Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ramboll yva tattarisuo-130318

335 views

Published on

Tattarisuon lämpökeskus YVA-esitys Ramboll 13.3.2018

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ramboll yva tattarisuo-130318

 1. 1. HELEN OY TATTARISUON LÄMPÖKESKUS YVA-OHJELMA YLEISÖTILAISUUS 13.3.2018
 2. 2. ALUSTAVA AIKATAULU
 3. 3. YVA-OHJELMAN SISÄLTÖ • Hankkeesta vastaava • Hankkeen tavoitteet ja tausta • Hankkeen kuvaus ja hankevaihtoehdot • Ympäristön nykytilan kuvaus • Arviointimenettely • Arvioitavat ympäristövaikutukset ja arviointimenetelmät • Hankkeen edellyttämät suunnitelmat ja luvat • Osallistumisen järjestäminen Sijaintikartta
 4. 4. VAIHTOEHDOT JA NIIDEN KESKEISET EROT VE1: Polttoaineenaan biomassaa käyttävä laitos − Polttoaineen vastaanotto yksinomaan biomassoille − Päästöt ilmaan suurten polttolaitosten päästöraja-arvojen mukaisesti VE2 Polttoaineenaan biomassaa ja jäteperäisiä kierrätyspolttoaineita hyödyntävä laitos − Polttoaineen vastaanotto biomassalle kuten VE1 ja lisäksi jäteperäiselle kierrätyspolttoaineelle itsenäinen järjestelmä vastaanotosta kattilasiilolle. − Päästöt ilmaan jätteenpolttoasetuksen mukaiset VE0: Nollavaihtoehto - Tattarisuon lämpökeskusta ei toteuteta ja alue jää nykyiseen tilaansa - Hankevaihtoehtoja vastaava määrä lämpöenergiaa tuotetaan jossain muualla Helsingin alueella.
 5. 5. Maakuntakaava (YM vahv. 8.11.2016) • Hankealue sijoittuu taajamatoimintojen alueelle • Viheryhteystarve, maakaasuputki, pohjavesialue (pääradan vaihtoehtoinen ratkaisu – jäänyt toteutumatta) • Malmin lentokenttäalue on merkitty kulttuuriympäristön RKY-kohteeksi, 4. vaihemaakuntakaavassa merkitty lisäksi tiivistettäväksi alueeksi Yleiskaava (ei vielä lainvoimainen) • Uudessa yleiskaavassa hankealue merkitty toimitila-alueeksi • Virkistys- ja viheralue itäpuolella, eteläpuolella pikaraitiotie Asemakaava (9200, 11370) • Lähivirkistysalue, Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue • Ulkoilutie Malmin alueen kaavarunko, suunnitteluohje asemakaavoitukselle • Hankealue merkitty energiahuollon alueeksi KAAVOITUSTILANNE
 6. 6. OTE MALMIN LENTOKENTÄN ALUEEN KAAVARUNGOSTA
 7. 7. LUONNONYMPÄRISTÖ • Maaperä: maalajina pääasiassa savea ja moreenia, hankealueen maanpinta tasainen. Hankealueen itäpuolella Alppikylänhuippu-täyttömäki, hankealueen pohjoisosissa tehdyissä maaperätutkimuksissa on todettu kynnysarvot ylittäviä pitoisuuksia haitallisia aineita sekä jätejakeita • Pohjavesi: Tattarisuon 1-luokan pohjavesialue sijoittuu hankealueen itäpuolelle (kemiallinen tila huono) • Pintavesi: Hankealue kuuluu Longinojan suureen valuma- alueeseen. Joki laskee Vantaanjokeen • Kasvillisuus ja eläimistö: Linnustollisesti arvokas Alppikylän pohjoismetsä (lajit mm. kultarinta, mustapääkerttu, satakieli, leppälintu), METSO-toimintaohjelmakohteita, Autotallintienojan kasvillisuuskohde (ojatädyke) • Ei luonnonsuojelualueita lähistöllä
 8. 8. LIIKENNE
 9. 9. VÄESTÖ, ASUMINEN JA VIRKISTYS • Lähimmät asuinalueet: Alppikylä, Puistola, Heikinlaakso, ja Jakomäki. Mahdollisten kuljetusreittien varrella myös Sepänmäki, Nallenmäki • Lähin asutus: Heikinlaakso 150 ja Alppikylä 200 metrin etäisyydellä hankealueesta • Alppikylänhuippu on yksi alueen merkittävimmistä virkistysalueista. Malmin lentokenttäalueen ympäri ja hankealueen varrella kulkee ulkoilureitti, talvisin hiihtolatu. • Lähietäisyydellä lähiliikuntapaikkoja, urheilukenttiä ja herkkiä kohteita Kuva päivitetty 3/2018
