Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

DOP! 21. vuosisadan osaamisen ja oppimisen edistäjänä

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 44 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Viewers also liked (13)

Advertisement

Similar to DOP! 21. vuosisadan osaamisen ja oppimisen edistäjänä (20)

More from Henriikka Vartiainen (12)

Advertisement

Recently uploaded (20)

DOP! 21. vuosisadan osaamisen ja oppimisen edistäjänä

 1. 1. DOP! DESIGN-SUUNTAUTUNUT PEDAGOGIIKKA 21. vuosisadan osaamisen ja oppimisen edistäjänä FT Henriikka Vartiainen Etelä-Savon ammattiopisto 10.2.2016 henriikka.vartiainen@gmail.com Designed by Freepik
 2. 2. • TULEVAISUUDEN TYÖELÄMÄTAIDOT • 21. VUOSISADAN TAIDOT • OSALLISTAVA OPPIMINEN ! • DOP-OPPIMINEN • ILMIÖIDEN IDEARIIHI 
 Luento 10.2.2016: DOP! Etelä-Savon ammattiopisto Kaikki luentomateriaalit osoitteessa: henriikkavartiainen.com tauko?
 3. 3. AJATUKSIA KYSYMYKSIÄ TUNTEMUKSIA IDEOITA Designed by Freepik
 4. 4. ! työelämätaidot? Tulevaisuuden Designed by Freepik
 5. 5. 0 2 4 6 8 10 12 14 -2 -4 -6 -8 1969 1979 1989 1 9 9 9 MONIMUTKAINEN VIESTINTÄ Tietoa tai toimintapaa etsivä, selittävä tai luova vuorovaikutus ihmisten kanssa. Esim. toisten opettaminen, työkavereiden innostaminen, asiakkaan kohtaaminen palvelutilanteessa jne. ! ! Frank Levy and Richard J. Murnane (2005). How Computerized Work and Globalization Shape Human Skill Demands. MIT IPC Working Paper . ! MONIMUTKAINEN ONGELMANRATKAISU Monimutkaisten ongelmien ratkaiseminen, joihin ei ole olemassa sääntöihin pohjautuvaa vastausta. Esim. sairauden diagnosointi tapauksessa, jossa potilaan oireet vaikuttavat oudoilta tai huonosti toimivan auton korjaaminen tilanteessa, jossa tietokone ei kykene diagnosoimaan tai raportoimaan ongelmaa KEHOLLISET RUTIINITEHTÄVÄT Fyysiset tehtävät, joihin liittyy tiettyjä säännönmukaisuuksia ja toistuvia (yksinkertaisia) liikesarjoja. Esim. pillereiden laskeminen ja pakkaaminen purkkeihin KEHOLLISET EI-RUTIINITEHTÄVÄT Fyysiset tehtävät, joita ei voida hyvin kuvata jos-sitten (If- Then) säännönmukaisuuksilla, sillä ne vaativat ympäristön havainnointia ja siihen suhteessa olevaa , usein hienovaraista lihaskontrollia . Esim. rekan ajaminen TIEDOLLISET RUTIINITEHTÄVÄT Rutiininomaiset ajattelutehtävät, joihin sisältyy säännönmukaisuuksia, esim. kuluraportin tekeminen, muodollisen lomakkeen täyttäminen tar arviointi. Voidaan usein tehdä tietokoneella. Economy-Wide Measures of Routine and Non-Routine Task Input: 1969 - 1998 TYÖNTEON VAATIMIEN OSAAMISTARPEIDEN KEHITYSTRENDI
 6. 6. 05 04 03 02 01 MERKITYKSEN ANTO Kyky löytää syvempiä merkityksiä siitä mitä on ilmaistu tai julkituotu (kriittinen ajattelu) IHMISSUHDETAIDOT Kyky olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa suoralla ja syvällisellä tavalla. Kyky aistia muiden reaktioita sekä heidän tavoitteitaan. UUTTA LUOVA JA JOUSTAVA AJATTELU Ajattelun ja toiminnan taitavuus (ongelma)tilanteessa. Kykyä ylittää tavanomaiset ajattelu- ja toimintatavat ratkaisuun pääsemisessä. MONIKULTTUURINEN OSAAMINEN Kyky toimia erilaisissa kulttuurisissa tilanteissa ja hyödyntää erilaista osaamista yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. LASKENNALLINEN AJATTELU Kyky kuvata käsitteellisesti (mallintaa) suuria tietomääriä, kyky ymmärtää aineistoja sekä tehdä niistä johtopäätöksiä VAPAASTI KÄÄNNETTYNÄ http://cdn.theatlantic.com/static/front/docs/sponsored/phoenix/future_work_skills_2020.pdf 2020TULEVAISUUDENTYÖELÄMÄTAIDOT Institute for the Future for the University of Phoenix Research Institute Designed by Freepik
