Kunskapsbaren 2011 Stockholm - Attraktiv användarupplevelse

765 views

Published on

Eric Idebros, Lina Didings och Dan Kindeborgs presentation från Kunskapsbaren 2011 i Stockholm den 14 april. Ämnet var "Attraktiv användarupplevelse".

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
765
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
101
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kunskapsbaren 2011 Stockholm - Attraktiv användarupplevelse

 1. 1. 14 april, 2011
 2. 2. VARFÖR ANVÄNDBARHET? Hög ändamålsenlighet ger nöjda slutanvändare och bättre möjligheter att tjäna pengar. Därför är det bra att alltid fokusera på användbarhet. En användbar produkt ger ofta ökad produktivitet och/eller sparar tid. Och tid är pengar. Produkten kan ha kortare inlärningstid eller mer korrekthet vilket i sin tur ger ökad säkerhet. Med hjälp av användbarhetsmetoder kan vi identifiera kärnan till produktens eller tjänstens framgång, och i vissa fall kan det ge det insikter om nya prismodeller och alternativa vägar som slutanvändaren är beredd att gå för att få använda just vår tjänst. Med god användbarhet får man också gladare slutanvändare. Produkten kan bli mer lättsåld och ge en starkt positiv effekt för varumärket. Det blir dessutom lättare att ta mer betalt av slutanvändaren. Se bara på Apples produkter.
 3. 3. 4VÅR APPROACHHur jobbar vi för att realisera verksamhetsmål ochta fram en design som ger en braanvändarupplevelse utan att behöva ta framgigantiska specar och därmed skjuta upp releasenav din produkt?Med agila angreppssätt och våraanvändbarhetsmetoder såklart!Vi är vana vid att arbeta med agila metoder och attarbeta i tvärfunktionella team där designers,utvecklare och testare arbetar tillsammans.Därför behöver vi inte lägga massor av tid på attdetaljera vår design, utan kan istället lägga tidenpå att jobba effektivt och strömlinjeformat för att påså sätt spara tid, utan att göra avkall på kvaliteten.Våra arbetsmetoder tillåter korta iterationer ochsnabba beslut och det är något vi gillar!Bra, eller hur!?
 4. 4. EFFEKTKARTLÄGGNINGSyftet med en effektkartläggning är att ta reda Mottagare: Beslutsfattare, designers ochpå vilken nytta som den nya produkten förväntas utvecklare. Alla i projektet berörs och kanskapa för verksamheten samt att koppla dra nytta av resultatet.verksamhetsmål till målgrupper och derasbehov. Beroenden: En lyckad effektkartläggning förutsätter engagemang från beställare.På så vis blir prioriteringsarbetet baserat påfaktiska behov och mål, istället för hypoteser,tyckanden och ibland ogrundade åsikter.Vanligtvis intervjuar vi beslutfattare och hållerworkshops för att definiera en gemensammålbild. Vi formulerar vilka nyttor projektetväntas ge för verksamheten, vilka målgruppersom ska bidra till nyttorna och vilka behov dessamålgrupper har.Resultatet blir en modell där åtgärder, behov ochmålgrupper kopplas till verksamhetsnyttaResultatet används sedan till att diskuteralösningar, fatta beslut och prioritera funktioneroch krav.
 5. 5. MÅLGRUPPSANALYSSyftet med målgruppsanalys är att identifiera vilkaolika typer av användare som finns och att samlainformation om deras verkliga behov.I en målgruppsanalys tar man fram verkliga behovfrån verkliga användare istället för att gissa.Målgruppsanalysen är starkt sammankopplad medeffektkartläggningen och en viktig förutsättning för ettbra resultat.Intervjuer kan användas för att få folk att relfekterakring hur de arbetar, observation för att användarnainte alltid kan berätta exakt hur de gör i en visskontext, enkäter för kvantitativ data eller då vi inte kanträffa användarna personligen. Fokusgrupper ochanalys av användningsstatistik är andra metoder föratt analysera målgrupper.
