Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

תכנון סביבתי מחוז תל אביב

292 views

Published on

.

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

תכנון סביבתי מחוז תל אביב

 1. 1. ‫מחוזי‬ ‫סביבתי‬ ‫תכנון‬ ‫חמי‬‫שטורמן‬-‫המחוז‬ ‫מתכנן‬ ‫ספטמבר‬,2016 ‫במערכת‬ ‫פעילות‬ ‫ומאפייני‬ ‫היכרות‬‫התכנון‬‫ומול‬ ‫הרכזים‬‫המקצועיים‬‫במחוז‬
 2. 2. 2‫אביב‬ ‫תל‬ ‫מחוז‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬,‫ספטמבר‬,2016 ‫סביבתי‬ ‫תכנון‬ ‫מהו‬ ‫הגדרה‬: ‫תכנון‬‫באופן‬ ‫הסביבה‬‫שייתן‬‫הפיתוח‬ ‫לצורכי‬ ‫מענה‬‫ככל‬ ‫צמצום‬ ‫תוך‬ ‫האפשר‬‫של‬‫סביבתיים‬ ‫וקונפליקטים‬ ‫מפגעים‬. ‫מקור‬‫הסמכות‬: ‫התכנון‬ ‫חוק‬‫והבנייה‬‫התשכ‬"‫ה‬(1965),‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫מדיניות‬‫הסביבה‬ ‫להצלחה‬ ‫מפתחות‬: ‫שילוב‬‫ב‬ ‫סביבתיים‬ ‫שיקולים‬‫תכנון‬ ‫של‬ ‫מוקדמים‬ ‫שלבים‬‫בחירת‬ ‫לצורך‬ ‫והציבור‬ ‫היזמים‬ ‫עבור‬ ‫טובות‬ ‫חלופות‬. ‫איזון‬‫בין‬‫של‬ ‫והסביבתיות‬ ‫החברתיות‬ ‫ההשפעות‬ ‫לבין‬ ‫המתגברים‬ ‫הצרכים‬ ‫מואץ‬ ‫פיתוח‬. ‫מסגרת‬‫של‬ ‫הפעולה‬‫הסביבתיים‬ ‫המתכננים‬‫במחוזות‬: ‫והמקומית‬ ‫המחוזית‬ ‫הארצית‬ ‫ברמה‬ ‫והבנייה‬ ‫התכנון‬ ‫מוסדות‬,‫היגוי‬ ‫וועדות‬, ‫מקצועיים‬ ‫פורומים‬
 3. 3. 3‫אביב‬ ‫תל‬ ‫מחוז‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬,‫ספטמבר‬,2016 ‫עיר‬ ‫בניין‬ ‫תכנית‬-‫תב‬"‫ע‬ ‫תוכנית‬‫הינה‬ ‫עיר‬ ‫בניין‬‫מסמך‬‫חוקי‬ ‫תוקף‬ ‫בעל‬(‫סטטוטורי‬) ‫בקרקע‬ ‫השימוש‬ ‫את‬ ‫להסדיר‬ ‫שנועד‬‫ואת‬ ‫כלשהו‬ ‫נתון‬ ‫בשטח‬ ‫המותרות‬ ‫הזכויות‬‫בו‬ ‫תוכנית‬‫מסמכים‬ ‫משני‬ ‫מורכבת‬ ‫עיר‬ ‫בניין‬‫עיקריים‬: ‫תשריט‬‫הקרקע‬ ‫ייעוד‬ ‫את‬ ‫הקובע‬ ‫תקנון‬‫אסור‬ ‫ומה‬ ‫מותר‬ ‫מה‬ ‫המפרט‬ ‫בייעוד‬‫הפרטים‬ ‫ואת‬ ‫זה‬ ‫קרקע‬, ‫השלבים‬‫למימוש‬ ‫והתנאים‬‫התכנית‬
 4. 4. 4‫אביב‬ ‫תל‬ ‫מחוז‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬,‫ספטמבר‬,2016 ‫תשריט‬‫תכנית‬
 5. 5. 5‫אביב‬ ‫תל‬ ‫מחוז‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬,‫ספטמבר‬,2016 ‫תכנית‬ ‫הוראות‬
 6. 6. 6‫אביב‬ ‫תל‬ ‫מחוז‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬,‫ספטמבר‬,2016
 7. 7. 7‫אביב‬ ‫תל‬ ‫מחוז‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬,‫ספטמבר‬,2016