 7. 7. 10 09 08 07 06 MONIMEDIATAITO Kyky arvioida kriittisesti sisältöjä, joiden esittämisessä on käytetty eri medioita. Kyky hyödyntää viestinnässä eri medioita houkuttelevalla tavalla. RAJOJA YLITTÄVÄ OSAAMINEN Kyky ymmärtää eri tiedonalueisiin yhdistyviä ilmiöitä, käsitteitä ja toimintatapoja kokonaisvaltaisesti (systeemisesti) DESIGN-AJATTELU Kyky esittää ja kehittää työtehtäviä sekä työskentelyprosesseja niin, että tulos vastaa odotuksia. TOIMINNAN JA TIEDONKÄSITTELYN TEHOSTAMINEN Kyky erottaa olennainen informaatio. Kyky ymmärtää miten tehostaa tiedonkäsittelyä ja toimintaa tilanteessa soveltamalla siihen eri työvälineitä sekä tekniikoita VIRTUAALINEN YHTEISTYÖ Kyky olla läsnä ja sitoutua työskentelemään tuottavasti virtuaalisen työryhmän jäsenenä VAPAASTI KÄÄNNETTYNÄ http://cdn.theatlantic.com/static/front/docs/sponsored/phoenix/future_work_skills_2020.pdf 2020TULEVAISUUDENTYÖELÄMÄTAIDOT Institute for the Future for the University of Phoenix Research Institute Designed by Freepik
 8. 8. I-osaamisprofiili ! • Syvä osaaminen ja tietämys (ko. ammatin erityiset tiedolliset ja taidolliset ydinosaamiset ja niiden kehittäminen) •Puurtaa yksin siilossaan tarkasti määriteltyyn työtehtäväänsä keskittyneenä ! EK, OIVALLUS 2010; 2011; www.ek.fi/oivallus Designed by Freepik
 9. 9. T-osaamisprofiili ! • Vertikaali: syvä osaaminen ja tietämys (ko. ammatin erityiset tiedolliset ja taidolliset ydinosaamiset ja niiden kehittäminen) ! • Horisontaali: laaja-alainen osaaminen ja innostuminen (asiantuntijuuden jakaminen, monialaisuus) EK, OIVALLUS, IMB 2010; 2011; www.ek.fi/oivallus Designed by Freepik
 10. 10. ! Luovuus Design-ajattelu Yritteliäisyys Verkosto-osaaminen Nuotittomuus EK, OIVALLUS, IMB 2010; 2011; www.ek.fi/oivallus Tulevaisuuden työ muistuttaa jazz- improvisaatiota. Mukana on ryhmä toisiaan täydentäviä osaajia, joilla jokaisella on oma rooli ja vahvuutensa. Tavoite tiedetään, mutta siihen pääsemiseksi ei ole tarkkoja nuotteja. 
 Myöskään työtehtävät eivät ole tarkasti määriteltyjä. Välillä sooloillaan ja vetuvastuu voi vaihtua lennossa, mutta aina puhalletaan yhteen hiileen. Improvisointi, luovuus ja yhdessä tekeminen tarjoavat monia erilaisia mahdollisuuksia edetä kohti lopputulosta. (Sawyer, 2000; Oivallus) Designed by Freepik
 11. 11. AJATUKSIA KYSYMYKSIÄ TUNTEMUKSIA IDEOITA Designed by Freepik
 12. 12. ! oppimiSen JA KoulutuKSEn HAASTEITA Designed by Freepik
 13. 13. ELÄMISEN TAIDOT ‣Kansalaisuus,  elämänura,  
 henkilökohtainen  ja  
 sosiaalinen  vastuullisuus   TYÖSKENTELYN VÄLINEET ‣Tieto-­‐  ja  vies7ntätekniikka     ‣Informaa7on  lukutaito TYÖSKENTELY-
 TAVAT ‣Kommunikoin7  ja   kollaboraa7o   AJATTELUTAVAT ‣Luovuus,  krii<nen   aja=elu,  ongelmanratkaisu,   päätöksenteko,  oppiminen   Binkley ym., (2011) 21.VUOSISADAN TAIDOT ATC21S 1 2 34 Designed by Freepik
 14. 14. KANSALAISUUS ! HENKISET JA MORAALISET LUONTEENPIIRTEET VIESTINTÄ KRIITTINEN AJATTELU JA ONGELMANRATKAISU KOLLABORAATIO ‣Taloudellinen  ja  sosiaalinen   yri=eliäisyys   ‣Uusien  ideoiden    tavoi=elu  ja   tuo=aminen   ‣Toiminnan  johtaminen ‣Rehellisyys   ‣Itsesäätely   ‣Vastuullisuus   ‣Sitkeys   ‣Empa7a   ‣Itseluo=amus   ‣Omasta  hyvinvoinnista   huoleh7minen   ‣Työurasuuntauneisuus   ‣Elämisen  (arjen)  taidot ‣Suullinen  vies7ntä   ‣Kirjallinen  vies7ntä   ‣Digitaalisten  työvälineiden  käy=ö   ‣Taito  kuunnella   ‣Projek7n  suunni=elu   ‣Projek7n  toteutus   ‣Ongelman  ratkaisu   ‣Päätöksenteko   ‣Digitaalisten  työvälineiden  hyödyntäminen   ‣Toisilta  oppiminen   ‣Toisille  jakaminen   ‣Toisen  ajatuksen  tai  ehdotuksen  
