Design-suuntautunut pedagogiikka 2.1

DOP! DESIGN-SUUNTAUTUNUT PEDAGOGIIKKA 2.1 
JORMA ENKENBERG, ANU LILJESTRÖM, SINIKKA PÖLLÄNEN, PETTERI VANNINEN & HENRIIKKA VARTIAINEN
1. JOHDANTO 
Tausta 
Tavoite 
Oppimisen 
viitekehys 
2.DOP-OPPIMISEN SUUNNITTELU 
Lähtökoh*a 
Oppimis(en 
eko)systeemi 
Oppimisen 
konteks* 
Oppimisen 
suunni6eluperiaa6eet 
Opetusmalli 
3. DOP-OPPIMISEN TOTEUTUS 
4. DOP-OPPIMISEN JAKAMINEN DOP! #dopnet 
DOP-­‐verkosto 
Ilmiön 
ar*kuloin* 
Työskentelyssäännöistä 
sopiminen 
Konteks*n 
suunni6elu 
Aineiston 
koon* 
Ratkaisun 
rakentaminen 
ja 
jakaminen
1. JOHDANTO 
TAUSTA 
Yhteiskunnan 
muutos 
on 
ase6anut 
haasteen 
kehi6ää 
oppijoissamme 
sellaisia 
*etoja 
ja 
taitoja, 
joita 
nykyajan 
sekä 
tulevaisuuden 
yhteiskunta 
heiltä 
odo6aa. 
Näissä 
ns. 
21.vuosadan 
taidoissa 
paino6uvat 
erityises* 
kriiKnen 
aja6elu, 
ongelmanratkaisu, 
kyky 
tehdä 
yhteistyötä 
sekä 
taito 
hyödyntää 
*eto-­‐ 
ja 
vies*ntätekniikkaa. 
Lapsiamme 
ja 
nuoriamme 
tulisi 
tukea 
kasvamaan 
luoviksi, 
verkostuneiksi 
ja 
yhteisölliseen 
ongelmanratkaisuun 
kykeneviksi 
kansalaisiksi, 
jotka 
kontribuoivat 
yhteiseen 
hyvään. 
Samankaltaiset 
näkökulmat 
näy6äisivät 
nousevan 
esiin 
myös 
valmisteilla 
olevassa 
uudessa 
perusopetuksen 
opetussuunnitelmassa. 
! 
Viime 
aikoina 
on 
myös 
enenevässä 
määrin 
ryhdy6y 
tuomaan 
esille 
sitä, 
e6ä 
oppimista 
tapahtuu 
todella 
luokkahuoneen 
seinien 
ulkopuolellakin. 
Oppiminen 
ei 
rajoitu 
pelkästään 
formaalia 
kouluoppimista 
varten 
suunniteltuihin 
yhteyksiin 
vaan 
sitä 
tapahtuu 
kaikkialla 
ja 
koko 
elämän 
ajan. 
Yksi 
tämän 
ajan 
keskeisimmistä 
haasteista 
näy6äisi 
lii6yvän 
siihen, 
miten 
erilaisia 
koulujen 
ulkopuolisia 
ympäristöjä-­‐ 
ja 
yhteisöjä 
voidaan 
hyödyntää 
formaalissa 
oppimisessa 
nykyistä 
laajemmin 
sekä 
tavalla, 
joka 
tukee 
tämän 
vuosituhannen 
oppimisen 
ja 
osaamisen 
edistämisen 
tavoi6eita. 
! 
TAVOITE Design-suuntautunut 
pedagogiikka (DOP) pyrkii 
edistämään oppijoissa niitä 
osaamisia, jotka rakentavat 
tulevaisuuden yhteiskunnassa 
kansalaiselta ja työntekijältä 
vaadittavia taitoja. 
OPPIMISEN VIITEKEHYS Design-­‐suuntautuneen 
pedagogiikan 
kulmakivet 
muodostuvat 
osallistuvasta 
oppimisesta 
(käsitys 
elinvoimaisesta 
oppimisesta), 
yhteiskehi6elystä 
(opetusmalli) 
sekä 
erilaisten 
teknologioiden 
käy6ämisestä 
sekä 
sosiaalisina 
e6ä 
henkilökohtaisina 
työvälineinä 
(oppimista 
medioivat 
välineet). 
Yhteiskehi6elevä 
oppimistoiminta 
on 
luonteeltaan 
itseorganioituvaa, 
dynaamista 
sekä 
emergoituvaa.
Itseoppiminen Osallistuminen yhteisön toimintaan 
OSALLISTAVA OPPIMINEN 
(KÄSITYS ELINVOIMAISESTA OPPIMISESTA) 
DOP 
Sosiaalinen media Oppijat tutkijoina 
VÄLINEET YHTEISKEHITTELY 
(OPPIMISTA MEDIOIVAT TEKNOLOGIAT) (OPETUSMALLI) 
Omat välineet 
Oppijat suunnittelijoina 
OPPIMISEN VIITEKEHYS
2. DOP-OPPIMISEN SUUNNITTELU 
LÄHTÖKOHTIA 
Sosiokul6uurisen 
näkökulman 
mukaan 
ihmisen 
oppiminen 
tapahtuu 
yhteisöihin 
ja 
niiden 
käytänteisiin 
osallistumisen 
väli6ämänä. 
Toisten 
tuella 
monet 
*edot 
ja 
taidot, 
joita 
yksin 
on 
vaikea 
tai 
jopa 
mahdotonta 
oppia, 
voivat 
muu6ua 
saavute6aviksi. 
Ihmisen 
toiminta 
on 
myös 
suhteessa 
käyte6ävissä 
oleviin 
välineisiin, 
jotka 
mahdollistavat 
älyllisten 
ja 
fyysisten 
rajoi6eiden 
keventämisen 
sekä 
yli6ämisen. 
! 
DOP-­‐pedagogiikassa 
oppimista 
lähestytään 
systeemisenä 
prosessina, 
jonka 
rakenneosina 
ovat 
oppimisen 
kohde, 
toimijat 
sekä 
työvälineet. 
Esimerkkeinä 
systeemeistä 
voidaan 
pitää 
ko*a, 
koulua, 
työpaikkaa 
tai 
vaikkapa 
harrastusyhteisöä. 
Systeemejä 
voidaan 
tarkastella 
sen 
pohjalta, 
mihin 
tavoi6eeseen 
ne 
organisaa*ona 
pyrkivät, 
mihin 
ne 
kohdistavat 
toimintojaan, 
mitä 
välineitä 
ne 
tarjoavat 
toiminnan 
tueksi 
ja 
ketkä 
niissä 
ovat 
keskeisiä 
toimijoita. 
!S 
uurin 
osa 
siitä 
mitä 
lapsi 
oppii 
ei 
niinkään 
ole 
seurausta 
opetuksesta 
tai 
ohjeista 
vaan 
jatkuvasta 
osallistumisesta 
arjessa. 
Oppiminen 
on 
paljol* 
riippuvainen 
myös 
siitä, 
mikä 
lapsia 
itseään 
kiinnostaa, 
minkälaisia 
oppimistavoi6eita 
he 
itselleen 
ase6avat 
sekä 
siitä, 
mitä 
resursseja 
heillä 
on 
käyte6ävissään 
tavoi6eiden 
saavu6amiseksi. 
!!! 
Olemassa olevaan kulttuuriin 
sosiaalistumisen sijaan nykyaikaa 
luonnehtivat nopeasti muuttuva 
yhteiskunta ja ennakoimaton 
tulevaisuus. Sekä paikalliset että suuret 
globaalit ongelmat haastavat jatkuvaan 
kulttuuristen käytänteiden 
uusintamiseen sekä rajojen ylittämiseen 
erilaisen osaamisen ja asiantuntijuuden 
hyödyntämiseksi. 
!
DOP-OPPIMIS(EN EKO)SYSTEEMI 
Ilmiö kontekstissaan 
Yhteisölliset resurssit 
Työvälineresurssit 
Informaatioresurssit 
Oppimistehtävä 
Kouluyhteisö 
Perheet 
Asiantuntijat 
Harrastajat 
Ajattelun 
välineet 
Tekemisen 
välineet 
Vuorovaikutuksen 
välineet 
DOP pyrkii sijoittamaan 
oppimisen laajentuvaan ja 
muuntuvaan oppimissysteemiin, 
joka kannustaa kannustaa 
oppilaita, opettajia ja 
asiantuntijoita uutta luovaan 
toimintaan. 
Digitaalinen 
media 
Painettu media 
Todelliset kohteet
OPPIMISTEHTÄVÄ 
Yhteiskehi6elyä 
organisoiva 
oppimistehtävä 
on 
luonteeltaan 
avoin 
ja 
kannustaa 
uu6a 
luovaan 
toimintaan. 
Oppimistehtävälle 
on 
tällöin 
ominaista, 
e6ä 
siihen 
ei 
ole 
olemassa 
yhtä 
ainoaa 
vastausta 
tai 
lopullista 
ratkaisua. 
Oppimistehtävän 
tulee 
olla 
myös 
olla 
eeKses* 
kestävä, 
nousta 
todellisen 
maailman 
ilmiöstä 
ja 
mahdollistaa 
erilaisten 
tulkintojen 
tekemisen. 
YHTEISÖLLISET RESURSSIT 
Tavoi6eena 
on 
sijoi6aa 
yksi6äinen 
oppija 
sellaiseen 
laajentuvaan 
oppimisen 
yhteisöön, 
joka 
tehokkaas* 
kommunikoi 
ilmiöön 
kytkeytyviä 
taitoja 
ja 
*etoja. 
Kouluyhteisössä 
työskentely 
tapahtuu 
tyypillises* 
pienryhmissä, 
joiden 
jäsenet 
omaavat 
erilaisia 
osaamisia 
ja 
taitoja. 
Ope6ajan 
ja 
vastaavas* 
muiden 
aikuisten 
roolina 
on 
oppimisen 
tukeminen 
ja 
ak*ivinen 
toiminta 
yhteisön 
jäsenenä. 
Yhteiskehi6elyn 
aikana 
konsultoidaan 
sekä 
tehdään 
yhteistyötä 
koulun 
ulkopuolisten 
asiantun*joiden 
kanssa 
ja 
jaetaan 
prosessia 
ja/tai 
sen 
tuotoksia 
laajannetulle 
(verkko)yhteisölle. 
INFORMAATIORESURSSIT 
DOP-­‐oppiminen 
suuntautuu 
erityises* 
vali6ua 
ilmiötä 
edustaviin 
todellisen 
maailman 
kohteisiin 
luonto-­‐ 
ja 
kul6uuriympäristöissä 
(esim. 
luontokohteet 
metsässä, 
artefak*t 
museossa). 
Yhteiskehi6elyä 
tuetaan 
hyödyntämällä, 
organisoimalla 
ja 
itse 
tuo6amalla 
monimediaisia 
informaa*oresursseja 
(esim. 
teks*t, 
kuvat, 
videot). 
Tässä 
prosessissa 
olemassa 
pelkkä 
olevan 
*edon 
omaksuminen 
tai 
sen 
kriiKnen 
arvioin* 
eivät 
yksin 
riitä, 
sillä 
toiminta 
sisältää 
pyrkimyksen 
saada 
*eto 
toimimaan 
jonkin 
uuden 
luomisessa. 
TYÖVÄLINEET 
Yhteiskehi6elyn 
keskeisenä 
lähtökohtana 
on 
tarjota 
sekä 
hyödyntää 
erilaisia 
välineitä 
ja 
teknologioita 
tekemisen, 
aja6elun 
sekä 
vuorovaikutuksen 
tukemiseen. 
Erilaiset 
välineet 
sekä 
*eto-­‐ 
ja 
vies*ntäteknologian 
käy6ömahdollisuudet 
*edon 
etsimisessä,työstämisessä, 
tuo6amisessa, 
arvioinnissa 
ja 
väli6ämisessä 
rakentuvat 
osaksi 
oppimissysteemiä 
yhteiskehi6elyn 
kohteen 
sekä 
oppijoiden 
omien 
valintojen 
väli6äminä. 
ILMIÖ 
DOP 
pyrkii 
avaamaan 
mahdollisuuksia 
tarkastella 
maailman 
monimutkaisia 
ilmiöitä 
systeemises* 
niihin 
lii6yvien 
erilaisten 
intressien, 
näkökulmien 
ja 
kohteiden 
väli6ämänä. 
Tällöin 
oppiminen 
sijoi6uuu 
aina 
johonkin 
laajempaan 
konteks*in 
sekä 
asiayhteyteen. 
Ilmiöitä 
tarkastellaan 
erilaisten 
näkökulmien 
suunnasta 
ja 
niitä 
paikallises* 
edustavien 
kohteiden 
väli6ämänä. 
Design-suuntautuneessa 
pedagogiikassa oppijat itse 
aktiivisesti suunnittelevat, 
miten he liittyvät erilaisia 
ympäristöjä, ihmisiä ja 
informaatioresursseja 
yhdistäviin verkostoihin oman 
mielenkiinnon sekä omien 
tutkimuskysymystensä 
suunnasta. Se korostaa sen 
kontekstin suunnittelua, johon 
oppiminen sijoittuu. Konteksti 
muodostaa laajentuvan ja 
muuntuvan oppimisen 
ekosysteemin.
DOPOPPIMISEN KONTEKSTI 
KOULUYHTEISÖ 
(oppijat, 
ope6ajat, 
muu 
henkilökunta) 
YHTEISKEHITTELY 
ASIANTUNTIJOIDEN KANSSA 
(esim. 
tutkijat, 
museo-­‐oppaat) 
YHTEISÖÖN LIITTYMINEN 
(esim. 
Openmetsä) 
AVOIMET HAASTEET SEKÄ SITÄ 
TARKENTAVAT TUTKIMUSKYSYMYKSET 
(oppijoiden 
oman 
mielenkiinnon 
suunnassa) 
TODELLISEN MAAILMAN 
KOHTEIDEN TUTKIMINEN 
(esim. 
ilmiötä 
väli6ävä 
museoartefak*, 
luontokohde) 
JAETUT OPPIMISEN RESURSSIT 
(esim. 
ilmiöön 
tai 
sitä 
edustavaan 
kohteeseen 
lii6yvä 
tutkimusdata, 
oppijoiden 
tuo6amat 
digitarinat) 
VÄLINEET IDEOIDEN, KIINNOSTUKSEN 
SEKÄ OSAAMISEN VÄLITTÄMISEEN JA 
TOIMINNAN SUUNNITTELUUN 
(esim. 
tutkimussuunnitelmat, 
luonnokset 
jne.) 
AINEISTON KERUUN, ORGANISOINNIN JA 
TYÖSTÄMISEN VÄLINEET 
(esim. 
asiantun*jan 
toimintaa 
väli6ävät 
mi6avälineet, 
oppijoiden 
omat 
älypuhelimet) 
VUOROVAIKUTUKSEN 
VÄLINEET 
(esim. 
kommunikoin*in, 
julkaisemiseen, 
jakamiseen) 
VÄLINEET KOHTEET TOIMIJAT 
PÄIVÄKOTI/KOULU/ 
YLIOPISTO 
LUONTO-JA 
KULTTUURIYMPÄRISTÖ 
TEKNOLOGIA-YMPÄRISTÖ
! 
ONTOLOGINEN PRINSIIPPI 
Toiminta 
kohdistuu 
kysymyksessä 
olevaa 
ilmiötä 
edustaviin 
käsi6eellisiin 
objekteihin 
tai 
artefakteihin 
ja 
toiminnassa 
hyödynnetään 
fysikaalisia 
ja 
! 
kogni*ivisia 
työvälineitä. 
OPETUKSELLINEN PRINSIIPPI 
Tietämään 
tulemista 
ja 
oppimista 
edistetään 
ja 
tuetaan 
! 
yhteisöllisellä 
työskentelyllä 
ja 
suunni6elulla. 
EPISTEMOLOGINEN PRINSIIPPI 
Oppimisprosessi 
ankkuroidaan 
oppijoiden 
ideoihin, 
aja6elutapoihin, 
käsityksiin 
ja 
! 
tulkintoihin 
kysymyksessä 
olevasta 
ilmiöstä. 
OPPIMISEN PRINSIIPPI 
Oppimiseen 
sitou6aminen 
tapahtuu 
kokonaisten 
tehtävien 
ja 
ns. 
ohjaavien 
kysymysten 
(driven 
ques! 
*ons) 
avulla. 
TEKNOLOGINEN PRINSIIPPI 
Informaa*on 
kokoamisessa 
tutki6avana 
olevasta 
ilmiöstä 
sekä 
sen 
jakamisessa 
hyödynnetään 
oppijoiden 
! 
omia 
välineitä 
ja 
teknologioita. 
TOIMIJUUDEN PRINSIIPPI 
Ope6ajan 
ja 
muiden 
aikuisten/asiantun*joiden 
tehtävänä 
on 
tarjota 
resursseja 
työskentelyyn 
sekä 
ohjata 
ja 
tukea 
sitä. 
!!! 
Design-suuntautuneessa 
pedagogiikassa 
oppimistoimintojen 
suunnittelua ohjaavat 
seuraavat suunnittelu-periaatteet:
DOP 1. ORIENTATION 
1. ILMIÖN/HAASTEEN 
ACTIVITIES !! 
ARTIKULOINTI !!! 
• Discussion about things that 
interest in a forest 
• Discussion about research 
perspectives 
• Studying the research narratives 
and story analysis 
• Selection and anchoring of 
open challenge 
4. GENERALIZATION 2. INQUIRY PLAN 
3. INQUIRY 
• Research perspective 
• Forming ideas and selection of 
research theme 
Forming ideas and selection of 
inquiry object 
• Selection of inquiry tools 
• Agreement on forms of work 
• Arrival at Punkaharju 
• Gathering of inquiry tools 
• Carrying out the inquiry 
• Discussion about inquiry 
• Departure from Punkaharju 
• Processing of data and 
interpreting of findings 
• Reporting on the learning 
project 
• Evaluation of meaning of 
project 
PUNKAHARJU 
3. AINEISTON KERUU 
4. RATKAISUN 
RAKENTAMINEN JA 
JAKAMINEN 
• Keskustelu haasteesta tai ilmiöstä 
• Oppimista ohjaavan tehtävän 
artikulointi ja kiinnittäminen 
• Ekosysteemien jakaminen 
• Työskentelysääntöjen laatiminen 
• Oppimiskohteiden valinta 
• Resurssien kartoittaminen 
(informaatioresurssit, työvälineet, 
yhteisölliset resurssit) 
• Tutkimus-/toimintasuunnitelman 
laatiminen 
