Successfully reported this slideshow.

DOP! OPPIMISPOLKU

4

Share

Loading in …3
×
1 of 2
1 of 2

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

DOP! OPPIMISPOLKU

  1. 1. PAIKAN MÄÄRITYS JA SUUNNAN OTTO PAIKAN MÄÄRITYS JA SUUNNAN OTTO PAIKAN MÄÄRITYS JA SUUNNAN OTTO PAIKAN MÄÄRITYS JA SUUNNAN OTTO ILMIÖN TUNNISTAMINEN EKOSYSTEEMIN MALLINTAMINEN KONTEKS-
 TIIN 
 TUTUS-
 TUMINEN ! OPPIMIS- TEHTÄVÄN MUOTOILU TYÖSKENTELY- SÄÄNTÖJEN SOPIMINEN TUTKIMUS- NÄKÖKULMAN VALINTA TUTKIMUS-
 KYSYMYKSEN KIINNITTÄMINEN RESURSSIEN KARTOITTA- MINEN TUTKIMUSKOHTEIDEN JA - MENETELMIEN 
 KIINNITTÄMINEN 
 ! ! SUUNNITELMAN RAKENTAMINEN TUTKIMUS- AINEISTON KOKOAMINEN AINEISTON JÄRJESTÄMINEN 
 JA KÄSITTELY ! RATKAISUN RAKENTAMINEN JA ARVIOINTI ! RATKAISUN JAKAMINEN ! DOP!DESIGN-SUUNTAUTUNUT PEDAGOGIIKKA DOP! OPPIMISPOLKU JORMA ENKENBERG, ANU LILJESTRÖM JA HENRIIKKA VARTIAINEN
  2. 2. ! EKOSYSTEEMIN MALLINTAMINEN ! =mallin! tarjoaminen! oppimisen! ympäristölle! !! KONTEKSTIIN TUTUSTUMINEN ! =tutustuminen! ilmiön! asiayhteyteen! (tutustuminen! esim.! uu6seen,! leh6ar6kkeliin,! muuhun! materiaaliin,! julkisuudessa! ilmiöstä! käytyyn! (verkko)keskusteluun,! tai! vierailemalla! luontokohteessa,!museossa,!rakennetussa!ympäristössä!mm.)! ! PAIKAN MÄÄRITYS !=tuo<aa!vastauksen!kysymykseen!missä!ollaan!menossa! ! SUUNNAN OTTO ! =antaa! vastauksen! kysymykseen! minne! on! mentävä! seuraavaksi!ja!miten!sinne!päästään! KULTTUURI ! =ihmisryhmälle! tyypillisten! käy<äytymisien! ja! vakiintuneiden! sosiaalisten! käytänteiden! muodostama! kokonaisuus.! Sitä! kanna<elevat! tälle! ihmisryhmälle! (esim.! kansakunta,! heimo! ja! koulun! henkilöstö)! ominaiset! uskomukset,!arvot,!asenteet!sekä!symbolit!(esim.!kieli)!,!jotka!se!hyväksyy!ja! joiden!varassa!päivi<äiset!toiminnot!tapahtuvat.!!
 ! DESIGN !!=muodon!tai!ilmiasun!antamista!henkilön!sisäisille!tuntemuksille!ja! ideoille,! ulkoistamalla! ja! saa<amalla! ne! käsin! kosketeltaviksi! ja! ais6en! havai<aviksi.!
 ! DESIGNING ! =reflek6ivisen! abstrahoinnin! kääntöpuoli,! itera6ivista! ajatuksellista! konkre6soin6a,! ajatusten! ja! ideoiden! materialisoin6a.! Reflek6ivinen! abstrahoin6! taas! tarkoi<aa! tapaa,! jolla! nuori! hankkii! 6etoa! maailmasta!omaa!aja<eluaan!ilmiöstä!tai!kohteesta!poh6en!ja!rakentaen!sen! pohjalta! niistä! tulkintoja! esim.! pyrkiessään! ratkaisemaan! ilmiöön! lii<yvää! ongelmaa!tai!pyrkiessään!uudistamaan!olemassa!oleva!toimintatapaa.!!
 ! AJATTELU ! ! voi! merkitä! käytännössä! esim.! ideoin6a,! asiasta! keskustelua,! ennustamista,! aineiston! keräämistä,! asiantun6jan! tunnistamista,! siitä! pää<ämistä! kenen! kanssa! työskennellä,! päämäärän! ase<amista,! luonnostelua,! jäsentelyä,! kuvaamista! asiaa! graafises6! (käsitekar<a,! miellekar<a!tai!puukaavio!esim.),!tutkimista,!tai!suunnitelmaan!laa6mista.!
 ! TEKEMINEN !(making),!ilmiön!tutkiminen!tai!olemassa!olevan!toimintatavan! uudistaminen!voi!näy<äytyä!mm.!leikkimisenä,!rakentamisena,!nikkaroin6na,! uuden! luomisena,! ohjelmoin6na,! kokeena,! osien! yhteen! kokoamisena,! kohteen! tai! rakennetun! hajo<amisena,! materiaalien! tai! toimintatapojen! testaamisena,! muiden! tekemisen! havainnoin6na,! ohjelmakoodin! lainaamisena! tai! jakamisena,! toiminnan! dokumentoin6na,! tuloksen! puu<eiden! tai! heikkouksien! poh6misena,! kysymysten! esi<ämisenä! sekä! tuloksena!olevan!korjailuna.!!
 ! Aja<elun!tai!toiminnan!parantamista!voi!au<aa!esim.!jatkamalla!tutkimuksia! edelleen,! keskustelemalla! ongelmista! tai! vaikeuksista! julkises6,! poh6malla! asiaa! kavereiden! tai! työryhmän! muiden! jäsenten! kanssa,! tarkastelemalla! ongelmaa/toimintaa! jostain! uudesta! tai! toisen! henkilön! näkökulmasta,!! käy<ämällä!jotain!toista!materiaalia,!muu<amalla!yhtä!muu<uja!kerrallaan!ja! tutkimalla! sen! vaikutusta! ilmiöön,! poh6malla! sitä,! miten! vastaava! ongelma! tuli! ratkaistuksi! aiemmin,! etsimällä! vastaavia! ongelmia! tai! projekteja! interne6stä!tai!kirjallisuudesta!ja!analysoimalla!niitä,!kysymällä!asiantun6jalta! tai! vanhemmalta,! väl<ää! hermostumista,! tekemällä! happihypyn! tai! vain! nukkumalla!yön!yli.!!! ! (vrt.! DOPHkäsikirja! sekä! Mar6nez,! S.! &! Stager,! G.! (2013)! Invent! to! Learn.! Making,!Tinkering,!and!Engineering!in!the!Classroom.!Construc6ng!Modern! Press!ajatuksia!ss.!52H53) DESIGN-SUUNTAUTUNEESSA PEDAGOGIIKASSA Ajankohtaisia ilmiöitä ja haasteita DOP-projektien kohteiksi ovat esimerkiksi: köyhyys, nälkä, terveys, oppiminen, tasa-arvo, puhdas vesi, energia, työ, teollinen tuotanto, asuminen, liikenne, ympäristö, jäte, ilmasto, meret, metsät, rauha, oikeus, kehitys

×