 edelleen  kehi=ely   ‣Verkostoituminen   ‣Myötäeläminen   ‣Yhteenkuuluvuuden  tunteminen ‣Tieto  globaalista   ‣Herkkyys  ja  kunnioitus  muita
  kul=uureja  kohtaan   ‣Osallistuminen  kestävän  
 kehityksen  edistämiseen SYVÄLLINEN OPPIMINEN Fullan  &  Langworthy  2013 LUOVUUS JA MIELIKUVITUS Designed by Freepik
 15. 15. UTELIAISUUS Kyky esittää kysymyksiä ja tutkia miten maailma toimi LUOVUUS Kyky tuottaa uusia ideoita ja soveltaa niitä käytännössä KRIITTISYYS Kyky analysoida informaatiota ja ideoita sekä tehdä perusteltuja argumentteja ja päätöksiä VIESTINTÄ Kyky ilmaista ajatuksia ja tuntei-
 ta selkeästi ja itsevarmasti erilai- sissa medioissa ja muodoissa YHTEISTYÖ Kyky työskennellä rakentavasti toisten kanssa MYÖTÄTUNTO Kyky tuntea empatiaa toisia kohtaan ja toimia sen mukaisesti MALTILLISUUS Kyky rakentaa yhteyksiä sisäisiin 
 tunteisiin ja kehittää henkilö-
 kohtaista harmoniaa ja tasapainoa KANSALAISUUS Kyky sitoutua rakentavasti yhteiskuntaan ja osallistua sitä ylläpitävään prosessiin 8KOMPETENSSIA SirKenRobinson(2015) Designed by Freepik
 16. 16. ”Mikäli haluamme, että opiskelijamme ja lapsemme hankkivat sen osaamisen, jota tarvitaan tietoperustaisissa, innovaatiokeskeisissä yhteisöissä ja organisaatioissa, meidän tulee sijoittaa oppiminen ympäristöön, jossa tuo osaaminen on toiminnan edellytys”. ! ! ! ! ! Bereiter, C., & Scardamalia, M. (2003). Learning to work creatively with knowledge. Teoksessa E. De Corte, L. Verschaffel, N. Entwistle, & J. van Merriënboer (Toim.), Unravelling basic components and dimensions of powerful learning environments. EARLI Advances in Learning and Instruction Series.
 17. 17. Elää päässä ja kirjoissa ”TIEDÄ MITÄ” (explisiittinen tieto) ”TIEDÄ MITEN” (hiljainen tieto) Elää ihmisissä ja heidän käytänteissää TIETÄMISEN JÄÄVUORI John Seely Brown Designed by Freepik
 18. 18. ”Koulu joka ei edistä aitoa halua ja tarvetta oppia, ei pysty tuottamaan oppimista, jota nykyajan ja tulevaisuuden yhteiskunnassa vaaditaan” (Sahlberg, 2010)
 19. 19. NOPEASTI KEHITTYNYT TEKNOLOGIA ON MAHDOLLISTANUT UUDENLAISTEN YHTEISÖJEN JA YHTEENKERTYMIEN SYNTYMISEN SEKÄ KEHITTYMISEN MUODOLLISEN KOULUTUKSEN ULKOPUOLELLA   (Thomas  &  Brown,  2011;  Jenkins  ym.,  2008)
 20. 20. OSALLISTAVA KULTTUURI
 21. 21. OSALLISTAVA KULTTUURI MATALA KYNNYS, KUKA TAHANSA VOI OSALLISTUA TAITEELLISEEN ILMAISUUN, ONGELMAN RATKAISUUN JNE. ! ITSEORGANISOITUVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT- JA YHTEISÖT OSALLISTAA LAAJOIHIN VERKOISTOIHIN, JOISSA LUODAAN JA RAKENNETAAN YHDESSÄ TUHANSIA ERILAISIA DIGITAALISIA RESURSSEJA OHJAA SEKÄ VALMENTAA UUDEN LUONTIIN JA SEN TULOKSENA OLEVAN JAKAMISEEN TOISILLE SE MITÄ KOKENEIMMAT TIETÄVÄT JA OSAAVAT SIIRRETÄÄN YHTEISÖLLISEN TOIMINNAN VÄLITTÄMÄNÄ ALOITTELEVIEN JA VASTA MUKAAN TULLEIDEN OMAKSI HETEROGEENISEN YHTEISÖN JÄSENET USKOVAT, ETTÄ OSALLISTUMISELLA JA OMALLA KONTRIBUUTIOLLA ON MERKITYSTÄ SEKÄ ITSELLE ETTÄ YHTEISÖLLE OSALLISTUJAT JATKUVASTI ARVIOIVAT ITSE OMAA SUORITUSTAAN SITÄ KEHITTÄÄKSEEN
 (esim.  Jenkins  ym.,  2008  ;  Thomas  ja  Brown,  2011;  NETP,  2010;  Enkenberg,  2014;  Bereiter  &  Scardamalia,  2003;  Scardamalia  ym.,2011;  Hakkarainen   ym.,  2013;  Eckert  ym.,  1997;  Wells,  2008;  Lemke,  2002;  Roth  ja  Lee,  2006  ym.)