 8. 8. 8‫אביב‬ ‫תל‬ ‫מחוז‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬,‫ספטמבר‬,2016 ‫בישראל‬ ‫והבניה‬ ‫התכנון‬ ‫מערכת‬ ‫מבנה‬ ‫ומחליטה‬ ‫דנה‬ ‫וועדה‬ ‫כל‬‫לגבי‬‫ובערעורים‬ ‫שבסמכותה‬ ‫תכניות‬‫של‬ ‫החלטות‬ ‫לגבי‬ ‫שתחתיה‬ ‫הוועדה‬ ‫בהם‬ ‫ותומכים‬ ‫לוועדות‬ ‫ייעוץ‬ ‫נותנים‬ ‫המקצועיים‬ ‫הגופים‬,‫שהוגשו‬ ‫תכניות‬ ‫מקדמים‬ ‫שאושרו‬ ‫תכניות‬ ‫מדיניות‬ ‫מימוש‬ ‫על‬ ‫ומפקחים‬
 9. 9. 9‫אביב‬ ‫תל‬ ‫מחוז‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬,‫ספטמבר‬,2016 ‫אישור‬ ‫תהליך‬‫תב‬"‫ע‬ •‫התכנית‬ ‫הגשת‬‫לועדה‬‫ובנייה‬ ‫לתכנון‬ ‫המקומית‬ •‫דיון‬‫בועדה‬‫ובנייה‬ ‫לתכנון‬ ‫מחוזית‬ ‫לוועדה‬ ‫המלצה‬ ‫עם‬ ‫והעברה‬ ‫המקומית‬ •‫דיון‬‫בועדה‬‫לדחות‬ ‫האם‬ ‫והחלטה‬ ‫המחוזית‬,‫את‬ ‫להפקיד‬ ‫או‬ ‫ולדון‬ ‫לשוב‬ ‫להתנגדויות‬ ‫התכנית‬ •‫ידי‬ ‫על‬ ‫התנגדויות‬ ‫הגשת‬"‫כל‬‫נפגע‬ ‫עצמו‬ ‫את‬ ‫הרואה‬ ‫או‬ ‫בקרקע‬ ‫מעונין‬", ‫ההפקדה‬ ‫מיום‬ ‫חודשיים‬ ‫במהלך‬ •‫בהתנגדויות‬ ‫דיון‬ •‫אישור‬‫התב‬"‫ע‬ •‫הבנייה‬ ‫היתר‬ ‫מתן‬
 10. 10. 10‫אביב‬ ‫תל‬ ‫מחוז‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬,‫ספטמבר‬,2016 ‫במחוז‬ ‫סביבתי‬ ‫מתכנן‬-‫התפקיד‬ ‫הגדרת‬ ‫במחוז‬ ‫ובניה‬ ‫לתכנון‬ ‫בוועדות‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫השר‬ ‫ייצוג‬ ‫לתכנון‬ ‫המקומיות‬ ‫ובוועדות‬ ‫המחוזית‬ ‫בוועדה‬ ‫חבר‬ ‫הסביבתי‬ ‫המתכנן‬ ‫במחוז‬ ‫ובניה‬,‫השר‬ ‫מינוי‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫ויעדי‬ ‫מדיניות‬ ‫את‬ ‫בוועדות‬ ‫הדיונים‬ ‫במסגרת‬ ‫מקדם‬ ‫הסביבתי‬ ‫המתכנן‬ ‫ובהחלטות‬ ‫הנדונות‬ ‫בתכניות‬ ‫להטמעתה‬ ‫ופועל‬ ‫המשרד‬ ‫המקומי‬ ‫התכנון‬ ‫על‬ ‫בקרה‬ ‫תיאום‬‫חוו‬"‫ד‬‫היחידה‬ ‫טיפול‬ ‫בתחום‬ ‫והיתרים‬ ‫לתכניות‬ ‫רוחביות‬ ‫מקצועיות‬ ‫והנחיות‬ ‫חקיקה‬ ‫עדכוני‬ ‫בניה‬ ‫להיתרי‬ ‫גנריות‬ ‫הנחיות‬(‫המטה‬ ‫עם‬ ‫בתיאום‬) ‫מלווים‬ ‫בצוותים‬ ‫דעת‬ ‫וחוות‬ ‫השתתפות‬ ‫תיאום‬-‫קלה‬ ‫רכבת‬,‫וותמ‬"‫ל‬
 11. 11. 