Advertisement
cong-thuc-dien-tu-cong-suat-vieclamvui.pdf
cong-thuc-dien-tu-cong-suat-vieclamvui.pdf
cong-thuc-dien-tu-cong-suat-vieclamvui.pdf
cong-thuc-dien-tu-cong-suat-vieclamvui.pdf
Advertisement
cong-thuc-dien-tu-cong-suat-vieclamvui.pdf
cong-thuc-dien-tu-cong-suat-vieclamvui.pdf
cong-thuc-dien-tu-cong-suat-vieclamvui.pdf
cong-thuc-dien-tu-cong-suat-vieclamvui.pdf
cong-thuc-dien-tu-cong-suat-vieclamvui.pdf
Advertisement
cong-thuc-dien-tu-cong-suat-vieclamvui.pdf
cong-thuc-dien-tu-cong-suat-vieclamvui.pdf
cong-thuc-dien-tu-cong-suat-vieclamvui.pdf
cong-thuc-dien-tu-cong-suat-vieclamvui.pdf
cong-thuc-dien-tu-cong-suat-vieclamvui.pdf
Advertisement
cong-thuc-dien-tu-cong-suat-vieclamvui.pdf
Upcoming SlideShare
Vat ly ban dan (Dap so on thi gk)Vat ly ban dan (Dap so on thi gk)
Loading in ... 3
1 of 15
Advertisement

More Related Content

Advertisement

cong-thuc-dien-tu-cong-suat-vieclamvui.pdf

 1. Khoa Điện – Điện tử viễn thông BM: Điện công nghiệp Trang 1 BẢNG CÔNG THỨC ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT 1 CHÖÔNG I : COÂNG SUAÁT ÑIEÄN TÖÛ Pon = VCE(SAT) * Ic 1.1 ( ) s CE SAT s c L L V V V I R R − = ≈ 1.2 ( ) ( ) ( ) * * * * on on avg CB SAT c CB SAT c t P V I V I d T = = 1.3 ( ) * * off off avg s leak t P V I T = 1.4 on on on off t t d t t T = = + 1.5 PswOn(max) = 0,5 VCE(max) * 0,5 IC(max) 1.6 Pswon(avg) = 1 6 VCE(max) * IC (max) 1.7 Wsw on = 1 6 VCE(max) * IC(max) * tsw(on) 1.8 Wsw off = 1 6 VCE(max) * IC(max) * tsw(off) 1.9 Wsw = Wsw on + Wsw off = 1 6 VCE(max) * IC(max) * [ tsw(on) + tsw(off) ] Psw = 1 6 VCE(max) * IC(max) * 2 tsw * f 1.10 PT = Pon(avg) + Poff(avg) + Psw 1.11 PT = d * VCE(sat) * IC + 1 3 * VCE(max) * IC(max) * tsw * f 1.12
 2. Khoa Điện – Điện tử viễn thông BM: Điện công nghiệp Trang 2 CHÖÔNG 2 : COÂNG SUAÁT DIOT PT = Pon + Poff + Psw 2.1 Pon = Vf * If * on t T 2.2 Poff = VR * IR * off t T 2.3 Psw = Psw(on) + Psw(off) 2.4 Psw(off) = 1 6 VF(max) * IF(max) * tR * f 2.6 Psw(on) = 1 6 VF(max) * IF(max) * tf * f 2.5 1 2 2 1 D D D D V V R I I − = − 2-7 2 2 1 2 * * R R R P I R I R = + 2.8 2 1 1 2 D D D D V V R I I − = − 2.9 2 2 1 2 * * R D D P I R I R = + 2.10 1 1 2 2 * * D D D D V V I R V I R = + = + 2.11
