Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

08.06 Kaitsmine Ok

839 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

08.06 Kaitsmine Ok

 1. 1.   AINETE INTEGREERIMINE VÕRU KEELE TUNDIDESSE NING VÕRU KEELE JA KULTUURI INTEGREERIMINE ALGKLASSIDE AINETUNDIDESSE HELJU SARAPUU
 2. 2. <ul><li>Eesti keele murded ja kohalik kultuurilugu on üks väärtusli k osa eesti keelest ja kultuurist </li></ul><ul><li>Võrukeste identiteet tugineb peamiselt keelele </li></ul><ul><li>Kooliharidus peaks igale õpilasele andma teadmised oma kodukandi keelest ja kultuurist , sest oma rahva kultuuri tundmine kasvatab lastes esteetilist meelt ja annab elujõudu ning on Eestile rahvusliku rikkuse säilitaja. </li></ul><ul><li>Väga oluline on noorte inimeste kujunemisel oma juurte tun dmine. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Minu magistritööl on kaks peamist eesmärki. </li></ul><ul><li>Esiteks uurida, kuidas võru keele ja kultuuri õpetajad lõimivad teisi aineid võru keele tundidesse. </li></ul><ul><li>Teiseks pakkuda välja võimalusi, kuidas lõimida võru keelt eestikeelsetesse ainetundidesse esimeses kooliastmes. </li></ul><ul><li>Käesolev töö on mõeldud ka Võrumaa algklasside õpetajatele motiveerimaks neid koolis üldõpetuse põhimõtetel võru keelt ja kultuuri õpetama. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Esimene peatükk annab ülevaate Johannes Käisi pedagoogika püsiväärtustest, üldõpetuse põhimõtetest ja meetoditest ning võimalustest tuua need tõekspidamised tänapäeva kooli, et viia läbi lõimitud aine- ja keeleõpet. </li></ul><ul><li>Lõimitud aine- ja keeleõpe tähendab aine ja keele samaaegset õpetamist. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Teises peatükis selgitatakse, kas riiklik õppekava võimaldab õpetada esimeses kooliastmes üldõpetuse põhimõtete järgi ja kas õppekava toetab kodukoha keele ja kultuuri õpetamist. </li></ul><ul><li>Õppetöö korraldamise aluseks võib esimeses kooliastmes olla üldõpetuslik tööviis, mis kajastub ka kooli õppekavas ja õpetaja töökavas. Kolmanda klassi lõpul minnakse sujuvalt üle aineõpetusele. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Õppekava ütleb, et esimesel ja teisel kooliastmel käsitletakse aine õppevaldkondi integreeritult, tundides arendatakse kõiki osaoskusi. Õppe-eesmärkideks põhikoolis on, et õpilane austab eesti keelt kui rahvuskultuuri kandjat ja ta huvitub ilukirjandusest ja paikkonna kultuurist. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Kolmas peatükk tugineb minu läbiviidud intervjuule käesoleva õppeaasta võru keele õpetajatega ning käsitleb seda, millise aine õpetajad õpetavad vana Võrumaa koolides võru keelt ja kultuuri ning miks nad on selle lisatöö endale võtnud. Lisanud olen ka arvamusi kohaliku kultuuri ja keele õpetamise vajalikkusest ja võimalustest praeguses koolis. </li></ul><ul><li>Võru keele õpetajate tööd rahastab riiklik programm &quot;Lõunaeesti keel ja kultuur”, mille eesmärgiks on Lõuna-Eesti keelelise ja kultuurilise eripära säilitamine. </li></ul>
 8. 8. Võru keele õpetajad <ul><li>Töötanud koolis 1õpetaja 4aastat </li></ul><ul><li>1 õpetaja 51 aastat </li></ul><ul><li>1 õpetaja 44 aastat </li></ul><ul><li>1 õpetaja 12 aastat </li></ul><ul><li>Ülejäänud 20-40 aastat </li></ul><ul><li>Võru keelt õpetanud 4 aastat kuni 14 aastat </li></ul>
 9. 9. Milliste ainete õpetajad õpetavad võru keelt <ul><li>Algklasside õpetaja 8 </li></ul><ul><li>Eesti keele ja kirjanduse õpetaja 6 </li></ul><ul><li>Loodusainete õpetaja1 </li></ul><ul><li>Raamatukogu juhataja ja saksa keele õpetaja1 </li></ul><ul><li>Inimeseõpetuse õpetaja1 </li></ul><ul><li>Vene keele ja muusika õpetaja1 </li></ul><ul><li>Inglise keele õpetaja 1 </li></ul><ul><li>Kunstiõpetuse õpetaja 1 </li></ul>
 10. 10. Võru keele õpetamise põhjused <ul><li>Õpetaja on ise üles kasvanud võrukeelses keskkonnas </li></ul><ul><li>Lapsed ei räägi oma kodukandi keelt </li></ul><ul><li>Oma kultuuri säilitamine ja kodukandi keele hoidmine </li></ul><ul><li>Koolielu rikastamine </li></ul><ul><li>Võru keele populariseerimine </li></ul><ul><li>Lapsed tunneksid oma kodupiirkonda ja selle eripära ning oskaks murret </li></ul><ul><li>Endale meeldib ja siis suudab õpetaja ka lastele õppimise põnevaks muuta. </li></ul>
 11. 11. Teemad, mida käsitletakse võru keele tundides <ul><li>Kodukant (jõed, järved, mäed, külad, pinnamood, taimed, loomad)- loodusõpetuses </li></ul><ul><li>Vanad asjad, mälestused, muuseumitunnid- ajaloos </li></ul><ul><li>Võrumaa kirjanikud, muinasjutud, muistendid, juttude, luuletuste kirjutamine- eesti keeles </li></ul><ul><li>Kehaosad, suhtlemine- inimeseõpetuses </li></ul><ul><li>Laulud (regilaul), ringmängud- muusikas </li></ul><ul><li>Õpitu teemal joonistamine, värvide nimetused- kunstiõpetuses </li></ul><ul><li>Arvud, järgarvud, kujundid- matemaatikas </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Magistritöö praktiline osa annab ülevaate kohaliku keele ja kultuuri integreerimisest esimese kooliastme ainetundidesse. Lisatud on töökava üheks õppeaastaks kuude lõikes ja töölehed. </li></ul>
 13. 13. Kokkuvõtteks <ul><li>Kohaliku keele ja kultuuri õpetamisega olen tegelenud kuus aastat. Üks ringitund nädalas koolipäeva lõpus ei ole piisav paikkonna keele ja kultuuri omandamiseks. Seetõttu arvan, et võru keele õpetamist võiks integreerida kõikide ainetega. E rinevatesse ainetundidesse saab sisse lükkida teadmisi, mõisteid, võrukeelseid sõnu jne. Julgustust sain intervjuude käigus teistelt võru keele õpetajate lt , kes väitsid, et see oleks kõige õigem tee kohaliku keele ja kultuuri õpetamiseks. </li></ul>

×