 10. 10. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA MENETELMÄT
 11. 11. ARVIOITAVAT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
 12. 12. VAIKUTUKSET LUONNONOLOIHIN Ilmanlaatu ja ilmasto • Hiilidioksidipäästöt  Ilmastovaikutukset • Ilmatieteen laitoksen matemaattis-fysikaalisen leviämismallinnus  Vaikutukset ilmanlaatuun Maaperä ja pohjavesi • Aiemmat tutkimukset ja kartta-aineistot  Vaikutukset maaperään • Selvitetään maaperän pilaantuneisuus ja rakennettavuus • Pohjavesivaikutuksista Tattarisuon pohjavesialueelle laaditaan erillinen selvitys (sis. maastokäynti). Kasvillisuus, eläimistö, luonnonsuojelu Luontoselvitys toteutetaan kevään-kesän 2018 aikana tuottaa tiedon alueen: • Pesimälinnustosta • Kasvillisuudesta • Luontotyypeistä • Luontodirektiivin IV(a) liitteen lajeista • Viitasammakon ja liito-oravan mahdollisesta esiintymisestä alueella • Vaikutukset arvioidaan maastokartoituksen ja lähtötietojen perusteella.
 13. 13. VAIKUTUKSET YHDYSKUNTARAKENTEESEEN, MAISEMAAN, KULTTUURIHISTORIALLISIIN ARVOIHIN Yhdyskuntarakenne • Arvio lämpökeskuksen soveltumisesta nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen, maankäyttöön, verkostoihin, mm. liikenneyhteyksiin sekä tiedossa oleviin tuleviin rakentamisalueisiin Tattarisuon alueella • Selvitetään yleispiirteisesti tarvittavien uusien kaukolämpöyhteyksien sijoittuminen suhteessa nykyiseen ja suunniteltuun maankäyttöön Maisema ja kaupunkikuva • Rakentamisen aiheuttamat muutokset hankealueen ympäristössä avautuvaan maisemaan • Vaikutukset arvioidaan erityisesti maiseman ja kulttuuriympäristön kannalta arvokkailla alueilla hankealueiden läheisyydessä
 14. 14. VAIKUTUKSET IHMISIIN – SOSIAALISET VAIKUTUKSET, TERVYESVAIKUTUKSET Elinolot ja viihtyvyys • Asiantuntija-arvion lähtötietoina käytetään: muiden vaikutusarviointien tulokset, työpaja, nettikysely, tilastoaineistot, YVA-ohjelmasta annetut mielipiteet ja palautteet Terveys • Asiantuntija-arvion lähtötietoina käytetään: Päästöjen ja melun leviämismallinnuksia, erityisesti altistuminen näiden yhteisvaikutuksílle, liikenneonnettomuusriskit • Häiriötilanteiden aiheuttamia mahdollisia terveysriskejä arvioidaan ympäristöriskinarviointi- istunnossa. Elinkeinoelämä • Vaikutukset elinkeinoelämään arvioidaan Ramboll Finlandin ja Luonnonvarakeskuksen Sitran kehittämällä resurssivirtamallilla • Selvitetään energiatuotannon muutosten vaikutuksia elinkeinoelämälle • Hyödynnetään myös alueella mahdollisesti tehtyjä strategiaselvityksiä
 15. 15. VAIKUTUKSET LIIKENTEESEEN, MELUUN, LUONNONVAROJEN KÄYTTÖÖN Liikenne • Vaihtoehtojen 1 ja 2 kuljetusten turvallisuus- ja päästövaikutukset • Laaditaan liikenne-ennuste, jossa otetaan huomioon hankkeen tuottama henkilöauto- ja kuorma-autoliikenne • Arvioidaan hankkeen tuottaman liikenteen vaikutukset liikenteen sujuvuuteen tarkastelualueen liikenneverkolla Melu • Lämpökeskuksen toiminnan ja polttoaineen kuljetuksen aiheuttama meluvaikutus arvioidaan melun laskentamallin avulla. Luonnonvarojen käyttö • Hankkeessa käytetään polttoaineena uusiutuvia biopolttoaineita ja vaihtoehtona osittain myös kierrätettäviä puuperäisiä jätepolttoaineita. • Näitä tarkastellaan suhteessa kaukolämpö- tuotannon vaihtoehtoisiin, etenkin fossiilisiin polttoaineisiin Lisäksi arvioidaan potentiaalisten onnettomuuksien vaikutukset sekä toiminnan lopettamisen vaikutukset.

×