SlideShare a Scribd company logo
1 of 30
Download to read offline
Hazırlayan:Helin Savun
Danışman:Doç.Dr.Ağah Tuğrul Korucu
Gagne 9 Adım Kuralı
Gagne 9 Adım Kuralı
 Robert Gagné, 1960’lı yıllarda yeni davranışçı akımın temsilcilerinden biri olarak
kabul edilmekle birlikte, sonraki yıllarda bilgiyi işleme kuramcılarının
öncülerinden biri olmuş, davranışçı yaklaşımın ilkeleri ile bilgi işlem süreci
yaklaşımının ilkelerini birleştirmiştir.
 Gagné öğrenmeyi hem ürün hem de süreç olarak ele almıştır. Gagné bilgi işlem
süreci modeline paralel olarak bir öğretme modeli geliştirmiştir. Modele göre
öğretimin düzenlenmesinde sırasıyla dokuz basamak yer almalıdır.
 Aşama 1: Öğrencinin Dikkatini Çekme:
 Renkli yazı kullanımıyla ilgi çekici hale getirilmeli.
 Ses tonlarındaki iniş ve çıkışlar öğrencinin dikkatini çeker.
 Resim, film, tablo gibi ilgi çekici kaynaklar kullanılmalıdır.
 Gerçek yaşamdan örnekler verilmeli.
 Aşama 2:Öğrenciyi Hedeften Haberdar Etme:
 Amacın önceden duyulması, yönetim mekanizmasını harekete geçirir ve beklentilerin
oluşmasında yardımcıdır.
 Öğrencinin konu dışına çıkmasını önler. Dersin başında ne öğreneceğini ya da
kendisinden ne beklendiğini bilen öğrenci, ders sırsında verilen uyarıcılardan
hangilerinin önemli olduğunu kavrar.Bu nedenle öğretmenin dersin başında öğrenciyi
dersin hedeflerinden bahsetmelidir.
 Öğrenciye kendinden beklenenleri ifade etmek, öğrenme hedeflerini yavan bir şekilde
okumaktan daha iyidir.
 Aşama 3: Ön Koşul Öğrenmelerin Hatırlatılması:
 Öğretmen, öğrencilerin daha önce kazanmış oldukları yeterlilikleri soru sorarak,
açıklama yaptırarak, tartışarak ortaya çıkarabilir. Daha önceden kazanılmış bilgi
ve becerilere bağlı olarak kazandırılacak bilgi ve beceriler belirlenerek öğrencilere
sunulur. Bu aşamada eksiklikler yeni öğrenilecek bilgi ve becerileri olumsuz yönde
etkiler.
 Örnek:Öğrencilere derse geçmeden konuyla ilgili çeşitli örnekler sunularak sorular
sorulur.
 Aşama 4: Uyarıcı Materyallerin Sunulması:
 Bu aşama öğrenciye yeni bilgilerin sunulduğu ve gösterildiği aşamadır.
 Bilişsel kazanımlar için öğrencilere, çeşitli uyarıcılar, nesne, sembol vb.
etkinliklerle öğrenciye çeşitli beceriler kazandırılır.
 Örnekler mantıklı ve gerçekçi olmalıdır.
 Aşama 5: Öğrenciye Rehberlik Etme:
 Öğrencilerin yanlış davranışlar kazanmaması ve başarılı olmalarının sağlanması
için onlara öğretmenin rehberlik etmesi gerekir.
 Öğretmen örnek verir, İpucu kaynağı sağlar.
 Öğrencinin ön bilgisini hatırlatır ve öğrencilere gerekli açıklamaları yapar.
 Örnek: Öğretmen öğrencilere soru sorarak aldığı cevapları belirli bir sonuca bağlar.
 Aşama 6: Performansı Ortaya Çıkarma:
 Öğrenciye yeni davranışlar öğretildikten sonra bu davranışın ne derece
kazandıklarının yoklanması gerekmektedir.
 Öğrenciye yazılı, sözlü sorular sorarak davranışı test edilmelidir.
 Konuyu kavradığı hissedilen öğrenciye yap, çiz, söyle gibi ifadelerle öğrendiğini
davranışa dönüştürülmesi istenir. Böylece öğrencinin kendisini de görmesi
sağlanmış olur.
 Örnek: Videoda öğrenciye bir problem sunar. Sonra bu problem üzerine öğrenciden
çeşitli yorumlar ve cevaplar bekler.
 Aşama 7:Dönüt verme:
 Dönüt sağlama öğrenmeyle ilgili davranışlarından hemen sonra gösterilen davranışın doğruluğu ya da
yanlışlığı hakkında öğrenciye bilgi vermek amacıyla doğruları pekiştirme ve yanlışları düzeltme için
yeni uyarıcılar verme işlemidir.
 Öğrenci gösterdiği davranışın doğru olduğunu bilirse davranışı pekişir ve öğrenmeye karşı güdüsü
artar.
 Dönüt verilmesinde standart bir biçim yoktur.
 Örnek: Öğrenciye sorular yöneltilir. Cevaplar alınır ve öğretmenin kendi cevaplarıyla diğer
öğrencilerin cevapları arasında kıyaslama yapılarak tartışma ortamı yaratılır.
 Aşama 8:Değerlendirme:Öğretmenler değerlendirmelerini kesinlikle birkaç davranışa bakarak, belirli ölçeklere
ve kriterlere göre yapmalıdır.
 Yöntem olarak informal yollarla birkaç davranış gözlemlendikten sonra öğrenmenin gerçekleştiği söylenebilir,
ancak formel yollarla da izleme testleri ve sistemli çalışmalarla değerlendirme yapılmalıdır.
 Aşama 9: Öğrencilerin Kalıcılığını ve Transferini Sağlama:
 Öğrencilerin kullandıkları materyalden faydalanabilmeleri için onu akılda tutmaları ve başka bir
zamanda yeniden kullanmaları ve başka durumlarda da kullanmaları gerekmektedir.
 Öğrencilerden konuyla ilgi anladıklarını kısa bir özet yapmaları istenir.
İhtiyaç Analizi
İhtiyaç Analizi
 Mevcut durum ile ulaşılmak istenilen durum arasındaki farkı ortaya
koymak amacıyla izlenecek bir süreçtir. Karşılanmayan ihtiyaçların
içerikleri, ne oldukları, sunulan ürün ve hizmetin elde edilmesindeki
engeller, yapılacak ihtiyaç analizi ile ortaya çıkacaktır.
 Eğitim İhtiyaç Analizinin Amacı, bireysel ve kurumsal gelişimi sağlamak ve sürekli
hale getirmek için, uygulamada karşılaşılan sorunları ve ihtiyaçları tespit etmek,
ihtiyacının ve isteğinin saptanarak uygun çözüm önerilerini sunmaktır.
 Eğitim ihtiyacı analizi sırasında bilgi toplamak amacıyla çok sayıda yöntem kullanılır.
Bunlardan yaygın olan olarak kullanılan başlıca yöntemler arasında şunlar
sayılabilir: Anket, gözlem, mülakat, personel kayıtları, testler, grup problem analizi.
 İhtiyaç analizi yaklaşımları 4 tanedir.
 Farklar Yaklaşımı
 Demokratik Yaklaşım.
 Analitik Yaklaşım.
 Betimsel Yaklaşım.
İkili Kodlama Kuramı
İkili Kodlama Kuramı
 Bir biliş kuramı olan ikili kodlama teorisi Western Ontario Üniversitesinden Allan Paivio
tarafından 1971 yılında öne sürülmüştür. Bu kuram geliştirirken Paivio zihinsel imaj
oluşumunun öğrenmeye yardımcı olduğu fikrini kullanmıştır.
 Paivio tarafından oluşturulan bu kuram, sözel ve sözel olmayan kodlamalar sisteminin
yapısal ve işlevsel özelliklerine dayanarak bilginin nasıl işlendiğini, kodlandığını,
hatırlandığım tanımlamaktadır. Sözlü içerik, görsel içerik ile birlikte sunulduğunda öğrenme
daha etkili ve verimli duruma gelmektedir.
İkili Kodlama Kuramının İlkeleri
 a- Çoklu Temsil İlkesi: Bir ifadeyi hem sözcüklerle hem de resimlerle
açıklamak yalnızca sözcüklerle açıklamaktan iyidir.
 b- Özlülük/Tutarlılık İlkesi: Konu dışı sözcükler, resimler, sesler dahil
edilmediğinde öğrenci daha iyi öğrenmektedir. Çoklu ortam sunuları açık
ve özlü olmalıdır. İlgiyi artırmak veya benzeri amaçlarla, konu ile ilgili
olmayan eklemeler öğrencilerin öğrenmelerini olumsuz yönde
etkilemektedir.
 c- Kanal İlkesi: Canlandırmanın sözlü anlatımla desteklendiği durumlar,
canlandırmanın yazılı metinle desteklendiği durumlardan daha etkilidir.
 d- Aşırılık İlkesi: Canlandırmanın sadece sözlü anlatımla desteklendiği durumlar,
canlandırmanın aynı anda, sözlü anlatım ve yazılı metinle desteklendiği
durumlardan daha etkilidir.
 e- Birliktelik İlkesi: Bu ilke uzaysal birliktelik ilkesi ve zamansal birliktelik ilkesi
olarak ikiye ayrılmıştır.
 1. Uzaysal/konumsal birliktelik ilkesi, birbiriyle ilgili veya birbirine karşılık gelen
sözcük ve resimlerin ekranda veya sayfada yakın sunulduğunda öğrenmenin daha
etkili olacağına işaret eder.
2. Zamansal birliktelik ilkesi ise, birbiriyle ilgili veya birbirine karşılık gelen sözcük
ve resimlerin ardışık olarak değil, eşzamanlı olarak sunulduğunda öğrenmenin
olumlu olarak etkileneceğine işaret etmektedir.
 d- Bireysel Farklılıklar İlkesi: Yukarıda sözü edilen ilkeler, konuyu daha az
bilenler ve uzaysal yetenekleri daha yüksek olanlar için daha önemli
gözükmektedir.
Bilgi İşleme Kuramı
Bilgi İşleme Kuramı
 İnsanın dünyayı anlamak için kullandığı zihinsel süreçleri yakından
inceler. Bu kuram, bilgisayar süreçlerini insan öğrenmesinin süreci ile
kıyaslayarak öğrenmeyi açıklamaya çalışır. İnsan zihni bilgiyi alır, işler,
şekillendirir ve içeriğini değiştirir.
 Bilgi işleme süreci iki ana ögeden oluşmaktadır. Bunlar, zihinsel yapılar ve bilişsel
süreçlerdir. Bu konu çerçevesinde, bilgi işleme sürecinin zihinsel yapılarını oluşturan,
duyusal kayıt, kısa süreli bellek (KSB), uzun süreli bellek (USB) ve zihinsel yapılarda
bilgiyi işleyen bilişsel süreçler üzerinde durulacaktır.
 Bazı öğrenmeler zihinsel olarak gerçekleşir.
 Bilgi işleme kuramında içsel pekiştirme daha önemlidir.Fakat zorunlu değildir.
 Öğrenci aktiftir. Yaparak ve yaşayarak öğrenmek esastır.
 Bilgiyi yapılandıran , işleyen ,anlamlandıran öğrencinin kendisidir.
