Successfully reported this slideshow.

Museo DOPoppimisympäristönä

5,581 views

Published on

Museo DOPoppimisympäristönä- luento 25.10.2013
Henriikka Vartiainen
Nuorempi tutkija
Itä-Suomen yliopisto,
Filosofinen tiedekunta,
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto,
Savonlinnan kampus

Museo DOPoppimisympäristönä

 1. 1. Museo DOPoppimisympäristönä H e n r i i k k a Va r t i a i n e n 25.10.2013 Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Savonlinnan kampus
 2. 2. Koulussa oppijan ei yleensä ole mahdollista hyödyntää sitä mitä hän on oppinut koulun ulkopuolella (Rajala et al. 2013) ja usein myös päinvastoin (Eckert, Goldman, and Wenger, 1997).
 3. 3. Opetuksen organisoimiseksi lapsia ryhmitellään iän perusteella, opetus perustuu eri oppiaineisiin, opiskellaan samoja sisältöjä samaa tahtia (National Technology Plan, 2010)
 4. 4. Riippumatta siitä, mistä maasta tai maanosasta oli kysymys, kolme yleisintä pedagogista käytäntöä olivat: •  Monisteiden täyttäminen •  Samatahtinen ja samassa toimintojen seuraannosa tapahtuva työskentely •  Osallistuminen lopussa kokeeseen (Law,  Pilgrum  &  Plomp,  2008)  
 5. 5. •  •  •  •  •  •  •  Ryhmissä opiskelu (55 %) Käytännön asioiden tekeminen (39 %) Ystävien kanssa opiskelu (35 %) Englannissa  (v.  2008)  15-­‐vuo=aita   Tietokoneen käyttö (31 %) pyydeBin  nimeämään  kolme   Yksin työskentely (21 %) heidän  toiveitaan  parhaiten   vastaavaa  oppimistapaa   …. Opettajan opettaminen (20 %)
 6. 6. Vastaavasti kouluissa yleisimmin esiintyviä oppimisen muotoja olivat: •  Kirjasta ja taululta kopiointi (52 %) •  Opettajan puheen kuuntelu (35 %) •  Luokkakeskustelu (29 %) •  Muistiinpanojen tekeminen opettajan selittämisen pohjalta (25 %) •  Työskentely tietokoneympäristössä (16 %) •  …
 7. 7. Seurauksena oppijoiden kokema tylsyys. Koulu joka ei edistä aitoa halua ja tarvetta oppia, ei pysty tuottamaan oppimista jota nykyajan ja tulevaisuuden yhteiskunnassa vaaditaan (Sahlberg, 2010).
 8. 8. Koulu epäonnistuu usein koska se ei luota lasten mahdollisuuksiin tai heidän kykyihinsä selviytyä monimutkaisista tilanteista (Enkenberg 2012).
 9. 9. ”Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live out its whole life believing it is stupid”. (Albert Einstein)
 10. 10. ATC21S  21st-­‐century  skills:   •  Ways of thinking. Creativity, critical thinking, problemsolving, decision-making and learning •  Ways of working. Communication and collaboration •  Tools for working. Information and communications technology (ICT) and information literacy •  Skills for living in the world. Citizenship, life and career, and personal and social responsibility
 11. 11. Tulevaisuuden työ muistuttaa jazz-improvisaatiota; ryhmä toisiaan täydentäviä osallistujia, jokaisella oma roolinsa ja vahvuutensa, välillä sooloillaan, mutta pysytään samassa nuotissa (Lonka 2009; Sawyer, 2000)
 12. 12. MUSEO OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ
 13. 13. Museot tarjoavat poikkeuksellisen rikkaan ympäristön, jossa oppikirjojen sijaan oppimisen lähteenä ovat kohteet (Paris and Hapgood, 2002)
 14. 14. Tarjoavat monenlaisia mahdollisuuksia todellisen elämän ilmiöiden tutkimiseen oppijan oman mielenkiinnon suunnasta (Bell, Lewenstein, Shouse, and Feder, 2009)
 15. 15. Voivat tukea oppijan aktiivista toimijuutta, kollaboraatiota ja dialogista vuorovaikutusta (DeWitt & Hohenstein, 2010)
 16. 16. Onnistunut museovierailu houkuttaa, koukuttaa, innostaa, herättää kysymyksiä ja tarjoaa vastauksia (Kumpulainen et al., 2010)
 17. 17. Tyypillinen koululaisryhmän museovierailu?  
