Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Andere benutting ruimte biedt nieuwe kansen - Het Ondernemersbelang

562 views

Published on

Published in: Real Estate
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Andere benutting ruimte biedt nieuwe kansen - Het Ondernemersbelang

  1. 1. Rondetafelgesprek Tekst: Ed Lamme • Fotografie: René ZoetemelkAndere benutting ruimte biedt nieuwe kansen Anders kijken naar bestaande bedrijfsgebouwen en grond levert nieuwe kansen op. Nieuwbouw is nu even niet aan de orde. Wij zullen het moeten doen met wat wij hebben. Toch zijn er mogelijk- heden om geld te verdienen, bijvoorbeeld door meer efficiëncy, hergebruik, herontwikkelen van locaties en betere benutting van bestaande gebouwen en terreinen. Maar hierbij is wel creativiteit nodig!08 het ONDERNEMERS BELANG
  2. 2. Westlan d estland olfclub in het W rzitter G de g olfsport nende os, voo doel om de begin B ram Klo tland heeft als hd aarbij op n lub Wes richt zic ooien va De Golfc iteren en de toern leren e n te facil tivit eiten en t tea m van te stimu e golfac door he olfer. All gevoerd uwe rderde g rden uit ij de nie en gevo and Ope n wo ingscen trum b half jaar Westl ijn golftr ain ds twee ën stichting tevens z s, die reeO p het Juliana Sportpark in architect / directeur Molenaar en Co cht. Kloo nge in Bram K loos, die rgebra de D riving Ra t ’s-Gravenzande ontvangt Bram architecten, Jan-Willem Dijksman van tie he eft onde en en le ssen op olfsp ort in he organisa zijn training nsen om de g Kloos, voorzitter van Golfclub Dijksman & Kruiper Bedrijfsmakelaars en ol is met ierdoor meer ka succesvWestland, de deelnemers aan het, door Taxateurs, Carlien van der Zwet, directeur nzan de, ziet h ’s-Grave ikkelen.uitgeverij Novema georganiseerde, van Sociëteit Het Meisjeshuis in Delft, Wim er te ontw Westl and verd eft de le ssenrondetafelgesprek op enthousiaste wijze. van Leeuwen, directeur van VLP Flexibele tland ge Golfc lub Wes en driving-Voordat wij gaan praten over betere Afscheidingen in Naaldwijk en Geert sterrein eigen le ark op hun a Sportpbenutting van ‘lege’ ruimte wil hij eerst de Nieuwenhuis, directeur van Allure Bouw in Julian rang e op het v olop e. Hier isdrivingrange en de 9 holes golfbaan van de Rijssen. venzand in ’s-Gra eidnieuwe Golfclub Westland laten zien. Bram elegenh parkeergKloos: “Jullie staan hier op een tweetal SpoorBijstervoetbalvelden die wij ook gebruiken voor Marcel Schram van Delftstede geeft de d Westlan Golfclubde golfsport. Ik zag hier kansen omdat de voorzet met de opmerking dat je met eg 154 Julianaw Koninginvoetbalvelden door de week nauwelijks bestaande gebouwen heel veel leuke ‘s-Grav enzande 2691 GHgebruikt worden. De efficiënte benutting dingen kunt doen. “De werkzaamheden 5 T 06 - 1 9 15 25 9 lis maar 7%. De gemeente was enthousiast in onze Spoorzone in Delft brengen niet lfclubw estland.n www.goover de plannen en met het bestuur van alleen overlast met zich mee, maar ook eende voetbalvereniging kon ook tot overeen- heleboel goeds. Wij spelen daarop in met museumkwartier instemming gekomen worden. Zo mogen ons Grand-Café SpoorBijster. Het restaurant Rotterdam zijn wij actief.” Geertwij gebruikmaken van de faciliteiten in het wordt een unieke stationshal met mooie Nieuwenhuis: “Hergebruik spreekt ookclubgebouw van FC s’-Gravenzande.” tafels en eerste- en tweedeklas treinbanken. ons aan. Ik zal een voorbeeld