 Kodlama süreçlerine önem verir.
 Öğretmenin Rolü
 Bilgiyi yapılandıran değil öğrencinin yapılandıracağı bilgiye katkıda bulunur.
 Bilginin doğru anlamlandırılması için yönlendirmelerde bulunur.
 Detaylara yer verir.
 Temel bilgiye odaklanmasını sağlar.
 Eski bilgiler ile yeni bilgiler arasında bağlantı kurulacak ortamı oluşturur.
 Öğretmen öğrenciyi güdülemez sadece ip uçları verebilir.
 Duyusal Kayıt Belleği (Anlık , İkonik)
 Kapasitesi sınırsızdır.
 Bilgiyi saklama süresi 1-3 saniye dir.
 Bilginin geldiği ilk kapıdır.
 Günde ortalama 2 milyon bilgi gelmektedir.
 Bilgi işlenmemiş orijinal halde durur.
 Burada unutma vardır.
 Kısa Süreli Bellek (İşleyen , Aktif , Çalışan)
 İnsanlar konuşurken , bir şeyler anlatırken aktif olan bellektir.
 Performans ortaya koyarken kullanılan bellektir.
 Kapasitesi sınırlıdır , en fazla 7 br – 9 br bilgi alabilir.
 Saklama süresi sınırlıdır. 20- 30 saniye.
 Unutma vardır.
 Bilgiyi duyusal kayıt belleğinden alır
 Bilgiyi Kısa süreli bellek üzerinde tepkiye dönüştürür.
 Bilgiyi Uzun sürekli belleğe aktarır.
 Bilgiyi Uzun süreli bellekten gerektiği zaman geri getirir.
 Bilgiyi kodlayan , anlamlandıran , işleyen bellektir.
 Kısa süreli bellek insan zihnin çalışma tezgahıdır.
 Uzun Süreli Bellek (Pasif , Uyuyan)
 Bu alanın kapasitesi sınırsızdır.
 Saklama süresi sınırsızdır. Burada unutma yoktur.
 Dünya’nın en büyük kütüphanesidir.
 Üçe ayrılır Anısal Bellek , Anlamsal Bellek ve İşlemsel Bellek
 a) Anısal Bellek
 Kişinin yaşantıları , hatıraları yani anıları bu bellekte saklanır.
 Resim olarak bu bellekte kayıt edilir.
 Tüm yaşamımız bu bellekte saklanır.
 b) Anlamsal Bellek
 yapılan tüm öğrenmeleri kapsar.
 Formüller , Faktör , Tanım , Açıklamalar ,Kurallar ,İlkeler ,Nedenler
vs. )
 c) İşlemsel Bellek
 Psiko Motor becerilerin basamak olarak saklandığı yerdir.
 Zor kaydedilir fakat kalıcıdır.Bir daha unutulmaz.
 Bisiklet binmek , araç sürmek , yemek yapmak , futbol oynamak
gibi örnekler.
Gestalt Prensipleri
Gestalt Prensipler
 Gestalt psikolojisinin ana prensibi zihnin kendi kendisini algıladığı şeylerde bir bütün
görmeye organize etmesidir. Bu prensip şu düşünce üzerine kuruludur: İnsan zihni (algı
sistemi), gerçekliğin kendisinin onu oluşturan parçalardan bağımsız bir bütünlüğe sahip
olduğu algısını oluşturur.
 Görsel algının ana Gestalt ilkeleri şunlardır:
 Benzerlik İnsan gözü, bir tasarımdaki benzer ögeler arasında
bir ilişki kuracaktır. Şekiller, renkler ve boyut gibi temel ögeleri
kullanmak etkili bir yoldur.
 Form-zemin ilişkisi İnsan gözü şekilleri arka planlardan
ayıracaktır.
 Yakınlık Birlikte düzenlenen basit şekiller daha karmaşık bir
görüntü oluşturabilir.
 Tamamlama İnsan gözü tam şekilleri görmeyi tercih eder ve
boşlukları doldurur. Görsel ögeler tam değilse, kullanıcı eksik
bilgileri doldurarak eksiksiz bir şekli algılayabilir.
 Devamlılık İnsan gözü bir tasarımın yollarını, çizgilerini ve
eğrilerini takip etme eğilimindedir. Kullanıcının gözleri, ayrılmış
nesneler yerine sürekli bir görsel öğe akışı görmeyi tercih eder.
 Simetri ve düzen Tasarım dengeli ve eksiksiz olmalıdır.
Kullanıcının beyni, genel bir resmi algılamaya çalışmak için
otomatik olarak zaman ve çaba harcar.
Addie Modeli
Addie Modeli
 ADDIE tasarım modeli, eğitsel bir materyalin planlanmasından oluşturulmasına,
oluşturulmasından uygulanmasına ve son olarak değerlendirilmesine kadar, içerisine
aynı zamanda öğreneni, öğreteni ve hatta dış etkenleri de alan bir öğretim tasarımı
modelidir.
 Bu durum ADDIE modelinin farklı kültürler ve farklı disiplinlerde rahatlıkla
kullanılabileceğini göstermektedir. Uzaktan eğitim, eğitsel web sitesi tasarlama,
interaktif materyal geliştirme gibi süreçlerde ADDIE modelinin hemen her alan için
geçerli ve olumlu sonuçlar verdiği görülmektedir.
 ADDIE modeli, öğretim tasarımı modelleri içerisinde en bilinen örneği
oluşturmaktadır.
 ADDIE; Analysis (Analiz), Desing (Tasarım), Development (Geliştirme),
Implementation (Uygulama) ve Evaluation (Değerlendirme) kelimelerinin
birleştirilmesinden oluşur ve sürecin hangi aşamalardan oluştuğunu açık bir
şekilde gösterir.
Öğretim Teknolojileri 1.pptx