 3. Khoa Điện – Điện tử viễn thông BM: Điện công nghiệp Trang 3 CHÖÔNG 5: CHÆNH LÖU KHOÂNG ÑIEÀU KHIEÅN MOÄT PHA V0(avg) = 0,318 Vm 5.1 I0(avg) = Im / π 5.2 I0RMS = Im / 2 5.3 PIV ≥ Vm 5.4 P0(avg) = 2 2 * m V R π 5.5 PAC = 2 4 m V R 5.6 avg AC P P η = 5.7 FF = 0 0( ) RMS avg V V 5.8 Soá xung = tan. . . . . tan. . . so gon song co ban so nguon AC 5.9 RF = 2 2 1 RMS DC I I − 5.10 V0(avg) = (1 cos ) 2 m V θ π − 5.11 I0(avg) = (1 cos ) 2 m V R θ π − 5.12 V0(avg) = (2Vm ) / π = 0,636 Vm 5.13 I0(avg) = ( 2 Im ) / π = 0,636 Im = 0,636 Vm / R 5.14 I0(RMS) = 2 m I = 0,707 Im 5.15 PIV ≥ 2 Vm 5.16 ID1(avg) = ID2(avg) = I0(avg) / 2 = Im / π 5.17 ID(RMS) = Im / 2 5.18 P0(avg) = 2 2 4 * m V R π 5.19
 4. Khoa Điện – Điện tử viễn thông BM: Điện công nghiệp Trang 4 PAC = 2 2 m V R 5.20 V0(avg) = (2Vm ) / π = 0,636 Vm 5.21 I0(avg) = 2 0,636 m m V V R R π = 5.22 IRMS = I0(avg) = V0(avg) / R 5.23 ID(RMS) = 0( ) 2 avg I 5.24 PIV ≥ Vm 5.25 ID(avg) = I0(avg) / 2 5.26 Is = i3 - i1 = i2 - i4 5.27 V0(avg) = VL(avg) + VR(avg) 5.28 VR(avg) = V0(avg) = (2Vm ) / π 5.29 I0(avg) = VR(avg) / R 5.30 IRMS = I0(nax) = I0(avg) 5.31 ID(avg) = I0(avg) / 2 5.32 ID(RMS) = 0( ) 2 avg I 5.33
 5. Khoa Điện – Điện tử viễn thông BM: Điện công nghiệp Trang 5 CHÖÔNG 6: CHÆNH LÖU COÙ ÑIEÀU KHIEÅN MOÄT PHA 0( ) (1 cos ) 2 m avg V V α π + = 6.1 0( ) (1 cos ) 2 m avg I I α π + = = (1 cos ) 2 m V R α π + 6.2 IRMS = 1/ 2 sin 2 1 2 2 m I α α π π     − +         6.3 0( ) (1 cos )/ 2 1 cos / / 2 m n avg do m V V V V V α π α π + + = = = 6.4 0( ) (cos cos ) 2 m avg V V α β π − = 6.5 0( ) (1 cos ) m avg V V α π + = 6.6 1/2 sin 2 1 2 RMS m I I α α π π   = − +     6.7 0( ) 2 cos avg m V V α π = 6.8 0( ) 0 cos avg do V V V α = = 6.9 V0(RMS) = Vs(RMS) 6.10 0( ) (1 cos ) m avg V V α π + = 6.11 0( ) 2 (1 cos ) (1 cos ) m m D avg V V I I R R α α α α α π π π π + + = = = 6.12 0( ) (1 cos ) m avg V V α π + = 6.13 sin 2 1 2 2 m RMS I I α α π π = − + 6.14 0( ) (1 cos ) m avg V V α π + = 6.15