11‫אביב‬ ‫תל‬ ‫מחוז‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬,‫ספטמבר‬,2016 ‫הסביבתי‬ ‫המתכנן‬ ‫השתלבות‬ ‫הסטטוטורי‬ ‫הוועדות‬ ‫במערך‬ ‫הוועדה‬‫הסביבתי‬ ‫המתכנן‬ ‫מעורבות‬ ‫מכינות‬,‫עבודה‬ ‫ועדות‬ ‫והיגוי‬ ‫המעורבים‬ ‫לגורמים‬ ‫מקדמית‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫הצגת‬,‫ו‬ ‫בעיות‬ ‫ליבון‬‫תיאום‬ ‫עמדות‬ ‫מחוזית‬ ‫וועדה‬‫הועדה‬ ‫בהחלטות‬ ‫המשרד‬ ‫מדיניות‬ ‫הטמעת‬ ‫התנגדויות‬ ‫ועדת‬‫המתנגדים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המועלים‬ ‫הסביבתיים‬ ‫לנושאים‬ ‫מענה‬ ‫מתן‬ ‫ביוב‬ ‫וועדת‬‫הטיפול‬ ‫תיאום‬‫בתיאום‬ ‫תכנוני‬ ‫בדגש‬ ‫וביוב‬ ‫מים‬ ‫בנושאי‬‫משרד‬ ‫עם‬ ‫הבריאות‬,‫במחוז‬ ‫המקצועיים‬ ‫והרכזים‬ ‫מלווים‬ ‫צוות‬‫קונפליקטים‬ ‫הצפת‬,‫סביבתיים‬ ‫נושאים‬ ‫תכלול‬,‫והתניות‬ ‫הנחיות‬ ‫מתן‬ ‫להיתרים‬
 12. 12. 12‫אביב‬ ‫תל‬ ‫מחוז‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬,‫ספטמבר‬,2016 ‫במחוז‬ ‫התכנון‬ ‫יעדי‬ ‫להטמעת‬ ‫המרכזיים‬ ‫הכלים‬ ‫וועדות‬ ‫בדיוני‬ ‫פעילה‬ ‫השתתפות‬‫תכנון‬‫ומכינות‬ ‫הדיונים‬ ‫במסגרת‬ ‫לתכניות‬ ‫סביבתית‬ ‫התייחסות‬ ‫הנחיות‬ ‫מתן‬‫וחוו‬"‫ד‬‫ל‬‫תסקירים‬‫התסקירים‬ ‫תקנות‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫הנחיות‬ ‫מתן‬‫וחוו‬"‫ד‬‫ל‬‫מסמכים‬‫סביבתיים‬‫הנלווים‬‫לתכניות‬ ‫פיתוח‬‫אישור‬ ‫לכדי‬ ‫קידומן‬ ‫במסגרת‬ ‫הדעת‬ ‫חוות‬‫לתכנית‬ ‫עקרונית‬ ‫התייחסות‬ ‫כוללת‬ ‫להטמעה‬ ‫והנחיות‬‫בהוראות‬‫התכניות‬ ‫מקצועיים‬ ‫גורמים‬ ‫עם‬ ‫בתיאום‬ ‫מתבצעת‬ ‫הדעת‬ ‫חוות‬ ‫ועל‬‫בסיס‬‫של‬ ‫המתווה‬‫המדריך‬‫סביבתי‬ ‫לתכנון‬
 13. 13. 13‫אביב‬ ‫תל‬ ‫מחוז‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬,‫ספטמבר‬,2016 ‫סביבתית‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫ומתן‬ ‫תכנית‬ ‫לימוד‬ ‫תהליך‬ .1‫קבלת‬‫התכניות‬ ‫מבודק‬ ‫מקדים‬ ‫מידע‬‫ומגורמים‬‫נוספים‬ .2‫עיון‬‫התכנית‬ ‫במסמכי‬(‫תשריט‬,‫תקנון‬,‫מסמכים‬‫נלווים‬) .3‫לימוד‬‫סביבתית‬ ‫בדיקת‬ ‫ואיזה‬ ‫האם‬ ‫והחלטה‬ ‫והשפעתה‬ ‫התכנית‬ ‫מרכיבי‬ ‫א‬ ‫שלב‬'‫התכנית‬ ‫הכרת‬ ‫שלב‬‫ב‬'‫סביבתית‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫למתן‬ ‫הכנות‬ .1‫והיועץ‬ ‫הועדה‬ ‫של‬ ‫סביבתי‬ ‫היועץ‬ ‫עם‬ ‫דיאלוג‬ ‫קיום‬‫לתכנית‬ ‫הסביבתי‬ .2‫בשטח‬ ‫וסיור‬ ‫התכנית‬ ‫לימוד‬ ‫העמקת‬ .3‫לצמצומם‬ ‫ואמצעים‬ ‫סביבתיים‬ ‫קונפליקטים‬ ‫הצפת‬ .4‫הבנת‬‫וגיבוש‬ ‫התכנית‬ ‫של‬ ‫הסביבתיות‬ ‫ההשפעות‬‫לצמצומן‬ ‫דרכים‬/‫מניעתן‬
