Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rka

397 views

Published on

KESBANGPOL

Published in: Government & Nonprofit
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Rka

  1. 1. DIEMEDINIAH IKDTA SIBDLGA JALAN s. DADMAN mo. 54 rap. (0631) 214137 SIBOLGA
  2. 2. RENCANA KERJA om ANGGARAN ' FORMUUR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH í-íí- _----- RKA-SKPD PEMERlNTAH KOTA SIBOLGA TAHUN ANGGARAN 7014 ` 2-1 “ms” P'*'“9"'“3“a" 5 1.1 S-Kesatuan Bangsa dan Po1itik Dalam Negeri Organisāsi i 1.19.01-Kan1or Kesatuan Bangsa dan Politik Rlnclan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode _ , Rekemng Volume l Saluan Tant/Harga S 5.1 Belanja Tidak Langsung _ 1 136.275.858.00 5.1.1 Belanja Pegaxvai 1 136.275.858,0C Gaji dan Tunjangan 916 67585800 5.1.1.01.01 Gayi Pokok PNSIUang Representasi 677 810 ;3100 Gaji Pokok PNS 677 810 08100 Tunjangar. Keluarga 69 075 162.00 69 075 16200 677810081 5.1.1.01.02 69 075 162 Tunjangan Keiuarga Tunjangan Jabatan -. 66 425 112.00 _ Tunjangan Jaoatan 66,425 11200 @ Tunjangan Umum 35 43350000 Tunjangan Fungsíonal Umum 3548350000 5110106 Tunjangan Beras Tunjangan Beras 43389 40000 5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus J 19 481 47500 Tunjangan Pajak Penghasilan -. Thn 19 481 47500 l 5.1.1.01.0B Pembulatan Gaji 11 128 00 Pembulatan Gaji ~ 11 128 00 s.1.1.oíw fšräbanan Penghasilan PNS _'__ 219 soo.ooo.o0 5.1 .1 02.01 Tambahan penghasilan berdasa-rāaí- ____ 105 600.000.00 Pejabat Eselon lila'. 1 org x 12 bln 3000000000 Pejabat Eselon IVa; 4 org x 12 bln Pejabat Penatausahaan Keuangan; 1 org x 12 bin Bendaharš Pengeluaran; 1 org x 12:7 PšrñbantnTBendaHara; 1 org x 12 bln f 3 50000000 4 800 00000 4 soo 00000 - . 3 00000000 Pengurus Barang; 1 org x 12 bln Penyimpan Barang: 1 org x 12 bln 400 000 400 01.10 5.1.1.02.03 Tambahan penghasllan pegawai menjelang 'ebaran atau nataI/tahun baru PNS/ CPNS. non PNS dan THL 5.1.1.02.06 105.600.D00.00 105 500 00000 1.13G.Z75.858.00 JUMLAH Sibolga, 2? Desember 2013 Kepala Kamor Kesatuan Bangsa dan Politjk abd On. JANUAR EF_FENDY slREGAR M. Si NIP. 19670102 198502 1 001
  3. 3. ._ à.. l .__._ ..í Kod Rekenmg Uralan ' Volume l saman TariflHarg-a Jumlah Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasi] Pmnbahasan 2. dst. u nama m 1 Drs. Mochamad Sugeng 1959! |2_}.1987I0 1 001 n Smsamaluddin, SE. MM 19591229 193103 1 003 Tatík Hayati. SH 197no1 n 199803 2 004 Waki! Katua Sekrclarís
  4. 4. "I - on... 8.ooo,oco. Z mmaem ñ sócmuoonųo.. oošoāñgo. l' . . çoāųomoäan. cqëųooq; || oqooooams l 325,903. mQonā oodocdomunl Iull mm_on_w ao_ooo.ooo.cc. :šw oadāooo ..m oo.aoo.ooo.ä 1 . oo.ooo.aâ.w . mmönã oqoooaaųaųm 8 898.; . mgoam .1 111111 oodoqooųaa. 