Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Yrke2025 april 2011

1,829 views

Published on

En presentation av Utbildningsstyrelsens prognos över behoven av svenskspråkig arbetskraft och yrkes- och högskoleutbildning för svenskspråkiga år 2025.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Yrke2025 april 2011

 1. 1. Yrke 2025 Behoven av svenskspråkig yrkes- och högskoleutbildning för svenskspråkiga år 2025 Heidi Backman Mellanrapport april 2011För kunskap och bildning
 2. 2. Prognosen Yrke 2025 är ett faktabaserat beslutsunderlag en viljeyttring, en gemensam uppfattning om hur vi vill forma framtiden ett verktyg som ger ramar och en helhetsbild • Hur förhåller sig olika branscher, yrken, utbildningar till varandra? ett verktyg för långsiktig planering: vi kan inte prognostisera eller utbilda bort konjunkturer med denna prognos. Prognosen visar den genomsnittliga utvecklingen på lång sikt.För kunskap och bildning
 3. 3. Prognosnätverket Yrke 2025 Arbetsmarknads- Riksomfattande Arbets- organisationer prognostisering gruppen KT2016 Statens Arbets- och ekonomiska Undervisnings- VATT forskningscentral närings- ministeriet och kulturministeriet VATT TEM UKM Utbildnings- styrelsen UBS SVRegionalprognostisering Svenskspråkig prognostisering Forum Yrke 2025 Landskaps- förbund Riktgivande regionala svenskspråkiga mål Utbildnings- anordnarna RFV/NMT Regionför- valtningsverket Yrkes- högskolorna Utbildnings- Landskaps- anordnare, förbund högskolor Ålands Universiteten landskaps- regering
 4. 4. På lång sikt ska vi utbilda så att vi kan uppnå en hög sysselsättningsnivå svara mot global konkurrens och garantera välfärd bidra till att finlandssvenska regioner kan utvecklas framgångsrikt bemöta språkliga och kulturella behov bland svenskspråkigaFör kunskap och bildning
 5. 5. Behovet av svenskspråkighet i olika yrken Myndighetsyrken Yrken som kräver språklig och kulturell kompetens Serviceyrken, inkl ledare och experter Yrken som annars krävs i de finlandssvenska regionerna, pga. arbetsmarknaden och pga. utbildningsintresse hos individernaFör kunskap och bildning
 6. 6. Den nationella prognosmodellen i korthet Hur stor kommer den svenskspråkiga arbetskraften att vara i framtiden? Vilka branscher behövs i framtiden? Yrke 2025: svenskspråkiga särdrag Nativitet, dödlighet, flyttrörelse Vilka yrken behövs inom Närings och - yrkesstrukturen branscherna i framtiden? Språkliga och kulturella behov Hur många kommer att Utbildningsstrukturen, -nivån pensioneras av dem som nu är Pensionsavgången sysselsatta i dessa yrken? Arbetslösheten, arbetskraftsbristen, sysselsättningsgraden Årsklassen 16-21-åringar åren 2007- Vilka utbildningar behövs 2025 i dessa yrken i framtiden? Hur effektivt ger Utbildnings- Mål i utbildningen utvecklingsplanen behov 2025 2016 arbetskraft?För kunskap och bildning
 7. 7. 5,5% av årsklassen 16-åringar är svenskregistrerad 6% av dem som avslutade åk 9 år 2009 hade gått i svensk skola Årsklassen 16-18 åringar i genomsnitt de som gått i svensk grundskola4 2004 1004 0003 9003 8003 7003 600 Antal 16-18-åringar3 5003 4003 3003 2003 100 I slutet av 2030-talet ökar de svenskspråkiga 16- åringarna enligt antalet fruktsamma kvinnor 2010-2015. För kunskap och bildning Källa: Heidi Backman, Yrke 2025 och Fjalar Finnäs
 8. 8. Prognosen räknar ut lika många studieplatser per individ för båda språkgrupperna. Men fördelningen på olika studieområden och utbildningsnivåer varierar.För kunskap och bildning
 9. 9. Behovet av påbörjade studier enligt utbildningsnivå (Åland ingår) 3000 2500 2000 Påbörjade studier i medeltal 2006- 2009 (inkl. finskregistrerade vid 1500 universitet som valt svensk studiegång) Behov enligt prognosen till 2025 1000 500 Rekommendation fram för 2016 0För kunskap och bildning