More Related Content

Similar to Öğretim Teknolojileri 1.pptx

GAGNE 9 ADIM KURAMI NURCAN YALÇIN TUNCER DOÇ.DR.AGAH TUĞRUL KORUCU.pptx
GAGNE 9 ADIM KURAMI NURCAN YALÇIN TUNCER DOÇ.DR.AGAH TUĞRUL KORUCU.pptxGAGNE 9 ADIM KURAMI NURCAN YALÇIN TUNCER DOÇ.DR.AGAH TUĞRUL KORUCU.pptx
GAGNE 9 ADIM KURAMI NURCAN YALÇIN TUNCER DOÇ.DR.AGAH TUĞRUL KORUCU.pptxNurcan19
 
Öğrenme ve Öğretmede Kullanılan Bazı Kuramlar
Öğrenme ve Öğretmede Kullanılan Bazı KuramlarÖğrenme ve Öğretmede Kullanılan Bazı Kuramlar
Öğrenme ve Öğretmede Kullanılan Bazı KuramlarBeyzaNurErtrk
 
1)kuramlar
1)kuramlar1)kuramlar
1)kuramlarERENCEEN
 
gagne 9 adım kuramı.pptx
gagne 9 adım kuramı.pptxgagne 9 adım kuramı.pptx
gagne 9 adım kuramı.pptxMustafaKoyun6
 
Garge 9 Adım Kuramı.pptx
Garge 9 Adım Kuramı.pptxGarge 9 Adım Kuramı.pptx
Garge 9 Adım Kuramı.pptxHavva AYYILDIZ
 
İletişim Kuramları - Samet Akıllı
İletişim Kuramları - Samet Akıllıİletişim Kuramları - Samet Akıllı
İletişim Kuramları - Samet AkıllıSamet Akıllı
 
GAGNE 9 ADIM MODELİ- MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN_ 22980810035_ YİYECEK İÇECEK HİZ...
GAGNE 9 ADIM MODELİ- MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN_ 22980810035_ YİYECEK İÇECEK HİZ...GAGNE 9 ADIM MODELİ- MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN_ 22980810035_ YİYECEK İÇECEK HİZ...
GAGNE 9 ADIM MODELİ- MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN_ 22980810035_ YİYECEK İÇECEK HİZ...MUSTAFA CAGATAY ASLAN
 
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdfGAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdfSenakszolu
 
Açık ve Uzaktan Öğrenme
Açık ve Uzaktan ÖğrenmeAçık ve Uzaktan Öğrenme
Açık ve Uzaktan ÖğrenmeKradBurakKeke
 
Sorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğra
Sorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğraSorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğra
Sorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğraturgutaktugra
 
Sorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğra
Sorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğraSorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğra
Sorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğraturgutaktugra
 
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu (9).pptx
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu (9).pptxYeni Microsoft PowerPoint Sunusu (9).pptx
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu (9).pptxCelalAkman
 
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptxZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptxZehra Ertaş
 
GAGNENİN 9 KURAMI.ppt
GAGNENİN 9 KURAMI.pptGAGNENİN 9 KURAMI.ppt
GAGNENİN 9 KURAMI.pptReyhanOkumular
 
gagne 9 adım kuralı
gagne 9 adım kuralı gagne 9 adım kuralı
gagne 9 adım kuralı BilalTilki
 

