Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Avaintaitoja automaation aikakaudella

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 52 Ad

More Related Content

More from Henriikka Vartiainen (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Avaintaitoja automaation aikakaudella

 1. 1. Avaintaitoja automaation aikakaudella Henriikka Vartiainen
 2. 2. Kaikki esityksen kuvituskuvat on luotu tekoälyn avulla (Midjourney)
 3. 3. Automaatio ja työelämätaitojen muutos
 4. 4. → 2000
 5. 5. Rutiininomaiset ajattelutehtävät
 6. 6. Rutiininomaiset keholliset tehtävät
 7. 7. Rutiininomaiset keholliset tehtävät
 8. 8. Ei-rutiininomaiset, keholliset tehtävät
 9. 9. Ei-rutiininomaiset, keholliset tehtävät
 10. 10. Monimutkaista ongelmanratkaisua vaativat tehtävät
 11. 11. Monimutkainen vuorovaikutus ja viestintä
 12. 12. Monimutkainen vuorovaikutus ja viestintä
 13. 13. → 2000
 14. 14. “Kognitiivisen työn” automatisointi 2010-luvulla
 15. 15. Generatiivinen tekoäly ja luovan työn automatisointi
 16. 16. 2020-luvun työelämätaidot?
 17. 17. 1. Merkityksenanto 2. Sosiaalinen älykkyys 3. Uutta luova ajattelu 4. Kulttuurinen osaaminen 5. Data-lähtöinen ajattelu 6. Monilukutaito 7. Rajoja ylittävä osaaminen 8. Design-ajattelu 9. Kognitiivisen taakan hallinta 10. Virtuaalinen yhteistyö TYÖELÄMÄTAIDOT 2020 Institute for the Future for the University of Phoenix Research Institute (2011)
 18. 18. Tulkinta ja merkityksenanto
 19. 19. Sosioemotionaaliset taidot
 20. 20. Uutta luova ajattelu
 21. 21. Kulttuurinen osaaminen
 22. 22. Ohjelmallinen/ Data-lähtöinen ajattelu
 23. 23. Monilukutaito
 24. 24. Rajoja ylittävä osaaminen
 25. 25. Design-ajattelu
 26. 26. Kognitiivisen taakan hallinta
 27. 27. Virtuaalinen yhteistyö
 28. 28. 2000-luvun ydintaidot ?
 29. 29. Ajattelutavat ➢ luovuus, innovatiivisuus, kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisutaito ja päätöksenteko, oppimaan oppiminen Työskentelytavat ➢ kommunikointi ja yhteistyö Työskentelyn välineet ➢ tieto- ja viestintätekniikka, informaation lukutaito Elämisen taidot ➢ lokaali ja globaali kansalaisuus, elämänura, henkilökohtainan ja sosiaalinen vastuullisuus ATC21S Binkley M. et al. 2012.
 30. 30. OPS: Laaja-alaiset osaamisalueet 1. Ajattelu ja oppimaan oppiminen 2. Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 3. Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 4. Monilukutaito 5. Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 6. Työelämätaidot ja yrittäjyys 7. Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
 31. 31. Taitojen oppiminen
 32. 32. Tietämisen jäävuori John Seely Brown Tiedä mitä (eksplisiittinen tieto) Tiedä miten (hiljainen tieto) Tiedä kuka (hiljainen tieto)
 33. 33. Osallistava oppiminen
 34. 34. Ohjattu osallistuminen
 35. 35. Informaali oppiminen
 36. 36. Tarkoituksellinen harjoittelu (deliberate practice)
 37. 37. Tarkoituksellinen harjoittelu (deliberate practice)
 38. 38. Tiedonluominen ja transformatiivinen asiantuntijuus
 39. 39. Osallistumisen kuilu
 40. 40. Esimerkki Collaborative Problem-Solving in Multidisciplinary Networks (5 ETC)
 41. 41. ● Biotalous kytkeytyy sekä paikallisesti että globaalisti vaikuttaviin, kompleksisiin ilmiöihin (esim. kestävä kehitys) ● Biotalouden tarjoamat mahdollisuudet ja ongelmat luovat konkreettisia tarpeita ja vaateita useiden eri alojen toimijoiden ja asiantuntijoiden yhteistyölle → Miten jalostaa opiskelijoissa niitä osaamisia, jotka mahdollistavat ja rakentavat tässä ajassa sekä tulevaisuuden työelämässä vaadittavia taitoja? BIOTALOUS