 10. 10. Definition och avgränsning Påbörjare i svenskspråkig yrkes- och yrkeshögskoleutbildning samt svenskspråkiga påbörjare i universitetsutbildning Grundläggande yrkesutbildning Yrkeshögskoleutbildning: påbörjade studier i ungdomsutbildning (inte högre yrkeshögskoleexamina) Universitetsutbildning: nyinskrivna studerande för lägre och högre universitetsutbildning inkl magistersprogram (inte fortsatta studier eller forskarutbildning)·För kunskap och bildning
 11. 11. Behovet av påbörjade studider enligt utbildningsområde inom ungdomsutbildningen (Åland ingår) Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen Social-, hälso- och idrottsområdet Naturbruk och miljöområdet Teknik och kommunikation Rekommendation fram för 2016 Behov enligt prognosen till 2025 Det naturvetenskapliga området Påbörjade studier i medeltal 2006- 2009 Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området Kultur Det humanistiska och pedagogiska området 0 500 1000 1500 2000För kunskap och bildning
 12. 12. Arbetsplatser som uppkommer för nyutbildade fram till 2025 enligt den utbildning de kräver Universitetsutbildning Yrkeshögskoleutbildning Yrkesutbildning -10000 -5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 pga sysselsättningsförändring pga pensionsavgångFör kunskap och bildning
 13. 13. Arbetsplatser som uppkommer för nyutbildade fram till 2025 enligt den utbildning de kräver Det naturvetenskapliga området Kultur Naturbruk och miljöområdet Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen Det humanistiska och pedagogiska området Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området Social-, hälso- och idrottsområdet Teknik och kommunikation -5000 0 5000 10000 15000 20000 pga sysselsättningsförändring pga pensionsavgångFör kunskap och bildning
 14. 14. Så här ser framtidens arbetsliv ut om Yrke 2025 förverkligasFör kunskap och bildning
 15. 15. Två alternativa scenarier (VATT) Basscenariot • BNP-tillväxt 1,7 %, sysselsättningsgrad 73 % (70,7 % i hela landet 2008, 72 % för svenskspråkiga 2008) • Kraftigt ökad sysselsättning inom vården. Målscenariot • BNP-tillväxt 2 %, sysselsättningsgrad 75 % • Ökad export och ökad produktivitet i den offentliga sektorn: – Sysselsättningen inom vården och den offentliga förvaltningen är 1 %-enhet lägre än i basscenariot. – Sysselsättningen inom metallproduktion, elektronik, maskinindustri och tillverkning av papper och massa är 3 %-enheter högre än i basscenariot I den slutliga utbildningsprognosen har vi följt målscenariot.För kunskap och bildning
 16. 16. Särdrag bland svenskspråkiga Arbetslöshetsgraden bland svenskspråkiga har under 1990- och 2000-talet varit ca hälften lägre än hela landets arbetslöshet Pensionsåldern är 1,6 år högre bland svenskspråkiga Genomströmningen i studierna är något effektivare Befolkningens utbildningsnivå är högre, men det finns också fler svenskspråkiga som saknar yrkesinriktad examen än i hela landetFör kunskap och bildning
 17. 17. Svenskspråkigas näringsgrensprofil 2007 Näringsgrenar inom vilka svenskspråkiga var väl företrädda 2007 (i förhållande till andelen av arbetskraften) Sociala tjänster Utbildning Parti- och agenturhandel svenskspråkiga Jordbruk, jakt och fiske hela landet Finansiell verksamhet Sjötrafik Tillverkning av transportmedel 0 2 4 6 8 10 andelen av arbetskraften (%)För kunskap och bildning
 18. 18. Prioriterade branscher 2025 Näringsgrenar med positivare sysselsättningsutveckling för de svenskspråkiga 2007-2025 Sociala tjänster Hälso- och sjukvård Utbildning och forskning Offentlig förvaltning och obligatorisk socialförsäkring Organisationsverksamhet Finansiering och försäkringsverksamhet målscenario Turism, hotell- och restaurangverksamhet basscenario Merktantila och administrativa tjänster Parti- och agenturhandel Rekreations-, kultur- och idrottsverksamhet samt förlagsverksamhet Tillverkning av maskiner och transportmedel Jordbruk, jakt och fiske -30,0 % -20,0 % -10,0 % 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 %För kunskap och bildning