Similar to Öğretim Teknolojileri 1.pptx (20)

GAGNE 9 ADIM KURAMI NURCAN YALÇIN TUNCER DOÇ.DR.AGAH TUĞRUL KORUCU.pptx
GAGNE 9 ADIM KURAMI NURCAN YALÇIN TUNCER DOÇ.DR.AGAH TUĞRUL KORUCU.pptxGAGNE 9 ADIM KURAMI NURCAN YALÇIN TUNCER DOÇ.DR.AGAH TUĞRUL KORUCU.pptx
GAGNE 9 ADIM KURAMI NURCAN YALÇIN TUNCER DOÇ.DR.AGAH TUĞRUL KORUCU.pptx
 
Öğrenme ve Öğretmede Kullanılan Bazı Kuramlar
Öğrenme ve Öğretmede Kullanılan Bazı KuramlarÖğrenme ve Öğretmede Kullanılan Bazı Kuramlar
Öğrenme ve Öğretmede Kullanılan Bazı Kuramlar
 
1)kuramlar
1)kuramlar1)kuramlar
1)kuramlar
 
gagne .pptx
gagne .pptxgagne .pptx
gagne .pptx
 
gagne 9 adım kuramı.pptx
gagne 9 adım kuramı.pptxgagne 9 adım kuramı.pptx
gagne 9 adım kuramı.pptx
 
gagne .pptx
gagne .pptxgagne .pptx
gagne .pptx
 
Garge 9 Adım Kuramı.pptx
Garge 9 Adım Kuramı.pptxGarge 9 Adım Kuramı.pptx
Garge 9 Adım Kuramı.pptx
 
İletişim Kuramları - Samet Akıllı
İletişim Kuramları - Samet Akıllıİletişim Kuramları - Samet Akıllı
İletişim Kuramları - Samet Akıllı
 
Kuramlar
KuramlarKuramlar
Kuramlar
 
GAGNE 9 ADIM MODELİ- MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN_ 22980810035_ YİYECEK İÇECEK HİZ...
GAGNE 9 ADIM MODELİ- MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN_ 22980810035_ YİYECEK İÇECEK HİZ...GAGNE 9 ADIM MODELİ- MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN_ 22980810035_ YİYECEK İÇECEK HİZ...
GAGNE 9 ADIM MODELİ- MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN_ 22980810035_ YİYECEK İÇECEK HİZ...
 
GAGNE_9_ADIM_KURAMI[1].pptx
GAGNE_9_ADIM_KURAMI[1].pptxGAGNE_9_ADIM_KURAMI[1].pptx
GAGNE_9_ADIM_KURAMI[1].pptx
 
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdfGAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
 
Açık ve Uzaktan Öğrenme
Açık ve Uzaktan ÖğrenmeAçık ve Uzaktan Öğrenme
Açık ve Uzaktan Öğrenme
 
Sorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğra
Sorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğraSorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğra
Sorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğra
 
Sorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğra
Sorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğraSorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğra
Sorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğra
 
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu (9).pptx
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu (9).pptxYeni Microsoft PowerPoint Sunusu (9).pptx
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu (9).pptx
 
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptxZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptx
 
