Successfully reported this slideshow.
1.) Charakteristika peňažných prostriedkovPeňažné prostriedky sú súčasťou finančného majetku a to tej časti, ktorá patrí d...
PP môže mať ÚJ v slovenskej alebo v cudzej mene. PP v cudzej mene musí mať ÚJ ocenenév cudzej aj slovenskej mene. ÚJ je po...
4.) Peniaze - ich účtovné zobrazenieStav a pohyb peňazí sa sleduje v účtovnej skupine 21 – peniaze (konkrétne na 211-pokla...
Podľa spôsobu oceňovania sa zásoby členia na :  • Nakupované (tovar, materiál, zvieratá)  • Vytvorené vlastnou činnosťou...
2 spôsoby evidencie zásob:  • Priebežný spôsob evidencie – sa viaže na spôsob A. Inventúra - priebežne,    kedykoľvek...
Zníženie hodnoty prechodného charakteru - zaúčtovanie opravnej položky ku konkrétnemudruhu zásob. Ak sa v následnom účtovn...
Na nákup materiálu sa poskytujú preddavky zamestnancom, ktoré sa účtujú ako pohľadávkavoči zamestnancovi na účte 335 - poh...
Nárok na náhradu škody sa vyžaduje od poisťovne a účtuje sa ako pohľadávka voči poisťovnisúvzťažne do výnosov s vplyvom na...
15.) Zásoby vlastnej výroby - charakteristika, oceňovanie, účtovanieZásoby vlastnej výroby tvoria:  • Nedokončená výroba ...
•  Samostatne hnuteľné a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-    ekonomické určenie, s dobou použi...
Ku dňu ÚZ sa zisťuje zníženie a zvýšenie ocenenia DHM. Trvalé pomocou odpisova prechodné pomocou opravných položiek (predp...
Vo všetkých prípadoch treba DHM vyradiť z evidencie a to jeho OC a oprávky. Ak mámajetok ZC je potrebné uskutočniť jednora...
23.) Odpisovanie a vyraďovanie DNMDNM sa vyraďuje z podnikania vtedy, ak sa predpokladá, že v budúcnosti už nebude maťnija...
Podľa zákona o účtovníctve sa FM oceňuje:  • Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu (pri obstaraní a to OC. Súčasťou OC sú...
Zníženie menovitej hodnoty akcií, vkladu:  • Znížením počtu akcií  • Znížením menovitej hodnoty doterajších akciíZmena h...
•  Poskytnutých dlhodobých pôžičiek 066, 067V účtovnej triede 2- finančné účty:  • Bežné bankové úvery  • Iné krátkodob...
•  Trvalé zníženie cez odpisy do nákladovK záväzkom sa nikdy nevytvárajú OP. Ich zvýšenie či zníženie sa účtuje priamo na...
Inkaso pohľadávka alebo úhrada záväzku sa nemusia vždy realizovať z 221 alebo 211.Ďalšími spôsobmi sú: zmenka, krátkodobý/...
• Sumy uvedenej na faktúre odberateľovi  • Zmenkový úrok, diskont, ktorý musí odberateľ zaplatiť dodávateľoviDiskont ako...
•  Inkaso P sa ocení v deň uskutočnenia účtovného prípadu v skutočnej výške a to - pri    inkasovaní na bežný účet, ku...
Účet 331 – zamestnanci slúži na účtovanie záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov vrátanesociálneho zabezpečenia voči zamestna...
V účtovníctve sa účtuje samostatne o dani z príjmov z bežnej činnosti (591 – splatná daňz príjmov z bežnej činnosti, 592 –...
Pri účtovaní dotácií na hospodársku činnosť platia tieto zásady:  • Príjem dotácie sa účtuje na stranu Dal účtov 346, 34...
Účtovným dokladom na účtovanie bankových úverov sú VBÚ a VUÚ. Ak účtovná jednotkanemá k dispozícii oba výpisy súčasne, pou...
•  časť, ktorá bola do podniku vložená pri jeho založení  •  časť, ktorá sa vzťahuje na dobu existencie podniku: intern...
Základné imanie akciovej spoločnosti (1 000 000) je dané počtom akcií s určitou menovitouhodnotou. Súčet menovitých hodnôt...
100 000 . K účtu 411 sa vedie analytika a možno ho zvýšiť: novými peňažnými alebonepeňažnými vkladmi pôvodných spoločníkov...
sa účtuje aj prebytok zistený pri inventarizácii neodpisovaného dlhodobého majetku. Použitiefondu sa účtuje na strane MD ú...
Ak príslušný orgán účtovnej jednotky do konca účtovného obdobia nerozhodol o rozdelení zisku,možno tento zisk alebo jeho č...
VH - účtovný zisk:Účtovný zisk: 701/431Zvýšenie ZI: 431/419Zákonný prídel do RF zo zisku: 431/421,422Tvorba fondov: 431/42...
41.) Fondy tvorené zo ziskuFondy, ktoré sa vytvárajú zo zisku účtovnej jednotky, sú dvojaké:  • zákonné - tvoria sa povin...
•   účelové členenie nákladov•   členenie nákladov podľa miesta vzniku a zodpovednosti•   kalkulačné členeniedruh...
58 – mimoriadne náklady59- dane z príjmov a prevodové účtyNáklady na hospodársku činnosť - zahŕňajú náklady na prevádzkovú...
V skupine účtov 52 – osobné náklady súvzťažne s účtami skupiny 33- sa účtuje o nákladoch,ktoré majú charakter:•   miezd...
Výnosy zahŕňajú tak výnosy z bežnej činnosti, ako aj iné výnosy a nerealizované zisky(vznikajúce z precenenia (zvýšenia) o...
Ucto bvypracovane otazky
Ucto bvypracovane otazky
Ucto bvypracovane otazky
Ucto bvypracovane otazky
Ucto bvypracovane otazky
Ucto bvypracovane otazky
Ucto bvypracovane otazky
Ucto bvypracovane otazky
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ucto bvypracovane otazky

3,201 views

Published on

ewt

Published in: Self Improvement
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ucto bvypracovane otazky

 1. 1. 1.) Charakteristika peňažných prostriedkovPeňažné prostriedky sú súčasťou finančného majetku a to tej časti, ktorá patrí do obežnéhomajetku. V širšom zmysle ide o: • Peňažné hotovosti • Ekvivalenty peňažných prostriedkov (poukážky na zúčtovanie, šeky prijaté namiesto hotových peňazí, ceniny) • Peňažné prostriedky v bankáchZdrojmi peňažných prostriedkov sú: • Vlastné zdroje (z vlastnej podnikateľskej činnosti, predaj nadbytočného majetku, predaj finančného majetku, vklad majiteľa do podniku) • Cudzie zdroje (bankový úver, pôžička a finančná výpomoc od FO,PO, okrem banky, dotácia, subvencia, emisia dlhopisov)Časové hľadisko členenia majetku pri PP: • PP, ktoré môže ÚJ ihneď použiť. Ich použitie nie je ničím podmienené ani obmedzené, sú súčasťou krátkodobého majetku = hotovosti. • Peniaze na účtoch v bankách môžu byť obmedzené viazanosťou vkladov – najviac 1 rok = krátkodobý finančný majetok. Ak sú viazané viac ako 1 rok ide o finančný majetok, ktorý sa považuje za dlhodobý majetok.Prehľad peňažných tokov pre ÚJ, ktoré majú povinnosť overenú ÚZ audítorom sa zostavujepovinne. Ide o peňažné toky : • príjmy a výdavky PP • prírastky a úbytky peňažných ekvivalentov2.) Evidencia a účtovanie PPO PP sa účtuje v účtovnej triede 2 – Finančné účty (v ktorej sa účtuje aj o krátkodobýchfinančných záväzkoch a o opravných položkách ku krátkodobému finančnému majetku)V účtovnej triede 2- Finančné účty sa účtuje o: • Peňažných prostriedkoch (účtovné skupiny): = 21- peniaze = 22- účty v bankách = 23- peniaze na ceste ÚJ môže doplniť syntetické účty PP (221, 222, 223). K syntetickým účtom je potrebné vytvoriť analytické účty podľa: druhov majetku, hmotne zodpovedných osôb, miesta uloženia, meny • Krátkodobých bankových úveroch • Krátkodobých finančných výpomociach od iných osôb, ako sú banky • Krátkodobom finančnom majetku3.) Oceňovanie a inventarizácia PP 1
 2. 2. PP môže mať ÚJ v slovenskej alebo v cudzej mene. PP v cudzej mene musí mať ÚJ ocenenév cudzej aj slovenskej mene. ÚJ je povinná viesť účto a zostavovať účtovnú závierkuv peňažných jednotkách slovenskej meny. Ak má peňažné prostriedky v cudzej mene, jeo nich povinná účtovať v slovenskej a v cudzej mene.PP sa oceňujú menovitou hodnotou v Sk (cena, ktorá je na nich uvedená, prípadne na výpisez bankového účtu).PP v cudzej mene sa prepočítavajú kurzom príslušnej meny ku dňu ich ocenenia. Dňomocenenia je: • Deň uskutočnenia účtovného prípadu (pri kúpe a predaji cudzej meny za slovenskú menu a použije kurz, za ktoré boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané)(v ostatných prípadoch kurz NBS). Pri úbytku v pokladnici sa môže použiť VAP, alebo FIFO. • Deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+ v iný deň – pri prepočte cudzej meny na slovenskú sa použije kurz NBS ku dňu ocenenia) • Iný deň v priebehu účtovného obdobia, ak sa to vyžaduje podľa osobitného predpisuKurzové rozdiely pri PP v cudzej mene ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu aj ku dňu, kuktorému sa zostavuje ÚZ, sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia (podľa charakteruKZ/KS)Môže dôjsť k znehodnoteniu majetku: • Fyzické – majetok chýba v dôsledku manka alebo škody, nastane poškodenie majetku. Poškodenie – dočasný stav, ktorý sa dá odstrániť napr. opravou. Pri PP takáto situácia nemôže nastať. • Zníženie ocenenia, pričom sa majetok fyzicky neznehodnotil.Znehodnotenie majetku sa môže zistiť počas účtovného obdobia alebo pri inventarizácii.Inventarizácia sa uskutočňuje v priebehu účovného obdobia aj k dátumu, ku ktorému sazostavuje účtovná závierka.PP sa musia inventarizovať najmenej 4x za účtovné obdobie na základe vnútorného predpisu.Pri pokladničnej hotovosti môže nastať inventarizačný rozdiel: • Schodok – skutočný stav je nižší ako účtovný. Účtuje sa ako pohľadávka voči osobe hmotne zodpovednej za PP v hotovosti /335 alebo 378/ • Prebytok – skutočný stav je vyšší ako v účtovníctve /668/ • Alebo stavy sa rovnajúInventarizácia bankových účtov sa uskutočňuje dokladovou inventúrou na základepriebežných výpisov z bankových účtov a záverečného výpisu /378 alebo 379 – či vina bankyalebo nie/Peniaze na ceste – dokladová inventúraZníženie hodnoty PP v slovenskej mene v dôsledku krachu alebo inflácie sa nesmú účtovaťopravné položky. Neúčtuje sa ani o zvýšení hodnoty.Reálnosť ocenenia PP v cudzej mene ku dňu ÚZ sa zabezpečuje ich ocenením kurzom NBSk tomuto dňu. Rozdiely z porovnania prvotného ocenenia PP s ocenením kurzom NBS ku dňuÚZ sa zaúčtujú ako kurzové rozdiely podľa charakteru /563 alebo 663/ 2
 3. 3. 4.) Peniaze - ich účtovné zobrazenieStav a pohyb peňazí sa sleduje v účtovnej skupine 21 – peniaze (konkrétne na 211-pokladnica, 213-ceniny)211 - pokladnica – účtuje sa stav a pohyb peňazí v hotovosti, ekvivalenty peňažnýchhotovostí (šeky, poukážky), peniaze vo výplatných vreckách. Všetky pohyby peňazí musiabyť doložené účtovnými dokladmi (PPD, VPD) a riadne zaúčtované. Analytické účty sa vedúpodľa jednotlivých mien (korunová/valutová) a hmotne zodpovedných osôb. Pokladničnákniha.213 - ceniny - účtuje sa stav a pohyb cenín – poštové známky, kolky, telefónne karty, stravnélístky. Analytické účty sa vedú podľa druhov cenín, mien, hmotne zodpovedných osôb.Ceniny sa evidujú v knihe cenín.261 – peniaze na ceste – účet slúži na preklenutie časového nesúladu medzi účtovanímpohybu peňazí na podklade pokladničných dokladov a prijatím výpisu z bankového účtu.Účtuje sa pri výbere z b. účtu do pokladnice a vklade peňazí z pokladnice na bankový účeta naopak a pri prevode medzi účtami, bankovým a úverovým účtom, ak nie sú k dispozíciioba výpisy. Ku dňu ÚZ môže 261 vykazovať zostatok A alebo P charakteru, ktorý sa musíinventarizovať. V súvahe sa vykazuje bez ohľadu na charakter zostatku na strane A (účtyv bankách).5.) Bankové účty – ich účtovné zobrazenieStav a pohyb vlastných PP uložených v bankách sa sleduje v účtovnej skupine 22 – Účtyv bankách, kde je jeden syntetický účet 221 – bankové účty. ÚJ si môže podľa potrebyvytvoriť ďalšie syntetické účty + potrebné viesť analytiku pre každý účet a menu.Bežný účet – platby od odberateľov, uhrádzajú sa záväzky a má charakter účtu AVkladový účet - charakter terminovaného – uloženie PP s cieľom ich zvýhodnenéhoúrokovania.Devízový účet – forma bežných aj vkladových účtov, uhrádzajú a inkasujú prostriedkyv cudzej mene. Kurz NBS.Na 221 sa účtuje na základe výpisov z bankových účtov. Poplatky za vedenie BÚ sa inkasujúpriamo z účtu a pre podnik predstavujú náklad /568 – ostatné finančné náklady. Prijatékreditné úroky predstavujú výnos /662 – úroky/. Platené debetné úroky predstavujú náklad /562 - úroky/.PP v cudzej mene uložené na devízovom účte - všetky pohyby sa prepočítavajú kurzom NBS.Prevod PP z devízového účtu na korunový a naopak sa použije kurz príslušnej banky, t.j. kurzza ktorý bola cudzia mena predaná resp. kúpená.6.) Charakteristika zásobZásoby sú súčasťou obežného majetku. Zaraďujú sa sem lebo nie sú určené na dlhodobépoužívanie, ale ich prevádzka súvisí s bežnou prevádzkou podniku. Zásoby sú najmenejlikvidnou zložkou obežného majetku a každý druh je inak likvidný. Zásoby môžu byť krytévlastnými alebo cudzími zdrojmi. 3
