Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2012.12.21 -Hitek és tévhitek a világvégéről

348 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

2012.12.21 -Hitek és tévhitek a világvégéről

 1. 1. 2010.12.21.8:00Hitek és tévhitek a világvégéről"Aminek meg kell történnie, meg fog történni, bárhogyerőlködünk is, hogy elkerüljük. Aminek nem kellmegtörténnie, nem fog megtörténni, bárhogy erőlködünkis, hogy elérjük.„(Ramana Maharshi)www.lelekletra.hu
 2. 2. A kezdet és a vég a legalapvetőbb létfilozófiaikérdések közé tartoznak, melyrebölcsek, misztikusok, és gondolkodók próbáltakmegadni megfelelő válaszokat.Minden ember, aki eljut a lelki érettség bizonyosfokára, elgondolkozik a kezdet és a vég mibenlétén.Ha semmi más miatt, hát a saját létezésünkmúlékonyságára vonatkozóan.Mint mindent, ezt is sokféle nézőpontból lehetmegközelíteni.www.lelekletra.hu
 3. 3. A december 21-ére beharangozott világvégeelőidézéséért igen sok szereplőt tesznekfelelőssé a keringő hírek, és hasonlóképpensokfajta és ijesztő következményeket vázolnakfel.Mindezt a maja naptár egyik fő ciklusánakvégével is összekapcsolják - bár, mint márkiderülni látszik, ennek a naptárrendszernekmég sincs köze a jövendölt katasztrófákhoz.www.lelekletra.hu
 4. 4. Az éppen aktuális világvégehirdetőinek legfőbb érve, hogy amaják naptára 2012-ben véget ér www.lelekletra.hu
 5. 5. "Még nem akarok meghalni!" "Eddig nem hittem el, de mostmár egyre jobban félek." Egyre több hasonló mondatot lehetolvasni a 2012-es évre jósolt világvégével kapcsolatban.A világvége-rémhírek idén különösen intenzívek, és sokanelhiszik őket, hiszen cáfolni nem tudják.Pedig a világvége-jövendölések nem ma jöttek divatba, éseddig "egyik sem jött be".Tény, hogy a maják sok mindent tudtak. A maják bonyolult ésviszonylag pontos naptárt állítottak össze, amely igen hosszúidőszakaszokat használt - nem tudni, mi célból. (Naptárukvalóban csak viszonylag és csak átlagosan volt pontos, hiszenidőnként majdnem két héttel is eltért a napév szerinti helyesadattól.)www.lelekletra.hu
 6. 6. A maja naptár egy ciklusa 2012-ben valóban véget ér. Ebbőlazonban senki, a maják sem következtettek arra, hogy avilágtörténelemnek ez lenne a vége. Nem beszélve arról, hogymegtalálták a maja naptár folytatását, augusztusbanpublikálták, de érdekes módon, ez nem terjed el.....December 31-én, amikor a mi naptárunk egy "ciklusa", azazegy év véget ér, mi sem beszélünk világvégéről, hanem - hamegérjük az újév napját - új naptárt veszünk.Vegyük sorra az APOKALIPSZIS vádjában a főbűnösöket:1) A hírhedtté vált maja naptár, a hírhedt dátum 12/12/21 –egy új korszak kezdetét jelenti, s mint mindenszületéssel, együtt jár a kín, a vér, a szenvedés.www.lelekletra.hu
 7. 7. A világvége hívők szerint, 13.0.0.0.0 a Végítéletnapja, tehát ekkor megszűnik az általunk ismert világés ennyi. Kérdem én: egy naptár mégis, hogy függneössze a világvégével?Egyáltalán. Bármi, amit mi emberek alkottunk, hogytudna összefüggésben állni a világvégével, egy olyangigantikus eseménnyel, amit mi nem tudunkbefolyásolni, és csak elszenvedői vagyunk? Az eddigitöbbszáz világvége jóslat egyike se teljesült, akkormiért pont ez lenne kivétel? Arról nem isbeszélve, hogy egy ősi civilizáció mégis honnantudhatta volna, hogy mi lesz 2012-ben?A maják bármennyire is fejlettek voltak, de nem voltak tisztábanpéldául a dinoszauruszok kipusztulásának igazi okával, a szupernovákés a fekete lyukak veszélyével, stb. Ráadásul a maják a körforgásbanhittek. Úgy gondolták, hogy csak a földi, fizikai létezésük szűnik meghalálukkal, lelkük a túlvilágon tovább él.A maják mindennapjait is átitatta a vallás, ebből egyből következik amegállapítás: egy ilyen mentalitású népnél semmi sem indokoljaazt, hogy világvége jóslatokkal riogassa saját magát vagy a későbbicivilizációkat.www.lelekletra.hu