 18. 18. Vierailuhin ei valmistauduta koulussa, eivätkä opettajat tiedä miten museota voitaisiin hyödyntää oppimisen resurssina (Griffin & Symington,1997)
 19. 19. Oppijoilla on tyypillisesti hyvin vähän mahdollisuuksia vaikuttaa vierailun suunnitteluun tai toimintaan vierailun aikana (Kisiel, 2005 & 2006)
 20. 20. Tyypillinen koululaisryhmän museovierailu on strukturoitu, oppaan vetämä luento-orientoitunut kierros, jossa oppijat liikkuvat yhtenä ryhmänä oppaan perässä (Cox-Peterson et al.,2003; Tal & Morag, 2007 )
 21. 21. Oppimisen välineenä on yleensä strukturoitu kysymyslomake, jonka oppijat täyttävät vierailun aikana (Tal & Morag, 2007 )
 22. 22. Opintoretket ja -vierailut 1. vuosikurssin opettajaopiskelijoiden kokemana (N=129) 1=ei koskaan, 2 =joskus, 3=usein, 4=erittäin usein, 5=aina
 23. 23. Opintoretket ja -vierailut 1. vuosikurssin opettajaopiskelijoiden kokemana (N=129) 1=ei koskaan, 2 =joskus, 3=usein, 4=erittäin usein, 5=aina
 24. 24. Opintoretket ja -vierailut 1. vuosikurssin opettajaopiskelijoiden kokemana (N=129) 1=ei koskaan, 2 =joskus, 3=usein, 4=erittäin usein, 5=aina
 25. 25. Opintoretket ja -vierailut 1. vuosikurssin opettajaopiskelijoiden kokemana (N=129) 1=ei koskaan, 2 =joskus, 3=usein, 4=erittäin usein, 5=aina
 26. 26. The experiences in the students’ own school history and their perceptions of the roles of diverse environments, communities, and technologies in their future careers are deeply connected (Liljeström, Vartiainen, Vanninen, Pöllänen, & Enkenberg, 2013)
 27. 27. Design-suuntautunut Pedagogiikka Liljeström, A., Enkenberg, J. & Pöllänen, S. (2013). Making learning whole: an instructional approach for mediating the practices of authentic science inquiries. Cultural Studies of Science Education, 8(1), 51-86. Vartiainen, H & Enkenberg, J. (2013). Learning from and with museum objects: design perspectives, environment, and emerging learning systems. Educational Technology Research & Development. Online first. doi:10.1007/s11423-013-9311-8 Vartiainen, H., Liljeström, A. & Enkenberg, J. (2012). Design-Oriented Pedagogy for TechnologyEnhanced Learning to Cross Over the Borders between Formal and Informal Environments. Journal of Universal Computer Science, 18(15), 2097-2119. Vartiainen, H. & Enkenberg, J. (2013). Reflections of design-oriented pedagogy for sustainable learning: An international perspective. Journal of Teacher Education for Sustainability, 15 (1), 43-53. Liljeström, A., Enkenberg, J., & Pöllänen, S. (2013). The case of design-oriented pedagogy: What students’ digital video stories say about emerging learning ecosystems. Education and Information Technologies. doi:10.1007/s10639-013-9284-6 Vartiainen, H. & Enkenberg, J. (in press). Participant-led photography as a mediating tool in objectoriented learning in museum. Visitor Studies.
