Successfully reported this slideshow.

Magazine Het Ondernemersbelang Utrecht 01 2012

849 views

Published on

Magazine Het Ondernemersbelang Utrecht 01 2012

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Magazine Het Ondernemersbelang Utrecht 01 2012

 1. 1. NR. 1 2012 UTRECHT Regelgeving mag geen doel op zich wordenTijdigheid cruciaal in Bij banenmarkt in Galgen- Kostenreductie in Ondernemers innoveren wegenshuidige economie waard draait het om passie financiële administratie kansen, niet om subsidies•••••••••••••••• WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL
 2. 2. Voor u gaat ie open!Een middelgroot kantoor met korte lijnen en een lange historie. worden zonder dat de toga uit de kast moet, is dat veelal teGemakkelijk aanspreekbare advocaten met een klassieke kijk op prefereren boven een gang naar de rechtbank. Evenwel dehet vak en een eigentijdse aanpak. Tegenwoordig noemen we overheid doet er veel aan een weg naar de rechter te ontmoedi-dat een kantoor met authentieke advocaten. gen, zoals het immens verhogen van de griffierechten. Gelukkig zijn wij daarop voorbereid wegens de reeds lang geïmplemen-Advocaten met een lange staat van dienst. Al lang voordat het teerde filosofie van beter voorkómen dan vóórkomen. Maar alsfenomeen mediation ingang vond, was onze filosofie: beter een gerechtelijke procedure toch onvermijdelijk is, staan we uvoorkómen dan vóórkomen. uiteraard met raad en daad terzijde, met daarbij slechts één belang: uw belang. Gedurende zo’n procedure houden wij uAnders gezegd: niet het procederen is het doel, maar het voortdurend op de hoogte van de gang van zaken, in helderebewerkstelligen van oplossingen. Als dat doel bereikt kan en voor u begrijpelijke taal. Voor ondernemers en particulieren betaalbaar! En wie zijn onze trouwste cliënten? U?
 3. 3. Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezenAls ondernemer steekt u dagelijks uw handen uit de mouwen. Wanneer u dan toch externedeskundigheid inschakelt, verwacht u een professional met verstand van zaken. Blömer zorgt ervoordat u uw handen vrijhoudt om te ondernemen. Hierbij staat onze persoonlijke benadering voorop,vanaf de eerste handdruk.Blömer accountants en adviseurs is een zelfstandige, toonaangevende, middelgrote organisatie in de regio Utrecht.Al ruim 90 jaar adviseren wij ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, vrije-beroepsbeoefenaars en non-profitinstellingen.In al die jaren zijn wij uitgegroeid tot een vertrouwenspartner van onze klanten, een betrouwbare en deskundige adviseurmet wie vaak een langdurige, persoonlijke relatie bestaat. Met onze huidige omvang zijn wij een van de groteremkb-advieskantoren in Nederland.Het Blömer-gevoel zelf eens ervaren? Kijk dan op www.blomer.com.Krijtwal 1 | Postbus 5 | 3430 AA Nieuwegein | tel.: +31 (0)30 - 605 85 11 | info@blomer.com www.blomer.com
 4. 4. het ONDERNEMERS B E L A N GHet Ondernemersbelang vanUtrecht verschijnt vijf keer per jaar.Negende jaargang, nummer 1, 2012 Inhoud REGELGEVING MAG GEEN DOEL OP ZICH WORDENOPLAGE Om hernieuwde uitwassen zoals die van vóór 2008 te voorkomen, is de regel-4.000 exemplaren geving voor de financiële sector stevig aangescherpt. Daardoor is de werkdrukCOVERFOTO voor deze dienstverleners fors toegenomen, zonder dat dit iets heeft toege-Achter vlnr: Cok Zijerveld (Turn voegd aan de waarde van hun producten en diensten. Die druk vanuit de over-Legal), Homme Idzerda (Blömer), heid komt bij de druk vanuit de markt om de kredietverlening voor gezondeJohn Bom (Mazars). Voor vlnr:Mischa Boeren (Davilex),Falco Pijnenburg (Landelijke Associ-atie van Gerechtsdeurwaarders), 07 bedrijven op peil te houden en de geleidelijke afbouw van schulden bij minder gezonde bedrijven mogelijk te maken.Camiel van Asch (Rabobank)Fotografie: Ruud VoestUITGEVERJelte Hut TIJDIGHEID CRUCIAAL IN HUIDIGE ECONOMIENovema Uitgevers BVPostbus 30 Als de AEX per dag met 10 punten kan fluctueren en zelfs de meest stabiele munten in9860 AA Grootegast een glijvlucht dreigen te raken, is snel handelen van levensbelang voor een onderneming.Weegbree 1 Snel – maar adequaat. Dat kan alleen met de juiste financiële gegevens. Als de economische9861 ES Grootegast wind gunstig is voor investeren, is het zaak om te weten of daar kapitaal voor is – en hoeveel.T 0594 - 51 03 03 NUadvies heeft de fiscale en financieel-administratieve automatiseringsinstrumenten om deF 0594 - 61 18 63 vinger voortdurend aan de financiële pols te houden en de kennis en de ervaring om u vaninfo@novema.nlWEBSITE 10 dag tot dag van goed advies te voorzien.www.ondernemersbelang.nl/utrechtEINDREDACTIEMyra taal&tekst BIJ BANENMARKT IN GALGENWAARD DRAAIT HET OM PASSIET 0594 - 61 47 14M 06 - 22 99 33 74 Het is vandaag de dag bepaald geen eitje een baan te bemachtigen die bij je past. Zeker nietmyra@myrataalentekst.nl voor jongeren die een wat grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Voor die jongeren,BLADMANAGER maar ook voor werkgevers, ouders en onderwijsinstellingen, organiseren UWV Werkbedrijf,Daniël Stalman FC4YOU en het VSO- en Praktijkonderwijs op 3 april een banen- en ontmoetingsmarkt.T 0594 - 51 07 86 Locatie: Station Galgenwaard.VORMGEVING & LAYOUTVDS Vormgeving!, Drachten 14DRUKScholma Druk, BedumREDACTIE KOSTENREDUCTIE IN FINANCIËLE ADMINISTRATIEMyra Eeken-Hermans (eindredactie)Felix de Fijter (Tekstbureau Vak-maten) Het zijn barre tijden voor veel en steeds meer sectoren. Dan is het verstandig om onnodigeJeroen Kuypers kosten zoveel mogelijk terug te dringen. Veel MKB-bedrijven in en om Utrecht ontdekkenIngerMarlies Leeuwenburgh het Nieuwegeinse administratiekantoor Administratie Partners. Hoge kwaliteit, duidelijk la-Jelmer van Nimwegen gere kosten. En dat blijkt dan weer uit het jaarverslag. Van Administratie Partners...Erik van Raalte (landelijk),Henk Roede (strip)André Vermeulen (columnist)FOTOGRAFIE 21Jur EngelchorMarco MagielseHenk VeenstraRuud VoestISSN:1873 - 7498ADRESWIJZIGINGENAdreswijzigingen, veranderingenvan contactpersoon of afmeldingenkunt u per mail doorgeven aan TinyKlunder, t.klunder@novema.nl.Vermeldt svp ook de editie er bij, dievindt u bovenaan in het colofon.Niets uit deze uitgave mag wordenverveelvoudigd en/of overgenomenzonder schriftelijke toestemmingvan de uitgever. De uitgever kan nietaansprakelijk worden gesteld voor deinhoud van de advertenties.02 het ONDERNEMERS BELANG
 5. 5. Column■ En verder De geldpers van Tiberius04 Nieuws G&S Bouw Een kleine 2000 jaar geleden speelde zich in het antieke Rome in grote lijnen hetzelfde af als in het tegenwoordige05 Nieuws en column: Een kopje suiker Europa. Er was een financiële crisis in het Romeinse Rijk13 Toegevoegde waarde accountant wordt noodzakelijke waarde die vele tienduizenden families aan de bedelstaf bracht.17 Aanpassing vakantiewetgeving Lenen was in de tijd dat Jezus Christus zijn boodschap verspreidde, net zo populair als in de moderne 21e eeuw.19 Buitenverf is geen make-up Slimme handelaren, voorlopers van bankiers, hadden20 Ondernemerspanel: Hoe belangrijk zijn sociale media voor bedacht dat het lucratief was om mensen tegen een ogenschijnlijk redelijke rente geld te lenen, waarmee ze uw onderneming? land buiten de stad konden kopen of een huis met uitzicht22 Rabobank: “In deze tijd willen we des te meer sparringpartner zijn op de Palatijn, de heuvel waarop de keizerlijke familie voor de ondernemer” resideerde. Aanvankelijk waren het alleen de decadente hogere kringen die het spel van lenen en speculeren25 ABN AMRO: De bank in de positieve modus: steeds op zoek naar gingen spelen, maar besmet met het virus van de de klik en de ‘ja’ heb zucht ging ook het gewone volk leven op de pof.27 Bouwcombinatie Boele-VanEesteren / G&S Bouw Het liep gigantisch uit de hand. De huizenprijzen schoten door het plafond en veel van de 500.000 Romeinse29 MEEÙS creëert nationaal expertisecentrum pensioenen in Utrecht burgers uit de beginjaren van onze jaartelling consu-30 Mobiliteit, functionaliteit en fiscaliteit: hoogste tijd voor een Ford! meerden zich suf met geleende sestertiën, de euro uit die32 Werken zonder IT-zorgen dagen. Een heuse kredietcrisis was het gevolg. Leningen werden niet meer afbetaald, moord- en slachtpartijen waren aan de orde van de dag. De geldhandelaren draaiden de kredietkranen dicht waarna de prijzen van■ In het hartkatern onroerend goed in elkaar klapten. Half Rome