 4. 4. Podľa spôsobu oceňovania sa zásoby členia na : • Nakupované (tovar, materiál, zvieratá) • Vytvorené vlastnou činnosťou (zásoby vytvorené pre potreby ďalšej výroby) na predaj. Delíme ich na vnútropodnikové (NV, polotovary VV, výrobky a aktivované (aktivácia materiálu, tovaru, vnútropodnikových služieb) • Ostatné (rôzneho druhu ak sú obstarané bezplatne, zistené ako prebytok, získané ako odpad, vložené do podniku).Zásobami sú: • Materiál • Nedokončená výroba, polotovary VV, výrobky • Zvieratá • Tovar7.) Evidencia a účtovanie zásobPre účtovanie o zásobách je potrebné poznať, v ktorej fáze kolobehu sa nachádzajú. Prinakupovaných zásobách – nákup, skladovanie, vyskladnenie. Pri zásobách vytvorených VČ:výroba, skladovanie, predaj.O zásobách sa účtuje v účtovnej triede 1 – zásoby, ktorá obsahuje tieto účtovné skupinya účty:11 – materiál12 - zásoby vlastnej výroby13 - tovar19 – opravné položky k zásobámPohyb zásob sa môže účtovať spôsobom A alebo spôsobom BSpôsob A • môžu použiť všetky ÚJ, ktoré postupujú podľa právnej úpravy pre podnikateľov • musia ho použiť tie, ktoré majú povinnosť mať overenú ÚZ audítorom a zverejňovať údaje z nejPodstatou je, že sa účtuje bežne, počas roka, obstaranie zásob na stranu MD príslušného účtumajetku z účtovnej triedy 1 – zásoby. Úbytky sa bežne, počas roka účtujú na strane Dpríslušného účtu majetku účtovnej triedy 1 –zásoby.Spôsob B • môžu použiť len ÚJ, ktoré nemajú povinnosť mať overenú ÚZ audítorom a zverejňovať údaje z nej. • Nemôžu ho použiť tie, ktoré majú povinnosť auditu.Podstata je, že sa účtuje v priebehu účtovného obdobia. Obstaranie zásob sa účtuje priamo donákladov. Úbytky sa neúčtujú, pretože zásoby nie sú zaúčtované na majetkových účtoch.Pri uzavieraní účtových kníh sa začiatočné stavy materiálu a tovaru zaúčtujú do nákladov.Stav zásob zistený inventúrou sa zaúčtuje na stranu MD príslušného účtu zásob a na stranu Dpríslušného nákladového účtu.Pri uzavieraní účtovných kníh sa začiatočné stavy zásob vlastnej výroby zaúčtujú na stranuMD 61- zmeny stavu vnútro-org. zásob a na stranu 12- zásoby vlastnej výroby. 4
 5. 5. 2 spôsoby evidencie zásob: • Priebežný spôsob evidencie – sa viaže na spôsob A. Inventúra - priebežne, kedykoľvek. • Periodický spôsob – sa viaže na spôsob B. Počas roka dôsledná skladová evidencia, ktorá plní funkciu analytickej.Zásoby prevzaté od inej ÚJ alebo vypožičané sa zaznamenávajú na podsúvahových účtochs uvedením druhu zásob a ich ocenenia 7**ÚJ sa môže rozhodnúť účtovať niektoré druhy materiálov (s nízkou cenou a krátkou doboupoužitia) priamo so spotreby.8.) Oceňovanie zásobNakupované zásoby sa oceňujú OC. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou – VN. Príchovkya prírastky zvierat - VN. Zásoby obstarané bezplatne – ROC. Zásoby vložené do obchodnéhopodniku – hodnotou stanovenou znaleckým posudkom.OC sa skladá z ceny zásob – cena za ktorú sa obstarali + náklady súvisiace s obstaraním –externé náklady = preprava, clo, provízia, poistné, N na spracovanie. Vnútropodnikové služby= pri materiáli, ktorý sa aktivuje, len prepravné a vlastné náklady, pri tovare sa aktivuje lenprepravné, pri zvieratách len prepravné.VN – priame (priamy materiál, priame mzdy) a nepriame náklady (výrobná réžia)Ide o skutočne vynaložené náklady. VN sa oceňuje NV, polotovary VV, výrobky.ROC - cena, za ktorú by sa zásoby obstarali v čase, keď sa o nich účtuje = aktuálna trhovácena.Úbytok zásob rovnakého druhu sa môže oceniť VAP -om, alebo FIFO- m. ÚJ si vovnútornom predpise stanoví spôsob oceňovania jednotlivých druhov zásob.9.) Inventarizácia zásobSkutočné stavy zásob hmotného charakteru sa zisťujú fyzickou inventúrou a skutočné stavynehmotného charakteru dokladovou inventúrou.Inventarizácia zásob plní úlohy: • Overuje sa ňou, či ku dňu ÚZ, sa skutočné stavy zásob zhodujú s účtovníctvom • Zisťuje sa ňou reálnosť ocenenia zásob • Doloženie stavu zásob účtovnými záznamami1.) porovnaním skutočného stavu so stavom v účtovníctve sa zistia inventarizačné rozdiely.Pri fyzickej: manko, prebytok, škoda, prirodzený úbytok (technolog. a tech. straty. ÚJ sistanový normy prirodzených úbytkov, ktoré účtuje priamo do spotreby)2.) pri inventarizácii sa zisťuje reálnosť ich ocenenia, posudzuje sa ich úžitková hodnota,ktorá sa porovnáva s ocenením v účte: zníženie hodnoty trvalého charakteru /škoda odpisy/. 5
 6. 6. Zníženie hodnoty prechodného charakteru - zaúčtovanie opravnej položky ku konkrétnemudruhu zásob. Ak sa v následnom účtovnom období nepreukáže jej opodstatnenosť, musí sazaúčtovať jej zrušenie (ak sa zvýšila jej trhová hodnota).Zvýšenie hodnoty sa neúčtuje. Ide o tiché zásoby. Zásada opatrnosti.Každý pohyb zásob musí byť doložený účtovnými záznamami (FA)Účty 111 - obstaranie materiálu a 131 – obstaranie tovaru sú kalkulačné účty a nesmú mať kudňu ÚZ zostatky. Neuvádzajú sa v súvahe, preto stavy, ktoré sú na nich pred uzavretím účt.kníh, sa musia preúčtovať podľa charakteru buď ako: • Vyfakturované, ale neprevzaté na sklad (119, 139) • Zásoby prevzaté na sklad, ale nemám FA (326) – sa oceňujú odhadom.Pri inventarizácii sa zisťujú a dokladujú dôvody pre zmenu metódy oceňovania zásob.10.) Spôsob A účtovania materiáluSpôsob A účtovania materiálu je oveľa dôslednejší ako spôsob B, je však náročnejší.Umožňuje počas účtovného obdobia kontrolovať zhodu stavu zásob na syntetických účtochs príslušnými analytickými účtami. Možno zistiť stavy materiálu priamo na účtoch.Obstaranie materiálu – prostredníctvom účtu 111- obstaranie materiálu, alebo priamo na účet112- materiál na sklade (určí si vo vnútornom predpise). Účet 111 je kalkulačný účet, ktorýslúži na vyčíslenie OC materiálu. ÚJ sa môže rozhodnúť, že o drobných predmetoch, ktorénie sú materiálom bude účtovať priamo do spotreby (501). Materiál sa preberá na sklad nazáklade príjemky, ktorú vystaví osoba hmotne zodpovedná za prevzatie materiálu na sklad.Pri nákupe materiálu je dokladom na vyčíslenie OC faktúra, alebo doklad ju nahradzujúci –VPD. ÚJ má nárok na odpočítanie DPH ak je platiteľom DPH na stranu MD účtu 343.Ak kúpený materiál prepravený ÚJ vlastnou podnikovou dopravou, jej hodnota zvýši OCmateriálu. Ide o vnútropodnikovú službu, ktorá sa aktivuje 111/622.Pri nákupe materiálu zo zahraničia je okrem FA dôležité aj písomné oznámenie z colnice, nazáklade ktorého ÚJ účtuje clo (111), DPH pri dovoze(343), dovoznú prirážku(111), ktoré sapovažujú za náklady súvisiace s obstaraním a sú súčasťou OC a vzniká ÚJ záväzok na účte379 – iné záväzky.Obstaranie materiálu vlastnou činnosťou sa nazýva aktivovanie materiálu. Pri výrobemateriálu vo vlastnej réžii vznikajú v podniku rôzne druhy nákladov (účtuje pri vzniku na 5 –náklady). Po zhotovení materiálu sa tieto náklady spočítajú a takto sa ocení materiál vlastnejvýroby vo vlastných nákladoch. Zhotovenie materiálu predstavuje pre podnik zároveň ajvýnos, ktorý sa účtuje na účet 621 – aktivácia materiálu a tovaru súvzťažne na 111 –obstaranie materiálu.Pri obstaraní materiálu darovaním sa materiál ocení ROC.ÚJ môže poskytnúť preddavok, ktorý predstavuje pohľadávku voči dodávateľovi až dovtedy,kým ÚJ nedostane faktúru. 6
 7. 7. Na nákup materiálu sa poskytujú preddavky zamestnancom, ktoré sa účtujú ako pohľadávkavoči zamestnancovi na účte 335 - pohľadávky voči zamestnancom a po predložení prvotnéhodokladu o nákupe sa tento preddavok zúčtuje.Úbytok materiálu – materiál, ktorý sa spotrebuje vo výrobe alebo inej činnosti, predstavujepre ÚJ náklad o ktorom sa účtuje na 501 – spotreba materiálu. Materiál sa vydáva zo skladuna základe výdajky, ktorú vystaví osoba hmotne zodpovedná za vydanie materiálu zo skladu.Úbytok materiálu sa musí vždy oceniť cenou, v akej sa eviduje na sklade.Nepotrebný materiál, ktorý sa podnik rozhodne predať, sa predáva za cenu stanovenúdohodou (predajná cena) - (315 / 642,343) + sa vyčísluje DPH u platiteľa danePri darovaní zásob sa úbytok materiálu zaúčtuje v OC + sa vyčísluje DPH u platiteľa daneÚbytok materiálu môžem oceniť prostredníctvom VAP-u a FIFO-mOceňovanie materiálu: • Princíp historickej ceny – cena aktuálna v čase obstarania • Princíp nižšej ceny – z porovnania historickej ceny a predajnej ceny zníženej o náklady spojené s predajomÚčtovanie reklamácie, ak FA ešte nebola uhradená a dodávateľ reklamáciu uznal:111, 343/321321/111, 343 // 321/221Účtovanie reklamácie, ak FA ešte nebola uhradená a dodávateľ reklamáciu neuznal:111, 343/321315/111 // 546/315 321/221Účtovanie reklamácie, ak FA bola uhradená a dodávateľ reklamáciu uznal:111, 343/321315/111, 343 // 221/315Nevyfakturované dodávky materiálu : • Mám príjemku na sklad ale nemám faktúru a je presne známa výška záväzku a dátum splatnosti, účtuje sa nevyfakturovaná dodávka: 111/326 . Po príchode faktúry od dodávateľa sa zníži záväzok na účte 326/321 • Mám príjemku na sklad ale nemám faktúru a nie je presne známa výška záväzku a dátum splatnosti, účtuje sa rezerva: 111/323. Po príchode faktúry od dodávateľa sa zníži záväzok 323/321Materiál na ceste: mám faktúru, ale nemám príjemku na sklad, ale sa vystaví IÚD 119/111.V nasledujúcom účtovnom období sa zostatok na 119 preúčtuje na 111.Inventarizačné rozdiely materiálu: • Manko: 549/112 • Prebytok 112/648 • Prirodzený úbytok do výšky stanovených noriem vo vnútornom predpise: 501/112 na základe IÚD • Škoda – živelná pohroma - vplyv na VH z mimoriadnej činnosti: 582/112 7