 22. 22. OSALLISTAVA KULTTUURI MATALA KYNNYS, KUKA TAHANSA VOI OSALLISTUA TAITEELLISEEN ILMAISUUN, ONGELMAN RATKAISUUN JNE. OPPILAAN IKÄÄN SIDOTTU PROSESSI, JOKA EDELLYTTÄÄ OPPILAAN KOKOAIKAISTA LÄSNÄOLOA ! ITSEORGANISOITUVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT- JA YHTEISÖT OPETUSTA TOTEUTETAAN PAKOLLISEN OPETUSSUUNNITELMAN VIITOITTAMANA OSALLISTAA LAAJOIHIN VERKOISTOIHIN, JOISSA LUODAAN JA RAKENNETAAN YHDESSÄ TUHANSIA ERILAISIA DIGITAALISIA RESURSSEJA OPPIMINEN ANKKUROIDAAN LUOKKAHUONEESEEN JA OPPIKIRJOIHIN OHJAA SEKÄ VALMENTAA UUDEN LUONTIIN JA SEN TULOKSENA OLEVAN JAKAMISEEN TOISILLE OPETETAAN SITÄ MINKÄ JOKU TOINEN ON RAKENTANUT TAI JULKI TUONUT SE MITÄ KOKENEIMMAT TIETÄVÄT JA OSAAVAT SIIRRETÄÄN YHTEISÖLLISEN TOIMINNAN VÄLITTÄMÄNÄ ALOITTELEVIEN JA VASTA MUKAAN TULLEIDEN OMAKSI OPETTAJAN PUHEEN KUUNTELU JA MONISTEIDEN TÄYTTÄMINEN HETEROGEENISEN YHTEISÖN JÄSENET USKOVAT, ETTÄ OSALLISTUMISELLA JA OMALLA KONTRIBUUTIOLLA ON MERKITYSTÄ SEKÄ ITSELLE ETTÄ YHTEISÖLLE EDETÄÄN YKSIN TEHDEN JA SAMASSA TAHDISSA, JOLLOIN ERILAISUUS ON UHKA OSALLISTUJAT JATKUVASTI ARVIOIVAT ITSE OMAA SUORITUSTAAN SITÄ KEHITTÄÄKSEEN
 OPETTAJAN SUORITTAMA ARVIOINTI (esim.  Jenkins  ym.,  2008  ;  Thomas  ja  Brown,  2011;  NETP,  2010;  Enkenberg,  2014;  Bereiter  &  Scardamalia,  2003;  Scardamalia  ym.,2011;  Hakkarainen   ym.,  2013;  Eckert  ym.,  1997;  Wells,  2008;  Lemke,  2002;  Roth  ja  Lee,  2006  ym.) KOULUKULTTUURI
 23. 23. ”EPÄTASA-ARVO, joka syntyy kun kaikilla lapsilla ja nuorilla ei ole mahdollisuuksia osallistua niiden tietojen, taitojen ja kokemusten kartuttamiseen, joita he tarvitsevat osallistuakseen tulevaisuuden maailmaan” OSALLISTUMISEN KUILU Jenkins ym., 2008
 24. 24. ”meidän tulisi kyetä jatkuvasti uudistamaan toimintakulttuuriamme organisoivia käytänteitä ja kasvattamaan lapsissamme taitoja, jotka tämän mahdollistavat” prof. emeritus Jorma Enkenberg
 25. 25. AJATUKSIA KYSYMYKSIÄ TUNTEMUKSIA IDEOITA Designed by Freepik
 26. 26. DOP!DESIGN-SUUNTAUTUNUT PEDAGOGIIKKA 2.1 JORMA ENKENBERG, ANU LILJESTRÖM, SINIKKA PÖLLÄNEN, PETTERI VANNINEN & HENRIIKKA VARTIAINEN
 27. 27. Design-suuntautunut pedagogiikka (DOP) pyrkii edistämään oppijoissa niitä osaamisia, jotka rakentavat tulevaisuuden yhteiskunnassa kansalaiselta ja työntekijältä vaadittavia taitoja TAVOITE
 28. 28. Albert Einstein NERO ”Jokainen on KALAN mutta jos tuomitset sen kyvystä kiivetä puuhun, voi se elää koko elämänsä uskoen olevansa idiootti.”