ging failliet, menigeen stierf de hongerdood.Ondernemers innoveren wegens In het jaar 33 greep keizer Tiberius in. Uit zijn persoon-kansen, niet om subsidies lijk vermogen stopte hij 100 miljoen sestertiën in deDe (euro)crisis dwingt Den Haag te bezuinigen, Romeinse economie door alle schuldenaren een rente-maar besparingen alleen krijgen een sputterende loze lening te geven waarmee zij hun leven weer kondeneconomie niet in een hogere versnelling. De BV oppakken. Zo zette hij dus op antieke wijze de geldpersNederland zal zich met betere en efficiënter tot aan. De hoofdrolspelers uit het drama, de bankierendestand gekomen producten internationaal moeten handelaren, liet hij een voor een publiekelijk afmaken.onderscheiden. Daarvoor is innovatie broodnodig. Hun bezittingen vervielen aan de keizer.Minister Maxime Verhagen staat voor een dubbeleuitdaging: met beperkte financiële middelen meer Met de krediet- en bankencrisis van 2008 en deinnovatie-rendement genereren. En hij moet er ook eurocrisis van vandaag beleven we dus niets nieuwsnog voor zorgen dat het MKB optimaal profijt heeft onder de zon. Hooguit is de huidige situatie complexervan de nieuwe regelingen. omdat er zeventien landen bij betrokken zijn. Hoewel ook dit relatief is, want Berlijn en Parijs dicteren- Stoom bedrijf nu klaar voor economisch herstel de andere vijftien wat er (niet) moet gebeuren. Zo is het- Logistic Force: De kracht van inleven en slim opleiden duo Merkozy de moderne variant van keizer Tiberius.- Testcase meet de werkelijke potenties Als ondernemer kun je in 2012 je maar het beste niets aantrekken van alle rampspoedverhalen op radio, tv, in de krant en op internet. Daar word je maar depressief van. Bankier heeft weinig gevoel Probeer eens een jaar lang het nieuws niet te volgen. voor familiebedrijf En werk gewoon keihard aan verdubbeling van het Ruim een half jaar is Hans Biesheuvel voorzitter van aantal klanten en aan behoud van de bestaande MKB-Nederland. Na acht jaar bestuurder-politicus Loek opdrachtgevers. Want daar moeten we het met z’n allen Hermans wilde de achterban wel weer eens een echte toch van hebben, nietwaar? ondernemer aan het roer. Hij moest zich wel even achter de oren krabben toen hij werd benaderd. Maar inmiddels André Vermeulen geniet hij met volle teugen van de wereld van het info@avoor.nl poldermodel. “Ik krijg er heel veel energie van!” het ONDERNEMERS BELANG 03
 6. 6. Nieuws Hoogte Stadskantoor Utrecht zichtbaar! De bouw van de drie betonnen kernen Deze staalconstructie wordt tegen, teel of per aaneengesloten periode Stadskantoor moet medio 2014 van het nieuwe Stadskantoor Utrecht en vanaf de 6e verdieping boven plaats. Via mededelingborden gereed zjin. Inwoners en onderne- is gereed. Hiermee is de hoogte van de Jaarbeurstraverse gemonteerd. in en nabij de Jaarbeurstraverse mers kunnen dan voor de meeste 95 meter van een van de grootste en Met het oog op de veiligheid worden reizigers en passanten dienstverlening terecht op deze hoogste stadskantoren van Nederland van reizigers en passanten zal de geïnformeerd over de afsluiting. centrale locatie in de stad, waar de zichtbaar. De drie kernen, gebouwd Jaarbeurstraverse tijdens deze Op deze borden worden ook de loketten nu verspreid over Utrecht via glijbekisting, verlenen de stevig- werkzaamheden afgesloten wor- omleidingsroutes aangegeven. zitten. heid van het Stadskantoor. Nu de den. Utrecht Centraal is tijdens de kernen gereed zijn, wordt een start afsluitingen (tussen 00:30 uur en In april 2011 is de bouw van het De aanbesteding van dit uniek gemaakt met de staalconstructie. 05:30 uur) altijd bereikbaar via de Stadskantoor Utrecht begonnen. bouwproject werd gewonnen door Noordertunnel van het station. Af- In de eerste helft van 2012 begint Bouwcombinatie Boele-VanEeste- Vanaf 6 februari wordt ’s nachts hankelijk van de werkzaamheden het Stadskantoor steeds meer ren / G&S Bouw, welke momenteel gewerkt aan de staalconstructie. vindt de nachtafsluiting inciden- vorm te krijgen. De bouw van het de uitvoering hiervan verzorgt. Ondernemers uit de regio ontmoeten? Uw netwerk uitbouwen? Utrechtse Kennis en ervaring delen met Ondernemersdag andere ondernemers uit de regio? 24 mei 2012 | 15:00 uur | Central Studios Overleven in crisistijd? Onvoorwaardelijk bijdragen? Nieuwsgierig? Uw product of dienst profileren? www.utrechtseondernemersdag.nl04 het ONDERNEMERS BELANG
 7. 7. ColumnLokale en biologische QR-codes maken uw print uiting interactiefbedrijfslunch van deBuurtboer QR-codes zijn barcodes voor mo- biele telefoons en tablets met eenVoor wie waarde camera. De telefoon/tablet leest dehecht aan de QR code en vertaalt deze direct naarkwaliteit van tekst, een weblink/bedrijfsvideolunchproducten, (URL) of SMS bericht. Dit biedt nogde versheid, de meer mogelijkheden voor eensmaak en de manier waarop directe interactie met uw potentiëlede producten geproduceerd zijn is er klant. De QR-code is perfect voor Kopje suiker,de bedrijfslunch van de Buurtboer! De cross media campagnes. QR codeslunchkratten zijn gevuld met de beste zijn zeer geschikt om gedrukte buurman?producten; vers van de boer uit de media te combineren met digitalebuurt, lokaal ambachtelijk geprodu- media. QR-codes maken uw print smartphone/tablet op de QR-code Herkent u het nog van vroeger, opceerd of biologisch. Kortom, alles voor uiting interactief! Kortom, een en de QR code wordt automatisch school? In een toets krijg je een vraageen gevarieerde, lekkere en duurzame QR-code slaat echt een brug tus- gescand. Ook in Het Onderne- over de oppervlakte van een figuur.‘keukentafel’ lunch. De Buurtboer is sen offline en online en verhoogd mersbelang zult u deze QR-codes ‘Moest je hier nu differentiëren of inte-opgericht door Caroline van der Lande zeker uw conversie van een offline terugvinden, welke gekoppeld zijn greren?’ Je weet het niet meer. Pas naen Nikki Wiesman, oud marketeers bij campagne. aan een bedrijfsvideo of website. In- de toets blijkt de oplossing erg simpel:o.a. Heinz en Sara Lee. Caroline: “ Veel middels is er naast het magazine ook gewoon de lengte x de breedte. Tsss, jeconsumenten zijn in hun dagelijks leven Om een QR-code te scannen dient veel méér! Een uitgebreide website dacht dat het ingewikkeld moést zijn.bewust met eten bezig, maar voor u via iTunes (Iphone) of Market met diverse mogelijkheden, digitale Voor klanten breng ik vaak doelgroepenbedrijven is het vaak lastig om goede (Android) een app te downloaden, regionale nieuwsbrieven, bedrijfsvi- in kaart: waar zitten de beslissers, dekeuzes te maken. Wij bieden de moge- enkele opties: deo’s, een zakelijke marktplaats en beïnvloeders, hoe te segmenteren,lijkheid werknemers een echt lekkere • i-nigma de inzet van andere nieuwe media welke prioriteiten te stellen, etc. Be-en goede lunch te geven, met verse • Neo-Reader maken Het Ondernemersbelang tot langrijk werk. Ook mijn eigen bureau, laproducten direct van de producent. Dat • Quick-Mark wat het nu is; een echt multimediaal Voie communicatie, zoekt altijd nieuweis prettig voor de werknemers, maar • QRReader platform voor ondernemers in de klanten. Al jaren doen we daarvoorkomt ook de productiviteit ten goede.” regio. Het Ondernemersbelang is ingewikkelde dingen: mailings, socialLunchen van de Buurtboer kan al voor Vervolgens opent u de QR-scanner- dus onmisbaar in uw regionale busi- media, advertenties, telemarketing, het€ 3,95 p.p. www.debuurtboer.nl app, richt u de camera van uw ness to business communicatie. kan niet op… Tot ik ineens dacht: die bedrijven bij ons om de hoek, zouden die niet interes-Rectificatie sant zijn? Ik moet u eerlijk bekennen:Innovatie = uitvinding + markt + financiering we hebben het niet eens uitgezocht. We pakten spontaan de telefoon omComplimenten voor het artikel “van naar de naam te vragen van degeneconcept naar betaalbare realiteit, Wat is innovatie? Ik hanteer graag de die zich met reclame of communicatieelektrische auto passeert het point volgende eenvoudige definitie: in- bezighoudt en we gingen op pad. Nietof no return” in het Ondernemers- novatie = uitvinding + markt + finan- met een gladde PowerPoint presentatie,belang Utrecht nr. 5 van 2011. ciering. Financiering omvat dan eigen maar met een kopje suiker, in eenElektrisch rijden zal een belangrijk vermogen, leningen, subsidies, fiscale gepersonaliseerd doosje.actiepunt zijn in de