Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Design-suuntautunut pedagogiikka koulun toimintakulttuurin kehittäjänä. DOP-oppimisen toteutus

2,530 views

Published on

Enkenberg, J., Liljeström, A. & Vartiainen, H. (2016). Design-suuntautunut pedagogiikka koulun toimintakulttuurin kehittäjänä. DOP-oppimisen toteutus. Lappeenranta 16.2.ja 17.2.2016.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Design-suuntautunut pedagogiikka koulun toimintakulttuurin kehittäjänä. DOP-oppimisen toteutus

 1. 1. 1 Design-suuntautunut pedagogiikka koulun toimintakulttuurin kehittäjänä 3. koulutuspäivä 16.. ja 17.2.2016 LAPPEENRANTA designed by Freepik JORMA ENKENBERG, ANU LILJESTRÖM JA HENRIIKKA VARTIAINEN DOP-oppimisen toteutus
 2. 2. TVT OPETUKSESSA 30 VUOTTA SITTEN http://areena.yle.fi/1-3273943
 3. 3. KURSSIN AIKATAULU KOULUPROJEKTIN ETENEMINEN 1. tapaaminen ti 12.1. tai ke 13.1. Johdatus DOP-oppimiseen 1. tapaamisen jälkeen Koulun yhteisen ilmiön valitseminen ja oppimistehtävän muotoilu yhdessä oppilaiden kanssa 2. tapaaminen ke 27.1. tai to 28.1. DOP-oppimisen suunnittelu 2. tapaamisen jälkeen Oppimisprojektin suunnittelu ja aloitus yhdessä oppilaiden kanssa 3. tapaaminen ti 16.2. tai ke 17.2. DOP-oppimisen toteutus 3. tapaamisen jälkeen Oppimisprojektin toteutus ja dokumentointi yhdessä oppilaiden kanssa 4. tapaaminen ke 13.4. tai to 14.4. Valmiiden projektien jakaminen 4. tapaamisessa 3
 4. 4. 3. PÄIVÄN OHJELMA 9.00 - 9.15 Aamukahvi 9.15-9.30 TVT opetuksessa 30 vuotta sitten Päivän ohjelma, DOP-polun seuraavat vaiheet 9.30-9.45 DOP-projektin toteutus, Asiantuntijayhteistyö: Case -museo 9.45-11.30 Oppimisen mahdollistavat teknologiat Pienryhmätyöskentely ja yhteinen koonti 11.30-12.00 DOP-projektien loppuarviointi 12.00 - 12.45 Lounas 12.45 - 14.00 Kouluprojektien pikaraportointi Kyselytunti projekteista 14.00 - 14.15 Päiväkahvi 14.15 - 16.00 Omien DOP-projektien suunnittelu ja dokumentointi 4
 5. 5. 5 KOULUPROJEKTIN JATKAMINEN ● Tutkimusaineiston kokoaminen ● Aineiston järjestäminen ja käsittely ● Ratkaisun rakentaminen ja arviointi ● Ratkaisun jakaminen
 6. 6. TUTKIMUSAINEISTON KOKOAMINEN MONIMEDIAISTA PROJEKTIAINEISTOA VOIDAAN KERÄTÄ ESIM. ● MUSEO JA LUONTOKOHTEITA TUTKIMALLA (esim. valokuvat, videot, haastattelut, oman toiminnan dokumentointi ja reflektointi, apuna kohteen tutkimista tukevat sovellukset esim. paikkatieto) ● ASIANTUNTIJOIDEN KANSSA (esim. laboratoriossa) ja heidän tutkimusvälineillä (esim. kasvukaira, hypsometri, kaikuluotain) ● ASIANTUNTIJOIDEN TUOTTAMAN TUTKIMUSDATAN JA INFORMAATIORESUSSIEN TUELLA (esim.. Kantapuu, Kansalliskirjaston digitoidut aineistot, SA-kuva-arkisto jne.) ● MALLIEN, PROTOTYYPPIEN JA SIMULAATIOIDEN AVULLA SEKÄ NIITÄ ITSE TEKEMÄLLÄ (esim. Pume , Laukansaaren torppa, Nasa , Biodigital human, erilaiset “How to do it- videot” jne.) Tutkimuksen edetessä oppijoille voi nousta uusia kysymyksiä, joiden myötä toimintaa ja aineiston koontia voidaan tarkentaa sekä suunnata uusiin kohteisiin ja
 7. 7. AINEISTON JÄRJESTÄMINEN JA KÄSITTELY Aineistonkeruun jälkeen oppijat ryhtyvät tallentamaan, järjestämään ja luokittelemaan kerättyä aineistoa. Apuna esim. ● Pilvipalvelut (tallentaminen) ● Avainsanat (Tags, sisällön luokitteluun) ● Paikkatieto (paikka ja aika, usein automaattisesti) ● Kategorisointi yläluokkiin ja alaluokkiin (esim. haastatteluaineistolle) ● Editointi (esim. video) ● Taulukointi ● Graafiset esitykset (esim. Google forms) ● Tilastollinen käsittely (frekvenssit, moodi, mediaani, keskiarvo jne.) ● jne.
