Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Magazine Het Ondernemersbelang Delft Westland Oostland 0312

1,156 views

Published on

Magazine Het Ondernemersbelang Delft Westland Oostland 0312

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Magazine Het Ondernemersbelang Delft Westland Oostland 0312

 1. 1. NR. 3 2012 DELFT-WESTLAND / OOSTLAND Tuinbouw doet steeds vaker een beroep op Poolse arbeidskrachtenPlezierig samenzijn centraal Westland heeft Werk slaat Uitzendbureau met hart Van ‘Wimbledon op straat’ totin ‘t Centrum aan voor mensen gesubsidieerde studiebeurzen•••••••••••••••• WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL
 2. 2. AdviesU zult er zelf ook mee te maken hebben. Vaste krachten binnen uw bedrijfworden ziek en moeten snel vervangen worden. Of er zijn pieken in het werkwat gedaan moet worden en u hebt snel arbeidskrachten nodig, maar welzodanig dat u aan deze arbeidskrachten niet in lengte van dagen ‘vast’ zit.En tegelijkertijd moeten de loonkosten beheersbaar blijven.Oproepkrachten, Edwin Timmermansgemakkelijk en flexibel...of niet?R egelmatig worden er in dit soort men periode stopt de overeenkomst van concludeerde het Hof dat het voornamelijk situaties oproepkrachten aange- rechtswege. ging om jongere werknemers met een ge- nomen. De flexibiliteit dat oproep- In principe krijgt een oproepkracht middeld uurloon van € 4,85 en op gemid-krachten alleen de uren betaald krijgen die de werkelijk gewerkte uren betaald. deld 7 uur per week werkzaam. In het gevalzij werken (en als er geen werk beschikbaar Maar een oproepkracht met een contract een vakantie van 3 weken zou wordenmeer is, er ook geen loon betaald moet voor minder dan vijftien uur per week en opgenomen, zou het gaan om een bedragworden) is vaak doorslaggevend om voor waarvan de werktijden niet zijn vastgelegd, van ± € 90. Het Hof kon zich dan ook nietdeze oplossing te kiezen. Maar is het ook moet voor elke keer dat hij of zij werkt voorstellen dat het vooruitbetalen van eenzo gemakkelijk? U begrijpt dat ik deze minimaal voor drie uur loon ontvangen. dusdanig gering bedrag zou leiden totvraag niet zou stellen als er toch niet wat Als een werknemer met een dergelijk het niet opnemen van vakantieuren. Vanaddertjes onder het gras zouden liggen. contract op een dag een uur werkt, belang hierin is te onderkennen dat het HofHieronder ga ik op een aantal specifieke moet hij of zij de overige 2 uur dus ook in deze zaak specifiek naar één werkgeverpunten in. uitbetaald krijgen. Volgens een uitspraak heeft gekeken. Over het algemeen geldtEr zijn twee soorten oproepkrachten. van het gerechtshof Leeuwarden moet dus nog steeds dat vakantieuren niet metDe een werkt op basis van een arbeidsover- deze regeling uitgelegd worden als een het loon tegelijk mogen worden uitbetaald.eenkomst met uitgestelde prestatieplicht, compensatie voor de onzekerheid waar Desondanks is het veelal gebruikelijk datde zogenaamde MUP overeenkomst. een oproepkracht in een dergelijk contract toch voor deze oplossing gekozen wordt,De ander op basis van een voorovereen- in verkeert. niet in de laatste plaats omdat de oproep-komst. In dat laatste geval ontstaat er Het komt veel voor dat een oproepkracht kracht hieraan zelf ook de voorkeur geeft.telkens een arbeidsovereenkomst als de bij de uitbetaling van zijn gewerkte uren De conclusie is dat oproepovereenkomstenwerknemer gehoor geeft aan een oproep tegelijk de opgebouwde vakantieuren en uw flexibiliteit vergroten, maar dat er eenvan zijn werkgever. Voor u is van belang het vakantiegeld krijgt uitbetaald. Ondanks aantal zaken zijn waarin geldt: Bij twijfeldat u weet dat wanneer een oproepkracht dat wettelijk is geregeld dat vakantieuren niet inhalen, maar neem contact op metop basis van een voorovereenkomst werkt, niet tijdens de duur van de dienstbetrek- onze adviseur lonen en sociale zekerheidmet iedere oproep een nieuw arbeidscon- king mogen worden uitbetaald, heeft het Edwin Timmermans, tel. 088 - 253 25 18.tract ontstaat. Is een oproepkracht dus voor Hof Amsterdam bepaald dat dit in som-de vierde maal opgeroepen, dan ontstaat mige gevallen wel is toegestaan. Alfa Accountants en Adviseursop dat moment een arbeidsovereenkomst De vakbonden CNV en FNV waren van mening Tiendweg 6voor onbepaalde tijd. Laat u daarentegen dat de vakantieuren ten onrechte werden 2671 SB Naaldwijkeen oproepkracht op basis van een uitbetaald en hadden de kantonrechter in T 088 - 253 24 50MUP overeenkomst werken, heeft u dit hoger beroep verzocht deze regeling te naaldwijk@alfa-accountants.nlprobleem niet. Immers, met deze overeen- stoppen. De onderbouwing hiervan waskomst spreekt u een overeenkomst voor dat het uitbetalen van vakantieuren zou Hoekeindsweg 39bepaalde tijd af, binnen welke looptijd u leiden tot het niet opnemen van vakantie, 2665 KA Bleiswijkde oproepkracht zoveel kunt oproepen als omdat de werknemer hiervoor dan onvol- T 088 - 253 18 50nodig is. En na afloop van de overeengeko- doende middelen zou hebben. In dit geval bleiswijk@alfa-accountants.nl het ONDERNEMERS BELANG 01