 8. 8. Nárok na náhradu škody sa vyžaduje od poisťovne a účtuje sa ako pohľadávka voči poisťovnisúvzťažne do výnosov s vplyvom na VH z mimoriadnej činnosti (živelná pohroma) na účet682 – náhrada škôd. VH z hospodárskej činnosti (škodu spôsobila osoba) na účet 648 –ostatné výnosy z hosp.činnosti.Ak sa zásoby materiálu nedajú použiť na pôvodné účely, nedajú sa predať ani využiť inýmspôsobom, môže sa ÚJ rozhodnúť odpísať ich do nákladov na hosp.činnosť – 548Opravná položka k materiálu - ak je úžitková hodnota zásob vyššia, ako je oceneniev účtovníctve, tak sa o tejto skutočnosti neúčtuje. Ak je predajná cena nižšia než cenav účtovníctve a ide o dočasný stav, účtujú sa opravné položky. Ak sa preukáženeopodstatnenosť OP, musí sa zaúčtovať je zníženie alebo zrušenie. OP sa vytvára ak došlok poškodeniu – 559 – tvorba ostatných OP, 589 – tvorba OP / 191 – OP k materiálu. Jejzníženie – 659 - zúčtovanie ostatných OP, 689 - zúčtovanie OP/ 19113.) Spôsob B účtovania materiálu Spôsob B • môžu použiť len ÚJ, ktoré nemajú povinnosť mať overenú ÚZ audítorom a zverejňovať údaje z nej. • Nemôžu ho použiť tie, ktoré majú povinnosť auditu.Z hľadiska účtovania je jednoduchší oproti spôsobu A. Vyžaduje si však viesť dôkladnúskladovú evidenciu zásob. Inventarizácia ku dňu ÚZ.Pre spôsob B účtovania materiálu je typické: • Účet 111 – obstaranie materiálu sa vôbec nepoužíva • Účet 112 – materiál na sklade sa používa na zaúčtovanie začiatočného stavu na začiatku účtovného obdobia a na zaúčtovanie konečného zostatku na konci ú.o. • Počas účtovného obdobia sa všetky skutočnosti účtujú priamo do nákladov • Pre zistenie inventarizačných rozdielov sa stavy podľa skladovej evidencie považujú za účtovné stavy a porovnávajú sa so skutočne zistenými stavmi. • Pri uzavieraní účtovných kníh na konci účtovného obdobia sa začiatočný stav na 112, zaúčtuje do spotreby • Konečný zostatok zistený pri inventarizácii sa zaúčtuje na 112 • Spotreba materiálu účtovaná pri nákupe sa oceňuje v skutočnej cene podľa dokladov • Materiál prevzatý na sklad sa v skladovej evidencii vedie v cene uvedenej na príjemke14.) Spôsob A účtovania tovaruTovar je všetko, čo ÚJ nakupuje s cieľom ďalšieho predaj. Tovarom sa stávajú aj výrobkyvlastnej výroby.Obstaranie tovaru účtujem na 131 a prevzatie na základe príjemky na 132. Pri predaji tovaruzaúčtujem tržbu na stranu Dal účtu 604 – tržby za tovar. Pri vyskladnení tovaru sa zaúčtujenáklad na strane MD účtu 504 – predaný tovar. Vyskladnenie sa musí oceniť cenou, v ktorejbol tovar evidovaný na sklade alebo v predajni. Na účet 604 - tržby za tovar sa účtujepredajná cena tovaru, ktorú si stanoví ÚJ, aby pokryla náklady na obstaranie tovaru a predaj.Obchodná marža – rozdiel medzi predajnou cenou a nákladmi vynaloženými na obstaranie. 8
 9. 9. 15.) Zásoby vlastnej výroby - charakteristika, oceňovanie, účtovanieZásoby vlastnej výroby tvoria: • Nedokončená výroba • Polotovary vlastnej výroby • Výrobky • ZvieratáZásoby vlastnej výroby sa oceňujú VN (priame náklady + časť nepriamych nákladov(správna+ výrobná réžia)VN sa môžu vyčíslovať: • V skutočnej výške • Podľa plánovaných kalkuláciíZvolený spôsob ocenenia sa v účtovnej jednotke musí používať pri všetkých druhoch zásobvytvorených vlastnou činnosťou počas celého účtovného obdobia (zásada stálosti metód).Vyskladnenie zásob sa oceňuje v cenách, v ktorých sú evidované na sklade.Prírastky zásob ocenené VN sa zaúčtujú na stranu MD účtov účtovnej skupiny 12 – zásobyvlastnej výroby, súvzťažne na stranu Dal účtov účtovnej skupiny 61x - zmeny stavuvnútroorganizačných zásob. Pri vyskladnení 61x/12xPri uzavieraní účtovných kníh sa inventarizačné rozdiely zaúčtujú na stranu MD účtovúčtovnej skupiny 61x- zmeny stavu vnútroorganizačných zásob, ak ide o prirodzené úbytkydo stanovenej normy. Na stranu MD účtu 549, ak ide o manko. Pri prebytkoch na stranu Dalúčtov účtovnej skupiny 61x- zmeny stavu vnútroorganizačných zásob.Prevod zásob vlastnej výroby do vlastných predajní sa účtuje prostredníctvom účtu 621 –aktivácia materiálu a tovaru.Zvýšenie stavu zásob vlastnej výroby znamená zvýšenie výnosov, zníženie stavu zásobvlastnej výroby znamená zníženie výnosov.Účtuje sa o nich priebežne, minimálne mesačne.Spôsob B – pri uzavieraní účtovných kníh sa ZS zásob účtované na príslušných účtochúčtovnej skupiny 12x účtujú na strane MD príslušných účtov 61x . Manká sa účtujú na MDúčtu 549. Prebytky na 61x. ZS na 12x sa na konci účtovného obdobia zúčtuje súvzťažnes príslušným účtom 61x ako zníženie výnosov.Prirodzené úbytky do noriem sa neúčtujú ani prebytok v dôsledku darovania - sleduje sa tov skladovej evidencii.16.) Charakteristika DHMDlhodobým hmotným majetkom sú: • Pozemky, byty, stavby a nebytové priestory, umelecké diela a zbierky, predmety z drahých kovov 9
 10. 10. • Samostatne hnuteľné a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko- ekonomické určenie, s dobou použiteľnosti viac ako 1 rok, v ocenení viac ako 30 000,-. Ak je ocenenie rovné alebo nižšie ako 30 000,- ale doba použiteľnosti viac ako 1 rok, tak sa môže ÚJ rozhodnúť, že bude o tomto majetku účtovať ako o DHM. Inak ako zásoby. • Pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti viac ako 3 roky • Základné stádo a ťažné zvieratá • Otvárky nových lomov, pieskovní a hlinísk, technická rekultivácia a technické zhodnotenie, ak nie je súčasťou OC.DHM členíme na odpisovaný a neodpisovaný (pozemky, umelecké diela, zbierky, predmetyz drahých kovov)021 - o stavbách sa v účtovníctve účtuje bez ohľadu na ich technicko – stavebné určenie,účel, čas trvania. Súčasťou stavby je aj projektová dokumentácia.022 - samostatne hnuteľné a súbory hnuteľných vecí majú samostatné technicko-ekonomickéurčenie, dobu použiteľnosti viac ako 1 rok, ocenenie viac ako 30 000,-. Ide o stroje, prístroje,zariadenia, dopravné prostriedky, inventár.Príslušenstvo – predmety, ktoré tvoria s hlavnou vecou jeden majetkový celok a sú súčasťoujeho ocenenia a evidencie. Ak sa príslušenstvo obstará spolu s hlavnou vecou, stáva sasúčasťou jeho ocenenia. Ak sa obstará neskôr, tak sa dodatočne priradí k hlavnej veci a zvýšijeho OC.Ostatný DHM – otvárky nových lomov, pieskovní (ak nezvyšujú cenu majetku), technickárekultivácia – náklady na úpravu pozemkov, technické zhodnotenie – výdavky na dokončenienadstavby, prístavby, rekonštrukcie.Ak sú súčasťou pozemku pestovateľské celky tak nie sú súčasťou OC pozemku, ale ak ideo les, ktorý sa bude používať na podnikateľské účely, tak je súčasťou OC pozemku. Ak je napozemku stavba, tak treba pozemok a stavbu zaúčtovať osobitne.Medzi umelecké diela patria výtvarné diela a umelecké predmety, ak nie sú súčasťoustavebných objektov.Zbierky - ucelený súbor hnuteľných vecí, ktoré neslúžia na podnikanie.17.) Oceňovanie DHMV súlade so zákonom o účtovníctve sa DHM oceňuje: • OC (kúpna cena + náklady na obstaranie) • ROC (darovaný majetok, bezplatne nadobudnutý na základe o kúpe prenajatej veci, pri prebytku zisteného inventarizáciouDo OC sa nezahŕňajú úroky, kurzové rozdiely – idú rovno do nákladovDo OC sa zahŕňa DPH – u neplatiteľov DPH, u platiteľov v prípade, že podľa tohto zákonanemožno odpočítať daň – pri nákupe auta, autopríslušenstva, montáže. • VN – priame a nepriame náklady bezprostredne súvisiace s vytvorením DHM. Priame – p. materiál, p. mzdy, ostatné priame náklady. Nepriame – výrobná a správna réžia.Ocenenie jednotlivého DHM sa zvýši o náklady na dokončené technické zhodnotenie. 10
 11. 11. Ku dňu ÚZ sa zisťuje zníženie a zvýšenie ocenenia DHM. Trvalé pomocou odpisova prechodné pomocou opravných položiek (predpokladané zníženie predajnej cenyoproti účtovníctvu). O zvýšení sa neúčtuje.18.) Obstarávanie DHMDHM možno obstarať: • Kúpou (042/321, 021/042) • Vytvorením vlastnou činnosťou – podnik musí sledovať všetky náklady spojené s jeho nadobudnutím (spotrebovaný materiál, mzdy, režijné náklady). Je potrebné vylúčiť vplyv nákladov na výsledok hospodárenia a to aktiváciou = zvýšenie aktív (501/122, 042/624, 022/042) • Bezplatným nadobudnutím (darovanie, prevod vlastníckeho práva k predmetu lízingu) – ocenenie ROC (042/413, 022/042) • Preradením z osobného užívania do podnikania (042/419, 022/042)19.) Odpisovanie DHMOdpisy predstavujú tú časť hodnoty DHM, vyjadrenú v peňažnej forme, kt. zodpovedá ichopotrebeniu a prenáša sa na určité množstvo iných výkonov. Odpisy majetku vyjadrujú trvalézníženie hodnoty majetku.Účtovné odpisy upravuje zákon o účt. a opatrenia MFSR podrobnosti k postupom účtovania.Základné charakteristiky účt. odpisov, odpisový plán ako podklad na stanovenie účt. odpisovodpísaný - zúčtovanie ZC (551/08x), vyradenie (08x/02x), nepriamy spôsob účtovania odpisov(551/08x - oprávky).Odpisy sú nákladová položka, ročná miera opotrebenia, vplyv na VH.Oprávky sú korekčná položka, opotrebenie za celú dobu životnosti, kumulované odpisy, vplyv nahodnotu majetku.Daňové odpisy ustanovuje zákon o DzP, zákl. charakteristiky daňových odpisov, ovplyvňujúvýšku základu DzP a súčasne aj výšku daňovej povinnosti.20.) Vyraďovanie DHMDHM sa od uvedenia do užívania postupne odpisuje do nákladov v závislosti od výšky jehoopotrebenia a odovzdania časti svojej hodnoty na novovytvorené podnikové výkony. Úplneodpísaný majetok nie je schopný prispieť k tvorbe nových hodnôt a je potrebné ho vyradiť.Vyradenie DHM: • Fyzickou likvidáciou (plne odpísaný 022/082, vyradenie 082/022 // ZC 022/082, 551/082, 082/022) • Predajom (ZC 541/082) + 641 • Darovaním a bezplatne podľa osobitných prepisov (ZC 543/082) • Vkladom do inej obchodnej spoločnosti alebo družstva (je potrebné zistiť či ide o odpisovaný resp. neodpisovaný majetok a jeho ocenenie (367/415, 062/043) • V dôsledku manka a škody (549/082) • Preradením z podnikania do osobného užívania (491/082) 11
 12. 12. Vo všetkých prípadoch treba DHM vyradiť z evidencie a to jeho OC a oprávky. Ak mámajetok ZC je potrebné uskutočniť jednorazový odpis z príslušného účtu oprávok donákladov na účet 551, 554, 543, 549, 491, 367)Účtovanie opravných položiek k DHM – v prípade ak je trhová hodnota majetku podstatnenižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve a nie je trvalé ale prechodné. Prechodné zníženie cenysa zaúčtuje na ťarchu nákladov na hospodársku činnosť 559 – tvorba OP/ 092 – OP k DHM.V prípade trvalého zníženia účtujeme 551/08x, 549/08xAk sa preukáže neopodstatnenosť tvorby OP, je treba ju zrušiť úplne – 659 – zúčtovanieostatných OP / 092 – OP k DHM.21.) Charakteristika DNMDNM podľa postupov účtovania pre podnikateľov sú zložky majetku, ktorých ocenenie jevyššie ako 50 000,- a doba použiteľnosti viac ako 1 rok. Ak je ocenenie rovné alebo nižšie,ale doba použitia viac ako 1 rok, je možné ho zaradiť do DNM.Za DNM sa podľa postupov účtovania považujú: • Zriaďovacie náklady (N súvisiace so zriadením, vznikom podniku – súdne, notárske poplatky) • Aktivované náklady na vývoj (DNM vytvorený vlastným vývojom) • Softvér (ak nie je súčasťou hardwaru. Ide o súbor inštrukcií použitých priamo alebo nepriamo v počítači) • Oceniteľné práva (výrobno – technické poznatky - know-how, licencie) • Goodwill (rozdiel medzi OC a podielom obstarávateľa na reálnej hodnote obstaraného majetku a záväzkov v deň obstarania).22.) Oceňovanie a obstarávanie DNMOceňovanie DNM: • OC • ROC • VNOcenenie jednotlivého DNM sa zvýši o náklady na technické zhodnotenie. Marketingováštúdia, poradenské služby nie sú súčasťou OC.Ku dňu ÚZ sa zisťuje zvýšenie alebo zníženie ocenenia. Trvalé zníženie sa účtujeprostredníctvom odpisov – 551, ak nejde o škodu. O prechodnom znížení sa účtuje pomocouopravných položiek – 091 – OP k DNM. O zvýšení ocenenia sa neúčtuje.Obstarávanie DNM: • Kúpou (041/321) • Získaním práv na výsledky duševnej tvorivej činnosti • Vytvorením vlastnou činnosťou (vznik rôznych nákladových účtov, 041/623, 012/041) • Bezplatným nadobudnutím (041/413) • Preradením z osobného užívania do podnikania (041/491) • Iným spôsobom (prebytok pri inventarizácii sa zúčtuje na MD príslušného účtu majetku a na D účtu oprávok = 012/072) 12