 19. 19. Ökande branscher Den väntade sysselsättningsutvecklingen bland svenskspråkiga i procent 2007-2025. Näringsgrenar vars sysselsättning ökar enligt både bas- och målscenariot. Organisationsverksamhet Sociala tjänster Hälso- och sjukvård Utbildning och forskning Finansiell verksamhet och försäkringsverksamhet målscenariot Turism-, hotell- och restaurangverksamhet basscenariot Detaljhandel Parti- och agenturhandel Byggverksamhet 0% 5% 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 %För kunskap och bildning
 20. 20. Ökande branscher, eller ? Den väntade sysselsättningsförändringen bland svenskspråkiga i procent 2007-2025. Näringsgrenar vars sysselsättning minskar enligt basscenariot men ökar enligt målscenariot Merkantila och administrativa tjänster för företag Post- och telekommunikationer Fastighetsförvaltning på uppdrag samt städning och miljöhygien målscenariot Tjänster för privata hushåll basscenariot Tekniska tjänster för företag Transport -20 % -15 % -10 % -5 % 0% 5% 10 % 15 %För kunskap och bildning
 21. 21. Minskande branscher Den väntade sysselsättningsförändringen bland svenskspråkiga i procent 2007-2025. Näringsgrenar vars sysselsättning minskar både enligt bas- och målscenariot Rekreations-, kultur- och idrottsverksamhet samt förlagsverksamhet El-, gas- och vattenförsörjning Övrig industri målscenariot Tillverkning av elektronik och elprodukter basscenariot Tillverkning av maskiner och utrustning samt transportmedel Tillverkning av kemiska produkter Metallframställning, tillverkning av metallvaror Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning Skogsbruk- och industri Jordbruk, jakt och fiske -60 % -50 % -40 % -30 % -20 % -10 % 0%För kunskap och bildning
 22. 22. Svenskspråkigas näringsgrensprofil 2025 Näringsgrenar inom vilka svenskspråkiga är välrepresenterade enligt prognosens målscenario för 2025 Rekreations-, kultur- och idrottsverksamhet samt förlagsverksamhet Sociala tjänster hela landet Utbildning och forskning svenskspråki Transport ga Parti- och agenturhandel Maskiner, utrustning och transportmedel Offentlig förvaltning och obligatorisk socialförsäkring Finansiell verksamhet och försäkringsverksamhet Organisationsverksamhet Jordbruk, jakt och fiske 0% 2% 4% 6% 8% 10 % 12 %För kunskap och bildning
 23. 23. Sysselsättningsutvecklingen bland svenskspråkiga enligt näringsgren Svenskspråkiga sysselsatta 1995-2007, prognos över svenskspråkiga sysselsatta enligt två scenarier 2007-2025 Här presenteras ett urval näringsgrenar av särskilt intresse bland svenskspråkiga.För kunskap och bildning
 24. 24. Jordbruk, jakt och fiske 12000 10000 8000 Antal sysselsatta 6000 Basscenariot Målscenariot 4000 2000 0 1995 2000 2004 2007 2010 2015 2020 2025För kunskap och bildning
 25. 25. Skogsbruk och skogsindustri 2500 2000 1500 Antal sysselsatta Basscenariot 1000 Målscenariot 500 0 1995 2000 2004 2007 2010 2015 2020 2025För kunskap och bildning
 26. 26. Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning 3000 2500 2000 Antal sysselsatta 1500 Basscenariot Målscenariot 1000 500 0 1995 2000 2004 2007 2010 2015 2020 2025För kunskap och bildning
 27. 27. Tillverkning av maskiner och utrustning 6000 5000 4000 Antal sysselsatta 3000 Basscenariot Målscenariot 2000 1000 0 1995 2000 2004 2007 2010 2015 2020 2025För kunskap och bildning
 28. 28. Tillverkning av elektronik och elprodukter 2500 2000 1500 Antal sysselsatta Basscenariot Målscenariot 1000 500 0 1995 2000 2004 2007 2010 2015 2020 2025För kunskap och bildning
 29. 29. 10000Byggverksamhet Tillverkning av textil-, glas- och lergodsprodukter och 2500 möbler 2000 1500 Antal sysselsatta Basscenariot Målscenariot 1000 500 0 1995 2000 2004 2007 2010 2015 2020 2025 För kunskap och bildning
 30. 30. 10000Parti Byggverksamhet 8000 7000 6000 5000 Antal sysselsatta 4000 Basscenariot Målscenariot 3000 2000 1000 0 1995 2000 2004 2007 2010 2015 2020 2025 För kunskap och bildning