 3. 3. het ONDERNEMERS B E L A N GHet Ondernemersbelang vanDelft-Westland/Oostland verschijntvijf keer per jaar. Inhoud PLEZIERIG SAMENZIJN STAAT CENTRAAL IN ‘T CENTRUMZevende jaargang, nummer 3, 2012 Voor deze uitgave van Het Ondernemersbelang is het rondetafelgesprek ge-OPLAGE houden in één van de zalen van Partycentrum ’t Centrum in De Lier. Beheerders4.000 exemplaren Wouter Zuydgeest en Mia Vermeer hebben laten zien waartoe ’t Centrum in staat is. Het is een prima locatie voor een sfeervolle bruiloft, een gezellig verjaar-COVERFOTOV.l.n.r.: Wim Kauffman, dagsfeest en biedt een professionele omgeving om te vergaderen. Mia Vermeer:Henriëtte van Waalwijk van Doorn,Martine Tieleman, Nico Geerlings,Rob Herrebout, Björn Lugthart, 07 “Wij nemen voor de klant al het werk uit handen en zorgen voor een perfecte happening, trainingsomgeving of vergadering. Men hoeft alleen maar aanwezig te zijn!”Rolf van der Meijden, Beata Wolaken Rianne Jonker-RoemFotografie: René ZoetemelkUITGEVER TUINBOUW DOET STEEDS VAKER EEN BEROEP OP POOLSEJelte Hut ARBEIDSKRACHTENNovema Uitgevers bvPostbus 30 Nederlandse werkgevers zijn veelal verheugd over de komst van Oost-Europese9860 AA Grootegast arbeidsmigranten, aangezien zij vooral moeilijk vervulbare vacatures opvullen.Weegbree 1 Poolse arbeidsmigranten vormen hiervan de grootste groep. De vraag ‘met9861 ES Grootegast hoeveel mensen hebben we nu te maken?’ is niet eenvoudig te beantwoorden,T 0594 - 51 03 03 doordat een deel van de migratiestromen zich geheel of gedeeltelijk aan de regi-F 0594 - 61 18 63info@novema.nlwww.ondernemersbelang.nl 08 stratie onttrekt. Diverse onderzoeksresultaten laten uiteenlopende schattingen zien: van minimaal 200.000 tot circa 300.000. Volgens LTO Nederland werken er in de tuinbouw in het Westland ca. 10.000 arbeidsmigranten, voornamelijk Polen.EINDREDACTIEBaukje BosmaT 0594 - 69 56 16 WESTLAND HEEFT WERK SLAAT AANb.bosma@novema.nl Westland heeft Werk slaat aan. Het project dat werkzoekenden uit Rotterdam,BLADMANAGER Den Haag, Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en de eigen regio in contact moetNovema Helmond brengen met Westlandse werkgevers, laat hoopvolle resultaten zien. Na deT 0492 - 82 01 57 oproep van minster Kamp om werklozen een kans te geven in de tuinbouw,Marieke van Dijk pakte Werkplein Westland in maart de spreekwoordelijke handschoen op.m.vandijk@novema.nl Samen met twee Westlandse ondernemingen en uitzendbureau WestlandVORMGEVINGVDS Vormgeving! 15 heeft Werk begonnen zij een pilot. Onder grote mediabelangstelling ging die in maart van start met een voorlichtingsbijeenkomst.DrachtenDRUKScholma Druk, Bedum VAN KOPPEN & VAN EIJK IS EEN UITZENDBUREAU MET HART VOOR MENSENAan deze uitgave werkten mee:Blinkfotografie Van Koppen & Van Eijk is een sterk groeiend uitzendbureau voor de tuinbouw,Luuk BraunJur Engelchor techniek, bouw en logistiek. Met zes vestigingen in Nederland, ruim 2.500 slaap-Jerry Helmers plaatsen en meer dan 4000 werkende Poolse en Nederlandse uitzendkrachten,Jeroen Kuypers is Van Koppen & Van Eijk één van de grootste uitzendondernemingen binnenEd Lamme de genoemde sectoren. VKVE staat voor flexibiliteit, betrouwbaarheid enMarco MagielseHenk Roede (strip)Wendy van Schie 18 legaliteit. Van Koppen & Van Eijk werd in 2003 opgericht en is vanaf de start sterk gegroeid.Frank ThooftAndré VermeulenRené ZoetemelkAdreswijzigingen, verandering vancontactpersoon of afmeldingen Dirk Zeur - de directeur Voor al uw strips en illustraties: www.studioroede.nlkunt u per mail doorgeven aanTiny Klunder, t.klunder@novema.nl. In het kader van de bezuinigingen Dat scheelt Maar wat O, ik heb al heb ik, voor op het kantoor, deze ons heel veel moet er wat klaar gezet!Vermeld s.v.p. ook de editie er bij, allesbrander gekocht! gas! dan in?die vindt u bovenaan in het colofon.ISSN: 1877-2803Niets uit deze uitgave mag wordenverveelvoudigd en/of overgenomenzonder schriftelijke toestemmingvan de uitgever. De uitgever kan nietaansprakelijk worden gesteld voor deinhoud van de advertenties.02 het ONDERNEMERS BELANG
 4. 4. Column■ En verder Verjaardagscadeau01 Oproepkrachten, gemakkelijk en flexibel... of niet? Nederland is een van de weinige landen, zo niet het enige, waar acquisitie- en advertentiefraude op grote schaal04 Nieuws voorkomt. Georganiseerde groepen oplichters bellen of mailen met bedrijven en instellingen om (nep-)advertenties te verkopen, naamsvermeldingen in niet-bestaande gidsen13 Impuls wisselwerk maakt zorg van een nieuwe toekomst of websites te slijten of spookfacturen te versturen voor niet-verleende diensten.14 De VVD staat klaar voor ondernemers Het is goed mogelijk dat u zelf ooit bent benaderd met een aanbod of voor een abonnementsverlenging; misschien16 Tempo-Team EU-Flex is onderscheidend in grensverleggende arbeid heeft u wel een spookfactuur in uw postbus gevonden. Mogelijk bent u er zelfs in getrapt. En bent u zó kwaad24 Ondernemerspanel: Hoe verder na het kabinet Rutte? geworden, dat u aangifte heeft gedaan bij de politie. Daar heeft u dan waarschijnlijk te horen gekregen dat men26 Webbol maakt indruk helaas weinig of niets voor u kan doen. Het fenomeen acquisitiefraude bestaat al in Nederland sinds de uitvinding van de boekdrukkunst. In de vorige eeuw nam het een grote vlucht toen de fax zijn intrede deed. Dat inmid- dels al weer bijna verdwenen apparaat maakte het kinderlijk eenvoudig om een argeloze medewerker van de afdeling debiteuren/crediteuren een nepnota te laten betalen. Eén van de gedupeerde ondernemers richtte in 1995 het bureau Eerlijk Zaken Doen op om een vuist te kunnen maken tegen de oplichters. Zeven jaar later ging het initiatief■ In het hartkatern failliet wegens gebrek aan steun uit het bedrijfsleven en de overheid. Een idealistische dame met een achtergrond in deVan ‘Wimbledon op straat’ tot bankwereld nam de failliete boedel over en stortte zich volgesubsidieerde studiebeurzen passie op de bestrijding van de fraudeurs.Veel MKB-bedrijven sponsoren een plaatselijke Zij boekte meer succes dan haar voorganger. Langzaamsportvereniging, maar vaak meer uit gewoonte maar zeker begon haar geluid door te dringen bij organi-of sympathie dan strategie. Ondernemers kunnen saties van werkgevers en inmiddels wordt haar stichtingechter een groter rendement uit hun betrokken- financieel gesteund door enkele duizenden donateurs uitheid bij de sport halen door bewuster te het midden- en kleinbedrijf. Maar de gewraakte oplichtingsponsoren. Bijvoorbeeld door de Richard Krajicek vindt nog elke dag plaats. Volgens een ruwe schatting vanFoundation te steunen. Het Ondernemersbelangsprak met Richard Krajicek naar aanleiding van haar Steunpunt Acquisitiefraude (SAF) harken de herenhet vijftienjarig jubileum van zijn Foundation. 