Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20111026 octrooi en veiling

869 views

Published on

This presentation is about patents and patent valuation.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20111026 octrooi en veiling

 1. 1. Octrooi en Veiling 30-10-2011 Ir. Hendrik de Lange OctrooigemachtigdeOprichter van Octrooifabriek B.V.
 2. 2. Octrooi en Veiling• Wat is een octrooi• Wat kan men met een octrooi• Wat is de waarde van een octrooi• Octrooi en faillissement• Octrooifabriek
 3. 3. Wat is een octrooi?
 4. 4. Wat is een octrooi?Een octrooi is het recht om eenander te verbieden een uitvindinguit te baten,in ruil voor openbaarmaking vandie uitvinding
 5. 5. Wat is een octrooi?Een octrooi is een:• territoriaal begrensd• tijdelijk• monopolie• op een uitvinding
 6. 6. Wat is een octrooi?Eisen voor octrooiverlening:• Nieuw• Inventief• Industrieel toepasbaar
 7. 7. Wat is een octrooi?Een octrooi of octrooiaanvrage komt tevervallen indien:• Jaartaks niet binnen de termijn voldaan• Antwoordtermijn is verstreken• Overige taks niet binnen de termijn is voldaan
 8. 8. Wat kan men met een octrooi?• Gebruiken om eigen productie te beschermen, om inbreuk/namaak tegen te gaan• Verkopen• In licentie geven• Laten vervallen• Verpanden• Niets mee doen
 9. 9. Wat kan men met een octrooi?Derden te verbieden het geoctrooieerde in of voor zijnbedrijf:• te vervaardigen,• te gebruiken,• in het verkeer te brengen of verder te verkopen,• te verhuren,• af te leveren of anderszins te verhandelen,• aan te bieden,• in te voeren,• of in voorraad te hebben.
 10. 10. Wat is de waarde van een octrooi?
 11. 11. Wat is de waarde van een octrooi?De waarde van octrooien vangrote bedrijven is een factor150 hoger dan die van kleineondernemingen, universiteitenzelfstandige uitvinders enonderzoeks-instellingen
 12. 12. Wat is de waarde van een octrooi?- Kostprijsbenadering- Marktprijsbenadering- Inschatting houder- Gecalculeerd
 13. 13. Wat is de waarde van een octrooi?81% van de waarde vanbedrijven is immaterieel:octrooien, merken,knowhow, relaties,goodwill
 14. 14. Wat is de waarde van een octrooi?• Waarde binnen bedrijven van octrooien is groot en groeiend• De verschillen tussen de capaciteit van kleine en grote bedrijven om octrooien te exploiteren is enorm
 15. 15. Wat is de waarde van een octrooi?Vier benaderingen• Kostprijsbenadering• Marktprijsbenadering• Waarde-inschatting houder• Gecalculeerde waarde
 16. 16. Wat is de waarde van een octrooi?Kostprijsbenadering
 17. 17. Wat is de waarde van een octrooi?De waarde op basis van eenkostprijsbenadering loopt vrijwellineair in de tijd op en is hethoogst als het octrooi komt tevervallen
 18. 18. Wat is de waarde van een octrooi?Een kostprijsbenadering iseen vrij waardelozebenadering voor eeninschatting van de waardevan octrooien
 19. 19. Wat is de waarde van een octrooi?Marktprijsbenadering, EP, gem. 4,7k€ 60000 IP Auction GmbH veiling 50000 München 16 mei 2007 28% verkocht 40000 4,7 k€ gem. prijs 30000 20000 10000 0 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79
 20. 20. Wat is de waarde van een octrooi?• De gemiddelde waarde van Europese octrooien ligt onder de kostprijs voor een Europese octrooiaanvrage in het eerste jaar• IP Auctions GmbH is om begrijpelijke redenen gestopt met het veilen van octrooien
 21. 21. Wat is de waarde van een octrooi?Inschatting houder (EP) gem. 3000k€ A. Gambardella e.a., "The Value of European Patents" (2005) 3000k€ gem. prijs
 22. 22. Wat is de waarde van een octrooi?Overschatting door dehouder, met een factor 600!De mening van de houder is eenvrij waardeloze basis voor eeninschatting van de waarde vanoctrooien
 23. 23. Wat is de waarde van een octrooi? Marktprijsbenadering, US, gem. 100k€ 350.000 300.000 Ocean Tomo veilingen 2006-2010 250.000 100 k€ gem. prijsprijs (1000 €) 200.000 150.000 100.000 50.000 0.000 05/09/yy 24/03/yy 10/10/yy 28/04/yy 14/11/yy 01/06/yy 18/12/yy 06/07/yy 22/01/yy 10/08/yy 26/02/yy datum
 24. 24. Wat is de waarde van een octrooi?Marktprijsbenadering, US, gem. 290k€ sales IP auction 7000000 Ocean Tomo Veiling 6000000 New York Oktober 2006 83% verkocht 5000000 290k€ gem. prijs 4000000 $ 3000000 2000000 1000000 0 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64