 29. 29. KEHITTÄMISEKSI YHTEISKEHITTELY (KOHTEELLISUUS) Rajojen ylittämiseen haastava KEHITTÄMISKOHDE (Bereiter  &  Scardamalia,  2003;  Scardamalia  ym.,2011;  Hakkarainen  ym.,  2013;  Enkenberg,  2014;  VarPnen,  Liljetsröm  &  Enkenberg,  2012;  Akkerman  &  Bakker;  2011)   Designed by Freepik Erilaisen taustan sekä osaamisen omaavat henkilöt työskentelevät yhteisen, jaetun kohteen/haasteen ! ! Korostaa rajojen ylittämistä, yhdessä tapahtuvaa suunnittelua, ideoiden ja osaamisen jakamista sekä toisilta oppimista 
 
 Tavoitteena on kehittää sekä syvällistä että laaja-alaista osaamista
 30. 30. OPISKELIJAT YHTEISKEHITTELIJÖINÄ OPISKELIJAT SUUNNITTELIJOINA OPISKELIJAT ARKKITEHTEINÄ Oppimisprojektin lähtökohtana aito, avoin ja merkityksellinen ongelma, haaste tai tarve, joka edellyttää rajojen ylittämistä ! ! ! Suunnittelun kohteena sekä lopputulos että keino, jolla sinne päästään (oppimisprojektin suunnittelu ja toteutus) 
 ! ! Oppimisen tiloja ja oppimisympäristöjä muotoillaan vastaamaan todellisia tarpeita sekä mielenkiinnon kohteita Korostaa opiskelijan aktiivista osallistumista! Designed by Freepik
 31. 31. KOULUYHTEISÖ 
 (oppijat,  ope]ajat,  
 muu  henkilökunta) YHTEISKEHITTELY ASIANTUNTIJOIDEN KANSSA 
 (esim.  tutkijat,  museo-­‐oppaat) YHTEISÖÖN LIITTYMINEN (esim.  Openmetsä)   AVOIMET HAASTEET SEKÄ SITÄ TARKENTAVAT TUTKIMUSKYSYMYKSET (oppijoiden  oman  mielenkiinnon  suunnassa) TODELLISEN MAAILMAN KOHTEIDEN TUTKIMINEN 
 (esim.  ilmiötä  väli]ävä  museoartefakP,   luontokohde) JAETUT OPPIMISEN RESURSSIT (esim.    ilmiöön  tai  sitä  edustavaan   kohteeseen  lii]yvä  tutkimusdata,   oppijoiden  tuo]amat  digitarinat) VÄLINEET IDEOIDEN, KIINNOSTUKSEN SEKÄ OSAAMISEN VÄLITTÄMISEEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELUUN (esim.  tutkimussuunnitelmat,  luonnokset  jne.) AINEISTON KERUUN, ORGANISOINNIN JA TYÖSTÄMISEN VÄLINEET 
 (esim.  asiantunPjan  toimintaa  väli]ävät   mi]avälineet,  oppijoiden  omat  älypuhelimet) VUOROVAIKUTUKSEN VÄLINEET (esim.  kommunikoinPin,  julkaisemiseen,   jakamiseen) TOIMIJATKOHTEETVÄLINEET PÄIVÄKOTI/KOULU/ YLIOPISTO LUONTO-JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ TEKNOLOGIA- YMPÄRISTÖ DOPOPPIMISEN KONTEKSTI Var*ainen,  H.  (2014).Principles  for  Design-­‐Oriented  Pedagogy  for  Learning  from  and  with  Museum  Objects.  PublicaPons  of  the  University  of   Eastern  Finland.  DissertaPons  in  EducaPon,  HumaniPes,  and  Theology.,  no  60.  University  of  Eastern  Finland,  2014.  
 32. 32. PAIKAN MÄÄRITYS JA SUUNNAN OTTO PAIKAN MÄÄRITYS JA SUUNNAN OTTO PAIKAN MÄÄRITYS JA SUUNNAN OTTO PAIKAN MÄÄRITYS JA SUUNNAN OTTO ILMIÖN TUNNISTAMINEN EKOSYSTEEMIN MALLINTAMINEN KONTEKS-
 TIIN 
 TUTUS-
 TUMINEN ! OPPIMIS- TEHTÄVÄN MUOTOILU TYÖSKENTELY- SÄÄNTÖJEN SOPIMINEN TUTKIMUS- NÄKÖKULMAN VALINTA TUTKIMUS-
 KYSYMYKSEN KIINNITTÄMINEN RESURSSIEN KARTOITTA- MINEN TUTKIMUSKOHTEIDEN JA - MENETELMIEN 
 KIINNITTÄMINEN 
 ! ! SUUNNITELMAN RAKENTAMINEN TUTKIMUS- AINEISTON KOKOAMINEN AINEISTON JÄRJESTÄMINEN 
 JA KÄSITTELY ! RATKAISUN RAKENTAMINEN JA ARVIOINTI ! RATKAISUN JAKAMINEN ! DOP!DESIGN-SUUNTAUTUNUT PEDAGOGIIKKA DOP! OPPIMISPOLKU JORMA ENKENBERG, ANU LILJESTRÖM JA HENRIIKKA VARTIAINEN
 33. 33. 0106 07 05 0304 02 (GLOBAALIN) KEHITTÄMISHAASTEEN TUNNISTAMINEN JA HAVAINNOINTI NÄKÖKULMIEN MUOTOILU (PAIKALLISEN) OSAAMISEN, RESURSSIEN JA TARPEIDEN SUUNNASSA KYSYMYSTEN JA TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN AINEISTON KOKOAMINEN, PROTOTYYPPIEN TEKEMINEN JA TESTAUS AINEISTON ANALYYSI AJATTELUN JA TOIMINNAN UUDELLEENMUOTOILU RATKAISUN RAKENTAMINEN , ARVIOINTI JA JAKAMINEN DESIGN- SYKLI
 34. 34. ILMIÖ Yhteisölliset resurssit Työvälineresurssit Informaatioresurssit KEHITTÄMISHAASTE Kouluyhteisö Perheet Asiantuntijat Harrastajat Ajattelun välineet Tekemisen välineet Vuorovaikutuksen välineet Digitaalinen media Painettu media Paikalliset kohteet DOP-INNOVAATIO (EKO)SYSTEEMI Liljeström,  A.,  Enkenberg,  J.,  &  Pöllänen,  S.  (2013).  The  case  of  design-­‐oriented  pedagogy:  What  students’  digital  video  stories  say  about  emerging   learning  ecosystems.  EducaPon  and  InformaPon  Technologies. haastaa yhteisöjä ja instituutioita sitoutumaan pitkäkestoisiin tutkimus- ja kehitysprojekteihin, jotka tarjoavat tilaisuuksia, välineitä sekä verkostoja tietojen ja taitojen omaksumiseksi, joita 21. vuosisata kansalaisilta sekä työntekijöiltä edellyttää