400 miljoen euro op jaarbasis binnen. In april boekte SAF z’n voorlopig grootste succes. Het CDA en de SP in de Tweede Kamer brachten plannen naar buiten- Zorgeloos ondernemen met de MasterCard Business voor wetgeving tegen acquisitiefraude. Oplichting is- Mupol Personeelsdiensten regelt Oost-Europese werknemers voor weliswaar strafbaar, maar de wijze waarop de heren u van steeds meer bedrijven uw geld afhelpen is vaak zo gehaaid, dat de rechter er weinig mee kan. In België en Oostenrijk bestaan al wetten tegen Tweede Women’s Conference Europe nep-acquisiteurs waardoor het verschijnsel daar de kop is op 30 november in Den Haag ingedrukt. Als de twee fracties een meerderheid voor hun plannen Wat is dat toch…? Die immer terugkerende discussie in vinden, en die kans is groot, komt er op acquisitiefraude Nederland over Het Glazen Plafond. En wat te denken van de (feitelijke!) constatering dat slechts 6% van de topposities in Nederland gevangenisstraf te staan en geldboetes die in het bedrijfsleven door vrouwen wordt bekleed? kunnen oplopen tot 450.000 euro. In 2013 bestaat SAF tien Nederland was toch uitgeëmancipeerd? Het antwoord op jaar. Het zou de kroon op het werk zijn als het Binnenhof al deze vragen ligt echter wel genuanceerd. volgend jaar een wet als verjaardagscadeau kan geven. Carmen Breeveld, voorzitter van de Federatie Zakenvrouwen, lid van het algemeen bestuur van VNO-NCW is André Vermeulen initiatiefnemer van The Women’s Conference Europe. info@avoor.nl het ONDERNEMERS BELANG 03
 5. 5. NieuwsDB Telecom wordt kennispartner van WestbusinessDB Telecom is met ingang van voor B-to-B communicatie, wat zowel van deze samenwerking is de bezoe-mei gaan samenwerken met de op internet als TV ontsloten wordt. kers van Westbusiness te voorzien vanmarktleider op het gebied van Inmiddels mag Westbusiness zich interessante informatie rondom HetB-to-B communicatie, Westbusiness qua bereik van zakelijk Haaglanden Nieuwe Werken. Dit thema is voor veel(onderdeel van Omroep West). Het marktleider noemen. DB Telecom is ondernemers een ontwikkeling waartelecombedrijf uit Wateringen zal een van de grootste onafhankelijke zij mee in aanraking komen, maar nogWestbusiness continu voorzien van telecomspecialisten in Zuid-Holland. een hoop onduidelijkheden over zijn.interessante informatie op het gebied Met haar oplossingen stellen zijvan telecom en ‘Het nieuwe werken’. organisaties en medewerkers in staat Sander Noordermeer, Roel Helleman enWestbusiness is een zakelijk platform optimaal te communiceren. Het doel Marcel van Driel tekenen overeenkomstWestland gastgemeente VacatureaanbodDuurzame Dates 2012 stijgt lichtDe gemeente Westland looft voor de Het online vacatureaanbod steeg inbeste Westlandse duurzame ideeën een april voor het eerst in zes maanden tijd.bedrijven- en een bewonersprijs uit van Het aanbod nam met 2 punten licht toeelk € 3.000. Aanleiding hiervoor is het feit na een daling van 5 punten in maart.dat Westland gastgemeente is van de Dit blijkt uit de Monster EmploymentDuurzame Dates Zuid-Holland 2012. Op Index – de maandelijkse onafhankelijke10 oktober a.s. kunnen mensen met een barometer van de online-arbeidsmarkt.goed idee op het gebied van duurzaam- Waar het aanbod in maart op een Worktrans Group: Groene Uitzendkrachtheid hier met experts in gesprek over historisch dieptepunt stond, komt dede mogelijke realisatie van hun idee. Nieuwe wagens op de weg en van Worktrans (transport en logistiek) algehele Index nu uit op 78 punten.De Duurzame Dates zijn onderdeel van meewerken aan een beter milieu. Zo - en Workbus (personenvervoer) Uit- Het aantal vacatures steeg in april inde landelijke campagne ‘Duurzame presenteert Worktrans Group zich zendbureau in Oudehaske, Pijnacker het onderwijs (+11) het sterkst. MetDinsdag’. Doel van deze campagne is graag anno 2012. Sinds eind april en Hengelo. In eerste instantie is voor uitzondering van Gelderland, waarinitiatieven van burgers, bedrijfsleven, rijden er drie ‘groene’ Fiat Punto’s die gebieden gekozen, omdat daar het aanbod gelijk bleef, daalde hetmaatschappelijke organisaties en stu- door Nederland. De wagens rijden op uitstekende mogelijkheden zijn om vacatureaanbod in alle provincies. Indenten voor een duurzame samenleving aardgas en dat zorgt voor veel minder aardgas te tanken. Het is de bedoeling Groningen en Friesland nam het aan-onder de aandacht te brengen van de uitstoot van schadelijke stoffen. Onder om in de toekomst alle bedrijfswagens bod met 6 punten het meest af.politiek. Alle ingediende ideeën worden het motto ‘Groene Uitzendkracht’ is van Worktrans Group op biogas teop de eerste dinsdag van september subsidie aangevraagd bij het Ministe- laten rijden. Beter voor het milieu en(Duurzame Dinsdag) aangeboden aan rie van Infrastructuur en Milieu. De wa- ook voor de ‘portemonnee’. Meer info: De Nederlandsche Bankhet kabinet. Op Duurzame Dinsdag wordt gens zijn bestemd voor intercedenten www.worktransgroup.nl lanceert