GAGNENİN 9 KURAMI.ppt
GAGNENİN 9 KURAMI.pptGAGNENİN 9 KURAMI.ppt
GAGNENİN 9 KURAMI.ppt
 
gagne 9 adım kuralı
gagne 9 adım kuralı gagne 9 adım kuralı
gagne 9 adım kuralı
 
Kuramlar slayt
Kuramlar slaytKuramlar slayt
Kuramlar slayt
 

Öğretim Teknolojileri 1.pptx

 • 2. Gagne 9 Adım Kuralı
 • 3. Gagne 9 Adım Kuralı  Robert Gagné, 1960’lı yıllarda yeni davranışçı akımın temsilcilerinden biri olarak kabul edilmekle birlikte, sonraki yıllarda bilgiyi işleme kuramcılarının öncülerinden biri olmuş, davranışçı yaklaşımın ilkeleri ile bilgi işlem süreci yaklaşımının ilkelerini birleştirmiştir.  Gagné öğrenmeyi hem ürün hem de süreç olarak ele almıştır. Gagné bilgi işlem süreci modeline paralel olarak bir öğretme modeli geliştirmiştir. Modele göre öğretimin düzenlenmesinde sırasıyla dokuz basamak yer almalıdır.
 • 4.  Aşama 1: Öğrencinin Dikkatini Çekme:  Renkli yazı kullanımıyla ilgi çekici hale getirilmeli.  Ses tonlarındaki iniş ve çıkışlar öğrencinin dikkatini çeker.  Resim, film, tablo gibi ilgi çekici kaynaklar kullanılmalıdır.  Gerçek yaşamdan örnekler verilmeli.  Aşama 2:Öğrenciyi Hedeften Haberdar Etme:  Amacın önceden duyulması, yönetim mekanizmasını harekete geçirir ve beklentilerin oluşmasında yardımcıdır.  Öğrencinin konu dışına çıkmasını önler. Dersin başında ne öğreneceğini ya da kendisinden ne beklendiğini bilen öğrenci, ders sırsında verilen uyarıcılardan hangilerinin önemli olduğunu kavrar.Bu nedenle öğretmenin dersin başında öğrenciyi dersin hedeflerinden bahsetmelidir.  Öğrenciye kendinden beklenenleri ifade etmek, öğrenme hedeflerini yavan bir şekilde okumaktan daha iyidir.
 • 5.  Aşama 3: Ön Koşul Öğrenmelerin Hatırlatılması:  Öğretmen, öğrencilerin daha önce kazanmış oldukları yeterlilikleri soru sorarak, açıklama yaptırarak, tartışarak ortaya çıkarabilir. Daha önceden kazanılmış bilgi ve becerilere bağlı olarak kazandırılacak bilgi ve beceriler belirlenerek öğrencilere sunulur. Bu aşamada eksiklikler yeni öğrenilecek bilgi ve becerileri olumsuz yönde etkiler.  Örnek:Öğrencilere derse geçmeden konuyla ilgili çeşitli örnekler sunularak sorular sorulur.  Aşama 4: Uyarıcı Materyallerin Sunulması:  Bu aşama öğrenciye yeni bilgilerin sunulduğu ve gösterildiği aşamadır.  Bilişsel kazanımlar için öğrencilere, çeşitli uyarıcılar, nesne, sembol vb. etkinliklerle öğrenciye çeşitli beceriler kazandırılır.  Örnekler mantıklı ve gerçekçi olmalıdır.
 • 6.  Aşama 5: Öğrenciye Rehberlik Etme:  Öğrencilerin yanlış davranışlar kazanmaması ve başarılı olmalarının sağlanması için onlara öğretmenin rehberlik etmesi gerekir.  Öğretmen örnek verir, İpucu kaynağı sağlar.  Öğrencinin ön bilgisini hatırlatır ve öğrencilere gerekli açıklamaları yapar.  Örnek: Öğretmen öğrencilere soru sorarak aldığı cevapları belirli bir sonuca bağlar.  Aşama 6: Performansı Ortaya Çıkarma:  Öğrenciye yeni davranışlar öğretildikten sonra bu davranışın ne derece kazandıklarının yoklanması gerekmektedir.  Öğrenciye yazılı, sözlü sorular sorarak davranışı test edilmelidir.  Konuyu kavradığı hissedilen öğrenciye yap, çiz, söyle gibi ifadelerle öğrendiğini davranışa dönüştürülmesi istenir. Böylece öğrencinin kendisini de görmesi sağlanmış olur.  Örnek: Videoda öğrenciye bir problem sunar. Sonra bu problem üzerine öğrenciden çeşitli yorumlar ve cevaplar bekler.
 • 7.  Aşama 7:Dönüt verme:  Dönüt sağlama öğrenmeyle ilgili davranışlarından hemen sonra gösterilen davranışın doğruluğu ya da yanlışlığı hakkında öğrenciye bilgi vermek amacıyla doğruları pekiştirme ve yanlışları düzeltme için yeni uyarıcılar verme işlemidir.  Öğrenci gösterdiği davranışın doğru olduğunu bilirse davranışı pekişir ve öğrenmeye karşı güdüsü artar.  Dönüt verilmesinde standart bir biçim yoktur.  Örnek: Öğrenciye sorular yöneltilir. Cevaplar alınır ve öğretmenin kendi cevaplarıyla diğer öğrencilerin cevapları arasında kıyaslama yapılarak tartışma ortamı yaratılır.  Aşama 8:Değerlendirme:Öğretmenler değerlendirmelerini kesinlikle birkaç davranışa bakarak, belirli ölçeklere ve kriterlere göre yapmalıdır.  Yöntem olarak informal yollarla birkaç davranış gözlemlendikten sonra öğrenmenin gerçekleştiği söylenebilir, ancak formel yollarla da izleme testleri ve sistemli çalışmalarla değerlendirme yapılmalıdır.  Aşama 9: Öğrencilerin Kalıcılığını ve Transferini Sağlama:  Öğrencilerin kullandıkları materyalden faydalanabilmeleri için onu akılda tutmaları ve başka bir zamanda yeniden kullanmaları ve başka durumlarda da kullanmaları gerekmektedir.  Öğrencilerden konuyla ilgi anladıklarını kısa bir özet yapmaları istenir.