• Työskentely laajennetussa 
oppijayhteisössä 
• Tutkimusten suorittaminen 
• Aineiston keruu (esim. video, 
audio, kuvat, havainnoinnit, 
haastattelut jne.) 
• Kootun aineiston järjestäminen, 
yhdistäminen ja analysointi 
• Digitaalisen artefaktin 
tuottaminen ja julkaiseminen 
KOULU 
LAAJENNETTU 
OPPIMISYHTEISÖ- 
! JA YMPÄRISTÖ 
2. KONTEKSTIN 
SUUNNITTELU 
! 
OPETUSMALLI 
http://www.openmetsa.fi/dopvideo
3. DOP-OPPIMISEN TOTEUTUS 
Design-suuntautunut pedagogiikka korostaa 
yhteisöllistä projektioppimista, missä opettajat 
ja oppijat yhdessä rajoja ylittämällä, 
asiantuntijoita ja tietoresursseja hyödyntämällä 
suunnittelevat ja rakentavat vastauksia avoimiin 
haasteisiin omaa ja laajevan oppijayhteisön 
osaamista, työvälineitä sekä teknologiaa 
hyödyntäen. DOP-oppimisprojekti jakautuu 
neljään keskeiseen vaiheeseen, jotka sijoittuvat 
osin kouluun ja osin luonto- ja 
kulttuuriympäristöön sekä verkkoyhteisöön. 
!! 1. ILMIÖN/HAASTEEN ARTIKULOINTI ! 
! 
KESKUSTELU HAASTEESTA/ILMIÖSTÄ 
Tyypillises* 
prosessi 
aloitetaan 
koulussa, 
jossa 
oppijat 
yhdessä 
ope6ajien 
kanssa 
valmistelevat 
projek*a 
kiinni6ämällä 
koko 
luokan 
yhteisen 
ilmiön 
tai 
kehi6ämiskohteen 
(esim. 
Talvikalastus, 
metsä, 
historiallinen 
rakennus 
[esim. 
Olavinlinna], 
hyvinvoin*, 
merkkihenkilö 
[esim. 
Joel 
Lehtonen], 
ajankohtainen 
ongelma 
[esim. 
työ6ömyys], 
oppimispelin 
suunni6elu). 
Dop-­‐oppimisessa 
ope6aja 
ei 
anna 
valmiita 
tehtäviä, 
tai 
enintään 
hän 
esi6ää 
hyvin 
yleisen 
kysymyksen, 
jota 
oppijat 
itse 
rajaavat, 
tarkentavat 
sekä 
muotoilevat 
oman 
mielenkiinnon 
suunnasta. 
Keskustelun 
tueksi 
ope6aja 
voi 
myös 
tarjota 
tai 
pyytää 
etukäteen 
oppijoita 
keräämään 
ilmiöön 
lii6yviä 
valokuvia, 
ajankohtaisia 
leh*ju6uja 
ja 
digitaalisia 
tai 
paine6uja 
aineistoja, 
joista 
! 
väli6yy 
erilaisia 
näkökulmia 
ilmiöön. 
OPPIMISTA OHJAAVAN TEHTÄVÄN ARTIKULOINTI JA KIINNITTÄMINEN 
Oppimisprojek*in 
orientoiva 
keskustelu 
voidaan 
käydä 
koko 
luokan 
kanssa 
tai 
pienryhmissä, 
ja 
sen 
tukena 
voidaan 
hyödyntää 
luovia 
tekniikoita 
(esim. 
aivoriihi, 
de 
Bonon 
kuusi 
ha6ua 
jne.). 
! 
OLEMASSA OLEVIEN EKOSYSTEEMIEN JAKAMINEN 
Projek*n 
käynnistymisestä 
läh*en 
on 
tärkeää 
kannustaa 
oppijoita 
poh*maan 
ja 
tuomaan 
näkyviin 
sitä, 
millaisia 
oppimisen 
resursseja 
oppijoilla 
itsellään 
on 
mahdollisuus 
tuoda 
osaksi 
ilmiön 
tutkimista 
ja 
yhteiskehi6elyä. 
Tällöin 
oppimisen 
ekosysteemi 
voi 
jo 
he* 
projek*n 
ensimetreiltä 
lähteä 
laajentumaan 
oppijoiden 
itsensä 
siihen 
kiinni6ämiin 
asiantun*joihin 
(esim. 
oppilaan 
vanhemmat, 
omat 
harrasteyhteisöt), 
välineisiin 
(esim. 
oppilaan 
oma 
älypuhelin) 
sekä 
informaa*oresursseihin 
(esim. 
oppilaalle 
tu6u 
luontokohde). 
Ekosysteemien 
jakaminen 
voi 
myös 
tukea 
pienryhmien 
muodostamista. 
Tavoi6eena 
on, 
e6ä 
jokaisella 
pienryhmän 
jäsenillä 
on 
erilaisia 
*etoja 
ja 
taitoja. 
! 
TYÖSKENTELYSÄÄNTÖJEN LAATIMINEN 
Onnistuneen 
yhteiskehi6elyn 
näkökulmasta 
on 
myös 
tärkeää 
laa*a 
työskentelysäännöt 
tulevalle 
DOP-­‐oppimisprojek*lle.
O n n i s t u n e e l l e t y ö s k e n t e l y l l e 
t i i m i s s ä o n o m i n a i s t a k a k s i a s i a a : 
t e h t ä v ä t u l e e r at k a i s t u k s i j a 
t i i m i n j ä s e n e t ovat t y y t y v ä i s i ä 
t y ö s k e n t e l y t a p a a n , j o l l a r at k a i s u 
t u o t e t a a n . T y ö s k e n t e l y s s ä a u t t a a 
u s e i m m i t e n s e , e t t ä t y ö s k e n t e l y y n 
l i i t t y v i s t ä s ä ä n n ö i s t ä s ov i t a a n 
h e t i a l u s s a .
!!! 
! 
! 
ITSE TYÖSKENTELYYN LIITTYVÄT SOPIMUKSET: 
Miten 
työtä 
jaetaan 
työryhmän 
sisällä? 
Kuka 
ase6aa 
deadlinet? 
Mitä 
tehdään, 
jos 
joku 
lipeää 
sovituista 
aikatauluista? 
Mitä 
tehdään, 
jos 
jäsenillä 
on 
erilaisia 
käsityksiä 
lopputuloksen 
laadusta? 
Mitä 
! 
tehdään, 
jos 
jäsenillä 
on 
erilaisia 
tapoja 
työskennnellä? 
TYÖRYHMÄN VASTUUHENKILÖÖN LIITTYVÄT SOPIMUKSET 
Toimiiko 
joku 
työryhmän 
vastuuhenkilönä? 
Miten 
ao. 
henkilö 
valitaan? 
Kierrätetäänkö 
vastuuta 
(toivo6avaa)? 
Mitkä 
ovat 
! 
vastuuhenkilön 
vastuut? 
VIESTINTÄÄN LIITTYVÄT SOPIMUKSET 
Milloin 
vies*tään, 
mitä 
vies*tään 
ja 
millä 
välineellä 
sitä 
toteutetaan 
(esim. 
kasvokkain, 
sähköpos! 
*, 
FB, 
twi6er)? 
TAPAAMISIIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET 
Mikä 
on 
itsekunkin 
jäsenen 
aikataulu? 
Vastaako 
joku 
jäsenistä 
tapaamisien 
organisoinnista? 
Missä 
ja 
milloin 
tapaamiset 
toteutetaan? 
Mitä 
tehdään, 
jos 
joku 
myöhästyy? 
Mitä 
tehdään, 
jos 
joku 
ei 
tule 
paikalle? 
! 
MUITA SOPIMUKSIA 
Voivatko 
jäsenet 
nauKa 
kahvia 
tai 
syödä 
kokoontumisien 
aikana? 
Mitä 
tapahtuu, 
jos 
joku 
dominoi 
keskustelua? 
Mitä 
tehdään, 
jos 
joku 
ei 
ole 
tyytyväinen 
työryhmän 
työskentelyyn? 
Miten 
ris*riidat 
selvitetään? 
!!!!! Työryhmätyöskentely onnistuu 
todennäköisimmin, jos työryhmän jäsenet 
oppivat tuntemaan toisensa ja toistensa 
vahvuudet, työryhmällä on työskenlelyä 
varten sovitut säännöt, työryhmällä on 
vastuuhenkilö, työskentelyn aikana 
viestintäkanavat pidetään avoinna sekä 
työryhmä tietää, miten välttää 
eteentulevia vaikeuksia. 
TYÖSKENTELYSÄÄNNÖISTÄ SOPIMINEN
2. KONTEKSTIN SUUNNITTELU ! 
!! 
TUTKIMUSNÄKÖKULMAN VALINTA 
Ilmiöön 
kytkeytyvien 
erilaisten 
näkökulmien 
väli6ymistä 
voidaan 
tukea 
jakautumalla 
3-­‐6 
hengen 
pienryhmiin. 
Pienryhmät 
läheistyvät 
luokan 
yhteistä 
ilmiötä/ 
oppimistehtävää 
eri 
näkökulmien 
(esim. 
ekologinen, 
sosiaalinen, 
talous) 
tai 
toimijoiden 
(esim. 
tutkija, 
taiteilija, 
kulu6aja) 
suunnista. 
Oman 
tutkimusnäkökulman 
suunni6elun 
tueksi 
oppijat 
voivat 
tutustua 
kuvauksiin 
eri 
*eteenalojen 
tutkijoiden 
ja 
ammaKlaisten 
toiminnasta 
(esim. 
asiantun*joiden 
näkökulmia 
väli6ävät 
leh*jutut, 
kuvat 
ja 
videot) 
Kuvauksiin 
tutustu6aessa 
voidaan 
yhdessä 
poh*a 
esim., 
millaisia 
tutkimuskohteita-­‐ 
ja 
kysymyksiä 
eri 
alojen 
tutkijoilla 
on/ 
mihin 
eri 
alojen 
asiantun4jat 
kohdistavat 
toimintojaan 
? 
Mitä 
välineitä 
tai 
menetelmiä 
he 
hyödyntävät 
työssään? 
Kenen 
kanssa 
he 
tekevät 
yhteistyötä? 
!! 
TUTKIMUSKYSYMYSTEN JA KOHTEIDEN MUOTOILU 
Oppijoiden 
omien 
tutkimuskysymysten 
-­‐ 
ja 
kohteiden 
ideoin*a 
sekä 
muotoilua 
voidaan 
tukea 
1. 
vierailulla 
museoon/luontoympäristöön 
tai 
tutustumalla 
ilmiötä 
representoiviin 
digitaalisiin 
resursseihin 
(ks. 
esim. 
Openmetsän 
virtuaalikohteet). 
Fyysisiin 
tai 
virtuaalisiin 
kohteisiin 
tutustuessaan 
oppijoita 
voidaan 
pyytää 
poh*maan 
esim. 
seuraavia 
kysymyksiä: 
Mitä 
kohteesta/kuvasta 
tulee 
mieleen? 
Lii<yykö 
kohde/kuva 
johonkin 
ilmiöön? 
Millaiseen 
kysymykseen 
voi 
saada 
vastauksen 
tutkimalla 
tätä 
kohde<a? 
!! 
TUTKIMUSTARINAT 
Oman 
tutkimuksen 
suunni6eluprosessin 
tueksi 
voidaan 
myös 
tutustua 
tutkimustarinoihin, 
jotka 
ovat 
erilaisia 
kuvauksia 
opintoryhmien 
tutkimusretkistä 
luonto-­‐ 
ja 
kul6uuriympäristöön. 
Oppijat 
voivat 
analysoida 
tarinoista 
esim. 
eri 
vaiheita, 
joita 
DOP-­‐oppimiseen 
lii6yy 
sekä 
poh*a 
mitä 
yhteistä 
sekä 
mitä 
eroa 
eri 
tarinoilla 
on. 
Keskeistä 
on 
myös 
keskustella 
siitä, 
mitä 
ajatuksia 
tarinat 
tuovat 
mieleen. 
! 
Seuraavana vuorossa on 
ryhtyä pienryhmissä 
suunnittelemaan sitä, miten 
luokan yhteistä teemaa 
lähestytään erilaisten 
tutkimusnäkökulmien, 
tutkimuskohteiden, 
menetelmien ja tarkennettujen 
tutkimuskysymysten 
suunnista.
TUTKIMUS- /JA TOIMINTASUUNNITELMA 
Tutkimussuunnitelmaa 
laa*essa 
pienryhmän 
on 
hyvä 
poh*a 
ja 
kuvata 
seuraavia 
kysymyksiä: 
! 
•Minkä tieteenalan/tiedonalan/ kenen näkökulmasta 
lähestymme luokan yhteistä teemaa? (Tutkimusnäkökulma) 
!• 
Mitkä (luonto- ja kulttuuriympäristön) kohteet voisivat antaa 
vastauksia tutkimusongelmaamme? / Mikä on se kysymys, 
johon (luonto- ja kulttuuriympäristön) kohteen tutkiminen voi 
antaa vastauksen? 
(Oma 
tutkimuskysymys 
ja 
-­‐kohde) 
!• 
Miten keräämme aineistoa tutkimuskysymykseen 
vastaamiseksi ?(Informaa*oresurssien 
kartoi6aminen 
ja 
tutkimusten 
suunni6elu, 
esim. 
omat 
mi6aukset, 
haasta6elut, 
piirrokset) 
!• 
Mitkä tutkimusvälineet soveltuvat tutkimukseemme? 
(Välineet 
kohteiden 
havainnoin*in 
ja 
tutkimiseen) 
!• 
Miten tutkimuksemme toteutetaan? Kuka tekee mitä? Kuka 
on valitun tutkimuskohteen asiantuntija ja mitä häneltä 
kysytään? 
(Toiminnan 
roolien 
ja 
asiantun*joiden 
konsultoinnin 
suunni6eleminen) 
Suunni6eluvaiheen 
pää6eeksi 
pienryhmät 
voivat 
esitellä 
ja 
jakaa 
suunnitelmia 
koko 
luokalle 
sekä 
kommentoida 
toistensa 
suunnitelmia. 
!! 
Suunnitelmat 
toimivat 
käsikirjoituksena 
luonto-­‐ 
ja 
kul6uuriympäristöön 
suuntautuvalle 
tutkimusmatkalle 
tai 
asiantun*jakonsultaa*olle. 
Se 
voi 
olla 
esimerkiksi 
oppijoiden 
omien 
tutkimuskysymysten 
pohjalta 
räätälöity 
vierailu 
museoon 
tai 
asiantun*joiden/ammaKlaisten 
luokse 
(esim. 
tutkija, 
taiteilija, 
lintuharrastaja 
jne.) 
Asiantun*joita 
voidaan 
myös 
kutsua 
tutkimaan 
koulun 
lähiympäristön 
kohteita 
yhdessä 
oppijoiden 
kanssa 
(esim. 
havainnoin*/näy6eiden 
kerääminen/ 
mi6aukset 
koulun 
lähimetsässä). 
On 
kuitenkin 
huomioitava, 
e6ä 
asiantun*joillakin 
voi 
olla 
vain 
vähän 
kokemusta 
oman 
asiantun*juuden 
reunoilla 
sekä 
sen 
ylitse 
ulo6uvasta 
yhteiskehi6elystä 
kouluyhteisöjen 
kanssa. 
Siten 
ope6ajan 
voi 
olla 
tarpeen 
etukäteen 
keskustella 
toiminnasta 
ja 
odotetuista 
rooleista 
asiantun*jan 
kanssa. 
Oppijoiden 
suunnitelmat 
on 
myös 
hyvä 
väli6ää 
asiantun*joille 
etukäteen 
valmistelun 
tueksi.
3. AINEISTONKERUU ! 4. RATKAISUN RAKENTAMINEN JA JAKAMINEN ! 
!! 
Aineistonkeruun 
jälkeen 
oppijat 
jatkavat 
prosessia. 
Tässä 
vaiheessa 
oppijat 
ryhtyvät 
järjestämään 
keräämiään 
valokuvia, 
muis*inpanoja 
ja 
nauhoi6eita 
sekä 
muokkaavat 
niistä 
oman, 
digitaalisen 
tai 
fyysisen 
artefak*n. 
Sosiaalisen 
median 
palveluissa 
jaetut 
digitaaliset 
artefak*t 
ja 
omat 
tutkimustarinat 
(videot, 
äänet, 
monimediaiset 
sisällöt 
interak*iviset 
kuvat, 
oppilaiden 
tuo6amat 
pelit) 
osaltaan 
mahdollistavat 
osallistumisen 
yhteisölliseen 
! 
*edonrakentamiseen. 
Oppimisaihio on todellista ilmiötä tai ongelman 
ratkaisua edustava fyysinen artefakti tai 
digitaalinen representaatio, joka kuvaa valitusta 
näkökulmasta ilmiön käyttäytymistä tai ratkaisua 
ongelmaan. (ks. 
esimerkki, 
h6p://openmetsa.fi/dopvideo) 
Suunni6eluvaiheen 
jälkeen 
on 
vuorossa 
tutkimusten 
toteutus.Monimediasta 
aineistoa 
voidaan 
kerätä 
oppijoiden 
tutkimuskysymysten 
suunnasta 
esim. 
!• 
Museo 
ja 
luontokohteita 
tutkimalla 
(esim. 
oppijoiden 
omat 
älypuhelimet: 
valokuvat, 
videot, 
haasta6elut, 
oman 
toiminnan 
dokumentoin* 
ja 
reflektoin* 
sekä 
kohteet 
! 
tutkimista 
tukevat 
sovellukset 
[esim. 
paikka*eto] 
• Asiantun*joiden 
kanssa 
(esim. 
laboratoriossa) 
ja 
heidän 
tutkimusvälineillä 
(esim. 
kasvukaira, 
hypsometri, 
kaikuluotain) 
! 
• Asiantun*joiden 
tuo6aman 
tutkimusdatan 
(esim. 
reaaliaikainen 
kasvunseuranta, 
riistakamerakuvat) 
ja 
informaa*oresussien 
tuella 
(esim. 
tutkimusjulkaisut, 
*etokannat 
[esim. 
Kantapuu, 
Kansalliskirjaston 
digitoidut 
! 
aineistot, 
SA-­‐kuva-­‐arkisto 
jne.) 
• Mallien, 
prototyyppien 
ja 
simulaa*oiden 
avulla 
(esim. 
Pume) 
sekä 
niitä 
tekemällä 
(esim. 
Laukansaaren 
torppa) 
! Tutkimuksen 
edetessä 
oppijoille 
voi 