geven. EenHij voegt er aan toe dat de golfbaan de De kaart wordt vormgegeven als een ondernemer in Assen hield er mee op, maarenige in het Westland is. “Natuurlijk ligt spoorboekje met eerlijke Nederlandse het bedrijfspand was niet meer te verhuren.er een aantal banen aan de rand van het gerechten voor een redelijke prijs.” Op nog Wij hebben het verbouwd naar kleinegebied, maar over het algemeen is het vrij vele andere manieren wordt het thema eenheden die startende ondernemersduur om er te golfen, vooral voor ouderen uitgewerkt. “Zo rijdt er op 2.20 meter per dag konden huren. Voor weinig gelden de jeugd. hoogte langs de wanden een stoomloc kunnen zij nu een kantoor betrekken. Een met wagonnetjes op een schaal van 1 op ander voorbeeld is het RDM-gebouw inBij ons betaalt men maar 200 euro per jaar! 22. Andere eyecatchers zijn een origineel Rotterdam dat een mooi schoolgebouw isDit sportpark ligt midden in ’s-Gravenzande sein uit Frankrijk, diverse NS-bordjes en geworden.” Carlien van der Zwet van Heten dus gemakkelijk bereikbaar. Veel van andere zaken die je in stations tegenkomt. Meisjeshuis: “Flexwerken is heel erg in ont-onze inmiddels 250 leden komen op de Wij hopen hiermee veel bezoekers te wikkeling. Daar spelen wij graag op in, wijfiets. Wij geven hier ook les en het GVB trekken. In Delftstede verhuren wij aan verhuren bij ons zalen voor bijeenkomstenwordt dan op banen in de omgeving zo’n 40 ondernemers bedrijfsruimten en en sinds kort kan men dus ook terecht voorgehaald. Voorlopig zitten wij hier prima. daarmee wordt er een nieuwe invulling flexwerken, vooral voor startende onderne-Het is een mooi voorbeeld van een gegeven aan het oude pand van het mers is dit interessant. Voor € 7,50 per uuroptimale invulling van ruimte. Als je met voormalige Hippolytus ziekenhuis.” kun je bij ons al werken aan je ‘eigen’ tafel.elkaar om de tafel gaat zitten heb je veel te In het verderop gelegen Meisjeshuis, draait Als ondernemer moet je natuurlijk altijdwinnen. Ik ben een gelukkig mens!” het om de sociëteit. Carlien van der Zwet: de nieuwe trends in de gaten houden, de “Het is één van de mooiste plekjes van ontwikkelingen rond het nieuwe werken,Alvorens de deelnemers aan het woord te Delft. Leden van de sociëteit komen voor daar haken we graag op in.”laten stellen zij zich even voor. Naast Bram een goed gesprek, een feestelijke avondKloos zijn aangeschoven Marcel Schram, en een gewaardeerd gezelschap. Sociëteit Herbestemmingdirecteur van Delftstede, Jan Zwinkels, Het Meisjeshuis is dé ontmoetingsplek voor Joris Molenaar gaat nader in op herbestem- architect / directeur Zwinkels personen die op enerverende, integere ming van gebouwen. “Gemeenten geven Architecten BNA BV in De Lier, en bijzondere wijze betekenis geven aan weliswaar aan dat zij willen meewerken, Arjan Koeleman, projectontwik- Delft. Jong en oud ontmoeten elkaar en maar de praktijk is anders. Ambtenaren kelaar van Heembouw maken plannen voor de toekomst. Ook wij zien wel de noodzaak in om met verande- Ontwikkeling in Roelof- maken gebruik van een historisch pand: het ringen mee te gaan, maar dat blijft lastig.” arendsveen, Joris voormalige weeshuis voor meisjes.” Arjan Koeleman van Heembouw: “Je hebt Molenaar, de politiek nodig voor het aanpassen van Flexwerken de wet- en regelgeving, een ambtenaar Joris Molenaar merkt op dat de markt heeft zich hier ook aan te houden, dus kan compleet is