 6. 6. PERSONASEn persona är ett verktyg för att skapa en Personas förutsätter en grundliggemensam bild av målgrupperna och deras målgruppsanalys och därmed godbehov i hela projektteamet. kunskap om användarna.Personan är en beskrivning av en påhittadperson, baserad på faktiska kunskaper ommålgrupperna och deras behov.Ett namn, ett porträtt och en konkretbeskrivning av personen tas fram för atttydliggöra vem personen är. Personankonkretiserar målgrupperna och gerprojektteamet en gemensam bild avanvändarna och deras drivkrafter istället föratt alla har sin egen föreställning.Med hjälp av personan kan vi lättarereferera och relatera till de faktiskamålgrupperna. Våra personas bör finnastillgängliga i alla sammanhang; kanskehänger de alltid på väggen där vi går förbi?
 7. 7. FOKUSGRUPPER En metod där vi samlar en grupp människor och samtalar om upplevelse eller attityder kring en produkt, tjänst eller idé. Vi skapar ett kreativt samtalsklimat där alla får vara med och bidra till diskussionen. Ofta kommer det upp nya idéer som ingen tänkt på tidigare! På så sätt får vi värdefull kunskap om hur en produkt ska se ut och fungera.
 8. 8. ANVÄNDNINGSSTATISTIKOm det är en befintlig produkt som skaförbättras eller förändras så äranvändningsstatistik ett bra sätt att analyserautgångsläget.Hur beter sig användarna idag? Vilka funktioneranvänder de? Vilka slutsatser kan vi dra avdetta?Resultatet kan användas till att optimerawebbplatsens utseende och upplevelse; det läross både mer om användarna och om dagenslösning samt kan ge oss ledtrådar om vad sombehöver förbättras.
 9. 9. INTERVJUERFör att en produkt skall bli bra är det viktigtatt veta saker om dem som ska användaden, att lära sig något om målgrupperna.Intervjuer är ett jättebra sätt att skaffa sigden kunskapen.Man intervjuar representanter för deviktigaste målgrupperna för att skaffa sig enbild av dem, och därmed kunna ta fram endesign som passar dem.Vanligtvis räcker det med några intervjuerper målgrupp för att få en bra överblick
 10. 10. OBSERVATIONERDet är inte ovanligt att en användare säger siggöra en sak, men sedan i verkligheten gör någotannat. Människan rationaliserar helt enkelt sittbeteende när hon beskriver det, utelämnar sakersom ses som självklarheter och ibland är honinte ens själv medveten om vad hon gör.Därför observerar vi gärna användare och derasfaktiska beteenden. På så vis får vi reda påmassor av bra saker som gäller användarnasanvändning av en produkt, men även andrasaker som kan spela in; hur ser det ut därprodukten används? Är det ljust, mörkt, bullrigteller tyst? Blir man ofta störd av andramänniskor när man använder produkten.Kunskapen om dessa saker gör att det blirlättare att designa en produkt som är anpassadefter de yttre omständigheter som finns.
 11. 11. 12ENKÄTER Enkäter är ett sätt att samla in stora mängder av information om sina användare. Man skickar ut enkäter, antingen på papper eller via webben, som sedan besvaras och samlas in. Fördelen med enkäter är att det ger tillgång till stora mängder data, men det är ofta bra att komplettera med intervjuer eller observationsstudier.
 12. 12. INTERAKTIONSDESIGNSyftet är att snabbt, billigt och effektivt hitta Resultatet används som specifikation förlösningar för hur produkten ska se ut och både grafisk design och funktionalitet.fungera. Mottagare: Beställare, utvecklare,Genom att jobba iterativt och konceptuellt formgivare.kan (interaktions-)designern ta fram ettflertal olika förslag på kort tid. Beroenden: en bra design bygger på att man gjort ett bra förarbete med avseendeNär designern hittat ett koncept som tycks på verksamhetsmål och målgrupper.fungera är det dags att detaljera deskisserna, för att ta fram ett designförslagför utvärdering och tester med användare.Vanligtvis är både beställare och utvecklaremed som bollplank. Kunskaperna omanvändarna och de verksamhetsmål somtidigare identifierats gör det enkelt att tafram funktioner och design som är bra föranvändarna och som bidrar tillverksamhetsnyttan.