overgang naar regelingen zoals RDA en WBSO soms ‘Een kopje suiker van de buren, dat iseen duurzame maatschappij en eco- aangevuld met participatiekapitaal. toch wel een erg doorzichtige smoesnomie. Het verslag van de discussie om contact te zoeken’, zo horen wij ugeeft dit goed weer, behoudens een Louis Ouwerkerk, zeggen. Precies, daarom deden we dat.slotpassage waarin ik wat ongelukkig Directeur innovatie& De actie is een enorm succes. Deurenverkeerd geciteerd ben. Het citaat subsidieadviesbu- gaan open, onbekende bedrijvenluidde: “De overgang van benzine en reau Raad & Daad worden klant. En dat door even al onzediesel naar elektriciteit schept kansen kennis van het zorgvuldig benaderenvoor innovatieve bedrijven. Daarbij van doelgroepen overboord te zetten.is het belangrijk dat de overheid Soms is het leven eenvoudiger dan jeeen duidelijk en consequent beleid denkt.voert en de bedrijven faciliteit dan Wilt u ook suiker? Voor een kopje koffiedat ze subsidieert, want subsidie kom ik het brengen. Ik drink het zwart…heeft de neiging “lui” te maken ende innovatie af te remmen”. Hetlaatste deel van de zin is niet doormij uitgesproken. Subsidie maaktniet lui, je moet er zelfs extra werkvoor verrichten. De verschuivingvan subsidies naar fiscale faciliteiten Bert van Duijnin vorm van kortingen op de ven- Directeur la Voie communicatienootschapsbelasting (ResearchDevelopment Aftrek/ RDA )kan Twitter: #lavoiecomwel een efficiency voordeelopleveren voor bedrijven. het ONDERNEMERS BELANG 05
 8. 8. Bedrijven in de spotlight! Scan onderstaande QR-codes om de bedrijfsvideo’s te bekijken of bekijk de bedrijfsvideo’s op www.ondernemersbelang.nl Om een QR-code te scannen dient u via iTunes (Iphone) of Market (Android) een app te downloaden, enkele opties zijn i-nigma, Neo-Reader, Quick-Mark en QRReader. Vervolgens opent u de QR-scanner-app, richt u de camera van uw smartphone/tablet op de QR-code en de QR code wordt automatisch gescand. www.inextens.nl www.trendsgroep.nl www.mv2.nl www.autorent.nl/nl/vestigingen/vitesse Communicatie kent vele uitingen. Afhankelijk van het doel datwordt nagestreefd is de ene vorm meer geschikt dan de andere. Door goed te luisteren kunnen wij u de juiste oplossing bieden. Hoeft u wat minder hard te schreeuwen. www.kgmp.nl
 9. 9. Tekst: Jeroen Kuypers • Foto’s Ruud Voest RondetafelgesprekDe financiële dienstverlener als jongleur:Regelgeving mag geendoel op zich wordenOm hernieuwde uitwassen zoals die van vóór 2008 te voorkomen, is de regelgeving voor de financiële sector stevig aangescherpt.Daardoor is de werkdruk voor deze dienstverleners fors toegenomen, zonder dat dit iets heeft toegevoegd aan de waarde van hunproducten en diensten. Die druk vanuit de overheid komt bij de druk vanuit de markt om de kredietverlening voor gezonde bedrijvenop peil te houden en de geleidelijke afbouw van schulden bij minder gezonde bedrijven mogelijk te maken. De financiële dienstver-lener heeft daardoor anno 2012 wel iets van een jongleur gekregen die drie ballen tegelijk in de lucht moet zien te houden. Het feitdat een bank als ABN AMRO vorig jaar toch weer meer krediet heeft uitgezet en dat accountants, notarissen en deurwaarders hoog-opgeleid personeel blijven aantrekken, is een bewijs voor het acrobatisch talent als de veerkracht van deze bedrijven. het ONDERNEMERS BELANG 07
 10. 10. Rondetafelgesprek Homme Idzerda Cok Zijerveld John Bom B lömer accountants en adviseurs Anderzijds verhoogt dit de kosten. De Eén methodiek voor alle administraties ontving zes vertegenwoordigers overheid belooft ons telkens lastenver- De overheid stelt niet alleen haar compli- van evenzovele bedrijven op het lichting, maar geeft ons lastenverzwaring. ance eisen aan de ondernemingen van kantoor in Nieuwegein om op verzoek In de praktijk is de Belastingdienst vaak enige omvang, maar ook aan de ZZP’ers, van Het Ondernemersbelang te discus- de enige die nog leuke stappen neemt en die groep is de laatste jaren alleen maar siëren over de ontwikkelingen in hun om het daadwerkelijk makkelijker te groter geworden. “Ongeveer 450.000 van sector. Ook dit nieuwe jaar is voor velen maken.” deze zelfstandigen hebben een jaaromzet onder hen begonnen met nog meer Notaris Cok Zijerveld, partner bij kantoor beneden de vijfduizend euro, maar wel regelgeving vanuit de toezichthouders. Turn legal in Utrecht, betreurt het de verplichting een administratie bij te Homme Idzerda RA, partner bij Blömer, ondertussen dat zijn beroepsgroep in houden. Dat is een probleem voor de maakte zich zorgen dat het voldoen aan toenemende mate door de overheid als Belastingdienst, want controles onder deze stroom aan extra eisen op den duur onbetaalde politieagent wordt ingezet. deze groep doorvoeren kost gewoonlijk ten koste gaat van de kwaliteit van het “We zijn verplicht tal van registers te raad- meer dan het oplevert,” aldus Mischa werk. “De vorm dreigt belangrijker te plegen, registers die ook niet altijd gratis Boeren, projectmanager bij Davilex in worden dan de inhoud. Je bent zoveel toegankelijk zijn, maar omgekeerd is de Houten. “Een bijkomend probleem is dat checklisten aan het invullen dat er nu ook overheid niet verplicht dat voor ons te de vestigingseisen zijn versoepeld en het al een checklist bestaat waarop je kunt doen als wij of onze klanten daar belang al jaren niet meer nodig is de opleiding controleren of je alle lijsten wel volledig bij zouden hebben.” middenstand te volgen, waarbij de hebt ingevuld. Met andere woorden, ondernemers in spé toch behoorlijk wat regelgeving wordt een doel op zich. boekhoudkundige kennis kregen aange- Want het eigenlijke werk moet dan nog leerd. De oplossing is dus te streven naar beginnen en de klant wil – terecht- niet één methodiek voor alle ondernemers, betalen voor werkzaamheden die geen zodat die administraties transparant en enkele toegevoegde waarde hebben vergelijkbaar worden. Daar zijn wij als voor de opdracht die hij bij je heeft softwareleverancier om de hoek komen neergelegd.” kijken. Bovendien vragen ook de banken om steeds betrouwbaardere rapportages.” Ieder jaar formulieren erbij Volgens Camiel van Asch, Directeur Link tussen automatisering en Bedrijven bij ABN AMRO voor het toegevoegde waarde marktgebied Nieuwegein, is de regel- Meer ethiek in het zakendoen zou een druk niet pas na de val van Lehmann antwoord zijn op bijna al de problemen Brothers toegenomen. “Sinds 9/11 die de overheid met haar verscherpte zijn er ieder jaar formulieren bijgeko- regelgeving wil aanpakken, meent Camiel men, althans voor de banken. Enerzijds van Asch, want de papieren zekerheden is dat begrijpelijk en goed. Niemand van moeten uiteindelijk alleen maar tekort- ons wil uiteindelijk in zee gaan met een schietend vertrouwen compenseren. bedrijf dat geleid wordt door een stroman Automatisering lijkt het enige antwoord van een dictator of de maffia. op de vraag: wie zal de kosten van die regelgeving betalen? John Bom RA, part- ner van Mazars in Utrecht, is ervan overtuigd dat de sector erin zal slagen viaFalco Pijnenburg verregaande automati- sering die kosten onder08 het ONDERNEMERS BELANG
 11. 11. Mischa Boeren Camiel van Aschcontrole te houden en naar beneden huizenprijzen in ons land, kan niet anders Maar Camiel van Asch ontkent dat dete brengen. “Dat heeft consequenties dan concluderen dat wij dat zo slecht nog banken in dat opzicht zo anders te werkvoor het organisatiemodel. De meer niet doen. Toch constateert Cok Zijerveld gaan als voorheen. “De cijfers tonen aaneenvoudige werkzaamheden, zoals het dat de zachte landing geleidelijk een dat er vorig jaar weer meer krediet ishandmatig verwerken van administratieve harder karakter aanneemt. “We zien dat er uitgezet in plaats van minder. De bankengegevens, raken steeds verder op de ach- meer panden onder de veilinghamer gaan. zijn ook in andere opzichten hetzelfdetergrond, ook al door online boekhouden Toch blijft de bereidheid voor een her- gebleven. Er werken veelal dezelfdeen scantoepassingen. In plaats daarvan structurering in overleg groot, ook bij de mensen als daarvoor, zowel bij ons als bijkunnen wij ons steeds meer concentreren banken. Daardoor zit er nog wel elasticiteit onze concurrenten. Er is in dit opzicht dusop het leveren van advies en dus van toe- in die zachte landing.” sprake van een verkeerde beeldvorming.gevoegde waarde. Dat verhoogt ook de Falco