veranderd. “Nederland is nu ook vaak niet meewerken. Als je met uitgebouwd. Er is geen behoefte meer aan een wethouder in gesprek gaat kan er Vinex-locaties. In de koopwoningmarkt daarentegen al meer gebeuren.” Nieuwen- is de realiteit veranderd door de crisis. Er huis beaamt dat. “Wij maakten een plan moet meer respect komen voor bestaande voor een gebouw met een publieke functie gebouwen. Je zult die gebouwen vitaal en dat liep wat moeilijk bij de ambtenaren. moeten houden. Wij zijn gespecialiseerd Ik ben met de wethouder om tafel gaan in oude gebouwen die wij een nieuwe zitten en die vond het een mooi plan. Er bestemming geven, bijvoorbeeld het kwam meteen een handtekening onder.” voormalige Aardwetenschappen van de Die handtekening kreeg ook Bram Kloos. TU-Delft Mijnbouwstraat 120. Ook in het “Een ambtenaar, vaak gelimiteerd door wet Vervolg op pagina 10 het ONDERNEMERS BELANG 09
  3. 3. Rondetafelgesprek Marcel Schram, dir ecteur Delftstede Delftstede is gevestig d in het voormalige aan de rand van het Hippolytus ziekenhuis centrum van Delft. He vergaderingen, traini t is de ideale locatie ngen, feesten en rec voor Delftstede Grand-café epties. Onlangs werd SpoorBijster geopen in restaurant Kwasi Kw d. Hier was voorhee ame gevestigd, maar n gelegenheid graag nie Marcel Schram wilde uw leven inblazen. Me deze Spoorzone, waar vo t een knipoog naar de lgens hem wel dege zijn te doen. Delftsted lijk heel leuke dinge e verhuurt bedrijfsruim n mee therapieruimte, kan tes o.a. geschikt als toor of atelier. Er zijn er is goede bereikbaa ruime openingstijde rheid van het n en gebouw op loopafst and van Station Delft en de Phoenixga rage. Delftstede kent aantrekkelijke vo orwaarden voor startende onderneme rs. Delftstede Phoenixstraat 66 2611 AM Delft Ir. Jor is M olena T 015 - 213 55 71 Molen ar, ar aar & chite ct / d www.delftstede.com burea Co ar irecte u dat chitec ur Mo in dag ten is lenaa geno blade in ruim emd e n, vak 26 jaa r & Co nieuw n ger blade r uitg archit ing va oemd n en a egroe ecten n Akr . Spra rchite id tot De Go opolis akma ctuur een uden hof in kend gidse Zaand Piram de Po zijn d n wor am m ide Rij e ren dt et WA ksprij ptaho ovatie renov M arc s 201 f Delf en ve atie v hitect 1 en h t, gen r- Corbu an he en. Pr et Go omin sier o t kant lden T eerd v en regelgeving, tevens geremd door de oit na oor va estigie ulip h oor terda ar Ne n het us wa otel in eeuwig veranderende koers in het politieke m. Bo derlan gebo s de o tijd én uwen d reis uwco pdrac van z is voo de: de mplex ht tot spel, kan vanuit zijn positie geen algehele ijn ou rtbou Van N waarv ons w ders, wen. elle fa oor Le verantwoordelijkheid nemen voor nieuwe erk na zoeke “Zoals briek het ve ar vlo n wij elk m in Rot rleden eiend in ens e - initiatieven. Hij zal zich gesteund moeten verbin e lijne en kin koms n die d is va weten door bestuurders, verantwoordelijke t. Nie den m n zijn mode ts is z et de rn te w o oud toe- wethouders. Geert Nieuwenhuis: “Ik vind erwet illen z s als a ijn.” ltijd dat gek, een ambtenaar staat toch in dienst Molen van de burger, past de wet toe, maar niet aar & Co ar Maerte chitec alleen naar de letter maar ook de geest!” n Tro ten 2628 mpstr RC D aat 25 Carlien van der Zwet is minder sceptisch. elft T 015 “Ik krijg ambtenaren over de vloer die Netwerk, waarbij - 256 84 44 www.m enthousiast burgers adviseren en die het leuk beleidsmakers, olena