 13. 13. 23.) Odpisovanie a vyraďovanie DNMDNM sa vyraďuje z podnikania vtedy, ak sa predpokladá, že v budúcnosti už nebude maťnijaký ekonomický prínos. Hlavným dôvodom je jeho morálne opotrebenie, ktoré je pri DNMrýchlešie ako u DHM.DNM možno vyradiť: • Likvidáciou (v dôsledku zastarania, zmien v tech, doby. V plnej výške 07x/01x // ZC 551/07x, 07x/ 01x) • Predajom (541/074, 074/014 + 315/641) • Darovaním, preradením z podnikania do osobného užívania (543/07x, 07x/01x) • Vkladom do obchodnej spoločnosti (491/07x)Účtovanie OP – 559 – tvorba ostatných OP a súčasne ako zníženie ceny príslušného druhuDNM nepriamym spôsobom cez 091 – OP k DNM. Zrušenie OP, alebo znížia 091/659 –zúčtovanie ostatných OP.24.) Charakteristika finančného majetkuFM sa rozumejú najmä akcie, dlhopisy, finančná spoluúčasť na podnikaní iných ÚJ(podielové CP a podiely), pôžičky. Pri obstarávaní FM postupy účtovania rozlišujú : • Krátkodobý FM • Dlhodobý FMDlhodobým FM sú : • CP a podiely • Pôžičky poskytnuté ÚJ v konsolidovanom celku • Dlhodobé pôžičky • Majetok v nájme • Umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov a pozemky, ktoré sú obstarané na účel dlhodobého uloženia voľných PPKrátkodobým FM sú: • Peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí • Účty v bankách • Peniaze na ceste • Majetok účtovaný v účtovnej skupine 25 – krátkodobý FMRozdiel medzi nimi je v dobe držania 1 rok až viac, obchodovateľnosti.CP a podiely v ovládanej osobe a podstatný vplyv (pri hlasovacom práve). Ovládanou osobouje spoločnosť, v ktorej má podnik ako investor väčšinu hlasovacích práv, vymenúvaťštatutárne orgány. Podnik s podstatným vplyvom je ÚJ, v ktorej má podnik najmenej 20%podiel na hlasovacích právach.25.) Oceňovanie FM 13
 14. 14. Podľa zákona o účtovníctve sa FM oceňuje: • Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu (pri obstaraní a to OC. Súčasťou OC sú provízie maklérom, burzám, poradcom. Nepatria sem kurzové rozdiely, úroky, náklady spojené s ich držbou). Emisné ážio – rozdiel medzi menovitou hodnotou a vyššou predajnou cenou akcií • Ku dňu ÚZ – CP sa oceňujú reálnou hodnotou (trhová cena, kvalifikovaný odhad, podľa osobitného predpisu) • K inému dňu v priebehu účtovného obdobia, ak si to vyžaduje osobitný predpisOcenenie pri úbytku rovnakého druhu CP = VAP-om alebo FIFO-m.Rozdiel medzi účtovným ocenením a uznaným ocenením (trhovou cenou) sa premietnev súvahe ako zvýšenie alebo zníženie VI prostredníctvom 415 - oceňovacie rozdielyz kapitálových účastí.26.) Účtovanie dlhodobého FMDlhodobý FM sa v účtovníctve sleduje v účtovnej triede 0 – dlhodobý majetok v účtovnejskupine 06 – dlhodobý finančný majetok.061 – podielové CP a podiely v dcérskej ÚJ. Tu sa účtujú: • Akcie, ak a.s. je dcérskou spoločnosťou • Podiely, ak o.s. je dcérskou spoločnosťou. Dcérska ÚJ je spoločnosť, v ktorej má podnik väčšinu hlasovacích práv.062 – podielové CP a podiely v podnikoch s podstatným vplyvom: • Akcie = 20% podiel na hlasovacích právach a.s. • Podiely, ak ich hodnota je najmenej 20% podiel na hlasovacích právach063 – realizovateľné CP a podiely: • Akcie, ak ich hodnota tvorí menej ako 20% podiel na hlasovacích právach a.s. • Podiely, ak výška podielu je menej ako 20%Obstarávanie nakupovaných podielových CP a podielov sa účtuje na 043 – obstaraniedlhodobého FM súvzťažne - ak ide o upísanie akcií s 367 – záväzky z upísaných nesplatenýchCP a vkladov a ak ide o priamu kúpu s 379 – iné záväzky. Účtujú sa tu aj všetky nákladyspojené s obstaraním.O obstaraní podielových a realizovateľných CP a podielov sa účtuje ku dňu uskutočneniaúčtovného prípadu t.j. pri: upísaní akcií a vkladov, nákupe na kapitálovom trhu, zvýšení aleboznížení menovitej hodnoty akcií alebo vkladu.Výnosy z dlhodobého FM sa v účtovníctve sledujú na účte 665 – výnosy z dlhodobého FM –nepodliehajú DzP. Tieto výnosy zvýšia výsledok hospodárenia za dané účtovné obdobie,nezvýšia základ dane z príjmov.Zvýšenie menovitej hodnoty akcií sa môže uskutočniť: • Zvýšením počtu akcií, ak boli vydané nové • Zvýšením menovitej hodnoty doterajších akcií 14
 15. 15. Zníženie menovitej hodnoty akcií, vkladu: • Znížením počtu akcií • Znížením menovitej hodnoty doterajších akciíZmena hodnoty podielových CP a podielu oceňovaných metódou vlastného imania, sa účtujetakto – 062/414 – oceňovacie rozdiely z % majetku a záväzkov.Úbytok podielových a realizovateľných CP a podielov pri predaji sa účtuje v OC na účet 561– predané CP a podiely súvzťažne na 061, 062, 063.Tržby z predaja sa účtujú na 661 – tržby z predaja CP a podielov súvzťažne s 221, 378, 315069 – ostatný dlhodobý finančný majetok – Tu sa účtuje o : • Umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov a pozemky obstarané na účel dlhodobého uloženia voľných PP • Súbory hnuteľných a nehnuteľných vecí prenajímaných ako celokPri úbytku 568. ostatné finančné náklady /069. Tržby z predaja 668/315, 37827.) Účtovanie krátkodobého FMKu krátkodobým majetkovým CP patria predovšetkým: • 251 – majetkové CP na obchodovanie • 257 – ostatné realizovateľné CP • 252 – vlastné akcie a vlastné obchodné podielyMajetkové CP sa oceňujú pri ich obstaraní OC. Jednotlivé zložky OC sa pri obstaranímajetkových CP účtujú na kalkulačný účet 259 – obstaranie krátkodobého FM súvzťažne na325 – ostatné záväzky, 379 – iné záväzky, 221.Výnosy z držby, z vlastníctva majetkových CP - akcií (dividendy sa účtujú na 666 – výnosyz KFM. Dividenda nepodlieha zdaneniu) 315/666Ku dňu ÚZ sa CP na obchodovanie oceňujú reálnou hodnotou. Môže nastať zníženie hodnoty564 – náklady na precenenie a 251. Zvýšenie hodnoty 251/664 – výnosy z precenenia CPPri predaji majetkových CP sa 561 – predané CP a podiely / 251, 257. Výnosy z predaja221,315/661 - tržby z predaja CP a podielov28.) Charakteristika, druhy zúčtovacích vzťahov, oceňovanie a inventarizáciazúčtovacích vzťahovNa účtoch zúčtovacích vzťahov sa účtuje o vzťahoch, ktoré: • Spôsobujú zmeny v majetku a vo vlastnom imaní podniku • Spôsobujú v podniku vznik N a V • Kvantifikujú vzťahy vnútri podnikuZúčtovacie vzťahy v širšom chápaní sa účtujú na účtoch účtovných tried: 0 – dlhodobýmajetok, 2 – finančné účty, 3 – zúčtovacie vzťahy, 4 – kapitálové účty a dlhodobé záväzkyV účtovnej triede 0 – dlhodobý majetok majú charakter ZV účty : • Poskytnutých preddavkov na DM - 051, 052, 053 15
 16. 16. • Poskytnutých dlhodobých pôžičiek 066, 067V účtovnej triede 2- finančné účty: • Bežné bankové úvery • Iné krátkodobé finančné výpomociV účtovnej triede 4 – kapitálové účty a dlhodobé záväzky • Rezervy • Dlhodobé bankové úvery • Odložené daňové záväzky a pohľadávkyZúčtovacie vzťahy v užšom chápaní sa účtujú v účtovnej triede 3 - zúčtovacie vzťahy.Predstavujú rôzne druhy pohľadávok a záväzkov medzi podnikom a subjektmi (obchodnýstyk, voči zamestnancom, s orgánmi social. zabezpečenia, finančnými orgánmi,spoločníkom).Sa tu účtuje o vzťahoch medzi účtovnými obdobiami na účtoch 38 - časové rozlíšenie N a V.Dodržiavanie zásad pri účtovaní: • Členenie ZV z časového hľadiska - dlhodobé a krátkodobé • Zákaz vzájomného započítania pohľadávok a záväzkov (zásada kompenzácie - pohľadávky a záväzky sa musia účtovať samostatne) • Analytické členenie pohľadávok a záväzkov • Účtovanie na účtoch s premenlivým zostatkom a ich vykazovanie v súvahe – účty, na ktoré sa počas ú. obdobia účtuje pohľadávka a záväzok vznikajúci v rovnakej súvislosti. Ide o účty 343, 336, 341, 342, 345 - konečný zostatok môže mať charakter pohľ. alebo záväzku. Platí zásada: ak má príslušný účet KZ vo forme pohľadávky, vykáže sa na strane A v súvahe. Ak má príslušný účet KZ vo forme záväzku, vykáže sa na strane P v súvahe.Oceňovanie a inventarizácia ZVPri vzniku sa pohľadávky a záväzky oceňujú menovitou hodnotou – suma, na ktorú znejúPri kúpe sa oceňujú OCZáväzky pri ich prevzatí sa oceňujú OCKu dňu ÚZ sa uskutočňuje inventarizácia zúčtovacích vzťahov. Posudzuje sa pri nej: • Úplnosť • Správnosť ocenenia • Zostatková doba splatnosti • Veková štruktúra pohľadávok a záväzkov • Reálnosť ich oceneniaKu dňu ÚZ sa zohľadňujú predpokladané riziká a straty: • Zníženie hodnoty pohľadávky, ktoré nemá trvalý charakter sa zabezpečí zaúčtovaním opravnej položky – uplatní sa tak zásada opatrnosti. Zrušenie, alebo zníženie prostredníctvom zaúčtovania do výnosov 16
 17. 17. • Trvalé zníženie cez odpisy do nákladovK záväzkom sa nikdy nevytvárajú OP. Ich zvýšenie či zníženie sa účtuje priamo na účte Z sosúvzťažným zápisom na účte N alebo V.29.) Zúčtovacie vzťahy z obchodného styku Zúčtovacími vzťahmi z obchodného styku rozumieme pohľadávky a záväzky, ktoré sa týkajúodberateľských a dodávateľských vzťahov účtovnej jednotky. Účtuje sa o nich na účtochúčtovných skupín 31 - pohľadávky (311,312,313,314,315) a 32 – záväzky(321,322,323,324,325,326)V ú. skupine 31 - pohľadávky sa účtuje o krátkodobých aj dlhodobých pohľadávkach a v ú.skupine 32 - záväzky sa účtuje o krátkodobých záväzkoch. O dlhodobých záväzkoch sa účtujena účtoch účtovnej triedy 4 – kapitálové účty a dlhodobé záväzky.Na rozlíšenie jednotlivých dlhodobých záväzkov sa využívajú analytické účty k jednotlivýmsyntetickým účtom.Pri zúčtovacích vzťahoch z obchodného styku existujú tzv. párové skupiny účtov, na ktorýchsa účtuje v jednej ÚJ pohľadávka (31x) a druhej ÚJ záväzok (32x, 47x).Pohľadávka voči odberateľovi predstavuje nárok ÚJ požadovať od druhej osoby plnenie jehozáväzku. Pohľadávka je súčasťou majetku ÚJ, pretože môže vzniknúť a zaúčtovať sa lenvtedy, ak je výsledkom minulých udalostí, ak je pravdepodobné, že v budúcnosti zvýšiekonomické úžitky ÚJ. Pohľadávka z obchodného styku zaniká obvykle inkasom.Záväzok voči dodávateľovi predstavuje povinnosť ÚJ uskutočniť plnenie svojho záväzku vočidruhej osobe. Záväzok môže vzniknúť a zaúčtovať sa len vtedy, ak exituje povinnosť, ktorávznikla v dôsledku minulých udalostí, ak je pravdepodobné, že v budúcnosti znížiekonomické úžitky. Záväzok z obchodného styku zaniká obvykle úhradou.Vznikajú pri bezhotovostnom platobnom styku.Ak nebola pohľadávka inkasovaná ku dňu ÚZ, vykáže sa na strane A v súvahe. Ak záväzoknebol ku dňu ÚZ uhradený, vykáže sa na strane P.Účet 326 - nevyfakturované dodávky sa používa na účtovanie krátkodobýchnevyfakturovaných dodávok. O dlhodobých ND sa účtuje na účte 476. Párovým účtom k účtu326 je účet 311.Obchodné pohľadávky a záväzkyO klasických obchodných pohľadávkach a záväzkoch sa účtuje na účtoch 311 a 321.Odberateľ má právo požadovať P a dodávateľ povinnosť plniť Z. Odberateľ je pre ÚJ dlžníka dodávateľ zasa veriteľ.Analytická evidencia P a Z sa vedie zvyčajne na voľných listoch saldokonta (vo forme knihyAE voči 311 alebo 321). Vedú sa osobitne – kniha prijatých a kniha vydatých faktúr. Aknemám FA tak použijem IÚD.Pohľadávky voči 311 vznikajú v súvislosti s realizovanými výkonmi ÚJ, t.j. predajomvlastných výrobkov, tovarov a služieb.Záväzky voči 321 vznikajú v súvislosti s nákupom materiálu, tovaru, energie, DM. 17