 35. 35. AJATUKSIA KYSYMYKSIÄ TUNTEMUKSIA IDEOITA Designed by Freepik
 36. 36. ! TEOREETTINEN JOHDATUS DOP!- OPPIMISEEN ! DOP! OPPIMISEN SUUNNITTELU DOP! -OPPIMISEN JAKAMINEN ! ! ! DOP! -OPPIMISEN TOTEUTUS ! ! KOULUN YHTEISEN ILMIÖN VALITSEMINEN JA OPPIMISTEHTÄVÄN MUOTOILU YHDESSÄ 
 OPPILAIDEN KANSSA OPPIMISPROJEKTIN SUUNNITTELU YHDESSÄ OPPILAIDEN KANSSA! ! ! OPPIMISPROJEKTIN TOTEUTUS JA DOKUMENTOINTI YHDESSÄ 
 OPPILAIDEN KANSSA! ! Pre-test F2F- TAPAA- MISET KOULUPROJEKTIN ETENEMINEN Post-test DOP!DESIGN_SUUNTAUTUNUT PEDAGOGIIKKA DOP! KOULUTUSPOLKU JORMA ENKENBERG, ANU LILJESTRÖM & HENRIIKKA VARTIAINEN E-KYSELYT OPETTAJILLE:
 ENNEN: Käsitykset, ajatukset ja kysymykset koulun toimintakulttuurista JÄLKEEN: Oppijoiden toiminnan arviointi (ajattelun ja tekemisen välittyminen ja kehittely), yhteiskehittelyn kokeminen, käsitykset ajatukset ja kysymykset osallistavasta oppimiskulttuurista TEEMA 1 TEEMA 2 TEEMA 3 TEEMA 4 Designed by Freepik
 37. 37. ESEDUN rajojen ylittämiseen haastava KEHITTÄMISKOHDE (Bereiter  &  Scardamalia,  2003;  Scardamalia  ym.,2011;  Hakkarainen  ym.,  2013;  Enkenberg,  2014;  VarPnen,  Liljetsröm  &  Enkenberg,  2012;  Akkerman  &  Bakker;  2011)   Designed by Freepik Pohtikaa pienryhmissä globaaleja ilmiöitä, joilla yhteys paikalliseen osaamiseen, resursseihin ja tarpeisiin
 38. 38. Esi- ja alkuopetuksen projekteja • Menin minä mettään, pdf - muodossa. ja Book Creator- muodossa. ! • Tutkimusretki metsään KellarpellonVekkulit Projektin esittely ! • Vekarat eläinten jäljillä KellarpellonVekarat • Vesi KellarpellonVeijarit • Vesseleiden metsäretkikirja KellarpellonVesselit • Norppa lähellämme KellarpellonViikarit. Ryhmän yhteinen tuotos, digikirja! • Metsän elämää tutkimassa riistakameran avulla, KellarpellonVintiöt, esikouluryhmä Projektin esittely! • !Hirsimäen esikoululaiset design suuntautuneen pedagogiikan toteuttajina
 ! • Kärpässienet
 ! • Hirsimäen 2c luokka desing perustaisen oppimisen portailla Perusopetuksen projekteja • Talvikalastusprojekti ! • Pettuleipäprojekti ! • Mennään metsään Anttolan koulun 1.-2. lk (Savonlinna), projektikuvaus pdf -muodossa. Projektissa syntynyt digikirja pdf-muodossa sekä Book Creator -kirja. • Eläinten talvi Sulkavan yhtenäiskoulun 1. lk • Metsämatikkaa, Metsä ja luova kirjoittaminen, Pyhä metsä, Valamo-lautapeli , Sulkavan yläkoulun 8. lk! ! Opettajaopiskelijoiden projekteja • Laukansaaren Torppa
 ! • Veteraanien ruokamuistot
 ! • Siirtolohkareen tarina
 ! • Naava-Räp DOP! OPPIMISPROJEKTEJA
 39. 39. Kutsumme kaikkia tutkimuksesta ja opetuksen kehittämisestä kiinnostuneita kasvattajia liittymään mukaan DOP- oppimisen laajenevaan verkostoon! ! ! ! ! OPENMETSÄ ‣Osallistu  metsäoppimisen  resurssin  tuo]amiseen   TWITTER ‣Viserrä  meille  twi]eriin  @HenriikkaV  ja  jaa  DOP-­‐kokemuksia,   ‣  kysymyksiä  ja  projekteja  hastagilla    #dopnet @ EMAIL ‣Kirjoita  meille:  henriikka.var*ainen@uef.fi INSTAGRAM ‣Ja  kuvia  hastagilla    #dopnet
 40. 40. DOPOPPIMISTUTKIMUS Liljeström,  A.,  Enkenberg,  J.  &  Pöllänen,  S.  (2013).  Making  learning  whole:  an  instrucPonal  approach  for  mediaPng  the  pracPces  of  authenPc  science  inquiries.   Cultural  Studies  of  Science  EducaPon.  8  (1),  51-­‐86.  DOI:  10.1007/s11422-­‐012-­‐9416-­‐0   Liljeström,  A.,  Enkenberg,  J.,  &  Pöllänen,  S.  (2013).  The  case  of  design-­‐oriented  pedagogy:  What  students’  digital  video  stories  say  about  emerging  learning   ecosystems.  EducaPon  and  InformaPon  Technologies.  DOI:10.1007/s10639-­‐013  9284-­‐6   Liljeström,  A.,  Enkenberg,  J.,  Vanninen,  P.,  Var*ainen,  H.  &  Pöllänen,  S.  (2014).  The  Openforest  portal  as  an  open  learning  ecosystem:  Co-­‐developing  in  studing  of  a   mulPdisciplinary  phenomenon  in  a  cultural  contexts.    In  P.  Kommers,  T.  Issa,  T.  Issa,  D-­‐F.  Chang  &  P.  