 14. 14. 14‫אביב‬ ‫תל‬ ‫מחוז‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬,‫ספטמבר‬,2016 ‫סביבתית‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫ומתן‬ ‫תכנית‬ ‫לימוד‬ ‫תהליך‬ ‫תכנית‬"‫פשוטה‬"‫ו‬/‫בעלת‬ ‫או‬ ‫סביבתית‬ ‫השפעה‬‫מתונה‬ ‫ג‬ ‫שלב‬'‫סביבתית‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫מתן‬ ‫השפעה‬ ‫בעלת‬ ‫מורכבת‬ ‫תכנית‬ ‫מהותית‬ ‫סביבתית‬ ‫על‬ ‫בדגש‬ ‫סביבתית‬ ‫התייחסות‬ ‫כגון‬ ‫התכנית‬ ‫להוראות‬ ‫הנחיות‬ ‫שלביות‬,‫להיתרי‬ ‫הנחיות‬‫בניה‬ .1‫מסמך‬ ‫להכנת‬ ‫הנחיות‬ ‫מתן‬ ‫סביבתי‬/‫תסקיר‬ .2‫הסביבתי‬ ‫המסמך‬ ‫העברת‬‫לחוות‬ ‫הרכזים‬ ‫דעת‬‫המקצועיים‬‫במחוז‬ .3‫להשלמות‬ ‫דרישה‬ ‫הוצאת‬ .4‫הוצאת‬‫חוו‬"‫ד‬‫למסמך‬‫סביבתי‬
 15. 15. 15‫אביב‬ ‫תל‬ ‫מחוז‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬,‫ספטמבר‬,2016 ‫במתן‬ ‫גורמים‬ ‫עם‬ ‫ממשקים‬‫חוו‬"‫ד‬‫סביבתית‬ ‫תכנון‬ ‫לשכת‬ ‫מחוזית‬ ‫משרדי‬ ‫ממשלה‬ ‫יועצים‬ ‫סביבתיים‬ ‫לתכנית‬ ‫חוו‬"‫ד‬ ‫סביבתית‬ ‫לתכנית‬ ‫אדריכלים‬/ ‫יזמים‬ ‫נציגי‬ ‫ארגונים‬ ‫ירוקים‬ ‫בוועדה‬ ‫המחוזית‬ ‫ציבור‬ ‫נציגי‬/ ‫פעילים‬ ‫סביבתיים‬ ‫רכזים‬ ‫מקצועיים‬ ‫במחוז‬ ‫תושבים‬
 16. 16. 18‫אביב‬ ‫תל‬ ‫מחוז‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬,‫ספטמבר‬,2016 ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫מחוז‬ ‫תכנון‬ ‫צוות‬ ‫עבודה‬ ‫וחלוקת‬ ‫אחריות‬ ‫תחומי‬ ‫המחוז‬ ‫מתכנן‬ •‫סביבתי‬ ‫התכנון‬ ‫מדיניות‬ ‫קידום‬,‫התכנון‬ ‫צוות‬ ‫ניהול‬,‫מקצועיות‬ ‫הנחיות‬,‫צוות‬ ‫עבודת‬ ‫תיאום‬ ‫סביבתיות‬ ‫ויחידות‬ ‫מטה‬ ‫מול‬ ‫התכנון‬ •‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫מדיניות‬ ‫מסמכי‬ ‫קידום‬,‫לגובה‬ ‫בניה‬,‫שימושים‬ ‫עירוב‬,‫חופים‬ •‫חוו‬"‫ד‬‫מחוזיים‬ ‫היבטים‬ ‫בעלות‬ ‫בתכניות‬ ‫סביבתיים‬ ‫למסמכים‬/‫עקרוניים‬ ‫ארציים‬ •‫כוללניות‬ ‫מתאר‬ ‫תכניות‬ ‫ליווי‬,‫על‬ ‫תשתיות‬,‫תת‬"‫לים‬‫תמ‬"‫לים‬,‫תסקירים‬ ‫במחוז‬ ‫מתכננים‬ ‫ומתן‬ ‫בתכניות‬ ‫טיפול‬‫חוו‬"‫ד‬(‫ומקצועית‬ ‫גיאוגרפית‬ ‫גזרות‬ ‫חלוקת‬) ‫וועדות‬ ‫בדיוני‬ ‫השתתפות‬ ‫סטודנט‬ ‫מנהלי‬ ‫סיוע‬,‫ומליאה‬ ‫למכינות‬ ‫הכנות‬,‫פרוטוקולים‬ ‫אחר‬ ‫מעקב‬