 18. 18. Inkaso pohľadávka alebo úhrada záväzku sa nemusia vždy realizovať z 221 alebo 211.Ďalšími spôsobmi sú: zmenka, krátkodobý/dlhodobý úver, emitovaním dlhopisov, krátkodobáfinančná výpomoc.Predaj pohľadávky sa nazýva postúpenie pohľadávky – musí sa uzavrieť zmluva medzipôvodným veriteľom a novým veriteľom o postúpení pohľadávky.Preddavky a ostatné pohľadávky a záväzky z obchodného stykuV praxi sa stáva, že sa ÚJ dohodne s 311 alebo 321 o platbe preddavku. Vtedy sa o nichúčtuje ako o: • Poskytnutých (krátkodobých aj dlhodobých) preddavkoch na účte 314 – poskytnuté preddavky. Na 314 sa neúčtuje o preddavkoch na dlhodobý majetok. • Prijatých preddavkoch: krátkodobé na 324 - prijaté preddavky a dlhodobé na 475 – dlhodobé prijaté preddavkyO 314 a 324 sa účtuje vždy na základe dokladu, ktorým sa dokumentuje pohyb PP.Poskytnuté preddavky sa účtujú na strane MD účtu 314. Zúčtovanie preddavku na stranu Dúčtu 314. Dodávateľovi uhradí ÚJ len rozdiel medzi sumou na faktúre a poskytnutýmpreddavkom. V prípade, že bol preddavok vyšší ako fakturovaná suma, dodávateľ príslušnúsumu vráti.Prijaté preddavky sa účtujú na stranu Dal účtu 324 – prijaté preddavky alebo na 475. Posplnení dodávky sa prijaté preddavky zaúčtujú na stranu MD účtu 324 alebo 475 a odberateľuhradí len rozdiel medzi fakturovanou sumou a prijatým preddavkom. Ak bol preddavokvyšší, ako suma FA, príslušná suma sa vráti.Na účte 315 – ostatné pohľadávky sa účtujú napr. pohľadávky vzniknuté pri reklamácii vočidodávateľovi, pohľadávky z predaja DM.Na účte 325 – ostatné záväzky sa účtujú reklamácie uplatnené voči odberateľom.30.) Zmenkové pohľadávky a zmenkové záväzkyZmenka je platobný prostriedok. Je to cenný papier úverového charakteru, ktorým savystaviteľ (pri vlastnej zmenke) a zmenkovník (pri cudzej zmenke) zaväzuje, že v stanovenejlehote (uvedenej na zmenke) zaplatí majiteľovi zmenky menovitú hodnotu zmenkyO zmenkách sa účtuje v účtovnej triede 0 – dlhodobý majetok alebo 25 - krátkodobý finančnýmajetok.V súvislosti s vystavenou zmenkou vzniknú medzi 311 a 321 takéto základné vzťahy:Odberateľ – vystaviteľ zmenky, zmenkový dlžník • Má záväzok a musí ho uhradiť dodávateľovi. Preto účtuje na účte 322- Zmenky na úhraduDodávateľ – prijímateľ , zmenkový veriteľ • Má pohľadávku a má inkasovať od odberateľa. Preto účtuje na účte 312 – zmenky na inkaso.Zmenkové pohľadávky a zmenkové záväzky sa oceňujú menovitými hodnotami. Menovitáhodnota zmenky sa skladá z dvoch súm: 18
 19. 19. • Sumy uvedenej na faktúre odberateľovi • Zmenkový úrok, diskont, ktorý musí odberateľ zaplatiť dodávateľoviDiskont ako rozdiel medzi menovitou hodnotou zmenky a výškou obchodného záväzku, aleboobchodnej pohľadávky sa účtuje u odberateľa na nákladovom účte 562 – úrokya u dodávateľa na výnosovom účte 662 - úroky.Majiteľ zmenky môže: • Nechá si zmenku do lehoty splatnosti • Predloží zmenku na eskont (predá zmenku ako CP) banke pred lehotou splatnosti • Použije zmenku na úhradu svojich záväzkov • Predá ju ďalším majiteľomAk predloží zmenku banke na eskont, získa tak od banky eskontný úver. Banka si zaňvyžaduje diskont. Na účet teda banka nepripíše celú sumu menovitej hodnoty zmenky, alesumu zníženú o výšku diskontu. Ak zmenkový dlžník v deň splatnosti zmenky neuhradíbanke menovitú hodnotu zmenky, musí sa vrátiť poskytnutý eskontný uver a zmenkovýveriteľ je opäť majiteľom vrátenej zmenky bankou a jej uplatnenie u zmenkového dlžníka sibude musieť uplatňovať u zmenkového dlžníka sám.Na účte 312 – zmenky na inkaso sa účtuje príjem cudzích zmeniek a vlastných zmeniekprijatých od odberateľov a iných dlžníkov.Na účte 322 – zmenky na úhradu sa účtujú vlastné zmenky a akceptované cudzie zmenky priich použití na uspokojenie záväzku voči dodávateľovi (záväzok najviac 1 rok).Pri predaji zmenky účtovanej na účte 312 – zmenky na inkaso sa účtuje ako pri postúpení(predaji) pohľadávky, s použitím účtov 546 – odpis pohľadávky a 646 – výnosy z odpísanýchpohľadávok.31.) Pohľadávky a záväzky v cudzej meneVznikajú v súvislosti pri zúčtovacích vzťahoch z obchodného styku so zahraničím. V cudzejmene sa môžu oceniť aj P a Z medzi slovenskými subjektmi. P a Z v cudzej mene je ÚJpovinná účtovať v cudzej aj slovenskej mene. Prepočet cudzej meny na slovenskú menu sauskutoční ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, ktorým je deň vzniku P a deň vzniku Z.V súlade so zákonom o účtovníctve sa prepočíta cudzia mena na slovenskú kurzomvyhlásením NBS k tomuto dňu.ÚJ môže inkasovať pohľadávku v cudzej mene – na bežný, devízový účet a v hotovosti.A hradiť záväzky v cudzej mene - z bežného, devízového účtu a v hotovosti.V deň uskutočnenia účtovného prípadu, ktorým je deň inkasa pohľadávky a deň úhradyzáväzku v cudzej mene vznikajú kurzové rozdiely, ktoré vplývajú na výsledok hospodárenia.Môže ísť o KZ 663 alebo KS 563.Pri účtoch pohľadávok sa postupuje takto: • Vznik P sa ocení kurzom NBS v deň uskutočnenia účtovného prípadu 19
 20. 20. • Inkaso P sa ocení v deň uskutočnenia účtovného prípadu v skutočnej výške a to - pri inkasovaní na bežný účet, kurzom KB – devízy – nákup. Pri inkasovaní na devízový účet, kurzom NBS. Pri inkasovaní v hotovosti, kurzom NBSRozdiel v ocenení kurzom ku dňu vzniku pohľadávky a ku dňu inkasa pohľadávky je kurzovýrozdiel.Na účtoch záväzkov sa postupuje takto: • Vznik záväzku sa ocení kurzom NBS v deň prípadu • Úhrada záväzku sa ocení v deň prípadu v skutočnej výške: pri úhrade z bežného účtu - devízy - predaj, kurzom KB, z devízového účtu, kurzom NBS, v hotovosti, kurzom, ktorým bola cudzia mena ocenená v pokladnici.Kurzová strata vzniká ak : • Pohľadávka v cudzej mene prepočítaná na slovenskú menu v deň jej vzniku je vyššia ako v deň jej inkasa • Záväzok v cudzej mene prepočítaný na slovenskú menu v deň jeho vzniku je nižší ako v deň jeho úhrady.Kurzový zisk vzniká ak: • Pohľadávka v cudzej mene prepočítaná na slovenskú menu je v deň jej vzniku nižšia ako v deň jej inkasa • Záväzok v cudzej mene prepočítaný na slovenskú menu v deň jeho vzniku je vyšší ako v deň jeho úhradyNezinkasované P a neuhradené Z ku dňu ÚZ sa prepočítavajú kurzom NBS k tomuto dátumu.Kurzová strata vzniká ak: • Nezinkasovaná P v cudzej mene prepočítaná na slovenskú kurzom NBS, ku dňu ÚZ, je nižšia, ako jej ocenenie v deň vzniku pohľadávky. • Neuhradený Z v cudzej mene prepočítaný na slovenskú menu kurzom NBS ku dňu ÚZ, je vyšší, ako je jeho ocenenie v deň jeho vzniku.Kurzový zisk vzniká ak: • Nezinkasovaná P v cudzej mene prepočítaná na slovenskú kurzom NBS, ku dňu ÚZ, je vyššia, ako jej ocenenie v deň vzniku pohľadávky. • Neuhradený Z v cudzej mene prepočítaný na slovenskú menu kurzom NBS ku dňu ÚZ, je nižší, ako je jeho ocenenie v deň jeho vzniku.32.) Zúčtovacie vzťahy so zamestnancami, orgánmi sociálneho zabezpečeniaa zdravotného poisteniaSa účtuje v účtovnej skupine 33 – zúčtovanie so zamestnancami, orgánmi sociálnehozabezpečenia a zdravotného poistenia (331, 333 – ostatné Z voči zamestnancom , 335 – Pvoči zamestnancom , 336 - ) súvzťažne na účty účtovnej skupiny 52 – osobné náklady (521,522, 524, 525, 527) 20
 21. 21. Účet 331 – zamestnanci slúži na účtovanie záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov vrátanesociálneho zabezpečenia voči zamestnancom a na zúčtovanie týchto záväzkov. Účet 331 –zamestnanci je účtom pasív.Zamestnávateľ je povinný platiť a odvádzať poistné: • Za seba a svojich zamestnancov – nemocenské, starobné, invalidné, v nezamestnanosti • Za seba – úrazové, garančné, do RFUčet 336 - zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia. Na straneDal účtu 336 sa účtuje záväzok voči príslušným organizáciám. V prípade nárokovzamestnancov, spoločníkov, členov družstva na nemocenské dávky, účtujeme na stranu MDpohľadávka voči príslušným orgánom.Ak je platiteľom poistného zamestnávateľ, príspevok predstavuje pre podnik náklad, ktorý sazaúčtuje na účet 524 – zákonné sociálne zabezpečenie.Účet 336 patrí k účtom s premenlivým zostatkom a v súvahe sa vykazuje podľa charakteruzostatku buď na strane A alebo P. K syntetickému účtu 336 je potrebné viesť analytiku podľajednotlivých poisťovní.Účet 366 – záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti súvzťažne na účet 522 –príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti.Individuálny podnikateľ účtuje na 526 – sociálne náklady podnikateľa a 336 – zúčtovanies orgánmi SZ a ZP.Účet 333 – ostatné záväzky voči zamestnancom – tu sa účtuje o záväzkoch vočizamestnancom z titulu cestovných výdavkoch, náhrady škody, ktorú mu ÚJ spôsobila.Účet 335 – pohľadávky voči zamestnancom – tu sa účtuje o poskytnutých preddavkoch nacestovné výdavky, na drobné nákupy v hotovosti, pohľadávka voči zamestnancovi, ak mu bolposkytnutý preddavok na cestovné výdavky a prevýšil skutočnú výšku výdavkov, uplatnenieškody, ktorú zamestnanec spôsobil.Tvorba Sociálneho fondu sa účtuje na stranu Dal účtu 472 – záväzky zo sociálneho fondusúvzťažne na stranu MD účtu 527. Jeho použite na strane MD účtu 472 a stranu D účtov 333,335.34.) Účtovanie daní a poplatkovÚčtuje sa o nich na účtoch účtovnej skupiny 34 – zúčtovanie daní a dotácií. Účtuje sa tu ozúčtovacích vzťahoch k finančným orgánom (správcom daní).Daň je povinná, zákonom určená platba, ktorú platí PO alebo FO v určenej výškea v stanovenej lehote do ŠR.Poplatkami sú rôzne platby uskutočňované na základe príslušných právnych predpisov.Daňovú povinnosť ÚJ sa člení na : • Splatnú daňovú povinnosť (341 – daň z príjmov) • Odloženú daňovú povinnosť (481 – odložený daňový záväzok a o.d. pohľadávka) 21
 22. 22. V účtovníctve sa účtuje samostatne o dani z príjmov z bežnej činnosti (591 – splatná daňz príjmov z bežnej činnosti, 592 – odložená daň z príjmov z bežnej činnosti) a o daniz príjmov z mimoriadnej činnosti (593 a 594) a o domeraniach dane z príjmov a vráteniachdane z príjmov za predchádzajúce účtovné a zdaňovacie obdobia (595- dodatočné odvodydane z príjmov)Splatná daňová povinnosť = základ dane z príjmov * sadzba dane z príjmov (19%).O odloženej dani z príjmu sa účtuje pri: • Dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou (= hodnota majetku a záväzku zistená podľa zákona o dani z príjmu) • Možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti ( = možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane) • Možnosti previesť nevyužité daňové odpočty do budúcich obdobíÚčet 342 – ostatné priame dane – daň z príjmov hradená podnikom ako platiteľom dane, zadaň vybratú od daňovníka, alebo zrazenú daňovníkoviÚčet 345 – ostatné dane a poplatky – sa účtuje o: spotrebných daniach, dane z nehnuteľnosti az prevodu alebo prechodu nehnuteľnosti, cestná daň, poplatkoch podľa príslušných právnychpredpisovÚčet 343 – DPH – účtujeme tu záväzok voči správcovi dane. Účtovanie na tomto účte musíbyť usporiadané tak, aby účtovná jednotka na jeho podklade preukázala finančnému orgánuvšetky potrebné údaje v nadväznosti na daňové priznanie. Treba viesť dôkladne analytickúevidenciu k 343.34.) Účtovanie dotáciiDotácia predstavuje nenávratné poskytnutie prostriedkov zo ŠR, z rozpočtov miest a obcí,...na konkrétny účel.Subvencia predstavuje nenávratnú finančnú výpomoc, ktorá slúži na udržanie nízkej cenyniektorých výrobkov, tovarov a služieb.Pri účtovaní dotácií sú dôležité 2 skutočnosti: • Kto ÚJ dotáciu poskytol (pre stanovenie účtu – 346 zo ŠR, 347 – od iného subjektu) • Na aký účel bola poskytnutá = na obstaranie DM a technického zhodnotenia M a dotácie na hospodársku činnosť a dotácie na úhradu úrokov (pre zúčtovanie dotácie)Dotácia predstavuje externý zdroj financovania a v čase príjmu predstavuje záväzok vočisubjektu, ktorý dotáciu poskytol. Účtujeme na 221/346, 347 .Pri účtovaní o dotáciách na obstaranie DM a technického zhodnotenia DM platia tieto zásady: • Príjem dotácie sa účtuje na stranu Dal účtov 346, 347 • Na strane MD účtov 346, 347 sa zúčtujú dotácie na obstaranie DM a tech.zhodnotenia súvzťažne na stranu Dal účtu 384 – výnosy budúcich období. • Prijaté dotácie na obstaranie DM a tech.zhodnotenia DM sa rozpúšťajú do výnosov v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov DM 22
