Osallistavat oppimisympäristöt- ajan ilmiöitä

516 views

Published on

Esitys Savonlinnan kampuskirjaston kehittämispäivillä 8.4. 2014

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
516
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
84
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Osallistavat oppimisympäristöt- ajan ilmiöitä

 1. 1. osallistavat oppimisympäristöt- ajan ilmiöitä Henriikka Vartiainen Savonlinnan  kampuskirjaston  kehi3ämispäivä  8.4.  2014
 2. 2. Sosiokulttuurinen tulkinta oppimisesta ja tietämään tulemisesta Vygotskyn  (1978)  ajatusten  perustalle  rakentunut  näkökulma   oppimisesta  korostaa  oppimisen  sosiaalista  ja  kul3uurisidonnaista   luonne3a.  Oppiminen  nähdään  systeemisenä  prosessina,  jossa   yksilö  kasvaa  osaksi  toimijayhteisön  kul3uuria,  sen   arvopohjaa  ja  välineistöä.   osallistavan oppimisen taustaa
 3. 3. 21. vuosisadan taidot ATC21S Työskentelytavat ‣KommunikoinG  ja   kollaboraaGo Työskentelyn välineet ‣Tieto-­‐  ja  viesGntätekniikka,   ‣InformaaGon  lukutaito Elämisen taidot ‣Kansalaisuus,  elämänura,   henkilökohtainen  ja   sosiaalinenvastuullisuus Ajattelutavat ‣Luovuus,  kriiNnen  aja3elu,   ongelmanratkaisu,   päätöksenteko,  oppiminen Binkley  ym.,  2011 HAASTEET
 4. 4. Kansalaisuus ‣Tieto  globaalista ‣Herkkyys  ja  kunnioitus   muita  kul3uureja  kohtaan ‣Osallistuminen  kestävän   kehityksen  edistämiseen Henkiset ja moraaliset luonteenpiirteet ‣Rehellisyys ‣Itsesäätely ‣Vastuullisuus ‣Sitkeys ‣EmpaGa ‣Itseluo3amus ‣Omasta  hyvinvoinnista   huolehGminen ‣Työurasuuntauneisuus ‣Elämisen  (arjen)  taidot   Kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisu ‣ProjekGn  suunni3elu ‣ProjekGn  toteutus ‣Ongelman  ratkaisu ‣Päätöksenteko ‣Digitaalisten   työvälineiden   hyödyntäminen Kollaboraatio ‣Toisilta  oppiminen ‣Toisille  jakaminen ‣Toisen  ajatuksen  tai   ehdotuksen  edelleen   kehi3ely ‣Verkostoituminen ‣Myötäeläminen ‣Yhteenkuuluvuuden   tunteminen Viestintä ‣Suullinen  viesGntä ‣Kirjallinen  viesGntä ‣Digitaalisten   työvälineiden  käy3ö ‣Taito  kuunnella Luovuus ja mielikuvitus ‣Taloudellinen  ja  sosiaalinen   yri3eliäisyys ‣Uusien  ideoiden    tavoi3elu  ja   tuo3aminen ‣Toiminnan  johtaminen 21. vuosisadan taidot (Fullan  &  Langworthy,  2013)    
 5. 5. ‣  matala  kynnys,  kuka  tahansa  voi  osallistua  taiteelliseen   ilmaisuun,  ongelman  ratkaisuun  jne. ‣  ohjaa  sekä  valmentaa  uuden  luonGin  ja  sen  tuloksena   olevan  jakamiseen  toisille ‣  se  mitä  kokeneimmat  Getävät  ja  osaavat  siirretään   yhteisöllisen  toiminnan  väli3ämänä  aloi3elevien  ja  vasta   mukaan  tulleiden  omaksi ‣  jäsenet  uskovat,  e3ä  osallistuminen  ja  mukanaolo  on   merkityksellistä   ‣  jäsenet  tuntevat  yhteenkuuluvuu3a  sekä   keskinäisriippuvuu3a  toisistaan (Jenkins  ym.,  2008) h3p://henryjenkins.org Participatory culture osallistavien kulttuurien nousu
 6. 6. ”Not  every  member  must  contribute,  but  all  must  believe  they  are  free  to  contribute  when   ready  and  that  what  they  contribute  will  be  appropriately  valued”  (Jenkins  ym.,2008)
 7. 7. esimerkkitapauksia