Pijnenburg is minder optimistisch. Wat wel een feit is, is dat in deze tijd hetaantrekkingskracht van ons vak voor jonge “Wij zien een toename van het aantal kaf van het koren wordt gescheiden onderprofessionals. Ik merk dat er voldoende mensen met meerdere schulden, al de ondernemers. Veel goede ondernemersbelangstelling is van Hbo’ers, vooral ook concentreert dit probleem zich vooral bij beschikken simpelweg over geld vanomdat de accountancy jongeren de kans particulieren en komt het minder voor bij zichzelf en hebben de banken hiervoorbiedt iets te betekenen, niet alleen voor bedrijven. De financiële reserves raken niet zo hard nodig. Ook dat vertekent hetzichzelf maar ook voor de ondernemer en stilaan op, na enkele jaren crisis. Tegelijk beeld misschien wat.”de maatschappij.” worden woningcorporaties strenger enCok Zijerveld beaamt dit en voegt de gaan die eerder over tot uitzetting. Toch Professionaliteit versus bureaucratievoordelen van outsourcing bij die van de blijft het als deurwaarders onze bedoeling De sector van de financiële dienstverle-automatisering. “Het komt geregeld voor steeds tot een afbetaling te komen die ning heeft het voorbije decennium meerdat, voor een schappelijke vergoeding, de klantrelatie voor de opdrachtgever dan welke andere ook bijgedragen aanvele pagina’s juridische tekst ergens in intact houdt en wordt er dus niet met het uitdijen van de crisis. Vóór de bankenAzië worden vertaald, gedegen en snel. de botte bijl gehakt. Wat ons werk wel de zwarte piet kregen toegewezen voorDankzij het tijdverschil en de email heb je bemoeilijkt is het feit dat aan de ene kant de recessie van 2008, hadden de groteze vaak de volgende dag al kant en klaar in onze tarieven op last van de overheid accountantskantoren immers al genoegje postvak. Zo blijft inderdaad het interes- onder druk zijn komen te staan en dat negatieve associaties te verduren met desantere en dus het uitdagendere werk aan de andere kant de griffierechten, die frauduleuze ondergang van giganten alsover voor de medewerkers op kantoor.” wij vaak voorfinancieren, door diezelfde Enron en Worldcom zes jaar daarvoor.En ook Falco Pijnenburg van de Landelijke overheid juist weer stevig verhoogd Maar de financiële dienstverlening lijkt nuAssociatie van Gerechtsdeurwaarders, ziet zijn. Als de debiteur weinig of niets kan een disproportioneel grote inspanningeen duidelijke link tussen automatisering betalen, kan het financiële risico volledig te moeten leveren aan het voorkomenen toegevoegde waarde. “De ICT stelt bij de deurwaarder komen te liggen. En van een toekomstige crisis, waarbij regel-opdrachtgevers bijvoorbeeld in staat, via als dat vaker voorkomt kan dat flink in de geving van een middel een doel op zichgoed beveiligde internetportals, de evolu- papieren lopen.” dreigt te worden, een doel waaraan bo-tie van hun dossier in real time te volgen. vendien een indrukwekkend kostenplaatjeDat is een groot gemak en daarmee ook ‘Normale’ kredietverlening komt te hangen. Het zal heel wat onder-een grote geruststelling.” Homme Idzerda heeft de indruk dat de nemerschap en ICT-investeringen vergen bankensector de kredietcrisis nog altijd eer de dienstverleners dat plaatje op eenElasticiteit in de zachte landing niet achter zich heeft gelaten. “Bedrijven acceptabel niveau hebben gekregen,De financiële dienstverleners moeten zich die voorheen een extra kredietlijn acceptabel voor henzelf maar vooral voorechter ook harder dan voorheen inspan- toegeworpen kregen om een moeilijke hun klanten. De ondernemer is immersnen om de geldstromen, hét smeermiddel periode te overbruggen, komen nu direct gediend met notarissen, accountants,van de economie, op gang te helpen in bijzonder beheer terecht. Of dat wel pensioenspecialisten, deurwaarders en,houden. En wie bijvoorbeeld de crash op altijd terecht is, vraag ik me af.” John last but not least, bankiers die zich volledigde huizenmarkt in de VS en Spanje, en in Bom meent dat het zelfs de vraag is of de op hun professie kunnen concentreren enmindere mate het Verenigd Koninkrijk, banken ooit nog zullen terugkeren naar niet overdadig worden afgeleid door eenvergelijkt met de beheerste daling van de het oude niveau van kredietverlening. opgelegde neventaak van bureaucraat. het ONDERNEMERS BELANG 09
 12. 12. Bedrijfsreportage Tekst: Jelmer van Nimwegen • Fotografie: Ruud VoestIvo Nollen: Snelheid en juistheid vaninformatie, daar gaat het om. Jaap Uenk: We zijn nog net zo gebrand op een zo laag mogelijke aanslag als altijd. NUadvies Accountants en Fiscalisten, NieuwegeinTijdigheid cruciaal in huidige economie10 het ONDERNEMERS BELANG
 13. 13. Als de AEX per dag met 10 punten kan fluctueren en zelfs de meest stabiele Daarmee kan de ondernemer zien hoe hij er voor staat in zijn branche en watmunten in een glijvlucht dreigen te raken, is snel handelen van levens- de prognoses zijn voor zijn marktgebied. Omgekeerd gaat de -geanonimiseerde-belang voor een onderneming. Snel – maar adequaat. Dat kan alleen met informatie terug in het systeem, zodat het steeds beter wordt.” Banken zijn inde juiste financiële gegevens. Als de economische wind gunstig is voor het huidige tijdsgewricht niet overmatig scheutig met leningen en ook daarinvesteren, is het zaak om te weten of daar kapitaal voor is – en hoeveel. geldt: hoe meer informatie, hoe actueler de informatie en hoe specifieker deNUadvies heeft de fiscale en financieel-administratieve automatise- prognoses, hoe meer kans op een suc- cesvolle aanvraag van een lening voor ringsinstrumenten om de vinger voortdurend aan de financiële pols te een investering! Ook de goede naam en faam van de accountant telt mee in de houden en de kennis en de ervaring om u van dag tot dag van afweging van de bank. goed advies te voorzien. Horizontaal Toezicht Een tweede slag die NUadvies aan het maken is: aansluiten bij het horizontaal S nelheid en juistheid betrokken zijn. Er komt een moment toezicht van de Belastingdienst. Dat be- van informatie, daar waarop het voordeel van samenwerken tekent dat er intensief overleg is tussen gaat het om, vat ven- ook nadelen gaat opleveren. accountant/fiscalist en de belastingamb- noot en fiscaal adviseur Ivo tenaren over de juiste invulling van de Nollen bondig samen. “Wie Dezelfde mensen aangifte. “We zijn nog net zo gebrand op in december 2011 moest Daarom merken onze cliënten niets een zo laag mogelijke aanslag als altijd,” beslissen of hij nieuwe ma- van de verandering: wij zijn dezelfde vertelt Uenk, “Onze cliënten zijn best chines zou kopen of daar gebleven, al onze mensen zijn gewoon bereid om zich aan de wettelijke eis van beter nog een jaar mee op hun post gebleven en omdat ons de belastingafdracht te houden, maar ze zou kunnen wachten, had werk vooral mensenwerk is, blijft de zijn er niet enthousiast over en ze willen actuele cijfers nodig. De dienstverlening op hetzelfde hoge de aanslag zo laag mogelijk houden. positie van januari 2011 is niveau.” Het NUadvies-team bestaat uit Dat ondersteunen wij van harte. Daar dan volslagen ontoereikend. 18 medewerkers – de beide vennoten in- vechten we voor. Maar nu discussiëren Wij hebben onlangs intensief cluis. Dankzij een systematische aandacht we van te voren met de Belastingdienst geïnvesteerd in onze automatise- voor de persoonlijke en professionele en niet pas achteraf. Dat is de weg van ring, waardoor we nu bijna per ontwikkeling van alle medewerkers is het horizontale toezicht. In het verleden dag inzicht kunnen geven in de niet alleen de automatisering up to date: was het nadeel dat bij controle en financieel-fiscale omstandighe- ook de mensen zijn op de hoogte van afwijzing vaak ook een boete komt. Dat den van onze cliënten. En het de nieuwste wet- en regelgeving en de kan bij controle een dubbele tegenvaller belangrijkste: wij zijn in hart modernste technieken. opleveren: én alsnog de verschuldigde en nieren ondernemers – dat belasting betalen én een boete. En veel maakt ons ook aantrekkelijk Dubbele bodem gedoe en kosten voor de procedure…” als gesprekspartner voor De nieuwe naam heeft een van de Niet ieder kantoor komt in aanmerking directeur-eigenaren. Onder- cliënten al een fles wijn opgeleverd. voor horizontaal toezicht, alleen kantoren nemers onder elkaar – we Nollen: “Onze nieuwe naam heeft een die volgens de juiste procedures werken ondervinden aan den lijve wat dubbele bodem: Nollen en Uenk: NU! en die inderdaad tevoren getoetst zijn. onze cliënten ook meemaken!” We hadden al voorzien dat wij daaraan “Het voordeel is: zekerheid. Als we langs zouden worden gehouden, dus de eerste deze weg aangifte doen, dan weet deVolwassen kantoor cliënt die zei: ‘Ik wil niet tot volgende ondernemer waar hij aan toe is. GeenNUadvies is nieuw – en tegelijkertijd he- week wachten: ik wil NU advies!!!’ zou tegenvallers meer uit die hoek, dus eenlemaal niet. Onder deze naam werd het een flesje wijn ontvangen. Dat was al in beter, realistischer en actueler beeld vankantoor op 1 oktober 2011 ingeschreven de eerste week en uiteraard: we horen zijn situatie. En dat geeft voorsprong inbij de Kamer van Koophandel, maar het het vaker. Daar zijn we alleen maar blij de markt!”kantoor bestaat al 21 jaar. Vennoot en mee, want het bevestigt onze hypothese:accountant Jaap Uenk: “We zijn als het dat iedereen snel én goed advies wil!ware volwassen geworden en nu zijn we Daar is markt voor...”volledig op eigen benen gaan staan. Wemaakten deel uit van de Lodder & Co- Branche-prognosegroep, een maatschap met negen ven- Wat wel anders is, is het automatise-noten die elk in hoge mate zelfstandig ringsysteem op het Unit-4 Platform,hun kantoor vorm gaven.” Door verder het meest geavanceerde in de markt.te gaan als kleinere, autonome eenheid, Daarmee haalt NUadvies de informatie kunnen de beide directeuren sneller naar voren, om zo een zeer actueel beeld NUadvies Accountants en Fiscalisten tot besluitvorming overgaan, waardoor te krijgen van de positie van een onder- Villawal 21 NUadvies nog dichter op de actualiteit nemer. Met name bij investeringsvragen 3432 NX Nieuwegein kan opereren. “Met z’n tweeën ben je is het van groot voordeel. Nollen: “Er T 030 - 605 00 34 er sneller uit dan wanneer er 9 partijen hangt een benchmark-instrument aan. info@nuadvies.nl het ONDERNEMERS BELANG 11
 14. 14. Hoeveel verdien je nu werkelijk met deze klus?Maak het jezelf makkelijk.Davilex geeft je zakelijk inzicht. Voor dé ondernemer die zijn administratie overzichtelijken gemakkelijk wil beheren. Die zoekt naar een eenvoudige en gebruiksvriendelijkeoplossing. Davilex is voor die ondernemer die zijn tijd liever besteedt aan ondernemen.Bel voor advies 030 639 15 55 of ga naar www.davilex.nl.
 15. 15. Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografie: Ruud Voest BedrijfsreportageDe kredietcrisis en de economische crisis nemen de ondernemer in een schaarbeweging. De marktomstandigheden verslechteren en te-gelijkertijd hebben de banken steeds minder mogelijkheden om bedrijven met wat extra financiering door een tijdelijk dal te helpen. Daar-door neemt ook de rol van de accountant in belang toe. Hij fungeert steeds vaker als een extra troef van de ondernemer tegenover diensbank om die te overtuigen van de solvabiliteit van zijn cliënt. Daarbij is niet alleen de cijferkennis van de accountant belangrijk, maar vooraldiens vermogen om in scenario’s te denken. Want naarmate de toekomst onzekerder lijkt, worden plannen voor vlotte aanpassingen vande bedrijfsstrategie geen luxe, maar bittere noodzaak.A ccountants moeten de bedrijfsmatige werkelijkheid vertalen in heldere cijfers en een overzichtelijke jaarrekening. Toegevoegde waarde accountant“En dat document wordt geacht een soortcontinuïteitswaarborg te zijn dat de onder-neming waarop het betrekking heeft in ieder wordt noodzakelijke waardegeval de komende twaalf maanden zal wetente overbruggen,” zegt Frank Verleg, partner bij Frank Verleg (links) enBlömer accountants en adviseurs in Nieuwe- Hans Odijk: Wij dienengein. “Dat automatisme staat momenteel onder vooruit te denkendruk door de grote economische onzekerheid.Cliënten denken steeds meer in scenario’s,evenals banken. Er circuleren ook voortdurendscenario’s: Wat als de euro verdwijnt? Wat alsde recessie dieper en langer zal zijn? Wat alser juist herstel intreedt? Bedrijven moeten opal die mogelijkheden kunnen inspelen. En wijdienen daarbij mee te denken of liever nog:vooruit te denken.”Blauwe ondernemersogenDe accountant moet ook meer dan ooitmogelijkheden en onmogelijkheden van elkaarscheiden. “De neiging de zaken florissanter voorte stellen dan ze eigenlijk zijn, is er de laatstejaren bepaald niet minder op geworden,” zegtpartner Hans Odijk. “zowel naar de maatschap-pij als naar zichzelf toe. Dat moeten wij in hetbelang van alle betrokken partijen doorprikken. Hans Odijk is verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de adviespraktijk binnen Blömer. Als allround be-Bovendien dienen we dat op het juiste moment drijfsadviseur is hij vooral actief op het gebied van overname, herstructureringen en strategie. Daarnaast heeft hij veelte doen. Als een ondernemer al bij de bank zit, ervaring opgedaan als conflictbemiddelaar. Verder is Hans actief voor IGAF Polaris en de daarmee samenhangendezonder een van ons, omdat hij meent dat hij die internationale werkzaamheden. Sinds 1990 is hij partner bij Blömer.kredietaanvraag wel met een goed verhaal voorelkaar krijgt, staan wij al met één nul achter. Frank Verleg is als accountant werkzaam binnen het team MKB Audit. Binnen dat team richt hij zich op jaarrekening-Blauwe ondernemersogen alleen volstaan niet controles en op zijn specialisatie van (inter)nationale subsidiecontroles. Daarnaast wordt Frank ingezet voor specifiekemeer.” adviesopdrachten bij onze klanten. Sinds 2009 is hij partner bij Blömer.Toegevoegde waarde zonder toegevoegde Blömer accountants en adviseurs is een zelfstandig, toonaangevend, middelgroot accountantskantoor in de regiokosten Utrecht. Al ruim 90 jaar adviseren zij ondernemingen en ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, vrije beroepsbe-De ondernemer mag dus hogere eisen stellen oefenaars en non-profitinstellingen.aan zijn accountant dan vóór 2008. Maar hoekan die laatste méér toegevoegde waarde leve-ren zonder dat dit ook tot toegevoegde kostenleidt? “Door waar mogelijk te automatiseren en aan toe komen, zoals het helpen van bedrijvente standaardiseren,” verduidelijkt Hans Odijk. met het aanvragen en verkrijgen van EuropeseFrank Verleg vult aan: “Vroeger omringden RA’s subsidies.”en AA’s zich met almaar meer assistenten. Datdoen wij al jaren niet meer. Onze assistenten De evolutie die de organisatie van Blömer alwerken in gespecialiseerde teams. Daardoor is ruim vóór het begin van de huidige crisis heefthet rendement van hun uren hoger dan bij op ingezet komt in dit tijdsgewricht dus des tezichzelf werkende collega’s in andere kantoren. meer van pas, nu toegevoegde waarde eigenlijk Blömer accountants en adviseursDeze werkwijze schept tijd en financiële ruimte noodzakelijke waarde is: goed doortimmerde Krijtwal 1voor onze twaalf RA’s, twee AA’s en vijf fiscale risicoanalyses die de ondernemer verlicht en 3432 ZT Nieuwegeinacademici om zich des te meer toe te leggen betrouwbaar kompas bieden dat hem helpt T 030 - 605 85 11op het advieswerk. Het heeft ons ook de kans zijn bedrijf zorgvuldig en heelhuids tussen de F 030 - 604 55 26gegeven ons als kantoor te profileren op ijsschotsen en stormen van recessies en valuta- info@blomer.comdeelgebieden waar anderen niet of nauwelijks crises te manoeuvreren. www.blomer.com het ONDERNEMERS BELANG 13