 31. 31. Parti- och agenturhandel 8000 7000 6000 5000 Antal sysselsatta 4000 Basscenariot Målscenariot 3000 2000 1000 0 1995 2000 2004 2007 2010 2015 2020 2025För kunskap och bildning
 32. 32. Detaljhandel 12000 10000 8000 Antal sysselsatta 6000 Basscenariot Målscenariot 4000 2000 0 1995 2000 2004 2007 2010 2015 2020 2025För kunskap och bildning
 33. 33. Turism-, hotell- och restaurangverksamhet 4000 3500 3000 2500 Antal sysselsatta 2000 Basscenariot Målscenariot 1500 1000 500 0 1995 2000 2004 2007 2010 2015 2020 2025För kunskap och bildning
 34. 34. Transport 12000 10000 8000 Antal sysselsatta 6000 Basscenariot Målscenariot 4000 2000 0 1995 2000 2004 2007 2010 2015 2020 2025För kunskap och bildning
 35. 35. Finansiell verksamhet och försäkringsverksamhet 5000 4500 4000 3500 3000 Antal sysselsatta 2500 Basscenariot Målscenariot 2000 1500 1000 500 0 1995 2000 2004 2007 2010 2015 2020 2025För kunskap och bildning
 36. 36. Merkantila och administrativa tjänster för företag 7000 6000 5000 4000 Antal sysselsatta Basscenariot 3000 Målscenariot 2000 1000 0 1995 2000 2004 2007 2010 2015 2020 2025För kunskap och bildning
 37. 37. Offentlig förvaltning och obligatorisk socialförsäkring 5000 4500 4000 3500 3000 Antal sysselsatta 2500 Basscenariot Målscenariot 2000 1500 1000 500 0 1995 2000 2004 2007 2010 2015 2020 2025För kunskap och bildning
 38. 38. Utbildning och forskning 14000 12000 10000 8000 Antal sysselsatta Basscenariot Målscenariot 6000 4000 2000 0 1995 2000 2004 2007 2010 2015 2020 2025För kunskap och bildning
 39. 39. Hälso- och sjukvård 14000 12000 10000 8000 Antal sysselsatta Basscenariot 6000 Målscenariot 4000 2000 0 1995 2000 2004 2007 2010 2015 2020 2025För kunskap och bildning
 40. 40. Sociala tjänster 18000 16000 14000 12000 10000 Antal sysselsatta Basscenariot 8000 Målscenariot 6000 4000 2000 0 1995 2000 2004 2007 2010 2015 2020 2025För kunskap och bildning
 41. 41. Organisationsverksamhet 3500 3000 2500 2000 Antal sysselsatta Basscenariot 1500 Målscenariot 1000 500 0 1995 2000 2004 2007 2010 2015 2020 2025För kunskap och bildning
 42. 42. Sysselsättningsutvecklingen bland svenskspråkiga enligt yrkesgrupp Svenskspråkiga sysselsatta 1995-2007, prognos över svenskspråkiga sysselsatta enligt två scenarier 2007-2025 Här presenteras ett urval yrkesgrupper av särskilt intresse bland svenskspråkiga.För kunskap och bildning
 43. 43. Lant- och skogsbruksarbete 12 000 10 000 1.1 Jordbrukare och 8 000 jordbruksarbetare 1.2 Trädgårdsodlare- och arbetare 6 000 1.3 Skogsarbetare 1.4 Experter inom jord- och skogsbruk 4 000 2 000 0 1995 2000 2005 2007 2010 2015 2020 2025För kunskap och bildning
 44. 44. Byggarbete 3 500 3 000 2 500 3.1 Byggnadsarbetare 2 000 3.2 VVS-montörer 1 500 3.3 Byggnadsmålare 3.4 Chefer och experter inom byggbranschen 1 000 500 0 1995 2000 2005 2007 2010 2015 2020 2025För kunskap och bildning
 45. 45. Arbete inom trafik och logistik 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 4.1 Yrkesutövare och företagare inom landtrafik 4.2 Manskap och befäl inom sjötrafik 2 500 4.3 Chefer och experter inom lufttrafik 2 000 4.4 Lagerarbetare och speditörer 1 500 1 000 500 0 1995 2000 2005 2007 2010 2015 2020 2025För kunskap och bildning
 46. 46. Servicearbete 12 000 10 000 8 000 5.1 Disponenter och fastighetsarbetare 5.2 Yrkesutövare inom städbranschen 6 000 5.3 Köpmän och försäljare 4 000 5.4 Chefer och experter inom handelsbranschen 2 000 0 1995 2000 2005 2007 2010 2015 2020 2025För kunskap och bildning
 47. 47. Social- och hälsovårdsarbete 1 7 000 6 000 5 000 4 000 7.1 Primärskötare, närvårdare 7.2 Sjukskötare och andra experter inom hälsovård 3 000 7.3 Läkare och andra experter inom hälsovård 2 000 1 000 0 1995 2000 2005 2007 2010 2015 2020 2025För kunskap och bildning