 17. 17. 19‫אביב‬ ‫תל‬ ‫מחוז‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬,‫ספטמבר‬,2016 ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫מחוז‬ ‫תכנון‬ ‫צוות‬ ‫פעילות‬ ‫תחומי‬ •‫החלוקה‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫בוועדות‬ ‫קבועה‬ ‫נוכחות‬‫הגיאוגרפית‬‫והמקצועית‬ •‫במחוז‬ ‫יזומים‬ ‫סיורים‬‫השטח‬ ‫מאפייני‬ ‫להכרת‬ •‫לתכניות‬ ‫מקצועיים‬ ‫רכזים‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫קבלת‬ ‫סביבתית‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫והוצאת‬ •‫יזמים‬ ‫מול‬ ‫לדרישות‬ ‫מענה‬ ‫מתן‬ ‫תיאום‬, ‫מחוזית‬ ‫תכנון‬ ‫ולשכת‬ ‫סביבתיים‬ ‫יועצים‬
 18. 18. 20‫אביב‬ ‫תל‬ ‫מחוז‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬,‫ספטמבר‬,2016 ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫מחוז‬ ‫תכנון‬ ‫מרכזיים‬ ‫פרויקטים‬ ‫רכבת‬‫אדום‬ ‫קו‬ ‫קלה‬ ‫אריאל‬ ‫פארק‬‫שרון‬ ‫דב‬ ‫שדה‬ ‫רובע‬ ‫צה‬ ‫מחנות‬ ‫פינוי‬"‫ל‬(‫תע‬"‫ש‬ ‫השרון‬,‫אפולוניה‬) ‫גלילות‬ ‫דרום‬ ‫בינוי‬ ‫תכנית‬
 19. 19. 21‫אביב‬ ‫תל‬ ‫מחוז‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬,‫ספטמבר‬,2016 ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫מחוז‬ ‫תכנון‬ ‫מרכזיים‬ ‫פרויקטים‬ ‫קירוי‬‫האיילון‬ ‫הרצליה‬ ‫חופי‬ ‫תכנון‬,‫ים‬ ‫בת‬(‫תסקירים‬ ‫הנחיות‬)
 20. 20. 22‫אביב‬ ‫תל‬ ‫מחוז‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬,‫ספטמבר‬,2016 ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫מחוז‬ ‫תכנון‬ ‫טווח‬ ‫ארוכת‬ ‫פעילות‬ •‫לקידום‬ ‫המקצועי‬ ‫במערך‬ ‫השתלבות‬‫לשכונות‬ ‫ירוקה‬ ‫בניה‬ ‫תקן‬ •‫לעורקי‬ ‫בסמיכות‬ ‫רגישים‬ ‫קרקע‬ ‫שימושי‬ ‫תכנון‬ ‫מדיניות‬ ‫מסמך‬ ‫קידום‬ ‫ראשיים‬ ‫תחבורה‬ •‫במחוז‬ ‫קיימות‬ ‫מרכז‬ ‫הקמת‬ •‫כוללניות‬ ‫מתאר‬ ‫תכניות‬ ‫ליווי‬ •‫אתרי‬ ‫וסקרי‬ ‫מיפוי‬ ‫השלמת‬ ‫טבע‬‫במחוז‬ ‫עירוני‬ •‫לתכנון‬ ‫סביבתי‬ ‫ליווי‬‫מפורט‬ ‫לרפורמה‬ ‫בהתאם‬ ‫והיתרים‬ ‫בחוק‬‫התו‬"‫ב‬
 21. 21. 23‫אביב‬ ‫תל‬ ‫מחוז‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬,‫ספטמבר‬,2016 ‫בסמיכות‬ ‫רגישים‬ ‫שימושים‬ ‫לתכנון‬ ‫מדיניות‬ ‫מסמך‬ ‫ראשיים‬ ‫תחבורה‬ ‫לצירי‬ •‫בין‬ ‫מובנה‬ ‫קונפליקט‬ ‫קיים‬‫להרוות‬ ‫הצורך‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫מטרופולין‬ ‫בתחומי‬ ‫הבנייה‬ ‫את‬ ‫הלאומי‬ ‫התכנון‬ ‫ליעדי‬ ‫בהתאם‬,‫היכולת‬ ‫ובין‬ ‫אוויר‬ ‫בזיהום‬ ‫שמקורו‬ ‫נקי‬ ‫אוויר‬ ‫להבטיח‬ ‫מתחבורה‬. •‫מטרת‬‫לתכנון‬ ‫עקרונות‬ ‫להציג‬ ‫המסמך‬ ‫המאפשרים‬‫יעדים‬ ‫שני‬ ‫של‬ ‫קיום‬‫אלו‬‫תוך‬ ‫ביניהם‬ ‫הקונפליקט‬ ‫מזעור‬.