nousta 
uusia 
kysymyksiä, 
joiden 
myötä 
toimintaa 
ja 
aineiston 
koon*a 
voidaan 
tarkentaa 
sekä 
suunnata 
uusiin 
kohteisiin 
ja 
informaa*oresursseihin. 
ESIMERKKI TEKNOLOGIAYMPÄRISTÖSTÄ 
Keskustelu haasteesta/ilmiöstä, 
ohjaavan tehtävän kiinnittäminen 
Padlet 
Olemassa olevien ekosysteemien 
jakaminen, työskentelysääntöjen ja 
tutkimussuunnitelman laatiminen 
Google Docs 
Aineiston koonti Pilvipalvelut , esim. Dropbox, 
Picasa 
Ratkaisun rakentaminen IMovie, Movie Maker, BookCreator 
Ratkaisun jakaminen Openmetsä, YouTube
4. DOP-OPPIMISEN JAKAMINEN 
TWITTER 
‣Viserrä 
meille 
twi6eriin 
@HenriikkaV 
ja 
jaa 
DOP-­‐kokemuksia, 
kysymyksiä 
ja 
projekteja 
hastagilla 
#dopnet 
INSTAGRAM 
‣Ja 
kuvia 
hastagilla 
#dopnet 
OPENMETSÄ 
‣Osallistu 
metsäoppimisen 
resurssin 
tuo6amiseen 
@ EMAIL 
‣Kirjoita 
meille: 
henriikka.var3ainen@uef.fi
Kutsumme kaikkia 
tutkimuksesta ja 
opetuksen kehittämisestä 
kiinnostuneita kasvattajia 
liittymään mukaan DOP-oppimisen 
laajenevaan 
verkostoon! 
! 
Verkostoa 
yhdistää 
jae6u 
kiinnostus 
opetuksen 
kehi6ämiseen 
sekä 
uuden 
OPS:n 
jalkau6amiseen 
osallistavan 
oppimisen 
ympäristöissä. 
Verkosto 
pyrkii 
myös 
tukemaan 
ope6ajien 
amma*llista 
kehi6ymistä 
sekä 
koulun 
toimintakul6uurin 
muutosta 
kokoamalla 
yhteen 
ope6ajat, 
tutkijat 
ja 
asiantun*jat 
yhdessä 
kehi6ämään 
DOP-­‐oppimisen 
uusia 
maisemia, 
välineitä 
sekä 
malleja. 
!!!! 
Itä-Suomen yliopisto | 
Savonlinnan kampus 
Kuninkaankartanonkatu 
5-7 
PL 86 
57101 Savonlinna 
Prof., 
emeritus 
Jorma 
Enkenberg 
jeeberg@gmail.com 
!P 
rof. 
Sinikka 
Pöllänen 
sinikka.pollanen@uef.fi 
! KM 
Anu 
Liljeström 
anu.liljestrom@uef.fi 
! 
MMT 
PeIeri 
Vanninen 
pe6eri.vanninen@uef.fi 
! 
FT 
Henriikka 
Var3ainen 
henriikka.var*ainen@uef.fi
KESKEISET KÄSITTEET 
DESIGN 
Design 
merkitsee 
osallistumista 
kul6uuristen 
käytänteiden 
uudistamiseen 
tai 
monimutkaisten 
ongelmien 
ratkaisemiseen 
leikin, 
tekemisen, 
simuloinnin, 
omaksumisen, 
”mul*taskingin”, 
jakamisen, 
yhdistämisen, 
pää6elemisen, 
eri 
medioiden 
hyödyntämisen, 
verkostoitumisen 
sekä 
neuvo6elujen 
avulla. 
! 
OPPIMISAIHIO 
Oppimisaihio 
on 
todellista 
ilmiötä 
tai 
ongelman 
ratkaisua 
edustava 
fyysinen 
artefak* 
tai 
digitaalinen 
representaa*o 
(tavallises* 
monimediainen 
digitarina), 
joka 
kuvaa 
valitusta 
näkökulmasta 
ilmiön 
käy6äytymistä 
tai 
ratkaisua 
ongelmaan. 
! 
YHTEISKEHITTELY DESIGN-SUUNTAUTUNEESSA OPPIMISTOIMINNASSA 
Merkitsee 
yhdessä 
tapahtuvaa 
monimutkaisen 
ongelman 
ratkaisua 
tai 
luonto-­‐ 
ja 
kul! 
6uuriympäristön 
todellisiin 
kohteisiin 
yhdistyvien 
ilmiöiden 
tutkimista, 
kuvaamista 
sekä 
seli6ämistä 
valitusta 
*edonaluenäkökulmasta. 
OPPIMISEN EKOSYSTEEMI 
Se 
muodostuu 
kuudesta 
pilarista: 
tutki6avasta 
ilmiöstä/ratkaistavana 
olevasta 
ongelmasta, 
ar*kuloidusta 
oppimistehtävästä, 
yhteisöllisistä 
resursseista, 
teknologisesta 
työvälineistä, 
informaa*oresursseista 
sekä 
oppimisen 
konteks*sta. 
Viimeksi 
mainitussa 
siltautuvat 
koulu 
sekä 
luonto-­‐ 
tai 
kul6uuriympäristö. 
! 
OPPIMISTEHTÄVÄ n 
tulee 
olla 
huonos* 
määritelty. 
Tästä 
seuraa, 
e6ä 
oppijoiden 
on 
ensimäiseksi 
tarkenne6ava 
ja 
raja6ava 
sitä. 
Oppimistehtävän 
tulee 
olla 
myös 
semanKses* 
rikas, 
mikä 
mahdollistaa 
erilaisten 
tulkintojen 
tekemisen 
siitä. 
Sen 
tulee 
myös 
olla 
eeKses* 
kestävä 
ja 
nousta 
todellisen 
! 
maailman 
ilmiöstä. 
Oppimistehtävälle 
on 
ominaista 
myös, 
e6ä 
siihen 
ei 
ole 
olemassa 
yhtä 
ainoaa 
vastausta 
tai 
lopullista 
ratkaisua. 
SOSIAALINEN YMPÄRISTÖ 
rakentuu 
yhteisöllisten 
toimintojen 
perustalle. 
Työskentely 
tapahtuu 
pienryhmissä, 
joiden 
jäsenet 
omaavat 
erilaisia 
osaamisia 
ja 
taitoja. 
Ope6ajan 
ja 
vastaavas* 
muiden 
aikuisten 
roolina 
on 
oppimisen 
tukeminen 
ja 
ak*ivinen 
toiminta 
yhteisön 
jäsenenä. 
Ulkopuoliset 
yhteisölliset 
resurssit 
(vanhemmat, 
asiantun*jat 
tai 
harrastajat) 
toimivat 
lähinnä 
konsul*n 
roolissa. 
! 
TEKNOLOGINEN YMPÄRISTÖ 
Sen 
y*men 
muodostavat 
interne*n 
tarjoamat 
palvelut. 
Sen 
lisäksi 
hyödynnetään 
esitysohjelmia 
*edon 
järjestämisessä 
ja 
jakamisessa. 
Ilmiön 
tutkimisessa 
hanki6u 
aineisto 
kerätään 
digitaalikameroilla, 
nauhureilla 
sekä 
henkilökohtaisilla 
(tavallises*) 
älypuhelimilla. 
! 
DESIGN-SUUNTAUTUNEEN OPPIMISTOIMINNAN ETENEMINEN 
Ongelman/ilmiön 
ar*kuloin*, 
kohteen 
kiinni6äminen 
sekä 
tutkimusongelmien 
valinta 
tapahtuvat 
tavallises* 
oppilaitoksessa 
ideaperustaisen 
kuva-­‐aineiston 
tukemana 
(vrt. 
SOLE) 
. 
Myös 
aineiston 
koonnin 
suunnitelman 
laa*minen 
tapahtuu 
oppilaitoksen 
seinien 
sisällä. 
Sen 
sijaan 
aineiston 
koon* 
tapahtuu 
pääosin 
koulun 
ulkopuolella 
luonto-­‐ 
tai 
kul6uuriympäristössä, 
missä 
ilmiö/ 
ongelma 
on 
löyde6ävissä 
ja 
eduste6una 
kohteisiin 
tai 
artefakteihin 
kätkeytyneenä. 
Kootun 
aineiston 
valinta, 
järjestäminen 
ja 
integroin*, 
ratkaisun/ 
oppimisaihion 
rakentaminen 
sekä 
jakaminen 
tapahtuu 
pääosin 
oppilaitoksen 
sisällä.
DOPOPPIMISTUTKIMUS 
Liljeström, 
A., 
Enkenberg, 
J. 
& 
Pöllänen, 
S. 
(2013). 
Making 
learning 
whole: 
an 
instruc*onal 
approach 
for 
media*ng 
the 
prac*ces 
of 
authen*c 
science 
inquiries. 
Cultural 
Studies 
of 
Science 
Educa*on. 
8 
(1), 
51-­‐86. 
DOI: 
10.1007/s11422-­‐012-­‐9416-­‐0 
Liljeström, 
A., 
Enkenberg, 
J., 
& 
Pöllänen, 
S. 
(2013). 
The 
case 
of 
design-­‐oriented 
pedagogy: 
What 
students’ 
digital 
video 
stories 
say 
about 
emerging 
learning 
ecosystems. 
Educa*on 
and 
Informa*on 
Technologies. 
DOI:10.1007/s10639-­‐013 
9284-­‐6 
Liljeström, 
A., 
Var3ainen, 
H., 
Vanninen, 
P., 
Enkenberg, 
J., 
& 
Pöllänen, 
S. 
(2013). 
First-­‐year 
teacher 
educa*on 
students 
reflec*ons 
and 
interpreta*ons 
about 
sustainable 
development 
and 
enhancing 
learning 
prac*ces: 
Teoksessa 
T. 
Issa, 
N. 
M. 
Sharef, 
T. 
Issa 
& 
P. 
Isaías 
(toim.) 
Proceedings 
of 
the 
Interna*onal 
Conference 
on 
Sustainability, 
Technology 
and 
Educa*on 
(STE2013). 
IADIS 
Press. 
53-­‐63. 
Vanninen, 
P., 
Liljeström, 
A., 
Var3ainen, 
H,. 
Enkenberg, 
J., 
Pellikka, 
I. 
& 
Pöllänen, 
S. 
(2013). 
Forest 
in 
teacher 
educa*on: 
The 
Open 
Forest 
portal 
as 
a 
novel 
resource 
for 
learning: 
Teoksessa 
T. 
Issa, 
N. 
M. 
Sharef, 
T. 
Issa 
& 
P. 
Isaías 
(toim.). 
Sustainability, 
Technology 
and 
Educa*on. 
Proceedings 
of 
Interna*onal 
Conference 
on 
Sustainability, 
Technology 
and 
Educa*on 
(STE2013). 
IADIS 
Press. 
111-­‐114. 
Var3ainen, 
H 
& 
Enkenberg, 
J. 
(2013). 
Learning 
from 
and 
with 
museum 
objects: 
design 
perspec*ves, 
environment, 
and 
emerging 
learning 
systems. 
Educa*onal 
Technology 
Research 
& 
Development, 
61(5), 
841-­‐862. 
Var3ainen, 
H. 
& 
Enkenberg, 
J. 
(2014). 
Par*cipant-­‐led 
photography 
as 
a 
media*ng 
tool 
in 
object-­‐oriented 
learning 
in 
museum. 
Visitor 
Studies, 
17(1), 
66-­‐88. 
Var3ainen, 
H. 
& 
Enkenberg, 
J. 
(2013). 
Reflec*ons 
of 
design-­‐oriented 
pedagogy 
for 
sustainable 
learning: 
An 
interna*onal 
perspec*ve. 
Journal 
of 
Teacher 
Educa*on 
for 
Sustainability, 
15 
(1), 
43-­‐53. 
Var3ainen, 
H., 
Liljeström, 
A., 
& 
Enkenberg, 
J. 
(2012). 
Design-­‐oriented 
pedagogy 
for 
technology-­‐enhanced 
learning 
to 
cross 
over 
the 
borders 
between 
formal 
and 
informal 
environments. 
Journal 
of 
Universal 
Computer 
Science, 
18(15), 
2097–2119. 
Var3ainen, 
H. 
(2014).Principles 
for 
Design-­‐Oriented 
Pedagogy 
for 
Learning 
from 
and 
with 
Museum 
Objects. 
Publica*ons 
of 
the 
University 
of 
Eastern 
Finland. 
Disserta*ons 
in 
Educa*on, 
Humani*es, 
and 
Theology., 
no 
60. 
University 
of 
Eastern 
Finland, 
2014.
kirjallisuutta 
Balsamo, 
A. 
(2010). 
Design. 
Interna4onal 
Journal 
of 
Learning 
and 
Media, 
1(4), 
1–10. 
Binkley, 
M., 
Erstad, 
O., 
Herman, 
J., 
Raizen, 
S., 
Ripley, 
M., 
& 
Rumble, 
M. 
(2011). 
Defining 
21st 
century 
skills. 
In 
P. 
Griffin, 
B. 
McGaw, 
& 
E. 
Care 
(Eds.), 
Assessment 
and 
teaching 
of 
21st 
century 
skills 
(pp. 
17–66). 
New 
York: 
Springer. 
Dillon, 
P., 
& 
Howe, 
T. 
(2003). 
Design 
as 
narra*ve: 
objects, 
stories 
and 
nego*ated 
meaning. 
Interna4onal 
Journal 
of 
Art 
and 
Design 
Educa4on, 
22(3), 
291-­‐298. 
Enkenberg, 
J. 
(2014). 
Aika 
muu6aa 
nykyinen 
toimintakul6uuri. 
Saatavilla: 
h6p://www.*edeseura.es/2014/01/aika-­‐muu6aa-­‐nykyinen-­‐ 
toimintakul6uuri.html 
Enkenberg, 
J. 
(2014). 
Oppimisen 
tulevaisuus. 
Saatavilla: 
h6p://design-­‐oriented.blogspot.fi/2014/01/oppimisen-­‐tulevaisuus.html 
Enkenberg, 
J. 
(2012). 
Design-­‐suuntautunut 
pedagogiikka 
-­‐ 
mistä 
se 
nousee 
ja 
mitä 
se 
on? 
Saatavilla: 
h6p://design-­‐oriented.blogspot.fi/ 
2012_06_01_archive.html 
Hakkarainen, 
K., 
Paavola, 
S., 
Kangas, 
K., 
& 
Seitamaa-­‐Hakkarainen, 
P. 
(2013). 
Socio-­‐cultural 
perspec*ves 
on 
collabora*ve 
learning: 
Towards 
collabora*ve 
knowledge 
crea*on. 
In 
C. 
Hmelo-­‐Silver, 
C. 
Chinn, 
C. 
Chan 
& 
A. 
O'Donnell 
(Eds.), 
Interna4onal 
handbook 
of 
collabora4ve 
learning 
(pp. 
57-­‐73). 
New 
York: 
Routledge. 
Jenkins, 
H., 
Clinton, 
C., 
Purushotma, 
R., 
Robison, 
A. 
J., 
& 
Weigel, 
M. 
(2008). 
Confron4ng 
the 
challenges 
of 
par4cipatory 
culture: 
Media 
educa4on 
for 
the 
21st 
century. 
Chicago, 
IL: 
John 
D. 
and 
Catherine 
T. 
MacArthur 
Founda*on. 
Retrieved 
Jan 
28, 
2014, 
from 
h6p://www.nwp.org/cs/public/print/ 
resource/2713 
Kumpulainen, 
K., 
& 
Lipponen, 
L. 
(2012). 
Crossing 
boundaries: 
Harnessing 
funds 
of 
knowledge 
in 
dialogic 
inquiry 
across 
formal 
and 
informal 
learning 
environments. 
In 
P. 
Jarvis, 
& 
M. 
Wa6s 
(Eds.), 
The 
Routledge 
Interna4onal 
Handbook 
of 
Learning 
(pp. 
112-­‐125). 
London 
: 
Routledge. 
Liljeström, 
A., 
Enkenberg, 
J., 
& 
Pöllänen, 
S. 
(2013). 
The 
case 
of 
design-­‐oriented 
pedagogy: 
What 
students’ 
digital 
video 
stories 
say 
about 
emerging 
learning 
ecosystems. 
Educa*on 
and 
Informa*on 
Technologies. 
doi:10.1007/s10639-­‐013 
9284-­‐6 
Paavola, 
S., 
Engeström, 
R. 
& 
Hakkarainen, 
K. 
(2012). 
Trialogical 
approach 
as 
a 
new 
form 
of 
media*on. 
In 
A. 
Morsh, 
A. 
Moen, 
& 
S. 
Paavola 
(Eds.) 
Collabora4ve 
knowledge 
crea4on: 
Prac4ces, 
tools, 
and 
concepts 
(pp. 
1-­‐14).Ro6erdam: 
Sense 
Publishers. 
Pöllänen, 
S., 
& 
Var*ainen, 
L. 
(2013). 
Forest-­‐themed 
learning 
games 
as 
a 
context 
for 
learning 
via 
collabora*ve 
designing 
of 
crays. 
Techne 
Series: 
Research 
in 
Sloyd 
Educa4on 
and 
CraS 
Science, 
20(3), 
33-­‐49. 
Scardamalia, 
M., 
Bransford, 
J., 
Kozma, 
R., 
& 
Quellmalz, 
E. 
(2011). 
New 
assessments 
and 
environments 
for 
knowledge 
building. 
In 
P. 
Griffin, 
B. 
McGaw, 
& 
E. 
Care 
(Eds.), 
Assessment 
and 
teaching 
of 
21st 
century 
skills 
(pp. 
231–300). 
New 
York, 
NY: 
Springer. 
Seitamaa-­‐Hakkarainen, 
P., 
Viilo, 
M., 
& 
Hakkarainen, 
K. 
(2010). 
Learning 
by 
collabora*ve 
design: 
Technology-­‐enhanced 
knowledge 
prac*ces. 
Interna4onal 
Journal 
of 
Technology 
and 
Design 
Educa4on, 
20(2), 
109–136. 
Thomas, 
D., 
& 
Brown, 
J. 
(2011). 
A 
new 
culture 
of 
learning: 
Cul*va*ng 
the 
imagina*on 
for 
a 
world 
of 
constant 
change. 
Lexington, 
KY: 
CreateSpace. 
Vygotsky, 
L. 
S. 
(1978). 
Thought 
and 
language. 
Cambridge, 
MA: 
MIT 
Press.
1 of 21