 6. Khoa Điện – Điện tử viễn thông BM: Điện công nghiệp Trang 6 0( ) (1 cos ) (1 cos ) m m avg I V I R α α π π + + = = 6.16 sin 2 1 2 2 m RMS I I α α π π = − + 6.17 0( ) (cos cos ) m avg V V α β π = − 6.18 V0(avg) = 2 cos m V α π 6.19 max ( ) 2 RMS S RMS V V V = = 6.20 m 0( ) ( ) 2 cos avg S RMS V I V R α π    = =       6.21 ( ) m SCR avg V I R π = 6.22 ( ) ( ) 2 SCR avg SCR RMS I I = 6.23 0( ) (1 cos ) m avg V V α π + = 6.24 0( ) ( ) ( ) avg D avg I I α π = 6.25 0( ) (1 cos ) m avg V V α π = + 6.26 0( ) (1 cos ) m avg V V α π = + 6.27
 7. Khoa Điện – Điện tử viễn thông BM: Điện công nghiệp Trang 7 CHÖÔNG 7. CHÆNH LÖU BA PHA KHOÂNG ÑIEÀU KHIEÅN Fr = n* fs 7.1 0( ) sin avg m n V V n π π   =     7.2 V0(avg) = 0,872 Vm 7.3 V0(avg) = 0,477 VL(m) 7.4 0( ) sin avg m n I I n π π   =     7.5 = 0,827 Im 7.6 0( ) 0( ) 0,21* m m avg V I I R = = 7.8 1/ 2 1/2 0( ) 1 1 2 1 1 2 sin sin 0,484* 2 2 2 3 2 3 RMS m m m I I I I n n π π π π π π         = + = + =                 7.9 2 2 2 2 0,177 1 3 1 RF n = = = − − 7.10 3 1,732 FF n = = = 7.11 Daûi PIV ( ) ( ) 6 * L m s m V hay V ≥ 7.12 I0(RMS) = I0(avg) 7.13 ID(m) = I0(m) = ID(avg) 7.14 V0(avg) = 1,654 Vm 7.15 V0(avg) = 0,955 VL(m) 7.16 0( ) 3 3 0,955 m m avg m V V I I R R π π = = = 7.17 ID(avg) = I0(avg) / 3 7.18 0( ) 0( ) 1 3 avg avg I I = 7.19
 8. Khoa Điện – Điện tử viễn thông BM: Điện công nghiệp Trang 8 2 2 0,0404 ( 1) RF n = = − 7.20 Fr = 6 fs 7.21 0 2 120 3 π = 7.22 PIV ≥ VL(m) 7.23 V0(avg) = 3 π VL(m) = 0,955 VL(m) 7.24 0( ) 0( ) 0,955 avg m avg V V I R R = = 7.25 ID(avg) = I0(avg) / 3 7.26 ( ) 0( ) ) 1 3 avg D RMS I I = 7.27 I0(RMS) = 0,956 Im 7.28 VL(m) = 2 Vs 7.29 Gôïn soùng ñænh tôùi ñænh chæ laø (1,414 - 1,225 ) Vs = 0,198 Vs 7.30 0( ) *6 2 0,989 ( 3 1) m avg m V V V π = = + 7.31 PIV ≥ 3 Vs 7.32
 9. Khoa Điện – Điện tử viễn thông BM: Điện công nghiệp Trang 9 CHÖÔNG 8. CHÆNH LÖU BA PHA COÙ ÑIEÀU KHIEÅN 0( ) 0 0 3 3 cos 0,827 cos 2 0 30 avg m m V V V α α π α = = ≤ ≤ 8.1 0( ) 0( ) 3 3 cos 2 avg m avg V V I R R α π = = 8.2 0( ) ( ) 3 cos 3 2 avg m SCR avg I V I R α π = = 8.3 ( ) ( ) 1 cos 2 3 SCR avg m SCR RMS I V I R α π = = 8.4 Daûi ñieän aùp ngöôïc ñænh = ( ) 3* m L m V hayV 8.5 Fr = 3 * taàn soá doøng AC cung caáp 8.7 Giai ñoaïn daãn cho moãi SCR = moät phaàn ba chu kyø 0 2 120 3 hay π 8.6 0( ) 3 1 cos( ) 2 6 m avg V V π α π   = + +     vôùi 0 0 30 150 α ≤ ≤ 8.8a V0(avg) = 0 V vôùi 0 0 30 150 α ≤ ≤ 8.8b 0( ) 3 3 cos 0,827 cos 2 avg m m V V V α α π = = 8.9 0 0 0 180 α ≤ ≤ V0(avg)max = 0,827 Vm 8.10 0( ) 0( )max cos avg n avg V V V α = = 8.11 ISCR(RMS) = I0(avg) / 3 8.12 0( ) 3 3 cos avg m V V α π = Vôùi 0 0 60 α ≤ ≤ 8.13 0( ) 3 3 1 cos( ) 3 avg m V V π α π   = + +     Vôùi 0 60 120 α ≤ ≤ 8.14 ISCR(avg) = I0(avg) / 3 8.16