arenc o.nl vinden om ook buiten werktijd aan de slag bewoners, te gaan. Zo hadden we afgelopen week de ondernemers Gemeente Delft in huis met en eigenaren van vastgoed het Binnenstad met elkaar in gesprek gingen met een huis gemeenschappelijk doel, namelijk het visie onder- et M eisjes teit H verbeteren van woon- en werkklimaat in de steund door Arjan ocië k van teur S gsple lijk als stad. Dan ben je goed bezig! Kijk wel naar Koeleman: “Er is een grote vraag et, di rec tm oetin l zake sen, er Zw dé on ess, zowe e men met wie je in gesprek bent en vraag je af naar bedrijfsverzamelgebouwen, echter an d uis is sgierig aag hunCar lien v isjesh busin w et Me e core rs zijn nieu delen gr of je bij de juiste persoon bent.” Architect wel naar kleinere en dus goedkopere. Socië teit H is onz e n wijnt je op erken ezoek erd e Jan Zwinkels: “Het is altijd handig om een Mensen zijn er na al die jaren aan gewend “ Netw .O nze b ën gage en ... een htige Delft. pelijk lijk ge belev , prac goede relatie met de ambtenaren te geraakt dat vastgoed aldoor meer waard d schap h appe w at te er kcafé vrien aatsc g wel netw id. De , l en m lke da n, een enhe ering onderhouden. Het moet eigenlijk niet werd. Dat is voorlopig afgelopen. Het is van cu lturee Er is e trede geleg ergad et u! e n op a rkeer or een v nodig zijn om zaken pas voor elkaar te groot belang dat er meer wordt afgelost en erk m ing, e nde p en vo netw en lez steke word krijgen via contact met een wethouder.” afbetaald anders zit je muurvast. Je moet rras, e ad, uit uurd het te e, hartje st ok ge h nc nen o ie, dan een te hoge huur of koopsom vragen ambia zale n kun rel, r ecept Realiteit om uit de kosten te komen. Veel eigenaren sfeer volle u s, bor w erk. , curs maat “Eigenaren van gebouwen moeten kunnen financieel nog niet de stap zetten osium veren symp h. Wij le p timale , lunc gst, o ed realistischer worden,” aldus om de huurprijs, dan wel koopsom te party ntvan we go soon lijke o at is waar bedrijfsmakelaar Jan-Willem verlagen. Die hebben dus een dubbel Per d ning tverle Dijksman. “Men verwacht een probleem. Als je een vastgoedportefeuille diens !” hogere opbrengst dan hun meer aflost ben je in de toekomst veel flexi- in zijn panden nu waard zijn. Eigenaren beler, niet alleen naar jezelf, maar ook naar huis eisjes die in koop- of huurprijs zakken je omgeving.” Dijksma met een sombere Het M 112 Delft komen verder. Als je een pand blik: “Het is allemaal veel te gek geweest!” Oude elft 13 04 2611 CG D -49 20 hebt dat goed en reëel in prijs Geert Nieuwenhuis heeft over dit onder- 2 / 06 - 21 5 99 6 l is, is de kans op slagen groter. werp nog een mooi voorbeeld: “Wij kregen T 015 huis.n eisjes info @hetm .nl Wees dus realistisch. Panden zijn nu te maken met een oude opslagloods met shuis meisje ww w.het immers minder waard.” Hij wordt in zijn een onooglijke buitengevel en waar binnen 10 het ONDERNEMERS BELANG