Recommended

OPEN polkuja uuteen OPSiin oppimisen laajenevissa ympäristöissä by
OPEN polkuja uuteen OPSiin oppimisen laajenevissa ympäristöissä OPEN polkuja uuteen OPSiin oppimisen laajenevissa ympäristöissä
OPEN polkuja uuteen OPSiin oppimisen laajenevissa ympäristöissä Henriikka Vartiainen
990 views38 slides
Case Forest-pedagogiikan tausta by
Case Forest-pedagogiikan taustaCase Forest-pedagogiikan tausta
Case Forest-pedagogiikan taustaJorma Enkenberg
902 views6 slides
Dop by
DopDop
DopJorma Enkenberg
2.6K views23 slides
Case Forest-pedagogiikka käytännössä by
Case Forest-pedagogiikka käytännössäCase Forest-pedagogiikka käytännössä
Case Forest-pedagogiikka käytännössäJorma Enkenberg
772 views30 slides
Design-suuntautuneen pedagogiikan taustaa, käytäntöä ja tutkimusta by
Design-suuntautuneen pedagogiikan taustaa, käytäntöä ja tutkimusta Design-suuntautuneen pedagogiikan taustaa, käytäntöä ja tutkimusta
Design-suuntautuneen pedagogiikan taustaa, käytäntöä ja tutkimusta Henriikka Vartiainen
1K views56 slides
Oppimisen tulevaisuus by
Oppimisen tulevaisuusOppimisen tulevaisuus
Oppimisen tulevaisuusJorma Enkenberg
10.6K views36 slides

More Related Content

What's hot

Oppimisprojekteja ja tutkimusta vuosien varrelta by
Oppimisprojekteja ja tutkimusta vuosien varreltaOppimisprojekteja ja tutkimusta vuosien varrelta
Oppimisprojekteja ja tutkimusta vuosien varreltaAnu Liljeström
2.6K views23 slides
Oppimisen tulevaisuus by
Oppimisen tulevaisuusOppimisen tulevaisuus
Oppimisen tulevaisuusJorma Enkenberg
758 views9 slides
SITRA Ratkaisu 100, näkökulmapuheenvuoro: Osaaminen ja koulutus by
SITRA Ratkaisu 100, näkökulmapuheenvuoro: Osaaminen ja koulutusSITRA Ratkaisu 100, näkökulmapuheenvuoro: Osaaminen ja koulutus
SITRA Ratkaisu 100, näkökulmapuheenvuoro: Osaaminen ja koulutusHenriikka Vartiainen
1.5K views14 slides
Enkenberg, J., Liljeström, A. & Vartiainen, H. (2015). Osallistavan oppimisen... by
Enkenberg, J., Liljeström, A. & Vartiainen, H. (2015). Osallistavan oppimisen...Enkenberg, J., Liljeström, A. & Vartiainen, H. (2015). Osallistavan oppimisen...
Enkenberg, J., Liljeström, A. & Vartiainen, H. (2015). Osallistavan oppimisen...Henriikka Vartiainen
3.7K views58 slides
Osallistava DOP-oppimiskulttuuri by
Osallistava DOP-oppimiskulttuuriOsallistava DOP-oppimiskulttuuri
Osallistava DOP-oppimiskulttuuriHenriikka Vartiainen
2.7K views18 slides
OPS2016: Design-suuntautunut pedagogiikka (DOP) laaja-alaisten taitojen oppim... by
OPS2016: Design-suuntautunut pedagogiikka (DOP) laaja-alaisten taitojen oppim...OPS2016: Design-suuntautunut pedagogiikka (DOP) laaja-alaisten taitojen oppim...
OPS2016: Design-suuntautunut pedagogiikka (DOP) laaja-alaisten taitojen oppim...Henriikka Vartiainen
5K views15 slides