 8. 8. 2) 2003 óta a Nap nyugtalanabbul viselkedik, mint bármikor az elmúlt 11.000évben, a szoláris aktivitás következő csúcspontja 2012-re esik majd, rekordértékkel.A Napon dúló viharok szoros kapcsolatban állnak a földi viharokkal- Katrina, Rita, Wilma stb...3) A Föld mágneses mezeje, elsődleges védelmi vonalunk az ártalmas sugárzásokellen, egyre jobban gyengül és Kalifornia méretű repedések nyílnak rajtavéletlenszerűen.Könnyen lehet, hogy pólusváltás van készülődőben, melynek során a védelemcsaknem nullára esik vissza, miközben az északi és a déli mágneses pólus helyetcserél egymással.A pólusváltásról csak annyit, hogy ez „gyakori” jelenség a Föld életében. Az óceánfenéken lévőmegszilárdult, vastartalmú magmák, de még az ősi kerámia edények is tökéletesen mutatják a Föld észak-délipólusának vándorlását és cserélődését.www.lelekletra.hu
 9. 9. 4) Orosz geofizikusok szerint a Naprendszerünkbelépett egy csillagközi energiafelhőbe. Ez afelhő energetizálja és destabilizálja a Napot ésvalamennyi bolygó atmoszféráját. Akatasztrófa, amit a Föld és felhő találkozásaeredményez 2010 és 2020 között várható.5) A Yellowstone szupervulkán, amelykatasztrofális következményekkel tör ki minden600 000-700 000 évben, most ismét kitörnikészülődik. Ha kitörne, kénsavval és vulkánihamuval töltené meg a légkört – egyatomtélszerű katasztrófába sodorná a bolygót.(Megjegyzem: maga a szupervulkán hatalmas urániumkészletek feletthelyezkedik el.Utoljára 640 000 évvel ezelőtt tört ki, kb. 1 000 köbkilométernyi hamut és portköhögött a légkörbe, ez elegendő lenne ahhoz, hogy a kontinentális USA teljesfelszínét legalább 1 km vastagon betemesse korommal és salakkal, egy évtizedreeltakarja a Napot és sötétségbe borítsa az eget.) www.lelekletra.hu
 10. 10. 6) EleninSzintén a világvégével van összefüggésben az Elenin nevű üstökös. Avilágvégehívők szerint az Elenin üstökös egy barna törpe (sokan a Nibiruvalazonosítják) egyik kísérője, melynek megjelenése a 2012-es világvége előszele.A Földhöz legközelebb október 16 és október 20 között lesz. Egyesek szentülmeg vannak győződve, hogy ekkor politikai konfliktusok lesznek, a jelenlegiföldi intézmények és gazdasági rendszerek egyszerűen összeomlanak ésmegkezdődik az átalakulás, a belépés az Új Világrendbe.Mindez elmaradt......www.lelekletra.hu
 11. 11. 7) A keleti filozófiák, a Ji King, a hindu teológia meggyőzőenértelmezhetőek úgy, mint amik alátámasztják a 2012-esvégső dátumot.8) A Biblia legalább egyféle tudományos magyarázatamegjósolja, hogy a Föld 2012-ben megsemmisül9) Nostredamus jóslata10) A Nibiru közeleg. Ez a Földnél mintegy 20-szor vagy 30-szor nagyobb tömegű bolygó több ezer évenként térvissza, mert naptávolpontja körülbelül kétszer messzebbreesik, mint a Plútóé, napközelpontja pedig itt van a földpályaközelében.www.lelekletra.hu
 12. 12. Mi lenne, ha valóban létezne a Nibiru?Egy ilyen bolygó közeli elhaladása valóban megváltoztathatná a Föld pályáját, ésszélsőséges esetben talán még katasztrófát is okozhatna. Ám nem állítaná meg a Földforgását, keringését, és nem cserélné fel mágneses pólusait. Ha a Föld csak egypillanatra is abbahagyná a Nap körüli keringését, akkor azonnal esni kezdene a Napfelé, és körülbelül 64 nap múlva belezuhanna a Napba. A Föld megállításáhozhozzávetőleg 2,7•1033 J energia kellene. Ennyi energiát a Nap mintegy 80 nap alatttermel meg, Magyarország pedig körülbelül tízmilliószor milliószor millió év alatthasznál fel. Honnan szedné és hogy adná át a Nibiru ezt az energiát a Földnek, hacsaknem egy ütközés révén? Ütközéssel azonban még a katasztrófa-elméletek semriogatnak.www.lelekletra.hu