  4. 4. . Bouw B.V irecteu r Allure d, waarb ij Nieuwe nhuis, d het bloe Geert a f 1980 in g in het ns al van liteit hoo wen zit o erkmenta valt bij “Het bou wentse w n werken aard en en T de m anier va ct gaan w ij familiew itgekien voortraje s staa n. Onze u de aard e. In het et bo uwproce vaandel e rs in goe etail s, zodat h rachtgev gelijke d emoet, d at onze opd r alle mo ering teg is id m et u doo en gro te invest eigen hu uitgebre U gaat e nnis in t. e ft alle ke s verloop Groep he zorgeloo ure Bouw nw ij ons. All aa r realisere werken n en uit te n. om uw plann egelijk bouwpla ek iend en d dvise urs, een uitg n onze a t u werke Sa men me voorbere iders, ers, werk ontwerp kenaars uw urs en te uit!” co nstructe el en efficiënt e n eisen sn wensen uw B.V. Allure Bo at 3 Argonstra en 7463 PD Rijss 80 T 05 48 - 80 19 rebo uw.nl www.allu blikken van mannen te ontrekken hebben wij daar een rolwand geplaatst die je gemakkelijk weer kunt weghalen. Met compartimentering is heel veel mogelijk en kun je ruimte op maat en naar behoefte bieden.” Duurzaamheid Ook duurzaamheid speelt een rol bij herbestemming van gebouwen. Marcel Schram: “Delftstede is voorzien van ca. 500 gloeilampen die allemaal vervangen worden door led-verlichting. Verder ga ik regenwater met een reservoir op het dak opvangen waarmee wij de toiletten kunnen doorspoelen. Het licht in de wc’s het beton verweerd was. Er moest een nieuwe gevel om een oude staalconstructie bleef vaak branden en dat gaat nu pas woonwinkel in komen. Wij hebben er een een paar ton. Met deze aanpak kon het branden als de deur opengaat. Je moet nieuwe buitengevel omgezet en binnen pand weer met succes verhuurd worden.” mensen bewust maken van het gebruik van werden de plafonds vernieuwd. Mensen die energie en op een gegeven moment dringt kwamen kijken vroegen zich af of wij er een Compartimentering dat wel door.” Was het geen idee om dat nieuw pand hadden neergezet. Maar een Wim van Leeuwen van VLP wijst op de mo- nieuw pand kost een paar miljoen en een gelijkheden om panden te Jan-Willem Dijksman, splitsen. “Je ziet dat door de directeur Dijksman & Kruiper Dijksman & Kruiper Bed rijfsmakelaars & Taxateurs flexibele afscheidingen krimpende economie veel is een jong en n, directeur VLP actief makelaarskantoorWim van Leeuwe rt, lev ert en monteert panden te groot zijn. Door in Delft. Door een jarenla nge ervaring in eidingen producee en rondom de GemeentVLP flexibele afsch indus triële gordijnen, ze te splitsen met een tij- e Delft met betrekking tot bedrijfsmatig cheidingen zoals onroerend goed kan hetdiverse flexibele afs lwande n, pendeldeuren, delijke wand kun je ruimte kantoor, als bedrijfsmakel aar en taxateur, , schuifwanden, ro optimaal en vakkundigstrokengordijnen zoals stationaire industri ële beter verhuren. Met onze adviseren bij koop/verk oop, taxaties en tentoverkappingen en aan verhuur of aanhuur. Na snelroldeuren en ert flexibele afscheiding scheidingswanden kun je ast deskundigheid en per soonlijke service icatunnels. VLP lev staat het opbouwen van tenten en harmon en tu inbouw, bollensec tor, ook flexplekken creëren. een langdurige samenw erking en een enten in de land- vertrouwensrelatie hoo diverse marktsegm uc erende industrie Neem de transformatie g in het vaandel. Door de kleinschaligheid garagebedrijf, prod is Dijksman & Kruiper zee carrosseriebouw & r), dr ukkerijen, opslag en van kantoor naar hotel. r flexibel, , kunststof en papie communiceert direct me (beton, staal, hout In Wateringen stond een t de iddelenindustrie, opdrachtgevers en kan transport, levensm kantoorpand al acht jaar daardoor trochemie, optimaal op de behoeften bouwbedrijven, pe leeg. Na de nodige dis- inspelen. epswerven. Export vliegbases en sche cussies en geregel werd oot aantal landen vindt plaats naar gr Dijksman & Kruiper Bed er een Polenhotel van rijfsmakelaars & Noord-Amerika in Europa, alsmede Taxateurs gemaakt voor mensen Schieweg 57 en Canada. die in de kassen werken. 2627 AT Delft Een mooi voorbeeld is idingen T 015 - 257 71 77 VLP flexibele afsche ook een sportschool www.dijksmankruiper.nl Industriestraat 55 waar gesluierde dames k 2671 CT Naaldwij overdag wilden spor- T 0174 - 67 18 18 ten. Om hen privacy www.vlp.nl te geven en aan de Vervolg op pagina 12 het ONDERNEMERS BELANG 11