 42. 42. Ajattelutavat ➢ luovuus, innovatiivisuus, kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisutaito ja päätöksenteko, oppimaan oppiminen Työskentelytavat ➢ kommunikointi ja yhteistyö Työskentelyn välineet ➢ tieto- ja viestintätekniikka, informaation lukutaito Elämisen taidot ➢ lokaali ja globaali kansalaisuus, elämänura, henkilökohtainan ja sosiaalinen vastuullisuus ATC21S Binkley M. et al. 2012.
 43. 43. Vuojärvi, H., Vartiainen, H., Eriksson, M., Ratinen, I., Saramäki, K., , Torssonen, P., Vanninen, P., & Pöllänen, S. (2022). Boundaries and boundary crossing in a multidisciplinary online higher education course on forest bioeconomy,Teaching in Higher Education. Vartiainen, H., Vuojärvi, H., Saramäki, K., Eriksson, M., Ratinen, I., Torssonen, P., Vanninen, P., & Pöllänen, S. (2022). Cross-boundary collaboration and knowledge creation in an online higher education course. British Journal of Educational Technology. Vuojärvi, H., Eriksson, M. & Vartiainen, H. (2019). Cross-boundary Collaboration and Problem-Solving to Promote 21st Century Skills—Students’ Experiences. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 18(13), 30-60. 1. Kehittämiskierros 2. Kehittämiskierros 3. Kehittämiskierros Kehityskohteen analysointi Toiminnan kehittäminen Aineiston keruu Aineiston analyysi Aineiston analyysi Aineiston analyysi Toiminnan kehittäminen Aineiston keruu Aineiston keruu Tutkimusperustainen opetuksen kehittäminen (DBR)
 44. 44. TAVOITE Kehittämiskierros 3 Tavoitteena oli kehittää Itä-Suomen yliopiston, Karelia-ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston yhdessä järjestämä kansainvälinen verkko-opintojakso, jossa eri taustoista ja eri tieteenaloilta tulevat opiskelijat ratkaisevat monialaisissa tiimeissä aitoja, kompleksisia metsäbiotalouden ongelmia, jotka nousivat jonkin organisaation tai ammatillisen yhteisön (yritykset, yhteisöt, julkiset organisaatiot) tarpeista
 45. 45. OPPIMISTEHTÄVÄ Lähtökohtana aito, avoin ja monimutkainen ongelma tai kehittämishaaste, joka edellyttää ● tiedonalueiden rajojen ylittämistä ● tiedonluomista ● virtuaalista yhteistyötä ja toiminnan yhteissäätelyä kansainvälisessä tiimissä
 46. 46. Kurssille osallistui 42 korkeakouluopiskelijaa 17:sta eri maasta. Opiskelijat jaettiin monitieteisiksi tiimeiksi siten, että sen jäsenet edustivat eri koulutusaloja ja eri korkeakouluja
 47. 47. 1. Ennakkovaihe: kirjallisia yksilötehtäviä liittyen omaan asiantuntijuuteen ja erikoisosaamiseen sekä pohdintaa metsien merkityksestä hyvinvointiin ja kestävään kehitykseen 2. Sisältövaihe: metsäbiotalouteen ja hyvinvointiin liittyviä luentoja, lukemistoja ja lisämateriaaleja 3. Kehittämisvaihe: kirjallisia tiimitehtäviä, tapaaminen asiantuntijaorgansaation edustajan kanssa, kehittämishaasteen luonnoksen esittely, ratkaisun edelleen kehittäminen sekä lopullinen ratkaisun tuottaminen ja esittely 4. Reflektiovaihe: itsearviointi, vertaisarvointi ja ulkoinen arviointi kehittämistehtävistä, arviointikeskustelu ryhmän ja opettajien kanssa Rohkaistaan opiskelijoita pohtimaan omaa asiantuntijuuttaan sekä työskentelemään tietoisesti oman osaamisen ylärajoilla Rohkaistaan opiskelijoita tarkoituksellisesti kehittämään olemassa olevia tietokäytäntöjä monialaisessa, kansainvälisessä yhteistyössä Rohkaistaan opiskelijoita tietoisesti kehittämään omaa ja yhteistä toimintaa itse-, vertais- ja ulkoisen arvioinnin tuella TOIMINNAN VAIHEET