What's hot(20)

Oppimisprojekteja ja tutkimusta vuosien varrelta by Anu Liljeström
Oppimisprojekteja ja tutkimusta vuosien varreltaOppimisprojekteja ja tutkimusta vuosien varrelta
Oppimisprojekteja ja tutkimusta vuosien varrelta
Anu Liljeström2.6K views
SITRA Ratkaisu 100, näkökulmapuheenvuoro: Osaaminen ja koulutus by Henriikka Vartiainen
SITRA Ratkaisu 100, näkökulmapuheenvuoro: Osaaminen ja koulutusSITRA Ratkaisu 100, näkökulmapuheenvuoro: Osaaminen ja koulutus
SITRA Ratkaisu 100, näkökulmapuheenvuoro: Osaaminen ja koulutus
Enkenberg, J., Liljeström, A. & Vartiainen, H. (2015). Osallistavan oppimisen... by Henriikka Vartiainen
Enkenberg, J., Liljeström, A. & Vartiainen, H. (2015). Osallistavan oppimisen...Enkenberg, J., Liljeström, A. & Vartiainen, H. (2015). Osallistavan oppimisen...
Enkenberg, J., Liljeström, A. & Vartiainen, H. (2015). Osallistavan oppimisen...
OPS2016: Design-suuntautunut pedagogiikka (DOP) laaja-alaisten taitojen oppim... by Henriikka Vartiainen
OPS2016: Design-suuntautunut pedagogiikka (DOP) laaja-alaisten taitojen oppim...OPS2016: Design-suuntautunut pedagogiikka (DOP) laaja-alaisten taitojen oppim...
OPS2016: Design-suuntautunut pedagogiikka (DOP) laaja-alaisten taitojen oppim...
DOP OPEN polkuja by Openmetsa
DOP OPEN polkujaDOP OPEN polkuja
DOP OPEN polkuja
Openmetsa2.7K views
Itk ylakoulu sulkava 8lk by Openmetsa
Itk ylakoulu sulkava 8lkItk ylakoulu sulkava 8lk
Itk ylakoulu sulkava 8lk
Openmetsa1.8K views
DOP! 21. vuosisadan osaamisen ja oppimisen edistäjänä by Henriikka Vartiainen
DOP! 21. vuosisadan osaamisen ja oppimisen edistäjänäDOP! 21. vuosisadan osaamisen ja oppimisen edistäjänä
DOP! 21. vuosisadan osaamisen ja oppimisen edistäjänä
Design-suuntautunut pedagogiikka koulun toimintakulttuurin kehittäjänä. DOP-o... by Henriikka Vartiainen
Design-suuntautunut pedagogiikka koulun toimintakulttuurin kehittäjänä. DOP-o...Design-suuntautunut pedagogiikka koulun toimintakulttuurin kehittäjänä. DOP-o...
Design-suuntautunut pedagogiikka koulun toimintakulttuurin kehittäjänä. DOP-o...
Enkenberg, J., Liljeström, A. & Vartiainen, H. (2015). Osallistavan oppimisen... by Anu Liljeström
Enkenberg, J., Liljeström, A. & Vartiainen, H. (2015). Osallistavan oppimisen...Enkenberg, J., Liljeström, A. & Vartiainen, H. (2015). Osallistavan oppimisen...
Enkenberg, J., Liljeström, A. & Vartiainen, H. (2015). Osallistavan oppimisen...
Anu Liljeström3.8K views
Osallistava oppiminen ja opetuksen toimintakulttuuri by Henriikka Vartiainen
Osallistava oppiminen ja opetuksen toimintakulttuuriOsallistava oppiminen ja opetuksen toimintakulttuuri
Osallistava oppiminen ja opetuksen toimintakulttuuri
Liikkuva koulu osana monialaisia oppimiskokonaisuuksia – oppilaat kehittämis... by Henriikka Vartiainen
Liikkuva koulu osana monialaisia oppimiskokonaisuuksia – oppilaat kehittämis...Liikkuva koulu osana monialaisia oppimiskokonaisuuksia – oppilaat kehittämis...
Liikkuva koulu osana monialaisia oppimiskokonaisuuksia – oppilaat kehittämis...

Viewers also liked

Monialaiset DOP! oppimiskokonaisuudet, uudet oppimisympäristöt ja koulun uusi... by
Monialaiset DOP! oppimiskokonaisuudet, uudet oppimisympäristöt ja koulun uusi...Monialaiset DOP! oppimiskokonaisuudet, uudet oppimisympäristöt ja koulun uusi...
Monialaiset DOP! oppimiskokonaisuudet, uudet oppimisympäristöt ja koulun uusi...Henriikka Vartiainen
2.3K views60 slides
DOP! OPPIMISPOLKU by
DOP! OPPIMISPOLKUDOP! OPPIMISPOLKU
DOP! OPPIMISPOLKUHenriikka Vartiainen
7.3K views2 slides
Osallistava oppimispolku by
Osallistava oppimispolkuOsallistava oppimispolku
Osallistava oppimispolkuHenriikka Vartiainen
1.5K views50 slides
Osallistava oppimispolku by
Osallistava oppimispolkuOsallistava oppimispolku
Osallistava oppimispolkuHenriikka Vartiainen
1.4K views53 slides
DESIGN-SUUNTAUTUNUT PEDAGOGIIKKA by
DESIGN-SUUNTAUTUNUT PEDAGOGIIKKA DESIGN-SUUNTAUTUNUT PEDAGOGIIKKA
DESIGN-SUUNTAUTUNUT PEDAGOGIIKKA Henriikka Vartiainen
4.2K views122 slides
Kokemuksia artikkeliväitöksen yhteenvedon tekemisestä ja artikkelien kirjoitt... by
Kokemuksia artikkeliväitöksen yhteenvedon tekemisestä ja artikkelien kirjoitt...Kokemuksia artikkeliväitöksen yhteenvedon tekemisestä ja artikkelien kirjoitt...
Kokemuksia artikkeliväitöksen yhteenvedon tekemisestä ja artikkelien kirjoitt...Henriikka Vartiainen
2.1K views33 slides

Viewers also liked(6)

Similar to Design-suuntautunut pedagogiikka 2.1

Miten tieto- ja viestintäteknologiaa sovellettiin opetus- ja oppimisprosessei... by
Miten tieto- ja viestintäteknologiaa sovellettiin opetus- ja oppimisprosessei...Miten tieto- ja viestintäteknologiaa sovellettiin opetus- ja oppimisprosessei...
Miten tieto- ja viestintäteknologiaa sovellettiin opetus- ja oppimisprosessei...Henriikka Vartiainen
648 views18 slides
Lectio precursoria: Osallistava DOP-oppiminen by
Lectio precursoria: Osallistava DOP-oppiminenLectio precursoria: Osallistava DOP-oppiminen
Lectio precursoria: Osallistava DOP-oppiminenHenriikka Vartiainen
354 views6 slides
DOP-luento SNOR 8.1.2015 by
DOP-luento SNOR 8.1.2015DOP-luento SNOR 8.1.2015
DOP-luento SNOR 8.1.2015Henriikka Vartiainen
862 views37 slides
PLE: Personal Learning Environment - Teemu Valtonen by
PLE: Personal Learning Environment - Teemu ValtonenPLE: Personal Learning Environment - Teemu Valtonen
PLE: Personal Learning Environment - Teemu ValtonenOtavan Opisto
785 views27 slides
Informaali Formaali 2009 by
Informaali Formaali 2009Informaali Formaali 2009
Informaali Formaali 2009Pirkko Hyvönen
642 views52 slides
Opettaja Sosiaalisen Median Hyodyntajana Orientaatio by
Opettaja Sosiaalisen Median Hyodyntajana  OrientaatioOpettaja Sosiaalisen Median Hyodyntajana  Orientaatio
Opettaja Sosiaalisen Median Hyodyntajana OrientaatioJukka Holmala
247 views12 slides

Similar to Design-suuntautunut pedagogiikka 2.1(20)

Miten tieto- ja viestintäteknologiaa sovellettiin opetus- ja oppimisprosessei... by Henriikka Vartiainen
Miten tieto- ja viestintäteknologiaa sovellettiin opetus- ja oppimisprosessei...Miten tieto- ja viestintäteknologiaa sovellettiin opetus- ja oppimisprosessei...
Miten tieto- ja viestintäteknologiaa sovellettiin opetus- ja oppimisprosessei...
PLE: Personal Learning Environment - Teemu Valtonen by Otavan Opisto
PLE: Personal Learning Environment - Teemu ValtonenPLE: Personal Learning Environment - Teemu Valtonen
PLE: Personal Learning Environment - Teemu Valtonen
Otavan Opisto785 views
Opettaja Sosiaalisen Median Hyodyntajana Orientaatio by Jukka Holmala
Opettaja Sosiaalisen Median Hyodyntajana  OrientaatioOpettaja Sosiaalisen Median Hyodyntajana  Orientaatio
Opettaja Sosiaalisen Median Hyodyntajana Orientaatio
Jukka Holmala247 views
Opettaja Sosiaalisen Median Hyodyntajana Orientaatio by guest37c9fc
Opettaja Sosiaalisen Median Hyodyntajana  OrientaatioOpettaja Sosiaalisen Median Hyodyntajana  Orientaatio
Opettaja Sosiaalisen Median Hyodyntajana Orientaatio
guest37c9fc124 views
Design-tutkimus (DBR) ja Design-suuntautunut pedagogiikka (DOP) by Henriikka Vartiainen
Design-tutkimus (DBR) ja Design-suuntautunut pedagogiikka (DOP) Design-tutkimus (DBR) ja Design-suuntautunut pedagogiikka (DOP)
Design-tutkimus (DBR) ja Design-suuntautunut pedagogiikka (DOP)
Metsä ja museo osallistavana oppimisympäristönä hankkeen esittely by Henriikka Vartiainen
Metsä ja museo osallistavana oppimisympäristönä hankkeen esittelyMetsä ja museo osallistavana oppimisympäristönä hankkeen esittely
Metsä ja museo osallistavana oppimisympäristönä hankkeen esittely
Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet by Harto Pönkä
Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeetVerkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet
Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet
Harto Pönkä3.9K views
Osallisuus ja monialaiset oppimiskokonaisuudet - La participation et l'activi... by Aki Luostarinen
Osallisuus ja monialaiset oppimiskokonaisuudet - La participation et l'activi...Osallisuus ja monialaiset oppimiskokonaisuudet - La participation et l'activi...
Osallisuus ja monialaiset oppimiskokonaisuudet - La participation et l'activi...
Aki Luostarinen454 views
Perusopetuksen uudistuksen mahdollisuudet by MTK ry
Perusopetuksen uudistuksen mahdollisuudetPerusopetuksen uudistuksen mahdollisuudet
Perusopetuksen uudistuksen mahdollisuudet
MTK ry823 views
Rellun veso 11.8.2009 #ITKretroesitys by Matleena Laakso
Rellun veso 11.8.2009 #ITKretroesitys Rellun veso 11.8.2009 #ITKretroesitys
Rellun veso 11.8.2009 #ITKretroesitys
Matleena Laakso75 views
Opiskelu-/Oppimis-/Toimintaympäristö by Harto Pönkä
Opiskelu-/Oppimis-/ToimintaympäristöOpiskelu-/Oppimis-/Toimintaympäristö
Opiskelu-/Oppimis-/Toimintaympäristö
Harto Pönkä901 views
Opetuksen ja oppimisympäristöjen suunnittelu ja arviointi by Jorma Enkenberg
Opetuksen ja oppimisympäristöjen suunnittelu ja arviointiOpetuksen ja oppimisympäristöjen suunnittelu ja arviointi
Opetuksen ja oppimisympäristöjen suunnittelu ja arviointi
Jorma Enkenberg3.1K views
Sosiaalinen media haastaa avoimuuteen ja yhteistyöhön by Harto Pönkä
Sosiaalinen media haastaa avoimuuteen ja yhteistyöhönSosiaalinen media haastaa avoimuuteen ja yhteistyöhön
Sosiaalinen media haastaa avoimuuteen ja yhteistyöhön
Harto Pönkä1.2K views

More from Henriikka Vartiainen

Generative AI and Transformation of Educational Practices by
Generative AI and Transformation of Educational PracticesGenerative AI and Transformation of Educational Practices
Generative AI and Transformation of Educational PracticesHenriikka Vartiainen
25 views45 slides
K-12 Computing Education for the AI Era: From Data Literacy to Data Agency by
K-12 Computing Education for the AI Era: From Data Literacy to Data AgencyK-12 Computing Education for the AI Era: From Data Literacy to Data Agency
K-12 Computing Education for the AI Era: From Data Literacy to Data AgencyHenriikka Vartiainen
477 views55 slides
Mopsipuolueen vaalikampanja by
 Mopsipuolueen vaalikampanja Mopsipuolueen vaalikampanja
Mopsipuolueen vaalikampanjaHenriikka Vartiainen
18 views8 slides
Generation AI, Joensuun kick-off by
Generation AI, Joensuun kick-off Generation AI, Joensuun kick-off
Generation AI, Joensuun kick-off Henriikka Vartiainen
348 views82 slides
Generatiivinen tekoäly opetuksessa by
Generatiivinen tekoäly opetuksessaGeneratiivinen tekoäly opetuksessa
Generatiivinen tekoäly opetuksessaHenriikka Vartiainen
391 views28 slides
Tekoäly- mahdollisuuksia, haasteita ja eettisiä kysymyksiä by
Tekoäly- mahdollisuuksia, haasteita ja eettisiä kysymyksiäTekoäly- mahdollisuuksia, haasteita ja eettisiä kysymyksiä
Tekoäly- mahdollisuuksia, haasteita ja eettisiä kysymyksiäHenriikka Vartiainen
104 views65 slides

More from Henriikka Vartiainen(17)