 25. 25. Wat is de waarde van een octrooi?De marktprijs in de VSis een factor 20 hogerdan in EU
 26. 26. Wat is de waarde van een octrooi?De waardeschatting op basis vande marktprijs levert de besteinschatting voor de waarde vanoctrooien, indien er voldoendegegevens voorhanden zijn
 27. 27. Wat is de waarde van een octrooi? Het grote verschil in waarde tussen EP en VS octrooien is te wijten aan het versnipperde Europese octrooisysteem*.* Een Europees octrooi is een bundel van 38 nationale rechten, in ca. 16verschillende talen. Een dergelijk octrooi kan in 38 verschillende nationalerechtbanken tegelijk worden gehandhaafd, waarbij uiteenlopende uitsprakenover de geldigheid en de inbreuk kunnen worden verwacht.
 28. 28. Wat is de waarde van een octrooi?Zodra het “community patent” er iszal de waarde van EP-octrooien(400M consumenten) die van VS-octrooien (300M consumenten)overstijgen
 29. 29. Wat is de waarde van een octrooi?Trends:• minder openheid van gegevens van veilingen: OT- ICAP• recente explosie van gemiddelde prijs
 30. 30. Wat is de waarde van een octrooi?Juli 2011: Nortel portfolio6000 octrooien, 4,5miljard dollar, 750k$ peroctrooi
 31. 31. Wat is de waarde van een octrooi?Augustus 2011: Motorolaportfolio 25000octrooien, 12,5 miljarddollar, 500k$ per octrooi
 32. 32. Wat is de waarde van een octrooi?Gecalculeerde waardeAannames maken m.b.t.:• Relevante verkoopprijs van dienst of waar• Licentie percentage• Potentiële marktgrootte• Te bereiken marktaandeel• Levensduur van bescherming• Parameters van S-curve in de betreffende markt
 33. 33. Wat is de waarde van een octrooi?• Het beste model is de marktprijsbenadering, daarna volgt de gecalculeerde waarde• Waarde-inschattingen op basis van de kostprijs en de inschatting van de houder/uitvinder zijn relatief waardeloos
 34. 34. Octrooi & Faillissement• Termijnen en jaartaksen lopen door• Bij verzuim van termijnen en/of betaling van taksen komen de rechten te vervallen
 35. 35. Octrooi & Faillissement• Termijnen behandelen en taksen voldoen kost geld• Octrooigemachtigde trekt zich bij faillissement van cliënt terug en is vaak concurrente crediteur in de boedel• Curator heeft weinig kennis van octrooiprocedures en wil geen geld uitgeven• Impasse: gevolg rechten kunnen komen te vervallen…
 36. 36. Octrooi & Faillissement- Acties:1. Octrooiportefeuille in kaart brengen2. Waarde-inschatting van de portefeuille maken (calculeren):3. Is het de moeite waard? Zo ja:4. Termijnen overzicht maken en bevriezen/stuiten bij de betreffende instanties5. Vervallen termijnen herstellen bij de betreffende instanties6. Overige IE in kaart brengen (vnl. merken, verder modellen, auteursrechten etc. komen minder snel of zelfs niet te vervallen) 1. tot en met 5 herhalen voor deze rechten
 37. 37. Octrooi & Faillissement• In verschillende landen en bij het Europees Octrooibureau kunnen termijnen en taks-betalingen wegens een faillissement worden ingevroren• In Nederland is dit waarschijnlijk ook mogelijk• Een faillissement kan een reden tot herstel van vervallen termijnen in octrooiprocedures zijn
 38. 38. OctrooifabriekModel I Octrooifabriek B.V.: • Octrooifabriek B.V. neemt octrooien voor eigen rekening en risico over • Houdt de portefeuille in stand en/of herstelt deze • Biedt de portefeuille aan partijen en/of aan veilingen ter verkoop aan • Waarbij de winst in een 50-50 split met boedel, oorspronkelijke houder of uitvinder wordt gedeeld
 39. 39. OctrooifabriekModel II Octrooifabriek B.V.: • Octrooien blijven in de boedel van een faillissement • Aan de Octrooifabriek wordt door de curator een volmacht verleend om in de portefeuille op te treden en deze te verkopen • De termijnen worden indien mogelijk uitgezet en/of hersteld • Portefeuille wordt aan partijen en/of veilingen aangeboden • Waarbij de winst in een 50-50 split met de boedel wordt gedeeld
 40. 40. Octrooifabriek Dank voor uw aandacht Octrooifabriek B.V. Dr. Benthemstraat 101 7514 CL Enschede KvK. 52521400 +31 (0)6 48 174 686 www.octrooifabriek.nlvolg ons: http://twitter.com/#!/Octrooifabriek

×