Advertisement

Opcode 2.pptx

HebaEng
Mar. 31, 2023
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Opcode 2.pptx

  1. (2)
  2. 6- Then R/M = 100 0000001100000100 MACHINE CODE = 0304h X X X X ADD AX,[SI] 1- OPCODE = 000000 2- W=1 (16-BIT) 3- The REG is dest. i.e: D=1 4- then REG = 000 for AX 5- MOD =00 D 0 1 REG = code for Source reg REG = code for Dest. reg MODE
  3. 6- Then R/M = 011 100010001100 000011 MACHINE CODE = 88C3h X X X X MOV BL,AL 1- OPCODE = 100010 2- W=0 (8-BIT) 3- Let REG be the source i.e: D=0 4- then REG = 000 for AL 5- MOD =11 D 0 1 REG = code for Source reg REG = code for Dest. reg MODE OR= 8AD8h (if D=1,REG=011&R/M=000)
  4. 6- Then R/M = 110 0011001000001110 MACHINE CODE = 320E3412h 0011 01000001 0010 X X XOR CL,[1234h] 1- OPCODE = 001100 2- W=0 (8-BIT) 3- The REG is dest. i.e: D=1 4- then REG = 001 for CL 5- MOD =00 D 0 1 REG = code for Source reg REG = code for Dest. reg MODE
  5. 6- Then R/M = 001 0000000110000001 MACHINE CODE = 01813412h 0011 01000001 0010 X X ADD [BX][DI][1234],AX 1- OPCODE = 000000 2- W=1 (16-BIT) 3- The REG is source i.e. D=0 4- then REG = 000 for AL 5- MOD =10 D 0 1 REG = code for Source reg REG = code for Dest. reg MODE
  6. 6- Then R/M = 011 1100011110000011 MACHINE CODE = C7833412CDABh 0011 01000001 00101100 11011010 1011 MOV WORD PTR [BP][DI][1234],0ABCDh 1- OPCODE = 110001 2- W=1 (16-BIT) 3- D=1 from table 4- then REG = 000 from table 5- MOD =10 MODE
  7. 4- Then R/M = 011 1000110010011011 MACHINE CODE = 8CC9B3412h 0011 01000001 0010 X X MOV [BP][DI][1234],DS 1- OPCODE = 10001100 2- then REG = 011 from table 3- MOD =10 MODE
  8. D 0 1 REG = code for Source reg REG = code for Dest. reg MODE
Advertisement