1 . waoga cod 1 23600,: 1111 oqão 08.3 I . Ji mgogm cod äqm cqãqaooa . mgoam ..wa ã Sqmmmmm 8890348 ..I . mmxšw 1 8 o|1W111 oqwommmwml 11111 oqaoqooš _ . aāăw ocdaoãcwon ooóoacmvâm oqãooowvw l . . a `.:.._.m1__ .. m. - 11111 I . aman í ...Sanaa _ :au 9.5.3 . + n ::sub _ .I f . nnzāmn g sasa... m 'I' 11111II1|IIII .nšnnwn muumin awavue:: :asuu: are..! 39:. :Băuox :mu EEmoã aiasa: mcāmā: anaswa :Emumã ümägnnxom ššom :au umwcmm :uāumox ..Bcmvwpod ...w _ cmëcmčma _mwzm_c..ëum :mcmāãa Emăoí aim.. naanaa cāmăcgaoa mwanamama. Bawo _mco_ma_oaommc_v :mãavcmx :mwummzoa . masaa ::Saam mamaa :mu acaãm cañxuscma Emăoä. Na .I mzų :oz :au mza .sasa mwa. mram omoS |1| l! wza :o: mwa... :mšuuzcom mwaaa %tuuu ama. 9. ümgswcox :au .musuaoox Elamímnmm QwO, ..o cmšssč :au :ucmxmã cmmöušcmm So, 5 :wucmuczàcmvcšma cmšmöq ...au :mwaaa ...mzaa .çnwšoānų mpo ..o .mëux :mcamzmn cmmzuaucuašam. *mmuàmš cmcoaãox nmsóošmų nā. 6 :mmvcamwcmn :au ...mxmöu mcwzñ ..msvuăwm .oëmx m__2 E« cmeuočma .oEmx cmãmamnox mmalcmaoăcmn. 95.5 cafe :En: :au .i in... .masaa ...mmšcuEox mna.. cmsonšcon .maašäë ãăm mwa.. :mgvmāmm 532 EENO xšoų ...mv mamcmm :mäammxgmíu u. aaääcx Enäaă _ U?: :mtu: .uumëamö ..Su z<m<ooz< 23.2... <0._ Omö fo: ..āpšmmzmm H.N aaxmáxu ăäzxom :umoz SEND šuzOm ...au mmmcmm :wăamoxórë :nzmítwíom :umsã 1 z<mm<a bšošmmų 4.3.5.. z<zp<m z<m<owz< z<Q 5.15.. <z<uzmz _ _ 2
  5. 5. m ñ ao_ooo.ooqo_ 26 oqoooaxämn cod oñāâmomym, cod mgoew Box 5 mamia?: mc_._o..=_oä EF .mcoñmãaü _ 05.3 1411111 :mazima: cmcmäaāax ...au cacêcmux :smxmcmcoa Emāoha , m.. . mgoew .ggmzmnčoa ...Emčmu msako E h:: :Emëmų roowo ..mwna :mçtmmmcāmmccua Emöaā %Bugs 9.92 caacçzšma ...mu cmãcwačmųxñ @Edo .umma mmmocmoanešãmāhošwm çãoam. :mcsmzăvm mpooo .mwna cmczcm. cm.oam_cm::m:>=ua_ :own à ?nā H _ :EEBEom mwana... mvosx mn._._nm=::.< nëoum.. cmcamsšoa . ..Ewe :RVF: ...Emmmrč cmgwnamų cuv 2.51 ncmucwm cwcnmnëmu ._ manmo 9.0.5 :waamua/x am.. mrmx mcmucum cmcnma>cmm H mgomo ?nzumv 2.3. mawazo! cmczmsmcmų.” :wowo mmx :waaswa :aöas :mcāsāmų ccdoodonm 1 ñ 2122229 ñ oqooodoma oagšyoom i oqcgooaan _ oodâoom oo.o8.Sw.~ ond 00.89.0090 oO. N.N Saoqoaoa nodâecom oodoųoom m ocdooăom. aodcocom ocdoñųoowm madoadoa« ãdooccm oo.ooo.oo~.~ ocãocaoa codoodom oo.oco.oc~.~ ogdocdmmm. oodaaoow oodoodood oadoo com mm; mnocmozųčauųmñaëom :EQQE cm 11,111 :mocmzmx ...au En:: oodcaoomsm coaoooom m. mnauwa cmönnío. Eoëw cmmcmpãmmçaa :Smxmcëwa EEmQn. czmz>cvn cadoodom w« moeöodcoaam 1 938 sana.” . . mnxogw ..š_o.EE2ux maàax :MU cw;:m_oa`._1.ax__.._v=on cache _ . acdoo ooodm _ aodcnvoonvam ::mzaa šmu .mnEã naamani :Eímcnăa Swawar... na nodocámoa« I cqooommwnm šucmųmăcmzma mtama.. magu cgwxua cmmnumcwų wea mc oodoogmumauw I I 5.29: 5.92.. cmãxmc_cou Eãmoă | 50330:: mñxāmeczg. :mmëëvãmm mwema 8 o oo_o8.,won._ ñ godsoaoñe. _ oo.ooo.oo_..: mawëm .ass masaa ..sasa 225,255. cms2_.oean_ @să 8.0 codoodmrš ooáoodmä. l see. mcāoa :āmăceāų anavaa:: %au mean. usawa owzlomoaäcdw I oodoäormeuv . nmöem .mcgmwënoāarav :mëvvcmx Emšoêšč :mmāzzoāma .vwoúo ñ oodoneoaom. I 1 . 525. mcăom míčoecaz. :mmăšoEoa mwaaa aodommammen ngoem ..Sccx @zauwa :mšmön çmnvumcmų H! N . :au 322. %mzaa caašāă: :sana: Ebaaa.. a + c Ein... .1 urani 393 35.9.. :mwna: EEoEn c ...Ear ave:
  6. 6. .u u aqa oodocámmam I aaãaaaa« aa.aā.aoa.a , 3.36. a :maoamaa :mu ãmāmā .mczogcona _ aagaaqammā aadçųaaaon . 3.35 a. .ívcaāoxv :Smmn :o.___2c,_ mmgcpEox calcowčzao.. :mmšsoow _ m ...em 28. E. c . ...šoų ;azma mnauwa. cmšcmn cmmcamnzmn :mu cmzmšacmn w .ameagana :Emamāama cmmmxcmcãa :au :awamu 8:. .mzcñmamao aodaaaaovua. aaaaaaaaųa.. aaãoaaawaa aodaaaaw. _ a. maafa Qcdoo comñ 00.08.0090 H a .šca .mtaa mwa.. San cmcamzbăaw.. vamwā ..qaaaaaaeaa aa.aaa.aaa.a . l ` aa.aaa.aaa.a aa_a8.aaa.~ . n., mgonñ mãxymm Emwacamao amramcox ...mv ümsuaooxuw. aaaaaatnmm l .mxmāāmč xšoų amšuöcoų Emăoaa .tapa How. um %ami aux :mv aman.. .Gemu a . mcmamzww .ãímo ama :Somo uwaze:: Eo 34.28 cmaašcoa a aa.aaa.a 55 aa.aaa.aR. C. aaaaaaaaam oaaaaaam. a Iillqlll oR a _ aa.aao.a...a.a oa.a8.aa~+ . - NEOQW amočaz na« :au ,,I _ . a . . a amaew ..šx am. ųăm ama Sam ãša :wa aaa aa aoa Bw a l S aaaamu. a aa oaoaana , @Qoem mmamx ..mzaaš aaaaaamaoaaamāaoöa aaammãamų aaaëaãaų _ :cow _ cod aodooaäñv. aaaaaaaa... aqaaaaae« . a @Emčmeoaq @au :maëmzma :mc cmsmmcocvu :mcgšcouua aadaaáaowmv aa_a8.a-.a. a _ aux?: amăamxmme .Emãmq cnmmčmaunãmų :Emxmscma Emăoi _ ñ aaāaaaaaa . . mmöem Eovfmm En: :mu :Emxmawxamsox na... oc ooodmo m aaaaaamva aaaaaaaaa n . . ñmwëmāo :wan ?au manmo cmgmmmocmg :au amgâšcon. H vao? l' .acacmãmmx aadaaaaaa aaaâaaam _ :mu zamzaam... mamEoE zaga... amxaamāmE nmaāEonEma aaacqamaaa .ooócaxovcm í aadaoomm a aa.a8.amq.m l . :mmmmcmnmxuçläsmnčum EEOU. :mcmaom ...mu ãmczu. .mmmzmmow oaadcocmmn.. aadaoaaaa aaaaaaaaaa . . mačaw a cmmmmwcmnma. :mmmasmš :aaaxmcewa _m_.:._m__.., .šosm .uma ..mEEmw moon.. aaa . codcoáaoasm aadaaaaaaaaa oadaaaana cmmmmcmnvz cmmmàš cmmšmnčwmcma cmmëčmx ..mwaaa w|_ _ . . , :mawãä mmčmx cod aa aaa aã a Sdaa ?wa aa essa: . . .mmmímmao mamaaa. m :au 23.3. C .oz .Dr _mmw__m_mom wao.? . . . NQOEW maaxëum <ā2sm cod oc ooo co« mm mmñew _šm_m.mšm_m .man :Emaux cmmmmcmnmx :mmmšmš .mamšmam ..ccm a aa_a . aaaaaaaqaa . ..i mmčma I I nmänã wanavaa aas... _2=I.m__c ...SE .măamämč cmäummox cmamxascua mooč ñ aaaaoaavaaaa I I :aanmcmnwx nawaza?, cmmcmnêvmcwq Emăoā C . :wwwz EEMQ co ocodmâmm aaaaoamtmm cmcmEmox :wanaume cmcmmcmcoa 2.2.3 E? ..EQESUQO :of I l' n . nuna ...sasa :mv mcmän 2:23 6232555 :wania: a + a ::nuh cross. aamua... unao.. :nama: :Bāmox Emäoä 2.3.
  7. 7. Eo w 3.32 wa 853 K:: a .2 .xãumã .razmčm zăozq.. .ra ăsom :au ammcam :wămawx ..očax Sumo! 28 .unaunga à .um_oa_m oodooammemoa ocoooooqwm .oooooemmgnu oodcqonëno.. 86 ooãadooa oodoooow ñ ...QoQoAMNaao oo.c8.omíw 2.... . l oodoodonah ocdoqomwm. - . codoaáxman oqooqommxb. II u cmãšmmmamx ...sana Exmcmöm ...Emma zmmcmzov. _mn=w.=:Eu< .EzED cmzāctoEom :Home _cöcoö..o~.wo I anaunga: a + a ::zuk 3.3.5. annum...

×