 • 9. İhtiyaç Analizi  Mevcut durum ile ulaşılmak istenilen durum arasındaki farkı ortaya koymak amacıyla izlenecek bir süreçtir. Karşılanmayan ihtiyaçların içerikleri, ne oldukları, sunulan ürün ve hizmetin elde edilmesindeki engeller, yapılacak ihtiyaç analizi ile ortaya çıkacaktır.  Eğitim İhtiyaç Analizinin Amacı, bireysel ve kurumsal gelişimi sağlamak ve sürekli hale getirmek için, uygulamada karşılaşılan sorunları ve ihtiyaçları tespit etmek, ihtiyacının ve isteğinin saptanarak uygun çözüm önerilerini sunmaktır.
 • 10.  Eğitim ihtiyacı analizi sırasında bilgi toplamak amacıyla çok sayıda yöntem kullanılır. Bunlardan yaygın olan olarak kullanılan başlıca yöntemler arasında şunlar sayılabilir: Anket, gözlem, mülakat, personel kayıtları, testler, grup problem analizi.  İhtiyaç analizi yaklaşımları 4 tanedir.  Farklar Yaklaşımı  Demokratik Yaklaşım.  Analitik Yaklaşım.  Betimsel Yaklaşım.
 • 12. İkili Kodlama Kuramı  Bir biliş kuramı olan ikili kodlama teorisi Western Ontario Üniversitesinden Allan Paivio tarafından 1971 yılında öne sürülmüştür. Bu kuram geliştirirken Paivio zihinsel imaj oluşumunun öğrenmeye yardımcı olduğu fikrini kullanmıştır.  Paivio tarafından oluşturulan bu kuram, sözel ve sözel olmayan kodlamalar sisteminin yapısal ve işlevsel özelliklerine dayanarak bilginin nasıl işlendiğini, kodlandığını, hatırlandığım tanımlamaktadır. Sözlü içerik, görsel içerik ile birlikte sunulduğunda öğrenme daha etkili ve verimli duruma gelmektedir.
 • 13. İkili Kodlama Kuramının İlkeleri  a- Çoklu Temsil İlkesi: Bir ifadeyi hem sözcüklerle hem de resimlerle açıklamak yalnızca sözcüklerle açıklamaktan iyidir.  b- Özlülük/Tutarlılık İlkesi: Konu dışı sözcükler, resimler, sesler dahil edilmediğinde öğrenci daha iyi öğrenmektedir. Çoklu ortam sunuları açık ve özlü olmalıdır. İlgiyi artırmak veya benzeri amaçlarla, konu ile ilgili olmayan eklemeler öğrencilerin öğrenmelerini olumsuz yönde etkilemektedir.  c- Kanal İlkesi: Canlandırmanın sözlü anlatımla desteklendiği durumlar, canlandırmanın yazılı metinle desteklendiği durumlardan daha etkilidir.
 • 14.  d- Aşırılık İlkesi: Canlandırmanın sadece sözlü anlatımla desteklendiği durumlar, canlandırmanın aynı anda, sözlü anlatım ve yazılı metinle desteklendiği durumlardan daha etkilidir.  e- Birliktelik İlkesi: Bu ilke uzaysal birliktelik ilkesi ve zamansal birliktelik ilkesi olarak ikiye ayrılmıştır.  1. Uzaysal/konumsal birliktelik ilkesi, birbiriyle ilgili veya birbirine karşılık gelen sözcük ve resimlerin ekranda veya sayfada yakın sunulduğunda öğrenmenin daha etkili olacağına işaret eder. 2. Zamansal birliktelik ilkesi ise, birbiriyle ilgili veya birbirine karşılık gelen sözcük ve resimlerin ardışık olarak değil, eşzamanlı olarak sunulduğunda öğrenmenin olumlu olarak etkileneceğine işaret etmektedir.  d- Bireysel Farklılıklar İlkesi: Yukarıda sözü edilen ilkeler, konuyu daha az bilenler ve uzaysal yetenekleri daha yüksek olanlar için daha önemli gözükmektedir.
 • 16. Bilgi İşleme Kuramı  İnsanın dünyayı anlamak için kullandığı zihinsel süreçleri yakından inceler. Bu kuram, bilgisayar süreçlerini insan öğrenmesinin süreci ile kıyaslayarak öğrenmeyi açıklamaya çalışır. İnsan zihni bilgiyi alır, işler, şekillendirir ve içeriğini değiştirir.  Bilgi işleme süreci iki ana ögeden oluşmaktadır. Bunlar, zihinsel yapılar ve bilişsel süreçlerdir. Bu konu çerçevesinde, bilgi işleme sürecinin zihinsel yapılarını oluşturan, duyusal kayıt, kısa süreli bellek (KSB), uzun süreli bellek (USB) ve zihinsel yapılarda bilgiyi işleyen bilişsel süreçler üzerinde durulacaktır.