Generative AI and Transformation of Educational Practices by Henriikka Vartiainen
Generative AI and Transformation of Educational PracticesGenerative AI and Transformation of Educational Practices
Generative AI and Transformation of Educational Practices
K-12 Computing Education for the AI Era: From Data Literacy to Data Agency by Henriikka Vartiainen
K-12 Computing Education for the AI Era: From Data Literacy to Data AgencyK-12 Computing Education for the AI Era: From Data Literacy to Data Agency
K-12 Computing Education for the AI Era: From Data Literacy to Data Agency
Tekoäly- mahdollisuuksia, haasteita ja eettisiä kysymyksiä by Henriikka Vartiainen
Tekoäly- mahdollisuuksia, haasteita ja eettisiä kysymyksiäTekoäly- mahdollisuuksia, haasteita ja eettisiä kysymyksiä
Tekoäly- mahdollisuuksia, haasteita ja eettisiä kysymyksiä
Experiences of building expertise during dissertation by Henriikka Vartiainen
Experiences of building expertise during dissertationExperiences of building expertise during dissertation
Experiences of building expertise during dissertation
Design- suuntautunut pedagogiikka toimintakulttuurin kehittäjänä by Henriikka Vartiainen
Design- suuntautunut pedagogiikka toimintakulttuurin kehittäjänäDesign- suuntautunut pedagogiikka toimintakulttuurin kehittäjänä
Design- suuntautunut pedagogiikka toimintakulttuurin kehittäjänä
Computational thinking and making in the age of machine learning by Henriikka Vartiainen
Computational thinking and making in the age of machine learningComputational thinking and making in the age of machine learning
Computational thinking and making in the age of machine learning
Insights for the development of 21st Century skills by Henriikka Vartiainen
Insights for the development of 21st Century skillsInsights for the development of 21st Century skills
Insights for the development of 21st Century skills
Design-suuntautunut pedagogiikka varhaiskasvatuksessa by Henriikka Vartiainen
Design-suuntautunut pedagogiikka varhaiskasvatuksessaDesign-suuntautunut pedagogiikka varhaiskasvatuksessa
Design-suuntautunut pedagogiikka varhaiskasvatuksessa
Design-suuntautunut pedagogiikka varhaiskasvatuksessa by Henriikka Vartiainen
Design-suuntautunut pedagogiikka varhaiskasvatuksessaDesign-suuntautunut pedagogiikka varhaiskasvatuksessa
Design-suuntautunut pedagogiikka varhaiskasvatuksessa
Connected Learning in Kindergarten: An illustrative case by Henriikka Vartiainen
Connected Learning in Kindergarten: An illustrative caseConnected Learning in Kindergarten: An illustrative case
Connected Learning in Kindergarten: An illustrative case
DOP! 21. vuosisadan osaamisen ja oppimisen edistäjänä by Henriikka Vartiainen
DOP! 21. vuosisadan osaamisen ja oppimisen edistäjänäDOP! 21. vuosisadan osaamisen ja oppimisen edistäjänä
DOP! 21. vuosisadan osaamisen ja oppimisen edistäjänä

