Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Heembouw versterkt visueel management, onderdeel van de lean bedrijfsfilosofie, met qlikview

1,828 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Heembouw versterkt visueel management, onderdeel van de lean bedrijfsfilosofie, met qlikview

  1. 1. HEEMBOUW VERSTERKT VISUEEL SOLUTION OVERVIEW HeembouwMANAGEMENT, ONDERDEEL VAN Totaalaanbieder in deDE LEAN BEDRIJFSFILOSOFIE, bouwbranche op het gebied van architectuur, nieuwbouwMET QLIKVIEW en renovatie van bedrijfs- en utiliteitsgebouwen, kantoren“Met QlikView besparen we manuren, hoeven we niet en woningen.meer te knutselen met Excel, hebben we foutgevoeligheid Branchepraktisch geëlimineerd en bieden we inzichtelijke, uniforme Engineering, Bouw enrapportages.” Vastgoed– ohn Overdevest, Inkoopmanager/Leveranciersmanager, J Functie Inkoop, Supply Chain, Heembouw Executive, Operations, IT Geografie Nederland Uitdagingen • et versterken van H visueel management terHeembouw is totaalaanbieder in de bouwbranche op het gebied van architectuur, ondersteuning van de Leannieuwbouw en renovatie van bedrijfs- en utiliteitsgebouwen, kantoren en woningen. managementfilosofieHet bedrijf heeft 280 medewerkers en een omzet van ruim € 110 miljoen. Drijfveer • et reduceren van de Hvan Heembouw is het creëren van toegevoegde waarde voor de klant. Hierbij foutgevoeligheid bijlaat de onderneming zich inspireren door de Lean filosofie. Dit heeft geleid tot de dashboardsontwikkeling van een unieke zienswijze op het bouwproces: Lean Bouwen volgens • e wens bestaande DHeembouw. Samenwerken is volgens Heembouw dé voorwaarde voor succes. Bij dashboards tepresteren gaat het niet om de prestaties van het individu, maar om het vermogen automatiseren.als team en als collectief te presteren. Als ketenregisseur doet Heembouw er alles Oplossingaan kennis te mobiliseren, de juiste partijen bij elkaar te brengen en tot een geheel Bij Heembouw wordtte smeden. Ketensamenwerking, ketenintegratie of supply chain management dus: QlikView ingezet om visueelhet benutten van elkaars kennis om samen tot optimalisatie van het product voor management te versterken.de klant te komen. Al sinds 2005 worden de nieuwbouw- en renovatieprojecten Gegevens worden relevant,door Heembouw volgens de Lean filosofie gebouwd , wat heeft geresulteerd in inzichtelijk en Just-In-Timebewezen resultaten als 10-40% kortere bouwtijd, 40% minder opleverpunten, gebracht.45% minder klachten en 13% minder ongevallen.VISUEEL MANAGEMENT ALS STRATEGISCH ONDERDEELVAN DE LEAN FILOSOFIEBelangrijk onderdeel van de Lean filosofie is visueel management. Rudy Gort,Manager Lean Bouwen bij Heembouw, vertelt: “Gegevens zijn pas waardevolwanneer ze relevant zijn, op het juiste moment en op de juiste plek wordenaangeleverd (Just-In-Time) en wanneer deze visueel en inzichtelijk wordengepresenteerd. Om gegevens rondom bouwprocessen inzichtelijk te maken,besloten we om deze in projectdashboards te visualiseren. Het publicerenvan de dashboards bleek collega’s veel tijd te kosten. Data werd eerst uit QlikView | Customer Success Story | Page 1
  2. 2. SOLUTION OVERVIEW onze bronsystemen gehaald en vervolgens overgetypt in Excel. Met 30 tot 40Voordelen projectdashboards per maand maakte dat het automatiseren van dit proces al• likView draagt bij aan Q snel rendabel bleek. Daarnaast ging visueel management een steeds belangrijke visueel management. rol in de organisatie spelen, waardoor er ondertussen al vele dashboards waren• edewerkers houden tijd M ontwikkeld in Excel.” over voor het analyseren van gegevens in plaats van het BOUWSECTOR REALISEERT KOSTENBESPARINGEN DOOR vergaren van gegevens. HET VERKRIJGEN VAN NIEUWE INZICHTEN DOOR BETERE• Reductie van INFORMATIEVOORZIENING foutgevoeligheid. Rond deze tijd nam QlikView partner E-mergo, specialist in Business Intelligence,• eductie van aantal R telefonisch contact op met Heembouw. Stefan van der Hoorn, accountmanager manuren om gegevens van bij E-mergo: “De bouwsector is enorm getroffen door de kredietcrisis. E-mergo 30 à 40 projectdashboards is van mening dat bedrijven hun resultaten verbeteren door het visualiseren en per maand handmatig te vooral versnelt inzichtelijk maken van stuurinformatie. Met QlikView heeft iedereen, vullen. overal en altijd de juiste stuurinformatie beschikbaar. Hierdoor kan er sneller bijgestuurd worden op een bouwproject waardoor er enorme kostenbesparingenData Source Systems zijn te realiseren. Denk aan het sneller inzichtelijk hebben van kansen risico’sQlikView Versie 11 en efficiëntere inkoop. Daarnaast is het zo dat Heembouw nu d.m.v. de QlikViewApplicaties: Microsoft dashboards snel het resultaat ziet van gegevens registreren en daarmee wordt hetDynamics (voormalig belang en de motivatie van gegevens vastleggen gecreëerd.Navision) en MS ExcelDatabase: C-SIDE (tot John Overdevest van Heembouw gaat hierop in: “E-mergo beloofde binnen enkeleoktober 2012). Daarna SQL dagen, op basis van onze eigen systemen en data een QlikView applicatie teServer ontwikkelen met dashboards, analyses en rapporten. Wij hebben ze uitgenodigd enServer: Virtuele server die na de Seeing is Believing demonstratie waren wij overtuigd van de eenvoud, krachtop Windows Server 2008 en snelheid van QlikView.” Heembouw heeft vervolgens een officiële businessRC2 64 bit draait. 