Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gtga bai18 vi du cach viet va su dung chuong trinh con

8,623 views

Published on

 • Be the first to comment

Gtga bai18 vi du cach viet va su dung chuong trinh con

 1. 1. Trƣờng Đại Học Sƣ Phạm TP.HCM Khoa Công Nghệ Thông Tin Lớp Tin 4 Môn: Công Nghệ Dạy Học GVGD: Thầy Lê Đức Long SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Diễm TIN 11 – CHƢƠNG 06 – BÀI 18: VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀSỬ DỤNG CHƢƠNG TRÌNH CON
 2. 2. Chương trình tin học lớp 11Chƣơng 1: Một số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trìnhChƣơng 2: Chƣơng trình đơn giản Chƣơng 3: Cấu trúc rẽ nhánh và lặpChƣơng 4: Kiểu dữ liệu có cấu trúcChƣơng 5: Tệp và thao tác với tệpChƣơng 6:6: Chƣơng trìnhvà lậpvà lập trình có cấu trúcChƣơng Chƣơng trình con con trình có cấu trúcBài 17: Chương trình con và phân loạiBài 18: Ví dụ về về cách và sử dụng chương trình con trình conBài 18: Ví dụ cách viết viết và sử dụng chươngBài tập và thực hành số 6Bài tập và thực hành số 7Bài 19: Thư viện chương trình con chuẩn tập và thực hành số 8
 3. 3. Bài 18: Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con Kiến thức Kĩ năngBiết đƣợc cấu trúc và vị trí của chƣơng trình con trongchƣơng biết đƣợc các thành phần trong đầu của thủNhận trình chính.Hiểu mối liên hệ giữa chƣơng trình chính và thủ tục.tục.Phân biệt đƣợc tham số tham số hình thức biến. phầnNhận biết đƣợc hai loại giá trị và tham số trongBiết đƣợc sự giống và khác nhau giữa hàm và thủ tục.đầu của thủ tục.Nhận biết đƣợc lời gọi thủ tục ở chƣơng trình chínhcùng các tham số thực sự.
 4. 4. ĐIỀU KIỆN DẠY HỌC GIẢ ĐỊNH• Lớp học có trang bị máy chiếu.• Lớp có trang web riêng. GV cho BTVN sau mỗi buổi học và gửi slide bài giảng trên web.• Mỗi HS có 1 tài khoản Gmail riêng.• Trên lớp, HS chủ yếu nghe giảng, thảo luận nhóm, đánh dấu nội dung bài học vào sgk và phiếu học tập, tham khảo slide bài giảng của GV trên web.
 5. 5. Bài 18: Ví dụ về cách viết vàsử dụng chương trình con KIẾN THỨC ĐÃ BIẾTBiết cấu trúc một chƣơng trình PascalBiết khái niệm chƣơng trình conBiết tham số hình thức và tham số thực sựBiết công thức toán học: hình chữnhật, UCLN của hai số nguyên dƣơng.
 6. 6. Bài 18: Ví dụ về cách viết vàsử dụng chương trình con Đọc hiểu chƣơng trình Pascal Viết đƣợc một chƣơng trình Pascal đơngiản Thao tác với Turbo Pascal.
 7. 7. Bài 18: Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con Nội dung trọng tâmPhân biệt đƣợc hai loại chƣơng trình con. Cách khai báo và sử dụng hai chƣơng trình con trongchƣơng trình chính. Phân biệt đƣợc tham số giá trị và tham số biến. Phân biệt đƣợc khi nào sử dụng thủ tục, khi nào sửdụng hàm. Nội dung khó Phân biệt tham số giá trị và tham số biến. Học sinh khó phân biệt đƣợc khi nào sử dụng thủtục, khi nào sử dụng hàm.
 8. 8. ĐỊNH LƯỢNG MỤC TIÊU BÀI HỌC Biết được cấu trúc và vị trí của thủ tục và Phân biệt được tham số giá trị và tham số biến hàmChoxác ví dụ đƣợc tham hìnhgiá trị và (SGK). Y/c hsHS hai định về cách vẽ số chữ nhật tham số biếnchỉ ra đƣợc các thành phần của hàm .và thủ tụctrong ví dụ: VD_thambien2 / SGK trang 100 Sau đó gvtrong chƣơng trình cho hs quan sát.demo chƣơng trình. Hiểu mối liên hệ giữa chương trình chính và thủ Biết được sự khác nhau giữa hàm và thủ tục tụcCho các nhóm thảo luận sự giống nhau và khác phảiY/c HS giải thích đƣợc tại sao chƣơng trình nàynhaugiữa hàm- thủ tục, sau khi thực thủ xong các chƣơngsử dụng thủ tục và cách gọi 1 hiện tục trong ví dụ vềhàm chính.(ví dụtrình và thủ tục. SGK/98)