 16. 16. Bedrijfsreportage Tekst: Felix de Fijter • Fotografie: Ruud VoestBij banenmarkt inGalgenwaard draaithet om passieHet is vandaag de dag bepaald geen eitje een baan te bemachtigen die bij je past. Zekerniet voor jongeren die een wat grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Voor die jonge-ren, maar ook voor werkgevers, ouders en onderwijsinstellingen, organiseren UWV Werkbe-drijf, FC4YOU en het VSO- en Praktijkonderwijs op 3 april een banen- en ontmoetingsmarkt.Locatie: Station Galgenwaard. E en paar jaar geleden zag banen- een duwtje in de rug nodig hebben.” marktorganisator Romano van Een groep waar FC4YOU zich met name Duuren van UWV plots het licht. “Ik op richt. Samen met het UWV is de club was bezig met de vraag hoe je jongeren al betrokken Dutch Career Cup, waarin kunt motiveren actief te zoeken naar een kansarme jongeren het hele jaar door baan en actief bezig kunt laten zijn met in teamverband bezig zijn met sport. hun toekomst. Ik was hiervoor te gast op al- Gedurende dat jaar komen de jongeren lerlei scholen en telkens zag ik aan de muur twee keer per week trainen en worden posters van FC Utrecht hangen. Dat bracht ze intensief begeleid door jobcoaches. me op het idee een banenmarkt te organi- Pannekoek: “Doordat de jongeren in seren in de thuisbasis van de voetbalclub, teamverband sporten en af en toe Stadion Galgenwaard. werkzaamheden voor de club uitvoeren, krijgen de jobcoaches inzicht in wat En daar was de FC best voor te porren. nodig is om deze jongeren aan een plek Samen met Els Breedveld van het VSO- en op de arbeidsmarkt te helpen. Daar Praktijkonderwijs ging Van Duuren op gaat het om.” bezoek in het stadion. In gesprek met Karin Pannekoek was de klik gauw gevonden. Emotie Pannekoek is directeur van FC4YOU, een En ook in april is dat de hamvraag, zegt stichting die maatschappelijke activiteiten Breedveld. “De jongeren die op deze van FC Utrecht organiseert. “Daar past een banenmarkt afkomen hebben vaak banen- en ontmoetingsmarkt natuurlijk een leerachterstand en weinig zelfver- heel mooi bij”, zegt ze. “En wat is voor trouwen. Hun motivatie en passie ligt jongeren in deze regio nou een mooier vaak bij de sport, bij het voetbal.” “Die toneel voor zo’n markt dan het stadion van emotie roept zo’n stadion natuurlijk FC Utrecht?” Juist, dat is er niet. op. Het spreekt aan als je met z’n allen naar het stadion gaat.” Rondleidingen Geen wonder dus dat de eerste banen- Om de drempel zo laag mogelijk te markt vorig jaar direct een groot succes maken, hoeven belangstellenden, was. Zo’n zevenhonderd jongeren kwamen maar ook werkgevers geen entreegeld af op het event met de slogan ‘Scoor je te betalen, zegt Van Duuren. “Het baan’. Voormalig profvoetballer en clubi- aanbod van vacatures varieert boven- coon Jean-Paul de Jong ritselde bovendien dien van een relatief laag niveau tot een aantal spelers uit het beloftenteam hbo-niveau. We hopen natuurlijk dat om rondleidingen door het stadion te het concrete resultaten tot gevolg heeft. verzorgen. Dat een werkgever een jongere een stageplaats aanbiedt of uitzicht geeft op Karin Pannekoek, Els Breedveld en Romano “Het mooie is”, zegt Pannekoek, “dat het een baan.” Maar de markt is ook echt ter van Duuren: Als je deze banenmarkt niet allemaal jongeren zijn uit deze regio die kennismaking, zegt Breedveld. leuk vindt, vind je niks leuk14 het ONDERNEMERS BELANG
 17. 17. “Er zijn veel werkgevers die gewoon eens willen kijken wat nu precies de mogelijk- heden zijn als het gaat om jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt. Voor hen is er veel informatie beschikbaar.” Een belangrijk voordeel bij de betrokken- heid van de scholen is volgens Breedveld de gerichte aanpak waarmee scholen toekomstige werknemers al in de school- banken kunnen spotten. “Is er vanuit een bepaalde sector, zoals de retail, de ho- reca of logistiek vraag naar vakbekwame jongeren, dan kan het onderwijs daarbij nadrukkelijk een helpende hand bieden.” Vorig jaar kreeg de banen- en ontmoe- tingsmarkt in het stadion een 8,2 van de standhouders. Van Duuren, die dit jaar zo’n 100 standhouders en 1000 jongeren verwacht, is er best trots op. “Maar veel mooier kunnen we het ook niet maken. Als je dit niet leuk vindt, vind je niks leuk.” Met al uw vragen voor meer informatie of standhouder worden, kunt u mailen naar : romano.vanduuren@uvw.nlRomano van DuurenPostbus 20143500 GA Utrechtromano.vanduuren@uvw.nlwww.uwv.nl het ONDERNEMERS BELANG 15
 18. 18. Volledige renovatie53 hotelkamersWoudschoten gereedDe afgelopen weken is er hard gewerkt aan de renovatie en upgrading van 53 hotelkamers bij Woudschoten Hotel& Conferentiecentrum in Zeist. En nu zijn ze allemaal klaar voor gebruik.De kamers hebben een sfeervolle en moderne uitstraling gekregen. Er is gebruikt gemaakt van veel wittinten incombinatie met bruin, zilver en chroom. De kamer heeft een zakelijk, maar toch warme, uitstraling. Door het kleur-gebruik komt het groen van de natuur op elke kamer nog meer naar binnen en merkt de hotelgast dat hij echt opeen prachtig landgoed midden in de bossen verblijft.Meer info:www.woudschoten.nl. Woudenbergseweg 54 T 0343 - 492 492 E info@woudschoten.nl 3707 HX Zeist F 0343 - 492 444 I www.woudschoten.nl
 19. 19. Bedrijfsreportage Tekst: Jasper van den Bovenkamp – Tekstbureau Vakmaten • Fotografie: Jur Engelchor / Henk VeensttraMKB Cursus & TrainingStoom bedrijf nu klaarvoor economisch herstelWat doe je als ondernemer wanneer links en O p hoog niveau woedt de discussie Bestendige zekerheid al jaren. Wil Nederland in het jaar rland Toch kun je in die grillige omstandigheden grilrechts de economische crisis over het land jakkert? naangevend 2020 een toonaangevend kennis- or als bedrijf of organisatie een buitengewoon land zijn, dan moet het Rijk daar vandaag et bestend bestendige zekerheid inbouwen, redeneertHet antwoord van George Bel, directeur van MKB in investeren. Economische turbulentie Be Bel. “Veel bedrijven denken dat kopers doet er op zo’n moment niet zoveel toe. alleen letten op de prijs. Ik zeg: ‘Nee, dat isCursus & Training, is zo eenvoudig als doeltreffend. Sterker nog: hoe hoger de golven van de r niet waar!’ Kennis en vaardigheden maken financiële malaise tegen ons econom anciële economisch het verschil. Wil je onderscheidend zijn in“Investeren in kennis en vaardigheden is juist nu bestel beuken, hoe dringender d de de markt, zorg er dan vooral voor dat je noodzaak om te investeren in training en medewerkers goed opgeleid zijn, dat ze in opleiding. Klinkt nogal a anticyclisch. positieve zin opvallen. Als jij de telefoonvan groot belang. Dat maakt in deze markt het En dat is het ook. goed opneemt, sta je al met drie-nul voor. Door te investeren in kwaliteit voorkomverschil. Trekt het economische tij weer aan, dan George Bel knikt bedachtzaam. Als directeur kni je achterstanden en ben je helemaal klaar van het land landelijk opererende trainings- als het herstel inzet. Dit is dé tijd om voor-ben jíj de eerste die ervan gaat profiteren.” en cursus cursusbureau gaan hem de huidige sprong op je concurrent te nemen.” econom economische ontwikkelingen niet voorb “Al een paar jaar leven we in voorbij. Nieuwe trainingen een pprecaire situatie. De huizencrisis, Niet voor niets is het adagium van MKB de kkredietcrisis, de eurocrisis, de banken- Cursus & Training ‘Wat je vandaag leert, cris ze stapelden de ene onzekerheid crisis: pas je morgen toe’. De organisatie verzorgt op de andere.” in het hele land ruim vijftig verschillende Op tal van locaties in het land worden de cursussen van MKB C&T gehouden, zoals hier in Papendrecht (foto Henk Veenstra) het ONDERNEMERS BELANG
 20. 20. trainingen en cursussen. De onderwerpenvariëren van een mediatraining en eenbasistraining bedrijfshulpverlening tot eneffectief leidinggeven en ‘Hoe gebruik iksocial media?’ Het aanbod is breed. alBel: “We spelen voortdurend in op nieuwewensen van onze doelgroep. Zo zijn op hetmoment trainingen als ‘Management vanstagnerende medewerkers’, ‘Debiteuren- incasserebeheer en telefonisch incasseren’ en‘Succesvol financieren’ erg in trek.Daarnaast zijn opleidingen voor deondernemingsraad populair. Wij biedentrainingen aan waarin we focussen opbetere samenwerking tussen bestuurdersen werknemers. Meer dan ooit is het nu vanbelang om constructief samen te werken.”PraktischDe nadruk ligt bij MKB Cursus & Training oppraktische sessies. Bel: “Deelnemers hebbengeen behoefte aan theoretisch gezwets.Ze willen gewoon weten hoe het werkt inde praktijk.” MKB Cursus & Training is watdat betreft een echte insider. “We komenvoort uit MKB-Nederland – een echte George Bel: “Cursusdeelnemers hebben geen behoefte aanwerkgeverscultuur – en zijn hun partner theoretisch gezwets” (foto Jur Engelchor)voor bedrijfsopleidingen. We kennen hetstereotype beeld van de ondernemer: hij ofzij wordt geacht een duizendpoot te zijn, Klanten aan het woord... adviseerde mij om dat bij MKB Cursus & Trainingmaar kan simpelweg niet alles.” te doen. Daar heb ik geen spijt van. De dag was Welke voordelen biedt MKB Cursus & Training u perfect verzorgd, alle communicatie verliep primaIn de modder nog meer? Klanten vertellen over hun bevindingen en de trainer was zeer professioneel.”De trainers van MKB Cursus & Training staan met het landelijk opererende cursus- en trainings-dan ook, om met Bel te spreken, “met beide bureau. Khalid Achaaboune, medewerker NEBObenen in de modder.” De directeur legt uit. Cursus: Klantgericht verkopen“Onze cursussen en trainingen