  5. 5. Bedrijfsreportage Arjan Koel eman, pro Vanuit de ve jectontwik kelaar Hee stiging in R mbouw On team van H oelofarend twikkeling eembouw sveen word Ontwikkelin en door het en grondlo g diverse so caties ontw orten proje appartemen ikkeld: van cten ten, van bed vrijstaande rijfsverzam villa’s tot st bedrijfsterre elgebouwen arters inen tot wo tot kantore bij Heembo ningbouwlo n en van uw is tussen caties. De d ontwikkela irecte relati een klant ve ar, architec e die er el voordelen t en aannem Ontwikkelin . In het ontw er biedt Dijksman: “Kijk naar Rijswijk. Er is 40 à verpauperd is.” Carlien van der Zwet: “Deze g altijd naa ikkeltraject r de oploss zoekt Heem optimaal is ing die voo bouw 50% leegstand in de Plaspoelpolder. crisis biedt de kans er wat aan te doen. Wij . Hierbij wo r alle partije ook naar om rdt er niet al n het meest moeten de koppen bij elkaar steken.” Voor wonenden leen gekek en andere b en naar de invulling aa elanghebb markt maa Dan gaat de gemeente grond verkopen Wim van Leeuwen is het duidelijk. “Je moet n te geven enden. Om r naar een sa wordt gezo hier om de Broekpolder en later Hoornwijck te met elkaar zorgen dat een bedrijventer- menwerkin cht overheden g met locale realiseren. Wat daar nu zit had ook in de rein, zowel panden als omgeving er goed . Heembou heeft mom w Ontwikke Plaspoelpolder kunnen zitten. Maak oude uitzien. Daarbij is van belang dat je je buur- enteel 5 med ling ewerkers. gebouwen weer nieuw. Misschien moet je man kent. Een bedrijvenvereniging met tal Heembouw nieuwe grond niet ontwikkelen, maar ga van activiteiten is dan ook belangrijk. Als je Ontwikkelin g eerst kijken of bestaande locaties passend in een club zit praat je met elkaar.” De Lasso Zu id 22 Postbus 30 gemaakt kunnen worden.” 2370 AA Ro Geert Nieuwenhuis uit Rijssen. “Je moet elofarendsve en Molenaar: “Je ziet dat ook bijvoorbeeld terug naar de mensen zelf. Wij kunnen hetT 071 - 332 00 70www.heem bij Rotterdam in de Spaanse Polder. Al die niet allemaal verwachten van de overheid, bouw.nl bestaande bedrijventerreinen zijn uitdagin- je moet het uiteindelijk zelf doen.” Aan het gen. Er moet daar meer diversiteit en flexi- einde van het enerverende gesprek was de biliteit komen, dubbel bestemmen biedt conclusie dat alle deelnemers positief zijn ook mogelijkheden!” Geert Nieuwenhuis: over de toekomst. “Wij leven door de crisis pand te slopen? Schram: “Rijssen is een ondernemende gemeente nu in een andere tijd, een tijd met veel “Dat ging miljoenen kosten, wij hebben waar men wordt gepusht om het oude uitdagingen en veel kansen. Creativiteit ervoor gekozen om het gebouw te laten spul op te knappen. Ons bedrijventerrein staat daarbij voorop!” staan en goed te exploiteren.” Molenaar: ziet er dan ook puik uit. Er staat geen een “Het is een gebouw met beperkingen. Maar pand dat n BNA bv het is goed dat het is blijven staan.” inkels Architecte itect / directeur Zw ir. Jan Zwinkels, arch historie. He t kantoor is n heeft al een lange Toekomst Zwinkels Architecte 1997 