 • 17.  Bazı öğrenmeler zihinsel olarak gerçekleşir.  Bilgi işleme kuramında içsel pekiştirme daha önemlidir.Fakat zorunlu değildir.  Öğrenci aktiftir. Yaparak ve yaşayarak öğrenmek esastır.  Bilgiyi yapılandıran , işleyen ,anlamlandıran öğrencinin kendisidir.  Kodlama süreçlerine önem verir.  Öğretmenin Rolü  Bilgiyi yapılandıran değil öğrencinin yapılandıracağı bilgiye katkıda bulunur.  Bilginin doğru anlamlandırılması için yönlendirmelerde bulunur.  Detaylara yer verir.  Temel bilgiye odaklanmasını sağlar.  Eski bilgiler ile yeni bilgiler arasında bağlantı kurulacak ortamı oluşturur.  Öğretmen öğrenciyi güdülemez sadece ip uçları verebilir.
 • 18.  Duyusal Kayıt Belleği (Anlık , İkonik)  Kapasitesi sınırsızdır.  Bilgiyi saklama süresi 1-3 saniye dir.  Bilginin geldiği ilk kapıdır.  Günde ortalama 2 milyon bilgi gelmektedir.  Bilgi işlenmemiş orijinal halde durur.  Burada unutma vardır.
 • 19.  Kısa Süreli Bellek (İşleyen , Aktif , Çalışan)  İnsanlar konuşurken , bir şeyler anlatırken aktif olan bellektir.  Performans ortaya koyarken kullanılan bellektir.  Kapasitesi sınırlıdır , en fazla 7 br – 9 br bilgi alabilir.  Saklama süresi sınırlıdır. 20- 30 saniye.  Unutma vardır.  Bilgiyi duyusal kayıt belleğinden alır  Bilgiyi Kısa süreli bellek üzerinde tepkiye dönüştürür.  Bilgiyi Uzun sürekli belleğe aktarır.  Bilgiyi Uzun süreli bellekten gerektiği zaman geri getirir.  Bilgiyi kodlayan , anlamlandıran , işleyen bellektir.  Kısa süreli bellek insan zihnin çalışma tezgahıdır.
 • 20.  Uzun Süreli Bellek (Pasif , Uyuyan)  Bu alanın kapasitesi sınırsızdır.  Saklama süresi sınırsızdır. Burada unutma yoktur.  Dünya’nın en büyük kütüphanesidir.  Üçe ayrılır Anısal Bellek , Anlamsal Bellek ve İşlemsel Bellek  a) Anısal Bellek  Kişinin yaşantıları , hatıraları yani anıları bu bellekte saklanır.  Resim olarak bu bellekte kayıt edilir.  Tüm yaşamımız bu bellekte saklanır.
 • 21.  b) Anlamsal Bellek  yapılan tüm öğrenmeleri kapsar.  Formüller , Faktör , Tanım , Açıklamalar ,Kurallar ,İlkeler ,Nedenler vs. )  c) İşlemsel Bellek  Psiko Motor becerilerin basamak olarak saklandığı yerdir.  Zor kaydedilir fakat kalıcıdır.Bir daha unutulmaz.  Bisiklet binmek , araç sürmek , yemek yapmak , futbol oynamak gibi örnekler.
 • 23. Gestalt Prensipler  Gestalt psikolojisinin ana prensibi zihnin kendi kendisini algıladığı şeylerde bir bütün görmeye organize etmesidir. Bu prensip şu düşünce üzerine kuruludur: İnsan zihni (algı sistemi), gerçekliğin kendisinin onu oluşturan parçalardan bağımsız bir bütünlüğe sahip olduğu algısını oluşturur.
 • 24.  Görsel algının ana Gestalt ilkeleri şunlardır:  Benzerlik İnsan gözü, bir tasarımdaki benzer ögeler arasında bir ilişki kuracaktır. Şekiller, renkler ve boyut gibi temel ögeleri kullanmak etkili bir yoldur.  Form-zemin ilişkisi İnsan gözü şekilleri arka planlardan ayıracaktır.  Yakınlık Birlikte düzenlenen basit şekiller daha karmaşık bir görüntü oluşturabilir.
 • 25.  Tamamlama İnsan gözü tam şekilleri görmeyi tercih eder ve boşlukları doldurur. Görsel ögeler tam değilse, kullanıcı eksik bilgileri doldurarak eksiksiz bir şekli algılayabilir.  Devamlılık İnsan gözü bir tasarımın yollarını, çizgilerini ve eğrilerini takip etme eğilimindedir. Kullanıcının gözleri, ayrılmış nesneler yerine sürekli bir görsel öğe akışı görmeyi tercih eder.  Simetri ve düzen Tasarım dengeli ve eksiksiz olmalıdır. Kullanıcının beyni, genel bir resmi algılamaya çalışmak için otomatik olarak zaman ve çaba harcar.
 • 26.
 • 28. Addie Modeli  ADDIE tasarım modeli, eğitsel bir materyalin planlanmasından oluşturulmasına, oluşturulmasından uygulanmasına ve son olarak değerlendirilmesine kadar, içerisine aynı zamanda öğreneni, öğreteni ve hatta dış etkenleri de alan bir öğretim tasarımı modelidir.  Bu durum ADDIE modelinin farklı kültürler ve farklı disiplinlerde rahatlıkla kullanılabileceğini göstermektedir. Uzaktan eğitim, eğitsel web sitesi tasarlama, interaktif materyal geliştirme gibi süreçlerde ADDIE modelinin hemen her alan için geçerli ve olumlu sonuçlar verdiği görülmektedir.
 • 29.  ADDIE modeli, öğretim tasarımı modelleri içerisinde en bilinen örneği oluşturmaktadır.  ADDIE; Analysis (Analiz), Desing (Tasarım), Development (Geliştirme), Implementation (Uygulama) ve Evaluation (Değerlendirme) kelimelerinin birleştirilmesinden oluşur ve sürecin hangi aşamalardan oluştuğunu açık bir şekilde gösterir.