 23. 23. Pri účtovaní dotácií na hospodársku činnosť platia tieto zásady: • Príjem dotácie sa účtuje na stranu Dal účtov 346, 347 • Na strane MD účtov 346, 347 sa zúčtujú dotácie na hospodársku činnosť súvzťažne na stranu Dal účtu 648 – ostatné výnosy z hosp.činnosti • Dotácie na hospodársku činnosť sa poskytujú na úhradu nákladov a do výnosov sa zaúčtujú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním nákladov vynaložených na príslušný účel35.) Pohľadávky a záväzky voči spoločníkom a združeniuPohľadávky a záväzky voči spoločníkom a združeniu sa účtujú v dvoch samostatnýchúčtovných skupinách: • 35- pohľadávky voči spoločníkom a združeniu • 36- záväzky voči spoločníkom a združeniuDané účtovné skupiny obsahujú párové účty na zobrazenie protismerného zúčtovaciehovzťahu dvoch subjektov.Vzťahy medzi podnikmi, ak sú súčasťou skupiny podnikov, s ktorými tvoria konsolidovanýcelok a sledujú na účtoch 351 – pohľadávky v rámci konsolidovaného celku a 361- záväzkyv rámci konsolidovaného celkuZúčtovacie vzťahy vyplývajúce z krátkodobých pohľadávok a záväzkov z pôžičiekspoločníkom v obchodnej činnosti a v družstvách voči ich členom sa účtujú na účtoch 355-ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom a 365 – ostatné záväzky voči spoločníkoma členom. Tu sa účtujú úroky z omeškania, pôžičky.Účet 354 – pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty – tu účtujem ak ÚJdosiahla hospodársky výsledok stratu a povinnosť jej úhrady vyplýva zo spoločenskejzmluvy. Účet 364 – záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku.36.) Finančné záväzkyFinančnými záväzkami sa rozumejú zúčtovacie vzťahy, ktoré vznikajú pri získavaní peňažnýchprostriedkov, resp. krátkodobého finančného majetku a musia byť uhradené, resp. vyrovnanéiným spôsobom. V závislosti od doby splácania sa členia na krátkodobé a dlhodobé. Okrátkodobých finančných záväzkoch sa účtuje na účtoch účtových skupín 23 - Bežné bankovéúvery a 24 - Iné krátkodobé finančné výpomoci. O dlhodobých finančných záväzkoch sa účtujena účtoch účtových skupín 46 - Bankové úvery a 47 - Dlhodobé záväzky.Krátkodobé bankové úvery banka buď pripisuje na bežný účet podnikateľa, alebo priamo zposkytnutého úveru uhrádza faktúry (záväzky podniku) dodávateľom. Pri dlhodobýchbankových úveroch sa väčšinou čerpá povolený úver priamou úhradou dodávateľom. Bankovéúvery sa splácajú z peňažných prostriedkov na bankovom účte.Ak banka poskytne úver na eskontovanú zmenku, účtuje sa o eskontnom úvere na účtoch 232(ak ide o krátkodobý eskontný úver) alebo 461 (ak ide o dlhodobý eskontný úver).Podnik musí vytvoriť analytické účty podľa jednotlivých druhov prijatých úverov od tej istejbanky, resp. v rôznych komerčných bankách. 23
 24. 24. Účtovným dokladom na účtovanie bankových úverov sú VBÚ a VUÚ. Ak účtovná jednotkanemá k dispozícii oba výpisy súčasne, použije sa účet 261- peniaze na ceste.ÚJ môže získať PP aj : • od iných subjektov, ako sú banky. Vtedy vzniká záväzok na účte 249 -ostatné krátkodobé finančné výpomoci alebo 479 – ostatné dlhodobé záväzky • emisiou dlhopisov – u emitenta vzniká cudzí zdroj financovania - 241 vydané krátkodobé dlhopisy alebo 473 –vydané dlhopisy a vzniká mi pohľadávka 375 - pohľadávka z vydaných dlhopisovÚčtovné prípady:vydanie krátkodobých dlhopisov: 375/241inkaso za predané krátkodobé dlhopisy: 221/375vydanie dlhodobých dlhopisov: 473/375emitent uhradí dlhopisy ich majiteľom v deň splatnosti: 241/221Poskytnutie BÚ:Účtovanie na základe VBÚ.......221/261Účtovanie na základe VDÚ.......261/461Poskytnutie dlhodobého bankového úveru: 221/461Úhrada záväzku voči dodávateľovi priamo bankou z poskytnutého bankového úveru: 321/461Splácanie dlhodobého bankového úveru: 461/221Predĺženie termínu splatnosti krátkodobého bankového úveru na dobu dlhšiu ako 1 rok:231/461Skrátenie termínu splatnosti dlhodobého bankového úveru na dobu kratšiu ako 1 rok: 461/231Kurzová strata/zisk, ktorá vznikla pri splácaní úveru poskytovaného v cudzej mene:563/461 // 461/66337.) Charakteristika vlastného imania, oceňovanie a inventarizáciaVlastné imanie – vlastné zdroje majetku účtovnej jednotky. Ide o rozdiel majetku a záväzkov.Časti vlastného imania Účty vlastného imania1 . Základné Imanie 411.4192. Kapitálové fondy 412.413, 417,4183. Oceňovacie rozdiely 414.415,4164. Fondy tvorené zo zisku 421. 422. 423, 4275. Výsledok minulých rokov (prevedené výsledky 428, 429hospodáreni hospodárenia, okrem výsledku hospodáreniaa bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia) v schvaľovaní (výsledok hospodárenia bezprostredne predchádzajúceho účtovného 431 obdobia)Vlastným imaním je to, čo zostane majiteľom podniku z majetku po odpočítaní/úhradezáväzkov.VI sa člení na dve zložky: 24
 25. 25. • časť, ktorá bola do podniku vložená pri jeho založení • časť, ktorá sa vzťahuje na dobu existencie podniku: interné zdroje (vytvorené vlastnou činnosťou), externé zdroje (dary, vklady)O vlastnom imaní sa účtuje v účtovnej triede 4 – kapitálové účty a dlhodobé záväzky, ktoráobsahuje syntetické účty zatriedené do skupín 41 - základné imanie a kapitálové fondy, 42 -fondy tvorené zo zisku a prevedené VH, 43 - výsledok hospodárenia.Uvedené účty používajú subjekty všetkých právnych foriem účtujúce podľa postupovúčtovania pre podnikateľov, okrem FO (491- VI FO)Oceňovanie a inventarizácia vlastného imania:Pre vlastné imanie nie je zákonom o účtovníctve stanovený osobitný spôsob oceňovania (leboto je v podstate rozdielová veličina). Celková hodnota (cena) vlastného imania závisí odocenenia jednotlivých druhov majetku a záväzkov.Hodnota (cena) základného imania je zrejmá zo spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvyalebo zakladateľskej listiny + musí byť zrejmá aj výška zákonného rezervného fondu (ak savytvára), výška nedeliteľného fondu.Jedinou, vždy rozdielovou veličinou, je výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie.Súčasťou vlastného imania podniku sú aj fondy, ktoré vznikajú precenením majetku a záväzkov nazáklade platných právnych predpisov. Precenenie, ktoré má vplyv na vlastné imanie, súvisí soceňovaním majetku a záväzkov reálnou hodnotou a uskutočňuje sa v rámci inventarizácie majetkua záväzkov. Rozdiely, ktoré vyplynú z porovnania prvotného ocenenia majetku a záväzkov a ichocenenia reálnou hodnotou (v súlade so zákonom o účtovníctve), sa nazývajú oceňovacie rozdiely zprecenenia majetku a záväzkov.Inventarizácia zložiek vlastného imania sa uskutočňuje dokladovou inventúrou a porovnávajú sapri nej stavy zachytené v účtovníctve na príslušných syntetických účtoch, analytických účtoch a vanalytickej evidencii k účtom vlastného imania s tým, čo je uvedené v príslušných písomnostiach -spoločenskej zmluve, zakladateľskej zmluve, zakladateľskej listine, stanovách, zápisniciach. Nazaúčtovanie týchto skutočností musia byť vyhotovené interné účtovné doklady. V prípade zistenianezrovnalostí je potrebné dať do súladu účtovný stav so skutočnosťou (pri vlastnom imaní nemôževzniknúť inventarizačný rozdiel).38.) Účtovanie o základnom imaní, založenie a vznik účtovnej jednotkyZákladné imanie – súhrn peňažných a nepeňažných vkladov vložených do podnikuspoločníkmi (obchodných spoločnostiach), členmi (v družstvách) alebo zakladateľmi (vštátnych podnikoch).O základnom imaní sa účtuje na účtoch 411 - základné imanie a 419 - zmeny základnéhoimania. Účet 419 – zmena ZI sa používa pri zvyšovaní a znižovaní ZI.Pri zvyšovaní základného imania upísaním nových akcií vzniká pohľadávka vočiupisovateľom akcií (akcionárom), o ktorej sa účtuje na strane Má dať účtu 353-Pohľadávky za upísané vlastné imanie. Pri splácaní upísaného základného imania sapohľadávka postupne vyrovnáva. Konečný zostatok účtu 353 vyjadruje časť pohľadávky vovýške upísaného základného imania, ktoré ešte nebolo splatené. 25
 26. 26. Základné imanie akciovej spoločnosti (1 000 000) je dané počtom akcií s určitou menovitouhodnotou. Súčet menovitých hodnôt všetkých akcií musí zodpovedať výške základnéhoimania. Základné imanie sa vytvára pri zakladaní spoločnosti. Zápis do obchodného registravyžaduje upísanie celého ZI a splatenie aspoň 30% zapisovaného ZI tvoreného peňažnýmivkladmi.Zvýšenie ZI v akciovke sa môže uskutočniť : • upísaním nových akcii alebo vydaním nových akcií bez výzvy na upisovanie akcií • uplatnením práv majiteľov dlhopisov pri ich výmene za akcie (podmienené zvýšenie základného imania) • z účtovného zisku alebo iného vlastného zdroja (okrem základného imania), ktorý nie je účelovo viazaný • kombinovaným zvýšením základného imania • predstavenstvomÚčtovné prípady:Uznesenie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania upísaním nových akcii: 353/419Splatenie časti upísaných akcii pred zápisom do OR o zvýšení základného imania: 221/353Výpis z obchodného registra o zvýšení základného imania, účtovaný ku dňu zápisu do OR:419/411Splatenie zvyšnej časti upísaných akcií po zápise do OR o zvýšení základného imania: 221/353K účtu 411 - Základné imanie sa musia viesť analytické účty, na ktorých sa sledujú osobitneinformácie o základnom imaní vytvorenom vkladmi, základné imanie vytvorené priamo alebosprostredkovane zo zisku, základné imanie jednotlivých akcionárov (spoločníkov, členovdružstva), ktorí vložili vklad, alebo im bol vklad zvýšený zo zisku.K účtu 419 - Zmeny základného imania sa analytické účty vedú podľa jednotlivých akcionárov(vkladateľov), ktorí sa zaviazali vložením vkladu zvýšiť základné imanie.Zníženie základného imania – dôvodom môže byť, že spoločnosť ním chce kryť stratu, ktorúvykázala v účtovníctve, alebo chce vyplatiť vklad akcionárom. ZI nemôže byť znížené pod úroveňhranice stanovenou OZ.Zníženie ZI môže nastať: • znížením menovitej hodnoty akcií • vzatím určitého počtu akcií z obehuúčty 415 - oceňovacie rozdiely, 419Účtovné prípady:Účtovanie o znížení menovitej hodnoty akcií:- prevzatie akcií od akcionára v pôvodnej menovitej hodnote.........419/365- vydanie nových akcií s nižšou menovitou hodnotou.....................365/419- rozdiel medzi pôvodnou a novou menovitou hodnotou akcií........365/427Základné imanie v s.r.o.Minimálne 200 000,- a pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do OR sa musí každý peňažnývklad splatiť do výšky 30%. Celková hodnota splatených peňažných vkladov musí byť aspoň 26