 10. Khoa Điện – Điện tử viễn thông BM: Điện công nghiệp Trang 10 0( ) 3 2 3 3 cos2 2 m RMS V I R π α π + = vôùi 0 0 0 60 α ≤ ≤ 8.17 0 0( ) 3 4 6 3sin(2 60 ) 2 m RMS V I R π α α π − − − = vôùi 0 0 60 120 α ≤ ≤ 8.18 ( ) 0( ) 2/3* A RMS avg I I = 8.19 Fr = saùu laàn taàn soá nguoàn 8.20 2 0( ) 2 0( ) 1 RMS avg I RF I = − 8.21 2 0 0( ) * RMS P I R = 8.22 Giai ñoaïn daãn cuûa moãi SCR laø 1200 8.24 Daûi ñænh ñieän aùp ngöôïc cuûa SCRs = VL(m) 8.23 0( ) ( ) 0,955* cos avg L m V V α = 8.25 I0(avg) = V0(avg) / R 8.26 ISCR(avg) = I0(avg) / 3 8.27 I0(RMS) = I0(avg) 8.28 ISCR(RMS) = I0(avg) / 3 8.29 Daûi ñieän aùp ngöôïc ñænh laø = VL(m) = 3 Vm 8.30 1/ 2 0( ) ( ) 1 3 3 2 cos2 4 8 RMS L m V V α π   = +     8.31 ( ) 0( ) 3 1 cos( ) 3 L m avg V V π α π   = + +     doøng ñieän giaùn ñoaïn 8.32 ( ) 0( ) 0 (240 2 ) 360 SCR avg avg I I α − = 8.34 IRMS = 0,816 I0(avg) 8.35 0 2 0( ) (120 ) 90 RMS avg I I α − = 8.36 V0(avg) = 0,955 VL(m) 8.38
 11. Khoa Điện – Điện tử viễn thông BM: Điện công nghiệp Trang 11 0( ) ( ) 3 (1 cos ) 2 avg L m V V α π = + vôùi 0 0 0 180 α ≤ ≤ 8.37 0( ) 0( )max / (1 cos )/ 2 n avg avg V V V α = = + 8.39 1/ 2 0( ) ( ) 3 1 sin 2 4 2 RMS L m V V π α α π     = − +         vôùi 0 0 0 180 α ≤ ≤ 8.40 ISCR(avg) = I0(avg) / 3 8.41 ( ) 0( ) / 3 SCR RMS avg I I = 8.42 V0(avg) = ( ) 12 2 sin L m V α π Vôùi 0 0 0 15 α ≤ ≤ 8.43 0 0( ) ( ) 6 2 1 cos( 60 ) avg L m V V α π   = + +   Vôùi 0 0 90 120 α ≤ ≤ 8.45 0( ) ( ) 6 3 1 2 1 sin cos 2 2 avg L m V V α α π     = − +             Vôùi 0 0 15 90 α ≤ ≤ 8.44
 12. Khoa Điện – Điện tử viễn thông BM: Điện công nghiệp Trang 12 CHÖÔNG 9 – MAÏCH BAÊM DC V0 I0 = Vi Ii 9.1 0 on i T V V T = 9.2 on T d T = 9.3 V0 = d Vi 9.4 0 0 i V dV I R R = = 9.5 2 0( ) i ON on RMS i i V T T V V V d T T = = = 9.6 max min 2 L I I I + = 9.7 0 max min 2 V I I R + = 9.8 0 0 max min off V i I I T L ∆ = + = 9.9 0 0 max 2 2 off V V I T R L = + 9.10 9.11 0 max min p p off V I I I T L − = − = 9.12 0 off D I I I T = 9.13 V0 = Vi d 9.14 0 i I I d = 9.15 * 2 off T L R = 9.16 Woff = ( V0 – Vi ) * Ii * Toff 9.17 0 1 1 i V V d   =   −   9.18 off o o T L V R V I 2 max + =