 48. 48. Globaalin ilmiön tunnistaminen ja suhteuttaminen paikallisiin olosuhteisiin, mahdollisuuksiin ja resursseihin Kysymysten esittäminen, asiantuntijuuden jakaminen ja toimintasuunnitelmien laatiminen Uusien ideoiden, vaihtoehtoisten toimintatapojen, näkökulmien ja ratkaisujen etsiminen olemassa olevien käytänteiden kehittämiseksi Aineiston kokoaminen, ratkaisuehdotuksen testaaminen, tieteellisen tiedon soveltaminen uuden luomiseen Kehittävän palautteen hyödyntäminen (vertaispalaute, opettajien ja asiantuntijan ohjaus) Ratkaisun raportointi ja esittäminen eri medioita hyödyntäen DESIGN- SYKLI
 49. 49. ‘Daniel Kahneman says how we get into our patterns. And maybe one of the most beautiful things about working as a multicultural group is that we can't be in our patterns when we're working as a multicultural group. And it forces us to open up and talk about things differently than we normally did, and reflect on how we talk about things and how we perceive things. And maybe that's one of the biggest benefits of doing something like this and trying to solve big problems across cultures. It forces us to look and think differently and reflectively than we would otherwise’ Opiskelijan reflektointia
 50. 50. Kiitos!
 51. 51. Kirjallisuutta Bereiter, C., & Scardamalia, M. (1993). Surpassing ourselves: An inquiry into the nature and implications of expertise. In Surpassing ourselves: An inquiry into the nature and implications of expertise. Open Court. Binkley, M., Erstad, O., Herman, J., Raizen, S., Ripley, M., & Rumble, M. (2010). Defining 21st century skills. In E. Care, P. Griffin, & M. Wilson (Eds.), Assessment and teaching of 21st century skills (Issue January, pp. 1–65). Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. W. W. Norton & Company. Davies, A., Fidler, D., & Gorbis, M. (2011). Future Work Skills 2020. Institute for the Future for the University of Phoenix Research Institute. Denning, P. J. & Tedre, M. (2019). Computational Thinking. Cambridge, MA: MIT Press. Ericsson, K. A. (2006). The Influence of Experience and Deliberate Practice on the Development of Superior Expert Performance. In K. A. Ericsson, N. Charness, P. Feltovich, & R. Hoffman (Eds.), The Cambridge Handbook of Expertise and Expert Performance (pp. 683–704). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/cbo9780511816796.038 Hakkarainen, K. (2013). Mapping the research ground: Expertise, collective creativity and shared knowledge practices. In H. Gaunt & H. Westerlund (Eds.), Collaborative Learning in Higher Music Education (pp. 13–26). Ashgate. Lehtinen, E., Hakkarainen, K., & Palonen, T. (2014). Understanding Learning for the Professions: How Theories of Learning Explain Coping with Rapid Change. In S. Billett, C. Harteis, & H. Gruber (Eds.), International handbook of research in professional practice-based learning (pp. 199–224). Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-017-8902-8_8 Levy, F. & Murnane, “R. (2005). How Computerized Work and Globalization Shape Human Skill Demand,” in Learning in the Global Era: International Perspectives on Globalization and Education, ed. Marcelo M. Suárez-Orozco (Berkeley: University of California Press, 2007), 167 Scardamalia, M., Bransford, J., Kozma, R., & Quellmalz, E. (2011). New assessments and environments for knowledge building. In P. Griffin, B. McGaw, & E. Care (Eds.), Assessment and teaching of 21st century skills (pp. 231–300). New York, NY: Springer.

×