 13. 13. A Niburu, egy titokzatos, katasztrófát hozó égitest, amelyrőla világvégétől tartó, és bizonyosságot kereső emberekszámos „bizonyító” felvételt, leírást is találhatnak az internetsötét bugyraiban. (Egy korábbi jóslat szerint már 2003-bankatasztrófát kellett volna okoznia, ami azonban meglepőmódon elmaradt...)Ez a titokzatos égitest a hírek szerint több, mint 3000évenként jut a Föld közelébe, és egy-egy közelsége teljesen újkorszak kezdetét jelenti, katasztrófákkal kiegészítve.Az internet böngészése helyett vegyünk egy egyszerűcsillagtérképet, és nézzünk fel az égre! Amennyiben ugyanisa hír igaz lenne, és a nevezett égitest létezne, már néhányéve a legfényesebb bolygókhoz hasonló fényességgel kellenelátszania az égbolton!www.lelekletra.hu
 14. 14. A baj az, hogy ha a Nibiru tényleg létezne, a Naprendszer születéseóta, akkor én most nem írnám ezt itt, ugyanis egy ekkora objektumminden bizonnyal magába szippantotta volna teljes belső Naprendszert(Merkúr, Vénusz, Föld, Mars), sőt talán az év milliók alatt a Jupiterrel és aSzaturnusszal is közelebbi kapcsolatot alakított volna ki.Ha pedig tényleg akkora lenne, mint amekkorának írják, és hamarosan (6napunk van!!!) meg kellene érkeznie a Földhöz, akkor azt már szabadszemmel is jól látnánk.Ahogyan eddig tévesnek bizonyultak az efféle jóslatok, most sem fognakbeválni.A Földön ugyan sok veszélyes folyamat létezik, a földközeli égitestekbecsapódásai pedig valós potenciális veszélyt jelentenek, de ezekneksemmi közük a majákhoz vagy valamilyen titokzatos bolygóhoz.Az áltudományos tanok terjesztése azonban sokaknak jó üzlet: például a"világpusztulás túléléséhez szükséges eszközök" árusításából széphaszonra tesznek szert.www.lelekletra.hu
 15. 15. 11) Együttállás a Galaxis központjával25.800 év alatt a Föld pályája fel-, majd levisz a GalaktikusKözpont síkjától, így a közepén lévő szuper-nagytömegű feketelyuk gravitációs energiájától, egy hosszú, de pontos oszcillációfigyelhető és mérhető meg. Ezt Platón is leírta és így „Platóniévnek" ismerjük.www.lelekletra.hu
 16. 16. 12) Háromnapos sötétségA kissé az Egyiptomot sújtó bibliai átokra emlékeztető rémhír is csillagászatieseményekkel próbálja magyarázni ennek valóban félelmetes eseménynekbekövetkeztét - figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy a nappalok-éjszakákváltakozását a Föld tengely körüli forgása okozza. A Naprendszer összesbolygóját felhasználva sem képzelhető el olyan konfiguráció, amelyben aFöldet minden létező fényforrástól bármi leárnyékolhatná.Mindent összefoglalva, december 21-én egyetlen nevezetes esemény várható:a téli napforduló. Ezt követően - az északi féltekén - lassan hosszabbodnikezdenek a nappalok, folyamatosan több fény jut Földünkre.Remélhetőleg az ismét elmaradó világvége világosságot jelent majd a Földünksorsáért aggódni hajlamos emberek számára - bár az alább felsorolt néhányérdekesebb világvége története nem erről látszik tanúskodni.www.lelekletra.hu
 17. 17. 1997Az 1995-ben felfedezett, városokból is jól látható, szépséges Hale-Bopp üstökös sajnálatos módon - bár természetesen nem közvetlen módon -okozta emberek halálát. A Menny Kapuja nevű vallási közösség tagjai meg voltak róla győződve, hogy az üstökös mögött egy idegen űrjárműhalad, amely lelkeiket elszállítja majd a Földről - ennek érdekében az év márciusában tömegesen öngyilkosságot követtek el, remélve, hogy lelkük azűrhajóra teleportálódik.1999Remélhetőleg az év legtöbbünknek a Magyarországon megfigyelhető teljes napfogyatkozás miatt emlékezetes. Ennek bekövetkezte előtt terjedt el ahír, miszerint a XVI. században élt Nostradamus képletes és valódi értelemben véve is hatalmas felfordulásokkal kísérve jövendölte meg a sötétségeljövetelét ebben az évben - ami a napfogyatkozás formájában