 22. 22. 24‫אביב‬ ‫תל‬ ‫מחוז‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬,‫ספטמבר‬,201624 ‫יפו‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫ברק‬ ‫בני‬‫ים‬ ‫בת‬‫יהודה‬ ‫אור‬ ‫חולון‬‫הרצליה‬‫השרון‬ ‫רמת‬ ‫אזור‬ ‫מתאר‬ ‫תכניות‬ ‫במחוז‬ ‫כוללניות‬
 23. 23. 25‫אביב‬ ‫תל‬ ‫מחוז‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬,‫ספטמבר‬,2016 ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫מחוז‬ ‫קיימות‬ ‫פורום‬ ‫מטרות‬ •‫המקומיות‬ ‫וברשויות‬ ‫קיימות‬ ‫מובילי‬ ‫עם‬ ‫הקשר‬ ‫חיזוק‬ •‫וקהילה‬ ‫קיימות‬ ‫של‬ ‫ברשויות‬ ‫למיזמים‬ ‫ומינוף‬ ‫המשכיות‬ ‫יצירת‬ •‫והעשרתו‬ ‫ידע‬ ‫שיתוף‬ •‫פיילוט‬ ‫פרויקטים‬ ‫קידום‬ ‫יעדים‬ •‫התנעה‬ ‫מפגש‬-‫בתחום‬ ‫הגורמים‬ ‫כל‬ ‫עם‬ ‫היכרות‬ ‫משותף‬ ‫פעולה‬ ‫מתווה‬ ‫וגיבוש‬ •‫הפורום‬ ‫במסגרת‬ ‫ברשויות‬ ‫קיימים‬ ‫פרויקטים‬ ‫הצגת‬. •‫לקידום‬ ‫פיילוט‬ ‫פרויקטים‬ ‫סל‬ ‫לגיבוש‬ ‫הדדי‬ ‫למידה‬ ‫תהליך‬ •‫עבור‬ ‫שנתית‬ ‫ורב‬ ‫שנתית‬ ‫תכנית‬ ‫בנית‬‫הפיילוטים‬ •‫השנה‬ ‫סוף‬ ‫עד‬ ‫לפחות‬ ‫אחד‬ ‫פיילוט‬ ‫לפרויקט‬ ‫מעשית‬ ‫הצעה‬ ‫גיבוש‬
 24. 24. 26‫אביב‬ ‫תל‬ ‫מחוז‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬,‫ספטמבר‬,2016 ‫תכנית‬ ‫בדיקת‬‫בקנ‬"‫מ‬‫מחוזי‬-‫גלילות‬ ‫דרום‬ ‫דוגמת‬
 25. 25. 27‫אביב‬ ‫תל‬ ‫מחוז‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬,‫ספטמבר‬,2016 ‫תכנית‬ ‫בדיקת‬‫בקנ‬"‫מ‬‫מחוזי‬-‫גלילות‬ ‫דרום‬ ‫דוגמת‬ ‫תשריט‬‫המחוזית‬ ‫המתאר‬ ‫תכנית‬‫תמ‬"‫מ‬5
 26. 26. 28‫אביב‬ ‫תל‬ ‫מחוז‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬,‫ספטמבר‬,2016 ‫תכנית‬‫מתארית‬-‫רש‬/800/1
 27. 27. 29‫אביב‬ ‫תל‬ ‫מחוז‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬,‫ספטמבר‬,2016 ‫תכנון‬ ‫לשכת‬ ‫מחוזית‬ ‫משרדי‬ ‫ממשלה‬ ‫יועצים‬ ‫סביבתיים‬ ‫לתכנית‬ ‫חוו‬"‫ד‬ ‫סביבתית‬ ‫לתכנית‬ ‫אדריכלים‬/ ‫יזמים‬ ‫נציגי‬ ‫ארגונים‬ ‫ירוקים‬ ‫בוועדה‬ ‫המחוזית‬ ‫ציבור‬ ‫נציגי‬/ ‫פעילים‬ ‫סביבתיים‬ ‫רכזים‬ ‫מקצועיים‬ ‫במחוז‬ ‫תושבים‬ ‫במתן‬ ‫גורמים‬ ‫עם‬ ‫ממשקים‬‫חוו‬"‫ד‬‫לתסקיר‬ ‫גלילות‬ ‫דרום‬ ‫ומתן‬ ‫דרישה‬ ‫תיאום‬ ‫לתסקיר‬ ‫הנחיות‬ ‫מקצועית‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬(‫רעש‬, ‫אוויר‬ ‫זיהום‬,‫מזוהמות‬ ‫קרקעות‬) ‫על‬ ‫נוסף‬ ‫מידע‬ ‫השטח‬ ‫ערכיות‬ ‫תיאום‬ ‫ישיבות‬,‫דרישה‬ ‫משלים‬ ‫למידע‬ ‫התכנית‬ ‫הצגת‬ ‫במסגרת‬ ‫התייחסות‬ ‫המחוזית‬ ‫בוועדה‬ ‫הדיונים‬
 28. 28. 30‫אביב‬ ‫תל‬ ‫מחוז‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬,‫ספטמבר‬,2016 ‫תכנית‬‫מתארית‬-‫רש‬/800/1 ‫לתסקיר‬ ‫הדעת‬ ‫חוות‬–‫מרכזיים‬ ‫תוצרים‬ •‫לאורך‬ ‫ירוקה‬ ‫רצועה‬‫של‬ ‫ההיסטורי‬ ‫התוואי‬ ‫אחיה‬ ‫נחל‬-‫שימור‬‫השטח‬ ‫ערכי‬‫ויצירת‬ ‫הפתוחים‬ ‫השטחים‬ ‫עם‬ ‫וקישוריות‬ ‫רציפות‬ ‫ממזרח‬‫לתכנית‬. •‫אתרי‬ ‫של‬ ‫השיקום‬ ‫לתכניות‬ ‫המשרד‬ ‫אישור‬ ‫התכנית‬ ‫בתחומי‬ ‫הפסולת‬ •‫זוהתה‬ ‫שבהם‬ ‫לאורים‬ ‫אקוסטי‬ ‫מיגון‬ ‫רעש‬ ‫מקריטריון‬ ‫חריגה‬ •‫של‬ ‫המערבי‬ ‫בחלק‬ ‫המגורים‬ ‫הסטת‬ ‫צמחיה‬ ‫ושתילת‬ ‫נמיר‬ ‫מדרך‬ ‫התכנית‬ ‫אוויר‬ ‫זיהום‬ ‫השפעת‬ ‫להפחתת‬ ‫בתסקיר‬ ‫שהוגשה‬ ‫כפי‬ ‫נבחרת‬ ‫חלופה‬
 29. 29. 31‫אביב‬ ‫תל‬ ‫מחוז‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬,‫ספטמבר‬,2016 ‫לתסקיר‬ ‫הדעת‬ ‫חוות‬ ‫של‬ ‫מרכזיים‬ ‫תוצרים‬ ‫של‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫בעקבות‬ ‫אסא‬ ‫צחי‬-‫הסטת‬ ‫המערבי‬ ‫בחלק‬ ‫המגורים‬ ‫נמיר‬ ‫מדרך‬ ‫התכנית‬ ‫של‬ ‫להפחתת‬ ‫צמחיה‬ ‫ושתילת‬ ‫זיהום‬ ‫השפעת‬‫אוויר‬
 30. 30. 32‫אביב‬ ‫תל‬ ‫מחוז‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬,‫ספטמבר‬,2016 ‫התכנית‬ ‫בתחומי‬ ‫טבע‬ ‫ערכי‬ ‫ריכוזי‬* *‫ממצאי‬ ‫פי‬ ‫על‬‫סקר‬‫הטבע‬ ‫להגנת‬ ‫חברה‬
 31. 31. 33‫אביב‬ ‫תל‬ ‫מחוז‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬,‫ספטמבר‬,2016 ‫לתכנית‬ ‫נופי‬ ‫נספח‬ ‫וחוות‬ ‫ממצאי‬ ‫בעקבות‬ ‫לתסקיר‬ ‫הדעת‬- ‫רצועה‬ ‫הוספת‬‫ירוקה‬ ‫התוואי‬ ‫לאורך‬ ‫נחל‬ ‫של‬ ‫ההיסטורי‬ ‫אחיה‬-‫ערכי‬ ‫שימור‬ ‫רציפות‬ ‫ויצירת‬ ‫השטח‬ ‫עם‬ ‫וקישוריות‬ ‫הפתוחים‬ ‫השטחים‬ ‫לתכנית‬ ‫ממזרח‬.