 8. 8. RATKAISUN RAKENTAMINEN JA ARVIOINTI Kohde Muoto Toimijat Oppimisen kokeminen (sitoutuminen) Yksittäinen oppilas Itsearviointi Oppilas Oppimisprosessi Pienryhmä Havainnointi Itsearviointi Opettaja/ opettajien ryhmä Oppilaiden pienryhmä Tiedollinen ja taidollinen oppiminen Digitarina Valkoinen paperi (pre/post) Vertaisarviointi Dokumentti- analyysi Opettaja/ opettajien ryhmä Oppilasryhmä
 9. 9. RATKAISUN JAKAMINEN AVOIMUUS ● avoin (esim. lehdistö, sosiaalinen media) ● rajoitettu tietylle yhteisöille (esim. kotijoukot, asiantuntijat) ● vain koulun sisällä MUODOT ● esitys (esim. näytelmä, .ppt) ● digitaalinen tarina ● verkkodokumentti ● lasten konferenssi (esim. posterinäyttely, webinar) ● artefakti (esim. näyttely) ● jne.
 10. 10. TUTKIMUSAINEISTON KOKOAMINEN MUSEO esimerkkinä
 11. 11. PIENRYHMÄTYÖSKENTELY TEKNOLOGIAT Oppimista mahdollistavat Keskiviikon ryhmä: Informaatioresurssit: http://bot.fi/1c0i Yhteisölliset resurssit: http://bot.fi/1c0k Työvälineresurssit: http://bot.fi/1c0l Tiistain ryhmä: Informaatioresurssit: http://bot.fi/1c0j Yhteisölliset resurssit: http://bot.fi/1c0m Työvälineresurssit: http://bot.fi/1c0n
 12. 12. DOP-PROJEKTIN LOPPUARVIOINTI
 13. 13. Oppimiseen sitoutuminen ja siihen yhteydessä olevia asioita
 14. 14. A. Haastaa ja generoi syvällistä ajattelua B. On yhteydessä koulun ulkopuoliseen maailmaan C. Edellyttää oppijalta huolellisuutta ajattelussa sekä toiminnassa D. Synnyttää oppijoissa asiaan liittyvää keskustelua E. Sitouttaa oppijan kurinalaiseen ja sinnikkyyttä osoittavaan tutkimiseen HYVÄ OPPIMISTEHTÄVÄ
 15. 15. Sosiaalinen/ toiminnallinen EmotionaalinenKognitiivinen SITOUTUMINEN SITOUTUMISEN ULOTTUVUUDET vrt. Fredericks, J. A., Blumenfeld, P. C. and Paris, A. H. (2004) 'School Engagement: Potential of the Concept, State of the Evidence', Review of Educational Research, 74(1), p 59-109
 16. 16. Kognitiivinen sitoutuminen Miten usein olet tehnyt seuravaa? Tehnyt kysymyksiä luokassa Osallistunut keskusteluun luokassa Laatinut esityksen Luonnostellut ratkaisua tai tekstiä ennen sen luovuttamista Saanut palautetta opettajalta tai luokkatovereiltasi suoriutumisestasi tehtävästä Sosiaalinen/toiminnallinen sitoutuminen Ajattele koko kouluvuotta. Kuinka usein olet tehnyt seuraavaa? Ratkonut yhdessä toisen oppilaan kanssa tehtävää Osallistunut muiden oppilaiden kanssa projektityöskentelyyn Tönäissyt tai kiusannut toista oppilasta Emotionaalinen sitoutuminen Miten ajattelet seuraavista väitteistä? Kaiken kaikkiaan Tunnen oloni hyväksi koulussani Tykkään käydä koulua tässä koulussa Koen oloni turvalliseksi tässä koulussa Minua kuunnellaan ja ajatuksistani ollaan kiinnostuneita luokassani/koulussani
 17. 17. Autenttinen sitoutuminen Annettuun tehtävään, toimintaan tai työhön kiinnittymistä. Oppija kokee tuloksen merkityksellisenä ja arvokkaana itselleen. Rituaalinen sitoutuminen Annetulla tehtävällä/työllä on vain vähän koettua merkitystä tai välitöntä arvoa oppijalle. Tehtävän suorituksella tai työn tuloksilla on kuitenkin ulkoista arvoa ja merkitystä. Passiivinen tehtävän loppuunsaattaminen /työn tekeminen Oppija on halukas kohdistamaan ponnistelujaan tehtävän suorittamiseksi, välttääkseen suorittamatta jättämisen kielteiset seuraamukset. Oppija erottaa tehtävässä merkityksiä sekä arvon. Vetäytyminen tehtävän suorittamisesta/työ n tekemisestä Oppija ei ole sitoutunut tehtävän suorittamiseen eikä ponnistele tai käytä energiaansa yrittäessään täyttää opettajan/tehtävän vaatimuksia. Ei kuitenkaan häiritse toiminnallaan muita tai tee muuta tehtävän suorituksen sijaan. Kapinointi Oppija kieltäytyy tehtävän suorittamisesta/työn tekemisestä, häiritsee muita ja/tai yrittää tehdä jotain avian muuta. Lähde: Schlechty, P. (2000) Shaking up the schoolhouse. How to support and sustain educational innovation SITOUTUMISEN TASOJA