 27. 27. 100 000 . K účtu 411 sa vedie analytika a možno ho zvýšiť: novými peňažnými alebonepeňažnými vkladmi pôvodných spoločníkov alebo nových spoločníkov, z ostatných vlastnýchzdrojov. ZI možno znížiť o stratu, ktorú dosiahla v bežnom účtovnom období, pri zrušení účastispoločníka v spoločnosti.Základné imanie vo v.o.s.Nemusí vytvárať ZI povinne, ale spoločníci sa na jeho tvorbe môžu dohodnúť.Základné imanie v k.s.Povinný vklad komanditistu minimálne 10 000,- ale komplementári nemajú povinnosť vložiťvklad.Základné imanie v družstveZI nemá stálu výšku. Minimálna výška je 50 000,-. Zapisované imanie musí byť splatené dovýšky 50% ZI. Musí povinne vytvárať nedeliteľný fond = 10% zapisovaného ZI.39.) Kapitálové fondyKapitálové fondy sa tvoria zo zdrojov, ktoré plynú do účtovnej jednotky z externéhoprostredia. Tvoria sa z emisného ážia, z prijatých darov, z precenenia majetku,ktoré sa vykonáva na základe právneho predpisu. Pre kapitálové fondy sú vrámcovej účtovej osnove pre podnikateľov zriadené tieto účty:412 - Emisné ážio413 - Ostatné kapitálové fondy417 - Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov418 - Nedeliteľný fond z kapitálových vkladovEmisné ážio vzniká, ak je emisný kurz akcie vyšší, ako je menovitá hodnota akcie a tvorí horozdiel medzi emisným kurzom akcie a jej nižšou menovitou hodnotou. Akcionár musí splatiťcelú výšku emisného kurzu akcii, pričom menovitá hodnota akcii tvorí základné imanie a rozdieltvorí emisné ážio. Emisné ážio nezvyšuje základný vklad akcionára, ktorým je vklad dozákladného imania, ale považuje sa za ďalší vklad do spoločnosti a zaúčtuje sa na stranu Dalúčtu 412 - Emisné ážio.Účtovné prípady:Zvýšenie ZI upísaním ďalších akcií alebo vkladov:menovitá hodnota akcií alebo vkladov.........500 000,- - / 419Emisné ážio...................................................20 000,- - / 412Emisný kurz akcií a vkladov........................520 000,- 353/ -Splatenie akcií alebo vkladov, vrátane emisného ážia naBÚ...............................................................520 000,- 221/353Ostatné kapitálové fondy sú peňažné i nepeňažné vklady (prijaté dary v družstvách člensképodiely na družstevnú výstavbu a štátny príspevok), ktoré sú určené na zvýšenie VI. Ichtvorba sa účtuje na strane Dal účtu 413 – ostatné kapitálové fondy. Na strane Dal tohto účtu 27
 28. 28. sa účtuje aj prebytok zistený pri inventarizácii neodpisovaného dlhodobého majetku. Použitiefondu sa účtuje na strane MD účtu 413.K účtu 413 – ostatné kapitálové fondy sa vedú analytické účty v závislosti od zdroja tvorbyfondu, s osobitným sledovaním darov, členských podielov, štátneho príspevku.Účtovné prípady:Členské podiely na družstevnú bytovú výstavbu : 378/413Štátny príspevok na družstevnú výstavbu: 378/413Prebytok neodpisovaného dlhodobého hmotného majetku: 03x/413Účet 417 – zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov - rezervný fond, ktorý povinnevytvárajú pri vzniku a.s. /príp s.r.o./ akcionári príplatkami nad menovitú hodnotu akcií,najmenej vo výške 10% ZI :Účtovné prípady:Uznesenie valného zhromaždenia akcionárov o tvorbe rezervného fondu pri vznikuspoločnosti 353/417Inkaso PP určených na tvorbu rezervného fondu na bežný účet a.s. 221/353Družstvo vytvára povinne pri svojom vzniku nedeliteľný fond najmenej vo výške 10%zapisovaného ZI, o ktorom sa účtuje na účte 418 – nedeliteľný fond z kapitálových vkladov:Účtovné prípady:Uznesenie členskej schôdze družstva o tvorbe nedeliteľného fondu pri vzniku družstva......353/418Inkaso PP určených na tvorbu nedeliteľného fondu na bežný účet družstva..........................221/35340.)Výsledok hospodárenia účtovnej jednotkyNa konci každého účtovného obdobia sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,porovnaním nákladov a výnosov vyčísľuje výsledok hospodárenia za účtovné obdobie. Priuzavieraní účtovných kníh sa vyčíslený výsledok hospodárenia zaúčtuje ako vyrovnávaciapoložka na účty 710 - Účet ziskov a strát a 702 - Konečný účet súvahový, v závislosti od toho,či účtovná jednotka dosiahla účtovný zisk (účtovací predpis: 710/702) alebo účtovnú stratu(účtovací predpis: 702/710). V rovnakej výške sa výsledok hospodárenia za účtovné obdobievykáže v súvahe a vo výkaze ziskov a strát (účtovný zisk so znamienkom +, účtovná strata soznamienkom -). Pri otváraní účtovných kníh sa výsledok hospodárenia bezprostrednepredchádzajúceho účtovného obdobia zaúčtuje na účet 431 - Výsledok hospodárenia vschvaľovaní so súvzťažným zápisom na účet 701 - Začiatočný účet súva hový. Účtovný zisk sazaúčtuje na stranu Má dať účtu 701 - Začiatočný účet súvahový a na stranu Dal účtu 431 -Výsledok hospodárenia v schvaľovaní. Účtovná strata sa zaúčtuje na stranu Dal účtu 701 -Začiatočný účet súvahový a na stranu Má dať účtu 431 - Výsledok hospodárenia vschvaľovaní.Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní je usporiadací účet, ktorý nesmie mať nakonci účtovného obdobia (ku dňu uzatvárania účtovných kníh) zostatok. 28
 29. 29. Ak príslušný orgán účtovnej jednotky do konca účtovného obdobia nerozhodol o rozdelení zisku,možno tento zisk alebo jeho časť zaúčtovať na účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov. Akpríslušný orgán účtovnej jednotky do konca účtovného obdobia nerozhodol o vyrovnaní straty,možno túto stratu alebo jej časť zaúčtovať na účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov.A.S. - o rozdelení účtovného zisku rozhoduje valné zhromaždenie akcionárov v súlades Obchodným zákonníkom a stanovami spoločnosti.Účtovný zisk sa rozdelí: musí sa najskôr uskutočniť prídel do rezervného fondu ak ešte nebolvytvorený. Ostatná časť účtovného zisku sa môže použiť na tvorbu fondov, na vyplateniedividend a tantiém, na zvýšenie ZI, tvorbu sociálneho fondu alebo sa prevedie ako nerozdelenýzisk do ďalších období.S.R.O. - o rozdelení účtovného zisku rozhoduje valné zhromaždenie spoločníkov v súlades Obchodným zákonníkom a spoločenskou zmluvou.Účtovný zisk sa rozdelí: musí sa najskôr uskutočniť prídel do rezervného fondu ak ešte nebolvytvorený. Ostatná časť účtovného zisku sa môže použiť na tvorbu fondov, na vyplateniepodielov na zisku, na zvýšenie ZI, tvorbu sociálneho fondu alebo sa prevedie ako nerozdelenýzisk do ďalších období.Družstvo - o rozdelení účtovného zisku rozhoduje členská schôdza v súlade so stanovamidružstva. Ak nie je vytvorený v požadovanej výške nedeliteľný fond, musí sa najskôr uskutočniťprídel do nedeliteľného fondu. Ostatná časť účtovného zisku sa môže použiť na tvorbu fondov,na zvýšenie ZI, na tvorbu sociálneho fondu pre zamestnancov, prípadne na iné zákonomumožnené účely, alebo sa prevedie ako nerozdelený zisk do ďalších účtovných období.Ak v predchádzajúcich obdobiach ÚJ dosiahla účtovná jednotka stratu (má teda neuhradenústratu minulých rokov), môže túto stratu (alebo jej časť) uhradiť z účtovného zisku.Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní sa použije aj na účtovanie rozdeleniaúčtovného zisku alebo usporiadania účtovnej straty v komanditnej spoločnosti vo vzťahu kukomanditistom a u FO. Nepoužíva sa vo verejnej obchodnej spoločnosti a v komanditnejspoločnosti vo vzťahu ku komplementárom.Na účte 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní sa účtuje v prípade ak účtovná jednotkadosiahla: a) účtovný zisk na strane Má dať účtu 431 a na strane Dal :• účtu účtovej skupiny 41 - Základné imanie a kapitálové fondy• účtu účtovej skupiny 42 - Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia• účtu 364 - Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku• ďalších účtov podľa rozhodnutia• účtu 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov b) účtovnú stratu na strane Dal účtu 431 a na strane Má dať :• účtu účtovej skupiny 41 - Základné imanie a kapitálové fondy• účtu účtovej skupiny 42 - Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia• účtu 354 - Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty• ďalších účtov podľa, rozhodnutia• účtu 429 - Neuhradená strata minulých rokov 29
 30. 30. VH - účtovný zisk:Účtovný zisk: 701/431Zvýšenie ZI: 431/419Zákonný prídel do RF zo zisku: 431/421,422Tvorba fondov: 431/423,427Vyplatenie dividend a podielov na zisku: 431/364 – záväzky voči spoločníkom a členom prirozdeľovaní ziskuTantiémy – odmeny zo zisku, nie zamestnancom: 431/379Tantiémy ak sú zamestnancami: 431/333Nerozdelený zisk: 431/428 – nerozdelený zisk z minulých rokovÚhrada straty z minulých rokov: 431/429 – neuhradená strata z minulých rokovÚčtovný zisk: 701/431VH – účtovná strata:Účtovná strata: 431/701Použite RF, nedeliteľného fondu na krytie straty: 421, 422/431Použitie fondu tvoreného zo zisku na krytie straty: 423, 427/431Krytie straty znížením ZI: 419, 411/431Krytie straty emisným ážiom a ostatnými kapitálovými fondmi: 412, 413/ 431Pohľadávky voči spoločníkom s.r.o. a členom družstva uhradiť stratu: 354 - Pohľadávky vočispoločníkom a členom družstva pri úhrade straty / 431Neuhradená strata: 429 – neuhradená strata minulých rokov/ 431Fyzická osoba - podnikateľ, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva, účtuje o vlastnomimaní na účte 491 - Vlastné Imanie fyzickej osoby - podnikateľa. Tento účet slúži nazachytenie všetkých osobných vkladov, vrátane vkladu na začiatku podnikateľskej činnosti,všetkých výberov fyzickej osoby - podnikateľa, prijatých darov a pod. Pri otváraní účtovnýchkníh sa na tento účet zaúčtuje zisk (pripadne strata) za bezprostredne predchádzajúce účtovnéobdobie súvzťažne na účte 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní.Účet 491 - môže mať pasívny, pripadne aktívny zostatok. V súvahe sa však vykazuje vždy nastrane pasív (ak má aktívny zostatok, tak so znamienkom mínus).Na analytických účtoch k účtu 491 sa zaznamenávajú prijaté dary, zisk alebo stratapredchádzajúcich účtovných období a ďalšie skutočnosti podľa rozhodnutia účtovnej jednotky.Účtovný zisk: 701/ 431Prevod zisku: 431/ 491Účtovná strata: 431/ 701Prevod straty: 491/ 431Účtovné prípady:Základný vklad podnikateľa pri vzniku firmy: 221/ 491Prevod zisku z predchádzajúceho obdobia: 431/ 491Ďalší vklad podnikateľa na b.ú.: 221/ 491Výber peňazí v peňažnej forme na osobnú potrebu: 491/ 221Vklad podnikateľa vo forme osobného auta: 022/ 491 30