 13. Khoa Điện – Điện tử viễn thông BM: Điện công nghiệp Trang 13 2 0 1 * i i V I V R = 9.19 0 off i T I I T = = Ii ( 1-d ) 9.20 2 (1 ) i i V I d R = − 9.21 max min 2 i I I I + = 9.22 max min i on V I I T L − = 9.23 max 2 1 (1 ) 2 on i T I V d R L   = +   −   9.24 9.25 max min on p p i T I I I V L − = − = 9.26 2 (1 ) 2 on RT L d = − 9.27 0 1 i d V V d = − 9.28 2 2 max min 2 2 2 2 (1 ) (1 ) i i i d V dV I I Rd d V R d + = = − − 9.29 max min i i on V V I I T dT L L − = = 9.30 max 2 1 (1 ) 2 i T I V d R d L   = +   −   9.31 min 2 1 (1 ) 2 i T I V d R d L   = −   −   9.32 max min i p p VTd I I I L − = − = 9.33 2 (1 ) 2 RTd d L − = 9.34 ( )         − − = L T R d V I on i 2 1 1 2 min
 14. Khoa Điện – Điện tử viễn thông BM: Điện công nghiệp Trang 14 CHÖÔNG 10. MAÏCH ÑOÅI ÑIEÄN INVERTERS F = 1 / T Hz 10.1 V0(avg) = 2 2 / 2 on on T T E E Ed T T = = 10.2 d = Ton / T 10.3 0( ) 2 RMS V d E = 10.4 I0(avg) = V0(avg) / R 10.5 Is = I0(avg) / 2 10.6 2 2 0( ) 2 RMS L V E P d R R = = 10.7 0( ) ( / 2) 2 1 1 / 2 / 2 avg T V E E E T T T δ δ δ −     = = − = −         10.8 VAB = VAN - VBN 10.9 VAN = VCN - VAN 10.11 VBC = VBN - VCN 10.10 2 2 2 0 ( / 2) ( / 2) 2 E E E P R R R = + = 10.12 Giaù trò RMS cuûa ñieän aùp daây ( ) ( ) * 3* 2 L RMS ph RMS E V V = 10.14 ( ) 2 2 3 6 ph RMS E E V = = 10.13 Doøng RMS qua chuyeån maïch laø ( ) / 2 3 Switch RMS I E R = 10.15 Ñieän aùp nghòch cho chuyeån maïch = E 10.17 0( ) ( ) 2 RMS switch RMS I I = 10.16
 15. Khoa Điện – Điện tử viễn thông BM: Điện công nghiệp Trang 15 VAB = VAN - VBN 10.18 VBC = VBN - VCN 10.19 VAN = VCN - VAN 10.20 10.21 Iswitch(RMS) = E / 3R 10.22 0 ( ) 2 * switch RMS I I = 10.23 Ñieän aùp nghòch hieäu quûa cho chuyeån maïch = E 10.24 ( ) 2 * 3 L RMS E V = 10.25 ( ) 2 * 3 ph RMS E V = 10.26 ( ) 2 3 L RMS V E α = 10.27 Vaø : ( ) 2 3 ph RMS V E α = 10.28 0 3 2 cos i I I θ π = 10.29 0 3 2 cos i I I α θ π = 10.30 0( ) 2 3 RMS I I = 10.31 0 ( ) 2 3 ph RMS I I = 10.32 6 * cos ph E V θ = 10.33 R E R E R E R E Po 3 2 ) 3 / 2 ( ) 3 / ( ) 3 / ( 2 2 2 2 = + + =
Advertisement