 8. 8. a new culture of learning Kuvittele oppimisympäristö ‣ joka  on  jatkuvassa  muutoksessa ‣ joka  korostaa  oppijan  akGivista  toimijuu3a  oman  oppimisympäristön   rakentamisessa ‣ mahdollistaa  luovuuden,  mielikuvituksen  ja  leikin ‣ jossa  osallistutaan  laajoihin  verkoistoihin,  joissa  luodaan  ja  rakennetaan   yhdessä  tuhansia  erilaisia  digitaalisia  resursseja  ja  hyödynnetään  erilaisia   välineitä  oppimisen  tukena ‣ jossa  osallistujat  ovat  aidosG  sitoutuneita  etsimään,  fil3eröimään  ja   jakamaan  uu3a  Getoa,  taitoa  sekä  osaamista   ‣ jossa  osallistujat  jatkuvasG  arvioivat  omaa  suoritustaan  sitä  kehi3ääkseen (s.106-­‐107) (Thomas  ja  Brown,  2011)
 9. 9. ”A world of constant change... ”What  is  happening  in  the  games  of  today  is,   we  believe,  a  fair  predictor  of  what will  be  happening  in  the  workplaces and  socie<es  of  tomorrow”   (Thomas  ja  Brown,  2009)
 10. 10. ...and where innovation happens at the edges of core” (Thomas  ja  Brown,  2011) Keskustelupalstat esim.h3p://www.minecracforum.net/forum/24-­‐minecrac-­‐discussion/ Total  Members  2534623,  Total  Posts    24261847 Wikit esim.  h3p:// minecrac.gamepedia.com/ Minecrac_Wiki   ”The  wiki  and  its  3,122   ar<cles  are  managed   and  maintained  by  406   ac<ve  contributors  from   the  MinecraE   community,  along  with   the  wiki's   administra<on  team.   Anyone  can  contribute.” Videot Esim.  Youtube  noin   82  200  000  tulosta Sivustot Esim.  h3p:// www.planetminecrac.com/ Total  Members     1,436,301 Minecrac  Submissions     1,315,585 Total  Submission  Views     868,030,339 Kuvapalvelut esim.  h3p://minecracmuseum.net/ ExhibiGng  9447  Minecrac   pictures  from  11557  users Blogit, mikroblogit, Facebook jne. (esim.  Minecrac)
 11. 11. Osallistava toimintakulttuuri Lähtökohtana tiedostettu ja julkituotu ongelma tai haaste ‣ joka  koske3aa  useampaa  kuin  yhtä  ihmistä   ‣ on  tyypillisesG  suuruudeltaan  sitä  luokkaa,  e3ä  yksi3äiset  ihmiset,  työryhmät   tai  organisaaGot  eivät  voi  tai  kykene  sitä  yksin  ratkaisemaan ‣ ratkaiseminen  edelly3ää  usean  eri  Gedonalueen  asiantuntemusta  sekä   yhteistyötä  erilaista  osaamista  edustavien  yhteisöjen  ja  toimijoiden  kesken ‣ kuka  tahansa  yksi3äinen  henkilö  tai  mikä  tahansa  yhteisö  voi  periaa3eessa   julkistaa  uuden    idean,  havaitsemansa  ongelman  tai  kehi3ämishaasteen   ‣ InterneGn  avulla  ongelma  tai  kehi3ämishaaste    jaetaan  edelleen  kaikille   asiasta  kiinnostuneille  avoimessa  verkossa,  osa  mukaan  tarvi3avista   henkilöistä  tai  tahoista  tai  asiantunGjoista  voidaan  myös  erikseen  pyytää   tulemaan  mukaan (Enkenberg,  2014)
 12. 12. NASA Citizen science lab h3p://beamarGan.jpl.nasa.gov/maproom kuka  tahansa  voi  osallistua  avaruustutkimukseen   esim.  merkkaamalla  kartalle  kraa3ereita  Marsin  pinnalla  tai  analysoimalla  kuvien  sisältöä TUTKIMUS
 13. 13. (Tilanne  5.4.2014) KRIISITILANTEETJA ONNETTUMUUDET
 14. 14. YHTEISKEHITTELY h3p://www.ironsky.net h3ps://www.innocenGve.com/ ks.  Poetz  ja  Schreier,  2011 h3p://www.oph.fi/ops2016/ perusteluonnokset
