 Tổng hợp số liệu + theo dõi số lượng nhập + tiền đã thanh toán 90% 90 Total: 67% 200 0% 0 A Đảm bảo số lượng NVL tồn kho an toàn 80% 80 Phối hợp KT quản lý NVL; cân đối + lên KH purchase theo đúng KH SX 50% 50 Tiết giảm chi phí Báo cáo số lượng tồn kho 70% 70 Points# 100% 0% Inventory Target 5 Achieved Points# Im-Export Services Xếp loại Số Điểm A 91 - 100 B 10% C D 86 - 90 81 - 85 <= 80 Cored Mission Target Subjects Description/Performance Measure Max Point Target 3 Finance/Payment terms Target 4 10% 40% 30% 10% SUMMARY KPI REPORT To: Mr. Võ Hồng Sơn/ General Director Remark Target 1 Purchasing (Majority) Purchasing (Secondarity) Target 2 Volume Plan Thien Hong Trading Service Co., Ltd Address: 15/11 Le Chi Dan Street, Group 2, Tuong Binh Hiep Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, VietNam

×