campagnebekendgemaakt welke ideeën een lande- ‘Over op IBAN’lijke prijs ontvangen en reikt de ministervan Infrastructuur en Milieu Duurzame Blitz Communicatie verhuisd naar Bink36 De Nederlandsche Bank (DNB) heeft opLintjes uit. Als duurzame glastuinbouw- 9 mei het startschot gegeven voor degemeente looft Westland daarnaast twee Het Westlandse communicatiebureau geniet vooral bekendheid binnen nationale campagne ‘Over op IBAN’.prijzen uit voor innovatieve ideeën die Blitz Communicatie is verhuisd naar de sierteelt en voedingstuinbouw. De campagne moet consumenten maarafkomstig zijn uit Westland. Bink36 te Den Haag. De thuisbasis van Met de vestiging in Bink36 vooral bedrijven ervan bewust maken het communicatiebureau in Wateringen verwacht Jan Hendriks, oprichter dat ze zich moeten voorbereiden op de is per 2 mei ingeruild voor een kantoor van het in communicatieadvies, overgang naar het International BankUw nieuws in het Haagse bedrijfsverzamelcomplex conceptontwikkeling en Account Number (IBAN). Uit onderzoek Bink36. Bink36 is een creatieve hotspot tekstproducties gespecialiseerde van DNB blijkt dat Nederlandse bedrij-Is er een nieuwe directie aangetreden? in een voormalig PTT-complex van vier bureau, opdrachtgevers op een nog ven en consumenten nog weinig kennisHeeft u productnieuws? Gaat u verhui- gebouwen aan de Binckhorstlaan 36 in breder communicatiegebied van hebben over het gebruik van IBAN alszen, een nieuwe vestiging openen of Den Haag. dienst te kunnen zijn. “In Bink36 zijn rekeningnummer. De komende periodefuseren? Uw persberichten, bij voorkeur In deze gebouwen die uit de twintiger alle denkbare communicatiedisciplines gaan steeds meer organisaties dit reke-met foto, kunt u sturen naar Uitgeverij en dertiger jaren van de vorige eeuw vertegenwoordigd. Met al deze ningnummer gebruiken voor alle bin-Novema, redactie HOB Delft-Westland/ stammen, hebben zich ruim 200 expertise en mogelijkheden tot nen- en buitenlandse eurobetalingen.Oostland; t.a.v. Baukje Bosma; Postbus creatieve en innovatieve bedrijven samenwerking onder handbereik, ben ik Vanaf 1 februari 2014 maakt iedereen30, 9860 AA Grootegast, of per e-mail: gevestigd. Blitz Communicatie is in er van overtuigd onze opdrachtgevers alleen nog maar gebruik van IBAN voorb.bosma@novema.nl een veelheid aan sectoren actief, maar nog beter van dienst te kunnen zijn.” het overschrijven van euro’s.Nieuw trainingsprogramma bij Clara Hamstra Personal Training: KNOCK-OUT Clara Hamstra biedt vanaf heden de wereld, met name vanwege de vereiste fysieke voordelen, zoals conditieopbouw, mogelijkheid om in shape te komen discipline en doorzettingsvermogen. Bij vetverbranding, krachtopbouw in het met het KNOCK-OUT. Boksen is een KNOCK-OUT volg je 1 of 2 keer per week hele lichaam. Veel mensen ervaren echter wereldwijd beoefende sport met veel het 30 minuten programma onder per- ook het mentale aspect van boksen, zoals beroemde kampioenen. Denk aan soonlijke begeleiding. KNOCK-OUT doe het ontladen van stress en spanning. Mohammed Ali, Lennox Lewis en Mike je 1-op-1 of 1-op-2. De frequentie, tijdstip Bovendien leer je ook echt boksen zon- Tyson. Het trainingsregime van boksen en dag kun je in overleg met je trainer der dat je zelf geraakt wordt! Voor meer is één van de meest gerespecteerde ter bespreken. Boksen heeft een groot aantal informatie kijk op www.clarahamstra.nl04 het ONDERNEMERS BELANG
 6. 6. Delfts Blauw komt Project Kassenwarmte Hoogelandtot leven in Royal doet mee aan Europa KijkdagenDelft Experience Op vrijdag 11 mei opende project Hoog- zoeken en zelf zien hoe Europees geldRoyal Delft heeft de deuren geopend eland haar deuren om belangstellenden in Nederland wordt besteed. Telers-van de nieuwe Royal Delft Experience. te informeren over het project ‘Kas- vereniging Prominent (26 WestlandseBezoekers kunnen een moderne reis senwarmte Hoogeland’. Dat gebeurde tomatentelers), de gemeente Westlandmaken in de wereld van Delfts Blauw. in het kader van de Europa Kijkdagen. en woningbouwcorporatie Vestia in-In de Royal Delft Experience reizen Hoogeland is de eerste nieuwbouwwijk vesteren gezamenlijk in de innovatievebezoekers vanuit het verleden van ter wereld die haar energie uitwisselt en toekomstbestendige woonwijkhet eeuwenoude aardewerk naar het met tuinbouwkassen. Het project werd Hoogeland. Op 250 meter diep onderheden. De tour start met een multime- mede mogelijk gemaakt met subsidie de woonwijk liggen de warmte- endiale presentatie waarin de geschiede- van de Europese Unie. Tijdens de Europa koude bronnen waar de energie wordtnis en productie van het Delfts Blauw Kijkdagen, die plaatsvonden op 11 en opgeslagen die de ruim 700 woningentot leven komt. In de tour bevinden 12 mei, waren in heel Nederland meer en tomatenkassen met elkaar gaan Fietsers ontdekkenzich ook bijzondere themakamers, dan 100 Europese projecten gratis toe- uitwisselen. Restwarmte uit de kassen Delftse symbolenwaaronder de authentieke eetkamer gankelijk voor het publiek. Doel was te wordt via een leidingnetwerk afgegevenvan Vermeer, een tijdgenoot van laten zien hoe de Europese Unie samen aan de grondwaterbronnen in de wijk. In Automobilisten kennen het al van groteDelfts Blauw uit de 17e eeuw, en de met de Nederlandse overheid, het be- de winter wordt het warme grondwater parkeergarages, zoals bij Schiphol; jeKoninklijke schatkamer. In deze kamer drijfsleven en kennisinstellingen werkt opgepompt om warmte te leveren aan parkeert je auto bij een herkenbaarbevindt zich de complete collectie aan de versterking van de economie. de woningen en wijkvoorzieningen. Het symbool