Isaías  (Eds.),  Proceedings  of  the  InternaPonal  Conference  on   EducaPonal  Technologies  (ICEduTech  2014)  and  The  InternaPonal  Conference  on  Sustainability,  Technology  and  EducaPon  (STE2014).    IADIS  Press.   Liljeström,  A.,  Var*ainen,  H.,  Vanninen,  P.,  Enkenberg,  J.,  &  Pöllänen,  S.  (2013).  First-­‐year  teacher  educaPon  students  reflecPons  and  interpretaPons  about   sustainable  development  and  enhancing  learning  pracPces:  Teoksessa  T.  Issa,  N.  M.  Sharef,  T.  Issa  &  P.  Isaías  (toim.)  Proceedings  of  the  InternaPonal  Conference  on   Sustainability,  Technology  and  EducaPon  (STE2013).  IADIS  Press.  53-­‐63.   Vanninen,  P.,  Liljeström,  A.,  Var*ainen,  H,.  Enkenberg,  J.,  Pellikka,  I.  &  Pöllänen,  S.  (2013).  Forest  in  teacher  educaPon:  The  Open  Forest  portal  as  a  novel  resource   for  learning:  Teoksessa  T.  Issa,  N.  M.  Sharef,  T.  Issa  &  P.  Isaías  (toim.).  Sustainability,  Technology  and  EducaPon.  Proceedings  of  InternaPonal  Conference  on   Sustainability,  Technology  and  EducaPon  (STE2013).  IADIS  Press.  111-­‐114.   Var*ainen,  H  &  Enkenberg,  J.  (2013).  Learning  from  and  with  museum  objects:  design  perspecPves,  environment,  and  emerging  learning  systems.  EducaPonal   Technology  Research  &  Development,  61(5),  841-­‐862.     Var*ainen,  H.  &  Enkenberg,  J.  (2014).  ParPcipant-­‐led  photography  as  a  mediaPng  tool  in  object-­‐oriented  learning  in  museum.  Visitor  Studies,  17(1),  66-­‐88.   Var*ainen,  H.  &  Enkenberg,  J.  (2013).  ReflecPons  of  design-­‐oriented  pedagogy  for  sustainable  learning:  An  internaPonal  perspecPve.  Journal  of  Teacher  EducaPon  for   Sustainability,  15  (1),  43-­‐53.     Var*ainen,  H.,  Liljeström,  A.,  &  Enkenberg,  J.  (2012).  Design-­‐oriented  pedagogy  for  technology-­‐enhanced  learning  to  cross  over  the  borders  between  formal  and   informal  environments.  Journal  of  Universal  Computer  Science,  18(15),  2097–2119.   Var*ainen,  H.  (2014).Principles  for  Design-­‐Oriented  Pedagogy  for  Learning  from  and  with  Museum  Objects.  PublicaPons  of  the  University  of  Eastern  Finland.   DissertaPons  in  EducaPon,  HumaniPes,  and  Theology.,  no  60.  University  of  Eastern  Finland,  2014.     Var*ainen,  H.  (2014).  Designing  parPcipatory  learning.  In  P.  Kommers,  T.  Issa,  T.  Issa,  D-­‐F.  Chang  &  P.  Isaías  (Eds.),  Proceedings  of  the  InternaPonal  Conference  on   EducaPonal  Technologies  (ICEduTech  2014)  and  The  InternaPonal  Conference  on  Sustainability,  Technology  and  EducaPon  (STE2014).    IADIS  Press.   Var*ainen,  H.  (2015).  Osallistavan  oppimisen  uudelleenmuotoilua.  Teoksessa  J.  Julkunen  (Toim.)  Porrassalmi  VIII.  Etelä-­‐Savon  kul]uurin  vuosikirja  2015.   Var*ainen,  H.,  Pöllänen,  S.,  Liljeström,  A.,  Vanninen,  P.  &  Enkenberg,  J.  (accepted  for  publicaPon).  Designing  connected  learning:  Emerging  learning  systems  in  a  crak   teacher  educaPon  course.  Design  and  Technology  Educa2on:  An  Interna2onal  Journal,  February  2016  
 41. 41. Binkley, M., Erstad, O., Herman, J., Raizen, S., Ripley, M., & Rumble, M. (2011). Defining 21st century skills. In P. Griffin, B. McGaw, & E. Care (Eds.),Assessment and teaching of 21st century skills (pp. 17–66). NewYork: Springer. Dillon, P., & Howe,T. (2003). Design as narrative: objects, stories and negotiated meaning. International Journal of Art and Design Education, 22(3), 291-298. Cole, M., & Engeström, Y. (1993). A cultural-historical approach to distributed cognition. In G. Salomon (Ed.) Distributed cognitions: Psychological and educational considerations (pp. 1-46). Cambridge: Cambridge University Press. Enkenberg, J. (2014).Aika muuttaa nykyinen toimintakulttuuri. Saatavilla: http://www.tiedeseura.es/2014/01/aika-muuttaa-nykyinen-toimintakulttuuri.html Enkenberg, J. (2014). Oppimisen tulevaisuus. Saatavilla: http://design-oriented.blogspot.fi/2014/01/oppimisen-tulevaisuus.html Enkenberg, J. (2012). Design-suuntautunut pedagogiikka - mistä se nousee ja mitä se on? Saatavilla: http://design-oriented.blogspot.fi/2012_06_01_archive.html Fischer, G. (2013). Learning, social creativity, and cultures of participation. In A. Sannino, &V. Ellis (Eds.), Learning and collective creativity:Activity-theoretical and sociocultural studies (pp. in press). NewYork:Taylor & Francis/Routledge. Fullan, M.