 28. 28. Sosiokulttuurinen teoria oppimisesta   • Vygotskyn (1978) ajatusten perustalle rakentunut teoria korostaa oppimisen sosiaalista ja kulttuurisidonnaista luonnetta • Oppimista tarkastellaan systeemisenä prosessina, jossa yksilö kasvaa osaksi toimijayhteisön kulttuuria, sen arvopohjaa ja välineistöä • Osallistumisen kautta yksilö oppii yhteisölle tarkoituksenmukaisia ajattelun ja toiminnan välineitä
 29. 29. •  Suurin osa siitä mitä lapsi oppii ei niinkään ole seurausta opetuksesta tai ohjeista vaan jatkuvasta osallistumisesta arjessa •  Oppiminen on tällöin paljolti riippuvainen siitä, mikä lapsia itseään kiinnostaa, minkälaisia oppimistavoitteita he itselleen asettavat sekä siitä, mitä resursseja heillä on käytettävissään tavoitteiden saavuttamiseksi
 30. 30. • Oppiminen sijoittuu aina johonkin kulttuurisesti erikoistuneeseen systeemiin (esim. koti, koulu, leikkikenttä urheiluseura jne.) Kaikkia näitä voidaan tarkastella systeemisesti sen pohjalta mihin tavoitteeseen ne organisaatioina pyrkivät, mihin ne kohdistavat toimintojaan, mitä välineitä ne tarjoavat toiminnan tueksi ja ketkä niissä ovat keskeisiä toimijoita
 31. 31. SUBJEKTI   VÄLINEET   KOHDE   • Keskeiseksi sosiokultturisessa teoriassa nousee vuorovaikutus toimijoiden, oppimisen kohteen ja välineiden välillä
 32. 32. Design-suuntautunut pedagogiikka pyrkii •  olemaan esimerkki yhteisökeskeisestä oppimissysteemistä •  antamaan tilaa oppijoiden aktiiviselle toimijuudelle, jolloin oppimisprosessi ankkuroidaan oppijoiden omiin ideoihin, ajattelutapoihin, käsityksiin ja tulkintoihin •  sijoittamaan yksittäisen oppijan sellaiseen yhteisöön, joka tehokkaasti välittää ja kommunikoi erilaisia taitoja sekä tietoa •  hyödyntämään oppijoiden omia välineitä sekä tarjoamaan ajattelua, tekemistä ja vuorovaikutusta tukevia välineitä
 33. 33. problem-solving. When the information has been gathered, it is interpreted and processed and conclusions are drawn. Following is a more detailed description of each stage of the research process. Suunnittelutyövälineen ja opetusmallin kehittäminen INSTRUCTIONAL MODEL TOOLS ORIENTATION ACTIVITIES VIRTUAL DESIGN TOOL FORMULATION OF THE INQUIRY TASK INQUIRY INQUIRY TOOLS GENERALIZATION REPORTING TOOLS • • • • • Topical discussion issues Expert perspectives Research narratives Learning objects Inquiry plan • Physical tools • Cognitive tools ANALYSIS TOOLS INQUIRY REPORTING DESIGN RESOURCES • Reporting template 4 Vartiainen, H & Enkenberg, J. (2013). Learning from and with museum objects: design perspectives, environment, and emerging learning systems. Educational Technology Research & Development. Online first. doi:10.1007/s11423-013-9311-8
 34. 34. RESEARCH TOOLS (PHYSICAL TOOLS) BIOLOGIST’S ENGINEER’S ECONOMIST’S ANTHROPOLOGIST’S PERSPECTIVE PERSPECTIVE PERSPECTIVE PERSPECTIVE • What information can we get with this tool? • What is the tool used for? • What sort of data can we gather with this tool?? SUBJEKTI=   OPPIJAT   RESEARCH OBJECT • • • • • • • • • • What does the research object bring to mind? What is there in the object? What is the object made up of ? Is the object linked to a phenomenon? What is your answer based on? What else can you see in the image/series of images/ video clip? What changes during the series of images/video? What is there outside the image/video of the object? What is the question that studying this object could provide answers to? What are the reasons for selecting this object for research? CONTEXT • What are the surroundings of the object like? • What else is there in the surroundings?