en vergeet daardoor niet meerDelfts Blauw die in de loop der jaren Duurzaamheid, innovatie en grensover- gebruikte en afgekoelde grondwater waar je auto staat. Dit inspireerde Spoor-voor de Nederlandse Koninklijke fami- schrijdende samenwerking zijn daarbij wordt opgeslagen in de koude bron om zone Delft. Begin 2012 is de nieuwelie is geproduceerd. Ook een bezoek de sleutelbegrippen. Belangstellenden in de zomer zowel de woningen als de fietsenstalling in gebruik genomen, aanaan o.a. de historische binnentuin, konden ‘om de hoek’ projecten be- kassen te koelen. de voorzijde van station Delft. Symbolende werkplaats of een demonstratie zijn hier bij uitstek op hun plaats omvan meesterschilders zorgen voor tussen de vele fietsen je fiets eenvoudigeen unieke ervaring. Royal Delft is De Zeetoren bereikt laagste punt! terug te vinden. Om te zorgen voor eenklaar voor de toekomst. De nieuwe De Zeetoren aan de Hoekse Helmweg is er een unieke locatie ontstaan die opgeschoonde en bruikbare stalling,Royal Delft Experience aan de Rot- heeft zijn hoogste punt verloren. zich leent voor een breder doel. Creatief is iedere toegang opgesierd door eenterdamseweg 196 in Delft is geopend Jarenlang stond op het markante gebouw ondernemer Rob van Holstein van PRO6 paneel met daarop een herkenbaarvan maandag t/m zondag van 9.00 een 34 meter hoge zendmast t.b.v. uit Wateringen heeft het afgelopen jaar Delfts symbool. Wat is een typisch Delftstot 17.00 uur (gesloten op donderdag Rijkswaterstaat en het KNMI. Ruim 7 jaar een unieke visie voor de locatie ontwik- symbool? Om antwoord te krijgen op31 mei 2012). Kinderen jonger dan geleden verloor de mast zijn oorspron- keld... en dit voorstel werd met open deze vraag deed Spoorzone Delft via12 jaar kunnen de Experience gratis kelijke functie. De mast is nu dan ook armen en enthousiast ontvangen bij alle Twitter een oproep. Daarop zijn leuke en bezoeken echt verdwenen van de Hoekse horizon. partijen met verschillende belangen in bruikbare ideeën binnengekomen zoals onder Gelijkertijd is het bereiken van het laagste en op de locatie. De Zeetoren is een echt Vermeer, de Oude Jan, de Oostpoort begeleiding punt echter een echt hoogtepunt! Ruim unieke feest- en vergaderlocatie met en de Senz-paraplu. Uiteindelijk zijn die van een vol- vijf jaar geleden werd de Zeetoren bijvoorbeeld de grote Zeezaal met een symbolen geselecteerd voor de fietsen- wassene. In omgebouwd naar een bezoekerscentrum, ongelofelijk uitzicht en een gigantisch stalling, die een typisch Delfts karakter de directe natuurcafé annex expositieruimte voor zonneterras en als absolute uitsmijter een hebben. De Grafische Kamer ontwierp omgeving ARK natuurontwikkeling. Van hieruit dakterras op de toren met een fenome- de symbolen. Ontwerper Veerle Vreeke van Royal betrok men bezoekers bij de ontwikkeling naal uitzicht. Daarnaast is er de sfeervolle heeft iconen uit de bouwomgeving van Delft is van de natuur in de Dirkxdriehoek en de Duinzaal voor intiem dineren en de toren- Spoorzone Delft toegevoegd aan de voldoende verleden jaar gerealiseerde Zandmotor. kamer voor vergaderen op topniveau. Dit Delftse ideeën, zoals de Bagijnetoren en gratis par- Momenteel is het gebied waarin de gecombineerd met het exclusief gebruik Molen de Roos. Daarnaast heeft Veerle keergele- Zeetoren staat exclusief in handen zonder andere gasten om u heen... en aan de Delftse studenten gedacht. genheid. gekomen van Zuid Hollands Landschap het enthousiasme van twee bevlogen (Fotografie: Grafische Kamer - Veerle en zij geven de komende jaren de natuur ondernemers die staan voor een [H]eerlijk Vreeke) in het gebied de ruimte zich zelfstandig smaakpalet maakt van de Zeetoren zeker te ontwikkelen. Door deze ontwikkeling een aanwinst voor de regio. Juiste baan maakt gelukkigerWeverling Groenprojekten gaat groenafval recyclen via Van Vliet Recycling Het vinden van de juiste baan maaktWeverling Groenprojekten en Van hoogwaardige compost die weer door hebben gesloten is zonder meer een belangrijk deel uit van iemandsVliet Recycling hebben de handen Weverling Groenprojekten wordt afge- bijzonder te noemen. Afval dat door algehele geluk. Dit blijkt uit een pollineengeslagen voor een opmerkelijke nomen. Van Vliet Recycling heeft veel Van Vliet Recycling wordt ingezameld op Monster(board) onder bijna 3000samenwerking. Al het groenafval van ervaring opgedaan in het verwerken bij Weverling Groenprojekten, wordt respondenten wereldwijd. Ruim 85%het hoveniersbedrijf wordt sinds 1 van tuin- en tuinbouwafval tot com- op een innovatieve manier omgezet geeft aan dat een juiste baan beslissendmei binnen drie weken verwerkt tot post. Om die reden heeft ook Wever- tot hoogwaardige compost. Door is voor hun algehele geluk, of er in ling Groenprojekten gekozen voor een gebruik te maken van tunnelcompos- ieder geval deels aan bijdraagt. Slechts samenwerking met de afvalverwerker tering neemt het gehele proces niet dertien procent geeft aan dat hun baan uit Wateringen. In totaal gaat het om meer dan drie weken in beslag. Van niet bijdraagt aan hun geluk en dat zij 2.000 ton groenafval op jaarbasis. De Vliet Recycling verwerkt op jaarbasis gewoon werken om geld te verdienen. samenwerking die de twee partijen 200.000 ton groenafval, voornamelijk Dit blijkt uit een wereldwijde poll onder uit de glastuinbouw. Dat gebeurt op 2972 bezoekers van de carrièresite Menno Weverling, (links) en Johan van Paassen slaan het bedrijf in Hoek van Holland. Monster, in Nederland bekend als de handen ineen voor een unieke samenwerking Monsterboard.nl het ONDERNEMERS BELANG 05