 18. 18. Fiksoitunut asennoituminen (Fixed mkindset) tukeutuu olettamukseen, jonka mukaan luonteemme, älykkyytemme sekä luovuutemme ovat perittyjä ja muuttumattomia. Menestys opinnoissa vielä vahvistaa tätä tulkintaa. Ko. asennoitumisemme ajaa menestymään. Siitä seuraa, että vältämme kaikin keinoin virheiden tekemistä ja näin ylläpidämme käsitystämme älykkyydestämme sekä taidokkuudestamme. Kehittyvä asennoituminen (Growth mindset) oppimiseen hyötyy haasteesta ja pitää tehtyä virhettä ponnahduslautana ja mahdollisuutena kasvuun ja kehitykseen sekä olemassaolevien kykyjen edelleen venyttämiseen - sen sijaan, että se olisi todiste älyllisen toimintamme vajavaisuudesta. Kaksi asennoitumista/ ajattelutapaa (mindsets) oppimiseen ja kehitykseen
 19. 19. Kyvykkyyden korostaminen palautteessa tukee fiksoitunutta asennoitumista. Jos ao. asennoitumisen omaavalla oppijalla on mahdollisuus valita haastavan ja helpohkon tehtävän välillä, hän valitsee jälkimmäisen. Hän ei halua tehdä mitään sellaista, joka voisi johtaa virheelliseen ratkaisuun ja asettaa kyseenalaiseksi oppijan kyvykkyyden. Sen sijaan ponnistelun korostaminen palautteessa johtaa siihen, että 9 oppijaa 10:stä valitsee jatkossa haastavan tehtävän, josta he myös kokevat voivansa oppivansa. (vrt. http://nymag. com/news/features/27840/ ) Edellä kuvatut asennoitumiset tulevat lapsissa jo varhain esille, vaikuttavat käyttäytymiseen oppimistilanteissa sekä suhteeseemme menestykseen ja epäonnistumiseen - onnellisuuden tunteen kokemiseen. Johtopäätös: kyvykkyyden sijaan ponnistelun korostaminen palautteessa edistää sitoutumista oppimiseen sekä oppimistaitojen kehittymistä.
 20. 20. Hallinto/johtaminen tukee opettajien oppimista ja kehittymistä. Se ottaa huomioon opettajilta saamansa palautteen. Se pyrkii myös kehittämään omaa osaamistaan ja oppimaan opettajilta. Opettajat tekevät yhteistyötä muiden opettajien sekä opetustoimen johtajien kanssa. He pyrkivät kehittämään käytänteitään sen sijaan että syyttäisivät ongelmista muita. He uskovat, että kaikki oppilaat voivat oppia ja menestyä sekä osoittaa osaamistaan. Vanhemmat tukevat lastensa oppimista sekä koulussa että sen ulkopuolella. He tekevät yhteistyötä opettajien kanssa.He eivät ole kiinnostuneita siitä, että heidän lapsensa saavat korkeita arvosanoja vaan kiinnittävät huomiota siihen, että lapset ottavat vastaan eten tulevat haasteet ja ponnistelevat päästäkseen tavoitteisiinsa. Oppilaat ovat innostuneita, työtä tekeviä ja sitkeitä toimissaan. He ottavat vastuuta omasta menestymisestään. vrt. https://www.mindsetworks.com/webnav/whatismindset.aspx Minkälainen on “Growth mindset” - koulu?
 21. 21. Oppimisen kokemisen, oppimisprosessin sekä tietojen ja taitojen DOP:ssa
 22. 22. http://goo.gl/forms/8lCEUxpQ2F Yhteinen lomake Lomake, jonka voi kopioida omaan käyttöön (kopioi ja nimeä uudelleen)
 23. 23. DOP-PROJEKTIEN PIKARAPORTOINTI
 24. 24. DOP-PROJEKTIEN KYSELYTUNTI http://bot.fi/1bzx
 25. 25. 29 KOULUPROJEKTIN JATKAMINEN & ESITTELYYN VALMISTAUTUMINEN 1. Kouluprojektin loppuun saattaminen 2. Sitoutumiskyselyyn vastaaminen (oppilaskohtaisesti, 8.4. mennessä) 3. Projektin esittelyyn valmistautuminen a. Julkisen abstraktin tekeminen ja jakaminen spostilla (8.4. mennessä) b. Projektikuvauksen tekeminen Docsiin 4. Projektin esittely (15 min/ryhmä)
 26. 26. DOP-PROJEKTIEN SUUNNITTELU

×