 35. 35. LEARNING OBJECTS IN USE RESEARCH TOOLS (COGNITIVE TOOLS) • What kind of data can be gathered with this tool? • How can this tool help us arrange our thoughts? BIOLOGIST’S ENGINEER’S ECONOMIST’S ANTHROPOLOGIST’S PERSPECTIVE PERSPECTIVE PERSPECTIVE PERSPECTIVE SUBJEKTI=   OPPIJAT   RESEARCH OBJECT CONTEXT What does the research object bring to mind? What is there in the object? Is the object linked to a phenomenon? What is your answer based on? What else can you see in the image/series of images/ video clip? • What changes during the series of images/video? • What is the question that studying this object could provide answers to? • What are the surroundings of the object like? • What else is there in the surroundings? • • • • •
 36. 36. What is the question for searhing answers? What is the object of the study? How will the research be carried out? How much time is the research estimated to take? COMPOSITION OF RESEARCH TEAM: DATE AND TIME: RESEARCH OBJECT: RESEARCH PROBLEM(S) THAT A STUDY OF THE OBJECT WILL PROVIDE A SOLUTION TO: ADVANCE INFORMATION ON THE RESEARCH OBJECT: IMPLEMENTATION OF RESEARCH: What kind of learning systems emerged when learners from different educational backgrounds worked in the learning environment and designed their visit to the Finnish Forest Museum and Research Forest Park?
 37. 37. Vartiainen, H & Enkenberg, J. (2013). Learning from and with museum objects: design perspectives, environment, and emerging learning systems. Educational Technology Research & Development. Online first. doi:10.1007/ s11423-013-9311-8
 38. 38. Vartiainen, H & Enkenberg, J. (2013). Learning from and with museum objects: design perspectives, environment, and emerging learning systems. Educational Technology Research & Development. Online first. doi: 10.1007/ s11423-013-931 1-8
 39. 39. Vartiainen, H & Enkenberg, J. (2013). Learning from and with museum objects: design perspectives, environment, and emerging learning systems. Educational Technology Research & Development. Online first. doi:10.1007/s11423-013-9311-8
 40. 40. How is the learning system represented in the photographs that the students took during the design process? What kinds of activities are mediated in the tool-enhanced and design-oriented learning in a museum?
 41. 41. T h e s m a l l g r o u p ’s p h o t o g r a p h i c a c t i v i t i e s
 42. 42. Proposing, creating, and sharing ideas
 43. 43. Making Collaborative Observations
 44. 44. Reflecting on Experiences
 45. 45. Representing the Object
 46. 46. Proposing, creating, and sharing ideas
 47. 47. Searching for Explanations, Relationships, and Representations
 48. 48. •  Case 1: Full-frame photos were most in common (53,7%) in first visit and the close-up photos in the second visit (48,1%) •  Case 2: full-frame (55,2%) and close-up photos (41,3%) were most in common O v e r v i e w o f t h e P h o t o g r a p h i c D a t a  
 49. 49. JOHTOPÄÄTÖKSIÄ
 50. 50. The effects of new technology depend not only on the resources and tools available, but, above all, on the pedagogical implementation, and that always means systemic changes in the entire activity environment. (Lehtinen, 2003)
 51. 51. The abandonment of the universalistic presupposition that students are the same
 52. 52. Incorporating a participatory approach to learning values students’ contributions and moves beyond merely accessing objects and related professionally produced information toward making visible and enriching the understanding that can occur when students’ own ideas and tools are allowed to enter the knowledge-creation process
 53. 53. The students are able and eager to create knowledge that can be shared with the wider community for further learning, and it encourages the museum and other learning organizations to trust in students’ agency, ideas, and efforts in creating knowledge around shared objects
 54. 54. At the heart of the idea is to allow students to participate in knowledge creation and to share their efforts with their community for further knowledge building that is a legitimate part of civilization (Scardamalia & Bereiter, 2006). www.openmetsa.fi  