 7. 7. Bedrijven in de spotlight! Scan onderstaande QR-codes om de bedrijfsvideo’s te bekijken of bekijk de bedrijfsvideo’s op www.ondernemersbelang.nl Om een QR-code te scannen dient u via iTunes (Iphone) of Market (Android) een app te downloaden, enkele opties zijn i-nigma, Neo-Reader, Quick-Mark en QRReader. Vervolgens opent u de QR-scanner-app, richt u de camera van uw smartphone/tablet op de QR-code en de QR code wordt automatisch gescand. Voor ondernemers en particulierenLeeuwenhoekstraat 342652 XL Berkel en Rodenrijs Govert van Wijnkade 40T 010 - 461 42 13 (algemeen) 3144 EG MaassluisT 010 - 260 17 91 (verkoop) www.protex.nl T 010 - 591 26 11 www.hollanddiesel.nlTanthofdreef 21 Jupiter 2092623 EW Delft 2675 LV HonselersdijkT 015 - 270 01 11 www.biothane.com T 0174 - 62 65 61 www.bongersexpeditie.nlAdres kookstudio: Adres catering:Hoflaan 29 Slotenmakerstraat 24 M 06 - 14 23 12 852691 AM ‘s-Gravenzande 2672 GD Naaldwijk info@bisi-consultancy.nlT 0174 - 44 35 55 www.Kookstudio-detuinkamer.nl Twitter: @2bisi www.bisi-consultancy.nl BV Adrianalaan 389 Interieurbouw, 3053 JB Rotterdam tentoonstellingen www.skia-eu.org T 010 - 422 11 12 en projecten Bezoek adres is:Zandeveltweg 65 Schiedamsedijk 23 - Vlaardingen2692 AS ‘s-Gravenzande info@jojotours.nlT 06 - 51 90 55 42 www.clarahamstra.nl T 010 - 460 00 16 www.jojotours.nl
 8. 8. BedrijfsreportageTekst en fotografie: René ZoetemelkVoor deze uitgave van Het Ondernemersbelang is het rondetafelge-sprek gehouden in één van de zalen van Partycentrum ’t Centrum in Beheerders Wouter Zuydgeest en Mia Vermeer van Partycentrum ’t Centrum in De LierDe Lier. Opvallend is de sfeervolle inrichting, de gastvrije omgeving ende goede service. Daarnaast werd een heerlijke lunch geserveerd. Be-heerders Wouter Zuydgeest en Mia Vermeer hebben laten zien waartoe’t Centrum in staat is. Het is een prima locatie voor een sfeervolle brui-loft, een gezellig verjaardagsfeest en biedt een professionele omgevingom te vergaderen. Mia Vermeer: “Wij nemen voor de klant al het werkuit handen en zorgen voor een perfecte happening, trainingsomge-ving of vergadering. Men hoeft alleen maar aanwezig te zijn!”Plezierig samenzijnstaat centraal in ‘t CentrumE en goede entourage rond verga- Een heerlijke maaltijd is een goede basis om Iedere wens wordt, zover uitvoerbaar, opgepakt. En deringen is vaak bepalend voor samen aan de slag te gaan.” wordt het lastig dan is het een uitdaging. Achteraf het uiteindelijke resultaat. Wouter zorgen wij ook dat alles weer keurig opgeruimd is.”Zuydgeest: “Een volledig verzorgde in- of Feesten en evenementenexterne bedrijfsmeeting kan door ons tot in Mia Vermeer: “Wij organiseren veel Wensende puntjes georganiseerd worden. Dit geldt evenementen in onze zalen. Veel mensen Mia Vermeer: “Wij inventariseren samen met devoor technische ondersteuning qua audio- komen voor hun trouwdag en later voor klant de wensen. Daarna bieden wij een duidelijkvisuele middelen, maar ook verzorgen wij hun huwelijksfeesten. Verder zien we ook en uitgewerkt plan van aanpak. Aan alles wordtdesgewenst de volledige catering. We hebben veel verjaardagspartijen en reünies. Wij gedacht. Wil men bijvoorbeeld een buffet, informelemeerdere zalen. Men kan gebruikmaken van creëren steeds de juiste sfeer. Een bruiloft is borrel of een swingende feestavond. Het is mogelijk!de grote Ruyterzaal, de midden Piet Hein de mooiste dag van je leven, een bijzonder Wij hebben professioneel bedienend personeel enZaal, de kleine Trompzaal of De With en liefdevol moment. Zo’n moment verdient een uitgebreide lijst met bands en artiesten die eenTasmanzaal aan de Hoofdstraat. Wij hebben een toplocatie. ’t Centrum is die locatie! Onze feest muzikaal kunnen aankleden. Wouterechter nog meer te bieden. Wil men echt zalen zijn uitstekend geschikt voor het feest. Zuydgeest: “Als men een vergaderingeven buiten de drukte vergaderen in een Wij denken graag mee met het bruidspaar of evenement door ons laat organi-rustieke omgeving dan kan men terecht in om deze unieke dag een heel persoonlijk seren, dan hebben ze daar verderde landelijk gelegen Boerderij Burgersdijk. karakter te geven.” Wouter Zuydgeest: geen omkijken naar en kanOp deze rustieke locatie is vergaderen meer “Er is heel veel mogelijk. Er heeft zelfs een later worden terugzien op eendan elkaar spreken over belangrijke zaken. keer een olifant op de binnenplaats gestaan. geslaagd evenement. IedereenDe rust en de ruimte ademen een sfeer waar u Wij verzorgen ook evenementen op locatie en alles komt met succes samenzich direct in thuis zult voelen.” Mia Vermeer: en kunnen daarbij veel zaken uit handen in ’t Centrum.”“Wij bieden complete arrangementen. Zo kan nemen. Van de catering tot de statafels, vande dag starten met een gezamenlijk ontbijt. de buffetten tot aan de muzikale omlijsting. Zakendoen In de sfeervolle ambiance van ‘t Boerderij Burgersdijk Centrum is het goed zakendoen. Het professionele personeel van ’t Centrum zorgt voor eten en drinken en voor de juiste atmosfeer. Mia Vermeer: “Klanten zijn tevreden en komen terug. Het is het bewijs dat we het goed doen.” Partycentrum ‘t Centrum Hoofdstraat 100 2678 CM De Lier T 0174 - 51 26 32 het-centrum@planet.nl wouter.zuydgeest@het-centrum.info www.het-centrum.nl www.boerderijburgersdijk.nl het ONDERNEMERS BELANG 07