& Langwothy, M. (2013) Towards a New End: New Pedagogies for Deep Learning. Saatavilla (online): http://www.newpedagogies.info/ Hakkarainen, K., Lonka, K. & Lipponen, L. 2004.Tutkiva oppiminen. Järki, tunteet ja kulttuuri oppimisen sytyttäjinä. Helsinki,WSOY. Hakkarainen, K., Paavola, S., Kangas, K., & Seitamaa-Hakkarainen, P. (2013). Socio-cultural perspectives on collaborative learning:Towards collaborative knowledge creation.   In C. Hmelo- Silver, C. Chinn, C. Chan & A. O'Donnell (Eds.), International handbook of collaborative learning (pp. 57-73). NewYork: Routledge. Jenkins, H., Clinton, C., Purushotma, R., Robison,A. J., & Weigel, M. (2008). Confronting the challenges of participatory culture: Media education for the 21st century. Chicago, IL: John D. and Catherine T. MacArthur Foundation. Retrieved Jan 28, 2014, from http://www.nwp.org/cs/public/print/resource/2713 Kumpulainen, K., & Lipponen, L. (2012). Crossing boundaries: Harnessing funds of knowledge in dialogic inquiry across formal and informal learning environments. In P. Jarvis, & M.Watts (Eds.),The Routledge International Handbook of Learning (pp. 112-125). London : Routledge. Liljeström,A., Enkenberg, J., & Pöllänen, S. (2013). Making learning whole:An instructional approach for mediating the practices of authentic science inquiries. Cultural Studies of Science Education, 8(1), 51–86. Liljeström, A., Enkenberg, J., & Pöllänen, S. (2014). The case of design-oriented pedagogy: What students’ digital video stories say about emerging learning ecosystems. Education and Information Technologies, 9(3), 583–601. Martinez, S. & Stager, G. (2013) Invent to Learn. Making,Tinkering, and Engineering in trhe Classroom. Constructing Modern Press s. 58. Paavola, S., Engeström, R. & Hakkarainen, K. (2012).Trialogical approach as a new form of mediation. In A. Morsh,A. Moen, & S. Paavola (Eds.) Collaborative knowledge creation: Practices, tools, and concepts (pp. 1-14).Rotterdam: Sense Publishers. Pöllänen, S., & Vartiainen, L. (2013). Forest-themed learning games as a context for learning via collaborative designing of crafts. Techne Series: Research in Sloyd Education and Craft Science, 20(3), 33-49. Robinson, K., & Aronica, L. (2015). Creative schools:The grassroots revolution that's transforming education. NewYork:Viking. Sahlberg, P. (2010). Rethinking accountability for a knowledge society. Journal of Educational Change, 11(1), 45-61. Sawyer, K. (2000). Improvisation and the Creative Process: Dewey, Collingwood, and the Aesthetics of Spontaneity.The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 58 (2), 149-161 Scardamalia, M., & Bereiter, C. (2006). Knowledge building:Theory, pedagogy, and technology.Teoksessa K. Sawyer (Toim.), Cambridge handbook of the learning sciences (s. 97–118). New York: Cambridge University Press. Scardamalia, M., Bransford, J., Kozma, R., & Quellmalz, E. (2011). New assessments and environments for knowledge building. In P. Griffin, B. McGaw, & E. Care (Eds.), Assessment and teaching of 21st century skills (pp. 231–300). NewYork, NY: Springer. Seitamaa-Hakkarainen, P.,Viilo, M., & Hakkarainen, K. (2010). Learning by collaborative design: Technology-enhanced knowledge practices. International Journal of Technology and Design Education, 20(2), 109–136. Säljö, R. (2010). Digital tools and challenges to institutional traditions of learning:Technologies, social memory and the performative nature of learning. Journal of Computer Assisted Learning, 26(1), 53–64. Thomas, D., & Brown, J. (2011).A new culture of learning: Cultivating the imagination for a world of constant change. Lexington, KY: CreateSpace. Vygotsky, L. S. (1978). Thought and language. Cambridge, MA: MIT Press. Wells, G., & Claxton, G. (2002). Introduction: Sociocultural perspectives on the future of education. In G.Wells & G. Claxton (Eds.), Learning for Life in the 21st Century (pp. 1-17). Oxford: Blackwell Publishing. kirjallisuutta

×