be is következett, sok millió ember nagy örömére. Az esemény egyetlen sajnálatosvonatkozása, hogy hazánkból legközelebb csak 2081-ben lesz látható ismét.2000 (Y2K)Ezer évvel az első ezredév végét övező rettegés után ismét remek alkalom kínálkozott - legalábbis az elektronikus eszközökre támaszkodó világvégének várására. Az ok ezúttal az volt, hogy a számítógépesítés korai szakaszában (amikor minden apró tárhely megtakarítása számított), adátumokban az évszám utolsó két számjegyét tárolták csak, ami tökéletesen elegendő volt 1999-ig. A 2000-es év bekövetkeztével azonban ez azutolsó számjegy 00-ra vált, így a nem megfelelően megírt programok és fel nem készített számítógépek problémái miatt a bankvilág, és ezenkeresztül az egész létező világrendszer súlyos hatásokkal lett volna kénytelen szembenézni, nem is beszélve az atomerőműveket irányítószámítógépekben felléphető, beláthatatlan következményekkel járó hibákról. Szerencsére a szakemberek felkészültek voltak: nem következett bekatasztrófa. Világvége-ügyben továbbra is aggódni kívánók számára itt jegyezzük meg, hogy a következő hasonló esemény 2038-ban várható, amikoraz időt az 1971. január 1-e óta eltelt másodpercekben számoló rendszerek lesznek képtelenek - megfelelő módosítások nélkül - tovább kezelni adátumokat.2000 májusában aztán volt egy nagy bolygóegyüttállás is, mely láthatatlan maradt, mivel a bolygók a Nap közelében tömörültek. Az elmúlt félévszázadban még 1962-ben és 1982-ben is voltak jelentősebb bolygóegyüttállások, melyek - mint tudjuk - jelentősebb mértékű világvége nélkültörténtek meg.www.lelekletra.hu
 18. 18. Felelőtlenül kimerítettük Földünk életet biztosító őstartalékait, emellettfolyamatosan szennyeztük az életterünket. Mindezek következtébenbolygónk ökoszisztémája totálisan felborult.Nem csoda, ha háborog a természet, és egyre sűrűsödő katasztrófákformájában adja tudtunkra, elég a rombolásból! A túlnépesedésre pedigjárványokkal válaszol a világ.Az emberiség lelki elkorcsosulására és az anyagiak hajhászására is itt aretorzió: a világválság.Ám az igazi büntetés a boldogtalanság, ami elsősorban a civilizált régiókbanélő embereket érinti.Olyan világkép mentén élünk és gondolkozunk, ami nem felel meg avalóságnak, nincs összhangban az Univerzum törvényeivel.www.lelekletra.hu
 19. 19. Egy szó, mint száz, kitartóan és következetesen „megdolgoztunk”mindazért, ami mostanában történik velünk.Nem kérdés, hogy ennek a folyamatnak valamilyen formában véget kell vetni.Az Univerzum törvényei mindenkire érvényesek és kikerülhetetlenek, mindencselekedetnek következménye van.Ahogy Balogh Béla fogalmazta igen jól:A jelen gazdaság az értékteremtő emberek kifosztását célzó globálispiramisjátékká alakult.Abban a pillanatban, amikor az értékteremtőket jobban kifosztani már nemlehet, megszűnik az oly sokat hangoztatott növekedés és a gazdasági – pénzügyirendszer összeomlik.Minden arra figyelmeztet minket, hogy sem a bolygót, sem egymást nem lehetkövetkezmények nélkül kizsákmányolni.www.lelekletra.hu
 20. 20. Egy teljes átalakulás közepén vagyunk, ahol a régi struktúrákatle kell bontani és helyette újakat kell létrehozni.Az embereknek korrekt tájékoztatásra van szükségük, fel kell tárniaz elhallgatott igazságokat, meg kell adni nekik minden információt,melyek logikusak, alátámasztottak és beilleszthetőek .Ennek eredményeként elindulhat egy belső változás, egy letisztulás,mely során megszűnnek a belső félelmek, felismerik a saját teremtőerejüket és jelentősen csökken a manipulálhatóságuk...www.lelekletra.hu