 9. 9. Interview Tekst: Ed Lamme • Fotografie: René ZoetemelkNederlandse werkgevers zijn veelal verheugd overde komst van Oost-Europese arbeidsmigranten,aangezien zij vooral moeilijk vervulbare vacatu-res opvullen. Poolse arbeidsmigranten vormenhiervan de grootste groep. De vraag ‘met hoeveelmensen hebben we nu te maken?’ is niet eenvou-dig te beantwoorden, doordat een deel van de mi-gratiestromen zich geheel of gedeeltelijk aan deregistratie onttrekt. Diverse onderzoeksresultatenlaten uiteenlopende schattingen zien: van mini-maal 200.000 tot circa 300.000. Volgens LTO Ne-derland werken er in de tuinbouw in het Westlandca. 10.000 arbeidsmigranten, voornamelijk Polen. Tuinbouw doet steeds vaker een beroep op Poolse arbeidskrachten D e migranten die tussen 1965 Als gevolg van de arbeidsmigratie kampt ben we in Westland zo’n 60.000 mensen en 1975 naar Nederland zijn Polen nu ook met een tekort aan arbeids- werken. Tot nu toe zijn ongeveer 2.500 gekomen, werden gastarbeiders krachten in de land- en tuinbouw. arbeidsmigranten ingeschreven in de GBA genoemd. Mensen uit landen rondom (Gemeentelijke Basis Administratie). de Middellandse Zee werden benaderd Rondetafelgesprek In het Westland wonen ongeveer 5.000 met de vraag of ze in Nederland wilden “Arbeidsmigranten zijn niet alleen nu arbeidsmigranten. De vraag komen werken. Deze arbeidsmigranten nodig, die heb je door vergrijzing en is wel of deden werk waarvoor onvoldoende ontgroening over 10 tot 20 jaar nog mensen bereid of in staat waren dat te steeds nodig. Daar olland verrichten. De beweegreden voor gastar- moeten we op B Zuid-H , dir ecteur A ufmann beiders is vrijwel altijd een economische: anticiperen. Dat Wim Ka e perso- uid-Ho lland is d er is te weinig werk in het thuisland. doen we vanuit AB Z agrari- ner in de Ook nu komen er arbeidsmigranten naar een Westlandse nee lsvoorzie ouwbare , een betr Nederland. Dit zijn voornamelijk mensen aanpak: schouders sch e sector, tie met veel organisa uit EU-lidstaten, als Polen en Tsjechië, eronder en een nuchtere rkt. Ond er- e ma maar ook met werkvergunningen uit gedeelde verant- ken nis van d recht bij AB te kunnen Bulgarije en Roemenië. woordelijkheid. nemers erde gerelate Een nadeel van arbeidsmigratie voor deze De LTO heeft eind met HRM ten besta an diens landen is dat er een braindrain optreedt. 2011 geschat dat er vra gen. De tacheri ng, nden, de ing, Dit betekent dat ook goed opgeleide 10.000-15.000 arbeids- uit uitze , payroll rzorging mensen uit die landen vertrekken om migranten werken in de b edrijfsve tie, sch oling, en selec e- ergens anders (meer) geld te verdienen. tuinbouw. In totaal heb- werving uimbeg ent, verz o utplacem eelsa dvies. n person leiding e lland.nl zuidho www.ab08 het ONDERNEMERS BELANG
 10. 10. Sti chting anager officem van Doorn, aalwijk ling e van W emidde Henriëtt rbeidsb ati onale A rk Intern IAwe over een jaar of 10 dezelfde soort Wolak, directeur van Keurme itter SK gs, voorz datarbeidsmigranten nodig hebben. Nu zijn Interflex; Nico Geer- Nico Geerlin erk in N ederland et’ keurm ed g en ‘go SKIA is ‘h uisvestinhet vooral de spreekwoordelijke ‘handjes’ lings en Henriëtte van or h umane h rbeidsm igran-die we nodig hebben, maar wij hebben Waalwijk van Doorn, staat vo ’v oor de a steld erschap set opgeook mensen met hightech-kennis nodig. resp. voorzitter en werkgev normen h eeft een istr atieve ten. SKIA de admin s-Om al die aspecten inzichtelijk te maken directeur van SKIA; Ri- r huisve sting en et arbeidzijn wij druk bezig met een integrale visie anne Jonker-Roem van waa het w erken m ken n rondo m den processe oen. Te ten vold valt aanarbeidsmigratie Westland”, aldus Martine VVD-Westland en Rob n aan moeTieleman, beleidsmedewerker van de Herrebouw, directeur migrante eengemeente Westland. Zij was een van de van Impuls Wisselwerk. goed -deelnemers aan het door uitgeverij No- beheersvema georganiseerde Rondetafelgesprek Werkelozen pla n en t zeker- brand- n tot hein ’t Centrum aan de Hoofdstraat in De Beata Wolak is 13 jaar e woninge ringen. id van d )verzekeLier. In een rustieke sfeer werd hier, onder geleden uit Polen naar veilighe nde (zorg an afdoe nbieder stellen v tgoedaahet genot van een overheerlijke lunch, Nederland gekomen heeft e ster’, vas het en huisv s dan ingeanimeerd gediscussieerd. Aan het ongeveer 10 jaar geleden Een ‘eig komt pa als dbureau op de websitegesprek over arbeidsmigranten deden Interflex opgericht. “Wij of uitzen register ctionele etoetst.ook mee: Wim Kaufmann, directeur van willen een schakel zijn tussen multifun volg is g goed geAB Zuid-Holland; Rolf van der Meijden, de Poolse en Nederlandse het met ia-eu.orgsenior manager van Tempo-Team EU- samenleving. Via Interflex www.skFlex, onderdeel van Tempo-Team; Björn zijn er ongeveer 150 PoolseLugthart, manager bij Tempo-Team; Beata flexwerkers aan de slag rond het ONDERNEMERS BELANG 09
 11. 11. Interview Rotterdam, vooral in de steigerbouw in de 700 geïnteresseerden is inmiddels problemen. Zij maken grote winsten Europort. Wij helpen hen hun weg te vin- gesproken, 42 mensen zijn al geplaatst. Er ten koste van de overheid en bonafide den in Nederland. Een groot aantal volgt volgen nog meer rondes met gesprekken uitzendbureaus en maken misbruik van Nederlandse les om zo beter in met een mogelijke plaatsing van de hun werknemers. Hierbij wordt dikwijls Nederland te resterende groep. Arbeidsmigranten gebruikgemaakt van ronselaars, malafide d zijn nodig, maar we moeten om tussenpersonen en grensoverschrijdende Westlan er ge meente Nederland gezond te houden een constructies. Hun handelen gaat vaak sm edewerk n, beleid natuurlijke balans zien te vinden gepaard met illegale tewerkstelling, Tielema d hante ertMartine Westlan met het werkzoekenden aanbod.” belasting- en premiefraude en onder-“De g emeente n , is il werke betaling. Het kabinet wil niet toestaan o: ‘Wie w