Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Realisasi anggaran

288 views

Published on

KESBANGPOL

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Realisasi anggaran

  1. 1. , . v _. >vox>z mm>r_m>m_ >z0o>m>z . Szcz >zo0>w>z S. : vmzmaziz XO. _.> macro. , a: ... Sa: ... 2:. : 082 : an: 585.13.341.591!. . it. . ialífxwíílílííszilllílaílltísíuíiíllíãíxlllaíaillzltli Iuízãlnnlnílniililàzi m. . . _ . o. . o. ma_ no.8.. 029.096 mnvzwwmãmm_ 5053934 o w. .. . o. . on 4:23am: .. naimas A. . . smhan 0 m. . g . E .8 . ..gawaan. .. . ..msama 04.30.08 0 m. .. u_ 0._ . om Hcamzum: ncãüoam_ : Sca . mobmoboo 0 w. . . ._ . S . S. Aasmaan: mmqmm 5.00m33 0 m. . . ._ . o. . S «nanaman vvãEWEm: êcmã 3.39m40 o m. . . _ 9.8 umaasang 02._ P08 c m. . g . B9 . Eacmsms _umãsmuã_ 003353: 5am: .. mga mauwag. . o m. . 4 . S00 . .maumuma nmamsmãm: 0030223: rosan_ _agn am88.. o m. . . ._ . am00 . ..nagana _umsmzmwgma 3332.6: 33:53am: 05.20: _m_= :<m 30.30.08 o wb. . 0._ . o. : osoazca _umaga . umüxmmam xmním: wmbooboo o mm. . . o. .8 xosoaqEã zmammcaum. ama _uzm 3.8008 o mb. . . $8 1030315.: _naunsa Iaaoazímx S80 mwaopooo a wweab. Cuz@ rai? ... _uzm . ..gamboa 0 m. : 8.0» casa wma? : za: vzm 50.30 0 @NFS . o. mamam ma. _sa . .mae 8.8380 o MNNS . Re. mamam 00.8251 maããmnñm_ . mage. :$000 0 @NME .8 mamaw 22 : mix am: niña. ..? n _maE Em. .. E32 3.39 ? v5.2.0 0 @NME _E naman nmaãã. am33_ an: uoãm nam _maam Nommboo o mubo. .om mamam 00333: 3.223: na. .. am30: 3386:. pnàuoo 0 13o 0 08
  2. 2. EE: il%ílfiíi`grê'giããsi'gíuífínggiiillüggê ! IIII-_Iulallnlíiílllazil uhhh_ . om MNNoNo_ mbmaovom v5.8.0_ mNNoGS m. ~».8.8 m. -8.8 mhhbmh: m. ” Ncmbm v3.8.8 wNNomS v3.8.0_ 038.8 MNNQNDM www. : _o_ umm. : . B mmm. : .8 mmm. : . oa mmngvi mwwrwo. mNEwS mavic_ MNNNPOA @manabu : nam: 2:. : maga» mga. . ma@ {. ..inaanu mmãam uma: 3.2 vuzocam: mamam 9.5222 nmãaauaa waaa» Eman. .. wmíam m: mamam : mix mamam mcã xmc. ã3m_. m_m: maaga ; mum mmzãm mmya» _nagnanais wee Gunma@ mamam ma: ... mui: 253502,. an: vegan» mmíam mga. Amanu 2030.. Xmãmãm: masa» nam. . mamam _umanumãmmz masa» mnsn nonna? xmãosmaun. mamam Bmxmaw: nm: 35:30.. . : nam. .. _vmmmãm_ mmaam am53.. an: 35:39. _mum_ wmíam amxmum: an: 35:33 $3: mamam amxmam: .. m.. 35:39._ : BEE: mníam waxaa. .. 03mm : nam: 30.. ; mamam umamin! .. 93mm nga; nama: mamam umaamsmz aímm E! . nama: waaa» x: -m: m.xc$: m mínxmí usa? : mamam _umamsüama . uonozmxmums wmüam umsmãmama 32am: 028. 3908 _ 908.000 _ _$0.08 Nudes _ . umaasa _ @ammom mnmwooo . ..msama m. . . .Hmmm momãuco _ . .Suga Nauàboo 4 . ..manas 980.000 maayos 4 pages 903.08 mniàooo 8.3980 $48.08 . ugma? . B m_ _Space _ . .Macao musmos : liza: o o _ummm mo;
  3. 3. EE: :BE: 2.: : 032 x3:: . .Icon-niti. . ãgl_l`I1ü. {l! ¢iIí; í1Ezixírnüilxvsílíiãçzítgllêílíllníllílluílni! . mNNMCS mamam vmam__: !mm= 3285_ . ..oooboo o mu N80_ Ioaoazcã zmaucaum« 20.. _ nzm . .woohoo o www. : . on mmíam 38m_ : maamuan: $32_ magang o 42m_ . .grammar a -_ . Bwmmmmm. _umoo @e3

×