onder de hu idige naam, opereert sinds Jan Zwinkels: “Er ligt een tijd achter ons op gericht in 1963 en het team van zes specialisten n BNA bv. Binnen waarin heel veel gebouwd werd voor Zwinkels Architecte die er maar nodig is voor een genwoordigd projectontwikkeling. Er werden bedrijfs- is alle expertise verte persoonlijk e aandacht. Een s en voor optimale gebouwen en wooncomplexen ontwikkeld goed passend advie ste balans te vinde n tussen het daarbij de jui zonder dat er een eindgebruiker was. Vanaf go ede architect weet t programma van eisen, dat antwoorden aan he 2008 is het allemaal anders geworden. We creëren en het be inkels Architecten heeft ervaring muleert. Zw hebben met z’n allen een erfenis gekregen de opdrachtgever for huisvesting tot seriematige ctoren: van bedrijfs van leegstaande gebouwen. Je zult eerst opgedaan in alle se particuliere een inhaalslag moeten plegen om die woningbouw, van andere utiliteitsge- gebouwen een andere bestemming te woningbouw tot pende projecten geven. Technisch kan het allemaal wel, bouwen. Uiteenlo . die brede ervaring maar je moet het ook commercieel haal- zijn het bewijs van baar maken. Nu vangt men geen huur, en ten BNA bv dus moet er geïnvesteerd worden om het Zwinkels Architec eg 7 toch rendabel te krijgen. Dat plaatje moet Oude Liermolenw je rond zien te krijgen.” Postbus 24 2678 ZG De Lier T 0174 - 51 20 97 tecten.nl www.zwinkelsarchi 12 het ONDERNEMERS BELANG
  6. 6. Heembouw ontwikkelt in Nootdorpnieuw duurzaam bedrijvencentrum langs A12 De Formule van Heron 30 nieuwe bedrijfsruimten om de hoek www.formulevanheron.nl‘We zijn blij dat we dit bedrijvencomplex hier kunnen ontwikkelen.’ Rolf Verdel, projectontwikkelaar bij Heembouw Ontwikkeling,bladert enthousiast door de verkoopbrochure van zijn project: De Formule van Heron. ‘Heron is een bijzonder terrein, heelduurzaam en optimaal bereikbaar, door de ligging aan de A12, en metrostation Nootdorp op loopafstand. We weten dat er eenenorme vraag is vanuit het bedrijfsleven van Pijnacker-Nootdorp naar nieuwe bedrijfsruimten. We zijn blij dat we die behoeftekunnen invullen.’Bedrijvencomplex De Formule van Heron van de locatie, het ontwerp, de uitvoering de stap buiten de gemeentegrens maakten.bestaat uit 30 bedrijfsruimten, die maximale en natuurlijk bij de oplevering.’ Dit is daarom een uitgelezen kans eenvariatie bieden in zowel vloeroppervlakten mooie bedrijfsruimte, met een prima prijs-als gebruiksmogelijkheden. Door een hoge Formule van Heron: kwaliteitverhouding dichtbij huis te kopen.’isolatiewaarde (Rc-3,5) zijn de ruimten ondernemen om de hoek Interesse?bijzonder energiezuinig en duurzaam. Net Rolf Verdel gelooft in het succes van deals alle andere projecten van Heembouw Formule van Heron. ‘We hebben meerdere Voor meer informatie overOntwikkeling onderscheidt ook De Formule projecten in de omgeving gerealiseerd en de Formule van Heron:van Heron zich door het streven naar kwa- daar kwamen ook veel ondernemers uit Rob Swart Bedrijfshuisvesting,liteit en het hoge afwerkingsniveau. Rolf Pijnacker- Nootdorp op af. Daar zaten ook 079 - 351 31 11Verdel: ‘ Dat horen we ook terug van onze ondernemers bij die eigenlijk liever in de Frisia Makelaars,kopers. Aandacht voor kwaliteit is bij ons eigen gemeente wilden blijven, maar door 070 - 342 0130altijd de basis. Dat zie je terug bij de keuze het gebrek aan nieuwe bedrijfsruimte toch www.formulevanheron.nl

×