idsmi- het mott d’. Arbe Prijzen onder druk dat de werking van de arbeidsmarkt zo estlan welk om in W ngere orte of la Rob Herrebout van Impuls wis- wordt verstoord en dat bonafide uitzend- maken k leving. granten e samen uit van onz ren. selwerk heeft er moeite mee. bureaus uit de markt gedrukt worden tijd deel anticipe n we op “Wij hebben in ons bestand door oneerlijke concurrentie. Het is een Daa r moete West- uit een onder andere vrachtwagen- groot probleem waar wij allemaal mee te n we van ronder Dat doe ouders e an pak: sch ordelijk- chauffeurs die niet aan de slag maken hebben. Wij zitten hier allemaal landse a erantwo e deelde v werken kunnen. Nederlandse trans- met een gemeenschappelijk doel: uitwas- en een g meente n uit de ge . Com- porteurs kiezen ervoor om het sen uitbannen!” heid. Va rale visie hoofdkantoor te verhuizen en integ ers is we aan e e inwon met onz naar Polen om zo de strenge Meldpunt m unicatie grijk p unt.” en belan Nederlandse wet- en regel- Demissionair minister Kamp van Sociale daarbij e westlan d.nl geving te ontlopen. Met deze Zaken en Werkgelegenheid roept burgers eente w ww.gem ontwikkeling schuiven we het probleem en bedrijven die wantoestanden bij functioneren. op, want werklozen kosten uiteindelijk uitzendbureaus signaleren op dit door De meeste van onze mensen blij- iedereen geld. Dit draagt niet bij aan de te geven aan een speciaal meldpunt. ven in Nederland. Daarom richten wij ons oplossing van ‘de crisis’. Ik word daar Het Meldpunt Malafide Uitzendbureaus ook op de sociale kant.” Nico Geerlings een beetje droevig van.” Nico Geerlings: is bedoeld voor mogelijke slachtoffers en van SKIA, de Stichting Keurmerk Interna- “De prijzen staan onder druk. Heel veel hun omgeving, maar ook voor bonafide tionale Arbeidsbemiddeling, merkt op bedrijven worden dan ook gedwongen bedrijven met klachten over malafide dat de vraag naar arbeidsmigranten zal om de kosten te verlagen. De wetgever constructies in de uitzendbranche. toenemen. “Steeds meer Nederlandse moet in Europees verband e.e.a. dichttim- Mensen kunnen het meldpunt bereiken werknemers gaan met pensioen. Daar- meren anders heb je er geen grip op o.a. via het gratis telefoonnummer 0800-5151, naast gaat het productiewerk omhoog. de buitenland routes.” maar ook per post of via internet Er zijn schattingen die er van uit gaan dat (www.inspectieszw.nl). Er kan ook wij straks zo’n 700 duizend arbeidsmi- Malafide bureaus anoniem worden gemeld. Met een brede granten zullen hebben. Dat is een enorm In Nederland zijn vermoedelijk tussen de aanpak en met een veelheid aan maatre- aantal. Ik vraag mij wel eens af zijn wij wel 5 à 6 duizend malafide uitzendbureaus. gelen wil hij malafide uitzendbureaus goed bezig met zoveel werkelozen in ons AB-directeur Wim Kaufmann: “De Tweede binnen twee jaar uit de markt wil druk- land.” Rianne Jonker-Roem: “Werkelozen Kamercommissie heeft dan ook aanbevo- ken. Daarnaast kunnen eveneens de uit Rotterdam en Den Haag werden met len om de malafide uitzendbureaus aan Stichting Naleving CAO Uitzendkrachten bussen naar het Westland gebracht om te pakken. De malafide uitzendbureaus (SNCU) misstanden worden gemeld. hen te laten zien welke mogelijkheden zorgen, ondanks alle inspanningen die er hier zijn. Maar ook kwamen er mensen al gedaan zijn, nog steeds Huisvesting niet opdagen, omdat zij te beroerd zijn voor veel “Maatschappelijke problemen, die de om in de tuinbouw aan de slag te arbeidsmigratie met zich meebrengt, lwerk gaan, het werk zou ls wisse hebben vooral betrekking op de naleving er Impu te min en te zwaar irecte ur/partn van arbeidsvoorwaarden, integratieas- ebout, d ateringe n zijn. Dit terwijl Rob Herr erk in W pecten en huisvesting. De huisvestings- Impuls wisselw r tuinders het liefste reau voo problematiek en de versnippering van ar het bu g Nederlanders willen is al 16 ja ctie, u itzendin de vestiging van de Oost-Europese wervin g en sele e hebben en de techni- oordat d tijdelijke arbeidsmigranten leiden in hering. D eft sche vooruitgang de en detac veran derd, he sommige gevallen tot overlast en on- arbeid smarkt is ko zen werkomstandigheden lwerk ge veilige en schrijnende woonsituaties”, uls wisse og verbeterd hebben”. ook Imp ng. Ze bieden n merkt Rianne Jonker-Roem op. “De voor v eranderi e de sa- Nico Geerlings: “Niet door go beeldvorming rondom arbeidsmi- aatwerk ldig zo gek, voor een paar steeds m n doo r zorgvu granten is de laatste tijd zorgwek- menw erking e e kan- euro meer per dag meer zowel d kend: toenemende criminaliteit, ren naar aar dan je uitkering ga je te luiste gevers, m openbare dronkenschap, op straat e werk dida ten als d r. “Na geen paprika’s pukken.” je verde rondhangen. Het beeld is echter een stap ing “Gemeente Westland zet ze gaan begeleid gedifferentieerder. Belangrijk is en we onts lag bied n ieuwe in op duurzame resultaten aar een op de positieve beeldvorming: heb oeken n gever. O ok n getest bij het z ige werk rs worde t. en gaat niet voor de quick td e huid ige w erkneme nd as sessmen aandacht voor de economische wins”, aldus Martine Tiele- baan me te n of huid een diepgaa de bijdrage van de migranten. Ze kandida del van we met kunnen door mid g helpen man. “Het project “Westland w aliteiten be geleidin zijn belangrijk voor de Neder- andere k opbaan re.’’ heeft werk” wordt, vanwege aamde lo de carriè landse en de lokale economie. Do or zogen olgend e stap in zorgvuldigheid, gefaseerd or een v Het is belangrijk dat dit beeld keuze vo erk.nl aangepakt. Met 200 van wisselw naar buiten komt via de media. ww w.impuls10 het ONDERNEMERS BELANG

×