Design-suuntautunut pedagogiikka 2.1

 • 1. DOP! DESIGN-SUUNTAUTUNUT PEDAGOGIIKKA 2.1 JORMA ENKENBERG, ANU LILJESTRÖM, SINIKKA PÖLLÄNEN, PETTERI VANNINEN & HENRIIKKA VARTIAINEN
 • 2. 1. JOHDANTO Tausta Tavoite Oppimisen viitekehys 2.DOP-OPPIMISEN SUUNNITTELU Lähtökoh*a Oppimis(en eko)systeemi Oppimisen konteks* Oppimisen suunni6eluperiaa6eet Opetusmalli 3. DOP-OPPIMISEN TOTEUTUS 4. DOP-OPPIMISEN JAKAMINEN DOP! #dopnet DOP-­‐verkosto Ilmiön ar*kuloin* Työskentelyssäännöistä sopiminen Konteks*n suunni6elu Aineiston koon* Ratkaisun rakentaminen ja jakaminen
 • 3. 1. JOHDANTO TAUSTA Yhteiskunnan muutos on ase6anut haasteen kehi6ää oppijoissamme sellaisia *etoja ja taitoja, joita nykyajan sekä tulevaisuuden yhteiskunta heiltä odo6aa. Näissä ns. 21.vuosadan taidoissa paino6uvat erityises* kriiKnen aja6elu, ongelmanratkaisu, kyky tehdä yhteistyötä sekä taito hyödyntää *eto-­‐ ja vies*ntätekniikkaa. Lapsiamme ja nuoriamme tulisi tukea kasvamaan luoviksi, verkostuneiksi ja yhteisölliseen ongelmanratkaisuun kykeneviksi kansalaisiksi, jotka kontribuoivat yhteiseen hyvään. Samankaltaiset näkökulmat näy6äisivät nousevan esiin myös valmisteilla olevassa uudessa perusopetuksen opetussuunnitelmassa. ! Viime aikoina on myös enenevässä määrin ryhdy6y tuomaan esille sitä, e6ä oppimista tapahtuu todella luokkahuoneen seinien ulkopuolellakin. Oppiminen ei rajoitu pelkästään formaalia kouluoppimista varten suunniteltuihin yhteyksiin vaan sitä tapahtuu kaikkialla ja koko elämän ajan. Yksi tämän ajan keskeisimmistä haasteista näy6äisi lii6yvän siihen, miten erilaisia koulujen ulkopuolisia ympäristöjä-­‐ ja yhteisöjä voidaan hyödyntää formaalissa oppimisessa nykyistä laajemmin sekä tavalla, joka tukee tämän vuosituhannen oppimisen ja osaamisen edistämisen tavoi6eita. ! TAVOITE Design-suuntautunut pedagogiikka (DOP) pyrkii edistämään oppijoissa niitä osaamisia, jotka rakentavat tulevaisuuden yhteiskunnassa kansalaiselta ja työntekijältä vaadittavia taitoja. OPPIMISEN VIITEKEHYS Design-­‐suuntautuneen pedagogiikan kulmakivet muodostuvat osallistuvasta oppimisesta (käsitys elinvoimaisesta oppimisesta), yhteiskehi6elystä (opetusmalli) sekä erilaisten teknologioiden käy6ämisestä sekä sosiaalisina e6ä henkilökohtaisina työvälineinä (oppimista medioivat välineet). Yhteiskehi6elevä oppimistoiminta on luonteeltaan itseorganioituvaa, dynaamista sekä emergoituvaa.
 • 4. Itseoppiminen Osallistuminen yhteisön toimintaan OSALLISTAVA OPPIMINEN (KÄSITYS ELINVOIMAISESTA OPPIMISESTA) DOP Sosiaalinen media Oppijat tutkijoina VÄLINEET YHTEISKEHITTELY (OPPIMISTA MEDIOIVAT TEKNOLOGIAT) (OPETUSMALLI) Omat välineet Oppijat suunnittelijoina OPPIMISEN VIITEKEHYS
 • 5. 2. DOP-OPPIMISEN SUUNNITTELU LÄHTÖKOHTIA Sosiokul6uurisen näkökulman mukaan ihmisen oppiminen tapahtuu yhteisöihin ja niiden käytänteisiin osallistumisen väli6ämänä. Toisten tuella monet *edot ja taidot, joita yksin on vaikea tai jopa mahdotonta oppia, voivat muu6ua saavute6aviksi. Ihmisen toiminta on myös suhteessa käyte6ävissä oleviin välineisiin, jotka mahdollistavat älyllisten ja fyysisten rajoi6eiden keventämisen sekä yli6ämisen. ! DOP-­‐pedagogiikassa oppimista lähestytään systeemisenä prosessina, jonka rakenneosina ovat oppimisen kohde, toimijat sekä työvälineet. Esimerkkeinä systeemeistä voidaan pitää ko*a, koulua, työpaikkaa tai vaikkapa harrastusyhteisöä. Systeemejä voidaan tarkastella sen pohjalta, mihin tavoi6eeseen ne organisaa*ona pyrkivät, mihin ne kohdistavat toimintojaan, mitä välineitä ne tarjoavat toiminnan tueksi ja ketkä niissä ovat keskeisiä toimijoita. !S uurin osa siitä mitä lapsi oppii ei niinkään ole seurausta opetuksesta tai ohjeista vaan jatkuvasta osallistumisesta arjessa. Oppiminen on paljol* riippuvainen myös siitä, mikä lapsia itseään kiinnostaa, minkälaisia oppimistavoi6eita he itselleen ase6avat sekä siitä, mitä resursseja heillä on käyte6ävissään tavoi6eiden saavu6amiseksi. !!! Olemassa olevaan kulttuuriin sosiaalistumisen sijaan nykyaikaa luonnehtivat nopeasti muuttuva yhteiskunta ja ennakoimaton tulevaisuus. Sekä paikalliset että suuret globaalit ongelmat haastavat jatkuvaan kulttuuristen käytänteiden uusintamiseen sekä rajojen ylittämiseen erilaisen osaamisen ja asiantuntijuuden hyödyntämiseksi. !
 • 6. DOP-OPPIMIS(EN EKO)SYSTEEMI Ilmiö kontekstissaan Yhteisölliset resurssit Työvälineresurssit Informaatioresurssit Oppimistehtävä Kouluyhteisö Perheet Asiantuntijat Harrastajat Ajattelun välineet Tekemisen välineet Vuorovaikutuksen välineet DOP pyrkii sijoittamaan oppimisen laajentuvaan ja muuntuvaan oppimissysteemiin, joka kannustaa kannustaa oppilaita, opettajia ja asiantuntijoita uutta luovaan toimintaan. Digitaalinen media Painettu media Todelliset kohteet
 • 7. OPPIMISTEHTÄVÄ Yhteiskehi6elyä organisoiva oppimistehtävä on luonteeltaan avoin ja kannustaa uu6a luovaan toimintaan. Oppimistehtävälle on tällöin ominaista, e6ä siihen ei ole olemassa yhtä ainoaa vastausta tai lopullista ratkaisua. Oppimistehtävän tulee olla myös olla eeKses* kestävä, nousta todellisen maailman ilmiöstä ja mahdollistaa erilaisten tulkintojen tekemisen. YHTEISÖLLISET RESURSSIT Tavoi6eena on sijoi6aa yksi6äinen oppija sellaiseen laajentuvaan oppimisen yhteisöön, joka tehokkaas* kommunikoi ilmiöön kytkeytyviä taitoja ja *etoja. Kouluyhteisössä työskentely tapahtuu tyypillises* pienryhmissä, joiden jäsenet omaavat erilaisia osaamisia ja taitoja. Ope6ajan ja vastaavas* muiden aikuisten roolina on oppimisen tukeminen ja ak*ivinen toiminta yhteisön jäsenenä. Yhteiskehi6elyn aikana konsultoidaan sekä tehdään yhteistyötä koulun ulkopuolisten asiantun*joiden kanssa ja jaetaan prosessia ja/tai sen tuotoksia laajannetulle (verkko)yhteisölle. INFORMAATIORESURSSIT DOP-­‐oppiminen suuntautuu erityises* vali6ua ilmiötä edustaviin todellisen maailman kohteisiin luonto-­‐ ja kul6uuriympäristöissä (esim. luontokohteet metsässä, artefak*t museossa). Yhteiskehi6elyä tuetaan hyödyntämällä, organisoimalla ja itse tuo6amalla monimediaisia informaa*oresursseja (esim. teks*t, kuvat, videot). Tässä prosessissa olemassa pelkkä olevan *edon omaksuminen tai sen kriiKnen arvioin* eivät yksin riitä, sillä toiminta sisältää pyrkimyksen saada *eto toimimaan jonkin uuden luomisessa. TYÖVÄLINEET Yhteiskehi6elyn keskeisenä lähtökohtana on tarjota sekä hyödyntää erilaisia välineitä ja teknologioita tekemisen, aja6elun sekä vuorovaikutuksen tukemiseen. Erilaiset välineet sekä *eto-­‐ ja vies*ntäteknologian käy6ömahdollisuudet *edon etsimisessä,työstämisessä, tuo6amisessa, arvioinnissa ja väli6ämisessä rakentuvat osaksi oppimissysteemiä yhteiskehi6elyn kohteen sekä oppijoiden omien valintojen väli6äminä. ILMIÖ DOP pyrkii avaamaan mahdollisuuksia tarkastella maailman monimutkaisia ilmiöitä systeemises* niihin lii6yvien erilaisten intressien, näkökulmien ja kohteiden väli6ämänä. Tällöin oppiminen sijoi6uuu aina johonkin laajempaan konteks*in sekä asiayhteyteen. Ilmiöitä tarkastellaan erilaisten näkökulmien suunnasta ja niitä paikallises* edustavien kohteiden väli6ämänä. Design-suuntautuneessa pedagogiikassa oppijat itse aktiivisesti suunnittelevat, miten he liittyvät erilaisia ympäristöjä, ihmisiä ja informaatioresursseja yhdistäviin verkostoihin oman mielenkiinnon sekä omien tutkimuskysymystensä suunnasta. Se korostaa sen kontekstin suunnittelua, johon oppiminen sijoittuu. Konteksti muodostaa laajentuvan ja muuntuvan oppimisen ekosysteemin.
 • 8. DOPOPPIMISEN KONTEKSTI KOULUYHTEISÖ (oppijat, ope6ajat, muu henkilökunta) YHTEISKEHITTELY ASIANTUNTIJOIDEN KANSSA (esim. tutkijat, museo-­‐oppaat) YHTEISÖÖN LIITTYMINEN (esim. Openmetsä) AVOIMET HAASTEET SEKÄ SITÄ TARKENTAVAT TUTKIMUSKYSYMYKSET (oppijoiden oman mielenkiinnon suunnassa) TODELLISEN MAAILMAN KOHTEIDEN TUTKIMINEN (esim. ilmiötä väli6ävä museoartefak*, luontokohde) JAETUT OPPIMISEN RESURSSIT (esim. ilmiöön tai sitä edustavaan kohteeseen lii6yvä tutkimusdata, oppijoiden tuo6amat digitarinat) VÄLINEET IDEOIDEN, KIINNOSTUKSEN SEKÄ OSAAMISEN VÄLITTÄMISEEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELUUN (esim. tutkimussuunnitelmat, luonnokset jne.) AINEISTON KERUUN, ORGANISOINNIN JA TYÖSTÄMISEN VÄLINEET (esim. asiantun*jan toimintaa väli6ävät mi6avälineet, oppijoiden omat älypuhelimet) VUOROVAIKUTUKSEN VÄLINEET (esim. kommunikoin*in, julkaisemiseen, jakamiseen) VÄLINEET KOHTEET TOIMIJAT PÄIVÄKOTI/KOULU/ YLIOPISTO LUONTO-JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ TEKNOLOGIA-YMPÄRISTÖ
 • 9. ! ONTOLOGINEN PRINSIIPPI Toiminta kohdistuu kysymyksessä olevaa ilmiötä edustaviin käsi6eellisiin objekteihin tai artefakteihin ja toiminnassa hyödynnetään fysikaalisia ja ! kogni*ivisia työvälineitä. OPETUKSELLINEN PRINSIIPPI Tietämään tulemista ja oppimista edistetään ja tuetaan ! yhteisöllisellä työskentelyllä ja suunni6elulla. EPISTEMOLOGINEN PRINSIIPPI Oppimisprosessi ankkuroidaan oppijoiden ideoihin, aja6elutapoihin, käsityksiin ja ! tulkintoihin kysymyksessä olevasta ilmiöstä. OPPIMISEN PRINSIIPPI Oppimiseen sitou6aminen tapahtuu kokonaisten tehtävien ja ns. ohjaavien kysymysten (driven ques! *ons) avulla. TEKNOLOGINEN PRINSIIPPI Informaa*on kokoamisessa tutki6avana olevasta ilmiöstä sekä sen jakamisessa hyödynnetään oppijoiden ! omia välineitä ja teknologioita. TOIMIJUUDEN PRINSIIPPI Ope6ajan ja muiden aikuisten/asiantun*joiden tehtävänä on tarjota resursseja työskentelyyn sekä ohjata ja tukea sitä. !!! Design-suuntautuneessa pedagogiikassa oppimistoimintojen suunnittelua ohjaavat seuraavat suunnittelu-periaatteet:
 • 10. DOP 1. ORIENTATION 1. ILMIÖN/HAASTEEN ACTIVITIES !! ARTIKULOINTI !!! • Discussion about things that interest in a forest • Discussion about research perspectives • Studying the research narratives and story analysis • Selection and anchoring of open challenge 4. GENERALIZATION 2. INQUIRY PLAN 3. INQUIRY • Research perspective • Forming ideas and selection of research theme Forming ideas and selection of inquiry object • Selection of inquiry tools • Agreement on forms of work • Arrival at Punkaharju • Gathering of inquiry tools • Carrying out the inquiry • Discussion about inquiry • Departure from Punkaharju • Processing of data and interpreting of findings • Reporting on the learning project • Evaluation of meaning of project PUNKAHARJU 3. AINEISTON KERUU 4. RATKAISUN RAKENTAMINEN JA JAKAMINEN • Keskustelu haasteesta tai ilmiöstä • Oppimista ohjaavan tehtävän artikulointi ja kiinnittäminen • Ekosysteemien jakaminen • Työskentelysääntöjen laatiminen • Oppimiskohteiden valinta • Resurssien kartoittaminen (informaatioresurssit, työvälineet, yhteisölliset resurssit) • Tutkimus-/toimintasuunnitelman laatiminen • Työskentely laajennetussa oppijayhteisössä • Tutkimusten suorittaminen • Aineiston keruu (esim. video, audio, kuvat, havainnoinnit, haastattelut jne.) • Kootun aineiston järjestäminen, yhdistäminen ja analysointi • Digitaalisen artefaktin tuottaminen ja julkaiseminen KOULU LAAJENNETTU OPPIMISYHTEISÖ- ! JA YMPÄRISTÖ 2. KONTEKSTIN SUUNNITTELU ! OPETUSMALLI http://www.openmetsa.fi/dopvideo
 • 11. 3. DOP-OPPIMISEN TOTEUTUS Design-suuntautunut pedagogiikka korostaa yhteisöllistä projektioppimista, missä opettajat ja oppijat yhdessä rajoja ylittämällä, asiantuntijoita ja tietoresursseja hyödyntämällä suunnittelevat ja rakentavat vastauksia avoimiin haasteisiin omaa ja laajevan oppijayhteisön osaamista, työvälineitä sekä teknologiaa hyödyntäen. DOP-oppimisprojekti jakautuu neljään keskeiseen vaiheeseen, jotka sijoittuvat osin kouluun ja osin luonto- ja kulttuuriympäristöön sekä verkkoyhteisöön. !! 1. ILMIÖN/HAASTEEN ARTIKULOINTI ! ! KESKUSTELU HAASTEESTA/ILMIÖSTÄ Tyypillises* prosessi aloitetaan koulussa, jossa oppijat yhdessä ope6ajien kanssa valmistelevat projek*a kiinni6ämällä koko luokan yhteisen ilmiön tai kehi6ämiskohteen (esim. Talvikalastus, metsä, historiallinen rakennus [esim. Olavinlinna], hyvinvoin*, merkkihenkilö [esim. Joel Lehtonen], ajankohtainen ongelma [esim. työ6ömyys], oppimispelin suunni6elu). Dop-­‐oppimisessa ope6aja ei anna valmiita tehtäviä, tai enintään hän esi6ää hyvin yleisen kysymyksen, jota oppijat itse rajaavat, tarkentavat sekä muotoilevat oman mielenkiinnon suunnasta. Keskustelun tueksi ope6aja voi myös tarjota tai pyytää etukäteen oppijoita keräämään ilmiöön lii6yviä valokuvia, ajankohtaisia leh*ju6uja ja digitaalisia tai paine6uja aineistoja, joista ! väli6yy erilaisia näkökulmia ilmiöön. OPPIMISTA OHJAAVAN TEHTÄVÄN ARTIKULOINTI JA KIINNITTÄMINEN Oppimisprojek*in orientoiva keskustelu voidaan käydä koko luokan kanssa tai pienryhmissä, ja sen tukena voidaan hyödyntää luovia tekniikoita (esim. aivoriihi, de Bonon kuusi ha6ua jne.). ! OLEMASSA OLEVIEN EKOSYSTEEMIEN JAKAMINEN Projek*n käynnistymisestä läh*en on tärkeää kannustaa oppijoita poh*maan ja tuomaan näkyviin sitä, millaisia oppimisen resursseja oppijoilla itsellään on mahdollisuus tuoda osaksi ilmiön tutkimista ja yhteiskehi6elyä. Tällöin oppimisen ekosysteemi voi jo he* projek*n ensimetreiltä lähteä laajentumaan oppijoiden itsensä siihen kiinni6ämiin asiantun*joihin (esim. oppilaan vanhemmat, omat harrasteyhteisöt), välineisiin (esim. oppilaan oma älypuhelin) sekä informaa*oresursseihin (esim. oppilaalle tu6u luontokohde). Ekosysteemien jakaminen voi myös tukea pienryhmien muodostamista. Tavoi6eena on, e6ä jokaisella pienryhmän jäsenillä on erilaisia *etoja ja taitoja. ! TYÖSKENTELYSÄÄNTÖJEN LAATIMINEN Onnistuneen yhteiskehi6elyn näkökulmasta on myös tärkeää laa*a työskentelysäännöt tulevalle DOP-­‐oppimisprojek*lle.
 • 12. O n n i s t u n e e l l e t y ö s k e n t e l y l l e t i i m i s s ä o n o m i n a i s t a k a k s i a s i a a : t e h t ä v ä t u l e e r at k a i s t u k s i j a t i i m i n j ä s e n e t ovat t y y t y v ä i s i ä t y ö s k e n t e l y t a p a a n , j o l l a r at k a i s u t u o t e t a a n . T y ö s k e n t e l y s s ä a u t t a a u s e i m m i t e n s e , e t t ä t y ö s k e n t e l y y n l i i t t y v i s t ä s ä ä n n ö i s t ä s ov i t a a n h e t i a l u s s a .
 • 13. !!! ! ! ITSE TYÖSKENTELYYN LIITTYVÄT SOPIMUKSET: Miten työtä jaetaan työryhmän sisällä? Kuka ase6aa deadlinet? Mitä tehdään, jos joku lipeää sovituista aikatauluista? Mitä tehdään, jos jäsenillä on erilaisia käsityksiä lopputuloksen laadusta? Mitä ! tehdään, jos jäsenillä on erilaisia tapoja työskennnellä? TYÖRYHMÄN VASTUUHENKILÖÖN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Toimiiko joku työryhmän vastuuhenkilönä? Miten ao. henkilö valitaan? Kierrätetäänkö vastuuta (toivo6avaa)? Mitkä ovat ! vastuuhenkilön vastuut? VIESTINTÄÄN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Milloin vies*tään, mitä vies*tään ja millä välineellä sitä toteutetaan (esim. kasvokkain, sähköpos! *, FB, twi6er)? TAPAAMISIIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Mikä on itsekunkin jäsenen aikataulu? Vastaako joku jäsenistä tapaamisien organisoinnista? Missä ja milloin tapaamiset toteutetaan? Mitä tehdään, jos joku myöhästyy? Mitä tehdään, jos joku ei tule paikalle? ! MUITA SOPIMUKSIA Voivatko jäsenet nauKa kahvia tai syödä kokoontumisien aikana? Mitä tapahtuu, jos joku dominoi keskustelua? Mitä tehdään, jos joku ei ole tyytyväinen työryhmän työskentelyyn? Miten ris*riidat selvitetään? !!!!! Työryhmätyöskentely onnistuu todennäköisimmin, jos työryhmän jäsenet oppivat tuntemaan toisensa ja toistensa vahvuudet, työryhmällä on työskenlelyä varten sovitut säännöt, työryhmällä on vastuuhenkilö, työskentelyn aikana viestintäkanavat pidetään avoinna sekä työryhmä tietää, miten välttää eteentulevia vaikeuksia. TYÖSKENTELYSÄÄNNÖISTÄ SOPIMINEN