 13. 13. PAPPERSSKISSERJu fler koncept och idéer man kan få fram, destobättre kommer slutprodukten bli.Ett sätt att snabbt få fram massor av idéer är attgöra enkla skisser med papper och penna.Det gör att man snabbt och enkelt kankommunicera förslag på hur en produkt kan seut, vilket gör att beställare och användare väldigttidigt får en uppfattning om hur det skulle kunnafungera.Det är också enkelt och snabbt att gå vidare frånett förslag till ett annat; det är bara att knycklaihop pappret och börja om!
 14. 14. WIREFRAMESPappersskisser är jättebra för att hitta olika Wireframes visar innehåll på en relativt abstraktlösningar, men för att ta reda på om nivå, men utifrån dessa kan man se hur olikalösningen verkligen fungerar behöver man funktioner förhåller sig till varandra. Dessa kandetaljera skisserna lite: man skapar med fördel användas till användningstester förwireframes. att i tidigt stadium se om användarna begriper hur konceptet.Denna typ av skisser är interaktionsdesignhelt utan formgivning, men mer detaljerat än Det är även ett bra sätt att visa beställare ochen pappersskiss. utvecklade hur produkten är tänkt att se ut. Wireframes används ofta som specifikationer för att visa kraven på interaktionsdesign.
 15. 15. PARDESIGNÄven om vi är väldigt bra på det vi gör, så är detofrånkomligt: Två hjärnor är dubbelt så smartasom en. (Och i vissa fall upp till fyra gånger såkreativa, det är i alla fall vad vi kan ana oss till.)Pararbete gör i många fall användbarheten ochanvändarupplevelsen ännu bättre, helt enkelt.
 16. 16. UTVÄRDERINGARSyftet med en utvärdering är att hittaproblem med avseende påanvändbarheten på en befintlig produkt.Utvärderingar kan även göras pådesignförslag och koncept. Ju tidigareutvärderingarna genomförs, destoenklare och billigare blir det att åtgärdaproblem. Mottagare: Beställare, designersMed olika metoder tar vi reda på omprodukten är bra eller om den behöver Beroenden: Inga, men det behövs ju någonförbättras. Resultatet gör att det blir form av produkt eller prototyp att utvärderaenkelt att fatta beslut om det är läge fören förändring av produktens design ochfunktionalitet och i så fall vad man börlägga fokus på.
 17. 17. EXPERTUTVÄRDERINGARExpertutvärderingar görs för att snabbt få enöverblick över ett system eller en webbplats: vadär bra och vad är dåligt?En systematisk genomgång av systemet görs föratt se om det följer standarder, har konsekventutseende och funktionalitet. Designprinciper ocherfarenhet av andra system är några avfaktorerna som ligger till grund för utvärderingen.Expertutvärderingen resulterar ofta i en listamed problemområden samt förbättringsförslagmed beskrivningar på hur dessa kan åtgärdas.Efter att åtgärder är vidtagna rekommenderasdet starkt att användningstester utförs.
 18. 18. ANVÄNDNINGSTESTERDesignprinciper i all ära. Men det är omöjligt attmed säkerhet veta ifall en produkt kommer att blibra om man inte testar den på riktiga användare.Har vi mött användarnas behov? Hittar användarnainformationen på det sätt vi tänkt oss? Kan deanvända funktionerna och tycker de om attanvända produkten?Detta vet vi bara om vi testar. Ju tidigare enprodukt testas, desto bättre. Att ändra i enwireframe är mycket billigare än att ändra i enfärdig produkt.Det trixiga med användningstester är att veta hur viställer frågorna. Det ger sällan bra resultat att barafråga om testpersonerna gillar produkten, eftersomde vill ofta vara oss till lags. Testa, observera ochtolka är a och o. Testen kompletteras ibland meden standardiserad enkät för kundnöjdhet.

×