 15. 15. h3p://www.openmetsa.fi/ paikallisuus
 16. 16. ‣ InterneGn  ja  siihen  lii3yvien  kommunikaaGoteknologioiden  leviäminen   arkipäiväiseen  käy3öön  on  mahdollistanut  uudenlaisen  osallistumisen  sekä   itseorganisoituvien  oppimisympäristöjen-­‐  ja  yhteisöjen  rakentumisen ‣ osallistavan  kul3uurin  nousu  lii3yy  myös  laajempiin  yhteiskunnallisiin   kehityssuunGin,  joissa  kansalaiset,  kulu3ajat    tai  oppijat  voivat  ja  haluavat   osallistua  prosesseihin,  jotka  ovat  aiemmin  olleet  sulje3uja.  Tämä  ei  poista   asiantunGjoiden  tarve3a,  mu3a  tarjoaa  uudenlaisen  mahdollisuuden   osaamisen  kehi3ämiseen  ja  yhdessätekemiseen  (Aitamurto,  2012) ‣ julkisille  organisaaGoille  osallistavan  kul3uurin  yleistyminen  muodostaa   haasteen  pohGa  oppimisen  koko  ken3ää  ekosysteeminä  ja  kehi3ää  uusia   toimintatapoja  sekä  sosioteknisiä  ympäristöjä  (Enkenberg,  2014) pohdintaa
 17. 17. Oppimisympäristöstä laajentuvaan ja muuntuvaan oppimisen ekosysteemiin ? (Liljeström,  Enkenberg  &  Pöllänen,2013)
 18. 18. Aitamurto,  T.  2012.  Joukkoistaminen  demokraGassa:  PoliiNsen  päätöksenteon  uusi  aika.   Selvitys  eduskunnan  tulevaisuusvaliokunnalle.  h3p://web.eduskunta.fi/dman/ Document.phx?documentId=jv11612085515473 Binkley,  M.,  Erstad,  O.,  Herman,  J.,  Raizen,  S.,  Ripley,  M.,  &  Rumble,  M.  (2011).  Defining  21st   century  skills.  In  P.  Griffin,  B.  McGaw,  &  E.  Care  (Eds.),  Assessment  and  teaching  of  21st   century  skills  (pp.  17–66).  New  York:  Springer. Enkenberg,  J.  (2014).  Aika  muu3aa  nykyinen  toimintakul3uuri.  h3p://www.Gedeseura.es/ 2014/01/aika-­‐muu3aa-­‐nykyinen-­‐toimintakul3uuri.html Fullan,  M.&  Langwothy,  M.  (2013)  Towards  a  New  End:  New  Pedagogies  for  Deep  Learning.   Saatavilla  (online):  h3p://www.newpedagogies.info/ Jenkins,  H.,  Clinton,  C.,  Purushotma,  R.,  Robison,  A.  J.,  &  Weigel,  M.  (2008).  Confron<ng  the   challenges  of  par<cipatory  culture:  Media  educa<on  for  the  21st  century.  Chicago,  IL:   John  D.  and  Catherine  T.  MacArthur  FoundaGon.  Retrieved  Jan  28,  2014,  from  h3p:// www.nwp.org/cs/public/print/resource/2713 Liljeström,  A.,  Enkenberg,  J.,  &  Pöllänen,  S.  (2013).  The  case  of  design-­‐oriented  pedagogy:   What  students’  digital  video  stories  say  about  emerging  learning  ecosystems.  EducaGon   and  InformaGon  Technologies.  doi:10.1007/s10639-­‐013  9284-­‐6 Poetz,  M.K.  and  M.  Schreier  (2011)  The  value  of  crowdsourcing:  Can  users  really  compete   with  professionals  in  generaGng  new  product  ideas?  Journal  of  Product  InnovaGon   Management.  Volume  29  (2)  245–256.  h3p://www.wu.ac.at/mm/team/schreier/ 94002_20120201_044959_thevalueofcrowdsourcing_jpim.pdf Thomas,  D.  &  Brown,  J.S.  (2011).  A  New  Culture  of  Learning:  CulGvaGng  the  ImaginaGon  for  a   World  of  Constant  Change. Thomas,  D.  &  Brown,  J.S.  (2009).    Why  Virtual  Worlds  Can  Ma3er.  Saatavilla:    h3p:// www.johnseelybrown.com/needvirtualworlds.pdf Vygotsky,  L.  S.  (1978).  Thought  and  language.  Cambridge,  MA:  MIT  Press.

×