 32. 32. 34‫אביב‬ ‫תל‬ ‫מחוז‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬,‫ספטמבר‬,2016 ‫תכנית‬ ‫בדיקת‬‫בקנ‬"‫מ‬‫מקומי‬-‫מערב‬ ‫השומר‬ ‫תל‬ ‫דוגמת‬ ‫התכנית‬ ‫מטרת‬-‫שכונת‬ ‫הקמת‬‫בין‬ ‫פתוח‬ ‫בשטח‬ ‫חדשה‬ ‫מגורים‬ ‫תל‬ ‫ומחנה‬ ‫גור‬ ‫מוטה‬ ‫דרך‬‫השומר‬
 33. 33. 35‫אביב‬ ‫תל‬ ‫מחוז‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬,‫ספטמבר‬,2016 ‫תכנית‬ ‫בדיקת‬‫בקנ‬"‫מ‬‫מקומי‬-‫מערב‬ ‫השומר‬ ‫תל‬ ‫דוגמת‬ ‫הקרקע‬ ‫ייעודי‬ ‫מגורים‬(1,038 ‫יח‬"‫ד‬),‫שטחי‬ ‫מסחר‬,‫תעסוקה‬, ‫ואתר‬ ‫ציבור‬ ‫מבני‬ ‫מרכזי‬ ‫עירוני‬ ‫טבע‬
 34. 34. 36‫אביב‬ ‫תל‬ ‫מחוז‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬,‫ספטמבר‬,2016 ‫תכנית‬ ‫בדיקת‬‫בקנ‬"‫מ‬‫מקומי‬-‫מערב‬ ‫השומר‬ ‫תל‬ ‫דוגמת‬ ‫ופיתוח‬ ‫בינוי‬ ‫תכנית‬
 35. 35. 37‫אביב‬ ‫תל‬ ‫מחוז‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬,‫ספטמבר‬,2016 ‫תכנית‬ ‫בדיקת‬‫בקנ‬"‫מ‬‫מקומי‬-‫מערב‬ ‫השומר‬ ‫תל‬ ‫דוגמת‬ •‫השומר‬ ‫תל‬ ‫ובסיס‬ ‫השומר‬ ‫תל‬ ‫החולים‬ ‫בית‬ ‫עם‬ ‫גובלת‬ ‫התכנית‬. ‫עם‬ ‫סביבתיים‬ ‫קונפליקטים‬ ‫של‬ ‫גבוה‬ ‫פוטנציאל‬ ‫מייצרת‬ ‫זו‬ ‫קרבה‬ ‫בתכנית‬ ‫המוצעים‬ ‫הרגישים‬ ‫השימושים‬. •‫לתכנית‬ ‫שצורף‬ ‫הסביבתי‬ ‫המסמך‬‫הנחיותינו‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫שלא‬ ‫הוכן‬ ‫בוועדה‬ ‫להפקדה‬ ‫הדיון‬ ‫טרם‬ ‫בלבד‬ ‫שבועיים‬ ‫למשרדנו‬ ‫והגיע‬ ‫המחוזית‬. •‫ברורה‬ ‫תמונה‬ ‫נותן‬ ‫ולא‬ ‫רבים‬ ‫מהותיים‬ ‫מחוסרים‬ ‫סבל‬ ‫המסמך‬ ‫אלה‬ ‫סביבתיים‬ ‫לקונפליקטים‬ ‫לגבי‬ ‫מספק‬. •‫המקצועיים‬ ‫הרכזים‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫ובעקבות‬ ‫השלמות‬ ‫קבלת‬ ‫לאחר‬ ‫התקיים‬ ‫במחוז‬‫שונתה‬ ‫והתכנית‬ ‫חוזר‬ ‫דיון‬!
 36. 36. 38‫אביב‬ ‫תל‬ ‫מחוז‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬,‫ספטמבר‬,2016 ‫מערב‬ ‫השומר‬ ‫תל‬ ‫להפקדה‬ ‫דיון‬ ‫מוצע‬ ‫מצב‬
 37. 37. 39‫אביב‬ ‫תל‬ ‫מחוז‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬,‫ספטמבר‬,2016 ‫מערב‬ ‫השומר‬ ‫תל‬ ‫בעקבות‬ ‫התכנית‬ ‫שינוי‬‫חווד‬‫המחוז‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫בעקבות‬ ‫חומרים‬ ‫אביר‬ ‫מיכאל‬ ‫מסוכנים‬- ‫אזור‬ ‫בין‬ ‫הצרחה‬ ‫לאזור‬ ‫ציבור‬ ‫מבנה‬ ‫תעסוקה‬
 38. 38. 40‫אביב‬ ‫תל‬ ‫מחוז‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬,‫ספטמבר‬,2016 ‫ההקשבה‬ ‫על‬ ‫תודה‬ ‫שאלות‬?

×