24 gb ram case gemaakt, waarbij de kosten van de licenties en de ontwikkelingskostengeheugen. werden afgezet tegen de uren die medewerkers van Heembouw nu kwijt waren aan het handmatig intypen van data ten behoeve van de project dashboards.PARTNER John Overdevest: “Op basis van de bestaande dashboards bleek QlikView een verantwoorde investering te zijn. Tel hierbij op dat de kans op fouten vermindert, medewerkers kunnen tijd besteden aan het analyseren van data in plaats van het bij elkaar zoeken van data en dat we in de toekomst een toename in het aantal dashboards verwachten. De keus voor QlikView bleek zeer solide.” QlikView | Customer Success Story | Page 2
  3. 3. QLIKVIEW PROJECTDASHBOARD: DE VISUALISATIE VAN PROJECTDATABegin 2012 is gestart met de ontwikkeling. Hiervoor is een consultant van E-mergo in de armgenomen die gezamenlijk met de eigenaren van de te automatiseren dashboards de uiteindelijkeQlikView applicaties heeft ontwikkeld. De belangrijkste databron is Microsoft Dynamics, waarvanHeembouw een specifiek voor de bouwsector ontwikkelde versie gebruikt. De data uit MicrosoftDynamics wordt voor de verschillende QlikView applicaties aangevuld met data uit Excel. Debelangrijkste twee QlikView applicaties zijn ontwikkeld voor Inkoop (Inkoopdashboard) en voorProjecten (Projectdashboard). John Overdevest: “Het inkoopdashboard gebruiken we dagelijks.Met name het eenvoudig relateren van gegevens is een goede functionaliteit. Zo kunnen we snelde omzet van een bepaalde leverancier over een bepaalde periode bekijken. Vervolgens kan ditgerelateerd worden aan bijvoorbeeld de leveranciersbeoordeling, het jaarcontract of een bonus-omzetregeling. Met Social Business Discovery delen we gegevens met anderen om eventueelhierover, binnen de applicatie, een discussie te beginnen.”Het projectdashboard biedt Heembouw een solide visualisatie van projectdata. Via dit dashboardhebben project- en managementteams direct inzicht in de voortgang van een project in uren(bouwtijd), budgetten (bouwkosten), kwaliteitsdoelstellingen, klanttevredenheid, opleverpunten enduurzaamheid. “Ook kunnen wij binnen de QlikView applicatie kansen en risico’s vertalen in cijfersen grafieken,De ontwikkelingsplannen met QlikView staan niet stil. John Overdevest: “Uiteindelijk zie ik hetwel gebeuren dat meer afdelingen hun prestaties visualiseren met behulp van QlikView. Denkaan bijvoorbeeld Personeel Organisatie, Commercieel en Financieel. in de toekomst wordenmogelijk de QlikView applicaties beschikbaar gesteld voor tablets en/of smartphones om ook ineen vergadering (Just-In-Time) snel beschikking over gegevens te hebben. Met QlikView besparenwe manuren, hoeven we niet meer te knutselen met Excel, hebben we foutgevoeligheid praktischgeëlimineerd en bieden we inzichtelijke, uniforme rapportages. Wij besteden onze tijd aan hetanalyseren van gegevens in plaats van het vergaren van gegevens.”“Gegevens zijn pas waardevol wanneer ze relevant zijn, op het juiste moment en op de juiste plekworden aangeleverd (Just-In-Time) en wanneer deze visueel en inzichtelijk worden gepresenteerd.QlikView helpt ons hierbij.”Rudy Gort, Manager Lean Bouwen, Heembouw© 2012 QlikTech International AB. All rights reserved. QlikTech, QlikView, Qlik, Q, Simplifying Analysis for Everyone, Power of Simplicity, New Rules, The Uncontrollable Smile andother QlikTech products and services as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of QlikTech International AB. All other company names, products andservices used herein are trademarks or registered trademarks of their respective owners. The information published herein is subject to change without notice. This publication is forinformational purposes only, without representation or warranty of any kind, and QlikTech shall not be liable for errors or omissions with respect to this publication. The only warrantiesfor QlikTech products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construedas constituting any additional warranty. QlikView | Customer Success Story | Page 3

×