 31. 31. 41.) Fondy tvorené zo ziskuFondy, ktoré sa vytvárajú zo zisku účtovnej jednotky, sú dvojaké: • zákonné - tvoria sa povinne (zákonný rezervný fond, nedeliteľný fond) • tvorené rozhodnutím podnikateľskej účtovnej jednotky (štatutárne fondy, ostatné fondy tvorené zo zisku).O fondoch tvorených zo zisku sa účtuje na účtoch :421 - Zákonný rezervný fond422 - Nedeliteľný fond423 - Štatutárne fondy427 - Ostatné fondyTvorba a použitie (čerpanie) fondov tvorených zo zisku sa riadi podľa správneho charakteruúčtovnej jednotky zákonnými predpismi, spoločenskou zmluvou, stanovami, rozhodnutímvalného zhromaždenia.K ostatným fondom tvoreným zo zisku (účet 427 - Ostatné fondy) je potrebné vytvoriť analytickéúčty podľa jednotlivých fondov a ďalej podľa jednotlivých druhov použitia fondov tvorených zozisku. Rezervný fond si účtovné jednotky vytvárajú na krytie strát spoločností alebo na opatrenia, ktorémajú prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia spoločností.Rezervný fond vytvárajú v zmysle Obchodného zákonníka povinne akciové spoločnosti aspoločnosti s ručením obmedzeným. V družstvách plní funkciu rezervného fondu nedeliteľný fond,ktorý sa tvorí tiež povinne.Obchodným zákonníkom je stanovená aj výška rezervného fondu a nedeliteľného fondu a môžuvytvárať aj vo vyššej sume, ako je stanovené zákonom.Vo všeobecnosti platí, že rezervný fond sa vytvára z účtovného zisku, t. j. zo zisku po zdanení daňouz príjmov právnických osôb. O rezervnom fonde v akciovej spoločnosti a v spoločnosti s ručenímobmedzeným sa účtuje na učte 421 - Zákonný rezervný fond. Družstvá účtujú o nedeliteľnom fondena účte 422 - Nedeliteľný fond.Štatutárne fondy sa tvoria na základe rozhodnutia štatutárneho orgánuOstatné fondy tvorené zo zisku sú všetky ostatné účelovo viazané fondy. ÚJ si môže zo ziskuvytvoriť napr. sociálny fond tvorený nad rámec zákona o sociálnom fonde, investičný fond naobstaranie dlhodobého majetku.Tvorba / doplnenie fondu 431/42x431 – výsledok hospodárenia v schvaľovaní / 42x ten ktorý fond42.) Všeobecná charakteristika a klasifikácia nákladovNáklady podniku predstavujú vynaloženie ekonomických zdrojov pri uskutočňovanípodnikových výkonov v peňažnom vyjadrení. Určujúcim prvkom procesu vzniku a priebehunákladov v podniku sú finálne výkony.Členenie nákladov:• druhové členenie nákladov 31
 32. 32. • účelové členenie nákladov• členenie nákladov podľa miesta vzniku a zodpovednosti• kalkulačné členeniedruhové členenie nákladov - vyjadruje prvotnú formu nákladov pri ich vstupe do činnostipodniku z vonkajšieho prostredia (spotreba materiálu, spotreba prác a služieb, mzdové aostatné osobné náklady, odpisy, finančné náklady)účelové členenie nákladov - súvisí s racionálnym rozhodovaním a kontrolou primeranostivynaložených nákladov s cieľom zistiť, či podniku vzniká úspora alebo prekročenie nákladov.členenie nákladov podľa miesta vzniku a zodpovednosti- znamená ich priradenie kukonkrétnym vnútropodnikovým útvarom, kde jednotlivé činnosti prebiehajúkalkulačné členenie - vychádza z posúdenia príčinnej súvislosti nákladov s určitým finálnymalebo čiastkovým výkonom (jednotkové a režijné).Podľa zákona o účtovníctve predmetom účtovníctva je aj účtovanie skutočností o nákladoch,ktorými sa rozumie „zníženie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky v účtovnom období,ktoré sa dá spoľahlivo oceniť. Náklady účtuje v tom období, v ktorom vznikli, bez ohľadu nadeň ich úhrady alebo na deň vyrovnania iným spôsobom.Podľa Rámcovej osnovy zostavovania a prezentácie účtovnej závierky (IAS/IFRS) nákladypredstavujú zníženie ekonomických úžitkov počas účtovného obdobia vo forme odčerpaniaalebo zníženia majetku alebo zvýšenie záväzkov, čo má za následok iné zníženie vlastnéhoimania, ako je zníženie súvisiace s rozdeľovaním vlastného imania vlastníkom43.) Základné zásady účtovania nákladov podľa druhovPodľa postupov účtovania pre podnikateľov sa náklady z druhového hľadiska sledujú v účtovejtriede 5 - Náklady. Na účtoch nákladov v účtovej triede 5 sa účtuje o všetkých nákladoch, ktorés daným účtovným obdobím časovo a vecne súvisia, t. j. časovo rozlíšených. Náklady sa účtujúod začiatku daného účtovného obdobia narastajúcim spôsobom. Vznik a zvýšenie nákladov sazachytáva na príslušnom nákladovom účte na strane Má dať, zníženie na opačnej strane – Dal,prípadne ako storno nákladu na strane Má dať. Konečný stav nákladových účtov sa priuzatvorení účtovných kníh prevádza zo strany Dal príslušného účtu nákladov na stranu Má daťúčtu 710 - Účet ziskov a strát.Členenie nákladov:Náklady na hospodársku činnosť :50 - spotrebované nákupy51 – služby52 - osobné náklady53 - dane a poplatky54 – iné náklady na hospodársku činnosť55 – odpisy, rezervy a opravné položky nákladov na H.Č.Finančné náklady56 – finančné náklady57 – rezervy a opravné položky finančných nákladovMimoriadne náklady 32
 33. 33. 58 – mimoriadne náklady59- dane z príjmov a prevodové účtyNáklady na hospodársku činnosť - zahŕňajú náklady na prevádzkovú činnosť, ktorá súvisís predmetom podnikania, na činnosť vykonávanú na podporu prevádzkovej činnosti.Finančné náklady - náklady na finančnú činnosťMimoriadne náklady - nesúvisia s bežnou činnosťou podniku (dôsledok živelnej pohromy)Podľa postupov účtovania sa náklady v účtovníctve zachytávajú podľa týchto zásad:• vznik a zvýšenie nákladov sa účtuje na strane Má dať príslušného účtu účtovej triedy 5, ich zníženie na strane Dal, resp. na strane Má dať mínusovým (storno) zápisom• náklady sa účtujú narastajúcim spôsobom od začiatku účtovného obdobia do konca účtovného obdobia• vznik nákladu spôsobuje buď zníženie majetku (aktív), alebo zvýšenie záväzkov• náklady sa účtujú zásadne do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia• opravy nákladov minulých účtovných období sa účtujú na účtoch nákladov, ktorých sa týkajú; len v prípade, že ide o významnú sumu týchto opráv, považujú sa za mimoriadne náklady• náhrady vynaložených nákladov predchádzajúcich účtovných období sa účtujú do výnosov bežného roka• náklady a výdavky, ktoré sa týkajú budúcich období, treba časovo rozlíšiť vo forme: - nákladov budúcich období (prostredníctvom účtov 381, 382) - výdavkov budúcich období (prostredníctvom účtu 383)Výdavky vznikajú v momente úhrady, náklady v momente zníženia akéhokoľvek majetkualebo zvýšenia záväzku. Ak vznikne medzi nákladmi a výdavkami časový nesúlad. Je potrebného časovo rozlíšiť.Komplexné náklady budúcich období - ich tvorba po prvotnom zachytení na príslušnýchúčtoch nákladových druhov v účtovej triede 5 sa účtuje na strane Dal účtu 655 - Zúčtovaniekomplexných nákladov budúcich období a na strane Má dať účtu 382 - Komplexné nákla dybudúcich období, ich čerpanie na stranu Dal účtu 382 a Má dať účtu 555 - Zúč tovaniekomplexných nákladov budúcich období.V skupine účtov 50 - Spotrebované nákupy sa účtuje spotreba hmotných dodávok. Idepredovšetkým o spotrebu materiálu a predaného tovaru. (501 – spotreba materiálu, 502 –spotreba energie, 503 – spotreba ostatných neskladovateľných dodávok)V priebehu účtovného obdobia sa spotrebované položky materiálu a predané položky tovarubežne účtujú na stranu Má Dať účtov 501, 504 súvzťažne na stranu Dal účtov zásobPri uzavieraní účtovných kníh sa prípadné rozdiely medzi fyzickým stavom zásob zisteným priinventarizácii a účtovným stavom sa zaúčtujú podľa charakteru na stranu MD účtov 501, 504 dovýšky noriem prirodzených úbytkov. Inventarizačné rozdiely nad normy na 549 ak ide o mankoa na 648 ak ide o prebytok.V skupine účtov 51 – služby sa účtujú prvotné náklady na externé služby – výkony od inýchpodnikov. (511 – opravy a udržiavanie, 512 – cestovné, 513 – náklady na reprezentáciu, 518 –ostatné služby = nájomné, prepravné, reklama, poradenská činnosť) 33
 34. 34. V skupine účtov 52 – osobné náklady súvzťažne s účtami skupiny 33- sa účtuje o nákladoch,ktoré majú charakter:• miezd a odmien z pracovnoprávnych vzťahov• povinného poistného a príspevkov na SP a ZPV skupine účtov 53 – dane a poplatky sa účtujú dane , odvody a poplatky, ktoré majúnákladový charakter (531 – cestná daň, 532 daň z nehnuteľnosti, 538 – ostatné dane a poplatky(správne a súdne poplatky) súvzťažne s účtami skupiny 34-Náklady na finančnú činnosť zahŕňajú :• zúčtovanie úbytku CP a podielov pri ich predaji• platby debetných úrokov bankám• kurzové straty z výmenných kurzov• náklady na KFM• manká a škody na finančnom majetkuúčet 561 – predané CP a podiely – sa účtuje úbytok CP a podielov súvzťažne s účtamiskupiny 06 – DFM a 25- KFMúčet 562 – úroky súvzťažne s účtom 221, 379účet 563 – kurzové straty (ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, ku dňu ÚZ)Účtovanie mimoriadnych nákladov zo zmeny metódy, náhrady škôd, zúčtovanie rezerv,ostatné mimoriadne náklady, tvorba OP44.) Všeobecná charakteristika a klasifikácia výnosovVýnosy znamenajú prírastok majetku, ktorý vzniká realizáciou podnikových výkonov -predajom výrobkov, tovarov, poskytovaním služieb, alebo zníženie záväzkov - dlhovpodniku. Prejavujú sa najčastejšie v peňažnej podobe.Výnosy ako peňažný ekvivalent predaných výkonov podniku predstavujú:- úhradu vynaložených nákladov a zabezpečenie zisku,- mieru úspešnosti na trhu, konkurencieschopnosť podnikových výkonovPodľa zákona o účtovníctve výnosy ako predmet účtovania a vykazovania predstavujúzvýšenie ekonomických úžitkov podniku ako účtovnej jednotky v danom účtovnom období,ktoré sa dá spoľahlivo oceniť.Výnosy sú jedným zo základných faktorov tvorby výsledku hospodárenia (zisku/straty)daného obdobia, preto Je nevyhnutné stanoviť moment ich uznania v účtovníctve. Výnosymožno uznať vtedy, keď sa výmenná transakcia uskutočnila a podnik získal výmenou zasvoje výkony peňažné prostriedky alebo prísľub na ich získanie.Problematikou výnosov na všeobecnej úrovni sa zaoberá Rámcová osnova. Podľa Rámcovejosnovy výnosy predstavujú zvýšenie ekonomických úžitkov počas účtovného obdobia voforme prírastku alebo zvýšenia majetku alebo zníženia záväzkov, čo má za následok zvýšenievlastného imania. 34
 35. 35. Výnosy zahŕňajú tak výnosy z bežnej činnosti, ako aj iné výnosy a nerealizované zisky(vznikajúce z precenenia (zvýšenia) obchodovateľných cenných papierov).Klasifikácia výnosov:Výnosy z bežnej činnosti : • z predaja tovaru. Výnos z predaja tovaru vznikol a mal by sa vykázať, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky: • podnik previedol na kupujúceho všetky podstatné riziká a odmeny • podnik si neponechal ani spoluzodpovednosť • výšku výnosu (tržby) možno spoľahlivo zmerať, oceniť • ekonomické úžitky budú plynúť do podniku • náklady, ktoré vznikli sa dajú spoľahlivo merať • z predaja služieb Výnos z predaja tovaru vznikol a mal by sa vykázať, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky: • výšku výnosu (tržby) možno spoľahlivo zmerať • ekonomické úžitky budú plynúť do podniku • stupeň dokončenia transakcie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zá- vierka, môže byť spoľahlivo merateľný • náklady vynaložené na rozpracovanú transakciu (službu) a náklady vynaložené na dokončenie transakcie môžu byť spoľahlivo identifikovateľné. • Vykázanie výnosov za užívanie majetku podniku inými stranami Výnos z predaja tovaru vznikol a mal by sa vykázať, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky: • ekonomické úžitky budú plynúť do podniku • výšku výnosu (tržby) možno spoľahlivo zmeraťVýnosy – úrokový výnos, výnos z poplatkov za priemyselné a autorské práva, výnosz dividendy.45.) Základné zásady účtovania výnosov Podlá postupov účtovania pre podnikateľov sa výnosy v účtovníctve zachytávajúpodľa týchto zásad:• vznik a zvyšovanie výnosov sa účtuje na strane Dal jednotlivých výnosových účtov, ich zníženie na strane Má dať jednotlivých výnosových účtov. resp. na strane Dal mínusovým zápisom 35

×