 55. 55. References •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  Bell, P, Lewenstein, B., Shouse, A., and Feder, M. (2009). Learning science in informal environments. People, Places, and Pursuits. Washington, D.C: National Academies Press. Cox-Petersen, A., Marsh, D., Kisiel, J. & Melber, L. (2003). Investigation of guided school tours, student learning, and science reform recommendations at a Museum of Natural History. Journal of Research in Science Teaching , 40 (2), 200-218. DeWitt, J. & Hohenstein, J. (2010). School Trips and Classroom Lessons: An Investigation into Teacher– Student Talk in Two Settings. Journal of Research in Science Teaching , 47 (4), 454-473. Eckert, P., Goldman, S., and Wenger, E. (1997). The School as a Community of Engaged Learners. Retrieved 2013 from http://www.stanford.edu/~eckert/PDF/SasCEL.pdf Griffin, J., & Symington, D. (1997). Moving from task-oriented to learning-oriented strategies on school excursions to museums. Science Education , 81 (6), 763–779. Illich, I. (1972). Kouluttomaan yhteiskuntaan. (Deschooling society, 1971.) Suomentanut Aarne Valpola. Delfiinikirjat. Helsinki: Otava. Lonka, K. (2009).Presentation in Grasping the Future –seminar. Kisiel, J. (2005). An examination of fieldtrip strategies and their implementation within a natural History museum. Science Education , 90 (3), 434 - 452. Kisiel, J. (2006). Understanding elementary teacher motivations for science fieldtrips. Science Education , 89 (6), 936–955. Kumpulainen, K., Krokfors, L., Lipponen, L., Tissari, V., Hilppö, J. & Rajala, A. 2010. Oppimisen Sillat – Kohti osallistavia oppimisympäristöjä. Helsinki: CICERO Learning, Helsingin yliopisto. Law, N., Pelgrum, W. J., & Plomp, T. (Eds.). (2008). Pedagogy and ICT use in schools around the world: Findings from the SITES 2006 Study. Hong Kong: CERC, University of Hong Kong and Springer) Liljeström, A., Vartiainen, H., Vanninen, P., Pöllänen, S., & Enkenberg, J. (2013). First-year teacher education students’ reflections and interpretations about sustainable development and enhancing learning practices. The International Conference on Sustainability, Technology and Education (STE2013) 29.11.-1.12. Malaysia, Kuala Lumpur. Liljeström, A., Enkenberg, J. & Pöllänen, S. (2013). Making learning whole: an instructional approach for mediating the practices of authentic science inquiries. Cultural Studies of Science Education, 8(1), 51-86. Liljeström, A., Enkenberg, J., & Pöllänen, S. (2013). The case of design-oriented pedagogy: What students’ digital video stories say about emerging learning ecosystems. Education and Information Technologies. doi: 10.1007/s10639-013-9284-6
 56. 56. •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  National Education Technology Plan (2010).Transforming American Education. U.S. Department of Education. Office of Educational Technology. Paris, S. & Hapgood, S. (2002). Children learning with objects in informal learning environments. In S. Paris, Perspectives on object-centered learning in museums (pp. 37-54). Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates. Rajala, A., Hilppö, J., Lipponen, L., & Kumpulainen, K. (2013). Expanding the Chronotopes of Schooling for Promotion of Students’ Agency. In O. E. Sefton-Green, Identity, Community, and Learning Lives in the Digital Age (pp. 107–25). Cambridge: Cambridge University Press. Sahlberg, P. ( 2010). Rethinking accountability for a knowledge society. Journal of Educational Change , 11 (1), 45-61. Sawyer, K. (2000). Improvisation and the Creative Process: Dewey, Collingwood, and the Aesthetics of Spontaneity. The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 58 (2), 149-161. Scardamalia, M., & Bereiter, C. (2006). Knowledge building: Theory, pedagogy, and technology. In K. Sawyer, Cambridge Handbook of the Learning Sciences (pp. 97–118). New York: Cambridge University Press. Tal, T. & Morag, O. (2007). School visits to natural history museums: teaching or enriching? Journal of Research in Science Education , 44 (5), 747-769. Vartiainen, H & Enkenberg, J. (2013). Learning from and with museum objects: design perspectives, environment, and emerging learning systems. Educational Technology Research & Development. Online first. doi:10.1007/s11423-013-9311-8 Vartiainen, H., Liljeström, A. & Enkenberg, J. (2012). Design-Oriented Pedagogy for Technology-Enhanced Learning to Cross Over the Borders between Formal and Informal Environments. Journal of Universal Computer Science, 18(15), 2097-2119. Vartiainen, H. & Enkenberg, J. (2013). Reflections of design-oriented pedagogy for sustainable learning: An international perspective. Journal of Teacher Education for Sustainability, 15 (1), 43-53. Vartiainen, H. & Enkenberg, J. (in press). Participant-led photography as a mediating tool in object-oriented learning in museum. Visitor Studies. Vygotsky, L. S. (1978). Thought and language. Cambridge: MIT Press.

×