 21. 21. Az anyagi világ és anyagi javak esztelen halmozása és fogyasztásanem hoz boldogságot, sem harmóniát, sem egységet.Nagy lépés előtt állunk, hiszen egyre többen ismerik ezt fel és válnaktudatos teremtő lénnyé.Gondolataink teremtő erővel bírnak, amit tegnap tettem, abbólszületett meg a ma, és amit ma teszek, az hatással van a holnapomra.A kínai asztrológia szerint a 2013-as év a Sárkány éve lesz, amirendkívül szerencsés év lesz szerintük.Ahogy Gandhi mondta: „Te magad légy a változás, amit látni szeretnéla világban.”Azaz, változtasd meg az embert a tükörben és megváltozik az egészvilág.www.lelekletra.hu
 22. 22. Elsősorban önmagunkban kellene rendet raknunk,önmagunkat és az életünket illetően is.Belül kell lezárni, örökre magunk mögött hagynimindazt, ami már nem szolgál minket, és így születhetmeg bennünk és körülöttünk is egy új kezdet.2012. december 21-én nemcsak egy év, hanem egy világkorszak is zárul.Naprendszerünk 26 000 év alatt kerüli meg galaxisunk középpontját és epályán haladva közelebb vagy távolabb kerül a központi csillagtól.A távolodás mindig sötét korszakokat eredményez, hiszen tudatunk is asötét mélybe merül és ennek során hatalomvágy, gyűlölet, irigység, azélvezetek iránti sóvárgás hatja át az emberiség nagy hányadát.Ennek a sötét Vaskornak lesz most vége és belépünk egy új Aranykorba.www.lelekletra.hu
 23. 23. Érdekes, hogy ennek a korszakváltásnakaz időpontja egybeesik a fény születésével,hiszen december 21-ig egyre rövidebbek anappalok, majd december 21-e után ezmegfordul és haladunk kifelé ebből azidőszakból az újjászületés, a tavasz felé.A változás be fog kopogtatni mindenki ajtaján. Mindig van választásunk.Mindenkire ébresztő hatással lesz, kire erősebben, kire gyengébben. Ami eddigfontos volt, az most majd átértékelődik, mert meglátjuk általa lelkünk igazitermészetét.A változás magával hozza az igazság kiderülését, feltárulását. Eljön aszemléletváltásideje.Lesz, aki örülni fog, de lesznek, akiknek az életét túlságosan is megkeserítik aváltozások.www.lelekletra.hu
 24. 24. Tudatosan gondolkozni, saját életünket a kezünkbe venni, figyelniazokat a jeleket, amelyek új lehetőségekre invitálnak, tenni a vágyainkért –ez minden ember számára adott.Sok ember hárít, másokat hibáztat, ahelyett, hogy önmagába nézne éskezébe venné sorsának alakítását.Tested minden sejtjében energia áramlik.Az egész életet, az univerzumot is energia élteti.Te döntöd el, hogy ezekkel az energiákkal hogyan bánsz, mivéváltoztatod, mit érzékelsz.www.lelekletra.hu
 25. 25. A csakrák szintjén:Elmondható, hogy az első, második és harmadik csakra minden embernéltökéletesen működik, hiszen mindenki akar anyagi javakat birtokolni,mindenki akar szexet és mindenki akarja érvényesíteni az akaratát.Azonban a négyes csakra, az emberek zöménél csak motorikusan nyitott,azaz a szív, mint motor működik, de csak keveseknél áramoltatja a valódiszeretetet.www.lelekletra.hu
 26. 26. Úgy várd ezt a napot, hogy tisztítsd meg magad, csinálj belsőnagytakarítást.Söpörj ki minden visszahúzót, negatívat és adj helyet az újnak,a jónak.A világban sokasodó katasztrófák megálljt parancsolnak ésemlékeztetik az embert a természeti lény mivoltára.Ráébresztenek, hogy figyeljünk jobban magunk és környezetünktesti-lelki épségére.Te irányítod a gondolataidat, te döntöd el, hogy mit fogadsz be,hogy minek adsz teret az életedben.TE DÖNTÖD EL, HOGYAN AKAROD ÉLNI AZ ÉLETEDET....Légy tudatos, légy maga a változás.www.lelekletra.hu
 27. 27. Ne feledd:A lehetetlen csupán egy nagy szó, amellyel akisemberek dobálóznak, mert számukra könnyebbegy készen kapott világban élni, mint felfedeznimagukban az erőt a változtatásra.A lehetetlen nem tény.A lehetetlen vélemény.A lehetetlen nem kinyilvánítás.A lehetetlen kihívás.A lehetetlen lehetőség.A lehetetlen múló pillanat.A lehetetlen nem létezik.www.lelekletra.hu
 28. 28. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!www.lelekletra.hu

×