 • 14. 2. KONTEKSTIN SUUNNITTELU ! !! TUTKIMUSNÄKÖKULMAN VALINTA Ilmiöön kytkeytyvien erilaisten näkökulmien väli6ymistä voidaan tukea jakautumalla 3-­‐6 hengen pienryhmiin. Pienryhmät läheistyvät luokan yhteistä ilmiötä/ oppimistehtävää eri näkökulmien (esim. ekologinen, sosiaalinen, talous) tai toimijoiden (esim. tutkija, taiteilija, kulu6aja) suunnista. Oman tutkimusnäkökulman suunni6elun tueksi oppijat voivat tutustua kuvauksiin eri *eteenalojen tutkijoiden ja ammaKlaisten toiminnasta (esim. asiantun*joiden näkökulmia väli6ävät leh*jutut, kuvat ja videot) Kuvauksiin tutustu6aessa voidaan yhdessä poh*a esim., millaisia tutkimuskohteita-­‐ ja kysymyksiä eri alojen tutkijoilla on/ mihin eri alojen asiantun4jat kohdistavat toimintojaan ? Mitä välineitä tai menetelmiä he hyödyntävät työssään? Kenen kanssa he tekevät yhteistyötä? !! TUTKIMUSKYSYMYSTEN JA KOHTEIDEN MUOTOILU Oppijoiden omien tutkimuskysymysten -­‐ ja kohteiden ideoin*a sekä muotoilua voidaan tukea 1. vierailulla museoon/luontoympäristöön tai tutustumalla ilmiötä representoiviin digitaalisiin resursseihin (ks. esim. Openmetsän virtuaalikohteet). Fyysisiin tai virtuaalisiin kohteisiin tutustuessaan oppijoita voidaan pyytää poh*maan esim. seuraavia kysymyksiä: Mitä kohteesta/kuvasta tulee mieleen? Lii<yykö kohde/kuva johonkin ilmiöön? Millaiseen kysymykseen voi saada vastauksen tutkimalla tätä kohde<a? !! TUTKIMUSTARINAT Oman tutkimuksen suunni6eluprosessin tueksi voidaan myös tutustua tutkimustarinoihin, jotka ovat erilaisia kuvauksia opintoryhmien tutkimusretkistä luonto-­‐ ja kul6uuriympäristöön. Oppijat voivat analysoida tarinoista esim. eri vaiheita, joita DOP-­‐oppimiseen lii6yy sekä poh*a mitä yhteistä sekä mitä eroa eri tarinoilla on. Keskeistä on myös keskustella siitä, mitä ajatuksia tarinat tuovat mieleen. ! Seuraavana vuorossa on ryhtyä pienryhmissä suunnittelemaan sitä, miten luokan yhteistä teemaa lähestytään erilaisten tutkimusnäkökulmien, tutkimuskohteiden, menetelmien ja tarkennettujen tutkimuskysymysten suunnista.
 • 15. TUTKIMUS- /JA TOIMINTASUUNNITELMA Tutkimussuunnitelmaa laa*essa pienryhmän on hyvä poh*a ja kuvata seuraavia kysymyksiä: ! •Minkä tieteenalan/tiedonalan/ kenen näkökulmasta lähestymme luokan yhteistä teemaa? (Tutkimusnäkökulma) !• Mitkä (luonto- ja kulttuuriympäristön) kohteet voisivat antaa vastauksia tutkimusongelmaamme? / Mikä on se kysymys, johon (luonto- ja kulttuuriympäristön) kohteen tutkiminen voi antaa vastauksen? (Oma tutkimuskysymys ja -­‐kohde) !• Miten keräämme aineistoa tutkimuskysymykseen vastaamiseksi ?(Informaa*oresurssien kartoi6aminen ja tutkimusten suunni6elu, esim. omat mi6aukset, haasta6elut, piirrokset) !• Mitkä tutkimusvälineet soveltuvat tutkimukseemme? (Välineet kohteiden havainnoin*in ja tutkimiseen) !• Miten tutkimuksemme toteutetaan? Kuka tekee mitä? Kuka on valitun tutkimuskohteen asiantuntija ja mitä häneltä kysytään? (Toiminnan roolien ja asiantun*joiden konsultoinnin suunni6eleminen) Suunni6eluvaiheen pää6eeksi pienryhmät voivat esitellä ja jakaa suunnitelmia koko luokalle sekä kommentoida toistensa suunnitelmia. !! Suunnitelmat toimivat käsikirjoituksena luonto-­‐ ja kul6uuriympäristöön suuntautuvalle tutkimusmatkalle tai asiantun*jakonsultaa*olle. Se voi olla esimerkiksi oppijoiden omien tutkimuskysymysten pohjalta räätälöity vierailu museoon tai asiantun*joiden/ammaKlaisten luokse (esim. tutkija, taiteilija, lintuharrastaja jne.) Asiantun*joita voidaan myös kutsua tutkimaan koulun lähiympäristön kohteita yhdessä oppijoiden kanssa (esim. havainnoin*/näy6eiden kerääminen/ mi6aukset koulun lähimetsässä). On kuitenkin huomioitava, e6ä asiantun*joillakin voi olla vain vähän kokemusta oman asiantun*juuden reunoilla sekä sen ylitse ulo6uvasta yhteiskehi6elystä kouluyhteisöjen kanssa. Siten ope6ajan voi olla tarpeen etukäteen keskustella toiminnasta ja odotetuista rooleista asiantun*jan kanssa. Oppijoiden suunnitelmat on myös hyvä väli6ää asiantun*joille etukäteen valmistelun tueksi.
 • 16. 3. AINEISTONKERUU ! 4. RATKAISUN RAKENTAMINEN JA JAKAMINEN ! !! Aineistonkeruun jälkeen oppijat jatkavat prosessia. Tässä vaiheessa oppijat ryhtyvät järjestämään keräämiään valokuvia, muis*inpanoja ja nauhoi6eita sekä muokkaavat niistä oman, digitaalisen tai fyysisen artefak*n. Sosiaalisen median palveluissa jaetut digitaaliset artefak*t ja omat tutkimustarinat (videot, äänet, monimediaiset sisällöt interak*iviset kuvat, oppilaiden tuo6amat pelit) osaltaan mahdollistavat osallistumisen yhteisölliseen ! *edonrakentamiseen. Oppimisaihio on todellista ilmiötä tai ongelman ratkaisua edustava fyysinen artefakti tai digitaalinen representaatio, joka kuvaa valitusta näkökulmasta ilmiön käyttäytymistä tai ratkaisua ongelmaan. (ks. esimerkki, h6p://openmetsa.fi/dopvideo) Suunni6eluvaiheen jälkeen on vuorossa tutkimusten toteutus.Monimediasta aineistoa voidaan kerätä oppijoiden tutkimuskysymysten suunnasta esim. !• Museo ja luontokohteita tutkimalla (esim. oppijoiden omat älypuhelimet: valokuvat, videot, haasta6elut, oman toiminnan dokumentoin* ja reflektoin* sekä kohteet ! tutkimista tukevat sovellukset [esim. paikka*eto] • Asiantun*joiden kanssa (esim. laboratoriossa) ja heidän tutkimusvälineillä (esim. kasvukaira, hypsometri, kaikuluotain) ! • Asiantun*joiden tuo6aman tutkimusdatan (esim. reaaliaikainen kasvunseuranta, riistakamerakuvat) ja informaa*oresussien tuella (esim. tutkimusjulkaisut, *etokannat [esim. Kantapuu, Kansalliskirjaston digitoidut ! aineistot, SA-­‐kuva-­‐arkisto jne.) • Mallien, prototyyppien ja simulaa*oiden avulla (esim. Pume) sekä niitä tekemällä (esim. Laukansaaren torppa) ! Tutkimuksen edetessä oppijoille voi nousta uusia kysymyksiä, joiden myötä toimintaa ja aineiston koon*a voidaan tarkentaa sekä suunnata uusiin kohteisiin ja informaa*oresursseihin. ESIMERKKI TEKNOLOGIAYMPÄRISTÖSTÄ Keskustelu haasteesta/ilmiöstä, ohjaavan tehtävän kiinnittäminen Padlet Olemassa olevien ekosysteemien jakaminen, työskentelysääntöjen ja tutkimussuunnitelman laatiminen Google Docs Aineiston koonti Pilvipalvelut , esim. Dropbox, Picasa Ratkaisun rakentaminen IMovie, Movie Maker, BookCreator Ratkaisun jakaminen Openmetsä, YouTube
 • 17. 4. DOP-OPPIMISEN JAKAMINEN TWITTER ‣Viserrä meille twi6eriin @HenriikkaV ja jaa DOP-­‐kokemuksia, kysymyksiä ja projekteja hastagilla #dopnet INSTAGRAM ‣Ja kuvia hastagilla #dopnet OPENMETSÄ ‣Osallistu metsäoppimisen resurssin tuo6amiseen @ EMAIL ‣Kirjoita meille: henriikka.var3ainen@uef.fi
 • 18. Kutsumme kaikkia tutkimuksesta ja opetuksen kehittämisestä kiinnostuneita kasvattajia liittymään mukaan DOP-oppimisen laajenevaan verkostoon! ! Verkostoa yhdistää jae6u kiinnostus opetuksen kehi6ämiseen sekä uuden OPS:n jalkau6amiseen osallistavan oppimisen ympäristöissä. Verkosto pyrkii myös tukemaan ope6ajien amma*llista kehi6ymistä sekä koulun toimintakul6uurin muutosta kokoamalla yhteen ope6ajat, tutkijat ja asiantun*jat yhdessä kehi6ämään DOP-­‐oppimisen uusia maisemia, välineitä sekä malleja. !!!! Itä-Suomen yliopisto | Savonlinnan kampus Kuninkaankartanonkatu 5-7 PL 86 57101 Savonlinna Prof., emeritus Jorma Enkenberg jeeberg@gmail.com !P rof. Sinikka Pöllänen sinikka.pollanen@uef.fi ! KM Anu Liljeström anu.liljestrom@uef.fi ! MMT PeIeri Vanninen pe6eri.vanninen@uef.fi ! FT Henriikka Var3ainen henriikka.var*ainen@uef.fi
 • 19. KESKEISET KÄSITTEET DESIGN Design merkitsee osallistumista kul6uuristen käytänteiden uudistamiseen tai monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseen leikin, tekemisen, simuloinnin, omaksumisen, ”mul*taskingin”, jakamisen, yhdistämisen, pää6elemisen, eri medioiden hyödyntämisen, verkostoitumisen sekä neuvo6elujen avulla. ! OPPIMISAIHIO Oppimisaihio on todellista ilmiötä tai ongelman ratkaisua edustava fyysinen artefak* tai digitaalinen representaa*o (tavallises* monimediainen digitarina), joka kuvaa valitusta näkökulmasta ilmiön käy6äytymistä tai ratkaisua ongelmaan. ! YHTEISKEHITTELY DESIGN-SUUNTAUTUNEESSA OPPIMISTOIMINNASSA Merkitsee yhdessä tapahtuvaa monimutkaisen ongelman ratkaisua tai luonto-­‐ ja kul! 6uuriympäristön todellisiin kohteisiin yhdistyvien ilmiöiden tutkimista, kuvaamista sekä seli6ämistä valitusta *edonaluenäkökulmasta. OPPIMISEN EKOSYSTEEMI Se muodostuu kuudesta pilarista: tutki6avasta ilmiöstä/ratkaistavana olevasta ongelmasta, ar*kuloidusta oppimistehtävästä, yhteisöllisistä resursseista, teknologisesta työvälineistä, informaa*oresursseista sekä oppimisen konteks*sta. Viimeksi mainitussa siltautuvat koulu sekä luonto-­‐ tai kul6uuriympäristö. ! OPPIMISTEHTÄVÄ n tulee olla huonos* määritelty. Tästä seuraa, e6ä oppijoiden on ensimäiseksi tarkenne6ava ja raja6ava sitä. Oppimistehtävän tulee olla myös semanKses* rikas, mikä mahdollistaa erilaisten tulkintojen tekemisen siitä. Sen tulee myös olla eeKses* kestävä ja nousta todellisen ! maailman ilmiöstä. Oppimistehtävälle on ominaista myös, e6ä siihen ei ole olemassa yhtä ainoaa vastausta tai lopullista ratkaisua. SOSIAALINEN YMPÄRISTÖ rakentuu yhteisöllisten toimintojen perustalle. Työskentely tapahtuu pienryhmissä, joiden jäsenet omaavat erilaisia osaamisia ja taitoja. Ope6ajan ja vastaavas* muiden aikuisten roolina on oppimisen tukeminen ja ak*ivinen toiminta yhteisön jäsenenä. Ulkopuoliset yhteisölliset resurssit (vanhemmat, asiantun*jat tai harrastajat) toimivat lähinnä konsul*n roolissa. ! TEKNOLOGINEN YMPÄRISTÖ Sen y*men muodostavat interne*n tarjoamat palvelut. Sen lisäksi hyödynnetään esitysohjelmia *edon järjestämisessä ja jakamisessa. Ilmiön tutkimisessa hanki6u aineisto kerätään digitaalikameroilla, nauhureilla sekä henkilökohtaisilla (tavallises*) älypuhelimilla. ! DESIGN-SUUNTAUTUNEEN OPPIMISTOIMINNAN ETENEMINEN Ongelman/ilmiön ar*kuloin*, kohteen kiinni6äminen sekä tutkimusongelmien valinta tapahtuvat tavallises* oppilaitoksessa ideaperustaisen kuva-­‐aineiston tukemana (vrt. SOLE) . Myös aineiston koonnin suunnitelman laa*minen tapahtuu oppilaitoksen seinien sisällä. Sen sijaan aineiston koon* tapahtuu pääosin koulun ulkopuolella luonto-­‐ tai kul6uuriympäristössä, missä ilmiö/ ongelma on löyde6ävissä ja eduste6una kohteisiin tai artefakteihin kätkeytyneenä. Kootun aineiston valinta, järjestäminen ja integroin*, ratkaisun/ oppimisaihion rakentaminen sekä jakaminen tapahtuu pääosin oppilaitoksen sisällä.
 • 20. DOPOPPIMISTUTKIMUS Liljeström, A., Enkenberg, J. & Pöllänen, S. (2013). Making learning whole: an instruc*onal approach for media*ng the prac*ces of authen*c science inquiries. Cultural Studies of Science Educa*on. 8 (1), 51-­‐86. DOI: 10.1007/s11422-­‐012-­‐9416-­‐0 Liljeström, A., Enkenberg, J., & Pöllänen, S. (2013). The case of design-­‐oriented pedagogy: What students’ digital video stories say about emerging learning ecosystems. Educa*on and Informa*on Technologies. DOI:10.1007/s10639-­‐013 9284-­‐6 Liljeström, A., Var3ainen, H., Vanninen, P., Enkenberg, J., & Pöllänen, S. (2013). First-­‐year teacher educa*on students reflec*ons and interpreta*ons about sustainable development and enhancing learning prac*ces: Teoksessa T. Issa, N. M. Sharef, T. Issa & P. Isaías (toim.) Proceedings of the Interna*onal Conference on Sustainability, Technology and Educa*on (STE2013). IADIS Press. 53-­‐63. Vanninen, P., Liljeström, A., Var3ainen, H,. Enkenberg, J., Pellikka, I. & Pöllänen, S. (2013). Forest in teacher educa*on: The Open Forest portal as a novel resource for learning: Teoksessa T. Issa, N. M. Sharef, T. Issa & P. Isaías (toim.). Sustainability, Technology and Educa*on. Proceedings of Interna*onal Conference on Sustainability, Technology and Educa*on (STE2013). IADIS Press. 111-­‐114. Var3ainen, H & Enkenberg, J. (2013). Learning from and with museum objects: design perspec*ves, environment, and emerging learning systems. Educa*onal Technology Research & Development, 61(5), 841-­‐862. Var3ainen, H. & Enkenberg, J. (2014). Par*cipant-­‐led photography as a media*ng tool in object-­‐oriented learning in museum. Visitor Studies, 17(1), 66-­‐88. Var3ainen, H. & Enkenberg, J. (2013). Reflec*ons of design-­‐oriented pedagogy for sustainable learning: An interna*onal perspec*ve. Journal of Teacher Educa*on for Sustainability, 15 (1), 43-­‐53. Var3ainen, H., Liljeström, A., & Enkenberg, J. (2012). Design-­‐oriented pedagogy for technology-­‐enhanced learning to cross over the borders between formal and informal environments. Journal of Universal Computer Science, 18(15), 2097–2119. Var3ainen, H. (2014).Principles for Design-­‐Oriented Pedagogy for Learning from and with Museum Objects. Publica*ons of the University of Eastern Finland. Disserta*ons in Educa*on, Humani*es, and Theology., no 60. University of Eastern Finland, 2014.
 • 21. kirjallisuutta Balsamo, A. (2010). Design. Interna4onal Journal of Learning and Media, 1(4), 1–10. Binkley, M., Erstad, O., Herman, J., Raizen, S., Ripley, M., & Rumble, M. (2011). Defining 21st century skills. In P. Griffin, B. McGaw, & E. Care (Eds.), Assessment and teaching of 21st century skills (pp. 17–66). New York: Springer. Dillon, P., & Howe, T. (2003). Design as narra*ve: objects, stories and nego*ated meaning. Interna4onal Journal of Art and Design Educa4on, 22(3), 291-­‐298. Enkenberg, J. (2014). Aika muu6aa nykyinen toimintakul6uuri. Saatavilla: h6p://www.*edeseura.es/2014/01/aika-­‐muu6aa-­‐nykyinen-­‐ toimintakul6uuri.html Enkenberg, J. (2014). Oppimisen tulevaisuus. Saatavilla: h6p://design-­‐oriented.blogspot.fi/2014/01/oppimisen-­‐tulevaisuus.html Enkenberg, J. (2012). Design-­‐suuntautunut pedagogiikka -­‐ mistä se nousee ja mitä se on? Saatavilla: h6p://design-­‐oriented.blogspot.fi/ 2012_06_01_archive.html Hakkarainen, K., Paavola, S., Kangas, K., & Seitamaa-­‐Hakkarainen, P. (2013). Socio-­‐cultural perspec*ves on collabora*ve learning: Towards collabora*ve knowledge crea*on. In C. Hmelo-­‐Silver, C. Chinn, C. Chan & A. O'Donnell (Eds.), Interna4onal handbook of collabora4ve learning (pp. 57-­‐73). New York: Routledge. Jenkins, H., Clinton, C., Purushotma, R., Robison, A. J., & Weigel, M. (2008). Confron4ng the challenges of par4cipatory culture: Media educa4on for the 21st century. Chicago, IL: John D. and Catherine T. MacArthur Founda*on. Retrieved Jan 28, 2014, from h6p://www.nwp.org/cs/public/print/ resource/2713 Kumpulainen, K., & Lipponen, L. (2012). Crossing boundaries: Harnessing funds of knowledge in dialogic inquiry across formal and informal learning environments. In P. Jarvis, & M. Wa6s (Eds.), The Routledge Interna4onal Handbook of Learning (pp. 112-­‐125). London : Routledge. Liljeström, A., Enkenberg, J., & Pöllänen, S. (2013). The case of design-­‐oriented pedagogy: What students’ digital video stories say about emerging learning ecosystems. Educa*on and Informa*on Technologies. doi:10.1007/s10639-­‐013 9284-­‐6 Paavola, S., Engeström, R. & Hakkarainen, K. (2012). Trialogical approach as a new form of media*on. In A. Morsh, A. Moen, & S. Paavola (Eds.) Collabora4ve knowledge crea4on: Prac4ces, tools, and concepts (pp. 1-­‐14).Ro6erdam: Sense Publishers. Pöllänen, S., & Var*ainen, L. (2013). Forest-­‐themed learning games as a context for learning via collabora*ve designing of crays. Techne Series: Research in Sloyd Educa4on and CraS Science, 20(3), 33-­‐49. Scardamalia, M., Bransford, J., Kozma, R., & Quellmalz, E. (2011). New assessments and environments for knowledge building. In P. Griffin, B. McGaw, & E. Care (Eds.), Assessment and teaching of 21st century skills (pp. 231–300). New York, NY: Springer. Seitamaa-­‐Hakkarainen, P., Viilo, M., & Hakkarainen, K. (2010). Learning by collabora*ve design: Technology-­‐enhanced knowledge prac*ces. Interna4onal Journal of Technology and Design Educa4on, 20(2), 109–136. Thomas, D., & Brown, J. (2011). A new culture of learning: Cul*va*ng the imagina*on for a world of constant change. Lexington, KY: CreateSpace. Vygotsky, L. S. (1978). Thought and language. Cambridge, MA: MIT Press.