zijn geënt op René Slagmolen, directeur Twilmij “Wij hebben met twintig collega’s twee keer tweehet principe ‘learning by doing’: de theorie Cursus: Effectief leidinggeven avonden mogen luisteren naar een zeer kundigewordt direct in de praktijk toegepast. Deel- “Twee jaar geleden hebben we binnen ons bedrijf trainer. Voordat we met de cursus begonnen, wasnemers oefenen in rollenspellen of bootsen een managementteam gevormd. Met de vijf hij al verschillende keren bij ons geweest om depraktijksituaties na. Op deze manier leren managers volgen we nu de in-company training, actuele situatie binnen ons bedrijf te bespreken.deelnemers heel concreet, gewoon door omdat we allen afzonderlijk met bepaalde vragen Daar sprong hij tijdens de training voortreffelijkte oefenen. Dat vergroot de effectiviteit en situaties zaten. Die konden we vooraf voorleggen op in. Het sloot perfect aan op de praktijk zoals wijvan onze trainingen en cursussen enorm. aan de trainer. Ze heeft ons gevraagd wat we willen die kennen. Veel medewerkers hebben de cursusRelevant is het dan wel dat de trainer de leren, welke vragen er leven en waar we tegenaan echt ervaren als een opfrismoment. Je bent al jarenpraktijk vanbinnen en vanbuiten kent. Op lopen. Tijdens de cursus gaat ze heel specifiek op verkoper, maar ben je je wel bewust van hoe je hetdat criterium selecteren wij onze trainers.” onze situatie in. En dat schiet merkbaar wortel doet? Als een klant komt, heeft hij een probleem op de werkvloer. We voeren op het moment en daarvoor zoekt hij bij jou een oplossing. Ont-Altijd dichtbij bijvoorbeeld functioneringsgesprekken. Tijdens de vang een klant dus altijd met open armen en toonPlezierige bijkomstigheid is dat een training training krijgen we veel praktische tips over hoe interesse, benadrukte de trainer. Onze verkopersof cursus van MKB Cursus & Training altijd we dat het best kunnen aanpakken. Zeer leerzaam zijn hier daadwerkelijk mee aan de slag gegaan.”om de hoek wordt georganiseerd. Op tal en praktisch toepasbaar!”van locaties in het land vinden de sessies Michel van den Berg, interieuradviseurplaats. “Het is jammer als je in een sessie Jacques Ravoo, general manager bij Van Waay Interieurs in Benthuizenvan drie bijeenkomsten onverhoopt een Parkhotel Den Haag Cursus: Time managementkeer absent bent. Gelukkig wordt diezelfde Cursus: Financiële basiskennis “Tijdens deze cursus heb ik heel duidelijk geleerdbijeenkomst drie weken later een paar “Heel duidelijk werd in deze cursus uitgelegd wat prioriteiten te stellen. Regelmatig word ik van dekilometer verderop weer georganiseerd. het verschil is tussen de balans en de winst- en werkvloer gehaald, omdat klanten op elk wille-Dat is een van de voordelen van een grote verliesrekening. Voor veel van onze medewerkers keurig moment binnen kunnen komen. Dat isorganisatie.” was dat echt een eyeopener. Ook hadden we veel niet goed voor je concentratie. Dankzij de cursus aan de uitleg over de kasstromen binnen je bedrijf. heb ik leren tijdschrijven. Ik houd per activiteit Het hoofd van onze technische dienst doet jaarlijks bij hoe lang ik ermee bezig en ik noteer de reden MKB Cursus & Training een heel aantal dure investeringen. Hoe ga je daar van onderbrekingen. Op die manier maak ik voor Bezuidenhoutseweg 12 mee om? We kregen veel nuttige en praktische mezelf inzichtelijk hoe ik het meest praktisch mijn 2594 AV Den Haag informatie. Lang geleden heb ik een dergelijke trai- dag kan inplannen. Daardoor kan ik ook duidelijk T 015 - 219 13 90 ning al eens gevolgd, maar ik wilde alles weer even aangeven: dan en dan kan ik een afspraak met u www.mkbct.nl ophalen. De eigenaar van Parkhotel Den Haag maken. Ik wil namelijk kwaliteit blijven leveren.” het ONDERNEMERS BELANG
 21. 21. Interview Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografie: Ministerie van EL&I / Cartoon: Marco Magielse Ondernemers innoverenwegens kansen, niet om subsidiesDe (euro)crisis dwingt Den Haag te bezuinigen, maar besparingen alleen krijgen een sputterende economie niet in een hogere versnelling.De BV Nederland zal zich met betere en efficiënter tot stand gekomen producten internationaal moeten onderscheiden. Daarvoor isinnovatie broodnodig. Uitgerekend nu moet het departement van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) zijn bijdrageleveren aan de bezuinigingen blijkt ook nog eens dat het subsidiëren van innovatie veel minder effectief is dan werd aangenomen.Minister Maxime Verhagen staat dus voor een dubbele uitdaging: met beperkte financiële middelen meer innovatie-rendementgenereren. Of eigenlijk een drievoudige: er ook nog voor zorgen dat het MKB optimaal profijt heeft van de nieuwe regelingen. het ONDERNEMERS BELANG
 22. 22. O nder de opeenvolgende kabinetten voor zijn groeiplannen. Het uitgangspunt Losse schroeven? Balkenende werd innovatie tot een van de lening is dat deze pas weer wordt De economen onder die onderzoekers voor- van de speerpunten van het econo- terugbetaald wanneer de investering tot spellen hernieuwde economische tegenwindmisch beleid uitgeroepen. De bedragen die winst leidt. Op die manier kunnen veel voor 2012. Den Haag heeft al extra om-de overheid uittrok om innovatie te steunen meer MKB-ers profiteren van het fonds buigingen aangekondigd om de verwachtezijn daardoor de voorbije acht jaar ongeveer dan wanneer je hen subsidies zou geven.” tegenvallers in de begroting te compenseren.verdubbeld. De effectiviteit van die subsidies Hoe groot is de kans dat de beloofde belasting-is het afgelopen jaar echter onder een Verzilveren van kansen voordelen van Verhagens ministerie daardoorvergrootglas gelegd en in twijfel getrokken. Maxime Verhagen gelooft ook in een op losse schroeven komen te staan? En watDat laatste gebeurde in de slipstream van stimulering die meer omvat dan enkel het behelzen ze eigenlijk precies?een algehele onzekerheid over het precieze overschrijven van geldbedragen van de ene “Bij economische tegenwind is het des tenut van overheidssubsidies, een gevoel dat rekening naar de andere. De focus op kans- belangrijker dat we ondernemers de ruimtewerd bevestigd door de uitkomsten van een rijke sectoren is één verandering, een andere geven en belemmeringen wegnemen,”onderzoek van de Algemene Rekenkamer. is meer samenspraak met het bedrijfsleven aldus de minister. “Dat geldt zeker ook voorDe discussie deed overigens denken aan het en de kennisinstellingen; weer een andere MKB’ers. Ondernemers vormen immers deeeuwige gehakketak over de vraag of het is een verschuiving van specifieke subsidies ruggengraat van onze economie. Zij leverenglas nu half vol of half leeg was. Wie naar naar generieke lastenverlichting. Speelt de banen en inkomsten op die we zekerde droge cijfers kijkt moet toegeven dat die hier trouwens ook het verlangen naar een in deze tijd goed kunnen gebruiken. Omsubsidies het Nederlandse bedrijfsleven toch kleinere overheid een rol en wellicht al een vernieuwende ondernemers de wind in deergens gebracht hebben. Het percentage vroeg vermoeden dat er aan de effectiviteit zeilen te geven krijgen zij belastingkorting.innovatieve bedrijven was in 2009 gedaald van subsidies gesleuteld moest worden? Wie investeert in nieuwe apparatuur voornaar 35% . De piek van 2002 lag echter “Vernieuwing en economische groei komen het maken van vernieuwende producten kanmaar twee procent hoger. In 2011 stond niet uit Den Haag maar van alle onderne- bijvoorbeeld rekenen op een korting vanNederland nog steeds niet in de top vijf van mers die Nederland rijk is,” antwoordt de tien procent. In 2015 loopt deze op tot eeninnovatieve landen. Inderdaad, maar in de minister. “Daarom heb ik bij de start van dit totaal van vijfhonderd miljoen euro. Na 2012Global Competitevness Index van het World kabinet meteen gezegd dat ondernemers zullen de belastingvoordelen dus niet kleinerEconomic Forum zijn ‘we’ wel gestegen van en onderzoekers zelf aan het stuur van het worden maar groter.”de achtste naar de zevende plaats. bedrijvenbeleid moeten zitten. Tegelijkertijd moeten we inderdaad constateren dat de in- De BV Nederland kan zich niet veroorlovenFonds voor vernieuwende ondernemers novatiesubsidies van de afgelopen jaren niet te wachten tot de economische crisis op eenKortom, Nederland innoveert wel degelijk, het gewenste effect hebben gehad. Ik denk miraculeuze manier vanzelf overgaat, ze