 9. 9. KỊCH BẢN DẠY HỌC Mục tiêu: Hoạt động 1: Ôn lại kiến thức đã học (10 phút) ở bài trƣớc. Hoạt động 7: Dẫn dắt vào bài mới. (10 phút) Hoạt động 2:Mục tiêu: Mục tiêu: (18 phút)Củng cố lại toànBiết tham số giá trị và tham số Mục tiêu: học. bài Mục tiêu: hình thức. đƣợc cấu trúc của Hs biết đƣợc cấu trúc chungchung của thủ Hs biết hàm Phân biệt đƣợc 2thủ chƣơng và Bài của loại tham số. Hoạt động 6: vàtục trí của trí 18 trong tục trong chƣơng vị Dặnvị hàm dò: (15 phút) chính. chính. lại bài cũ. trình trình Xem Hoạt động 3: Hiểu Hiểu mối trƣớcgiữa giữa chƣơnghàm mốiXemquan quan chƣơng phút) liên liên hàm, phân biệt trình (15Mục tiêu: trình vàvà thủ tục. tục. hàm. thủ vàBiết đƣợc sự giống và khác nhau Hoạt động 5:giữa hàm và thủ tục. (20 phút) Hoạt động 4: (2 phút)
 10. 10. HĐ1: Kiểm tra bài cũ (10’)Tiến hành:GV gọi học sinh lên trả lời 2 câu hỏi:Câu 1(6đ): Chương trình con có những loại nào?Cấu trúc của chương trình con?Câu 2(4đ): Viết chương trình vẽ lên màn hìnhhình chữ nhật có dạng: **************** * * ****************
 11. 11. HĐ2: Cấu trúc của thủ tục và vị trí củathủ tục trong chƣơng trình chính (18’)Tiến hành:Từ câu 2 ở hoạt động 1 Gv dẫn dắt vào bài.Y/c nhóm (4 học sinh) xác định: Input và Output của hai thủ tục đƣợc sử dụng trong 2 ví dụ (VD_thuctuc1/ trang 96 + VD_thutuc2/ trang 98). Các thành phần trong thủ tục: tên thủ tục, danh sách tham số, phần khai báo, các dãy lệnh. So sánh giống và khác nhau của 2 thủ tục.Gv gọi bất kỳ nhóm nào trình bày lại kết quả lên bảng và cácnhóm khác nhận xét, bổ sung (nếu có), nhóm làm tốt sẽ đƣợc1 dấu cộng.Gv tổng kết ý kiến, nhận xét.
 12. 12. HĐ3: Tham số giá trị và tham số biến (15’)Tiến hành:GV nêu khái niệm về tham số biến và tham số giá trị.Gv demo hai chƣơng trình: VD_thambien1 vàVD_thambien2 (SGK trang 99,100).Y/c nhóm (4 học sinh) đọc tham khảo SGK và quansát 2 chƣơng trình Gv demo (ghi kết quả thảo luận vàotrong phiếu học tập): Hai chƣơng trình trên có sử dụng chƣơng trình con hay không? Xác định tham số giá trị và tham biến trong hai chƣơng trình vừa demo? Phân biệt tham số giá trị và tham số biến?
 13. 13. HĐ4: Dặn dò (2’)Tiến hành:Xem lại bài cũ.Xem trƣớc hàm và sự khác biệt giữa hàm vàthủ tục.
 14. 14. HĐ5: Cấu trúc của hàm (20’)Tiến hành:GV nêu cấu trúc của hàm.Y/c các nhóm (4 học sinh) xem ví dụ Rutgon_Phanso(SGK/101) xác định: Tên hàm, danh sách tham số, kiểu dữ liệu của hàm? Cho biết việc sử dụng hàm nhƣ thế nào? Cho biết hàm trên trả về kết quả gì? Cho ví dụ? Y/c các nhóm xem ví dụ 2: Minbaso (SGK/102) xác định: Tên hàm, danh sách tham số, kiểu dữ liệu của hàm? Biến toàn cục và biến cục bộ (nếu có)? Hs giải thích: Min(Min(a,b),c) ?Cho biết hàm trên trả về kết quả gì? Cho ví dụ?
 15. 15. HĐ6: Phân biệt thủ tục và hàm (15’)Tiến hành:Y/c các nhóm phân biệt điểm giống và khác nhau giữthủ tục, hàm.Gv gọi bất kỳ nhóm nào trình bày lại kết quả lên bảngvà các nhóm khác nhận xét, bổ sung (nếu có), nhómlàm tốt sẽ đƣợc 1 dấu cộng.Gv tổng kết ý kiến, nhận xét.
 16. 16. HĐ7: Củng cố, dặn dò (10’)Tiến hànhGiải đáp thắc mắc toàn bài cho học sinh.GV hƣớng dẫn 2 bài tập về nhà trong phiếu bàitập cho hs.Y/c các nhóm hoàn chỉnh 2 bài tập về nhà và nộpbài qua gmail của GV.
 17. 17. Ứng dụng công nghệ trong bài giảngBài trình bày Multimedia (MS. PP 2007)Phần mềm trắc nghiệm VioletDùng Flash chèn đồng hồ vào MS.PPPhần mềm FreePascal

×