 48. 48. Social- och hälsovårdsarbete 2 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 7.4 Vårdare och handledare inom socialsektorn 5 000 7.5 Specialister inom socialsektorn 4 000 7.6 Verksamhetschefer inom social- och hälsovården 3 000 2 000 1 000 0 1995 2000 2005 2007 2010 2015 2020 2025För kunskap och bildning
 49. 49. Undervisnings- och fostringsarbete 12 000 10 000 8 000 6 000 8.1 Lärare och övriga specialister inom undervisningsbranschen 4 000 2 000 0 1995 2000 2005 2007 2010 2015 2020 2025För kunskap och bildning
 50. 50. Kultur- och informationsarbete 1 800 1 600 1 400 1 200 9.1 Hantverkare och konsthantverkare 9.2 Konstnärer och övriga experter 1 000 inom konstbranschen 9.3 Chefer och producenter inom 800 konst- och kulturbranschen 9.4 Experter inom biblioteks-, arkiv- och museibranschen 600 9.5 Informatörer och journalister 400 200 0 1995 2000 2005 2007 2010 2015 2020 2025För kunskap och bildning
 51. 51. Ledar- och expertarbete 1 6 000 5 000 4 000 10.1 Experter inom matematik och naturvetenskaper 3 000 10.2 Experter inom samhällsvetenskapliga, humanistiska och ekonomiska området 10.3 Juridiska experter 2 000 1 000 0 1995 2000 2005 2007 2010 2015 2020 2025För kunskap och bildning
 52. 52. Ledar- och expertarbete 2 3 000 2 500 2 000 10.4 Chefer och experter inom den offentliga förvaltningen 1 500 10.5 Chefer och experter inom datateknik 10.6 Forsknings- och utvecklingschefer 1 000 500 0 1995 2000 2005 2007 2010 2015 2020 2025För kunskap och bildning
 53. 53. Uppkomsten av arbetsplatser för nyutbildade åren 2007-2025 Ledar- och expertarbete Kultur- och informationsarbete Undervisningsarbete Social- och hälsovårdsarbete Kontorsarbete Sysselsättningsutveckling 2007-25 Servicearbete Pensionsavgång 2007-25 Trafik och logistikarbete Byggnadsarbete Industriarbete Lant- och skogsbruksarbete -5000 0 5000 10000 15000 20000För kunskap och bildning
 54. 54. De 20 yrkesgrupper inom vilka de flesta arbetsplatserna för nyutbildade svenskspråkiga uppkommer åren 2007-2025, av 59 totalt Lärare och övriga specialister inom … Vårdare och handledare inom socialsektorn Köpmän och försäljare Sjukskötare och andra experter inom hälsovård Chefer och experter inom handelsbranschen Primärskötare, närvårdare Experter inom samhällsvetenskapliga, humanistiska … Kontorspersonal inom ekonomiförvaltning Yrkesutövare och företagare inom landtrafik Jordbrukare och jordbruksarbetare Byggnadsarbetare Chefer och experter inom den offentliga förvaltningen Yrkesutövare inom kosthållsbranschen Specialister inom socialsektorn Chefer och experter inom byggbranschen Manskap och befäl inom sjötrafik Läkare och andra experter inom hälsovård Chefer och övriga experter inom industrin Övrig kontorspersonal Disponenter och fastighetsarbetare 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000För kunskap och bildning
 55. 55. Vi går mot ett servicesamhälle med mer kunskapsintensiv verksamhet, mindre industri och jordbruk Vi behöver fler experter, kulturyrken, serviceyrken, vårdyrken, byggyrken och vissa industriyrken Arbetslivet i Finland blir alltmer kunskapsintensivt! Även utförande yrken blir mer kunskapsintensiva.För kunskap och bildning
 56. 56. Vi behöver mer utbildad arbetskraft, speciellt närvårdare, sjukskötare, socionomer, socialarbetare, läkare, tandläkare, barnträdgårdslärare språkvetare, musiker, lärare utbildade inom tekniken: maskin- och metallteknik, livsmedelsindustri, process-, kemi- och materialteknik, textil- och beklädnadsbranschen, bil- och transportbranschen utbildade inom företagsekonomin, juridiken utbildade inom naturbrukFör kunskap och bildning
 57. 57. En viss försiktighet i dimensioneringen rekommenderas (enligt prognosen) inom följande utbildningar Turism Idrott (yrk+yh) Skönhetsbranschen Datanom, informationsteknik, mediekultur (yrk+yh) Hantverk och konstindustri (yrk+yh)För kunskap och bildning
 58. 58. Heidi Backman Utbildningsstyrelsen, svenskspråkig utbildning heidi.backman@oph.fi Yrke 2025 på Facebook!För kunskap och bildning

×