zalen dus is dit een tijd om gas te geven en niet dan ook dat ondernemers niet innoveren zich vooral uit de recessie moeten innoveren.om op de rem te gaan staan. Het Ministerie vanwege subsidies maar omdat ze kansen Dan is het goed te weten dat Den Haag datvan EL&I trekt daarom € 1,5 miljard uit voor zien, en ik vind dat de overheid onderne- proces optimaal tracht te ondersteunen doorhet steunen van een negental topsectoren, mers moet ondersteunen bij het verzilveren elke subsidie-euro een zo hoog mogelijksectoren waarin Nederland al bewezen heeft van die kansen, in plaats van het gieteren rendement te geven en de ondernemerinnovatief en internationaal concurrerend met subsidies. Daarom maken we simpele een maximale controle over zijn eigente zijn, zoals de agro-food, de logistiek, en regelingen waarvan alle ondernemers innovatieproject. In feite heeft het Ministeriede energiesector. Maar elke topsector kent kunnen profiteren. Zo krijgen vernieuwende van Economische Zaken, Landbouw &zijn topspelers. Hoe voorkomt EL&I dat de ondernemers belastingkorting en zorgen Innovatie eerst zelf geïnnoveerd omanderhalf miljard vooral bij projecten van we voor minder regeldruk vanuit de over- vervolgens anderen in staat te stellen beterhet grootbedrijf terecht komt in plaats van heid. En dat alles bovenop die anderhalf te innoveren. Misschien telt zo’n feit ookbij de start ups en kleinere spelers die niet miljard euro voor vernieuwende plannen die mee, de volgende keer dat het Worldzelden het meest vernieuwend zijn? ondernemers en onderzoekers samen met Economic Forum beslist welke vijf landen tot“De topsectoren zijn diegene die voor de de overheid maken,” de meest innovatieve ter wereld behoren.Nederlandse economie het belangrijkst zijn,”zegt minister Verhagen. “En juist in dezesectoren zijn veel kleine en middelgroteondernemers actief die er voor zorgen datons land vooroploopt met het ontwikkelenen toepassen van vernieuwde producten endiensten. Die ondernemers zijn dus ook vangroot belang voor de concurrentiepositievan onze economie en zorgen voor nieuwebanen en inkomsten. Om innovatie te stimu-leren zorgen we ervoor dat hun bedrijvenmakkelijker financiering kunnen krijgenvoor risicovolle projecten om innovatieveproducten te ontwikkelen. Hiervoor komteen fonds voor vernieuwende ondernemers,het Innovatiefonds MKB+. Dit fonds zal in2015 vijfhonderd miljoen euro bedragen enkomt bovenop de anderhalf miljard die istoegezegd voor de topsectoren. Hier profi-teert met name het midden- en kleinbedrijfvan, omdat het vooral ook het MKB is datmoeite heeft financiering te blijven vinden het ONDERNEMERS BELANG
 23. 23. Tekst: IngerMarlies Leeuwenburgh • Fotografie: Logistic Force BedrijfsreportageLogistic Force, dienstverlener in Logistic Force:flexibele arbeid en jobcoaching inTransport en Logistiek, begon in2008, net voor de crisis, met één De kracht van inleven en slimvestiging in Tilburg. Sinds 1 januari2012 is Logistic Force met vijf vesti-gingen werkzaam in geheel Zuid-Nederland. De kracht van LogisticForce zit ‘m in het inzicht dat allesom de mens draait. opleidenP atrick Villevoye, directeur Logistic hiermee een vakopleiding en een MBO-2 Force Tilburg: “Omdat al onze startkwalificatie plus een baangarantie. vestigingseigenaren zelf uit de En onze werkgevers krijgen goed opgeleidtransport- en logistieke sector komen, personeel tegen een startsalaris.”hebben wij een trefzekere visie op debehoeftes van zowel werkgever als Logistic Force Academywerknemer. Werkgevers worden door In 2010 heeft Logistic Force de dienstver-Logistic Force geadviseerd en begeleid lening uitgebreid met een zelfstandigebij het zoeken naar de beste werknemers. opleidingstak voor geheel Nederland:Werkzoekers begeleiden wij bij het vinden Logistic Force Academy.van de juiste baan. Wij investeren veel tijd “Logistic Force Academy is een ambitieusen aandacht in het kennismaken met beide instituut voor opleiding, training en advies vernieuwend. Door goed en aantrekkelijk,partijen. De wederzijdse wensen, verwach- voor onder andere de vervoer- en logistieke competentie- en vooral praktijkgericht optingen en mogelijkheden moeten helder sector, ondersteund door mensen uit de te leiden verhoogt u het rendement van uwzijn. Onze overtuiging is dat investeren in sector zelf”, vertelt Rob Smulders directeur personeel en materiaal. Het vernieuwendede mens leidt tot verhoogde betrokkenheid van de Academy. “We zijn gestart vanuit een ziet u bijvoorbeeld in onze vrachtwagenvan de werknemers en tot hogere kwaliteit marktvisie: niet inleveren op kwaliteit maar rijopleidingen, waarin de vollédige dagelijkseen productiviteit op het werk. slimmer werken. En tóch concurrerend zijn. praktijk van een chauffeur zoals laden/lossen,Logistic Force neemt voor werkgevers desge- We bieden chauffeursopleidingen-Code 95, ladingzekeren en digitale tachograaf geïn-wenst de HRM-taken over zodat zij zich op de BBL-opleidingen, logistiek, personenvervoer, tegreerd zit. Daaraan gekoppeld hebben weeigen core-business kunnen richten.” gevaarlijke stoffen, verticaal transport, lucht- de MBO-2 opleiding. De overheid stimuleert vaartlogistiek, BHV- en VCA en nog veel meer! deze opleidingen met een aantrekkelijkeOpleidingen De opleidingen worden incompany gegeven fiscale regeling voor de werkgever, en uwLogistic Force biedt met marktpartijen en of bij ons op locatie. Al onze opleidingen werknemer ontvangt een MBO-2 diploma.ROC’s learning on the job opleidingen. In het en trainingen worden in overleg voor uw Waar we competentiegericht opleiden toetsenLogistic Force Leerhuis kunnen zij-instromers organisatie op maat gemaakt. Of we leiden we kort op wat bekend wordt geacht; opkennis maken met logistieke werkzaamheden een van uw personeelsleden op, die daarna nieuwe wettelijke eisen en het omgaan meten kunnen ze een vakopleiding krijgen. zijn collega’s verder kan trainen.” de materialen gaan we dieper in. Zo behoudenHierna biedt Logistic Force ze een halfjaar- werknemers het plezier in hun opleiding, netcontract en een baan bij een van de inleners. Vernieuwend: plezier in scholing zoals wij dat hebben.”Villevoye: “De werkzoekenden krijgen “Onze opleidingen en trainingen zijn zeer Subsidies De Logistic Force Academy is uitgebreid gecertificeerd. Zie hiervoor en voor alle opleidingen die u zoekt: www.lfacademy.nl. In bijna alle branches komen opleidingen van Logistic Force Academy in aanmerking voor subsidies. Logistic Force Tilburg, Waalwijk, Breda, Roosendaal, Tiel en Eindhoven T 013 - 571 70 48 info@logisticforce.nl www.logisticforce.nl www.lfacademy.nl het ONDERNEMERS BELANG
 24. 24. Bedrijfsreportage Tekst: Jeroen Kuypers/Fotografie: Marco MagielseTalenten en beroepen matchen zonder manco’sTestcase meet dewerkelijke potentiesHoe komt het, dat er zoveel getest wordt op het gebied van beroepskeuze en arbeids- K ritiek hebben op de bestaande praktijk is één ding, een werkzaamcompetenties en het uitvalpercentage onder leerlingen en werkzoekenden toch zo hoog alternatief bieden een tweede. Cees Morsch zag jarenlang met lede ogenblijft? Blijkbaar wordt er wel veel gemeten maar worden er weinig matchen gemaakt tussen hoe leerlingen al op de basisschool een verkeerde beroepskeuze maakten entalenten, beroepscompetenties en beroepsprofielen. TestCASE is het eerste programma dat vervolgens in het middelbaar en hoger onderwijs de prijs daarvoor betaaldenbeide kan. Via een online af te nemen test worden de talenten, de karaktereigenschappen in de vorm van halverwege afgebroken opleidingen of zelfs complete schooluitval. Ook in het bedrijfsleven hebben foutieveen de kennis en ervaring van de kandidaat in kaart gebracht en vervolgens vergeleken met testuitslagen een verwoestend spoor getrokken, in de vorm van managers metde vereisten van niet minder dan 3100 beroepsprofielen. Het gedetailleerde rapport blijkt onvoldoende competenties, werknemers die ongeïnspireerd hun arbeid verrichteneen uitstekend richtsnoer voor een optimale beroepskeuze maar ook voor het succesvol (bij) en werkzoekenden die maar niet aan een baan raken. Morsch en de medewerkerssturen en (bij)scholen van bestaand personeel. TestCASE haalt de hete lucht uit het testen van zijn CASE Builders Groep analyseerden wat er mis ging, ontwikkelden eenen geeft het eindelijk handen en voeten. programma dat die euvels kon verhelpen het ONDERNEMERS BELANG

×